SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przeprowadzenie kampanii pn. Zawód naukowiec, promującej znaczenie nauki dla gospodarki i społeczeństwa w ramach projektu systemowego PO IG Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami znak p ostęp owania: B D G.WZP JG ZATWIERDZAM Magdalena Bem-Andrzejewska (pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył pisemne wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia) Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r.

2 Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ul. Wspólna 1/ Warszawa (wejście od ul. Hożej 20) Adres strony internetowej Zamawiającego: Godziny pracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: od poniedziałku do piątku, w godzinach (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Adres strony internetowej, na której zamieszcza się informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: (zakładka - zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy Pzp). Wszelką korespondencję do Zamawiającego dotyczącą postępowania należy kierować jak niżej: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/ Warszawa Wydział Zamówień Publicznych (pokój nr 36) znak postępowania: BDG.WZP JG faks: +48 (22) (Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu). Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami obowiązującymi dla postępowań, których wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, akty wykonawcze do ustawy Pzp oraz kodeks cywilny (jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej). Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie kampanii pn. Zawód naukowiec, promującej znaczenie nauki dla gospodarki i społeczeństwa w ramach projektu systemowego PO IG Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami. Strona 2 z 69

3 2. Określenie przedmiotu zamówienia przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. Zawód naukowiec, promującej znaczenie nauki dla gospodarki i społeczeństwa w ramach projektu systemowego PO IG Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami POIG /08. Do zadań Wykonawcy będzie należało: Część I przedmiotu zamówienia kampania ogólnopolska. Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii w kanałach dotarcia: Kina, Internet, Radio. Część II przedmiotu zamówienia artykuły promocyjne towarzyszące kampanii. Opracowanie przez wykonawcę projektów graficznych artykułów promocyjnych oraz ich wykonanie z materiałów zapewnionych przez wykonawcę we własnym zakresie, a także ich dostarczenie przez wykonawcę do siedziby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, ul. Wspólna 1/3 jak niżej: 1) Świecące silikonowe opaski na rękę z logo kampanii Zawód naukowiec szt., 2) Długopisy z logo kampanii Zawód naukowiec szt., 3) Lizaki kulki o smaku jabłkowym i z logo kampanii Zawód naukowiec na opakowaniu szt., 4) Odblaskowe sznurowadła 200 szt., 5) Laserowy kosmos 3 szt., 6) Długopis plastikowy o transparentnym korpusie i końcówce imitującej żarówkę 500 szt., 7) Latarka LED-owa na korbkę 200 szt., 8) Kalejdoskop do samodzielnego złożenia 100 szt., 9) Teczki konferencyjne Zawód naukowiec 500 szt., 10) Notesy/Bloczki w formacie A4 z logo kampanii Zawód naukowiec 500 szt., 11) Karteczki samoprzylepne w kształcie jabłka szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I i II przedmiotu zamówienia określono w ZAŁĄCZNIKACH nr 1 i 2 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących ZAŁĄCZNIKI nr 3 i 4 do SIWZ. 4. Oferty częściowe: 1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (część I i/lub II przedmiotu zamówienia); 2) Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu musi złożyć ofertę na wszystkie wymienione przez Zamawiającego pozycje w danej części; 3) Zamawiający będzie oceniał oferty dla każdej części przedmiotu zamówienia osobno; 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na każdą część przedmiotu zamówienia osobno - najkorzystniejsza oferta spośród złożonych na daną część zamówienia - oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert; Strona 3 z 69

4 5) w przypadku okoliczności unieważnienia postępowania Zamawiający unieważni postępowanie tylko w danej części. 5. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi radiowe Usługi prowadzenia kampanii reklamowych Usługi w zakresie promocji Usługi internetowe Usługi reklamowe i marketingowe Usługi reklamowe 6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy Pzp, przez ofertę wariantową należy rozumieć ofertę przewidującą odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Termin wykonania zamówienia Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 1) Część I przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2015 roku. 2) Część II przedmiotu zamówienia: a) do 3 dni roboczych Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekty graficzne rozmieszczenia obowiązkowych elementów oznakowania na każdym z artykułów promocyjnych (nadruk na artykułach promocyjnych), opisanych w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Projekty Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej; b) do 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy projektów, o których mowa powyżej Zamawiający zaakceptuje projekty lub zgłosi uwagi; c) do 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego uwag Wykonawca przedstawi nowy lub poprawiony projekt nadruku. d) termin wykonania zamówienia do 30 dni kalendarzowych od akceptacji Zamawiającego projektów graficznych artykułów promocyjnych. Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione na dzień składania ofert. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj. dotyczące: Strona 4 z 69

5 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył) co najmniej: a) dla części I przedmiotu zamówienia co najmniej trzy usługi, których przedmiotem było przygotowanie i przeprowadzenie kampanii cross - mediowych, o wartości nie mniejszej niż złotych brutto każda, b) dla części II przedmiotu zamówienia - co najmniej dwie dostawy artykułów promocyjnych, każda o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każda, Za główne usługi przyjmuje się usługi wskazane przez Zamawiającego jak wyżej. Uwaga: pod pojęciem kampanii cross-mediowych rozumie się kampanie, które wykorzystują dotarcie za pośrednictwem minimum dwóch różnych mediów, gdy przedmiotem wykazanej usługi/dostawy nie był wyłącznie wyżej podany zakres, należy go wyodrębnić, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla części I przedmiotu zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednią ilością osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: zespołem specjalistów, w skład którego wchodzą co najmniej: a) Kierownik Zespołu - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie realizowania kampanii cross-mediowych; b) Specjalista ds. planowania mediów posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w tej dziedzinie; c) Specjalista ds. kreacji - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w tej dziedzinie; d) Specjalista ds. produkcji materiałów ATL - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w tej dziedzinie; e) Copywriter - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w tej dziedzinie; f) Specjalista aplikacji i narzędzi Internetowych, w tym mediów społecznościowych - posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w tej dziedzinie. Strona 5 z 69

6 Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła maksymalnie 2 funkcje. 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy); UWAGA w przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień: wystawienia przez instytucję finansową dokumentu o posiadaniu przez Wykonawcę środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolności kredytowej, zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 na podstawie danych i informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 2 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 6. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ. Z treści przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 8. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Strona 6 z 69

7 Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu UWAGA pisma przesłane faksem i pocztą elektroniczną nie są uważane za formę pisemną. 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdział V ust. 2 SIWZ) należy przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej; 2) wykaz wykonanych głównych usług (wskazanych w Rozdziale V ust. 2 pkt 2 lit. a) - wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - dokumenty muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy); za główne usługi przyjmuje się usługi wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 2 pkt 2 lit. a, 3) wykaz wykonanych głównych dostaw (wskazanych w Rozdziale V ust. 2 pkt 2 lit. b) - wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - dokumenty muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy); za główne dostawy przyjmuje się dostawy wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 2 pkt 2 lit. b, dowodami potwierdzającymi, czy usługi/dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: - poświadczenie, - oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej (jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia), - w przypadku gdy usługi wskazane w wykazie wykonanych głównych usług zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej, - w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu; 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności, a także informacją Strona 7 z 69

8 o podstawie do dysponowania tymi osobami wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy); 5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 9 do SIWZ - oświadczenie musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy); 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy), 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy); 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy); 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony Strona 8 z 69

9 w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy); Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy); 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184) dokument musi zostać złożony w formie pisemnej albo 2) informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp - dokument musi zostać złożony w formie pisemnej. Wzór powyższej informacji stanowi ZAŁĄCZNIK nr 10 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia: 1) pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczona notarialnie; Strona 9 z 69

10 2) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (sytuacja ekonomiczna i finansowa), dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania podmiotu trzeciego); 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w: 1) ust. 2 pkt. 2 4 i 6 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy); 2) ust. 2 pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Podane terminy oraz formę stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą zapisaną stronę dokumentu. Rozdział VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia Strona 10 z 69

11 publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika należy dołączyć do oferty - wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w swoim imieniu składa: 1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1; 2) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2-6 (i odpowiednio ust. 6) oraz ust. 3 SIWZ. Dokumenty poświadcza za zgodność z oryginałem pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. 4. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Rozdział VIII. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ (modyfikacja SIWZ). 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub modyfikacji, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Rozdział IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej (przekazanie skanu podpisanego pisma), a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności braku Strona 11 z 69

12 Wykonawcy - na faks wskazany w ofercie Wykonawcy, a także zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową Zamawiającego, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem dokumentów, o których mowa w rozdziale VI i VII SIWZ), każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania - Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany lub faks (podany przez Wykonawcę), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem. 3. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu z Wykonawcami - Justyna Goworek, fax.: + 48 (22) ; tel.: + 48 (22) Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie zobowiązany jest do wniesienia wadium (przed upływem terminu składania ofert) w wysokości: 1) dla części I przedmiotu zamówienia , 00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy); 2) dla części II przedmiotu zamówienia 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc). 2. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank NBP Oddział Okręgowy Warszawa (wadium BDG.WZP JG) Strona 12 z 69

13 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz: 1) dokument wadialny (gwarancja / poręczenie) należy: a) dołączyć do oferty (oryginał dokumentu nie powinien być połączony z ofertą) lub b) zamieścić w osobnej kopercie opisanej jak określono w Rozdziale XII ust. 6 z dopiskiem WADIUM i złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Biuro podawcze; 2) w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać, w szczególności: 6. Zamawiający: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: od dnia. do dnia, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 1) zwraca wadium na podstawie art. 46 ust. 1 i 1a oraz 2 ustawy Pzp; 2) żąda ponownego wniesienia wadium w przypadku określonym w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp; 3) zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Rozdział XI. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. Strona 13 z 69

14 UWAGA Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania ofert Do sporządzenia oferty Wykonawca może wykorzystać druki (wzory) przygotowane przez Zamawiającego, które stanowią załączniki do SIWZ lub przedstawić ofertę na swoich formularzach, z zastrzeżeniem, że muszą one zwierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem podanym w ust. 6 ponosi Wykonawca. Niewłaściwe oznakowanie może spowodować np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji. Powyższe dotyczy również opakowań zewnętrznych kurierów przesyłek (np. Pocztex) w takim przypadku w opakowaniu zewnętrznym musi znajdować się również zamknięta koperta oznakowana jak podano w ust Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) ofertę (Formularz ofertowy) wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ; 2) dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (odpowiednio Rozdział VI i VII SIWZ); 3) dokumenty określające przedmiot zamówienia dla części I, tj. wstępną koncepcję kampanii, w ramach której Wykonawca przedstawi: a) plan realizacji kampanii Zawód naukowiec w radio i na stronie internetowej radia, w tym: nazwę stacji radiowej (radiowych), w której/ych planuje realizację kampanii wraz z uzasadnieniem wyboru tej stacji, w odniesieniu do jej popularności w grupie docelowej (uzasadnienie może zawierać statystyki słuchalności rekomendowanej stacji w grupie docelowej); wstępny harmonogram emisji 10 audycji radiowych, zawierający godziny i terminy emisji (z wyłączeniem godzin nocnych tj. 22:00 6:00), ew. nazwisko prowadzącego, nazwę programu radiowego w ramach, którego emitowane będą audycje. Na końcu audycji musi znaleźć się wskazanie słowne: Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ; propozycję scenariusza do jednej zajawki audycji radiowej, w oparciu o sylwetkę jednego, wybranego Ambasadorem kampanii Zawód naukowiec, bazując na informacjach o dorobku naukowym Ambasadora. Scenariusz powinien być zrozumiały i atrakcyjny dla grupy docelowej oraz zachęcać do słuchania audycji. Na końcu zajawki musi znaleźć się wskazanie słowne: Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ; formułę 3 konkursów realizowanych na antenie stacji radiowej konkursów radiowych, w tym: wstępną propozycję zasad oraz kryteriów oceny i wyłonienia zwycięzców konkursów; Strona 14 z 69

15 b) plan realizacji kampanii Zawód naukowiec w kinach, w tym: nazwę sieci multipleksów, w których planuje emisję 4 spotów Zawód naukowiec, w tym: nazwy miast, w których znajdują się kina.; przedstawi harmonogram emisji spotów (terminy emisji, estymowany zasięg w oparciu o minimalny zasięg widzów i jeśli to możliwe w momencie składania oferty - repertuar filmowy w danej sieci multipleksów); c) plan realizacji kampanii Zawód naukowiec w Internecie i na profilu społecznościowym Facebook MNiSW, w tym: nazwę portali i stron internetowych, na których będzie promował kampanię Zawód naukowiec, wraz z uzasadnieniem ich wyboru i w odniesieniu do ich popularności w grupie docelowej (uzasadnienie może zawierać analizę/statystykę korzystania i odwiedzania wskazanych stron przez przedstawicieli grupy docelowej), przedstawi planowany zasięg aktywności w Internecie. Zasięg - rozumiany jako liczba unikalnych użytkowników strony Zawód naukowiec którą osiągnie Wykonawca od momentu rozpoczęcia kampanii w Internecie do momentu oddania Zamawiającemu końcowego raportu zbiorczego, przedstawi propozycje 2 różnych grafik oraz haseł w tym, jedną którą zastosuje w przygotowywaniu bannerów internetowych do wykorzystania na portalu Facebook oraz jedną, którą zastosuje w serwisach dopasowanych do grupy docelowej Grafiki muszą uwzględniać istniejące logo kampanii Zawód naukowiec oraz ciąg znaków unijnych (załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części I); d) motyw graficzny konkursu prowadzonego na portalu społecznościowym Facebook MNiSW, w tym: propozycję 1 grafiki konkursowej, spójnej z grafikami użytymi w bannerach internetowych pod kątem kolorystycznym i wizualnym, umożliwiającej spójny i jednolity przekaz kampanii i działań realizowanych w sieci. Grafika powinna być interesująca, zrozumiała i dopasowana stylem do grupy docelowej kampanii. Powinna uwzględniać istniejące logo kampanii Zawód naukowiec oraz ciąg znaków unijnych (załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części I ), propozycję scenariusza konkursu realizowanego na Facebooku MNiSW (zasady/reguły, kryteria oceny i wyłaniania zwycięzców); e) harmonogram realizacji kampanii z podziałem na promocję w kinach, radio i Internecie; 4) inne dokumenty (jeśli Wykonawca powinien je złożyć) np.: a) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów), b) pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Strona 15 z 69

16 pełnomocnictwa muszą zawierać zakres umocowania i być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do których Pełnomocnik jest upoważniony), c) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji tajemnica przedsiębiorstwa. 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą (reprezentujące) Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 4. Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. 5. Zaleca się, aby: 1) wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty (oraz w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo; 2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami; 3) oferta została złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie (kartki oferty np. spięte, zbindowane, zszyte); 4) w przypadku nieczytelnego podpisu Wykonawca opatrzył go imienną pieczątką lub wpisał informację, kto złożył podpis (czytelne wpisanie imienia i nazwiska). Niespełnienie powyższych zaleceń nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 6. Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu/kopercie (zabezpieczenie uniemożliwiające zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert). Na opakowaniu/kopercie należy umieścić następujące oznaczenia: Strona 16 z 69

17 Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3, Warszawa Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 36 OFERTA Przeprowadzenie kampanii pn. Zawód naukowiec, promującej znaczenie nauki dla gospodarki i społeczeństwa w ramach projektu systemowego PO IG Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami znak postępowania: BDG.WZP JG Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 21 maja 2015 r., godz Tajemnica przedsiębiorstwa 1) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp; 2) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny: a) oznaczone TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA albo b) stanowić osobną część (zszytą, spiętą, zbindowaną) opisaną jak w ust. 6 i oznaczoną TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA ; 3) zastrzeżenie informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Zmiana / wycofanie oferty 1) zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę; Strona 17 z 69

18 2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert), zgodnie z opisem podanym w ust. 5 oznaczając dodatkowo ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. Do pisma musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej pismo do reprezentowania Wykonawcy. Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce składania ofert: Biuro podawcze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20) Warszawa 2. Termin składania ofert: do dnia 21 maja 2015 r., godz Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, pokój 46, w dniu 21 maja 2015 r. godz Rozdział XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie wydatki, jakie Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT i ewentualnych opustów. 2. Cenę oferty brutto należy wyliczyć według tabeli zamieszczonej w Formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 11 do SIWZ. 3. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich, cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania). Cena oferty brutto musi zostać wyrażona cyfrowo oraz słownie. 4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Rozdział XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przyjmuje się, że przy ocenie ofert, wartość wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Strona 18 z 69

19 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie kierować się kryteriami: 1) CENA o wadze 20% Punkty za kryterium CENA zostaną przyznane według wzoru: najniższa zaoferowana wartość brutto Przyznane punkty = x 20 (waga kryterium) wartość ocenianej oferty brutto 2) KONCEPCJA KAMPANII o wadze 80% Punkty zostaną przyznane na podstawie załączonych do oferty dokumentów określające przedmiot zamówienia: tj. wstępnej koncepcji kampanii (Rozdział XII ust. 1 pkt 3) w skali punktowej od 0 do 80 pkt. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium Koncepcja kampanii w kontekście realizacji celów kampanii, o których mowa w pkt III Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części I. W kryterium tym oceniane będą: a) ocena dopasowania stacji radiowej do grupy docelowej na podstawie uzasadnienia zawartego w ofercie od 0 do 15 pkt oceniana będzie w szczególności zgodność profilu zaproponowanej stacji z charakterystyką grupy docelowej; największą liczbę punktów otrzyma Wykonawca, z którego uzasadnienia będzie wynikało, że proponowane ogólnopolskie stacje radiowe, mają zarówno największy udział w rynku (słuchalność) jak i strukturę radiosłuchaczy odpowiadającą grupie docelowej b) ocena scenariusza zajawki audycji radiowej od 0 do 10 pkt oceniana będzie w szczególności: - koncepcja zajawki: dopasowanie stylu treści zajawki do słuchaczy z grupy docelowej (od 0 do 5 pkt), - oryginalność zaproponowanej treści zajawki (od 0 do 5 pkt); Zamawiający oceniając oryginalność zaproponowanej treści zajawki będzie brał pod uwagę przede wszystkim niepowtarzalność tj. czy przedstawione treści zaprezentowane zostaną w sposób nieszablonowy, przykuwający uwagę, jak również: indywidualną formę. c) ocena koncepcji 3 konkursów na antenie stacji radiowej od 0 do 10 pkt oceniana będzie w szczególności: - przejrzystość zaproponowanych zasad konkursu (od 0 do 5 pkt), - atrakcyjność formuły kierowanej do grupy docelowej (od 0 do 5 pkt); d) ocena skuteczności kampanii prowadzonej w Internecie, na podstawie estymacji wejść unikalnych użytkowników (UU) na stronę gov.pl/zawod-naukowiec/ od 0 do 10 pkt Strona 19 z 69

20 Liczba unikalnych użytkowników powyższej strony to liczba, którą osiągnie Wykonawca w określonym przedziale czasowym tj. od rozpoczęcia do zakończenia kampanii w Internecie. Przy ocenie porównuje się liczbę unikalnych użytkowników z aktualnie ocenianej oferty, z liczbą unikalnych użytkowników z oferty o najwyższej liczbie unikalnych użytkowników. Punkty zostaną przyznane według wzoru: liczba unikalnych użytkowników przewidywana w ocenianej ofercie Przyznane punkty = x 10 (waga kryterium) najwyższa liczba unikalnych użytkowników e) ocena koncepcji kreatywnych 2 grafik (jedna do zastosowania na portalu Facebook oraz jedna do zastosowania w serwisach dopasowanych do grupy docelowej) oraz haseł wykorzystywanych w kampanii internetowej (bannerowej) od 0 do 15 pkt oceniane będą w szczególności: - oryginalność, czyli niepowtarzalność, wyjątkowość wizji artystycznej projektów, tj.: pomysł kreacji, który będzie wyróżniał kampanię od innych realizacji przez co rozumie się, że pomysł posiada walor unikalności, w ciekawy i kreatywny sposób przyczyni się do zainteresowania i zaangażowania grupy docelowej (od 0 do 7 pkt), - koncepcja w interesujący sposób, za pośrednictwem ciekawie ujętych treści przekazuje przesłanie kampanii (od 0 do 5 pkt), - przejrzystość i czytelność grafiki (od 0 do 3 pkt); f) ocena propozycji grafiki konkursowej do wykorzystania w konkursie na FB MNiSW od 0 do 10 pkt oceniane będą w szczególności: - stopień dopasowania kreacji konkursowej do odbiorców kampanii, koncepcja tworzy łatwo zapadające w pamięć i rozpoznawalne przedsięwzięcie (od 0 do 5 pkt), - oryginalność, czyli niepowtarzalność, wyjątkowość wizji artystycznej grafiki, (od 0 do 5 pkt); g) ocena koncepcji scenariusza konkursu realizowanego na profilu Facebook MNiSW od 0 do 10 pkt oceniane będą w szczególności: - przejrzystość zaproponowanych zasad konkursu (od 0 do 5 pkt), - dopasowanie zasad konkursu do grupy docelowej (od 0 do 5 pkt); Punkty przyznane przez poszczególne osoby dokonujące oceny w kryterium Koncepcja kampanii zostaną dodane oraz podzielone przez ilość osób dokonujących oceny. Powyższy wynik będzie stanowił liczbę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Koncepcja kampanii. 3) Ocena końcowa oferty złożonej w zakresie części I przedmiotu zamówienia: Strona 20 z 69

21 a) Ocena końcowa oferty stanowić będzie średnią z indywidualnych ocen osób dokonujących oceny. Zamawiający dokona zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematyki. b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 2. c) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie kierować się kryteriami: 1) CENA o wadze 70% Punkty za kryterium CENA zostaną przyznane według wzoru: najniższa zaoferowana wartość brutto Przyznane punkty = x 70 (waga kryterium) wartość ocenianej oferty brutto 2) Termin dostawy o wadze 30% Punkty za kryterium Termin dostawy zostaną obliczone według wzoru: najkrótszy zaoferowany termin dostawy Przyznane punkty = x 30 (waga kryterium) termin dostawy wskazany w ocenianej ofercie UWAGA - Wykonawca może skrócić termin dostawy maksymalnie o 15 dni kalendarzowych licząc od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów graficznych artykułów promocyjnych. 3) Ocena końcowa oferty złożonej w zakresie części II przedmiotu zamówienia: a) punkty przyznane za każde kryterium oceny zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę końcową dla poszczególnych ofert. Zamawiający dokona zaokrąglenia wyników działań do drugiego miejsca po przecinku; b) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów; c) jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 4. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Strona 21 z 69

22 Rozdział XVI. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Przed podpisaniem umowy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: a) zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, b) przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w sprawach realizacji umowy, c) przekaże Zamawiającemu wartość podatku VAT, 2) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 3) osoby podpisujące umowę ze strony Wykonawcy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Rozdział XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie części I i II przedmiotu zamówienia, które służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Strona 22 z 69

23 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone: 1) w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego; 2) w innej formie niż pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego przed zawarciem umowy. 4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie, że zabezpieczenie dotyczy umowy, która ma zostać zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie kampanii pn. Zawód naukowiec, promującej znaczenie nauki dla gospodarki i społeczeństwa w ramach projektu systemowego PO IG Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, w ramach części przedmiotu zamówienia, znak postępowania: BDG.WZP JG 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji w formule: od dnia. do dnia, 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) nie wykonał umowy, b) nienależycie wykonał umowę. 5. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 4 pkt 5 lit. a i b przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 7. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy. Strona 23 z 69

24 Rozdział XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Rozdział XIX. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 2. Ujawnienie treści protokołu i załączników, odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1) udostępnienie - po złożeniu wniosku (forma pisemna lub faks lub poczta elektroniczna) - należy podać informację o żądanym zakresie i formie udostępnienia dokumentów; 2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione; 3) Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów, z uwzględnieniem czynności, o których mowa w pkt W sprawie udostępniania protokołu lub załączników stosuje się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). 1. Zamawiający nie przewiduje: Rozdział XX. Informacje dodatkowe 1) aukcji elektronicznej; 2) zawarcia umowy ramowej; 3) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 4) udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp; 5) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Rozdział XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (Dział VI Środki ochrony prawnej). Strona 24 z 69

25 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp oraz zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Terminy: 1) odwołanie wnosi się w terminie - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp (faks, droga elektroniczna) oraz 15 dni, jeżeli została przekazana w inny sposób; 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 3) odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie - 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Strona 25 z 69

26 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Rozdział XXII. Załączniki do SIWZ ZAŁĄCZNIK nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK nr 3. Istotne postanowienia umowy dla części I przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK nr 4. Istotne postanowienia umowy dla części II przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK nr 5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór) ZAŁĄCZNIK nr 6. Wykaz wykonanych głównych usług (wzór) dotyczy części I przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK nr 7. Wykaz wykonanych głównych dostaw (wzór) dotyczy części II przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK nr 8. Wykaz osób (wzór) ZAŁĄCZNIK nr 9. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne (wzór) ZAŁĄCZNIK nr 10. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (wzór) ZAŁĄCZNIK nr 11. Formularz ofertowy (wzór) Komisja przetargowa 1. Przewodnicząca komisji Joanna Flieger 2. Członek komisji Justyna Gadomska 3. Członek komisji Katarzyna Gorszkow 4. Członek komisji Katarzyna Ostrowska 5. Sekretarz komisji Justyna Goworek Strona 26 z 69

27 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dla części I przedmiotu zamówienia KAMPANIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. Zawód naukowiec, promującej znaczenie nauki dla gospodarki i społeczeństwa w ramach projektu systemowego PO IG Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami. II. INFORMACJA O KAMPANII Kampania Zawód naukowiec rozpoczęła się w październiku 2014 roku. W działaniach prowadzonych w ramach kampanii Zawód naukowiec zgodziło się wziąć udział jedenaścioro wybitnych polskich naukowców młodego i średniego pokolenia. Zgodzili się oni również na wykorzystywanie ich wizerunku w promocji kampanii do końca 2015 roku. Sylwetki Ambasadorów nauki i ich dokonania będą prezentowane podczas wszelkich działań promocyjnych jako przykłady success stories. Kontakty do wszystkich 11 Ambasadorów zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego. Informacje dot. Ambasadorów można znaleźć na stronie Zamawiający posiada księgę znaku oraz Systemem Identyfikacji Wizualnej logotypu kampanii Zawód naukowiec, którą udostępni Wykonawcy do wykorzystania podczas świadczonych usług. W ramach dotychczasowych działań Zamawiający posiada 4 filmy z udziałem naukowców, które były wykorzystywane do emisji w TV oraz w Kinach a także 9 filmów z udziałem Ambasadorów, dostosowane do dystrybucji np. w Internecie. Zamawiający przewiduje wykorzystanie tych materiałów przy realizacji usługi. Wszystkie materiały i elementy kampanii muszą zawierać hasło Zawód naukowiec oraz ciąg znaków unijnych według wytycznych dot. oznakowania projektu: Przewodnik dla beneficjentów programu PO IG do pobrania na stronie Logotypy unijne do pobrania na stronie Logo MNiSW do pobrania na stronie Logotyp kampanii Zawód naukowiec będzie do pobrania na stronie

28 III. CELE KAMPANII Celem kampanii Zawód naukowiec jest zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej, wzrost poziomu świadomości wśród młodych ludzi na temat korzyści płynących z wyboru drogi naukowej. Poprzez kampanię chcemy również zmotywować młodzież do zwiększania swoich kwalifikacji, udział w konkursach i programach naukowych umożliwiających pozyskanie środków finansowych na dalsze prace badawcze czy udział w szkoleniach naukowych w zakresie swoich zainteresowań. Chcemy, aby kampania wywołała efekt zainteresowania ciekawymi inicjatywami, ludźmi, którzy zrealizowali projekty dzięki m.in. dofinansowaniu z Funduszy Europejskich bądź grantów naukowych. Główny przekaz kampanii powinien skutecznie propagować znaczenie nauki dla społeczeństwa, być jasny, zrozumiały, interesujący, przyciągający uwagę i zapadający w pamięć. Nie może mieć charakteru niemoralnego ani sprzecznego z ogólnymi zasadami współżycia społecznego. IV. GRUPA DOCELOWA I ZASIĘG Kampania ma mieć charakter masowy, jednak szczególny nacisk w działaniach komunikacyjnych Wykonawca powinien położyć na komunikację skierowaną do młodzieży i dorosłych w wieku lat (osoby, dla których komunikat kariera naukowa to dobry sposób na życie ma realne znaczenie). Zasięg ogólnopolski. V. CZAS TRWANIA KAMPANII Nieprzekraczalny termin realizacji kampanii to 30 listopada 2015 r. Działania w ramach kampanii będą prowadzone od momentu podpisania umowy z Wykonawcą. VI. ZADANIA WYKONAWCY: 1. Przeprowadzenie kampanii Zawód naukowiec w radio i na stronie internetowej radia: Planowany termin realizacji wszystkich aktywności w radio to czerwiec/lipiec 2015 r. Czas trwania aktywności to minimum 30 dni. Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował przygotowanie materiałów, ich nagranie oraz zakup czasu antenowego w stacjach radiowych, mających zarówno największy udział w rynku (słuchalność) jak i strukturę radiosłuchaczy odpowiadającą grupie docelowej Każdy materiał wyemitowany na antenie stacji radiowej powinien zawierać słowną informację o źródle jego finansowania, zgodnie z zasadami oznakowania projektów systemowych. Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował: 1) przygotowanie i realizację 10 audycji radiowych, trwających do 3 minut każda. Scenariusz audycji zostanie przygotowany w porozumieniu z Ambasadorami kampanii Zawód naukowiec, dot. dziedzin nauki reprezentowanych przez Ambasadorów. Audycja powinna uwzględniać dorobek naukowy Ambasadora, jego sylwetkę i ciekawe doświadczenia związane z pracą naukową. Celem audycji jest zachęcenie słuchaczy do wyboru ścieżki naukowej. Elementem audycji Strona 28 z 69

29 powinny być wskazówki dla przyszłych młodych naukowców np. odpowiedź na pytanie: Dlaczego warto zostać naukowcem?. Każda z audycji ma zostać wyemitowana 1 raz. Wszystkie 10 audycji powinno być wyemitowanych w cyklu: co najmniej 2 audycje w tygodniu; 2) przedstawienie propozycji stacji radiowej/ych dopasowanej/ych do grupy docelowej Przygotowanie planu emisji audycji (dni, godziny, terminy emisji) i zakup czasu antenowego do emisji audycji, o których mowa w pkt 1; 3) przygotowanie nagranie i emisja 10 zajawek zachęcających do słuchania audycji, o których mowa w pkt 1. Zajawka powinna zawierać informację, który Ambasador nauki będzie występował w audycji. Długość zajawek od 15 do 20 sekund. Łączna liczba zajawek audycji to min. 5 dziennie przez cały okres trwania audycji; 4) przygotowanie i przeprowadzenie 3 konkursów z nagrodami dla słuchaczy oraz ich ogłoszenie na antenie stacji, w tym opracowanie zasad/regulaminów tych konkursów i udostępnienie ich na stronie internetowej stacji radiowej w postaci np. oddzielnej zakładki z logotypem kampanii Zawód naukowiec. (Regulamin konkursu powinien przewidywać jednego zwycięzcę w każdym z trzech konkursów). Nagrodami w konkursie będą 3 identyczne nagrody w postaci laserowego kosmosu, o którym mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części II przedmiotu zamówienia pn. Artykuły promocyjne; 5) przygotowanie, nagranie i emisja zajawek 3 konkursów, o których mowa w pkt 4 Długość zajawki od 15 do 20 sekund. Łączna liczba zajawek konkursów to min. 2 dziennie przez cały okres trwania konkursów; 6) przygotowanie raportu z realizacji kampanii w radio i na stronie internetowej radia; 7) Wykonawca w ramach realizowanych na antenie radia konkursów, o których mowa w pkt 4 będzie zobowiązany do poinformowania zwycięzców o wygranej, uzyska dane teleadresowe do wysyłki nagrody oraz wyśle je zwycięzcom. Wykonawca w ramach tych działań spełni wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych. Będzie rozpatrywał reklamacje zgłoszone przez uczestników konkursu; Poszczególne etapy konkursu będą wymagały akceptacji Zamawiającego oraz wprowadzania na bieżąco modyfikacji zgłaszanych przez Zamawiającego. 2. Przeprowadzenie kampanii w kinach: Emisja czterech 30-sekundowych spotów promujących kampanię Zawód naukowiec w blokach reklamowych emitowanych przed seansami, w sieciach multipleksów kinowych mających przynajmniej jeden obiekt kinowy w każdym mieście wojewódzkim. Spoty przeznaczone do emisji w kinach są w posiadaniu Zamawiającego i zostaną przekazane Wykonawcy. Planowany termin realizacji kampanii Zawód naukowiec w kinach to październik 2015 r. lub przełom października i listopada 2015 r. (nie później jednak niż do dnia 12 listopada 2015 r.) Czas realizacji kampanii to 30 dni lub do momentu osiągnięcia planowanego zasięgu Strona 29 z 69

30 kampanii, nie później jednak niż do 12 listopada 2015 r. Grupa docelowa kampanii: młodzież i dorośli w wieku Planowany zasięg to min widzów. Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował: 1) dostosowanie na koszt Wykonawcy materiału filmowego do formatu kinowego; 2) przedstawienie propozycji sieci multipleksów. Przygotowanie planu emisji kampanii w kinach (uwzględniając repertuar w danym okresie i estymowany zasięg); 3) zakup czasu kinowego do emisji spotów, 4) przygotowanie raportu z realizacji kampanii w oparciu o zaplanowany minimalny zasięg; 3. Działania w sieci (Internet): Aktywność w Internecie ma dotrzeć do grupy docelowej lat. Działania związane z wizerunkową kampanią mają trwać przez 30 dni (planowany termin realizacji to wrzesień 2015 r.) Model zakupu powierzchni reklamowej powinien być zbudowany na podstawie budowania zasięgu w oparciu o liczbę wejść unikalnych użytkowników (UU) na stronę Liczba (UU) będzie mierzona za pomocą Google Analitics. Wykonawca, na czas realizacji kampanii, będzie miał zapewniony dostęp do danych z tego narzędzia dla serwisu Dla potrzeb kampanii w Internecie przyjęto następujące znaczenia: Liczba wejść unikalnych użytkowników (UU) w danym okresie mówi o tym ile różnych cookies (różnych identyfikatorów id cookie) odwiedzało stronę internetową w określonym przedziale czasowym. Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował: 1) propozycję portali i stron, na których promowana będzie kampania; 2) przygotowanie planu i harmonogramu emisji aktywności w Internecie; 3) przedstawienie planowanego wskaźnika dotarcia do grupy docelowej w oparciu o zasięg w rozumieniu wejść unikalnych użytkowników na stronę 4) przedstawienie metod i narzędzi na podstawie, których będzie liczona faktyczna realizacja zdefiniowanego wcześniej (w ofercie) wskaźnika dotarcia; 5) przygotowanie kreacji graficznych w postaci co najmniej 10 różnych bannerów internetowych (np. billboard i doublebillboard) w formacie dopasowanym do witryn internetowych, które zaproponuje Wykonawca; 6) wykorzystanie stworzonych kreacji jako bannerów internetowych na portalu społecznościowym Facebook Ads (prawa kolumna reklamowa), w serwisach i sieci reklamowej np. Onet, wp.pl, gazeta.pl oraz na stronach Strona 30 z 69

31 dopasowanych do grupy docelowej lat, (portale popularno-naukowe/it, związane z innowacjami, wynalazkami i nowymi technologiami). Zakup powierzchni reklamowej do ich emisji; 7) wykorzystanie 9 filmów promujących sylwetki Ambasadorów kampanii, będących w posiadaniu Zamawiającego, jako kreacji reklamowych w kanale YouTube. Zakup powierzchni reklamowej w tym kanale do ich emisji. Filmy zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego; 8) przygotowanie raportu z realizacji kampanii w Internecie, z określeniem liczby UU serwisu którą Wykonawca osiągnie od momentu rozpoczęcia do końca kampanii w Internecie; 4. KONKURS na portalu społecznościowym Facebook: Wykonawca przeprowadzi konkurs o tematyce naukowej na profilu społecznościowym MNiSW na Facebooku. Czas trwania konkursu to 1 miesiąc (planowany termin realizacji to wrzesień 2015 r.). Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował: 1) przygotowanie motywu graficznego zapowiadającego konkursu, uwzględniającego hasła i treści zachęcające do udziału w konkursie oraz nagrody, które można w nim wygrać. Oprawa graficzna powinna zawierać hasło Zawód naukowiec oraz ciąg znaków unijnych według wytycznych dot. oznakowania projektu systemowego; 2) stworzenie regulaminu konkursu oraz przedstawienie go do akceptacji Zamawiającego; 3) zaprojektowanie i wykonanie aplikacji konkursowej, zgodnie z zasadami obowiązującymi na portalu Facebook; Aplikacja konkursowazawierać będzie: motyw graficzny z hasłem i treścią zachęcającą do konkursu oraz promującą nagrody, zasady konkursu, galerię prac konkursowych, w której uczestnik ładuje np. zdjęcia, wpisuje hasło lub odpowiedzi na zadane w konkursie pytanie, listę zwycięzców; 4) zakup i wysyłkę 3 nagród w konkursie (sprzęt elektroniczny np. tablet, ebook, aparat fotograficzny); 5) przekazanie Zamawiającemu rekomendacji dot. wyników konkursu; 6) przygotowanie raportu z realizacji konkursu na profilu Facebook MNiSW. Strona 31 z 69

32 W ramach prowadzenia konkursu Wykonawca na czas jego realizacji otrzyma od Zamawiającego dostęp do profilu Facebook i zobowiąże się do prowadzenia działań promujących tylko w zakresie konkursu i za każdorazową akceptacją Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany poinformować zwycięzców o wygranej drogą mailową, uzyska dane teleadresowe do wysyłki nagrody, jeśli to konieczne odprowadzi podatek od nagród, (rozliczenie podatku PIT). Spełni wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych. Będzie rozpatrywał reklamacje zgłoszone przez uczestników konkursu. Poszczególne etapy konkursu będą wymagały akceptacji Zamawiającego oraz wprowadzania na bieżąco modyfikacji zgłaszanych przez Zamawiającego. Promocja konkursu: 1) Wykonawca zapewni promocję konkursu za pośrednictwem reklamy w formacie Social Ad na Facebook.com, 2) Propozycja reklamy konkursu zostanie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji i będzie emitowana przez cały okres trwania konkursu. Ponadto Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu komunikaty do publikacji na stronie kampanii o tematyce dotyczącej bieżących działań kampanijnych ujętych w ust. 1-3 tj. (Aktywności w radio i na stronie internetowej radia, kampanii w kinach oraz działań w Internecie i na portalu Facebook), w tym m.in. informacje dot. prowadzonych konkursów. (Minimalnie 1 tekst w tygodniu, w okresie przypadającym na aktywność w kinie, Internecie oraz radio). 5. Logotypy 1) Wszelkie materiały powstałe w trakcie realizacji zamówienia oznaczone będą zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA. Księga Identyfikacji Wizualnej dla znaku Narodowa Strategia Spójności oraz logo UE są dostępne na stronie: Logo.aspx/ZPFE/Strony/Logo.aspx 2) Znaki UE oraz Narodowej Strategii Spójności a) Emblemat UE Strona 32 z 69

33 Emblemat UE występuje w formie niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość stanowi półtorej długości wysokości. Dwanaście złotych pięcioramiennych gwiazd rozmieszczonych w równych odstępach tworzy niewidzialny okrąg, którego środek jest punktem przecięcia się przekątnych prostokąta. Promień okręgu wynosi jedną trzecią wysokości flagi. Każda z gwiazd posiada pięć ramion położonych na obwodzie niewidocznego okręgu, którego promień równy jest jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej co oznacza, że jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a dwa leżą na linii poziomej. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak, jak godziny na tarczy zegara. Flaga europejska musi zawierać następujące oficjalne kolory: - kolor powierzchni prostokąta - niebieski odbity Pantone (Pantone reflex blue), - kolor gwiazd - Żółty Pantone (Pantone yellow). Druk czterokolorowy Przy druku czterokolorowym kolor żółty Pantone (Pantone yellow) osiągniemy dzięki użyciu koloru 100% żółtego/process Yellow. Natomiast poprzez połączenie kolorów 100% cyjanu/process Cyan i 80% magenty/process Magenta można otrzymać kolor bardzo zbliżony do niebieskiego odbitego Pantone (Pantone reflex blue). Druk monochromatyczny W przypadku, gdy dostępny jest tylko czarny kolor, emblemat powinien być obramowany na czarno i zawierać czarne gwiazdy na białym tle. Druk na kolorowym tle W przypadku, gdy jest użyte kolorowe tło, emblemat należy otoczyć białą krawędzią o szerokości równej 1/25 wysokości prostokąta. Strona 33 z 69

34 W systemie znakowania dla PO IG emblematowi UE towarzyszy odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Funduszu Spójności lub/i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. b) Logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka c) Ciągi znaków na materiałach informacyjno-promocyjnych 3) Znaki, do których Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiada autorskie prawa majątkowe: a) Logotyp MNiSW, zgodny z Księgą Znaku: b) Logotypy kampanii Zawód naukowiec używane zgodnie z Księgą Znaku. Strona 34 z 69

35 Strona 35 z 69

36 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla części II przedmiotu zamówienia ARTYKUŁY PROMOCYJNE Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę projektów graficznych artykułów promocyjnych towarzyszących kampanii oraz ich wykonanie z materiałów zapewnionych przez wykonawcę we własnym zakresie, a także ich dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, ul. Wspólna 1/3 jak niżej: L.p Nazwa Wymiar Ilość Opis materiału promocyjnego Zdjęcie poglądowe Świecące silikonowe opaski na rękę Długopisy z logo kampanii Zawód naukowiec ok mm (dorośli) 1000 sztuk i ok.160x12m m (dzieci) 1000 sztuk Długość: ok. 140 mm Opis: opaski silikonowe (bransoletki silikonowe na rękę) świecące w ciemności. Opaski, które świecą po naświetleniu światłem słonecznym, wygodne i lekkie. Kolory produktu: 4 kolory opasek -dla dorosłych w rozmiarze ok. 202x12 mm (po 250 sztuk z każdego koloru: różowe, zielone, niebieskie, fioletowe). -dla dzieci w rozmiarze ok.160x12mm (po 250 sztuk z każdego koloru: różowe, zielone, niebieskie, fioletowe). Metoda nadruku i oznakowanie: tłoczenie wklęsłe z logo Zawód naukowiec i ciągiem znaków unijnych w tym: logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logo MNiSW i logo UE Opakowanie: Opaski pakowane po 250 sztuk w przeźroczyste opakowania foliowe, z zachowaniem rozróżnienia kolorystycznego oraz rozmiarowego. Łącznie dostarczonych zostanie 8 opakowań z opaskami. Opis: długopis automatyczny z wkładem w kolorze niebieskim, włączany i wyłączany poprzez naciśnięcie górnej części długopisu, cienko piszący; Materiał: metal ze srebrnymi wykończeniami; Kolory: 500 szt. w kolorze zielonym (PANTONE: 326 C, CMYK: 84, 0, 38, RGB: 0,178,169, WEB 00B2A9 lub zbliżony, zgodnie z księgą znaku logotypu Zawód naukowiec. 500 sztuk w kolorze granatowym (PANTONE 294 C, CMYK: 100,68,7,30, RGB: 0,52,120, WEB: lub zbliżony, zgodnie z księgą znaku logotypu Zawód naukowiec. Kolor wkładu: niebieski; Metoda nadruku: grawer; Oznakowanie: logotypy: Zawód naukowiec i ciąg znaków unijnych w tym: logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logo MNiSW i logo UE. Strona 36 z 69

37 L.p Nazwa Wymiar Ilość Opis materiału promocyjnego Zdjęcie poglądowe Lizaki kulki o smaku jabłkowym i z logo kampanii Zawód naukowiec na opakowaniu Odblaskowe sznurowadła 200 kompletów (na 1 komplet składają się 2 sznurówki 1 para) 5. Laserowy kosmos 6. Długopis plastikowy o transparentnym korpusie i końcówce imitującej żarówkę waga: ok. 8 g/szt. wymiary pudełka: ok. 30 x 30 x 30 mm wymiary: ok. 99cm długość, ok. 7mm szerokość ok. 29x25x20 cm długość ok. 19 x ø 2,7 cm (+/- 1 cm) Opis: lizaki kulki na patyczku Opakowanie każdego lizaka: folia transparentna oraz pudełeczko kwadratowe, pudełeczko o gramaturze: Arktika 250 gram Nadruk na pudełku: 4+0 i folia błyszcząca 1+0 Kolor pudełka i oznakowanie: białe z logo kampanii Zawód naukowiec (1000 sztuk z nadrukiem logo Zawód naukowiec w kolorystyce MNiSW i 1000 sztuk z nadrukiem logo Zawód naukowiec w kolorze granatowo-zielonym, zgodnym z księgą znaku Zawód naukowiec oraz ciąg znaków unijnych w tym logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logo MNiSW i logo UE Smak lizaków: jabłkowy Okres przydatności: 12 miesięcy Opis: sznurówki świecące w ciemności, świecące po zmroku lub w ciemnym pomieszczeniu po wcześniejszym naświetleniu (np. na słońcu). Kolory: jaskrawo-różowy 100 kompletów i jaskrawo-zielony 100 kompletów Opakowanie: folia transparentna zakończona tekturową etykietką. Oznakowanie: Tekturowa etykietka z nadrukiem full color 4/0 logotyp: Zawód naukowiec i ciąg znaków unijnych w tym: logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logo MNiSW i logo UE Opis: Laserowy kosmos (Laser Cosmos) - projektor wyświetlający gwiazdy i chmury, wymagający podłączenia do prądu. Kształt: trójwymiarowej gwiazdy. W skład wchodzi: soczewka do wyświetlania gwiazd, soczewka do wyświetlania chmur. Możliwość regulowania poziomu jasności chmur. Projektor ustawia ostrość automatycznie. Nadaje się dla dzieci powyżej 8 roku życia. W zestawie dołączony zasilacz i instrukcja obsługi. Opakowanie: oryginalne opakowanie od producenta: tekturowe, mieszczące całe urządzenie. Oznakowanie: na oryginalnym opakowaniu naklejka z logotypami: Zawód naukowiec i ciągiem znaków unijnych w tym: logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logo MNiSW i logo UE. Opis: Długopis plastikowy o transparentnym korpusie i końcówce wykonanej z gumy imitującej żarówkę. Po uderzeniu kulą imitującą żarówkę długopis zaczyna migotać. Baterie dołączone. Nadruk: na korpusie logo Zawód naukowiec w wersji monochromatycznej (w kolorze srebrnym lub białym). Kolor(y): - czerwony 125 sztuk - zielony 125 sztuk - niebieski sztuk Strona 37 z 69

38 L.p Nazwa Wymiar Ilość Opis materiału promocyjnego Zdjęcie poglądowe Latarka LEDowa na korbkę Kalejdoskop do samodzielnego złożenia Długość latarki: ok. 17 cm Średnica: ok. 6.5 cm Opakowanie fabryczne o wymiarach: Szerokość: 7 cm Wysokość: 7 cm Długość: 14 cm ok. 22 x 6 x 17 cm fioletowy 125 sztuk Materiał: tworzywo + guma Metoda znakowania na długopisie: tampodruk Opakowanie: każdy długopis pakowany oddzielnie w folię transparentną zakończoną tekturową etykietką. Oznakowanie: tekturowa etykietka z nadrukiem full color 4/0 logotyp: Zawód naukowiec i ciąg znaków unijnych w tym: logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logo MNiSW i logo UE. Wielkość znakowania: ok. 5 x 0,4 Opis: Latarka LED-owa na korbkę zasilana przez kondensator, który gromadzi ładunek elektryczny. Baterie są niepotrzebne. Wbudowana żarówka LED. Zalecane dla dzieci od 3 lat. Części główne: tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu) Reflektor: tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), powłoka z aluminium. Żywotność LED: - do 25 tys. godzin. Opakowanie: fabryczne Oznakowanie na opakowaniu: naklejka z nadrukiem full color 4/0 logotyp: Zawód naukowiec i ciąg znaków unijnych w tym: logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logo MNiSW i logo UE. Opis: Zestaw Zrób to Sam Kalejdoskop do samodzielnego złożenia. Konstrukcja umożliwiająca stworzenie takich form jak: Kalejdoskop Tęczowy, Kalejdoskop Tajemnicze Światło, Kalejdoskop Holograficzny i Kalejdoskop Płatek Śniegu. Zawartość zestawu: Stożek papierowy Folia holograficzna Stała komora ze zdejmowaną pokrywką 3 bezpieczne lusterka 4 torebki ozdób (świecące w ciemności gwiazdki, barwne koraliki, cekiny, przezroczyste koraliki) 3 kolorowe filtry Wizjer Pasek kartonowy Dwustronna taśma klejąca Szczegółowe instrukcje zawierające ciekawostki i pomysły na zbudowanie kalejdoskopu Przeznaczone dla dzieci od lat 8. Opakowanie: fabryczne Oznakowanie na opakowaniu: naklejka z nadrukiem full color 4/0 logotyp: Zawód naukowiec i ciąg znaków unijnych w tym: logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logo MNiSW i logo UE. Strona 38 z 69

39 L.p Nazwa Wymiar Ilość Opis materiału promocyjnego Zdjęcie poglądowe 9. Teczki konferencyjne Zawód naukowiec Format mieszczący A4 tj. mieszczący dokumenty o wymiarach ok. 210x297 mm. Wysokość teczki 310 mm (+/-) 10 mm, szerokość teczki 230 mm (+/-) 10mm, grzbiet teczki od ok. 20- do.ok. 25 mm. 500 Opis: Tekturowe teczki laminowane, z notesem mieszczące format A4, zamykane, wyposażone w środku w klips zaciskowy przytrzymujący kartki mechanizm zaciskowy może być wyposażony w plastikowe nakładki ochronne. W środku teczki uchwyt na długopis. Kolor: teczki białe Oznakowanie: z nadrukiem logo Zawód naukowiec na froncie teczki, na grzbiecie teczki nadruk 3 logotypów unijnych w ciągu znaków : logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logo MNiSW i logo UE Notesy/Bloczki w formacie A4 Karteczki samoprzylepne w kształcie jabłka Format A4 (szerokość od ok. 200 do 210 mm, wysokość od ok. 290 do ok. 297 mm) Szerokość karteczek w najszerszym punkcie ok. 7 cm +/- 1 cm, wysokość karteczek w najwyższym punkcie ok. 7 cm +/- 1 cm. 500 sztuk o 1000 o szt. o o Opis: notesy/bloczki w formacie A4 z kartkami zgrzanymi/sklejonymi w krótszym boku (do wyrywania). Każdy z 500 notesów musi posiadać 25 kartek. Gramatura: 75g/m2 Nadruk: logotyp Zawód naukowiec, na wszystkich kartkach w postaci znaku wodnego, umieszczony w centralnej części kartki. Na górze kartek zamieszczony ciąg znaków w tym: logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logo MNiSW i logo UE w kolorze Opis: karteczki samoprzylepne w kształcie jabłka. Substancja klejąca usuwalna za pomocą wody. Karteczki w 5 żywych dowolnych, fluorescencyjnych kolorach. Kostka mix 5 kolorów neonowych, 400 kartek Otwór na długopis bądź ołówek Grubość: 40 mm Ilość karteczek: 5x80 Gramatura: 75g/m2 Opakowanie: fabryczne Oznakowanie na opakowaniu: naklejka z nadrukiem full color 4/0 logotyp: Zawód naukowiec i ciąg znaków unijnych w tym: logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logo MNiSW i logo UE Strona 39 z 69

40 Logotypy Wszystkie artykuły promocyjne muszą zawierać hasło Zawód naukowiec oraz ciąg znaków unijnych według wytycznych dot. oznakowania projektu: Przewodnik dla beneficjentów programu PO IG do pobrania na stronie Logotypy unijne do pobrania na stronie Logo MNiSW do pobrania na stronie Logotyp kampanii Zawód naukowiec będzie do pobrania na stronie 1. Wszelkie materiały powstałe w trakcie realizacji zamówienia oznaczone będą zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA z grudnia 2012 roku, stanowiącym załącznik nr..do SIWZ. Księga Identyfikacji Wizualnej dla znaku Narodowa Strategia Spójności oraz logo UE są dostępne na stronie: 2. Znaki UE oraz Narodowej Strategii Spójności 1) Emblemat UE Emblemat UE występuje w formie niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość stanowi półtorej długości wysokości. Dwanaście złotych pięcioramiennych gwiazd rozmieszczonych w równych odstępach tworzy niewidzialny okrąg, którego środek jest punktem przecięcia się przekątnych prostokąta. Promień okręgu wynosi jedną trzecią wysokości flagi. Każda z gwiazd posiada pięć ramion położonych na obwodzie niewidocznego okręgu, którego promień równy jest jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej co oznacza, że jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a dwa leżą na linii poziomej. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak, jak godziny na tarczy zegara. Flaga europejska musi zawierać następujące oficjalne kolory: - kolor powierzchni prostokąta - niebieski odbity Pantone (Pantone reflex blue), - kolor gwiazd - Żółty Pantone (Pantone yellow). Druk czterokolorowy Przy druku czterokolorowym kolor żółty Pantone (Pantone yellow) osiągniemy dzięki użyciu koloru 100% żółtego/process Yellow. Natomiast poprzez połączenie kolorów 100% cyjanu/process Cyan i 80% magenty/process Magenta można otrzymać kolor bardzo zbliżony do niebieskiego odbitego Pantone (Pantone reflex blue). Strona 40 z 69

41 Druk monochromatyczny W przypadku, gdy dostępny jest tylko czarny kolor, emblemat powinien być obramowany na czarno i zawierać czarne gwiazdy na białym tle. Druk na kolorowym tle W przypadku, gdy jest użyte kolorowe tło, emblemat należy otoczyć białą krawędzią o szerokości równej 1/25 wysokości prostokąta. W systemie znakowania dla PO IG emblematowi UE towarzyszy odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Funduszu Spójności lub/i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2) Logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3) Ciągi znaków na materiałach informacyjno-promocyjnych 3. Znaki, do których Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiada autorskie prawa majątkowe: 1) Logotyp MNiSW, zgodny z Księgą Znaku: Strona 41 z 69

42 2) Logotypy kampanii Zawód naukowiec używane zgodnie z Księgą Znaku. Strona 42 z 69

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi radiowe 2015/S 073-129260. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi radiowe 2015/S 073-129260. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:129260-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi radiowe 2015/S 073-129260 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu.

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu. 1 z 6 2015-10-01 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel Kielce: Przeprowadzenie konkursu internetowego w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 64382-2016; data zamieszczenia: 22.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98562-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 058-098562 Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo