Jedwabista Kolekcja Dove

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jedwabista Kolekcja Dove"

Transkrypt

1 Jedwabista Kolekcja Dove Wpływ kampanii reklamowej w Internecie na wiadomo jej odbiorców Przykładowy raport z badania gemiusbrandingeffect Lipiec-sierpie

2 Spis treci Spis treci...2 Wprowadzenie...3 Podsumowanie skutecznoci kampanii reklamowej...8 Metodologia badania...11 Wyniki badania wiadomo spontaniczna marki Uytkowanie produktu Kontakt z reklam marki Dove i serwisem internetowym Dove Zapamitanie reklamowanych treci Wizerunek marki Dove Ocena kreacji reklamowych

3 Wprowadzenie 3

4 Wprowadzenie Internetowa kampania Dove miała na celu reklam nowej linii produktów marki Dove. Składała si ona z trzech czci. Kampania reklamowa i mailingowa Próbki Dove obejmowała moduły A i B. Moduł A to reklamy w Internecie, które zachcały do wypełnienia formularza w celu uzyskania próbek testowych kosmetyków. Moduł B natomiast to mailing skierowany do kobiet w wieku lat (poprzez kliknicie na link w licie reklamowym internautki przechodziły na t sam stron z formularzem rejestracyjnym, po wypełnieniu którego wysłano do nich próbki kosmetyków). Załoenie kampanii Próbki Dove (rozdanie próbek produktów Dove) zostało zrealizowane ju pierwszego dnia jej trwania (22 lipca 2003r.). Trzeci czci kampanii był moduł C Jedwabista Kolekcja Dove, była to kampania reklamowa, majca na celu umocnienie wizerunku nowej linii kosmetyków Dove (kampania wizerunkowa). Niniejszy raport prezentuje wyniki badania gemiusbrandingeffect dla kampanii Jedwabista kolekcja Dove (moduł C). 4

5 Szczegółowy opis kampanii (1 z 3) gemiusbrandingeffect Przed rozpoczciem ciem kampanii (pre test) Badanie właciwe gemiusprofileeffect gemiusdirecteffect Kampania reklamowa Próbki Dove Moduł A i B Jedwabista Kolekcja Dove Moduł C

6 Szczegółowy opis kampanii (2 z 3) Formy kreacji W ramach kampanii Jedwabista Kolekcja Dove wywietlano nastpujce kreacje: Brandmark Skyscraper Brandmark+Billboard Brandmark+Banner 6

7 Miejsca emisji Szczegółowy opis kampanii (3 z 3) Analizowane miejsca wywietlania reklam to: WP-Polki (Brandmark) Interia-Kobieta (Skyscrapper) Gazeta.pl-Kobieta (Brandmark) Gazeta.pl-Zdrowie (Skyscrapper) Wizaz (Brandmark) VipNews (Brandmark) ZyjZdrowo (Brandmark) TwojStyl (Brandmark) FTV (Brandmark+Billboard) Dziecko-Info (Brandmark) Gazeta.pl-Edziecko (Brandmark) Naj (Brandmark+Billboard) Claudia (Brandmark+Billboard) Gala (Brandmark+Billboard) Potomek (Brandmark) Grubasy (Brandmark) Kobiety.pl (Brandmark+Billboard) Onet-Gala (Skyscraper) Uroda (Brandmark+Banner) RodziceOnline (Brandmark+Billboard) Puella (Brandmark+Billboard) DzieckoOK (Brandmark+Billboard) WP-Zdrowie (Brandmark) Zdrowo (Brandmark) DlaZdrowia (Brandmark) Moda.net.pl (Brandmark) W kampanii na wikszoci witryn stosowano capping na poziomie 1 lub 2 na uytkownika (cookie). 7

8 Podsumowanie skutecznoci kampanii reklamowej Dove 8

9 Podsumowanie skutecznoci kampanii reklamowej Dove (1 z 2) Wpływ kampanii na wiadomojej odbiorców wyniki badania ilociowego gemiusbrandingeffect wiadomo spontaniczna marki Dove wykazała niewielk tendencj wzrostow, cho nie wzrosła znaczco w wyniku przeprowadzenia kampanii internetowej. Trudno jednak wymaga, aby w stopniu znaczcym wzrastała tak wysoka wiadomo marki (ok. 70% dla kobiet uywajcych produktów marki Dove). Dla uytkowniczek marki Dove wiadomo tej marki plasuje si na pierwszym miejscu, natomiast nieuywajce tych kosmetyków kobiety wymieniaj j w pierwszej trójce razem z Nivea i Avon). Z pewnoci pod wpływem kampanii internetowej bardziej wzrosła wiadomo marki wród uytkowniczek, które nie uywaj produktów marki Dove. Zanotowano wpływ kampanii na zapamitanie reklamowanego produktu. Zapamitanie produktu w kampanii internetowej Jedwabista Kolekcja Dove jest porównywalne z wynikami osignitymi przez takie media jak billboard i prasa, a wysze ni w telewizji. Na ocen kreacji reklamowych miało wpływ korzystanie z produktów marki Dove. Te kobiety, które uywały Dove, miały tendencj do wyszej oceny kreacji reklamowych. 9

10 Podsumowanie skutecznoci kampanii reklamowej Dove (2 z 2) Najczciej zapamitanym produktem reklamowanym w Internecie był szampon do włosów, balsam do ciała i mydło. W rzeczywistoci jednak szampon i mydło były reklamowane poza Internetem w telewizji, prasie i na billboardach, co pokazuje, e na internautów maj w duym stopniu wpływ równie inne ni Internet media. Sporód reklamowanych produktów czciej zapamitywano balsam do ciała, rzadziej el lub cał Jedwabist Kolekcj. Sporód testowanych kreacji bardziej podobała si Kreacja 2, przedstawiajca siedzc kobiet. To włanie ta kreacja była czciej zapamitana przez uytkowniczki i bardziej wpływała na intencj zakupu reklamowanego produktu (kreacj prezentujemy z prawej strony tekstu). 10

11 Metodologia badania 11

12 Cel i metodologia badania Cel badania: Zbadanie wpywu kampanii Jedwabista Kolekcja Dove na wiadomojej odbiorców. Metodologia: Badanie wpływu kampanii na wiadomo jej odbiorców odbywa si za pomoc ankiet losowo wywietlanych w sieci i wypenianych samodzielnie przez co n-tego uytkownika. Wyniki badania ankietowego s danymi deklaratywnymi. Uytkowników, którzy wypeniali ankiet, i ich kontakty z dan kampani reklamow identyfikuje si na podstawie cookie. Na tym etapie badanie gemiusdirecteffect gromadzi twarde dane dotyczce kontaktów uytkowników wypeniajcych ankiet z kampani reklamow. W badaniu unikamy problemu kasowalnoci cookies, analizujc dane dla tych tylko respondentek, które miały to samo cookie przez cały czas trwania badania. Badanie realizowane jest dla dwóch grup internautów: nie widzieli reklamy i widzieli reklam. Obu grupom w tym samym czasie w sposób losowy wywietlana jest ankieta. Wywietlanie ankiet rozpoczyna si pod koniec kampanii i trwa do momentu zebrania ich okrelonej liczby. W przypadku tego badania załoono, e minimalna liczba kwestionariuszy dla kadej z analizowanych póniej grup wynosi

13 Metodologia i termin badania Metodologia (cd): W badaniu dodatkowo wywietlono ankiety grupie pre-testowej, która nie mogła mie kontaktu z reklam, poniewa badanie odbywało si przed rozpoczciem kampanii. Realizowane badanie pre-testowe miało na celu porównanie wyników z grup, która nie miała kontaktu z reklam podczas trwania kampanii reklamowej. Badanie prowadzone było na serwisach, na których bya realizowana kampania reklamowa. Dziki temu osigamy efekt dotarcia do grupy celowej, która miaa kontakt z reklam. Internauci nie s nagradzani za wypenienie ankiety, co gwarantuje wiksz obiektywno odpowiedzi. Termin badania: Badanie w Internecie odbywało si dwuetapowo: 1. Pre-test (7-16 lipca 2003, przed rozpoczciem kampanii reklamowej w Internecie) 2. Badanie właciwe (11-18 sierpnia 2003, w czasie trwania kampanii Jedwabista Kolekcja Dove ) 13

14 Liczebno analizowanej grupy W badaniu kwestionariuszowym badano wyłcznie grup okrelon jako grupa celowa kampanii: kobiety w wieku lat. Podczas analizy danych respondenci byli dzieleni na grupy nie tylko ze wzgldu na kontakt z reklam, ale i na uywanie bd nieuywanie produktów marki Dove. Dziki takiemu podziałowi stworzono 6 odrbnych grup: Niektóre analizy wymagały dodatkowego zawenia grupy analizowanej. Dotyczyło to kobiet, które miały kontakt z reklam. W przypadku wikszoci analiz, np. analiz wiadomoci marki, skupiamy si na kobietach, które miały kontakt z którkolwiek kampani reklamow w Internecie Próbki Dove lub Jedwabista Kolekcja Dove. Jednak w momencie odpytywania na temat reklamowanego produktu bierzemy pod uwag tylko grup, która widziała Jedwabist Kolekcj Dove, aby nie zaburza wyników. Tak okrojona grupa analizowana jest równie w momencie odpytywania o to, któr kreacj reklamow widziałrespondent. Nie moemy natomiast podawa wyników dla osób, które widziały tylko list reklamowy lub tylko kampani próbek, poniewa grupy te s zbyt małe. 14

15 Wyniki badania 15

16 wiadomo spontaniczna marki W ramach badania mierzono wyłcznie spontaniczn wiadomo marki, rezygnujc z pomiaru wiadomoci wspomaganej. Marka Dove pod wzgldem wiadomoci spontanicznej zajmuje jedn z najwyszych pozycji wród marek kosmetyków do pielgnacji ciała. W przypadku kobiet, które uywaj produktów Dove marka znajduje si na pierwszym miejscu przed Nivea i Avon, w przypadku osób, które nie uywały produktów marki Dove, wiadomo marki jest na trzecim miejscu po Nivea i Avon, lecz rónica statystyczna pomidzy Avon i Dove jest w zasadzie nieistotna. wiadomo marki Dove wród uytkowniczek kosmetyków tej marki kształtowała si na poziomie ok. 70%, natomiast wród osób, które nie uywaj Dove na poziomie ok. 43%- 46%. Kontakt z kampani w Internecie miał wikszy wpływ na wiadomo marki wród respondentek, które nie uywaj obecnie produktów marki Dove. Wyniki w grupie pre-testowej i grupie, która nie miała kontaktu z reklam, mog si róni. Wynika to z faktu, e pomidzy pierwszym a drugim badaniem minłmiesic, w trakcie którego uytkownicy mogli styka si z rónymi kampaniami reklamowymi, nie tylko Dove, ale i innych marek kosmetyków. Zetknicie si z innymi kampaniami w pre-tecie i posttecie wpływa przede wszystkim na wiadomo marki. Dlatego waniejsze wydaje si porównanie grup, które miały kontakt z reklam do tych, które tego kontaktu nie miały, ale wypełniały w tym samym czasie ankiet. 16

17 wiadomo spontaniczna marek wród uytkowniczek Dove Najwysz wiadomo marki Dove zanotowano wród uytkowniczek produktów Dove 17 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

18 wiadomo spontaniczna marek wród nieuytkowniczek Dove Marka Dove znajduje si wród 3 najlepiej rozpoznawanych marek wród kobiet, które nie uywały produktów tej firmy 18 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

19 wiadomo spontaniczna marki Dove Kampania marki Dove w Internecie skuteczniej oddziaływała na osoby, które nie uywaj produktów tej marki (wikszy wzrost wiadomoci marki) 19 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

20 Uytkowanie produktu rednio uytkowniczka marki Dove deklaruje, e korzysta z ok. 2,5 produktu tej marki. Respondentki deklaruj, e najczciej uywaj: mydła w kostce (w zalenoci od analizowanej grupy od 51,3% do 53,7%), elu pod prysznic (33,1% - 40,9%), balsamu do ciała (34,4% - 38,7%) oraz szamponu do włosów (34,5% - 39,7%). Produkty te były najpopularniejsze, bez wzgldu na to, czy uytkowniczki miały kontakt z kampani, czy te go nie miały. 20

21 Uytkowanie produktów marki Dove Najchtniej uywanym przez internautki produktem marki Dove jest mydło w kostce Zarówno kampania internetowa, jak i kampania poza Internetem przyczyniła si do czstszego uytkowania reklamowanego produktu (elu pod prysznic) 21 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

22 Kontakt z reklam marki Dove i serwisem (1z 2) Najwyszy wpływ zarówno na pamitanie o miejscu wywietlania reklamy, jak i na zapamitywanie reklamy ma telewizja. Wród reklam pojawiajcych si poza Internetem włanie reklama w telewizji była najbardziej zauwaalna (ok. 90% uytkowniczek Internetu). Na kolejnych miejscach znalazła si reklama prasowa (ok. 60% - 70%), nastpnie plakaty, tablice reklamowe (zapamitane przez ok. 20% uytkowniczek Internetu). Sporadycznie wymieniana była reklama radiowa. W rzeczywistoci to medium wcale nie było wykorzystywane do reklamowania produktów marki Dove pomidzy czerwcem a sierpniem. Niewielka grupa uytkowniczek nie pamita, gdzie widziała reklam. Skuteczno kampanii internetowej wród uytkowniczek Internetu, które deklarowały, e miały z ni kontakt, stawia t kampani na pozycji trzeciej pod wzgldem zapamitania, po telewizji i prasie. Jednak naley wzi pod uwag fakt, e pami ludzka bywa zawodna i uytkowniczki czsto zapamituj sam przekaz reklamowy, a nie medium, w którym pojawiała si reklama. Dlatego te, tak wana jest metoda proponowana w badaniu gemiusbrandingeffect, która polega na sprawdzeniu, które osoby rzeczywicie miały kontakt z reklam (sprawdzamy to na podstawie cookies). Okazuje si wtedy, e ok. 17,9% 19,6% korzystajcych z produktów Dove i 19,7% 20,4% osób nieuywajcych produktów Dove deklaruje, e widziało reklam w Internecie, mimo e w rzeczywistoci nie miało z ni tam kontaktu. 22

23 Kontakt z reklam marki Dove i serwisem (2 z 2) Osoby, które rzeczywicie miały kontakt z kampani, o wiele czciej deklaruj, e widziały reklam (39,1% uytkowniczek Dove i 36,8% nie-uytkowniczek). 27,4% kobiet, które uywaj produktów marki Dove i 14,6% kobiet, które tych produktów nie uywaj, deklaruje, e odwiedziło serwis Obydwie te grupy miały kontakt z reklam. Natomiast wród kobiet, które nie miały kontaktu z reklam, tylko 8,3% - 9,3% uytkowniczek Dove oraz 4% - 3,9% kobiet, które nie uywaj Dove, deklaruje, e weszło na serwis Z danych tych wynika, e wiele osób weszło na serwis pod wpływem reklamy. Dane te znajduj potwierdzenie w wynikach badania gemiusdirecteffect, badania efektu bezporedniego kampanii. Przedstawione tam wyniki wskazuj, e blisko połowa (46%) uytkowników (cookies), którzy odwiedzili serwis w dniach , miała kontakt z kampani. 23

24 Gdzie widziała Pani reklam marki Dove poza Internetem? Wyjtkowo dobrze zapamitano reklamy prasowe (zazwyczaj badania brandingowe wykazuj znacznie wiksz zapamitywalno kampanii w telewizji w porównaniu do innych mediów) 24 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

25 Czy widziała Pani w cigu ostatniego miesica reklam marki Dove w Internecie? (procent odpowiedzi Tak ) Badani czsto zapominaj, gdzie widzieli reklam. Dlatego osoby, które nie miały kontaktu z reklam w Internecie, wskazuj, e tam j widziały Kampania internetowa była nieznacznie lepiej zapamitana przez uytkowniczki marki Dove 25 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

26 Odwiedziny na serwisie Kampania internetowa znacznie czciej skłaniała do odwiedzin na serwisie uytkowniczki produktów marki Dove 26 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

27 Zapamitanie reklamowanych treci (1z 2) W przypadku pytania o reklamowany produkt zdecydowano si przeprowadzi analizy, w których wyróniono grupy majce kontakt z kampani Jedwabista Kolekcja Dove, poniewa ta kampania trwała najdłuej i miała wpływ na zapamitanie reklamowanego produktu. Dodatkowo, w celach porównawczych, wprowadzono grup kontroln wszystkich kobiet, które deklarowały, e widziały reklam Dove w Internecie, nawet jeli w badaniu gemiusdirecteffect zanotowano, e nie miały kontaktu z t reklam. W takiej grupie wpływ na deklaracje kobiet miałfakt, e widziały reklam Dove w innych mediach, cho wydawało im si, e widziały j w Internecie. Najczciej zapamitane produkty reklamowane w Internecie to szampon do włosów, balsam do ciała i mydło. W rzeczywistoci jednak szampon i mydło były reklamowane poza Internetem w telewizji, prasie i na billboardach. Gdybymy wic polegali tylko na tym, co pamitały uczestniczki badania, okazałoby si, e wpływ na wiadomo ogldania reklamy w Internecie maj przede wszystkim inne media. Jednak podczas porównania wyników dla grupy kobiet, które deklarowały, e widziały kampani w Internecie i tych grup, które rzeczywicie z kampani w Internecie miały kontakt, okazuje si, e poziom zapamitania jednego z produktów reklamowanych w ramach kampanii internetowej (balsamu do ciała i balsamu do ciała z jedwabiem) jest znacznie wyszy ni w grupie, gdzie znalazły si osoby, którym tylko wydawało si, e widziały reklam w Internecie. Ewidentnie wskazuje to na fakt, e prawdziwe efekty wpływu reklamy internetowej na wiadomo odbiorcy naley bada, stosujc połczenie danych deklaratywnych z kwestionariusza z twardymi danymi dotyczcymi rzeczywistego korzystania z Internetu. 27

28 Zapamitanie reklamowanych treci (2 z 2) Analizujc stopie zapamitania produktów, które rzeczywicie były reklamowane w ramach kampanii Jedwabista Kolekcja Dove, zauwaymy, e kobiety, które brały udział w badaniu, najczciej pamitały, e reklamowany byłbalsam do ciała (w zalenoci od analizowanej grupy od 21,2% do 30,7% wskazało, e był reklamowany ten produkt). Rzadziej odpowiadano, e reklamowany był balsam z jedwabiem (4,9% - 9,2%). Drugi z reklamowanych produktów, Jedwabicie Kremowy el, był słabiej zapamitany ni balsam (el wskazywany przez 9,2% - 11,9% w zalenoci od analizowanej grupy). Zapamitanie, e reklamowano Jedwabist Kolekcj, kształtowało si na niskim poziomie (3,4% - 6,8%). Poniewa wród odpowiedzi dotyczcych reklamowanego w Internecie produktu pojawiły si nie reklamowane szampon i mydło, dokonalimy dodatkowej analizy, która miała na celu sprawdzenie wpływu innych mediów na zapamitanie reklamowanego produktu. Okazuje si, e osoby, które pamitaj reklamy Dove z telewizji, w wyszym stopniu ni inne wskazuj, e reklamowano tam szampon i mydło. Grupa osób deklarujcych, e widziały reklam w Internecie, na pierwszym miejscu wymienia nie reklamowany tu szampon do włosów. Natomiast, jeli analiza przeprowadzana jest dla grupy kobiet, które rzeczywicie miały kontakt z kampani (informacje potwierdzone w badaniu gemiusdirecteffect), okazuje si, e balsam do ciała, rzeczywicie reklamowany, wymieniany jest na pierwszym miejscu. 28

29 Jaki produkt byłreklamowany w Internecie? Sporód produktów marki Dove reklamowanych w Internecie najlepiej zapamitano balsam do ciała 29 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

30 Jaki produkt byłreklamowany w Internecie? Porównanie wpływu mediów na zapamitaniu przekazu reklamowego Reklamy telewizyjne szamponu do włosów i mydła wpłynły na zapamitanie, e równie w Internecie reklamowano te produkty (co jest niezgodne z rzeczywistoci) Sporód produktów reklamowanych w Internecie najlepiej zapamitany był balsam do ciała 30 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

31 Wizerunek marki Dove W ramach badania przygotowane zostały stwierdzenia opisujce cechy produktów marki Dove. Stwierdzenia te miały na celu zidentyfikowanie wizerunku marki Dove w oczach internautek. Kobiety, które uywaj kosmetyków marki Dove, czciej wskazywały na praktyczne znaczenie produktu. W obu grupach (uywajcych/nieuywajcych produktów marki Dove) najczciej wskazywane opisy marki dotycz: cech produktów marki Dove: dobrze nawila skór, wpływu Dove na skór: jest gładka, delikatna, sprawia, e skóra jest mikka i gładka. Jednak procent osób, które wskazuj, e okrelenia te pasuj do marki Dove, jest wyszy wród uytkowniczek marki Dove, które miały okazj przetestowa produkty do zapamitanych z reklam opisów produktu dodały one równie potwierdzone przez siebie wyniki własnych obserwacji. adna grupa nie uwaa natomiast Dove za eksperta. To okrelenie zdobyło najmniej wskaza we wszystkich analizowanych grupach. Najwiksze rónice w odpowiedziach respondentek uywajcych bd nieuywajcych kosmetyków marki Dove dotycz okrelenia modna marka. Kobiety, które nie uywaj kosmetyków Dove, znacznie czciej sdz, e marka Dove jest modna i jej uywanie jest w znacznej mierze kwesti wyznaczonych trendów, a nie tylko właciwoci produktu. 31

32 Wraenia na temat marki Dove uytkowniczki produktu Kampania w Internecie wpłynła na postrzeganie marki Dove jako tej, która sprawia, e skóra jest mikka i gładka oraz jako marki kobiecej 32 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

33 Wraenia na temat marki Dove osoby nieuywajce Dove Osoby, które nie uywaj produktów marki Dove, chtniej deklaruj, e jest to marka modna 33 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

34 Ocena kreacji reklamowych (1 z 3) W ramach oceny kreacji reklamowych przedstawiono respondentom ich dwie wersje, zwane póniej Kreacj 1 i Kreacj 2. Kreacja 1 Kreacja 2 Osoby, które wziły udziałw badaniu i deklarowały, e widziały kampani reklamow Dove w Internecie, twierdziły, e czciej miały kontakt z Kreacj 2 ni z Kreacj 1. By moe na deklaracje te wpłynłfakt, e druga kreacja bardziej si podobała, a przez to dłuej zostawała w pamici. 34

35 Ocena kreacji reklamowych (2 z 3) O ocen kreacji reklamowych poproszono wszystkich respondentów bez wzgldu na to, czy wczeniej zetknli si oni z kampani czy te nie. W ten sposób moglimy sprawdzi, jakie czynniki miały wpływ na ocen kreacji. Na ocen kreacji reklamowej miałwpływ przede wszystkim fakt, czy respondentka uywa, czy nie uywa produktów marki Dove. Uytkowniczki produktów Dove przychylniej wypowiadały si na temat kreacji reklamowych. Kontakt z reklam nie miałwikszego wpływu na ocen kreacji, cho osoby, które miały kontakt z kampani, nieznacznie lepiej oceniały obydwie kreacje. Wszystkim analizowanym grupom zdecydowanie bardziej podobała si Kreacja 2, widoczna po prawej stronie. Nieco ponad połowa (52,1%) respondentek oceniła, e Kreacja 1 raczej lub bardzo im si podoba. W przypadku Kreacji 2 odpowiedzi pozytywnych udzieliło trzy czwarte respondentek (75,6%). Kreacja 2 równie bardziej zachcała do dokonania zakupu produktu. Mona przyj, e 5% respondentek zdecyduje si na zakup produktu pod wpływem Kreacji 1, a 14,7% pod wpływem Kreacji 2 (odpowiedzi zdecydowanie tak na pytanie o wpływ reklamy na intencj zakupu). 35

36 Ocena kreacji reklamowych (3 z 3) Z powyszych danych wynika, e lepiej zapamitywano reklam, która bardziej si podobała. Kontakt z reklam teoretycznie nie miałwpływu na decyzj o zakupie jakiegokolwiek produktu marki Dove. Na intencj zakupu produktu miało wpływ przede wszystkim obecne uytkowanie produktu marki Dove. Osoby, które uywaj produktów Dove, o wiele czciej s zdecydowane na zakup kolejnego produktu tej marki ni te osoby, które obecnie nie uywaj Dove. Wydaje si, e osoby, które ju wybrały mark, przekonały si do niej i pozostaj wobec niej lojalne. 36

37 Któr kreacj reklamow czciej zapamitywano? Kreacja 2 Kreacja 2 była zdecydowanie lepiej zapamitana 37 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

38 Ocena Kreacji 1 (czy reklama si podobała?) Kreacja 1 Kreacja 1 bardzo podobała si niewielkiej grupie kobiet 38 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

39 Ocena Kreacji 2 (czy reklama si podobała?) Skuteczno Kreacji 2 (lepsze zapamitanie, wysza intencja zakupu) spowodowana była jej wysok akceptacj Kreacja 2 39 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

40 Wpływ Kreacji 1 na intencj zakupu Kreacja nr 1 miała niewielki wpływ na intencj zakupu (procent odpowiedzi zdecydowanie tak ) Kreacja 1 40 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

41 Wpływ Kreacji 2 na intencj zakupu Lepiej oceniana kreacja miała wikszy wpływ na intencj zakupu Kreacja 2 41 ródło: gemiusbrandingeffect, lipiec-sierpie 2003

42 Firma badawcza Gemius SA istnieje na polskim rynku od 1999 roku. Kilkuletnia działalno alno pozwoliła a nam stworzy standardy bada internetu najwyszej jakoci i uzyska pozycje lidera. Zdobywamy równier wnie nowe rynki - obecnie najaktywniej działamy amy w Europie rodkowowschodniej. Jestemy prekursorem całociowych ciowych bada internetu.. Nasz działalno alno opieramy na wytycznych kodeksu Europejskiego Stowarzyszenia Badania Rynku i Opinii (ESOMAR), który dyktuje sposób b prowadzenia rynkowych przedsiwzi wzi badawczych. Interdyscyplinarny zespół pracowników w to najwaniejszy niejszy kapitał Gemius SA. Jestemy kreatywni i zaangaowani w tworzenie nowoczesnych rozwiza za badawczych. Do grona Klientów w i Partnerów w Gemius nale firmy polskie i zagraniczne. Oferowane przez Gemius SA rozwizania zania badawcze pozwol Pastwu optymalnie wykorzystywa internet w planowaniu przedsiwzi wzi e- biznesowych.. Elastycznie dopasowujemy ofert bada do indywidualnych potrzeb i oczekiwa kadego Partnera, nie tylko w momencie projektowania badania, lecz równier wnie w trakcie jego realizacji. Analizujemy ruch internautów w na witrynach, przeprowadzamy on-line kompleksowe badania skutecznoci ci kampanii reklamowych, realizujemy badania ad hoc na wybrany temat. Za pomoc wyczerpujcych cych raportów w i analiz przekazujemy odpowiedzi na interesujce Pastwa pytania. W obecnej chwili prowadzimy badania dla kilku tysicy podmiotów. Gemius SA ul. Połczy czyska 31A Warszawa tel. (22) fax (22)

Gemius SA ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa tel.: (+48 22) 874 41 00 fax.: (+48 22) 874 41 01 Kapitał zakładowy: 1 285 977,00 PLN Nr konta bankowego: 72

Gemius SA ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa tel.: (+48 22) 874 41 00 fax.: (+48 22) 874 41 01 Kapitał zakładowy: 1 285 977,00 PLN Nr konta bankowego: 72 GEMIUSEFFECT BADANIE KAMPANII REKLAMOWEJ: EFEKT BEZPOŚREDNI KAMPANII EFEKT BRANDINGOWY KAMPANII PROFIL SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY ODBIORCÓW Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874 41 00 www.gemius.pl

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z e-mail marketingiem

Godzina dziennie z e-mail marketingiem Godzina dziennie z e-mail marketingiem Autorzy: Jeanniey Mullen, David Daniels T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2509-3 Tytu³ orygina³u: Email Marketing: An Hour a Day Format: 180 235, stron:

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Politechnika Łódzka w Łodzi Biblioteka Główna - Oddział Informacji Naukowej oin@bg.p.lodz.pl Promocja biblioteki akademickiej:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW pod redakcj MACIEJA KOWALEWSKIEGO Szczecin 2012 Recenzet Prof. dr hab. ROBERT

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki

Autor: Przemysaw Rusiecki E-BOOK: ANOMAILE W FIRMIE CZYLI PROBLEMATYKA MASOWEJ KORESPONDENCJI W PRZEDSIBIORSTWIE TURYSTYCZNYM CZ)*+ strony od 1 do 14 Autor: Przemysaw Rusiecki autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki www.anomail.xx.pl

Autor: Przemysaw Rusiecki www.anomail.xx.pl E-BOOK: SKUTECZNY MAILING W OPARCIU O PODSTAWOWE ZASADY E-MAIL MARKETINGU Autor: Przemysaw Rusiecki www.anomail.xx.pl autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, 64-200 Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski,

Bardziej szczegółowo

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

badanie efektywności reklamy online

badanie efektywności reklamy online badanie efektywności reklamy online Grudzień 2012 IAB/MEC WebTrack Koordynacja Kwestionariusz Analizy, raport Realizacja kampanii Pomiar badawczy Przetwarzanie danych Przestrzeń reklamowa. Zaproszenia

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo