Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, Szczecin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 USTAWY PZP: " NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, BIUROWEGO ORAZ URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH UWAGA! Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej word.szczecin.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do specyfikacji zamieszczanymi na stronie internetowej zamawiającego Zatwierdził: Dyrektor WORD Szczecin, luty 2014r.

2 SPIS TREŚCI: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Rozdział XV Rozdział XVI Rozdział XVII Rozdział XVIII Rozdział XIX Rozdział XX Rozdział XXI Informacje ogólne Opis przedmiotu zamówienia Termin realizacji zamówienia Opis sposobu przygotowania ofert Zmiana i wycofanie oferty Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawcy zagraniczni Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wadium Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana treści specyfikacji oraz informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Sposób obliczenia ceny oferty Termin związania ofertą Miejsce oraz termin składania ofert Miejsce oraz termin otwarcia ofert Jawność postępowania Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zawarcie umowy oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamówienia uzupełniające. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Załączniki: Załącznik nr 1 - formularz oferty wraz z załącznikami 1a Formularz zadanie A (oferta częściowa Wykonawcy) 1b Formularz zadanie B (oferta częściowa Wykonawcy) 1c - Formularz zadanie C (oferta częściowa Wykonawcy) Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Załącznik nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej Załącznik nr 5 - wzór umowy na zadanie A Załącznik nr 6 - wzór umowy na zadanie B Załącznik nr 7 - wzór umowy na zadanie C Strona 2/21

3 Rozdział I Informacje ogólne 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Adres: ul. Golisza 10B, Szczecin Tel.: , fax: strona internetowa: word.szczecin.pl godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz do godz Tryb postępowania: a) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą ; b) ilekroć w treści użyte jest pojęcie siwz, należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia. 3 Wartość zamówienia : wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, kiosku biletowego i informacyjnego oraz projektorów i tablic interaktywnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedno, dwa lub trzy zadania. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej będzie realizowana oddzielnie w stosunku do każdej oferty częściowej. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): , , , , , , , , , ZADANIE A Przedmiotem zamówienia jest dostawa kiosku biletowego składającego się z tabletu oraz podłączonej do tabletu termicznej drukarki kioskowej w obudowie wolnostojącej wandaloodpornej oraz kiosku informacyjnego składającego się z tabletu w obudowie wandaloodpornej umożliwiającej powieszenie na ścianie 1. Kiosk biletowy składający się z tabletu oraz podłączonej do tabletu termicznej drukarki kioskowej w obudowie wolnostojącej wandaloodpornej, musi spełniać poniższe wymagania: Element zamówienia Tablet z zainstalowanym systemem Windows Kioskowa drukarka termiczna Ilość Parametry sztuk 1 Wyświetlacz IPS w rozmiarze z zakresu Procesor 2 lub 4-rdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 1600 MHz. Pojemność pamięci wewnętrznej minimum 64 GB. Pojemność zainstalowanej pamięci RAM minimum 2 GB. Interfejsy: USB, Bluetooth, Wi-Fi b/g/n. Wbudowany czytnik kart MicroSD. Pojemność akumulatora minimum 7000 mah. System operacyjny Windows 7 lub 8. 1 Drukarka musi być zaprojektowana i wykonana do wykorzystania w kioskach. Druk termiczny. Ilość punktów w linii minimum: 432. Strona 3/21

4 Obudowa wolnostojąca z kasetą zamykaną na tablet i miejscem na drukarkę termiczną ukrytą w słupku wraz z okablowaniem zasilającym i USB Rozdzielczość minimum 8 punktów/mm. Szerokość druku w mm minimum 48. Obsługiwane rolki papieru 57mm o długości minimum 40m. Szybkość druku minimum: 200 mm/s. Matryca znaku: 16x8, 16x16, 24x12, 24x24. Automatyczne ucinanie pełne i częściowe. Bufor danych minimum 4096 bytes. Sterowniki do Windows 7/8. Drukarka musi być zainstalowana w systemie operacyjnym tabletu. Interfejs: USB. Druk kodów kreskowych: UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93,CODE128, PDF417, Data Matrix, Maxi Code, QR Code. Żywotność mechanizmu drukarki minimum 100 km. Żywotność ucinacza minimum 1 mln ucięć. Temperatura pracy: -10 to 50 C. 10 rolek papieru termicznego o długości 40m. 1 Wysokość całkowita obudowy z zakresu cm. Maksymalna długość boku stopy 50cm. Otwór wydruku z drukarki na przedniej ścianie słupka w odległości od dolnej płaszczyzny stopy w zakresie 80-90cm Drukarka musi być ukryta w słupku w sposób zapewniający, że jej elementy nie będą widoczne dla osób korzystających z kiosku. Instalacja drukarki w słupku musi zapewniać możliwość łatwej i szybkiej wymiany rolki papieru oraz bezproblemowy odbiór wydruków z drukarki przez osoby korzystające z kiosku. Kaseta na tablet wykonana z aluminium, zamykana na klucz. Kaseta z tabletem odchylona względem frontu obudowy o kąt o w celu poprawy ergonomii korzystania z tabletu. Kaseta wyklejona wykładziną ochronną i dopasowana rozmiarami do tabletu w taki sposób aby rozmiary wewnętrzne kasety przekraczały wymiary zewnętrzne tabletu wyłącznie o wartości konieczne w celu zamocowania tabletu, podłączenia standardowych wtyczek zasilania i USB i zachowania symetrii rozmiarów kasety względem pionowej osi symetrii słupka i stopy. Okno kasety musi mieć rozmiar identyczny z ekranem tabletu tak, aby po zainstalowaniu i przymocowaniu tabletu żadne elementy tabletu poza ekranem nie były widoczne. Stopa i słupek wykonane z ciężkiego materiału w celu zachowania stabilności konstrukcji podczas korzystania z ekranu dotykowego. Konstrukcja obudowy musi być estetycznie wykonana i pomalowana proszkowo w kolorze szarym. Tablet i drukarka muszą być przymocowane tak, aby podczas korzystania z ekranu dotykowego oraz pobierania wydruków drukarki nie następowało przesunięcie urządzeń. Kable zasilające wyprowadzone w miejscu niewidocznym dla osób korzystających z urządzenia. 2. Kiosk informacyjny składający się z tabletu w obudowie wandaloodpornej umożliwiającej powieszenie na ścianie, musi spełniać poniższe wymagania: Element zamówienia Ilość sztuk Parametry Tablet z zainstalowanym systemem Android Obudowa na tablet wandaloodporna z zamykaną kasetą 1 Wyświetlacz IPS w rozmiarze z zakresu Procesor 2 lub 4-rdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 1600 MHz. Pojemność pamięci wewnętrznej minimum 8 GB. Pojemność zainstalowanej RAM minimum 1 GB. Interfejsy: USB, Bluetooth, Wi-Fi b/g/n. Wbudowany czytnik kart MicroSD. Pojemność akumulatora minimum 7000 mah. System operacyjny Android w wersji 4.2 lub wyższej. 1 Kaseta na tablet wykonana z aluminium, zamykana na klucz, malowana proszkowo w kolorze szarym. Kaseta musi być estetycznie wykonana. Strona 4/21

5 Zadanie B Kaseta musi posiadać uchwyt umożliwiający zamocowanie na ścianie. Kaseta wyklejona wykładziną ochronną i dopasowana rozmiarami do tabletu w taki sposób aby rozmiary wewnętrzne kasety przekraczały wymiary zewnętrzne tabletu wyłącznie o wartości konieczne w celu zamocowania tabletu wewnątrz i podłączenia standardowych wtyczek zasilania. Okno kasety musi mieć rozmiar identyczny z ekranem tabletu tak, aby po zainstalowaniu i przymocowaniu tabletu żadne elementy tabletu poza ekranem nie były widoczne. Tablet musi być przymocowany tak, aby podczas korzystania z ekranu dotykowego nie następowało przesunięcie urządzenia. Kable zasilające wyprowadzone w miejscu niewidocznym dla osób korzystających z urządzenia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic interaktywnych oraz projektorów z modułem bezprzewodowej komunikacji z komputerem. Przedmiot zamówienia musi spełniać poniższe wymagania: Przedmiot zamówienia Ilość Parametry Zestaw: tablica interaktywna o przekątnej obszaru roboczego w zakresie od 90 do 100 z projektorem krótkoogniskowym na statywie mobilnym z systemem bezprzewodowej komunikacji zestawu z komputerem 2 zestawy Parametry tablicy interaktywnej: Przekątna obszaru roboczego w zakresie od 90 do 100 Czas reakcji maksimum 25ms Powierzchnia robocza matowa, suchościeralna, magnetyczna, odporna na uszkodzenia, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy. Jednoczesna obsługa przez minimum 3 osoby za pomocą palców lub pisaków bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na strefy. Przynajmniej 1 pasek skrótów. Minimum 3 pisaki oraz wymazywacz do obsługi tablicy. Moduł bezprzewodowej komunikacji z komputerem o zasięgu minimum 10m ( wraz z zasilaczem do tablicy jeśli konieczny). Interfejs USB zapewniający przewodową komunikację z komputerem i zasilanie. Współpraca z systemami Windows XP/Vista/7/8 32 bit i 64 bit. Oprogramowanie tablicy w języku polskim. Sterowanie komputerem za pomocą tablicy interaktywnej. Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego w języku polskim. Rozpoznawanie gestów wykonywanych na tablicy. Rozpoznawanie rysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie w figury. Baza obiektów w tym figur geometrycznych, z możliwością dodawania własnych obiektów. Możliwość wypełniania obiektów kolorem i obrazem lub ustawiania stopnia przeźroczystości. Możliwość grupowania obiektów. Możliwość pisania na ruchomym i statycznym obrazie. Możliwość selektywnego odsłaniania informacji na ekranie. Możliwość obracania, przesuwania i zmiany rozmiaru obiektów. Możliwość przesuwania obszaru roboczego za pomocą dłoni. Możliwość powiększania wybranego fragmentu. Możliwość dokonywania adnotacji na dokumentach pakietu Microsoft Office. Możliwość zapisu utworzonego na tablicy ekranu w pliku prezentacji programu MS Power Point. Możliwość zapisywania notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach pakietu MS Office. Gwarancja na tablicę min. 36 miesięcy. Projektor krótkoogniskowy: Rozmiar obrazu projektora zainstalowanego na ramieniu statywu dopasowany do rozmiaru roboczego tablicy. Jasność minimum ANSI Lumenów Kontrast minimum 2000:1 Żywotność lampy minimum 4000h. Moduł Wi-Fi bezprzewodowej komunikacji z komputerem umożliwiający bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z komputera. Strona 5/21

6 Pilot zdalnego sterowania. Mocowanie pasujące do ramienia statywu tablicy z możliwością czasowego demontażu projektora. Gwarancja min. 24 miesiące (min. 12 na lampę). Zestaw: tablica interaktywna o przekątnej obszaru roboczego w zakresie od 70 do 80 z projektorem krótkoogniskowym na statywie mobilnym z systemem bezprzewodowej komunikacji zestawu z komputerem Parametry statywu: Mobilna podstawa na kółkach do przemieszczania zestawu dopasowana gabarytowo i wytrzymałościowo do tablicy i projektora. Płynna, ręczna regulacja wysokości położenia tablicy w zakresie minimum 30 cm. Ramię do projektora krótkoogniskowego mocowane do statywu nad tablicą, z zakresem regulacji długości ramienia zapewniającym możliwość prawidłowego ustawienia obrazu projektora na powierzchni tablicy, z możliwością złożenia i/lub czasowego demontażu od statywu. Kolor szary, czarny, biały lub połączenie wymienionych kolorów. 1 zestaw Parametry tablicy interaktywnej: Przekątna obszaru roboczego w zakresie od 70 do 80 Czas reakcji maksimum 25ms Powierzchnia robocza matowa, suchościeralna, magnetyczna, odporna na uszkodzenia, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy. Jednoczesna obsługa przez minimum 3 osoby za pomocą palców lub pisaków bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na strefy. Przynajmniej 1 pasek skrótów. Minimum 3 pisaki oraz wymazywacz do obsługi tablicy. Moduł bezprzewodowej komunikacji z komputerem o zasięgu minimum 10m ( wraz z zasilaczem do tablicy jeżeli konieczny ). Interfejs USB zapewniający przewodową komunikację z komputerem i zasilanie. Współpraca z systemami Windows XP/Vista/7/8 32 bit i 64 bit. Oprogramowanie tablicy w języku polskim. Sterowanie komputerem za pomocą tablicy interaktywnej. Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego w języku polskim. Rozpoznawanie gestów wykonywanych na tablicy. Rozpoznawanie rysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie w figury. Baza obiektów w tym figur geometrycznych, z możliwością dodawania własnych obiektów. Możliwość wypełniania obiektów kolorem i obrazem lub ustawiania stopnia przeźroczystości. Możliwość grupowania obiektów. Możliwość pisania na ruchomym i statycznym obrazie. Możliwość selektywnego odsłaniania informacji na ekranie. Możliwość obracania, przesuwania i zmiany rozmiaru obiektów. Możliwość przesuwania obszaru roboczego za pomocą dłoni. Możliwość powiększania wybranego fragmentu. Możliwość dokonywania adnotacji na dokumentach pakietu Microsoft Office. Możliwość zapisu utworzonego na tablicy ekranu w pliku prezentacji programu MS Power Point. Możliwość zapisywania notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach pakietu MS Office. Gwarancja na tablicę minimum 36 miesięcy. Projektor krótkoogniskowy: Rozmiar obrazu projektora zainstalowanego na ramieniu statywu dopasowany do rozmiaru roboczego tablicy. Jasność minimum ANSI Lumenów Kontrast minimum 2000:1 Żywotność lampy minimum 4000h. Moduł Wi-Fi bezprzewodowej komunikacji z komputerem umożliwiający bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z komputera. Pilot zdalnego sterowania. Mocowanie pasujące do ramienia statywu tablicy z możliwością czasowego demontażu projektora. Gwarancja minimum 24 miesiące (min. 12 na lampę). Parametry statywu: Strona 6/21

7 Mobilna podstawa na kółkach do przemieszczania zestawu dopasowana gabarytowo i wytrzymałościowo do tablicy i projektora. Płynna, ręczna regulacja wysokości położenia tablicy w zakresie minimum 30 cm Ramię do projektora krótkoogniskowego mocowane do statywu nad tablicą, z zakresem regulacji długości ramienia zapewniającym możliwość prawidłowego ustawienia obrazu projektora na powierzchni tablicy, z możliwością złożenia i/lub czasowego demontażu od statywu. Kolor szary, czarny, biały lub połączenie wymienionych kolorów. Projektor z modułem bezprzewodowej komunikacji z komputerem, uchwytem do sufitu oraz ekranem Projektor z modułem bezprzewodowej komunikacji z komputerem oraz stolikiem mobilnym 1 komp. Jasność minimum ANSI Lumenów Kontrast minimum 5000:1 Żywotność lampy w trybie normalnym minimum 4000h. Rozdzielczość minimum 1024:768. Możliwość odwrócenia obrazu przy instalacji projektora na uchwycie sufitowym. Optyka zapewniająca uzyskanie obraz o boku poziomym o długości 2m z odległości 3m. Możliwość regulacji geometrii obrazu uwzględniająca różne położenia projektora względem ekranu. Wejścia obrazu: HDMI, D-sub, RCA. Moduł Wi-Fi bezprzewodowej komunikacji z komputerem umożliwiający bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z komputera. Pilot zdalnego sterowania. Metalowy uchwyt projektora do sufitu o ramieniu o regulowanej bezstopniowo długości minimum w zakresie cm, uniwersalnym rozstawieniu otworów, w kolorze czarnym, szarym, białym. Wskaźnik laserowy z bezprzewodowym manipulatorem umożliwiającym obsługę prezentacji (przełączanie slajdów). Ekran mocowany do sufitu wysuwany elektrycznie. Powierzchnia projekcyjna ekranu biała matowa. Rozmiar powierzchni projekcyjnej minimum 200:200cm, maksimum 210x210cm. Elektryczne, bezprzewodowe sterowanie ekranem za pomocą pilota zdalnego sterowania. Uchwyt umożliwiający zamocowanie ekranu do sufitu. Gwarancja na projektor minimum 24 miesiące (12 miesięcy na lampę). 1 komp. Jasność minimum 3000 ANSI Lumenów Kontrast minimum 2000:1 Żywotność lampy w trybie normalnym minimum 4000h. Rozdzielczość minimum 1024:768. Możliwość odwrócenia obrazu przy instalacji projektora na uchwycie sufitowym. Optyka zapewniająca uzyskanie obraz o boku poziomym o długości 2m z odległości 3m. Możliwość regulacji geometrii obrazu uwzględniająca różne położenia projektora względem ekranu. Wejścia obrazu: HDMI, D-sub, RCA. Moduł Wi-Fi bezprzewodowej komunikacji z komputerem umożliwiający bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z komputera. Pilot zdalnego sterowania. Wskaźnik laserowy z bezprzewodowym manipulatorem umożliwiającym obsługę prezentacji (przełączanie slajdów). Stolik mobilny pod projektor z jedną platformą. Regulacją wysokości platformy stolika w zakresie minimum cm. Wymiary półki na projektor nie mniejsze niż zestawionego ze stolikiem projektora. Podstawa stolika na 4 kółkach (minimum 2 kółka z blokadą). Dopuszczalne obciążenie platformy stolika minimum 10 kg. Konstrukcja stolika metalowa w kolorze czarnym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Gwarancja na projektor minimum 24 miesiące (12 miesięcy na lampę). Strona 7/21

8 ZADANIE C Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i biurowego zgodny z poniższym zestawieniem i spełniający poniższe wymagania: Element zamówienia Ilość sztuk Parametry Tablet 10.1 z zainstalowanym systemem Android, uchwytem i klawiaturą numeryczną Tablet 8 z zainstalowanym systemem Android 8 Wyświetlacz IPS w rozmiarze Procesor 2 lub 4-rdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 1600 MHz. Pojemność pamięci wewnętrznej minimum 8 GB. Pojemność zainstalowanej pamięci RAM minimum 1 GB. Interfejsy: USB, Bluetooth, Wi-Fi b/g/n. Jeżeli tablet posiada gniazda USB w wersji mini lub mikro, wówczas należy dołączyć przejściówkę umożliwiającą podłączenie urządzeń z wtyczką USB normalnej wielkości. Wbudowany czytnik kart MicroSD. Pojemność akumulatora minimum 7000 mah. Aluminiowa obudowa. Kolor biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. System operacyjny Android w wersji 4.2 lub wyższej. Uchwyt typu gęsia szyja o długości ramienia w zakresie od 45 do 55cm z mocowaniem do blatu stołu. Klawiatura numeryczna z interfejsem USB. 6 Wyświetlacz w rozmiarze 8. Procesor 2 -rdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 1 GHz. Pojemność pamięci wewnętrznej minimum 8 GB. Pojemność zainstalowanej pamięci RAM minimum 1 GB. Interfejsy: USB, Bluetooth, Wi-Fi. Wbudowany czytnik kart MicroSD. Pojemność akumulatora minimum 4000 mah. System operacyjny Android w wersji 4.2 lub wyższej. Obudowa w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Estetyczne oryginalne opakowanie E-Book 6 6 Ekran 6. Pamięć wewnętrzna minimum 2GB. Obsługiwane formaty książek: TXT, PDF, HTML, MOBI, PRC, DOC, DOCX. Obsługiwane formaty zdjęć: JPEG, BMP, PNG, GIF. Interfejsy: USB, Wi-Fi. Obudowa w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Estetyczne oryginalne opakowanie Komputer przenośny typu laptop z oprogramowaniem Windows w wersji Pro Komputer przenośny typu laptop z oprogramowaniem 1 Ekran LCD 15.6 cali LED z powłoką antyrefleksyjną. Procesor 2-rdzeniowy o częstotliwości normalnej minimum 2.4 GHz. Pamięć RAM minimum 4 GB DDR3. Pojemność dysku minimum 500 GB. Nagrywarka DVD+/-RW DL. Wyjście karty graficznej HDMI lub D-Sub. Karta dźwiękowa stereo. Czas pracy na akumulatorze minimum 3 godziny. Czytnik kart pamięci SD/MMC. Interfejsy: minimum 3 x USB, Bluetooth, LAN 100 Mbps, WiFi IEEE b/g/n. Wbudowana kamera 2.0 Mpix i mikrofon. Zainstalowany system operacyjny Windows 8 Pro lub Windows 7 Professional. Obudowa w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Gwarancja min. 24 miesiące (bateria 12 miesięcy). 11 Ekran LCD 15.6 cali LED z powłoką antyrefleksyjną. Procesor 2-rdzeniowy o częstotliwości normalnej minimum 2.4 GHz. Strona 8/21

9 Windows Komputer stacjonarny z systemem Windows Komputer stacjonarny z systemem Windows w wersji Pro Zasilacz awaryjny UPS wolnostojący Pamięć RAM minimum 4 GB DDR3. Pojemność dysku minimum 500 GB. Napęd optyczny DVD+/-RW DL. Wyjście karty graficznej D-Sub. Karta dźwiękowa stereo. Czas pracy na akumulatorze minimum 3 godziny. Czytnik kart pamięci SD/MMC. Interfejsy: minimum 3 x USB, Bluetooth, LAN 100 Mbps, WiFi IEEE b/g/n. Wbudowana kamera 2.0 Mpix i mikrofon. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub 8. Obudowa w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Gwarancja min. 24 miesiące (bateria 12 miesięcy). 1 Procesor minimum 2-rdzeniowy o częstotliwości normalnej minimum 3,2GHz ze zintegrowaną kartą graficzną i dedykowanym systemem chłodzącym. Płyta główna z wyjściem HDMI dla zintegrowanej karty graficznej oraz minimum 1 portem USB 3.0. Pamięć RAM minimum 4 GB DDR3 1600MHZ w 2 modułach pracujących w trybie dwukanałowym. Dodatkowa karta graficzna na szynie PCI-E z rdzeniem o taktowaniu minimum 800 MHz oraz pamięcią GDDR MB o częstotliwości minimum 3000 MHz i szynie danych 128 bitów z wyjściami HDMI, DVI-D i D-Sub. Karta dźwiękowa zintegrowana na płycie głównej. Dysk twardy 3,5 SATA o pojemności minimum 250GB. Nagrywarka DVD+/-RW DL. Karta sieciowa Ethernet zintegrowana na płycie głównej. Karta sieciowa Wi-Fi b/g/n na szynie PCI. Obudowa o prostych, regularnych kształtach w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Zasilacz minimum 500W z wentylatorem 120mm, aktywnym PFC, zabezpieczeniem ponadnapięciowym, przeciwprzepięciowym, przeciwzwarciowym, przeciwprzeciążeniowym i automatyczną kontrolą prędkości obrotowej wentylatora. Klawiatura i mysz. Zainstalowany system operacyjny Windows 8 lub Windows 7. Gwarancja min. 24 miesiące osobno na każdy z podzespołów. 9 Procesor minimum 2-rdzeniowy o częstotliwości normalnej minimum 2 GHz z dedykowanym systemem chłodzącym. Płyta główna z zintegrowaną kartą graficzną (może być zintegrowana w procesorze) i z wyjściem D-Sub dla zintegrowanej karty graficznej oraz minimum 1 portem USB 3.0 lub zamiast zintegrowanej karta graficzna na szynie PCI-E z wyjściem D-Sub. Pamięć RAM minimum 4 GB DDR3. Karta dźwiękowa zintegrowana na płycie głównej. Dysk twardy 3,5 SATA o pojemności minimum 250GB. Nagrywarka DVD+/-RW DL. Karta sieciowa Ethernet zintegrowana na płycie głównej. Obudowa o prostych regularnych kształtach w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Zasilacz minimum 400W z wentylatorem 120mm, aktywnym PFC, zabezpieczeniem ponadnapięciowym, przeciwprzepięciowym, przeciwzwarciowym, przeciwprzeciążeniowym i automatyczną kontrolą prędkości obrotowej wentylatora. Klawiatura i mysz. Zainstalowany system operacyjny Windows 8 Professional lub Windows 7 Professional. Gwarancja min. 24 miesiące osobno na każdy z podzespołów. 3 Moc minimum 1000 W. Wejściowe napięcie znamionowe ~230V 50Hz. Napięcie wyjściowe automatycznie regulowane 230V +/- 10%, 50 Hz +/- 1%. Kształt przebiegu napięcia wyjściowego: czysta sinusoida. Czas przełączenia maksimum 6 ms. Akumulatory szczelny, kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy. Strona 9/21

10 Minimalny czas podtrzymania P max. / 0,5P 1 / 5minut. Czas ładowania do 90% pełnej pojemności maksimum 4 godziny. Auto-test po każdorazowym włączeniu i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora. Wyświetlacz LCD wskazujący napięcie wejścia, napięcie wyjścia, wskaźnik zasilania z sieci i akumulatora, wskaźnik poziomu obciążenia, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Dźwiękowa sygnalizacja zasilania awaryjnego z rozróżnieniem akumulatora bliskiego rozładowaniu, przeciążenie UPS, awarii akumulatora. Zabezpieczenie przed udarem prądowym. Zabezpieczenie przed przeciążeniem >100% - ciągły alarm, >110% zasilacz wyłącza sie automatycznie po maksimum 10 sekundach. Bezpiecznik na wejściu. Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI. Komunikacja z komputerem przez interfejs USB. Oprogramowanie do kontroli i ustawiania parametrów pracy kompatybilne z Windows 7/8/2008. Minimum 4 gniazda zasilane awaryjnie. Poziom hałasu z odległości 1 metra maksymalnie 55 db. Obudowa o prostych regularnych kształtach w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Router 5 Interfejs WAN Ethernet 10/100Mbit. Interfejs LAN Ethernet 10/100Mbit z wbudowanym przełącznikiem minimum 4-portowym RJ45 10/100 Wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi b/g/n Szyfrowanie WPA2, TKIP, AES. Wbudowany serwer DHCP po stronie LAN. Routing statyczny i dynamiczny. Firewall z Filtrowaniem adresów IP, adresów URL, blokowaniem nazw domen lub określonych słów. Ochrona przed atakami typu DoS. Ograniczanie dostępu do sieci Wi-Fi na podstawie adresu MAC. Zdalne zarządzenie przez przeglądarkę internetową. Dysk twardy zewnętrzny 2,5 w obudowie z interfejsem USB Sieciowa drukarka laserowa A4, monochromatyczna z automatycznym dwustronnym wydrukiem Drukarka laserowa kolorowa A4 8 Pojemność 1TB. Obudowa w kolorze czarnym, białym, szarym lub połączeniu wymienionych kolorów. Estetyczne oryginalne opakowanie 3 Szybkość wydruku minimum 31 str./min w formacie A4. Możliwość wydruku w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Maksymalny czas wydruku pierwszej strony 7 s. Wbudowana funkcja automatycznego druku dwustronnego. Pamięć minimum 64 MB. Interfejsy USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100 Base-TX. Waga maksymalna 10 kg. Podajnik kasetowy na minimum 250 arkuszy. Normatywny cykl pracy minimum stron A4/miesiąc. Wymiary maksymalne(szerokość, wysokość, głębokość) : 400, 400, 400 mm. Kolor obudowy biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. Startowa kaseta z tonerem o wydajności minimum 2000 str. Możliwość zainstalowania tonera o wydajności deklarowanej przez producenta drukarki nie mniejszej niż 5000 str. Sterowniki dla Windows 8 / 7 / XP. 2 Szybkość w trybie monochromatycznym z wykorzystaniem czarnego tonera oraz trybie kolorowym minimum 18 str. A4/min. Czas wydruku pierwszej strony w trybie monochromatycznym oraz trybie kolorowym maksimum 16 sekund. Możliwość wydruku w rozdzielczości 2400 x 600 dpi. Podajnik na minimum 150 arkuszy. Normatywny cykl pracy minimum stron A4/miesiąc. Interfejsy: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi b/g/n. Kolor obudowy biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. Strona 10/21

11 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 Kolorowa drukarka atramentowa A3 Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne integrujące funkcję drukarki laserowej, kopiarki, skanera i faksu Możliwość zainstalowania tonerów o wydajności deklarowanej przez producenta drukarki nie mniejszej niż : czarny minimum 2500 stron, kolory minimum 1500 stron. Sterowniki dla Windows 8 / 7 / XP. 2 Szybkość minimum 18 str. A4/min. Czas wydruku pierwszej strony maksimum 10 sekund. Możliwość wydruku w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Podajnik na minimum 150 arkuszy. Normatywny cykl pracy minimum stron A4/miesiąc. Interfejs USB 2.0. Kolor obudowy biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. Możliwość zainstalowania tonera o wydajności deklarowanej przez producenta drukarki nie mniejszej niż 2500 str. Sterowniki dla Windows 8 / 7 / XP. 1 Prędkość druku w czerni A4 minimum 30 str./min. Prędkość druku w kolorze A4 minimum 20 str./min. Rozdzielczość wydruku minimum 600 x 1200 dpi. Normatywny cykl pracy minimum stron A4/miesiąc. Podajnik na minimum150 arkuszy. Liczba kasetek drukujących 4 (osobno dla każdej składowej koloru). Druk bez marginesów. Obsługa nośników A3, A4, A5 o gramaturze od 60 do minimum 105 g/m. Interfejsy: USB, Ethernet, WiFi b/g/n. Kolor obudowy biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. Sterowniki dla Windows 8 / 7 / XP. Dodatkowy komplet tuszy. 1 Prędkość druku minimum 30 stron A4/min. Czas nagrzewania maksimum 20 s. Czas pierwszej kopii maksimum 7 s. Kopiowanie wielokrotne: Rozdzielczość minimum 600 x 600 dpi. Normatywny cykl pracy minimum stron A4/miesiąc. Procesor minimum 600MHz. Pamięć minimum 256 MB. Kaseta uniwersalna na minimum 250 arkuszy. Podajnik boczny na minimum 50 arkuszy Możliwość wydruku na papierze o gramaturze do 220 g/m2. Automatyczny dupleks. Automatyczny podajnik dokumentów dwustronny. Taca wyjściowa na minimum 150 arkuszy. Skala szarości minimum 256 odcieni. Zoom minimum % (co 1%). Wymiary maksymalne (szer., głęb., wys.): 500, 500, 500 mm. Kolor obudowy biały, szary, czarny lub połączenie wymienionych kolorów. Sterowniki do Windows XP, 7, 8. Interfejs N10/100 Base-TX, USB 2.0. Rozdzielczości skanowania minimum od 200 do 600 dpi. Funkcje skan do , skan do TWAIN, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB. Tryby skanowania: Tekst, Foto, Tekst+Foto. Prędkość modemu: 33.6 Kbps. Kompatybilność: ITU-T Super G3. Kompresja: MMR, MR, MH, JBIG. Sterowniki dla Windows 8 / 7 / XP. Dodatkowa kaseta z tonerem o wydajności deklarowanej przez producenta urządzenia nie mniejszej niż 3000 str. Niszczarka dokumentów 1 Przeznaczona do pracy ciągłej. Możliwość jednoczesnego niszczenia minimum 15 kartek A4. Możliwość niszczenia zszywek i małych spinaczy. Stopień bezpieczeństwa minimum 3 wg normy DIN Pojemnik litrów. Strona 11/21

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1 71-420 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka NIP: 683-177-25-01 tel./faks 012 250 14 75 e-mail: kluczdoprzyszlosci@gmail.com http://www.gimnazjumkozmice.org SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczenie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie dotyczy: zakup sprzętu komputerowego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczenie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie dotyczy: zakup sprzętu komputerowego. BARLINEK:Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego Morro ul. Szosowa 2 w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zakup sprzętu komputerowego Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.insad.pl, www.inhort.pl Nr postępowania: 55/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26.11.2010r. SPEYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI RYNEK - RATUSZ 24 50-101 WROCŁAW Znak: ZP 3/ 2012 Wrocław, dnia 5.11.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu centralnego wydruku oraz dostawa biurowych urządzeń drukujących

Rozbudowa systemu centralnego wydruku oraz dostawa biurowych urządzeń drukujących Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Rozbudowa systemu centralnego wydruku oraz dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org. S t r o n a 1 Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.pl/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo