Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, Szczecin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 USTAWY PZP: " NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, BIUROWEGO ORAZ URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH UWAGA! Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej word.szczecin.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do specyfikacji zamieszczanymi na stronie internetowej zamawiającego Zatwierdził: Dyrektor WORD Szczecin, luty 2014r.

2 SPIS TREŚCI: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Rozdział XV Rozdział XVI Rozdział XVII Rozdział XVIII Rozdział XIX Rozdział XX Rozdział XXI Informacje ogólne Opis przedmiotu zamówienia Termin realizacji zamówienia Opis sposobu przygotowania ofert Zmiana i wycofanie oferty Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawcy zagraniczni Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wadium Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana treści specyfikacji oraz informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Sposób obliczenia ceny oferty Termin związania ofertą Miejsce oraz termin składania ofert Miejsce oraz termin otwarcia ofert Jawność postępowania Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zawarcie umowy oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamówienia uzupełniające. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Załączniki: Załącznik nr 1 - formularz oferty wraz z załącznikami 1a Formularz zadanie A (oferta częściowa Wykonawcy) 1b Formularz zadanie B (oferta częściowa Wykonawcy) 1c - Formularz zadanie C (oferta częściowa Wykonawcy) Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Załącznik nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej Załącznik nr 5 - wzór umowy na zadanie A Załącznik nr 6 - wzór umowy na zadanie B Załącznik nr 7 - wzór umowy na zadanie C Strona 2/21

3 Rozdział I Informacje ogólne 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Adres: ul. Golisza 10B, Szczecin Tel.: , fax: strona internetowa: word.szczecin.pl godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz do godz Tryb postępowania: a) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą ; b) ilekroć w treści użyte jest pojęcie siwz, należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia. 3 Wartość zamówienia : wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, kiosku biletowego i informacyjnego oraz projektorów i tablic interaktywnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedno, dwa lub trzy zadania. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej będzie realizowana oddzielnie w stosunku do każdej oferty częściowej. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): , , , , , , , , , ZADANIE A Przedmiotem zamówienia jest dostawa kiosku biletowego składającego się z tabletu oraz podłączonej do tabletu termicznej drukarki kioskowej w obudowie wolnostojącej wandaloodpornej oraz kiosku informacyjnego składającego się z tabletu w obudowie wandaloodpornej umożliwiającej powieszenie na ścianie 1. Kiosk biletowy składający się z tabletu oraz podłączonej do tabletu termicznej drukarki kioskowej w obudowie wolnostojącej wandaloodpornej, musi spełniać poniższe wymagania: Element zamówienia Tablet z zainstalowanym systemem Windows Kioskowa drukarka termiczna Ilość Parametry sztuk 1 Wyświetlacz IPS w rozmiarze z zakresu Procesor 2 lub 4-rdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 1600 MHz. Pojemność pamięci wewnętrznej minimum 64 GB. Pojemność zainstalowanej pamięci RAM minimum 2 GB. Interfejsy: USB, Bluetooth, Wi-Fi b/g/n. Wbudowany czytnik kart MicroSD. Pojemność akumulatora minimum 7000 mah. System operacyjny Windows 7 lub 8. 1 Drukarka musi być zaprojektowana i wykonana do wykorzystania w kioskach. Druk termiczny. Ilość punktów w linii minimum: 432. Strona 3/21

4 Obudowa wolnostojąca z kasetą zamykaną na tablet i miejscem na drukarkę termiczną ukrytą w słupku wraz z okablowaniem zasilającym i USB Rozdzielczość minimum 8 punktów/mm. Szerokość druku w mm minimum 48. Obsługiwane rolki papieru 57mm o długości minimum 40m. Szybkość druku minimum: 200 mm/s. Matryca znaku: 16x8, 16x16, 24x12, 24x24. Automatyczne ucinanie pełne i częściowe. Bufor danych minimum 4096 bytes. Sterowniki do Windows 7/8. Drukarka musi być zainstalowana w systemie operacyjnym tabletu. Interfejs: USB. Druk kodów kreskowych: UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93,CODE128, PDF417, Data Matrix, Maxi Code, QR Code. Żywotność mechanizmu drukarki minimum 100 km. Żywotność ucinacza minimum 1 mln ucięć. Temperatura pracy: -10 to 50 C. 10 rolek papieru termicznego o długości 40m. 1 Wysokość całkowita obudowy z zakresu cm. Maksymalna długość boku stopy 50cm. Otwór wydruku z drukarki na przedniej ścianie słupka w odległości od dolnej płaszczyzny stopy w zakresie 80-90cm Drukarka musi być ukryta w słupku w sposób zapewniający, że jej elementy nie będą widoczne dla osób korzystających z kiosku. Instalacja drukarki w słupku musi zapewniać możliwość łatwej i szybkiej wymiany rolki papieru oraz bezproblemowy odbiór wydruków z drukarki przez osoby korzystające z kiosku. Kaseta na tablet wykonana z aluminium, zamykana na klucz. Kaseta z tabletem odchylona względem frontu obudowy o kąt o w celu poprawy ergonomii korzystania z tabletu. Kaseta wyklejona wykładziną ochronną i dopasowana rozmiarami do tabletu w taki sposób aby rozmiary wewnętrzne kasety przekraczały wymiary zewnętrzne tabletu wyłącznie o wartości konieczne w celu zamocowania tabletu, podłączenia standardowych wtyczek zasilania i USB i zachowania symetrii rozmiarów kasety względem pionowej osi symetrii słupka i stopy. Okno kasety musi mieć rozmiar identyczny z ekranem tabletu tak, aby po zainstalowaniu i przymocowaniu tabletu żadne elementy tabletu poza ekranem nie były widoczne. Stopa i słupek wykonane z ciężkiego materiału w celu zachowania stabilności konstrukcji podczas korzystania z ekranu dotykowego. Konstrukcja obudowy musi być estetycznie wykonana i pomalowana proszkowo w kolorze szarym. Tablet i drukarka muszą być przymocowane tak, aby podczas korzystania z ekranu dotykowego oraz pobierania wydruków drukarki nie następowało przesunięcie urządzeń. Kable zasilające wyprowadzone w miejscu niewidocznym dla osób korzystających z urządzenia. 2. Kiosk informacyjny składający się z tabletu w obudowie wandaloodpornej umożliwiającej powieszenie na ścianie, musi spełniać poniższe wymagania: Element zamówienia Ilość sztuk Parametry Tablet z zainstalowanym systemem Android Obudowa na tablet wandaloodporna z zamykaną kasetą 1 Wyświetlacz IPS w rozmiarze z zakresu Procesor 2 lub 4-rdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 1600 MHz. Pojemność pamięci wewnętrznej minimum 8 GB. Pojemność zainstalowanej RAM minimum 1 GB. Interfejsy: USB, Bluetooth, Wi-Fi b/g/n. Wbudowany czytnik kart MicroSD. Pojemność akumulatora minimum 7000 mah. System operacyjny Android w wersji 4.2 lub wyższej. 1 Kaseta na tablet wykonana z aluminium, zamykana na klucz, malowana proszkowo w kolorze szarym. Kaseta musi być estetycznie wykonana. Strona 4/21

5 Zadanie B Kaseta musi posiadać uchwyt umożliwiający zamocowanie na ścianie. Kaseta wyklejona wykładziną ochronną i dopasowana rozmiarami do tabletu w taki sposób aby rozmiary wewnętrzne kasety przekraczały wymiary zewnętrzne tabletu wyłącznie o wartości konieczne w celu zamocowania tabletu wewnątrz i podłączenia standardowych wtyczek zasilania. Okno kasety musi mieć rozmiar identyczny z ekranem tabletu tak, aby po zainstalowaniu i przymocowaniu tabletu żadne elementy tabletu poza ekranem nie były widoczne. Tablet musi być przymocowany tak, aby podczas korzystania z ekranu dotykowego nie następowało przesunięcie urządzenia. Kable zasilające wyprowadzone w miejscu niewidocznym dla osób korzystających z urządzenia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic interaktywnych oraz projektorów z modułem bezprzewodowej komunikacji z komputerem. Przedmiot zamówienia musi spełniać poniższe wymagania: Przedmiot zamówienia Ilość Parametry Zestaw: tablica interaktywna o przekątnej obszaru roboczego w zakresie od 90 do 100 z projektorem krótkoogniskowym na statywie mobilnym z systemem bezprzewodowej komunikacji zestawu z komputerem 2 zestawy Parametry tablicy interaktywnej: Przekątna obszaru roboczego w zakresie od 90 do 100 Czas reakcji maksimum 25ms Powierzchnia robocza matowa, suchościeralna, magnetyczna, odporna na uszkodzenia, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy. Jednoczesna obsługa przez minimum 3 osoby za pomocą palców lub pisaków bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na strefy. Przynajmniej 1 pasek skrótów. Minimum 3 pisaki oraz wymazywacz do obsługi tablicy. Moduł bezprzewodowej komunikacji z komputerem o zasięgu minimum 10m ( wraz z zasilaczem do tablicy jeśli konieczny). Interfejs USB zapewniający przewodową komunikację z komputerem i zasilanie. Współpraca z systemami Windows XP/Vista/7/8 32 bit i 64 bit. Oprogramowanie tablicy w języku polskim. Sterowanie komputerem za pomocą tablicy interaktywnej. Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego w języku polskim. Rozpoznawanie gestów wykonywanych na tablicy. Rozpoznawanie rysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie w figury. Baza obiektów w tym figur geometrycznych, z możliwością dodawania własnych obiektów. Możliwość wypełniania obiektów kolorem i obrazem lub ustawiania stopnia przeźroczystości. Możliwość grupowania obiektów. Możliwość pisania na ruchomym i statycznym obrazie. Możliwość selektywnego odsłaniania informacji na ekranie. Możliwość obracania, przesuwania i zmiany rozmiaru obiektów. Możliwość przesuwania obszaru roboczego za pomocą dłoni. Możliwość powiększania wybranego fragmentu. Możliwość dokonywania adnotacji na dokumentach pakietu Microsoft Office. Możliwość zapisu utworzonego na tablicy ekranu w pliku prezentacji programu MS Power Point. Możliwość zapisywania notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach pakietu MS Office. Gwarancja na tablicę min. 36 miesięcy. Projektor krótkoogniskowy: Rozmiar obrazu projektora zainstalowanego na ramieniu statywu dopasowany do rozmiaru roboczego tablicy. Jasność minimum ANSI Lumenów Kontrast minimum 2000:1 Żywotność lampy minimum 4000h. Moduł Wi-Fi bezprzewodowej komunikacji z komputerem umożliwiający bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z komputera. Strona 5/21

6 Pilot zdalnego sterowania. Mocowanie pasujące do ramienia statywu tablicy z możliwością czasowego demontażu projektora. Gwarancja min. 24 miesiące (min. 12 na lampę). Zestaw: tablica interaktywna o przekątnej obszaru roboczego w zakresie od 70 do 80 z projektorem krótkoogniskowym na statywie mobilnym z systemem bezprzewodowej komunikacji zestawu z komputerem Parametry statywu: Mobilna podstawa na kółkach do przemieszczania zestawu dopasowana gabarytowo i wytrzymałościowo do tablicy i projektora. Płynna, ręczna regulacja wysokości położenia tablicy w zakresie minimum 30 cm. Ramię do projektora krótkoogniskowego mocowane do statywu nad tablicą, z zakresem regulacji długości ramienia zapewniającym możliwość prawidłowego ustawienia obrazu projektora na powierzchni tablicy, z możliwością złożenia i/lub czasowego demontażu od statywu. Kolor szary, czarny, biały lub połączenie wymienionych kolorów. 1 zestaw Parametry tablicy interaktywnej: Przekątna obszaru roboczego w zakresie od 70 do 80 Czas reakcji maksimum 25ms Powierzchnia robocza matowa, suchościeralna, magnetyczna, odporna na uszkodzenia, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy. Jednoczesna obsługa przez minimum 3 osoby za pomocą palców lub pisaków bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na strefy. Przynajmniej 1 pasek skrótów. Minimum 3 pisaki oraz wymazywacz do obsługi tablicy. Moduł bezprzewodowej komunikacji z komputerem o zasięgu minimum 10m ( wraz z zasilaczem do tablicy jeżeli konieczny ). Interfejs USB zapewniający przewodową komunikację z komputerem i zasilanie. Współpraca z systemami Windows XP/Vista/7/8 32 bit i 64 bit. Oprogramowanie tablicy w języku polskim. Sterowanie komputerem za pomocą tablicy interaktywnej. Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego w języku polskim. Rozpoznawanie gestów wykonywanych na tablicy. Rozpoznawanie rysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie w figury. Baza obiektów w tym figur geometrycznych, z możliwością dodawania własnych obiektów. Możliwość wypełniania obiektów kolorem i obrazem lub ustawiania stopnia przeźroczystości. Możliwość grupowania obiektów. Możliwość pisania na ruchomym i statycznym obrazie. Możliwość selektywnego odsłaniania informacji na ekranie. Możliwość obracania, przesuwania i zmiany rozmiaru obiektów. Możliwość przesuwania obszaru roboczego za pomocą dłoni. Możliwość powiększania wybranego fragmentu. Możliwość dokonywania adnotacji na dokumentach pakietu Microsoft Office. Możliwość zapisu utworzonego na tablicy ekranu w pliku prezentacji programu MS Power Point. Możliwość zapisywania notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach pakietu MS Office. Gwarancja na tablicę minimum 36 miesięcy. Projektor krótkoogniskowy: Rozmiar obrazu projektora zainstalowanego na ramieniu statywu dopasowany do rozmiaru roboczego tablicy. Jasność minimum ANSI Lumenów Kontrast minimum 2000:1 Żywotność lampy minimum 4000h. Moduł Wi-Fi bezprzewodowej komunikacji z komputerem umożliwiający bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z komputera. Pilot zdalnego sterowania. Mocowanie pasujące do ramienia statywu tablicy z możliwością czasowego demontażu projektora. Gwarancja minimum 24 miesiące (min. 12 na lampę). Parametry statywu: Strona 6/21

7 Mobilna podstawa na kółkach do przemieszczania zestawu dopasowana gabarytowo i wytrzymałościowo do tablicy i projektora. Płynna, ręczna regulacja wysokości położenia tablicy w zakresie minimum 30 cm Ramię do projektora krótkoogniskowego mocowane do statywu nad tablicą, z zakresem regulacji długości ramienia zapewniającym możliwość prawidłowego ustawienia obrazu projektora na powierzchni tablicy, z możliwością złożenia i/lub czasowego demontażu od statywu. Kolor szary, czarny, biały lub połączenie wymienionych kolorów. Projektor z modułem bezprzewodowej komunikacji z komputerem, uchwytem do sufitu oraz ekranem Projektor z modułem bezprzewodowej komunikacji z komputerem oraz stolikiem mobilnym 1 komp. Jasność minimum ANSI Lumenów Kontrast minimum 5000:1 Żywotność lampy w trybie normalnym minimum 4000h. Rozdzielczość minimum 1024:768. Możliwość odwrócenia obrazu przy instalacji projektora na uchwycie sufitowym. Optyka zapewniająca uzyskanie obraz o boku poziomym o długości 2m z odległości 3m. Możliwość regulacji geometrii obrazu uwzględniająca różne położenia projektora względem ekranu. Wejścia obrazu: HDMI, D-sub, RCA. Moduł Wi-Fi bezprzewodowej komunikacji z komputerem umożliwiający bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z komputera. Pilot zdalnego sterowania. Metalowy uchwyt projektora do sufitu o ramieniu o regulowanej bezstopniowo długości minimum w zakresie cm, uniwersalnym rozstawieniu otworów, w kolorze czarnym, szarym, białym. Wskaźnik laserowy z bezprzewodowym manipulatorem umożliwiającym obsługę prezentacji (przełączanie slajdów). Ekran mocowany do sufitu wysuwany elektrycznie. Powierzchnia projekcyjna ekranu biała matowa. Rozmiar powierzchni projekcyjnej minimum 200:200cm, maksimum 210x210cm. Elektryczne, bezprzewodowe sterowanie ekranem za pomocą pilota zdalnego sterowania. Uchwyt umożliwiający zamocowanie ekranu do sufitu. Gwarancja na projektor minimum 24 miesiące (12 miesięcy na lampę). 1 komp. Jasność minimum 3000 ANSI Lumenów Kontrast minimum 2000:1 Żywotność lampy w trybie normalnym minimum 4000h. Rozdzielczość minimum 1024:768. Możliwość odwrócenia obrazu przy instalacji projektora na uchwycie sufitowym. Optyka zapewniająca uzyskanie obraz o boku poziomym o długości 2m z odległości 3m. Możliwość regulacji geometrii obrazu uwzględniająca różne położenia projektora względem ekranu. Wejścia obrazu: HDMI, D-sub, RCA. Moduł Wi-Fi bezprzewodowej komunikacji z komputerem umożliwiający bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z komputera. Pilot zdalnego sterowania. Wskaźnik laserowy z bezprzewodowym manipulatorem umożliwiającym obsługę prezentacji (przełączanie slajdów). Stolik mobilny pod projektor z jedną platformą. Regulacją wysokości platformy stolika w zakresie minimum cm. Wymiary półki na projektor nie mniejsze niż zestawionego ze stolikiem projektora. Podstawa stolika na 4 kółkach (minimum 2 kółka z blokadą). Dopuszczalne obciążenie platformy stolika minimum 10 kg. Konstrukcja stolika metalowa w kolorze czarnym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Gwarancja na projektor minimum 24 miesiące (12 miesięcy na lampę). Strona 7/21

8 ZADANIE C Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i biurowego zgodny z poniższym zestawieniem i spełniający poniższe wymagania: Element zamówienia Ilość sztuk Parametry Tablet 10.1 z zainstalowanym systemem Android, uchwytem i klawiaturą numeryczną Tablet 8 z zainstalowanym systemem Android 8 Wyświetlacz IPS w rozmiarze Procesor 2 lub 4-rdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 1600 MHz. Pojemność pamięci wewnętrznej minimum 8 GB. Pojemność zainstalowanej pamięci RAM minimum 1 GB. Interfejsy: USB, Bluetooth, Wi-Fi b/g/n. Jeżeli tablet posiada gniazda USB w wersji mini lub mikro, wówczas należy dołączyć przejściówkę umożliwiającą podłączenie urządzeń z wtyczką USB normalnej wielkości. Wbudowany czytnik kart MicroSD. Pojemność akumulatora minimum 7000 mah. Aluminiowa obudowa. Kolor biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. System operacyjny Android w wersji 4.2 lub wyższej. Uchwyt typu gęsia szyja o długości ramienia w zakresie od 45 do 55cm z mocowaniem do blatu stołu. Klawiatura numeryczna z interfejsem USB. 6 Wyświetlacz w rozmiarze 8. Procesor 2 -rdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 1 GHz. Pojemność pamięci wewnętrznej minimum 8 GB. Pojemność zainstalowanej pamięci RAM minimum 1 GB. Interfejsy: USB, Bluetooth, Wi-Fi. Wbudowany czytnik kart MicroSD. Pojemność akumulatora minimum 4000 mah. System operacyjny Android w wersji 4.2 lub wyższej. Obudowa w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Estetyczne oryginalne opakowanie E-Book 6 6 Ekran 6. Pamięć wewnętrzna minimum 2GB. Obsługiwane formaty książek: TXT, PDF, HTML, MOBI, PRC, DOC, DOCX. Obsługiwane formaty zdjęć: JPEG, BMP, PNG, GIF. Interfejsy: USB, Wi-Fi. Obudowa w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Estetyczne oryginalne opakowanie Komputer przenośny typu laptop z oprogramowaniem Windows w wersji Pro Komputer przenośny typu laptop z oprogramowaniem 1 Ekran LCD 15.6 cali LED z powłoką antyrefleksyjną. Procesor 2-rdzeniowy o częstotliwości normalnej minimum 2.4 GHz. Pamięć RAM minimum 4 GB DDR3. Pojemność dysku minimum 500 GB. Nagrywarka DVD+/-RW DL. Wyjście karty graficznej HDMI lub D-Sub. Karta dźwiękowa stereo. Czas pracy na akumulatorze minimum 3 godziny. Czytnik kart pamięci SD/MMC. Interfejsy: minimum 3 x USB, Bluetooth, LAN 100 Mbps, WiFi IEEE b/g/n. Wbudowana kamera 2.0 Mpix i mikrofon. Zainstalowany system operacyjny Windows 8 Pro lub Windows 7 Professional. Obudowa w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Gwarancja min. 24 miesiące (bateria 12 miesięcy). 11 Ekran LCD 15.6 cali LED z powłoką antyrefleksyjną. Procesor 2-rdzeniowy o częstotliwości normalnej minimum 2.4 GHz. Strona 8/21

9 Windows Komputer stacjonarny z systemem Windows Komputer stacjonarny z systemem Windows w wersji Pro Zasilacz awaryjny UPS wolnostojący Pamięć RAM minimum 4 GB DDR3. Pojemność dysku minimum 500 GB. Napęd optyczny DVD+/-RW DL. Wyjście karty graficznej D-Sub. Karta dźwiękowa stereo. Czas pracy na akumulatorze minimum 3 godziny. Czytnik kart pamięci SD/MMC. Interfejsy: minimum 3 x USB, Bluetooth, LAN 100 Mbps, WiFi IEEE b/g/n. Wbudowana kamera 2.0 Mpix i mikrofon. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub 8. Obudowa w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Gwarancja min. 24 miesiące (bateria 12 miesięcy). 1 Procesor minimum 2-rdzeniowy o częstotliwości normalnej minimum 3,2GHz ze zintegrowaną kartą graficzną i dedykowanym systemem chłodzącym. Płyta główna z wyjściem HDMI dla zintegrowanej karty graficznej oraz minimum 1 portem USB 3.0. Pamięć RAM minimum 4 GB DDR3 1600MHZ w 2 modułach pracujących w trybie dwukanałowym. Dodatkowa karta graficzna na szynie PCI-E z rdzeniem o taktowaniu minimum 800 MHz oraz pamięcią GDDR MB o częstotliwości minimum 3000 MHz i szynie danych 128 bitów z wyjściami HDMI, DVI-D i D-Sub. Karta dźwiękowa zintegrowana na płycie głównej. Dysk twardy 3,5 SATA o pojemności minimum 250GB. Nagrywarka DVD+/-RW DL. Karta sieciowa Ethernet zintegrowana na płycie głównej. Karta sieciowa Wi-Fi b/g/n na szynie PCI. Obudowa o prostych, regularnych kształtach w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Zasilacz minimum 500W z wentylatorem 120mm, aktywnym PFC, zabezpieczeniem ponadnapięciowym, przeciwprzepięciowym, przeciwzwarciowym, przeciwprzeciążeniowym i automatyczną kontrolą prędkości obrotowej wentylatora. Klawiatura i mysz. Zainstalowany system operacyjny Windows 8 lub Windows 7. Gwarancja min. 24 miesiące osobno na każdy z podzespołów. 9 Procesor minimum 2-rdzeniowy o częstotliwości normalnej minimum 2 GHz z dedykowanym systemem chłodzącym. Płyta główna z zintegrowaną kartą graficzną (może być zintegrowana w procesorze) i z wyjściem D-Sub dla zintegrowanej karty graficznej oraz minimum 1 portem USB 3.0 lub zamiast zintegrowanej karta graficzna na szynie PCI-E z wyjściem D-Sub. Pamięć RAM minimum 4 GB DDR3. Karta dźwiękowa zintegrowana na płycie głównej. Dysk twardy 3,5 SATA o pojemności minimum 250GB. Nagrywarka DVD+/-RW DL. Karta sieciowa Ethernet zintegrowana na płycie głównej. Obudowa o prostych regularnych kształtach w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Zasilacz minimum 400W z wentylatorem 120mm, aktywnym PFC, zabezpieczeniem ponadnapięciowym, przeciwprzepięciowym, przeciwzwarciowym, przeciwprzeciążeniowym i automatyczną kontrolą prędkości obrotowej wentylatora. Klawiatura i mysz. Zainstalowany system operacyjny Windows 8 Professional lub Windows 7 Professional. Gwarancja min. 24 miesiące osobno na każdy z podzespołów. 3 Moc minimum 1000 W. Wejściowe napięcie znamionowe ~230V 50Hz. Napięcie wyjściowe automatycznie regulowane 230V +/- 10%, 50 Hz +/- 1%. Kształt przebiegu napięcia wyjściowego: czysta sinusoida. Czas przełączenia maksimum 6 ms. Akumulatory szczelny, kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy. Strona 9/21

10 Minimalny czas podtrzymania P max. / 0,5P 1 / 5minut. Czas ładowania do 90% pełnej pojemności maksimum 4 godziny. Auto-test po każdorazowym włączeniu i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora. Wyświetlacz LCD wskazujący napięcie wejścia, napięcie wyjścia, wskaźnik zasilania z sieci i akumulatora, wskaźnik poziomu obciążenia, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Dźwiękowa sygnalizacja zasilania awaryjnego z rozróżnieniem akumulatora bliskiego rozładowaniu, przeciążenie UPS, awarii akumulatora. Zabezpieczenie przed udarem prądowym. Zabezpieczenie przed przeciążeniem >100% - ciągły alarm, >110% zasilacz wyłącza sie automatycznie po maksimum 10 sekundach. Bezpiecznik na wejściu. Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI. Komunikacja z komputerem przez interfejs USB. Oprogramowanie do kontroli i ustawiania parametrów pracy kompatybilne z Windows 7/8/2008. Minimum 4 gniazda zasilane awaryjnie. Poziom hałasu z odległości 1 metra maksymalnie 55 db. Obudowa o prostych regularnych kształtach w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Router 5 Interfejs WAN Ethernet 10/100Mbit. Interfejs LAN Ethernet 10/100Mbit z wbudowanym przełącznikiem minimum 4-portowym RJ45 10/100 Wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi b/g/n Szyfrowanie WPA2, TKIP, AES. Wbudowany serwer DHCP po stronie LAN. Routing statyczny i dynamiczny. Firewall z Filtrowaniem adresów IP, adresów URL, blokowaniem nazw domen lub określonych słów. Ochrona przed atakami typu DoS. Ograniczanie dostępu do sieci Wi-Fi na podstawie adresu MAC. Zdalne zarządzenie przez przeglądarkę internetową. Dysk twardy zewnętrzny 2,5 w obudowie z interfejsem USB Sieciowa drukarka laserowa A4, monochromatyczna z automatycznym dwustronnym wydrukiem Drukarka laserowa kolorowa A4 8 Pojemność 1TB. Obudowa w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Estetyczne oryginalne opakowanie 3 Szybkość wydruku minimum 31 str./min w formacie A4. Możliwość wydruku w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Maksymalny czas wydruku pierwszej strony 7 s. Wbudowana funkcja automatycznego druku dwustronnego. Pamięć minimum 64 MB. Interfejsy USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100 Base-TX. Waga maksymalna 10 kg. Podajnik kasetowy na minimum 250 arkuszy. Normatywny cykl pracy minimum stron A4/miesiąc. Wymiary maksymalne(szerokość, wysokość, głębokość) : 400, 400, 400 mm. Kolor obudowy biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. Startowa kaseta z tonerem o wydajności minimum 2000 str. Możliwość zainstalowania tonera o wydajności deklarowanej przez producenta drukarki nie mniejszej niż 5000 str. Sterowniki dla Windows 8 / 7 / XP. 2 Szybkość w trybie monochromatycznym z wykorzystaniem czarnego tonera oraz trybie kolorowym minimum 18 str. A4/min. Czas wydruku pierwszej strony w trybie monochromatycznym oraz trybie kolorowym maksimum 16 sekund. Możliwość wydruku w rozdzielczości 2400 x 600 dpi. Podajnik na minimum 150 arkuszy. Normatywny cykl pracy minimum stron A4/miesiąc. Interfejsy: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi b/g/n. Kolor obudowy biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. Strona 10/21

11 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 Kolorowa drukarka atramentowa A3 Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne integrujące funkcję drukarki laserowej, kopiarki, skanera i faksu Możliwość zainstalowania tonerów o wydajności deklarowanej przez producenta drukarki nie mniejszej niż : czarny minimum 2500 stron, kolory minimum 1500 stron. Sterowniki dla Windows 8 / 7 / XP. 2 Szybkość minimum 18 str. A4/min. Czas wydruku pierwszej strony maksimum 10 sekund. Możliwość wydruku w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Podajnik na minimum 150 arkuszy. Normatywny cykl pracy minimum stron A4/miesiąc. Interfejs USB 2.0. Kolor obudowy biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. Możliwość zainstalowania tonera o wydajności deklarowanej przez producenta drukarki nie mniejszej niż 2500 str. Sterowniki dla Windows 8 / 7 / XP. 1 Prędkość druku w czerni A4 minimum 30 str./min. Prędkość druku w kolorze A4 minimum 20 str./min. Rozdzielczość wydruku minimum 600 x 1200 dpi. Normatywny cykl pracy minimum stron A4/miesiąc. Podajnik na minimum150 arkuszy. Liczba kasetek drukujących 4 (osobno dla każdej składowej koloru). Druk bez marginesów. Obsługa nośników A3, A4, A5 o gramaturze od 60 do minimum 105 g/m. Interfejsy: USB, Ethernet, WiFi b/g/n. Kolor obudowy biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. Sterowniki dla Windows 8 / 7 / XP. Dodatkowy komplet tuszy. 1 Prędkość druku minimum 30 stron A4/min. Czas nagrzewania maksimum 20 s. Czas pierwszej kopii maksimum 7 s. Kopiowanie wielokrotne: Rozdzielczość minimum 600 x 600 dpi. Normatywny cykl pracy minimum stron A4/miesiąc. Procesor minimum 600MHz. Pamięć minimum 256 MB. Kaseta uniwersalna na minimum 250 arkuszy. Podajnik boczny na minimum 50 arkuszy Możliwość wydruku na papierze o gramaturze do 220 g/m2. Automatyczny dupleks. Automatyczny podajnik dokumentów dwustronny. Taca wyjściowa na minimum 150 arkuszy. Skala szarości minimum 256 odcieni. Zoom minimum % (co 1%). Wymiary maksymalne (szer., głęb., wys.): 500, 500, 500 mm. Kolor obudowy biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. Sterowniki do Windows XP, 7, 8. Interfejs N10/100 Base-TX, USB 2.0. Rozdzielczości skanowania minimum od 200 do 600 dpi. Funkcje skan do , skan do TWAIN, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB. Tryby skanowania: Tekst, Foto, Tekst+Foto. Prędkość modemu: 33.6 Kbps. Kompatybilność: ITU-T Super G3. Kompresja: MMR, MR, MH, JBIG. Sterowniki dla Windows 8 / 7 / XP. Dodatkowa kaseta z tonerem o wydajności deklarowanej przez producenta urządzenia nie mniejszej niż 3000 str. Niszczarka dokumentów 1 Przeznaczona do pracy ciągłej. Możliwość jednoczesnego niszczenia minimum 15 kartek A4. Możliwość niszczenia zszywek i małych spinaczy. Stopień bezpieczeństwa minimum 3 wg normy DIN Pojemnik litrów. Strona 11/21

12 Komputerowe głośniki bezprzewodowe z interfejsem Bluetooth o mocy minimum 10W i niewielkich rozmiarach Listwa przeciwprzepięciowa z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym Automatyczny start/stop uruchamiany fotokomórką. Automatyczny STOP w momencie przepełnienia pojemnika z workiem na ścinki z jednoczesną sygnalizacją diodą. Automatyczny revers w przypadku zacięcia papieru. Poziom zapełnienia kosza widoczny przez półprzeźroczyste okienko. Wyjmowany kosz na ścinki. Specjalny oddzielny kosz na niszczone płyty CD. Specjalna szczelina na płyty CD. Obudowa zabezpieczająca przed wydostaniem się pyłu z niszczarki. Kolor obudowy biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. Kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia. Silnik z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym. Gwarancja min.24 miesiące. 4 Kolor obudowy biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. Gwarancja min.24 miesiące. 4 5-gniazd. Wyłącznik. Gwarancja 24 miesiące. Kabel HDMI o długości 20 m Kabel audio, stereo z wtyczkami typu mini Jack o długości 20 m Rozdział III Termin realizacji przedmiotu zamówienia Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zadanie A : do 14 od dnia podpisania umowy Zadanie B: do 14 od dnia podpisania umowy Zadanie C: do 14 od dnia podpisania umowy Rozdział IV Opis sposobu przygotowania ofert a) Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad: a) wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedno, dwa lub trzy zadania b) wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymogami siwz. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. c) oferta musi obejmować całość zamówienia d) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji oraz załącznika 1a, 1b lub 1c odpowiednio dla oferowanej części zamówienia, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem. e) oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz inne informacje wymagane w siwz, z tym że w przypadku składania oferty na kilka części Wykonawca składa tylko 1 egzemplarz dokumentów określonych w rozdziale VII siwz. f) oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. Strona 12/21

13 g) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. h) dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii. Każda złożona kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność z oryginałem ). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie osoby lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. i) każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. j) zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. k) zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez wykonawcę. l) w przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiały reklamowe i informacyjne) zaleca się, aby stanowiły odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego. 2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) Formularz, stanowiący załącznik nr 1 do siwz wraz z formularzem(ami) (oferta(ami) częściowymi wykonawcy) odpowiednio dla oferowanej części (załącznik 1a, 1b, 1c). b) wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z rozdziałem VII siwz, z tym że w przypadku składania oferty na kilka części Wykonawca składa tylko 1 egzemplarz dokumentów c) odpowiednie pełnomocnictwa 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie oferowanej części. Złożenie więcej niż jednej oferty w zakresie oferowanej części lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę odpowiednio dla oferowanej części. 4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje konieczność korzystania z usług podwykonawców, zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Ofertę w zakresie oferowanej części lub oferty w zakresie dwu lub trzech oferowanych części należy umieścić w jednym zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Golisza 10B, Szczecin, pok. 14 oraz opisane: Nazwa (firma) wykonawcy Adres wykonawcy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Golisza 10B Szczecin pok. nr 14 dostawa sprzętu dla WORD Szczecin Nie otwierać przed dniem 19 lutego 2014r., godz Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 7, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Brak właściwego oznaczenia koperty może również spowodować przedwczesne otwarcie przesyłki. Zamawiający nie Strona 13/21

14 będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt. 7. Rozdział V Zmiana i wycofanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. Powyższe oświadczenie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale IV punkcie 7 z dopiskiem wycofanie. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty muszą być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale IV punkcie 7 z dopiskiem zmiana. Koperty oznaczone zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. Rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Wykluczenie wykonawcy z postępowania. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale VI siwz, poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów wskazanych w rozdziale VII. 4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia 5. Nie wykazanie przez wykonawcę spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Strona 14/21

15 Rozdział VII Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, ma obowiązek załączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, ma obowiązek załączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Każdy z wykonawców ma obowiązek załączyć do oferty dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - tj. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2001r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku. 6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że, mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału Strona 15/21

16 w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Rozdział VIII Wykonawcy zagraniczni 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2 ppkt.2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. Dokumenty, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. a) niniejszego rozdziału winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis zamieszczony w pkt. 2 dotyczący terminów ważności dokumentów stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Rozdział IX Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, skład konsorcjum oraz zakres umocowania pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym przez wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje korespondencję. 5. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z siwz, b) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika umocowanego do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 6. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: a) oświadczenia i dokumenty dotyczące własnej firmy takie jak np. odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np. oferta cenowa, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, Strona 16/21

17 c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. przez pełnomocnika). 7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców zawierającą co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia, 4) solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Rozdział X Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Rozdział XI Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana treści specyfikacji oraz informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 1. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazywali faksem. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, a także zmiany i wycofania oferty. 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 6. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie, ul. Golisza 10B, Szczecin, faks: Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w godz jest: w sprawach proceduralnych Specjalista ds. Zamówień Publicznych Dagmara Witków tel , Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą wnioskiem o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Strona 17/21

18 11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którzy otrzymali od zamawiającego siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej 13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 14. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Zmiany treści siwz dokonuje się zgodnie z art. 38 ustawy. 15. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji. 16. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał siwz oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej Rozdział XII Sposób obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez wykonawcę w wypełnionym Formularzu (ofercie częściowej Wykonawcy) odpowiednim dla oferowanej części (załączniki nr 1a-1c do siwz). 2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej siwz, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę, a także ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Cena oferty (brutto) jest ceną ryczałtową (brutto) obejmującą realizację całości zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego i musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Cena oferty będzie niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Cena określona w formularzu oferty cenowej winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i winna być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 7. Prawidłowe ustalenie wysokości podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami prawa o podatku od towarów i usług. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa spowoduje odrzucenie oferty. Rozdział XIII Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania ofert 1. Oferty winny być złożone w siedzibie zamawiającego w Szczecinie przy ul. Golisza 10B, pok. nr 14 - Zamówienia Publiczne w terminie do dnia 19 lutego 2014r., do godziny 11: Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do zamawiającego. Strona 18/21

19 3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Rozdział XV Miejsce oraz termin otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Szczecinie przy ul. Golisza 10B, w sali konferencyjnej, w 19 lutego 2014r. o godzinie Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Decyzją Dyrektora WORD z dnia 30 stycznia 2014r. 3. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część jawną i niejawną. 4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie otworzy koperty z ofertami i odczyta nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności - zawartych w ofercie. 6. Informacje z otwarcia ofert zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Rozdział XVI Jawność postępowania 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 4. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz ze zm.). W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. Rozdział XVII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%). 2. Sposób przyznawania punktów w kryterium cena: cena najniższa brutto Ilość punktów = x 100 pkt. x znaczenie kryterium 100% cena brutto oferty ocenianej 3. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej będzie realizowana oddzielnie w stosunku do każdej oferty częściowej. 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające Strona 19/21

20 na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego ofertę poprawiono. 6. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 89 ustawy. 8. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz. 8. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. 9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż oferowane w złożonych ofertach. 10. Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta. 14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważni postępowanie. 15. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Rozdział XVIII Zawarcie umowy oraz formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy na dane zadanie stanowiącymi załącznik nr 5-7 do siwz, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem. 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5- dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta. 4. Umowa musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. W związku z powyższym, przed podpisaniem umowy wykonawca musi wykazać, że osoba reprezentująca wykonawcę (podpisującą umowę) jest upoważniona do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty. 5. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom ubiegającym się wspólnie o wykonanie zamówienia zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współprace tych wykonawców. Strona 20/21

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE. Zapytanie ofertowe

ROZEZNANIE CENOWE. Zapytanie ofertowe ROZEZNANIE CENOWE 1. Zamawiający: Stowarzyszenie Adelfi Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół. LP. Nazwa towaru CENA JEDNOSTKOWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ

WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ Radomsko, dn. 12.07.2016 r. WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i telekomunikacyjnego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

1. Notebook model 1 (2 szt.).

1. Notebook model 1 (2 szt.). 1. Notebook model 1 (2 szt.). 1. Punktacja procesora 2. Charakterystyka procesora Nie mniej niż 2500 pkt. w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wielordzeniowy, min 3MB pamięci

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN. SZANSA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN. SZANSA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAPYTANIE OFERTOWE Radomsko, dnia 02-08-2016 r. Znak sprawy: OK.2520.77.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy nowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zstrzeszow.pl/zamowienia Rzeszów: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania: Poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Dostawa sprzętu multimedialnego i urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Część 1 - netbooki Lp. Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. Parametry oferowane Producent,

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa i montaż 6 notebooków, szafy dystrybucyjnej, switcha oraz 6 zestawów

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe L.p. Rodzaj urządzenia 1. Zestaw (laptop, projektor, głośniki ) Wymagania 1. ZESTAW MULTIMEDIALNY

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo