PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 1

2 1. WSTĘP Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki. Od tego jak przebiega kształcenie i wychowanie młodego pokolenia zależy przyszłość nas wszystkich. Ciągle zmieniająca się rzeczywistość społeczna, kulturowa, polityczna i gospodarcza powoduje, że jest to zadanie niezwykle trudne i odpowiedzialne. System edukacyjny, aby dobrze spełniał swoje funkcje, musi być dostosowany do potrzeb społecznych. Dotyczy to zarówno organizacji kształcenia, opieki i wychowania, jak również bazy materialnej placówek oświatowych. Sprawny i efektywny system edukacyjny jest więc warunkiem dobrego i równego startu życiowego oraz dalszego wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Podział kompetencji w zarządzaniu sferą publiczną państwa sprawia, że najpoważniejsze zadania związane z prowadzeniem edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym spoczywają na samorządzie gminnym. Gmina jako organ prowadzący ma obowiązek między innymi: 1. zapewnić właściwe warunki działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej placówek oświatowych; 2. wykonywać remonty oraz zadania inwestycyjne; 3. wyposażać placówki w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania i innych zadań strategicznych. Subwencja oświatowa przekazywana gminom jest niewystarczająca. Gmina Wieprz chcąc utrzymać standardy edukacyjne ponosi zwiększone wydatki na tę sferę życia publicznego, nakłady własne Gminy na oświatę wzrastają z roku na rok. W trosce o przyszłość oświaty w Gminie postanowiono opracować Program Rozwoju Oświaty na lata, który określi priorytety władz gminy na najbliższe lata. 2

3 2. CHARAKTERYSTYKA OŚWIATY W GMINIE 2.1. STRUKTURA SAMORZĄDOWEJ OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ Według stanu na 1 września 2014 roku Gmina Wieprz prowadzi następujące placówki oświatowe: Zespoły Szkolno-Przedszkolne: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu (w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu (w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) 3. Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach (w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) 4. Zespół Szkolno- Władysława Broniewskiego w Przybradzu (w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) 5. Zespół Szkolno- Mikołaja Kopernika w Nidku (w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) 6. Zespół Szkolno- Michała Szczygła w Gierałtowicach (w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) Przedszkole: 1. Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu W zgodzie z oczekiwaniami społecznymi obecna sieć przedszkoli, podstawowych i gimnazjów sprzyja sytuacji, gdy dzieci rozpoczynają edukację w pobliżu miejsca zamieszkania. 3

4 2.2. UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE Na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (spis 30 września 2014 roku) ogólna liczba dzieci i młodzieży objętych systemem oświaty i opieki edukacyjnej w Gminie w roku szkolnym 2014/2015 wynosi Z ogólnej liczby uczniów 50,24% uczęszcza do podstawowych, 25,54% stanowią gimnazjaliści, natomiast wychowankowie przedszkoli to 24,22 %. Lp. Rodzaj placówki Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Liczba uczniów Liczba uczniów 1 Gimnazja Szkoły podstawowe Przedszkola RAZEM Źródło: Urząd Gminy Wieprz 4

5 2.3. WYKAZ URODZEŃ W LATACH ZSP 1 Wieprz ZSP 2 Wieprz ZSP Przybradz ZSP Nidek ZSP Gierałtowice ZSP Frydrychowice Razem Źródło: Urząd Gminy Wieprz Wprowadzenie zmian w polskim prawie oświatowym i objęcie obowiązkiem szkolnym 6-latków spowodowało, że od roku 2012 do grupy przedszkolnej zaliczają się dzieci w wieku 2,5-5 lat, stąd nastąpiło przesunięcie roczników pomiędzy poszczególnymi grupami edukacyjnymi. Tym zmianom towarzyszy systematyczny spadek liczby urodzeń. Poziom wyższej liczby urodzeń (powyżej 150 dzieci) na przestrzeni 14 lat miał miejsce tylko w latach 2001, 2008, 2009 i Poza tym liczebność roczników zmniejsza się, a obecnie tempo spadku wzrasta. Spadek liczby uczniów spowoduje zmniejszenie liczby oddziałów, co może wpłynąć na zmniejszenie zatrudnienia kadry nauczycielskiej 5

6 2.4. DOWÓZ UCZNIÓW Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Gmina zapewnia uczniom bezpłatny dowóz do szkoły, jeżeli ich droga z domu do szkoły przekracza określone przepisami kilometry. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Frydrychowicach realizowany jest przez Firmę PKS Pszczyna, która wyłoniona została w drodze zapytania o cenę. W dni nauki szkolnej przewoźnik wykonywał usługę przewozową dowożąc 58 uczniów pokonując trasę o długości około 30 km. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nidku realizowany jest środkami komunikacji publicznej dla 7 uczniów oraz samochodem prywatnym rodziców na ich wniosek dla 2 uczniów. Ponadto zapewnia się także transport dla uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie dla 2 uczniów, do Szkoły Specjalnej z internatem w Oświęcimiu dla 1 dziecka oraz do Szkoły Specjalnej z internatem w Kalwarii Zebrzydowskiej dla 1 ucznia STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE Rada Gminy Wieprz w dniu 2 października 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz, za wybitne osiągnięcia uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Wieprz. W roku szkolnym 2013/2014 stypendia takie otrzymało 22 uczniów na łączną kwotę ,00 złotych. Ponadto y poszczególnych Zespołów na podstawie opracowanych regulaminów przyznali stypendia za wyniki w nauce dla uczniów w następujących wysokościach: Placówka Ilość uczniów którym przyznano stypendium za Kwota przyznanych stypendiów wyniki w nauce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu ,00 zł 6

7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w 4 400,00 zł Wieprzu Zespół Szkolno- Michała Szczygła w Gierałtowicach ,00 zł Zespół Szkolno- Mikołaja Kopernika w Nidku ,00 zł Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach ,00 zł Zespół Szkolno Władysława Broniewskiego w Przybradzu RAZEM ,00 Źródło: Urząd Gminy Wieprz 2.6. WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW SZKOŁY PODSTAWOWE Od kwietnia 2002 roku przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej. Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia. Wyniki sprawdzianu pozwalają na pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów. Lp. Placówka Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 wynik stanin miejsce wynik stanin miejsce 1 Zespół Szkolno- 22,5 4 V 29,6 8 I Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu 2 Zespół Szkolno- 23,15 5 III 27,13 6 V Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu 3 Zespół Szkolno- 21,08 3 VI 29 7 II Michała Szczygła w Gierałtowicach 4 Zespół Szkolno- Mikołaja 24,6 6 II 28,3 7 III 7

8 Kopernika w Nidku 5 Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach 6 Zespół Szkolno- Władysława Broniewskiego w Przybradzu Źródło: Urząd Gminy Wieprz 22,9 5 IV 26 5 VI 26,2 7 I 28,1 7 IV Rok szkolny 2012/2013 Średnia województwa 25,1 Średnia powiatu 25,2 Średnia gminy 23,1 Rok szkolny 2013/2014 Średnia województwa 26,8 Średnia powiatu 27,0 Średnia gminy 27,8 GIMNAZJA Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na nowych zasadach: Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu: języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu: matematyki oraz zadań z zakresu: przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego języka, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. część humanistyczna Lp. Placówka Język polski 2012/ Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła Wynik punktowy stanin Historia i wiedza o społeczeństwie 2012/2013 Wynik stanin punktowy Język polski 2013/2014 Wynik punktowy stanin Historia i wiedza o społeczeństwie 2013/2014 Wynik stanin punktowy 19,5 5 20,8 7 23,3 7 20,9 7 8

9 II w Wieprzu 2 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu 3 Zespół Szkolno- Michała Szczygła w Gierałtowicach 4 Zespół Szkolno- Mikołaja Kopernika w Nidku 5 Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach 6 Zespół Szkolno- Władysława Broniewskiego w Przybradzu Źródło: Urząd Gminy Wieprz 16,1 2 17,4 4 21,1 5 19,1 5 18,7 4 20,5 7 18,9 3 16,2 2 17,5 3 18,2 5 22,8 6 20,7 7 18,4 4 21,0 7 21,1 5 19,9 6 19,2 5 18,7 5 24,0 7 19,3 5 Rok szkolny 2012/2013 Średnia województwa 20,5 (Język Polski) 19,9 (Historia i WOS) Średnia powiatu 20,0 20,1 Średnia gminy 18,3 19,7 Rok szkolny 2013/2014 Średnia województwa 22,6 (Język Polski) 20,2 (Historia i WOS) Średnia powiatu 22,8 20,2 Średnia gminy 21,9 19,6 część matematyczno-przyrodnicza Lp. Placówka Matematyka 2012/ Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu Wynik punktowy stanin Przedmioty przyrodnicze 2012/2013 Wynik stanin punktowy Matematyka 2013/2014 Wynik punktowy stanin Przedmioty przyrodnicze 2013/2014 Wynik stanin punktowy 13,8 5 17,9 7 14,4 6 16,2 7 9

10 2 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu 3 Zespół Szkolno- Michała Szczygła w Gierałtowicach 4 Zespół Szkolno- Mikołaja Kopernika w Nidku 5 Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach 6 Zespół Szkolno- Władysława Broniewskiego w Przybradzu Źródło: Urząd Gminy Wieprz 11,8 4 15,6 4 15, ,2 7 17,6 7 10,6 3 12,7 3 15,0 6 16,8 6 14,2 6 15,1 6 15, ,7 7 16,1 7 15,8 7 17,4 6 16,4 7 15,9 7 Rok szkolny 2012/2013 Średnia województwa 14,9 (Matematyka) 17,6 (Przyroda) Średnia powiatu 15,6 17,7 Średnia gminy 14,7 17,1 Rok szkolny 2013/2014 Średnia województwa 14,1 (Matematyka) 15,3 (Przyroda) Średnia powiatu 14,8 15,3 Średnia gminy 14,3 15,4 część językowa, poziom podstawowy Lp. Placówka Język angielski Poziom podstawowy 2012/ Zespół Szkolno- Przedszkolny nr Wynik punktowy stanin Język niemiecki Poziom podstawowy 2012/2013 Wynik stanin punktowy Język angielski Poziom podstawowy 2013/2014 Wynik stanin punktowy Język niemiecki Poziom podstawowy 2013/2014 Wynik stanin punktowy 32,3 8 21,

11 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu 2 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu 3 Zespół Szkolno- Michała Szczygła w Gierałtowicach 4 Zespół Szkolno- Mikołaja Kopernika w Nidku 5 Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach 6 Zespół Szkolno- Władysława Broniewskiego w Przybradzu Źródło: Urząd Gminy Wieprz 16, ,2 5 18,0 3 26,8 6 24,0 6 22,1 3 18,0 3 26, , ,8 5 23,9 6 24,4 5 21,7 5 24, ,3 6 16,7 3 Rok szkolny 2012/2013 Średnia województwa 25,7 (język angielski) 24,2 (język niemiecki) Średnia powiatu 25,8 26,1 Średnia gminy 24,9 22,8 Rok szkolny 2013/2014 Średnia województwa 27,2 (język angielski) 22,3 (język niemiecki) Średnia powiatu 27,2 23 Średnia gminy 26,2 20,7 część językowa, poziom rozszerzony Lp. Placówka Język angielski Poziom rozszerzony 2012/2013 Wynik stanin punktowy Język niemiecki Poziom rozszerzony 2012/2013 Wynik stanin punktowy Język angielski Poziom rozszerzony 2013/2014 Wynik stanin punktowy Język niemiecki Poziom rozszerzony 2013/2014 Wynik stanin punktowy 1 Zespół Szkolno- 25, ,

12 Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu 2 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu 3 Zespół Szkolno- Michała Szczygła w Gierałtowicach 4 Zespół Szkolno- Mikołaja Kopernika w Nidku 5 Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach 6 Zespół Szkolno- Władysława Broniewskiego w Przybradzu Źródło: Urząd Gminy Wieprz , , ,6-18,0-16, , ,5-13, ,2-18, , Rok szkolny 2012/2013 Średnia województwa 18,0 (język angielski) 17,4 (język niemiecki) Średnia powiatu 18,1 16,7 Średnia gminy 17,1 13,1 Rok szkolny 2013/2014 Średnia województwa 18,1 (język angielski) 16,8 (język niemiecki) Średnia powiatu 18,2 15,3 Średnia gminy 18,3 14,2 Analiza wyników sprawdzianów uzyskanych przez Szkoły Podstawowe pozwala stwierdzić, że ulegają one stopniowej poprawie, a wyniki osiągnięte w dwóch ostatnich latach można uznać za zadowalające. W roku szkolnym 2013/2014 tylko jedna szkoła osiągnęła wynik w staninie 5 (średni), a pozostałe w staninach wyższych, najlepsze wyniki miały miejsce w 12

13 Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w staninie 8 (bardzo wysoki). Praca dydaktyczna podstawowych jest efektywna, celem winno być utrzymanie trendu wznoszącego w wynikach sprawdzianu. Ocena wyników sprawdzianów zewnętrznych w Gimnazjach może być oparta na analizie wyników punktowych. Rezultaty osiągane przez Gimnazja tylko w zakresie części humanistycznej wykazały tendencję wzrostową w każdym Zespole Szkół. W pozostałych częściach tego egzaminu postęp w wynikach został dokonywany na bardzo umiarkowanym poziomie, odnotowywany został także trend ujemny w niektórych Zespołach. Zadaniem na następne lata musi być poszukiwanie skuteczniejszych metod lepszego wykorzystania potencjału uczniów, którzy rozpoczynają naukę w gimnazjach KADRA PEDAGOGICZNA Nowelizacja ustawy - Karta Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000r. wprowadziła czteroszczeblowy system awansu zawodowego nauczycieli wg stopni: stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Wszyscy nauczyciele zostali objęci tym systemem. Struktura zatrudnienia nauczycieli (w etatach) według stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco: L. p. Stopień awansu Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Liczba etatów nauczycieli Liczba etatów nauczycieli 1. n-l dyplomowany 88,82 88,11 2. n-l mianowany 23,90 29,50 3. n-l kontraktowy 12,73 11,22 4. n-l stażysta 1,82 6,53 5. n-l bez stopnia 0 0 RAZEM 127,27 135,36 Źródło: Urząd Gminy Wieprz Z powyższych danych wynika, że Gmina zatrudnia najwięcej nauczycieli dyplomowanych czyli o najwyższym stopniu awansu zawodowego. 13

14 2.8. PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PLACÓWKACH Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych OŚWIATOWYCH Placówka Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Pracownicy administracyjni Pracownicy obsługi Pracownicy administracyjni Pracownicy obsługi Zespół Szkolno- 1,5 9,5 1,5 9 Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu Zespół Szkolno- 2, ,5 Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu Zespół Szkolno- 1,38 7,5 1,38 8 Michała Szczygła w Gierałtowicach Zespół Szkolno- 1,38 6 1,38 6,5 Mikołaja Kopernika w Nidku Zespół Szkolno Jana Brzechwy we Frydrychowicach Zespół Szkolno- 1,5 7 1,5 7 Władysława Broniewskiego w Przybradzu Przedszkole Publiczne nr 3 1,38 3,5 1,38 3,5 w Wieprzu RAZEM 11,39 51,5 11,14 52,5 Źródło: Urząd Gminy Wieprz Zwiększenie etatów administracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wieprzu spowodowane z uruchomieniem oddziału integracyjnego w przedszkolu. Zwiększenie etatów obsługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach spowodowane otwarciem III oddziału przedszkolnego. Zwiększenie etatów obsługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nidku spowodowane oddaniem do użytku hali sportowej INWESTYCJE I REMONTY 14

15 ROK 2012 PLACÓWKA ZADANIE KWOTA (zł) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Malowanie sal lekcyjnych i pomieszczeń ,00 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu gospodarczych, remont sekretariatu i gabinetu Dyrektora Malowanie korytarzy I piętra, sal lekcyjnych i ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu sanitariatów Doposażenie przedszkola - zakup zabawek i książek dla dzieci 1.000,00 Zakup krzeseł, ławek ogrodowych, czajnika, 2.750,00 naprawa palnika Remont komina ,00 Zakup zmywarki, kuchenek 3.490,00 Drzwi przeciwpożarowe 1.272,00 Zakup Kamery wewnętrznej do monitoringu, 3.786,00 notebooka Malowanie 2 sal i klatki schodowej w starym 5.500,00 budynku Naprawa kotła c.o ,00 Montaż listew w salach lekcyjnych 4.000,00 Zakup wykładziny i stolików dla przedszkola 2.500,00 Zakup kosiarki 9.950,00 Budowa ogrodzenia ,54 Zakup laptopa, 2 projektorów, zestawu 6.217,71 nagłaśniającego Remont pieca c.o ,00 Zakup rolet 1.350,00 Remont stołówki szkolnej ,00 Zakup ławek stalowych na boisko Orlik 3.525,00 Odnowienie pomieszczenia szatni dla dzieci i ,00 młodzieży, zakup indywidualnych szafek metalowych na obuwie i odzież Brukowanie dróg wewnętrznych Zespołu ,00 Uporządkowanie i przygotowanie terenu pod ,00 wykonanie boiska wielofunkcyjnego za budynkiem sali gimnastycznej Wykonanie parkingu dla rowerzystów ,00 Remont kanalizacji 785,00 Remont ogrodzenia 1.734,00 Wymiana grzejników w łazienkach 2.029,00 Zakup krzesełek dla dzieci 3.804,00 15

16 ROK 2013 PLACÓWKA ZADANIE KWOTA (zł) Remont dachu na budynku hali sportowej ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku Montaż zadaszenia nad wejściem do szkoły 2.000,00 Zakup 10 zestawów komputerowych do pracowni ,00 Zakup mebli do pracowni muzycznej 3.200,00 Częściowa wymiana szafek ubraniowych dla 1.500,00 uczniów Remont pomieszczenia po Gminnej Bibliotece 1.000,00 Publicznej Gruntowna pielęgnacja zieleni i wykonanie 2.500,00 nowych nasadzeń w ogrodzie Doposażenie biblioteki szkolnej 1.000,00 Malowanie 2 sal w przedszkolu 1.000,00 Powiększenie węzła sanitarnego w Przedszkolu Pomoc rodziców Doposażenie sal dydaktycznych w Przedszkolu 3.184,00 Remont podłóg 2.400,00 Malowanie 2 sal lekcyjnych 1.000,00 Wymiana mebli szkolnych ,00 Doposażenie pracowni komputerowej ,00 Zakup nowych lektur do biblioteki 2.000,00 Malowanie kuchni wraz z zapleczem, stołówki 1.282,00 oraz korytarza Doposażenie kuchni 5.806,98 Zakup huśtawki oraz montaż ,00 Zakup ławek na plac zabaw 1.000,00 Wymiana barierek przy ulicy (płatne przez ZDW) - Zakup radiomagnetofonów i aparatów 3.252,00 fotograficznych Zakup drabiny 200,00 Odnowienie jadalni 1.700,00 Zakup komputerów ,00 Zakup monitorów 2.845,00 Zakup Chłodziarki, odkurzacza 1.520,00 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2.995,00 Malowanie 6.500,00 Zakup 11 zestawów komputerowych ,00 Wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego 1.500, ,00 darowizna Zakup sprzętu, pomocy i zabawek dla 8.500,00 16

17 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu przedszkola Uzyskanie pomocy i sprzętu z projektu "średnia ,00 szansa" Zakup 20 stolików przez Spółdzielnię 2.180,00 Uczniowską Wymiana instalacji elektrycznej 5.500,00 Zakup i wymiana drzwi 6.300,00 Malowanie ,00 Remont wejścia szkoły 1.000,00 Zakup ławek na plac apelowy 3.000,00 Zakup węży hydraulicznych 2.620,00 Zakup zlewozmywaków, malowanie 3 sal w 4.500,00 przedszkolu, wymiana blatu kuchennego, zakup pomocy dydaktycznych Zakup patelni elektrycznej 4.910,00 Naprawa instalacji odgromowej 1.600,00 Zakup dozowników do mydła i suszarek 6.550,00 Remont kotłów CO ,95 Remont pomieszczeń pod archiwum 4.500,00 Zakup gry-piłkarzyki 3 szt 6.202,00 Remont i przystosowanie sali komputerowej ,00 Wymiana instalacji gazowej w przedszkolu, ,00 zakup i montaż grzejników Zakup mebli do pokoju nauczycielskiego ,00 Zakup szafy przesuwnej na stroje krakowskie 2.600,00 Zakup drzwi przeciwpożarowych do przedszkola 1.196,00 Brukowanie dróg wewnętrznych Zespołu ,00 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o 4.000,00 nawierzchni trawiastej Zakup i montaż 2 szt drzwi ppoż 2.500,00 Doposażenie kuchni 4.954,55 Wymiana pokrycia dachowego na najstarszej ,00 części budynku Zakup 10 szt komputerów do pracowni wraz z ,00 oprogramowaniem i montażem Wymiana drzwi wewnętrznych 7.740,00 Zakup odkurzacza 1.710,00 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej 1.414,50 malowanie 1.803,40 Zakup mebli 2.078,40 ROK 2014 PLACÓWKA ZADANIE KWOTA (zł) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Malowanie dachu hali sportowej ,00 17

18 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach Częściowa wymiana szafek ubraniowych 1.500,00 Doposażenie biblioteki 1.000,00 Instalacja sieci WiFi 2.500,00 Rozbudowa monitoringu 3.000,00 Wymiana lamp na hali sportowej 5.000,00 Zakup tablicy interaktywnej z projektorem 5.800,00 Adaptacja pomieszczenia dla ZNP 1.000,00 Wymiana filtrów wentylacyjnych na hali 1.200,00 sportowej Zakup i montaż ławek do ogrodu 4.000,00 Malowanie kotłowni 500,00 Doposażenie placu zabaw w piaskownicę 1.200,00 Zakup wyposażenia świetlicy ,00 Modernizacja oddziału przedszkolnego ,00 Wymiana blatów stolikowych 500,00 Wymiana zbiornika wyrównawczego ciepłej 5.000,00 wody Doposażenie sal lekcyjnych (ławki i krzesła) ,00 Zakup stołów i krzeseł do przedszkola 2.102,00 Doposażenie stołówki 7.100,00 Doposażenie szatni 2.100,00 Zakup sprzętów: zestaw komputerowy i drukarki, 6.800,00 telewizor, video, radiomagnetofony Doposażenie sal lekcyjnych (pomoce 8.139,00 dydaktyczne, tablice, firanki, rolety) Zakup pomocy gospodarczych 1080,00 Zakup serwisów do kawy i herbaty 500,00 Zakup lampek świątecznych 500,00 Zakup dozowników do mydła i na papier 300,00 Zakup Komputera, drukarki, monitora 2.997,00 Wyposażenie biblioteki 2.499,00 Malowanie sal lekcyjnych 8.765,00 Zakup materiału budowlanego 3.763,00 Wyposażenie kuchni 4.537,14 Zakup telewizora i odkurzacza 1.949,00 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 4.920,00 oczyszczalni ścieków Zakup grzejników z montażem do przedszkola 2.950,00 Zakup drzwi przesuwnych do przedszkola 4.840,00 Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola ,00 Wykładzina dywanowa do przedszkola 756,00 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do 7.190,00 przedszkola Wykonanie instalacji elektrycznej dla 810,00 przedszkola 18

19 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu Źródło: Urząd Gminy Wieprz Zakup 2 komputerów 1.800,00 Założenie monitoringu 8.912,00 Zakup książek do biblioteki 1.600,00 Malowanie, założenie marmuritu, położenie ,00 płytek Naprawa kotła CO 4.655,00 Budowa hali sportowej, chodników, parkingu i ,00 ogrodzenia Zakup sprzętu do nowych pomieszczeń ,00 Położenie wylewki, płytek, zakup drzwi ,11 Remont dyżurki szkolnej, balustrada, domofon, 8.735,11 instalacja elektryczna Wymiana instalacji na parterze szkoły, 6.924,00 malowanie Zakup indywidualnych szafek na ubrania ,00 Naprawa systemu telewizji przemysłowej 5.200,00 Zakup ksero i zmywarki 8.500,00 Przystosowanie pomieszczeń na siłownię i ,00 świetlicę Doposażenie świetlicy w pomoce ,00 Zakup 2 Laptopów i projektora 6.600,00 Zakup laptopów z oprogramowaniem ,00 Wykonanie kablowego dostępu do Internetu 3.000,00 Wykonanie instalacji odgromowej na najstarszej 2.200,00 części budynku Zakup 3 bujaków sprężynowych na plac zabaw 3.097,00 Sprzęt OTV, mini wieże audio ,00 Wykonanie monitoringu wizyjnego ,00 Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków 4.920,00 Wymiana drzwi 5.870,00 Malowanie 1.170,00 Zaadoptowanie pomieszczenia na pokój 2.300,00 nauczycielski Wymiana wykładziny w szatni 2.549,60 Zakup komputera 2.855,00 Założenie monitoringu 3.800, ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE NA ROZWÓJ OŚWIATY Z PROGRAMÓW RZĄDOWYCH I EUROPEJSKICH Środki zewnętrzne pozyskane na cele oświatowe w r. 19

20 Nazwa projektu Pierwsze 3 kroki w wyrównywaniu szans edukacyjnych w nauczaniu początkowym na terenie Gminy Wieprz Realizacja programów rozwojowych podstawowych z terenu Gminy Wieprz Szansa na sukces - program zajęć pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych na terenie Gminy Wieprz Już pływam Umiem pływać Jeżdżę z głową Mleko w szkole Program/ Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Małopolskiego Ministerstwo Sportu i Turystyki Samorząd Województwa Małopolskiego Unia Europejska, Fundusz Promocji Mleka Krótki opis Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Zakup pomocy dydaktycznych, organizacja zajęć dydaktycznowyrównawczych i rozwijających oraz zajęć z opieki psychologicznopedagogicznej dla uczniów klas IV-VI Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nauka pływania Nauka pływania Nauka jazdy na nartach dla uczniów Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych Owoce w szkole Unia Europejska Zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w Wartość projektu/kwota dofinansowania ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,01 zł ,00 zł ,00 zł - - Uwagi 20

21 Akademia przedszkolaka w środowisku wiejskim Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe otwarcie od dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych oddział przedszkolny dla 25 dzieci w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. M. Szczygła w Gierałtowicach oddział integracyjny dla 20 dzieci w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Wieprzu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego ,40 zł Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" we Frydrychowicach Budowa i wyposażenie placu zabaw Modernizacja oddziału przedszkolnego przy ZSP nr 1 w Wieprzu Projekt Diament Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo Małopolskie, Program "Moje boisko Orlik 2012" Ministerstwo Edukacji Narodowej Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego Wybudowanie placu zabaw i miejsca zabaw w klasach I-III Modernizacja oddziału przedszkolnego: remont pomieszczenia, zakup mebli i wyposażenia, sprzętu ICT, pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia kuchni i placu zabaw Zajęcia dla 8 najzdolniejszych uczniów Realizacja Europejski Fundusz wycieczka edukacyjna ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,10 zł - 21

22 wycieczki edukacyjnej dla dzieci z obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej "Dorzecze Soły i Wieprzówki" na stawy karpiowe położone w Brzeszczach Nazieleńcach Na Własne Konto Rybacki Źródło: Urząd Gminy Wieprz Program Operacyjny PO RYBY Narodowy Bank Polski Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" dla dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego we Frydrychowicach na stawy karpiowe położone w Brzeszczach Nazieleńcach oraz pomoce dydaktyczne dodatkowe zajęciach dla uczniów z przedsiębiorczości i ekonomii. Wizyta w banku oraz u lokalnego przedsiębiorcy DIAGNOZA STANU OŚWIATY W GMINIE zasoby Gminy Silne strony Wykwalifikowana kadra nauczycielska Pozytywny wpływ samorządu na dokształcanie nauczycieli Regularne podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną Wsparcie organu prowadzącego w procesie podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju i przedszkoli Systematyczna rozbudowa bazy i przedszkoli Rozbudowane i nowoczesne zaplecze sportowe Udział w programach unijnych Słabe strony Niewystarczający budżet na realizację zadań oświatowych Niewystarczająca liczba specjalistów: brak pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy Przestarzałe lub brak wyposażenia pracowni przedmiotowych Zbyt liczne klasy i grupy Nadmiernie rozbudowana biurokracja Problem ze zmotywowaniem uczniów do uczenia się Specyfika środowiska wynikająca z 22

23 Sprawny system udzielania stypendiów za wyniki w nauce Dobra współpraca z rodzicami Pełne zabezpieczenie opieki przedszkolnej Dobra sieć i organizacja oświaty Prooświatowa polityka gminy Dobra kondycja finansowa gminy Źródło: opracowanie własne wiejskiego charakteru gminy Brak klas integracyjnych Brak środków na działalność innowacyjną i eksperymentalną otoczenie zewnętrzne Gminy Szanse Udział w projektach unijnych Wspieranie oświaty przez sponsorów indywidualnych Czerpanie dobrych wzorców i rozwiązań z innych gmin i placówek oświatowych Rozwój samorządności uczniowskiej Prooświatowa polityka rządu Źródło: opracowanie własne Zagrożenia Brak stabilizacji w oświacie ciągłe reformy Spadająca ilość dzieci w Gminie Spadek autorytetu nauczyciela w społeczności lokalnej Moda na nieuczenie Odpływ najlepszych uczniów do miejskich Narastająca liczba rodzin dysfunkcyjnych Diagnoza stanu oświaty w Gminie Wieprz przeprowadzona została przez Komisję we współpracy z Dyrektorami placówek oświatowych, nauczycielami i rodzicami. Była podstawą do określenia priorytetów rozwoju oświaty w Gminie na najbliższe lata. 4. PRIORYTETY W ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA Celem głównym rozwoju oświaty w Gminie Wieprz jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów (intelektualnego, psychofizycznego, kulturalnego) 23

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020 Wodzisław Śląski, czerwiec 2015 /projekt do konsultacji / 0 Spis treści I. Wprowadzenie.... 2 II. Organizacja prac.... 3 III. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obwody szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013... 7 3. Dane demograficzne.... 9 4. Kadra kierownicza szkół i przedszkoli... 10 5. Organizacja sieci szkół i przedszkoli....

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO 1 1. Misja 2 2. Wprowadzenie.2 2.1. Szkoły w Gminie Gniewino 2.2. Instytucje wspierające 2.3. Powiązania z innymi dokumentami 3. Diagnoza stanu oświaty w gminie..3

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Opracował: /-/ Krzysztof Szpara Rajsko, dnia 17.10.2012r. 1 Spis treści: Wstęp I. Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach Opracowali: dyrektor Małgorzata Szatanek nauczyciele Rada Rodziców Samorząd Uczniowski 1 I. WSTĘP Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo