ZESTAW DO PLANIMETRII I ARCHIWIZACJI WIZERUNKU RAN 2D/3D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAW DO PLANIMETRII I ARCHIWIZACJI WIZERUNKU RAN 2D/3D"

Transkrypt

1 ZESTAW DO PLANIMETRII I ARCHIWIZACJI WIZERUNKU RAN 2D/3D producent: ALFA STUDIO tel oprogramowanie: 2D /3D

2 SYSTEM DO PLANIMETRII 2D System rejestruje wysokiej jakoœci zdjêcia z kolejnych wizyt (badañ) oraz wykonuje ich obróbkê planimetryczn¹. Oprogramowanie zawarte w systemie pozwala na ocenê oraz rejestracje zmian w analizowanym obiekcie. Proces ten pozwala stwierdziæ czy zmiany maj¹ charakter progresyjny czy regresyjny. W systemie jest wykorzystywany wysokiej jakoœci sprzêt fotograficzny, pozwalaj¹cy na wykonanie zdjêæ z pe³nym odwzorowaniem barw i bezcieniowym oœwietleniem. Proces pomiaru planimetrycznego obiektów jest bezinwazyjny i zautomatyzowany. Planimetria komputerowa jest wa nym narzêdziem w ocenie i monitorowaniu pomiarów pola powierzchni badanego obiektu. Miejscowa ocena rany czy zmiany skórnej powinna mieæ charakter dynamiczny, z opisem zmian zachodz¹cych w ranie. Dlatego zastosowanie takiego systemu w celu monitorowania i porównywania pozwala na lepsz¹ diagnostykê pacjenta. Digital 2D basic Digital 2D basic plus Digital 2D Thermo Aparat (lustrzanka cyfrowa) zaopatrzony w pierœcieniow¹, bezcieniow¹ lampê b³yskow¹ oraz zestaw czujników pomiaru powierzchni. Urz¹dzenie automatycznie przesy³a zdjêcia i pomiary w,,tle'' do komputera, a oprogramowanie umieszcza je w aktualnym badaniu. Zawiera oprogramowanie do planimetrii Medical Planimetry 2D. Zestaw do wykonywania zdjêæ ze statywu. Aparat (lustrzanka cyfrowa) i bezcieniowa lampa sta³ego oœwietlenia. Ca³y proces rejestracji zdjêæ odbywa siê w komputerze, który steruje aparatem. Od operatora nie wymagana jest specjalistyczna wiedza z zakresu fotografii. Kadrowanie wykonuje operator na ekranie komputera w czasie podgl¹du rzeczywistego z kamery. Proces i dobór parametrów wykonuje oprogramowanie. Zestaw zawiera oprogramowanie do planimetrii - Medical Planimetry 2D. Jest to rozszerzony zestaw typu,,statyw''. Dodatkowe wyposa enie zestawu w kamerê termowizyjn¹ pozwala na automatyczne wykonanie zarówno zdjêcia fotograficznego jak i termowizyjnego badanego obiektu. Zdjêcie termowizyjne przedstawia precyzyjny rozk³ad temperatury na powierzchni badanego obiektu z dok³adnoœci¹ do 0.01 oc. Oprogramowanie do planimetrii w wersji Medical Planimetry 2D Thermo 2.0 pozwala na analizê planimetryczn¹ obu zdjêæ osobno jak i razem w przenikaniu wzajemnym obrazu, co pozwala na dok³adne okreœlenie krawêdzi obiektu na analizowanym planimetrycznie obrazie termowizyjnym. aparat fotograficzny lampa b³yskowa czujniki pomiaru powierzchni zestaw uchwytów laptop wysokiej rozdzielczoœci walizka transportowa Medical Planimetry 2D statyw mobilny aparat fotograficzny oœwietlenie sta³e czujniki pomiaru powierzchni,laptop Medical Planimetry 2D statyw mobilny typu ciê kiego aparat fotograficzny, kamera termowizyjna,,flir, ruchoma g³owica sterowana z komputera, oœwietlenie sta³e czujniki pomiaru odleg³oœci i powierzchni, laptop Medical Planimetry 2D Thermo Zdjêcie termowizyjne

3 CECHY PROGRAMU Wersja wielo-jêzykowa, Rejestrowanie pacjentów Rejestrowanie wizyt (badañ) Rejestrowanie wielu miejsc badanych (obiektów) w ramach jednego pacjenta Rejestrowanie chronologiczne zdjêæ i opisów w ramach badanego obiektu Automatyczne wykonywanie i przegrywanie zdjêæ z kamery do komputera z osadzeniem w aktualnym badaniu / wizycie Pe³na kontrola poprawnoœci wykonania badania w czasie jego wykonywania Wykonywanie planimetrii (obliczenie powierzchni i obwodów obiektów) dla wielu podobszarów danego obiektu z mo liwoœci¹ odejmowania obszarów wewnêtrznych (wysp) Sumowanie w ramach jednego badania wyników planimetrii z wielu zdjêæ Jednoczesne przegl¹danie i porównywanie wyników wielu badañ Graficzna analiza zmian wielkoœci powierzchni obiektu z chronologicznych wyników badañ Import zdjêæ do planimetrii z innych noœników Eksport zdjêæ wraz z pomiarami planimetrycznymi na noœniki zewnêtrzne w formatach ogólnodostêpnych Istnieje mo liwoœæ zakupu samego programu komputerowego bez zestawu i importowanie zdjêæ z dowolnego aparatu fotograficznego co równie pozwala na wykonywanie planimetrii Zmiana wielkoœci powierzchni w czasie

4 CECHY PROGRAMU PLANIMEDICA THERMO 2.0 Rozk³ad temperatury rany niesie bardzo ciekawe informacje. Obszary o podwy szonej temperaturze wskazuj¹ na stany zapalane. Natomiast obszary o zani onych temperaturach mog¹ wskazywaæ na brak procesów metabolicznych oraz brak procesu przep³ywu krwi wskazuj¹c na stany np. martwicy. Obni ona temperatura w obszarze martwicy jest du o wczeœniej ni jej zmiana wizualna na powierzchni skóry, pozwala to na dok³adne okreœlenie gdzie tak naprawdê zaczyna siê i koñczy martwica tkanki czego nie widaæ w normalnych fotografiach rany. Stwierdzono naukowo (histopatologicznie), e technikami termowizyjnymi mo na wykryæ,,raka'' podskórnego, który generuje wy sz¹ temperaturê na powierzchni skóry przez swoje procesy metaboliczne. Zdjêcia termowizyjne maj¹ bardzo du e zastosowanie w wykrywaniu stanów zapalnych w weterynarii gdzie analiza skóry zwierz¹t w szybki sposób okreœla obszary chorobotwórcze, o których zwierze nie mo e nam,,powiedzieæ''. Krew jest naturalnym noœnikiem ciep³a po organizmie st¹d obraz termowizyjny poprzez rozk³ad temperatury pozwala okreœliæ przep³yw krwi w analizowanych obszarach. Program jest rozszerzony o sterowanie zarówno g³owic¹ jak i kamer¹ termowizyjn¹, w celu wykonania jednoczeœnie zdjêcia fotograficznego i termowizyjnego badanego obiektu. Oba zdjêcia s¹ wykonane precyzyjnie z automatycznym kadrowaniem tak, aby by³o mo liwe ich póÿniejsze na³o enie na siebie. Rozk³ad temperatury na zdjêciu termowizyjnym ma charakter rozmyty o niewidocznych krawêdziach poszczególnych obszarów. Na³o enie na siebie zdjêcia fotograficznego i termowizyjnego w odpowiednim przenikaniu obu obrazów oraz redukcji kolorów w obrazie fotograficznym powoduje, e operator bardzo precyzyjnie mo e okreœliæ po³o enia podobszarów o danej temperaturze i wykonaæ poprawnie ich planimetriê. W oprogramowaniu zastosowano specjalne algorytmy do z³o eñ obrazów, tak aby informacja o rozk³adzie temperatury na³o ona na obraz fotograficzny nie ulega³a zmianie. Zdjêcie fotograficzne Z³o enie obu zdjêæ z wykrywaniem konturu THERMO

5 TECHNOLOGIA POMIARU 2D W systemach pomiaru odleg³oœci (powierzchni) w przypadku tkanki skórnej nie mo na stosowaæ jednej technologii do poprawnego pomiaru. Dla ró nych typów ran aby otrzymaæ poprawne wyniki trzeba po³¹czyæ klika ro nych technologii ze sob¹. Systemy oparte o wi¹zki œwiat³a np. laserowe czy diody IR (podczerwieni), czy œwiat³o strukturalne z projektorów maj¹ wady wynikaj¹ce z ich w³asnoœci fizycznych. Jakoœæ w tych systemach zale y od powierzchni jak¹ badaj¹. Wi¹zka œwiat³a ca³kowicie zostanie poch³oniêta np.. przez czarne, zwêglone powierzchnie po oparzeniu, równie szkliste,wodniste obszary rany, które odbijaj¹ œwiat³o jak lustro nie pozwalaj¹ na poprawny pomiar. Czyli ani laser ani inne czujniki œwietlne nie poradz¹ sobie z pewn¹ grup¹ powierzchni z jakich sk³ada siê rana. Du y wp³yw na jakoœæ pomiaru ma równie rozdzielczoœæ wi¹zki œwiat³a. Zak³adaj¹c, e przy odleg³oœci 50cm od obiektu wi¹zka lasera ma 3mm (w zale noœci od nachylenia powierzchni mo e byæ szersza lub wê sza) to aby w jednym pomiarze (z,,rêki bez statywu) dwie s¹siednie wi¹zki na siebie siê nie na³o y³y nale y je od siebie odsun¹æ i badamy powierzchnie na siatce o oczku ok. 8mm. Tak wiêc systemy œwietlnego pomiaru maj¹ du e ograniczenia a ich pomiar 3D jest w du ym stopniu interpolowany przez oprogramowanie komputera a nie realnie mierzony. Du o wiêksze mo liwoœci daj¹ systemy oparte o statywy, dla których pomiar sk³ada siê z wielu odczytów z czujników pomiarowych w ma³ych odstêpach czasu tak skonstruowanych aby wi¹zki w kolejnych pomiarach nie nachodzi³y na siebie. Wiêcej szczegó³ów mo na otrzymaæ z dokumentacji technicznej firm produkuj¹cych wysokiej jakoœci czujniki laserowe do pomiaru odleg³oœci. W naszym systemie do pomiaru odleg³oœci stosujemy ró ne technologie jednoczeœnie tak aby wyeliminowaæ wady systemów pomiaru œwietlnego. ¹czymy czujniki œwietlne z czujnikami ultradÿwiêkowymi, które tych wad s¹ pozbawione za to maj¹ inne (szerok¹ wi¹zkê pomiarow¹) ale razem zastosowane tworz¹ technologie, która pozwala pomierzyæ du ¹ gamê rozmaitych typów ran.

6 TECHNOLOGIA POMIARU 2D Drugim bardzo wa nym aspektem jest wykonanie zdjêcia w jak najlepszej rozdzielczoœci, w których rana powinna wype³niæ ca³y kadr zdjêcia. Zatem do robienia zdjêæ ran wysokiej jakoœci nie nadaj¹ siê systemy, które wymagaj¹ ustawienia jednej sta³ej odleg³oœci od obiektu. Jest to bardzo nieefektywna metoda poniewa zawsze widzimy w kadrze tak¹ sam¹ powierzchnie czyli np. 30 cm szerokoœci. Jest to ogromny mankament poniewa zdjêcie np. poparzonego palca wykonane z odleg³oœci 40cm zajmie na obrazie jedn¹ trzydziest¹ czêœæ kadru czyli nasza matryca aparatu fotograficznego wykona zdjêcie, na którym 90% powierzchni zdjêcia to otoczenie rany a nie analizowana rana. Nasza rana bêdzie ma³ym wycinkiem tego zdjêcia a przy ma³ej rozdzielczoœci aparatu nasza rana bêdzie bardzo z³ej jakoœci i powstanie zjawisko pikselizacji. To samo dotyczy wiêkszych ran np. oparzeniowych, dla których takie rozwi¹zanie nie pozwoli sfotografowaæ powierzchni w jednym kadrze. Dlatego w naszym systemie stosujemy profesjonalne aparaty najwy szej jakoœci o bardzo wysokiej rozdzielczoœci matrycy od 18Mpx oraz wymiennej optyce obiektywu. Tylko zastosowanie takiego sprzêtu pozwala na fotografowanie w pe³nym kadrze zarówno bardzo ma³ych powierzchni jak i ca³ych postaci przy jak najmniejszych zniekszta³ceniach wynikaj¹cych z optyki aparatu. Podobny problem dotyczy oœwietlenia. Nie mo na wykonaæ poprawnego zdjêcia wysokiej jakoœci bez odpowiedniego oœwietlenia. Nasz system posiada oœwietlenie bezcieniowe do zdjêæ profesjonalnych z bliskiej odleg³oœci - tryb makro. Oprogramowanie do planimetrii ma w pe³ni zautomatyzowany system pobierania zdjêæ z aparatu. Wykrywa wykonanie zdjêcia w aparacie i automatycznie pobiera go i osadza w danym badaniu razem z informacjami z czujników pomiarowych powierzchni.

7 TECHNOLOGIA POMIARU 3D Technologia 3D uzyskiwana jest z po³¹czenia systemu 2D i dodatkowych akcesoriów pozwalaj¹cego na pomiar g³êbokoœci rany. Pomiar ten uzyskuje siê poprzez zastosowania technologii œwiat³a strukturalnego. Montowany w zestawie projektor oœwietla badany obiekt œwiat³em strukturalnym a specjalistyczne oprogramowanie na podstawie ugiêcia pr¹ ków œwiat³¹ oblicza g³êbokoœæ i odtwarza kszta³t rany tworz¹c w komputerze wirtualny obraz rany w postaci 3D. Pomiar planimetrii jest du o dok³adniejszy bo uwzglêdnia g³êbokoœæ i kszta³t 3D rany a archiwizowany obraz rany pozwala na analizê w wymiarach przestrzennych. Konstruktorzy tego urz¹dzenia opracowali zaawansowane oprogramowanie do analizy œwiat³a strukturalnego w zastosowaniu do pomiaru ran. Program na podstawie jednego zdjêcia umo liwia pomiar planimetryczny ran 3D w dowolnym miejscu cia³a i przy jego anatomicznych ruchach np. poruszaj¹ca siê rana na brzuchu podczas oddychania. Takich mo liwoœci nie oferuj¹ skanery 3D innych firm gdzie obiekt badany musi byæ w bezruchu.

8 CENNIK oprogramowanie Medical Planimetry 2D zestaw,,digital 2D basic zestaw,,digital 2D basic plus zestaw,,digital 2D Thermo zestaw,,digital 3D basic zestaw,,digital 3D basic plus zestaw,,digital 3D Thermo 2970 EUR netto 7857 EUR netto 7857 EUR netto EUR netto EUR netto EUR netto EUR netto W cenie gwarancja na 12 miesiêcy. Do ceny dodatkowo nale y doliczyæ podatek VAT Dodatkowe op³aty: Dojazd do klienta szkolenie / monta Szkolenie Rozszerzenie gwarancji na kolejne 12 miesiêcy 0.5 EUR za km netto 30 EUR za godz. netto 10% wartoœci zestawu ALFA STUDIO tel

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 W kwartalniku DROGI i MOSTY drukowane s¹ prace naukowe, naukowo techniczne i studialne z dziedziny in ynierii l¹dowej, obejmuj¹ce zagadnienia z zakresu projektowania,

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Czêœæ 3, rozdzia³ 2, podrozdzia³ 3, str. 1 3.2. Biologiczne skutki promieniowania jonizuj¹cego 3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA Ze wzglêdu na mechanizm

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

SKANER LASEROWY FARO X 130 / X 330 LAT. Niewielki, lekki, prosty w obsłudze ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE

SKANER LASEROWY FARO X 130 / X 330 LAT. Niewielki, lekki, prosty w obsłudze ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE 25 LAT ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE SKANER LASEROWY FARO X 130 / X 330 Niewielki, lekki, prosty w obsłudze Focus X 130 i X 330 to bardzo szybki i kompaktowy skaner 3D umożliwiający tworzenie precyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer MESsenger numer 2 I oto mamy drugi numer MESsenger-a. Reakcje czytelników po pierwszym numerze by³y jednoznacznie pozytywne. Dostaliœmy sporo poczty zachêcaj¹cej nas do kontynuacji. To dodaje otuchy. Tym

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER AND ITS APPLICATION IN FORESTRY. ER Mapper koncepcja systemu

SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER AND ITS APPLICATION IN FORESTRY. ER Mapper koncepcja systemu POLSKIE System ER TOWARZYSTWO Mapper i jego zastosowanie INFORMACJI w leœnictwie PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 4 93 SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

3URJUDP\ XWUDFRQ\FK. G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )/$6+5HFRYHU\

3URJUDP\ XWUDFRQ\FK. G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )/$6+5HFRYHU\ Miros³aw Malec*, Magdalena Ko³tyœ* MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA PROGRAMU EASY RECOVERY DO ODZYSKIWANIA DANYCH WPROWADZENIE Zwiêkszaj¹ce siê iloœci danych na dyskach twardych to problem dotycz¹cy ka - dego

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Jakoœæ zasilania - poradnik. Zapady napiêcia. Diagnostyka predykcyjna klucz do jakoœci energii 5.2.1. Zapady napiêcia

Jakoœæ zasilania - poradnik. Zapady napiêcia. Diagnostyka predykcyjna klucz do jakoœci energii 5.2.1. Zapady napiêcia Jakoœæ zasilania - poradnik Zapady napiêcia Diagnostyka predykcyjna klucz do jakoœci energii 5.2.1 Zapady napiêcia Jakoœæ Zasilania Rzeczywista wartoœæ skuteczna (RMS) - jedyny prawdziwy wyznacznik David

Bardziej szczegółowo

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 3 (4) / 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Planeta OLAC - str.8 Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em - str.10 Podstawy dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo