Jedwabista Kolekcja Dove

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jedwabista Kolekcja Dove"

Transkrypt

1 Jedwabista Kolekcja Dove Wpływ kampanii reklamowej w Internecie na wiadomo jej odbiorców Przykładowy raport z badania gemiusbrandingeffect Lipiec-sierpie

2 Spis treci Spis treci...2 Wprowadzenie...3 Podsumowanie skutecznoci kampanii reklamowej...8 Metodologia badania...11 Wyniki badania wiadomo spontaniczna marki Uytkowanie produktu Kontakt z reklam marki Dove i serwisem internetowym Dove Zapamitanie reklamowanych treci Wizerunek marki Dove Ocena kreacji reklamowych

3 Wprowadzenie 3

4 Wprowadzenie Internetowa kampania Dove miała na celu reklam nowej linii produktów marki Dove. Składała si ona z trzech czci. Kampania reklamowa i mailingowa Próbki Dove obejmowała moduły A i B. Moduł A to reklamy w Internecie, które zachcały do wypełnienia formularza w celu uzyskania próbek testowych kosmetyków. Moduł B natomiast to mailing skierowany do kobiet w wieku lat (poprzez kliknicie na link w licie reklamowym internautki przechodziły na t sam stron z formularzem rejestracyjnym, po wypełnieniu którego wysłano do nich próbki kosmetyków). Załoenie kampanii Próbki Dove (rozdanie próbek produktów Dove) zostało zrealizowane ju pierwszego dnia jej trwania (22 lipca 2003r.). Trzeci czci kampanii był moduł C Jedwabista Kolekcja Dove, była to kampania reklamowa, majca na celu umocnienie wizerunku nowej linii kosmetyków Dove (kampania wizerunkowa). Niniejszy raport prezentuje wyniki badania gemiusbrandingeffect dla kampanii Jedwabista kolekcja Dove (moduł C). 4

5 Szczegółowy opis kampanii (1 z 3) gemiusbrandingeffect Przed rozpoczciem ciem kampanii (pre test) Badanie właciwe gemiusprofileeffect gemiusdirecteffect Kampania reklamowa Próbki Dove Moduł A i B Jedwabista Kolekcja Dove Moduł C

6 Szczegółowy opis kampanii (2 z 3) Formy kreacji W ramach kampanii Jedwabista Kolekcja Dove wywietlano nastpujce kreacje: Brandmark Skyscraper Brandmark+Billboard Brandmark+Banner 6

7 Miejsca emisji Szczegółowy opis kampanii (3 z 3) Analizowane miejsca wywietlania reklam to: WP-Polki (Brandmark) Interia-Kobieta (Skyscrapper) Gazeta.pl-Kobieta (Brandmark) Gazeta.pl-Zdrowie (Skyscrapper) Wizaz (Brandmark) VipNews (Brandmark) ZyjZdrowo (Brandmark) TwojStyl (Brandmark) FTV (Brandmark+Billboard) Dziecko-Info (Brandmark) Gazeta.pl-Edziecko (Brandmark) Naj (Brandmark+Billboard) Claudia (Brandmark+Billboard) Gala (Brandmark+Billboard) Potomek (Brandmark) Grubasy (Brandmark) Kobiety.pl (Brandmark+Billboard) Onet-Gala (Skyscraper) Uroda (Brandmark+Banner) RodziceOnline (Brandmark+Billboard) Puella (Brandmark+Billboard) DzieckoOK (Brandmark+Billboard) WP-Zdrowie (Brandmark) Zdrowo (Brandmark) DlaZdrowia (Brandmark) Moda.net.pl (Brandmark) W kampanii na wikszoci witryn stosowano capping na poziomie 1 lub 2 na uytkownika (cookie). 7

8 Podsumowanie skutecznoci kampanii reklamowej Dove 8

9 Podsumowanie skutecznoci kampanii reklamowej Dove (1 z 2) Wpływ kampanii na wiadomojej odbiorców wyniki badania ilociowego gemiusbrandingeffect wiadomo spontaniczna marki Dove wykazała niewielk tendencj wzrostow, cho nie wzrosła znaczco w wyniku przeprowadzenia kampanii internetowej. Trudno jednak wymaga, aby w stopniu znaczcym wzrastała tak wysoka wiadomo marki (ok. 70% dla kobiet uywajcych produktów marki Dove). Dla uytkowniczek marki Dove wiadomo tej marki plasuje si na pierwszym miejscu, natomiast nieuywajce tych kosmetyków kobiety wymieniaj j w pierwszej trójce razem z Nivea i Avon). Z pewnoci pod wpływem kampanii internetowej bardziej wzrosła wiadomo marki wród uytkowniczek, które nie uywaj produktów marki Dove. Zanotowano wpływ kampanii na zapamitanie reklamowanego produktu. Zapamitanie produktu w kampanii internetowej Jedwabista Kolekcja Dove jest porównywalne z wynikami osignitymi przez takie media jak billboard i prasa, a wysze ni w telewizji. Na ocen kreacji reklamowych miało wpływ korzystanie z produktów marki Dove. Te kobiety, które uywały Dove, miały tendencj do wyszej oceny kreacji reklamowych. 9

10 Podsumowanie skutecznoci kampanii reklamowej Dove (2 z 2) Najczciej zapamitanym produktem reklamowanym w Internecie był szampon do włosów, balsam do ciała i mydło. W rzeczywistoci jednak szampon i mydło były reklamowane poza Internetem w telewizji, prasie i na billboardach, co pokazuje, e na internautów maj w duym stopniu wpływ równie inne ni Internet media. Sporód reklamowanych produktów czciej zapamitywano balsam do ciała, rzadziej el lub cał Jedwabist Kolekcj. Sporód testowanych kreacji bardziej podobała si Kreacja 2, przedstawiajca siedzc kobiet. To włanie ta kreacja była czciej zapamitana przez uytkowniczki i bardziej wpływała na intencj zakupu reklamowanego produktu (kreacj prezentujemy z prawej strony tekstu). 10

11 Metodologia badania 11

12 Cel i metodologia badania Cel badania: Zbadanie wpywu kampanii Jedwabista Kolekcja Dove na wiadomojej odbiorców. Metodologia: Badanie wpływu kampanii na wiadomo jej odbiorców odbywa si za pomoc ankiet losowo wywietlanych w sieci i wypenianych samodzielnie przez co n-tego uytkownika. Wyniki badania ankietowego s danymi deklaratywnymi. Uytkowników, którzy wypeniali ankiet, i ich kontakty z dan kampani reklamow identyfikuje si na podstawie cookie. Na tym etapie badanie gemiusdirecteffect gromadzi twarde dane dotyczce kontaktów uytkowników wypeniajcych ankiet z kampani reklamow. W badaniu unikamy problemu kasowalnoci cookies, analizujc dane dla tych tylko respondentek, które miały to samo cookie przez cały czas trwania badania. Badanie realizowane jest dla dwóch grup internautów: nie widzieli reklamy i widzieli reklam. Obu grupom w tym samym czasie w sposób losowy wywietlana jest ankieta. Wywietlanie ankiet rozpoczyna si pod koniec kampanii i trwa do momentu zebrania ich okrelonej liczby. W przypadku tego badania załoono, e minimalna liczba kwestionariuszy dla kadej z analizowanych póniej grup wynosi

13 Metodologia i termin badania Metodologia (cd): W badaniu dodatkowo wywietlono ankiety grupie pre-testowej, która nie mogła mie kontaktu z reklam, poniewa badanie odbywało si przed rozpoczciem kampanii. Realizowane badanie pre-testowe miało na celu porównanie wyników z grup, która nie miała kontaktu z reklam podczas trwania kampanii reklamowej. Badanie prowadzone było na serwisach, na których bya realizowana kampania reklamowa. Dziki temu osigamy efekt dotarcia do grupy celowej, która miaa kontakt z reklam. Internauci nie s nagradzani za wypenienie ankiety, co gwarantuje wiksz obiektywno odpowiedzi. Termin badania: Badanie w Internecie odbywało si dwuetapowo: 1. Pre-test (7-16 lipca 2003, przed rozpoczciem kampanii reklamowej w Internecie) 2. Badanie właciwe (11-18 sierpnia 2003, w czasie trwania kampanii Jedwabista Kolekcja Dove ) 13

14 Liczebno analizowanej grupy W badaniu kwestionariuszowym badano wyłcznie grup okrelon jako grupa celowa kampanii: kobiety w wieku lat. Podczas analizy danych respondenci byli dzieleni na grupy nie tylko ze wzgldu na kontakt z reklam, ale i na uywanie bd nieuywanie produktów marki Dove. Dziki takiemu podziałowi stworzono 6 odrbnych grup: Niektóre analizy wymagały dodatkowego zawenia grupy analizowanej. Dotyczyło to kobiet, które miały kontakt z reklam. W przypadku wikszoci analiz, np. analiz wiadomoci marki, skupiamy si na kobietach, które miały kontakt z którkolwiek kampani reklamow w Internecie Próbki Dove lub Jedwabista Kolekcja Dove. Jednak w momencie odpytywania na temat reklamowanego produktu bierzemy pod uwag tylko grup, która widziała Jedwabist Kolekcj Dove, aby nie zaburza wyników. Tak okrojona grupa analizowana jest równie w momencie odpytywania o to, któr kreacj reklamow widziałrespondent. Nie moemy natomiast podawa wyników dla osób, które widziały tylko list reklamowy lub tylko kampani próbek, poniewa grupy te s zbyt małe. 14

15 Wyniki badania 15

16 wiadomo spontaniczna marki W ramach badania mierzono wyłcznie spontaniczn wiadomo marki, rezygnujc z pomiaru wiadomoci wspomaganej. Marka Dove pod wzgldem wiadomoci spontanicznej zajmuje jedn z najwyszych pozycji wród marek kosmetyków do pielgnacji ciała. W przypadku kobiet, które uywaj produktów Dove marka znajduje si na pierwszym miejscu przed Nivea i Avon, w przypadku osób, które nie uywały produktów marki Dove, wiadomo marki jest na trzecim miejscu po Nivea i Avon, lecz rónica statystyczna pomidzy Avon i Dove jest w zasadzie nieistotna. wiadomo marki Dove wród uytkowniczek kosmetyków tej marki kształtowała si na poziomie ok. 70%, natomiast wród osób, które nie uywaj Dove na poziomie ok. 43%- 46%. Kontakt z kampani w Internecie miał wikszy wpływ na wiadomo marki wród respondentek, które nie uywaj obecnie produktów marki Dove. Wyniki w grupie pre-testowej i grupie, która nie miała kontaktu z reklam, mog si róni. Wynika to z faktu, e pomidzy pierwszym a drugim badaniem minłmiesic, w trakcie którego uytkownicy mogli styka si z rónymi kampaniami reklamowymi, nie tylko Dove, ale i innych marek kosmetyków. Zetknicie si z innymi kampaniami w pre-tecie i posttecie wpływa przede wszystkim na wiadomo marki. Dlatego waniejsze wydaje si porównanie grup, które miały kontakt z reklam do tych, które tego kontaktu nie miały, ale wypełniały w tym samym czasie ankiet. 16

17 wiadomo spontaniczna marek wród uytkowniczek Dove Najwysz wiadomo marki Dove zanotowano wród uytkowniczek produktów Dove 17 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

18 wiadomo spontaniczna marek wród nieuytkowniczek Dove Marka Dove znajduje si wród 3 najlepiej rozpoznawanych marek wród kobiet, które nie uywały produktów tej firmy 18 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

19 wiadomo spontaniczna marki Dove Kampania marki Dove w Internecie skuteczniej oddziaływała na osoby, które nie uywaj produktów tej marki (wikszy wzrost wiadomoci marki) 19 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

20 Uytkowanie produktu rednio uytkowniczka marki Dove deklaruje, e korzysta z ok. 2,5 produktu tej marki. Respondentki deklaruj, e najczciej uywaj: mydła w kostce (w zalenoci od analizowanej grupy od 51,3% do 53,7%), elu pod prysznic (33,1% - 40,9%), balsamu do ciała (34,4% - 38,7%) oraz szamponu do włosów (34,5% - 39,7%). Produkty te były najpopularniejsze, bez wzgldu na to, czy uytkowniczki miały kontakt z kampani, czy te go nie miały. 20

21 Uytkowanie produktów marki Dove Najchtniej uywanym przez internautki produktem marki Dove jest mydło w kostce Zarówno kampania internetowa, jak i kampania poza Internetem przyczyniła si do czstszego uytkowania reklamowanego produktu (elu pod prysznic) 21 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

22 Kontakt z reklam marki Dove i serwisem (1z 2) Najwyszy wpływ zarówno na pamitanie o miejscu wywietlania reklamy, jak i na zapamitywanie reklamy ma telewizja. Wród reklam pojawiajcych si poza Internetem włanie reklama w telewizji była najbardziej zauwaalna (ok. 90% uytkowniczek Internetu). Na kolejnych miejscach znalazła si reklama prasowa (ok. 60% - 70%), nastpnie plakaty, tablice reklamowe (zapamitane przez ok. 20% uytkowniczek Internetu). Sporadycznie wymieniana była reklama radiowa. W rzeczywistoci to medium wcale nie było wykorzystywane do reklamowania produktów marki Dove pomidzy czerwcem a sierpniem. Niewielka grupa uytkowniczek nie pamita, gdzie widziała reklam. Skuteczno kampanii internetowej wród uytkowniczek Internetu, które deklarowały, e miały z ni kontakt, stawia t kampani na pozycji trzeciej pod wzgldem zapamitania, po telewizji i prasie. Jednak naley wzi pod uwag fakt, e pami ludzka bywa zawodna i uytkowniczki czsto zapamituj sam przekaz reklamowy, a nie medium, w którym pojawiała si reklama. Dlatego te, tak wana jest metoda proponowana w badaniu gemiusbrandingeffect, która polega na sprawdzeniu, które osoby rzeczywicie miały kontakt z reklam (sprawdzamy to na podstawie cookies). Okazuje si wtedy, e ok. 17,9% 19,6% korzystajcych z produktów Dove i 19,7% 20,4% osób nieuywajcych produktów Dove deklaruje, e widziało reklam w Internecie, mimo e w rzeczywistoci nie miało z ni tam kontaktu. 22

23 Kontakt z reklam marki Dove i serwisem (2 z 2) Osoby, które rzeczywicie miały kontakt z kampani, o wiele czciej deklaruj, e widziały reklam (39,1% uytkowniczek Dove i 36,8% nie-uytkowniczek). 27,4% kobiet, które uywaj produktów marki Dove i 14,6% kobiet, które tych produktów nie uywaj, deklaruje, e odwiedziło serwis Obydwie te grupy miały kontakt z reklam. Natomiast wród kobiet, które nie miały kontaktu z reklam, tylko 8,3% - 9,3% uytkowniczek Dove oraz 4% - 3,9% kobiet, które nie uywaj Dove, deklaruje, e weszło na serwis Z danych tych wynika, e wiele osób weszło na serwis pod wpływem reklamy. Dane te znajduj potwierdzenie w wynikach badania gemiusdirecteffect, badania efektu bezporedniego kampanii. Przedstawione tam wyniki wskazuj, e blisko połowa (46%) uytkowników (cookies), którzy odwiedzili serwis w dniach , miała kontakt z kampani. 23

24 Gdzie widziała Pani reklam marki Dove poza Internetem? Wyjtkowo dobrze zapamitano reklamy prasowe (zazwyczaj badania brandingowe wykazuj znacznie wiksz zapamitywalno kampanii w telewizji w porównaniu do innych mediów) 24 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

25 Czy widziała Pani w cigu ostatniego miesica reklam marki Dove w Internecie? (procent odpowiedzi Tak ) Badani czsto zapominaj, gdzie widzieli reklam. Dlatego osoby, które nie miały kontaktu z reklam w Internecie, wskazuj, e tam j widziały Kampania internetowa była nieznacznie lepiej zapamitana przez uytkowniczki marki Dove 25 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

26 Odwiedziny na serwisie Kampania internetowa znacznie czciej skłaniała do odwiedzin na serwisie uytkowniczki produktów marki Dove 26 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

27 Zapamitanie reklamowanych treci (1z 2) W przypadku pytania o reklamowany produkt zdecydowano si przeprowadzi analizy, w których wyróniono grupy majce kontakt z kampani Jedwabista Kolekcja Dove, poniewa ta kampania trwała najdłuej i miała wpływ na zapamitanie reklamowanego produktu. Dodatkowo, w celach porównawczych, wprowadzono grup kontroln wszystkich kobiet, które deklarowały, e widziały reklam Dove w Internecie, nawet jeli w badaniu gemiusdirecteffect zanotowano, e nie miały kontaktu z t reklam. W takiej grupie wpływ na deklaracje kobiet miałfakt, e widziały reklam Dove w innych mediach, cho wydawało im si, e widziały j w Internecie. Najczciej zapamitane produkty reklamowane w Internecie to szampon do włosów, balsam do ciała i mydło. W rzeczywistoci jednak szampon i mydło były reklamowane poza Internetem w telewizji, prasie i na billboardach. Gdybymy wic polegali tylko na tym, co pamitały uczestniczki badania, okazałoby si, e wpływ na wiadomo ogldania reklamy w Internecie maj przede wszystkim inne media. Jednak podczas porównania wyników dla grupy kobiet, które deklarowały, e widziały kampani w Internecie i tych grup, które rzeczywicie z kampani w Internecie miały kontakt, okazuje si, e poziom zapamitania jednego z produktów reklamowanych w ramach kampanii internetowej (balsamu do ciała i balsamu do ciała z jedwabiem) jest znacznie wyszy ni w grupie, gdzie znalazły si osoby, którym tylko wydawało si, e widziały reklam w Internecie. Ewidentnie wskazuje to na fakt, e prawdziwe efekty wpływu reklamy internetowej na wiadomo odbiorcy naley bada, stosujc połczenie danych deklaratywnych z kwestionariusza z twardymi danymi dotyczcymi rzeczywistego korzystania z Internetu. 27

28 Zapamitanie reklamowanych treci (2 z 2) Analizujc stopie zapamitania produktów, które rzeczywicie były reklamowane w ramach kampanii Jedwabista Kolekcja Dove, zauwaymy, e kobiety, które brały udział w badaniu, najczciej pamitały, e reklamowany byłbalsam do ciała (w zalenoci od analizowanej grupy od 21,2% do 30,7% wskazało, e był reklamowany ten produkt). Rzadziej odpowiadano, e reklamowany był balsam z jedwabiem (4,9% - 9,2%). Drugi z reklamowanych produktów, Jedwabicie Kremowy el, był słabiej zapamitany ni balsam (el wskazywany przez 9,2% - 11,9% w zalenoci od analizowanej grupy). Zapamitanie, e reklamowano Jedwabist Kolekcj, kształtowało si na niskim poziomie (3,4% - 6,8%). Poniewa wród odpowiedzi dotyczcych reklamowanego w Internecie produktu pojawiły si nie reklamowane szampon i mydło, dokonalimy dodatkowej analizy, która miała na celu sprawdzenie wpływu innych mediów na zapamitanie reklamowanego produktu. Okazuje si, e osoby, które pamitaj reklamy Dove z telewizji, w wyszym stopniu ni inne wskazuj, e reklamowano tam szampon i mydło. Grupa osób deklarujcych, e widziały reklam w Internecie, na pierwszym miejscu wymienia nie reklamowany tu szampon do włosów. Natomiast, jeli analiza przeprowadzana jest dla grupy kobiet, które rzeczywicie miały kontakt z kampani (informacje potwierdzone w badaniu gemiusdirecteffect), okazuje si, e balsam do ciała, rzeczywicie reklamowany, wymieniany jest na pierwszym miejscu. 28

29 Jaki produkt byłreklamowany w Internecie? Sporód produktów marki Dove reklamowanych w Internecie najlepiej zapamitano balsam do ciała 29 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

30 Jaki produkt byłreklamowany w Internecie? Porównanie wpływu mediów na zapamitaniu przekazu reklamowego Reklamy telewizyjne szamponu do włosów i mydła wpłynły na zapamitanie, e równie w Internecie reklamowano te produkty (co jest niezgodne z rzeczywistoci) Sporód produktów reklamowanych w Internecie najlepiej zapamitany był balsam do ciała 30 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

31 Wizerunek marki Dove W ramach badania przygotowane zostały stwierdzenia opisujce cechy produktów marki Dove. Stwierdzenia te miały na celu zidentyfikowanie wizerunku marki Dove w oczach internautek. Kobiety, które uywaj kosmetyków marki Dove, czciej wskazywały na praktyczne znaczenie produktu. W obu grupach (uywajcych/nieuywajcych produktów marki Dove) najczciej wskazywane opisy marki dotycz: cech produktów marki Dove: dobrze nawila skór, wpływu Dove na skór: jest gładka, delikatna, sprawia, e skóra jest mikka i gładka. Jednak procent osób, które wskazuj, e okrelenia te pasuj do marki Dove, jest wyszy wród uytkowniczek marki Dove, które miały okazj przetestowa produkty do zapamitanych z reklam opisów produktu dodały one równie potwierdzone przez siebie wyniki własnych obserwacji. adna grupa nie uwaa natomiast Dove za eksperta. To okrelenie zdobyło najmniej wskaza we wszystkich analizowanych grupach. Najwiksze rónice w odpowiedziach respondentek uywajcych bd nieuywajcych kosmetyków marki Dove dotycz okrelenia modna marka. Kobiety, które nie uywaj kosmetyków Dove, znacznie czciej sdz, e marka Dove jest modna i jej uywanie jest w znacznej mierze kwesti wyznaczonych trendów, a nie tylko właciwoci produktu. 31

32 Wraenia na temat marki Dove uytkowniczki produktu Kampania w Internecie wpłynła na postrzeganie marki Dove jako tej, która sprawia, e skóra jest mikka i gładka oraz jako marki kobiecej 32 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

33 Wraenia na temat marki Dove osoby nieuywajce Dove Osoby, które nie uywaj produktów marki Dove, chtniej deklaruj, e jest to marka modna 33 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

34 Ocena kreacji reklamowych (1 z 3) W ramach oceny kreacji reklamowych przedstawiono respondentom ich dwie wersje, zwane póniej Kreacj 1 i Kreacj 2. Kreacja 1 Kreacja 2 Osoby, które wziły udziałw badaniu i deklarowały, e widziały kampani reklamow Dove w Internecie, twierdziły, e czciej miały kontakt z Kreacj 2 ni z Kreacj 1. By moe na deklaracje te wpłynłfakt, e druga kreacja bardziej si podobała, a przez to dłuej zostawała w pamici. 34

35 Ocena kreacji reklamowych (2 z 3) O ocen kreacji reklamowych poproszono wszystkich respondentów bez wzgldu na to, czy wczeniej zetknli si oni z kampani czy te nie. W ten sposób moglimy sprawdzi, jakie czynniki miały wpływ na ocen kreacji. Na ocen kreacji reklamowej miałwpływ przede wszystkim fakt, czy respondentka uywa, czy nie uywa produktów marki Dove. Uytkowniczki produktów Dove przychylniej wypowiadały si na temat kreacji reklamowych. Kontakt z reklam nie miałwikszego wpływu na ocen kreacji, cho osoby, które miały kontakt z kampani, nieznacznie lepiej oceniały obydwie kreacje. Wszystkim analizowanym grupom zdecydowanie bardziej podobała si Kreacja 2, widoczna po prawej stronie. Nieco ponad połowa (52,1%) respondentek oceniła, e Kreacja 1 raczej lub bardzo im si podoba. W przypadku Kreacji 2 odpowiedzi pozytywnych udzieliło trzy czwarte respondentek (75,6%). Kreacja 2 równie bardziej zachcała do dokonania zakupu produktu. Mona przyj, e 5% respondentek zdecyduje si na zakup produktu pod wpływem Kreacji 1, a 14,7% pod wpływem Kreacji 2 (odpowiedzi zdecydowanie tak na pytanie o wpływ reklamy na intencj zakupu). 35

36 Ocena kreacji reklamowych (3 z 3) Z powyszych danych wynika, e lepiej zapamitywano reklam, która bardziej si podobała. Kontakt z reklam teoretycznie nie miałwpływu na decyzj o zakupie jakiegokolwiek produktu marki Dove. Na intencj zakupu produktu miało wpływ przede wszystkim obecne uytkowanie produktu marki Dove. Osoby, które uywaj produktów Dove, o wiele czciej s zdecydowane na zakup kolejnego produktu tej marki ni te osoby, które obecnie nie uywaj Dove. Wydaje si, e osoby, które ju wybrały mark, przekonały si do niej i pozostaj wobec niej lojalne. 36

37 Któr kreacj reklamow czciej zapamitywano? Kreacja 2 Kreacja 2 była zdecydowanie lepiej zapamitana 37 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

38 Ocena Kreacji 1 (czy reklama si podobała?) Kreacja 1 Kreacja 1 bardzo podobała si niewielkiej grupie kobiet 38 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

39 Ocena Kreacji 2 (czy reklama si podobała?) Skuteczno Kreacji 2 (lepsze zapamitanie, wysza intencja zakupu) spowodowana była jej wysok akceptacj Kreacja 2 39 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

40 Wpływ Kreacji 1 na intencj zakupu Kreacja nr 1 miała niewielki wpływ na intencj zakupu (procent odpowiedzi zdecydowanie tak ) Kreacja 1 40 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

41 Wpływ Kreacji 2 na intencj zakupu Lepiej oceniana kreacja miała wikszy wpływ na intencj zakupu Kreacja 2 41 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

42 Firma badawcza Gemius SA istnieje na polskim rynku od 1999 roku. Kilkuletnia działalno alno pozwoliła a nam stworzy standardy bada internetu najwyszej jakoci i uzyska pozycje lidera. Zdobywamy równier wnie nowe rynki - obecnie najaktywniej działamy amy w Europie rodkowowschodniej. Jestemy prekursorem całociowych ciowych bada internetu.. Nasz działalno alno opieramy na wytycznych kodeksu Europejskiego Stowarzyszenia Badania Rynku i Opinii (ESOMAR), który dyktuje sposób b prowadzenia rynkowych przedsiwzi wzi badawczych. Interdyscyplinarny zespół pracowników w to najwaniejszy niejszy kapitał Gemius SA. Jestemy kreatywni i zaangaowani w tworzenie nowoczesnych rozwiza za badawczych. Do grona Klientów w i Partnerów w Gemius nale firmy polskie i zagraniczne. Oferowane przez Gemius SA rozwizania zania badawcze pozwol Pastwu optymalnie wykorzystywa internet w planowaniu przedsiwzi wzi e- biznesowych.. Elastycznie dopasowujemy ofert bada do indywidualnych potrzeb i oczekiwa kadego Partnera, nie tylko w momencie projektowania badania, lecz równier wnie w trakcie jego realizacji. Analizujemy ruch internautów w na witrynach, przeprowadzamy on-line kompleksowe badania skutecznoci ci kampanii reklamowych, realizujemy badania ad hoc na wybrany temat. Za pomoc wyczerpujcych cych raportów w i analiz przekazujemy odpowiedzi na interesujce Pastwa pytania. W obecnej chwili prowadzimy badania dla kilku tysicy podmiotów. Gemius SA ul. Połczy czyska 31A Warszawa tel. (22) fax (22)

Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej. Lipiec Sierpień 2004

Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej. Lipiec Sierpień 2004 Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej Lipiec Sierpień 2004 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie...8 Zauważalność kampanii i zapamiętanie przekazu reklamowego...12 Zapamiętanie

Bardziej szczegółowo

gemiusbrandingeffect Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl

gemiusbrandingeffect Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl gemiusbrandingeffect Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl Idea badania Nierozerwalnym elementem realizacji każdej kampanii reklamowej jest późniejsza analiza jej skuteczności.

Bardziej szczegółowo

EXAMPLE CAMPAIGN 09.11.2005-02.01.2006. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej

EXAMPLE CAMPAIGN 09.11.2005-02.01.2006. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej EXAMPLE CAMPAIGN 9..25-2..26 Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej Copyright 25 Gemius SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 4 Cele badania... 4 Metodologia badania... 4 Opis kampanii

Bardziej szczegółowo

Gemius SA ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa tel.: (+48 22) 874 41 00 fax.: (+48 22) 874 41 01 Kapitał zakładowy: 1 285 977,00 PLN Nr konta bankowego: 72

Gemius SA ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa tel.: (+48 22) 874 41 00 fax.: (+48 22) 874 41 01 Kapitał zakładowy: 1 285 977,00 PLN Nr konta bankowego: 72 GEMIUSEFFECT BADANIE KAMPANII REKLAMOWEJ: EFEKT BEZPOŚREDNI KAMPANII EFEKT BRANDINGOWY KAMPANII PROFIL SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY ODBIORCÓW Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874 41 00 www.gemius.pl

Bardziej szczegółowo

POMELO DO CELO. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej. Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004

POMELO DO CELO. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej. Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004 POMELO DO CELO Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004 1 Spis treści SPIS TREśCI... 2 WSTęP... 4 Cele badania... 4 Metodologia badania... 4 Opis kampanii

Bardziej szczegółowo

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH gemiusadhoc Polska 2006 SPIS TREŚCI Metodologia badania... Ogólne podsumowanie (executive summary)... Podsumowanie wyników...... Ogólne postawy wobec reklam

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

w poszukiwaniu pracy Kwiecień 2008 zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów

w poszukiwaniu pracy Kwiecień 2008 zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów Rola Lider w internetu zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej w poszukiwaniu pracy wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów Kwiecień 2008 Rola internetu w poszukiwaniu pracy wśród

Bardziej szczegółowo

gemiusprofileef ect Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl

gemiusprofileef ect Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl gemiusprofileeffect Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl Idea badania Nierozerwalnym elementem realizacji każdej kampanii reklamowej jest późniejsza analiza jej skuteczności.

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Reklama zewntrzna opinie ekspertów

Reklama zewntrzna opinie ekspertów Reklama zewntrzna opinie ekspertów Badanie obserwowanych zmian w brany oraz ocena atrakcyjnoci noników reklamowych Raport szczegółowy przygotowany dla: 02 stycznia 2009, Warszawa Agenda 1 Nota 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Sens istnienia każdego serwisu internetowego realizuje się poprzez odwiedzających go Użytkowników. Nawet najbardziej funkcjonalny i efektowny serwis stanie

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Idea badania - Metodologia. Raport z badania syndykatowego z wykorzystaniem danych site-centric

Idea badania - Metodologia. Raport z badania syndykatowego z wykorzystaniem danych site-centric Idea badania - Metodologia Mobilny Internet 2009 Raport z badania syndykatowego z wykorzystaniem danych site-centric Styczeń 2010 Interaktywny Instytut Badań Rynkowych sp. z o.o. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Trzeciak "Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu" SPIS TRECI

Sergiusz Trzeciak Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu SPIS TRECI SPIS TRECI 1. BUDOWANIE STRATEGII KAMPANII 2. Budowanie strategii 3. Okrelenie celów 4. Analiza czynników decydujcych o realizacji Twoich celów 4.1. Czynniki obiektywne 4.2. Czynniki subiektywne 5. Analiza

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy.

Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy. Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy. Andrzej Wawrzonek Piotr Kutyła Mikołaj Madaliński vel. Madyński Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin 2012 1 Spis treści 1. Metodologia... 3 1.1.Cel

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO. 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 0:36:00 0:28:48 0:21:36. czas trwania materiałów 0:14:24. Liczba publikacji 0:07:12

RAPORT MEDIALNY PRO. 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 0:36:00 0:28:48 0:21:36. czas trwania materiałów 0:14:24. Liczba publikacji 0:07:12 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III Liczba publikacji 5 III 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: Lublin ul. Fabryczna 3/2/11 tel./fax (0-81)

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: Lublin ul. Fabryczna 3/2/11 tel./fax (0-81) Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-301 Lublin ul. Fabryczna 3/2/11 tel./fax (0-81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Lublin

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w lutym 213 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

Rozwód? Przemyśl to. Podsumowanie kampanii społecznej 2011

Rozwód? Przemyśl to. Podsumowanie kampanii społecznej 2011 Rozwód? Przemyśl to. Podsumowanie kampanii społecznej 2011 Główny przekaz: Rozwód to lekcja życia, której nie chcesz dawać swojemu dziecku. To lekcja, która uczy, że w relacjach między ludźmi nie ma nic

Bardziej szczegółowo

Spis Powszechny w oczach Internautów 2011

Spis Powszechny w oczach Internautów 2011 Raport Spis Powszechny w oczach Internautów 2011 Od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jedną z metod zbierania danych będzie

Bardziej szczegółowo

Rozwód? Przemyśl to. Podsumowanie kampanii społecznej 2011

Rozwód? Przemyśl to. Podsumowanie kampanii społecznej 2011 Rozwód? Przemyśl to. Podsumowanie kampanii społecznej 2011 Główny przekaz: Rozwód to lekcja życia, której nie chcesz dawać swojemu dziecku. To lekcja, która uczy, że w relacjach między ludźmi nie ma nic

Bardziej szczegółowo

Kampania typu smart budget. Jak efektywnie łączyć siły. Anna Lenart

Kampania typu smart budget. Jak efektywnie łączyć siły. Anna Lenart WAŻNE ELEMENTY PR I MARKETINGU MEDYCZNEGO case study Kampania typu smart budget. Jak efektywnie łączyć siły. Anna Lenart Departament Marketingu i Komunikacji Centrum Medyczne ENEL-MED SA Największe wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

Organizacja i techniki reklamy

Organizacja i techniki reklamy Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie Technikum organizacji reklamy nr cyfrowy zawodu 333906 Wymagania edukacyjne i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu: Organizacja i techniki reklamy

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w grudniu 212 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Kazar zwiększył sprzedaż. o ponad 1600%!

Kazar zwiększył sprzedaż. o ponad 1600%! zwiększył sprzedaż o ponad 1600%! O to marka prezentująca modę i trendy na światowym poziomie. Kolekcje obuwia marki są wyjątkowe i stanowią idealne dopełnienie współczesnego aktywnego stylu życia kobiety

Bardziej szczegółowo

Cube Group. Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online

Cube Group. Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online Cube Group Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online Resume Sytuacja Badawcza: Widziałeś ciekawą reklamę w telewizji, prasie, outdoorze lub słyszałeś w radiu. Przedstawiona w niej oferta zaciekawiła

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Kim jesteśmy? 2 Istniejemy na polskim rynku badań od 2004 roku Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Gemius SA lidera badań internetowych zarówno w Polsce, jak i

Bardziej szczegółowo

LoveKraków.pl. Kraków, 03.06.2014

LoveKraków.pl. Kraków, 03.06.2014 LoveKraków.pl Kraków, 03.06.2014 KIM JESTEŚMY? KRAKOWIANIE DOŚWIADCZENIE Kochamy Kraków! LoveKraków.pl to najszybciej rozwijający się portal informacyjny w Małopolsce. Codziennie bieżące informacje z życia

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media

Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Waga kreacji Rozmiar [px] pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double

Bardziej szczegółowo

Zakupy świąteczne. Wyniki badania TNS OBOP

Zakupy świąteczne. Wyniki badania TNS OBOP Zakupy świąteczne Wyniki badania TNS OBOP Metodologia Zakupy świąteczne Metodologia Badanie zrealizowane zostało: w ramach cyklicznego projektu Omnimas; w dniach 1-4 grudnia 2011 r.; na losowej, reprezentatywnej

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNOŚĆ W REKLAMIE

PUBLICZNOŚĆ W REKLAMIE PUBLICZNOŚĆ W REKLAMIE PROF. DR HAB. ARKADIUSZ LEWICKI alewicki23@gmail.com KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM: WTOREK 14.00-15.00 ŚRODA 10.00-11.00 KONSULTACJE DLA STUDENTÓW ZAOCZNYCH: 1 X 2016 r. - 14.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny /

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny / Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych emarketing e-marketing / marketing elektroniczny / Wykorzystywanie Internetu w celu promocji produktów lub usług firmy; marketing on-line. e-marketing

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Efektywność prasy branżowej

Efektywność prasy branżowej Efektywność prasy branżowej Raport z badania TNS Polska Efektywność Raport powstał mediów na zlecenie Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. w ul. gospodarstwach Metalowa 5, 60-118 rolnych Poznań

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług hostingowych przez polskich internautów stat.pl Sp.z o.o.

Bardziej szczegółowo

MODEL EFEKTYWNOŚCI KAMPANII OUTDOOROWYCH. 15 listopada 2011

MODEL EFEKTYWNOŚCI KAMPANII OUTDOOROWYCH. 15 listopada 2011 MODEL EFEKTYWNOŚCI KAMPANII OUTDOOROWYCH 15 listopada 2011 przypomnienie spontaniczne 32.8% 34.6% 32.7% 18.3% 20.0% 0.3% pretest post-test #1 post-test #2 kampania dwumiesięczna 100 showing (dobór tablic

Bardziej szczegółowo

Chcemy Wam opowiedzieć o.

Chcemy Wam opowiedzieć o. Chcemy Wam opowiedzieć o. Naszej agencji Naszych wybranych projektach Naszych Klientach Naszej ofercie Kontakcie do nas Nasza agencja Good One PR jest agencją Public Rela ons należącą do Good One Group.

Bardziej szczegółowo

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport GO ONLINE Spóła Akcyjna 2013 1 Wnioski z przeprowadzonego badania... 3 1. Jakie formy promocji wykorzystują obiekty weselne?... 4 2. Jaka jest najskuteczniejsza

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie Telemarketingu, obszary zmian, perspektywy dla rozwoju branży call center w Polsce

Postrzeganie Telemarketingu, obszary zmian, perspektywy dla rozwoju branży call center w Polsce Postrzeganie Telemarketingu, obszary zmian, perspektywy dla rozwoju branży call center w Polsce Monika Dawid Sawicka Menedżer Projektu Fundacja Obserwatorium Zarządzania Krzysztof Wiśniewski Dyrektor Zarządzający,

Bardziej szczegółowo

W jakim kierunku zmierzamy w on-line? GadŜet czy rzeczywista alternatywna komunikacja? Refleksje nad zastosowaniem on-line

W jakim kierunku zmierzamy w on-line? GadŜet czy rzeczywista alternatywna komunikacja? Refleksje nad zastosowaniem on-line W jakim kierunku zmierzamy w on-line? GadŜet czy rzeczywista alternatywna komunikacja? Refleksje nad zastosowaniem on-line I. Wstęp Dlaczego? Refleksje nad zastosowaniem on-line Czy mamy szansę oswoić

Bardziej szczegółowo

Idea badania// W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku treściami multimedialnymi Gemius po raz pierwszy

Idea badania// W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku treściami multimedialnymi Gemius po raz pierwszy 1 Idea badania// W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku treściami multimedialnymi Gemius po raz pierwszy publikuje obszerny (niemal 140 stronicowy) raport audio i wideo w sieci dostarczający kompleksowych

Bardziej szczegółowo

Gemius DataForce. Oferta badawcza

Gemius DataForce. Oferta badawcza Gemius DataForce Oferta badawcza Gemius S.A. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-08 www.gemius.pl Idea badania Internet jest medium dostarczającym informacji oraz rozrywki. Zaspakaja coraz więcej

Bardziej szczegółowo

Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009

Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009 Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009 Obecny poziom rozwoju rynku i reklamy internetowej wymaga redefinicji postrzegania

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe polskich internautów 2007. Ocena i prognozy.

Plany finansowe polskich internautów 2007. Ocena i prognozy. Plany finansowe polskich internautów 2007 Ocena i prognozy. Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl Oferta - październik 07 O raporcie Raport Plany finansowe polskich

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

Podane ceny są cenami netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT. 100 zł 150 zł 180 zł 200 zł

Podane ceny są cenami netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT. 100 zł 150 zł 180 zł 200 zł [mojeauto.pl cennik] Podane ceny są cenami netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT Billboard, Rectangle, Skyscraper Double Billboard, Halfpage Triple Billboard, Wideboard, Banderola* Toplayer,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li Spis treści Wprowadzenie /li Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13 Rozdział l Co jest, a co nie jest reklamą? / 15 Konkurs to nie reklama / 15 Pi-ar nie sprzedaje produktu / 16 Sponsoring, czyli

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

badanie efektywności reklamy online

badanie efektywności reklamy online badanie efektywności reklamy online Grudzień 2012 IAB/MEC WebTrack Koordynacja Kwestionariusz Analizy, raport Realizacja kampanii Pomiar badawczy Przetwarzanie danych Przestrzeń reklamowa. Zaproszenia

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007

NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007 NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007 Spis treści 1. CEL I PRZEBIEG BADANIA 3 2. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW 4 3. WYNIKI 5 4. WNIOSKI I REKOMENDACJE 8 tel. (071)

Bardziej szczegółowo

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego.

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Fotokody czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Warszawa, kwiecień 2009 1. Dostęp do szerszej informacji Dzięki fotokodom mamy dostęp do szerszych informacji związanych z interesującym

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w Q2 213 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

Grupa portali biznesowych IPO: IPO.pl NoweBiuro.pl Excluzive.pl

Grupa portali biznesowych IPO: IPO.pl NoweBiuro.pl Excluzive.pl Grupa portali biznesowych IPO: IPO.pl NoweBiuro.pl Excluzive.pl Oferta ważna do 30 czerwca 2009 tel.: (71) 780 27 31 fax: (71) 780 28 16 NIP 8992609747 Informacje o IPO Spółka IPO jest wydawcą portali

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations Badania w public relations. Wprowadzenie. Anna Miotk Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Piotr Borowiec PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Sporód wielu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej algorytmy genetyczne doczekały si wielu implementacji. Mona je wykorzystywa

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Centrum Nowej Technologii

Centrum Nowej Technologii Centrum Nowej Technologii MAMY WEB DO INTERNETU prezentuje raport z badania Wizerunek firm w Internecie Badanie "Wizerunek firm w Internecie" zostało przeprowadzone w dniach 7-20 czerwca 2006 roku i wzięło

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W EWIDENCJI KLIENTÓW...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 ZMIANY W MODUŁACH KADRY I PŁACE...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 PIT-11/PIT-8B...4 LISTA PŁAC...4

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU

ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU 1 ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE Zakupy grupowe to jedno z najszerzej komentowanych zjawisk ostatnich kilkunastu miesięcy w polskiej sieci. Pierwsze serwisy Gruper.pl

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Ogólnopolskie Badanie Assistance Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Agenda Informacje o badaniu Wyniki szczegóowe Posiadanie ubezpiecze assistance Korzystanie z usug assistance Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania

Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania Cele badania, czyli czego właściwie chcieliśmy się dowiedzieć? Metodologia I Etap Badanie jakościowe (gemiusfgi) Wywiady w trzech grupach dyskusyjnych

Bardziej szczegółowo