PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 1

2 1. WSTĘP Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki. Od tego jak przebiega kształcenie i wychowanie młodego pokolenia zależy przyszłość nas wszystkich. Ciągle zmieniająca się rzeczywistość społeczna, kulturowa, polityczna i gospodarcza powoduje, że jest to zadanie niezwykle trudne i odpowiedzialne. System edukacyjny, aby dobrze spełniał swoje funkcje, musi być dostosowany do potrzeb społecznych. Dotyczy to zarówno organizacji kształcenia, opieki i wychowania, jak również bazy materialnej placówek oświatowych. Sprawny i efektywny system edukacyjny jest więc warunkiem dobrego i równego startu życiowego oraz dalszego wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Podział kompetencji w zarządzaniu sferą publiczną państwa sprawia, że najpoważniejsze zadania związane z prowadzeniem edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym spoczywają na samorządzie gminnym. Gmina jako organ prowadzący ma obowiązek między innymi: 1. zapewnić właściwe warunki działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej placówek oświatowych; 2. wykonywać remonty oraz zadania inwestycyjne; 3. wyposażać placówki w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania i innych zadań strategicznych. Subwencja oświatowa przekazywana gminom jest niewystarczająca. Gmina Wieprz chcąc utrzymać standardy edukacyjne ponosi zwiększone wydatki na tę sferę życia publicznego, nakłady własne Gminy na oświatę wzrastają z roku na rok. W trosce o przyszłość oświaty w Gminie postanowiono opracować Program Rozwoju Oświaty na lata, który określi priorytety władz gminy na najbliższe lata. 2

3 2. CHARAKTERYSTYKA OŚWIATY W GMINIE 2.1. STRUKTURA SAMORZĄDOWEJ OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ Według stanu na 1 września 2014 roku Gmina Wieprz prowadzi następujące placówki oświatowe: Zespoły Szkolno-Przedszkolne: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu (w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu (w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) 3. Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach (w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) 4. Zespół Szkolno- Władysława Broniewskiego w Przybradzu (w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) 5. Zespół Szkolno- Mikołaja Kopernika w Nidku (w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) 6. Zespół Szkolno- Michała Szczygła w Gierałtowicach (w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) Przedszkole: 1. Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu W zgodzie z oczekiwaniami społecznymi obecna sieć przedszkoli, podstawowych i gimnazjów sprzyja sytuacji, gdy dzieci rozpoczynają edukację w pobliżu miejsca zamieszkania. 3

4 2.2. UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE Na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (spis 30 września 2014 roku) ogólna liczba dzieci i młodzieży objętych systemem oświaty i opieki edukacyjnej w Gminie w roku szkolnym 2014/2015 wynosi Z ogólnej liczby uczniów 50,24% uczęszcza do podstawowych, 25,54% stanowią gimnazjaliści, natomiast wychowankowie przedszkoli to 24,22 %. Lp. Rodzaj placówki Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Liczba uczniów Liczba uczniów 1 Gimnazja Szkoły podstawowe Przedszkola RAZEM Źródło: Urząd Gminy Wieprz 4

5 2.3. WYKAZ URODZEŃ W LATACH ZSP 1 Wieprz ZSP 2 Wieprz ZSP Przybradz ZSP Nidek ZSP Gierałtowice ZSP Frydrychowice Razem Źródło: Urząd Gminy Wieprz Wprowadzenie zmian w polskim prawie oświatowym i objęcie obowiązkiem szkolnym 6-latków spowodowało, że od roku 2012 do grupy przedszkolnej zaliczają się dzieci w wieku 2,5-5 lat, stąd nastąpiło przesunięcie roczników pomiędzy poszczególnymi grupami edukacyjnymi. Tym zmianom towarzyszy systematyczny spadek liczby urodzeń. Poziom wyższej liczby urodzeń (powyżej 150 dzieci) na przestrzeni 14 lat miał miejsce tylko w latach 2001, 2008, 2009 i Poza tym liczebność roczników zmniejsza się, a obecnie tempo spadku wzrasta. Spadek liczby uczniów spowoduje zmniejszenie liczby oddziałów, co może wpłynąć na zmniejszenie zatrudnienia kadry nauczycielskiej 5

6 2.4. DOWÓZ UCZNIÓW Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Gmina zapewnia uczniom bezpłatny dowóz do szkoły, jeżeli ich droga z domu do szkoły przekracza określone przepisami kilometry. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Frydrychowicach realizowany jest przez Firmę PKS Pszczyna, która wyłoniona została w drodze zapytania o cenę. W dni nauki szkolnej przewoźnik wykonywał usługę przewozową dowożąc 58 uczniów pokonując trasę o długości około 30 km. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nidku realizowany jest środkami komunikacji publicznej dla 7 uczniów oraz samochodem prywatnym rodziców na ich wniosek dla 2 uczniów. Ponadto zapewnia się także transport dla uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie dla 2 uczniów, do Szkoły Specjalnej z internatem w Oświęcimiu dla 1 dziecka oraz do Szkoły Specjalnej z internatem w Kalwarii Zebrzydowskiej dla 1 ucznia STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE Rada Gminy Wieprz w dniu 2 października 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz, za wybitne osiągnięcia uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Wieprz. W roku szkolnym 2013/2014 stypendia takie otrzymało 22 uczniów na łączną kwotę ,00 złotych. Ponadto y poszczególnych Zespołów na podstawie opracowanych regulaminów przyznali stypendia za wyniki w nauce dla uczniów w następujących wysokościach: Placówka Ilość uczniów którym przyznano stypendium za Kwota przyznanych stypendiów wyniki w nauce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu ,00 zł 6

7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w 4 400,00 zł Wieprzu Zespół Szkolno- Michała Szczygła w Gierałtowicach ,00 zł Zespół Szkolno- Mikołaja Kopernika w Nidku ,00 zł Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach ,00 zł Zespół Szkolno Władysława Broniewskiego w Przybradzu RAZEM ,00 Źródło: Urząd Gminy Wieprz 2.6. WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW SZKOŁY PODSTAWOWE Od kwietnia 2002 roku przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej. Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia. Wyniki sprawdzianu pozwalają na pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów. Lp. Placówka Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 wynik stanin miejsce wynik stanin miejsce 1 Zespół Szkolno- 22,5 4 V 29,6 8 I Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu 2 Zespół Szkolno- 23,15 5 III 27,13 6 V Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu 3 Zespół Szkolno- 21,08 3 VI 29 7 II Michała Szczygła w Gierałtowicach 4 Zespół Szkolno- Mikołaja 24,6 6 II 28,3 7 III 7

8 Kopernika w Nidku 5 Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach 6 Zespół Szkolno- Władysława Broniewskiego w Przybradzu Źródło: Urząd Gminy Wieprz 22,9 5 IV 26 5 VI 26,2 7 I 28,1 7 IV Rok szkolny 2012/2013 Średnia województwa 25,1 Średnia powiatu 25,2 Średnia gminy 23,1 Rok szkolny 2013/2014 Średnia województwa 26,8 Średnia powiatu 27,0 Średnia gminy 27,8 GIMNAZJA Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na nowych zasadach: Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu: języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu: matematyki oraz zadań z zakresu: przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego języka, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. część humanistyczna Lp. Placówka Język polski 2012/ Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła Wynik punktowy stanin Historia i wiedza o społeczeństwie 2012/2013 Wynik stanin punktowy Język polski 2013/2014 Wynik punktowy stanin Historia i wiedza o społeczeństwie 2013/2014 Wynik stanin punktowy 19,5 5 20,8 7 23,3 7 20,9 7 8

9 II w Wieprzu 2 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu 3 Zespół Szkolno- Michała Szczygła w Gierałtowicach 4 Zespół Szkolno- Mikołaja Kopernika w Nidku 5 Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach 6 Zespół Szkolno- Władysława Broniewskiego w Przybradzu Źródło: Urząd Gminy Wieprz 16,1 2 17,4 4 21,1 5 19,1 5 18,7 4 20,5 7 18,9 3 16,2 2 17,5 3 18,2 5 22,8 6 20,7 7 18,4 4 21,0 7 21,1 5 19,9 6 19,2 5 18,7 5 24,0 7 19,3 5 Rok szkolny 2012/2013 Średnia województwa 20,5 (Język Polski) 19,9 (Historia i WOS) Średnia powiatu 20,0 20,1 Średnia gminy 18,3 19,7 Rok szkolny 2013/2014 Średnia województwa 22,6 (Język Polski) 20,2 (Historia i WOS) Średnia powiatu 22,8 20,2 Średnia gminy 21,9 19,6 część matematyczno-przyrodnicza Lp. Placówka Matematyka 2012/ Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu Wynik punktowy stanin Przedmioty przyrodnicze 2012/2013 Wynik stanin punktowy Matematyka 2013/2014 Wynik punktowy stanin Przedmioty przyrodnicze 2013/2014 Wynik stanin punktowy 13,8 5 17,9 7 14,4 6 16,2 7 9

10 2 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu 3 Zespół Szkolno- Michała Szczygła w Gierałtowicach 4 Zespół Szkolno- Mikołaja Kopernika w Nidku 5 Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach 6 Zespół Szkolno- Władysława Broniewskiego w Przybradzu Źródło: Urząd Gminy Wieprz 11,8 4 15,6 4 15, ,2 7 17,6 7 10,6 3 12,7 3 15,0 6 16,8 6 14,2 6 15,1 6 15, ,7 7 16,1 7 15,8 7 17,4 6 16,4 7 15,9 7 Rok szkolny 2012/2013 Średnia województwa 14,9 (Matematyka) 17,6 (Przyroda) Średnia powiatu 15,6 17,7 Średnia gminy 14,7 17,1 Rok szkolny 2013/2014 Średnia województwa 14,1 (Matematyka) 15,3 (Przyroda) Średnia powiatu 14,8 15,3 Średnia gminy 14,3 15,4 część językowa, poziom podstawowy Lp. Placówka Język angielski Poziom podstawowy 2012/ Zespół Szkolno- Przedszkolny nr Wynik punktowy stanin Język niemiecki Poziom podstawowy 2012/2013 Wynik stanin punktowy Język angielski Poziom podstawowy 2013/2014 Wynik stanin punktowy Język niemiecki Poziom podstawowy 2013/2014 Wynik stanin punktowy 32,3 8 21,

11 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu 2 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu 3 Zespół Szkolno- Michała Szczygła w Gierałtowicach 4 Zespół Szkolno- Mikołaja Kopernika w Nidku 5 Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach 6 Zespół Szkolno- Władysława Broniewskiego w Przybradzu Źródło: Urząd Gminy Wieprz 16, ,2 5 18,0 3 26,8 6 24,0 6 22,1 3 18,0 3 26, , ,8 5 23,9 6 24,4 5 21,7 5 24, ,3 6 16,7 3 Rok szkolny 2012/2013 Średnia województwa 25,7 (język angielski) 24,2 (język niemiecki) Średnia powiatu 25,8 26,1 Średnia gminy 24,9 22,8 Rok szkolny 2013/2014 Średnia województwa 27,2 (język angielski) 22,3 (język niemiecki) Średnia powiatu 27,2 23 Średnia gminy 26,2 20,7 część językowa, poziom rozszerzony Lp. Placówka Język angielski Poziom rozszerzony 2012/2013 Wynik stanin punktowy Język niemiecki Poziom rozszerzony 2012/2013 Wynik stanin punktowy Język angielski Poziom rozszerzony 2013/2014 Wynik stanin punktowy Język niemiecki Poziom rozszerzony 2013/2014 Wynik stanin punktowy 1 Zespół Szkolno- 25, ,

12 Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu 2 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu 3 Zespół Szkolno- Michała Szczygła w Gierałtowicach 4 Zespół Szkolno- Mikołaja Kopernika w Nidku 5 Zespół Szkolno- Jana Brzechwy we Frydrychowicach 6 Zespół Szkolno- Władysława Broniewskiego w Przybradzu Źródło: Urząd Gminy Wieprz , , ,6-18,0-16, , ,5-13, ,2-18, , Rok szkolny 2012/2013 Średnia województwa 18,0 (język angielski) 17,4 (język niemiecki) Średnia powiatu 18,1 16,7 Średnia gminy 17,1 13,1 Rok szkolny 2013/2014 Średnia województwa 18,1 (język angielski) 16,8 (język niemiecki) Średnia powiatu 18,2 15,3 Średnia gminy 18,3 14,2 Analiza wyników sprawdzianów uzyskanych przez Szkoły Podstawowe pozwala stwierdzić, że ulegają one stopniowej poprawie, a wyniki osiągnięte w dwóch ostatnich latach można uznać za zadowalające. W roku szkolnym 2013/2014 tylko jedna szkoła osiągnęła wynik w staninie 5 (średni), a pozostałe w staninach wyższych, najlepsze wyniki miały miejsce w 12

13 Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w staninie 8 (bardzo wysoki). Praca dydaktyczna podstawowych jest efektywna, celem winno być utrzymanie trendu wznoszącego w wynikach sprawdzianu. Ocena wyników sprawdzianów zewnętrznych w Gimnazjach może być oparta na analizie wyników punktowych. Rezultaty osiągane przez Gimnazja tylko w zakresie części humanistycznej wykazały tendencję wzrostową w każdym Zespole Szkół. W pozostałych częściach tego egzaminu postęp w wynikach został dokonywany na bardzo umiarkowanym poziomie, odnotowywany został także trend ujemny w niektórych Zespołach. Zadaniem na następne lata musi być poszukiwanie skuteczniejszych metod lepszego wykorzystania potencjału uczniów, którzy rozpoczynają naukę w gimnazjach KADRA PEDAGOGICZNA Nowelizacja ustawy - Karta Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000r. wprowadziła czteroszczeblowy system awansu zawodowego nauczycieli wg stopni: stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Wszyscy nauczyciele zostali objęci tym systemem. Struktura zatrudnienia nauczycieli (w etatach) według stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco: L. p. Stopień awansu Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Liczba etatów nauczycieli Liczba etatów nauczycieli 1. n-l dyplomowany 88,82 88,11 2. n-l mianowany 23,90 29,50 3. n-l kontraktowy 12,73 11,22 4. n-l stażysta 1,82 6,53 5. n-l bez stopnia 0 0 RAZEM 127,27 135,36 Źródło: Urząd Gminy Wieprz Z powyższych danych wynika, że Gmina zatrudnia najwięcej nauczycieli dyplomowanych czyli o najwyższym stopniu awansu zawodowego. 13

14 2.8. PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PLACÓWKACH Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych OŚWIATOWYCH Placówka Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Pracownicy administracyjni Pracownicy obsługi Pracownicy administracyjni Pracownicy obsługi Zespół Szkolno- 1,5 9,5 1,5 9 Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu Zespół Szkolno- 2, ,5 Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu Zespół Szkolno- 1,38 7,5 1,38 8 Michała Szczygła w Gierałtowicach Zespół Szkolno- 1,38 6 1,38 6,5 Mikołaja Kopernika w Nidku Zespół Szkolno Jana Brzechwy we Frydrychowicach Zespół Szkolno- 1,5 7 1,5 7 Władysława Broniewskiego w Przybradzu Przedszkole Publiczne nr 3 1,38 3,5 1,38 3,5 w Wieprzu RAZEM 11,39 51,5 11,14 52,5 Źródło: Urząd Gminy Wieprz Zwiększenie etatów administracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wieprzu spowodowane z uruchomieniem oddziału integracyjnego w przedszkolu. Zwiększenie etatów obsługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach spowodowane otwarciem III oddziału przedszkolnego. Zwiększenie etatów obsługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nidku spowodowane oddaniem do użytku hali sportowej INWESTYCJE I REMONTY 14

15 ROK 2012 PLACÓWKA ZADANIE KWOTA (zł) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Malowanie sal lekcyjnych i pomieszczeń ,00 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu gospodarczych, remont sekretariatu i gabinetu Dyrektora Malowanie korytarzy I piętra, sal lekcyjnych i ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu sanitariatów Doposażenie przedszkola - zakup zabawek i książek dla dzieci 1.000,00 Zakup krzeseł, ławek ogrodowych, czajnika, 2.750,00 naprawa palnika Remont komina ,00 Zakup zmywarki, kuchenek 3.490,00 Drzwi przeciwpożarowe 1.272,00 Zakup Kamery wewnętrznej do monitoringu, 3.786,00 notebooka Malowanie 2 sal i klatki schodowej w starym 5.500,00 budynku Naprawa kotła c.o ,00 Montaż listew w salach lekcyjnych 4.000,00 Zakup wykładziny i stolików dla przedszkola 2.500,00 Zakup kosiarki 9.950,00 Budowa ogrodzenia ,54 Zakup laptopa, 2 projektorów, zestawu 6.217,71 nagłaśniającego Remont pieca c.o ,00 Zakup rolet 1.350,00 Remont stołówki szkolnej ,00 Zakup ławek stalowych na boisko Orlik 3.525,00 Odnowienie pomieszczenia szatni dla dzieci i ,00 młodzieży, zakup indywidualnych szafek metalowych na obuwie i odzież Brukowanie dróg wewnętrznych Zespołu ,00 Uporządkowanie i przygotowanie terenu pod ,00 wykonanie boiska wielofunkcyjnego za budynkiem sali gimnastycznej Wykonanie parkingu dla rowerzystów ,00 Remont kanalizacji 785,00 Remont ogrodzenia 1.734,00 Wymiana grzejników w łazienkach 2.029,00 Zakup krzesełek dla dzieci 3.804,00 15

16 ROK 2013 PLACÓWKA ZADANIE KWOTA (zł) Remont dachu na budynku hali sportowej ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku Montaż zadaszenia nad wejściem do szkoły 2.000,00 Zakup 10 zestawów komputerowych do pracowni ,00 Zakup mebli do pracowni muzycznej 3.200,00 Częściowa wymiana szafek ubraniowych dla 1.500,00 uczniów Remont pomieszczenia po Gminnej Bibliotece 1.000,00 Publicznej Gruntowna pielęgnacja zieleni i wykonanie 2.500,00 nowych nasadzeń w ogrodzie Doposażenie biblioteki szkolnej 1.000,00 Malowanie 2 sal w przedszkolu 1.000,00 Powiększenie węzła sanitarnego w Przedszkolu Pomoc rodziców Doposażenie sal dydaktycznych w Przedszkolu 3.184,00 Remont podłóg 2.400,00 Malowanie 2 sal lekcyjnych 1.000,00 Wymiana mebli szkolnych ,00 Doposażenie pracowni komputerowej ,00 Zakup nowych lektur do biblioteki 2.000,00 Malowanie kuchni wraz z zapleczem, stołówki 1.282,00 oraz korytarza Doposażenie kuchni 5.806,98 Zakup huśtawki oraz montaż ,00 Zakup ławek na plac zabaw 1.000,00 Wymiana barierek przy ulicy (płatne przez ZDW) - Zakup radiomagnetofonów i aparatów 3.252,00 fotograficznych Zakup drabiny 200,00 Odnowienie jadalni 1.700,00 Zakup komputerów ,00 Zakup monitorów 2.845,00 Zakup Chłodziarki, odkurzacza 1.520,00 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2.995,00 Malowanie 6.500,00 Zakup 11 zestawów komputerowych ,00 Wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego 1.500, ,00 darowizna Zakup sprzętu, pomocy i zabawek dla 8.500,00 16

17 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu przedszkola Uzyskanie pomocy i sprzętu z projektu "średnia ,00 szansa" Zakup 20 stolików przez Spółdzielnię 2.180,00 Uczniowską Wymiana instalacji elektrycznej 5.500,00 Zakup i wymiana drzwi 6.300,00 Malowanie ,00 Remont wejścia szkoły 1.000,00 Zakup ławek na plac apelowy 3.000,00 Zakup węży hydraulicznych 2.620,00 Zakup zlewozmywaków, malowanie 3 sal w 4.500,00 przedszkolu, wymiana blatu kuchennego, zakup pomocy dydaktycznych Zakup patelni elektrycznej 4.910,00 Naprawa instalacji odgromowej 1.600,00 Zakup dozowników do mydła i suszarek 6.550,00 Remont kotłów CO ,95 Remont pomieszczeń pod archiwum 4.500,00 Zakup gry-piłkarzyki 3 szt 6.202,00 Remont i przystosowanie sali komputerowej ,00 Wymiana instalacji gazowej w przedszkolu, ,00 zakup i montaż grzejników Zakup mebli do pokoju nauczycielskiego ,00 Zakup szafy przesuwnej na stroje krakowskie 2.600,00 Zakup drzwi przeciwpożarowych do przedszkola 1.196,00 Brukowanie dróg wewnętrznych Zespołu ,00 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o 4.000,00 nawierzchni trawiastej Zakup i montaż 2 szt drzwi ppoż 2.500,00 Doposażenie kuchni 4.954,55 Wymiana pokrycia dachowego na najstarszej ,00 części budynku Zakup 10 szt komputerów do pracowni wraz z ,00 oprogramowaniem i montażem Wymiana drzwi wewnętrznych 7.740,00 Zakup odkurzacza 1.710,00 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej 1.414,50 malowanie 1.803,40 Zakup mebli 2.078,40 ROK 2014 PLACÓWKA ZADANIE KWOTA (zł) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Malowanie dachu hali sportowej ,00 17

18 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach Częściowa wymiana szafek ubraniowych 1.500,00 Doposażenie biblioteki 1.000,00 Instalacja sieci WiFi 2.500,00 Rozbudowa monitoringu 3.000,00 Wymiana lamp na hali sportowej 5.000,00 Zakup tablicy interaktywnej z projektorem 5.800,00 Adaptacja pomieszczenia dla ZNP 1.000,00 Wymiana filtrów wentylacyjnych na hali 1.200,00 sportowej Zakup i montaż ławek do ogrodu 4.000,00 Malowanie kotłowni 500,00 Doposażenie placu zabaw w piaskownicę 1.200,00 Zakup wyposażenia świetlicy ,00 Modernizacja oddziału przedszkolnego ,00 Wymiana blatów stolikowych 500,00 Wymiana zbiornika wyrównawczego ciepłej 5.000,00 wody Doposażenie sal lekcyjnych (ławki i krzesła) ,00 Zakup stołów i krzeseł do przedszkola 2.102,00 Doposażenie stołówki 7.100,00 Doposażenie szatni 2.100,00 Zakup sprzętów: zestaw komputerowy i drukarki, 6.800,00 telewizor, video, radiomagnetofony Doposażenie sal lekcyjnych (pomoce 8.139,00 dydaktyczne, tablice, firanki, rolety) Zakup pomocy gospodarczych 1080,00 Zakup serwisów do kawy i herbaty 500,00 Zakup lampek świątecznych 500,00 Zakup dozowników do mydła i na papier 300,00 Zakup Komputera, drukarki, monitora 2.997,00 Wyposażenie biblioteki 2.499,00 Malowanie sal lekcyjnych 8.765,00 Zakup materiału budowlanego 3.763,00 Wyposażenie kuchni 4.537,14 Zakup telewizora i odkurzacza 1.949,00 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 4.920,00 oczyszczalni ścieków Zakup grzejników z montażem do przedszkola 2.950,00 Zakup drzwi przesuwnych do przedszkola 4.840,00 Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola ,00 Wykładzina dywanowa do przedszkola 756,00 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do 7.190,00 przedszkola Wykonanie instalacji elektrycznej dla 810,00 przedszkola 18

19 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu Źródło: Urząd Gminy Wieprz Zakup 2 komputerów 1.800,00 Założenie monitoringu 8.912,00 Zakup książek do biblioteki 1.600,00 Malowanie, założenie marmuritu, położenie ,00 płytek Naprawa kotła CO 4.655,00 Budowa hali sportowej, chodników, parkingu i ,00 ogrodzenia Zakup sprzętu do nowych pomieszczeń ,00 Położenie wylewki, płytek, zakup drzwi ,11 Remont dyżurki szkolnej, balustrada, domofon, 8.735,11 instalacja elektryczna Wymiana instalacji na parterze szkoły, 6.924,00 malowanie Zakup indywidualnych szafek na ubrania ,00 Naprawa systemu telewizji przemysłowej 5.200,00 Zakup ksero i zmywarki 8.500,00 Przystosowanie pomieszczeń na siłownię i ,00 świetlicę Doposażenie świetlicy w pomoce ,00 Zakup 2 Laptopów i projektora 6.600,00 Zakup laptopów z oprogramowaniem ,00 Wykonanie kablowego dostępu do Internetu 3.000,00 Wykonanie instalacji odgromowej na najstarszej 2.200,00 części budynku Zakup 3 bujaków sprężynowych na plac zabaw 3.097,00 Sprzęt OTV, mini wieże audio ,00 Wykonanie monitoringu wizyjnego ,00 Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków 4.920,00 Wymiana drzwi 5.870,00 Malowanie 1.170,00 Zaadoptowanie pomieszczenia na pokój 2.300,00 nauczycielski Wymiana wykładziny w szatni 2.549,60 Zakup komputera 2.855,00 Założenie monitoringu 3.800, ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE NA ROZWÓJ OŚWIATY Z PROGRAMÓW RZĄDOWYCH I EUROPEJSKICH Środki zewnętrzne pozyskane na cele oświatowe w r. 19

20 Nazwa projektu Pierwsze 3 kroki w wyrównywaniu szans edukacyjnych w nauczaniu początkowym na terenie Gminy Wieprz Realizacja programów rozwojowych podstawowych z terenu Gminy Wieprz Szansa na sukces - program zajęć pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych na terenie Gminy Wieprz Już pływam Umiem pływać Jeżdżę z głową Mleko w szkole Program/ Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Małopolskiego Ministerstwo Sportu i Turystyki Samorząd Województwa Małopolskiego Unia Europejska, Fundusz Promocji Mleka Krótki opis Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Zakup pomocy dydaktycznych, organizacja zajęć dydaktycznowyrównawczych i rozwijających oraz zajęć z opieki psychologicznopedagogicznej dla uczniów klas IV-VI Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nauka pływania Nauka pływania Nauka jazdy na nartach dla uczniów Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych Owoce w szkole Unia Europejska Zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w Wartość projektu/kwota dofinansowania ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,01 zł ,00 zł ,00 zł - - Uwagi 20

21 Akademia przedszkolaka w środowisku wiejskim Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe otwarcie od dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych oddział przedszkolny dla 25 dzieci w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. M. Szczygła w Gierałtowicach oddział integracyjny dla 20 dzieci w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Wieprzu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego ,40 zł Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" we Frydrychowicach Budowa i wyposażenie placu zabaw Modernizacja oddziału przedszkolnego przy ZSP nr 1 w Wieprzu Projekt Diament Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo Małopolskie, Program "Moje boisko Orlik 2012" Ministerstwo Edukacji Narodowej Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego Wybudowanie placu zabaw i miejsca zabaw w klasach I-III Modernizacja oddziału przedszkolnego: remont pomieszczenia, zakup mebli i wyposażenia, sprzętu ICT, pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia kuchni i placu zabaw Zajęcia dla 8 najzdolniejszych uczniów Realizacja Europejski Fundusz wycieczka edukacyjna ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,10 zł - 21

22 wycieczki edukacyjnej dla dzieci z obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej "Dorzecze Soły i Wieprzówki" na stawy karpiowe położone w Brzeszczach Nazieleńcach Na Własne Konto Rybacki Źródło: Urząd Gminy Wieprz Program Operacyjny PO RYBY Narodowy Bank Polski Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" dla dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego we Frydrychowicach na stawy karpiowe położone w Brzeszczach Nazieleńcach oraz pomoce dydaktyczne dodatkowe zajęciach dla uczniów z przedsiębiorczości i ekonomii. Wizyta w banku oraz u lokalnego przedsiębiorcy DIAGNOZA STANU OŚWIATY W GMINIE zasoby Gminy Silne strony Wykwalifikowana kadra nauczycielska Pozytywny wpływ samorządu na dokształcanie nauczycieli Regularne podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną Wsparcie organu prowadzącego w procesie podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju i przedszkoli Systematyczna rozbudowa bazy i przedszkoli Rozbudowane i nowoczesne zaplecze sportowe Udział w programach unijnych Słabe strony Niewystarczający budżet na realizację zadań oświatowych Niewystarczająca liczba specjalistów: brak pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy Przestarzałe lub brak wyposażenia pracowni przedmiotowych Zbyt liczne klasy i grupy Nadmiernie rozbudowana biurokracja Problem ze zmotywowaniem uczniów do uczenia się Specyfika środowiska wynikająca z 22

23 Sprawny system udzielania stypendiów za wyniki w nauce Dobra współpraca z rodzicami Pełne zabezpieczenie opieki przedszkolnej Dobra sieć i organizacja oświaty Prooświatowa polityka gminy Dobra kondycja finansowa gminy Źródło: opracowanie własne wiejskiego charakteru gminy Brak klas integracyjnych Brak środków na działalność innowacyjną i eksperymentalną otoczenie zewnętrzne Gminy Szanse Udział w projektach unijnych Wspieranie oświaty przez sponsorów indywidualnych Czerpanie dobrych wzorców i rozwiązań z innych gmin i placówek oświatowych Rozwój samorządności uczniowskiej Prooświatowa polityka rządu Źródło: opracowanie własne Zagrożenia Brak stabilizacji w oświacie ciągłe reformy Spadająca ilość dzieci w Gminie Spadek autorytetu nauczyciela w społeczności lokalnej Moda na nieuczenie Odpływ najlepszych uczniów do miejskich Narastająca liczba rodzin dysfunkcyjnych Diagnoza stanu oświaty w Gminie Wieprz przeprowadzona została przez Komisję we współpracy z Dyrektorami placówek oświatowych, nauczycielami i rodzicami. Była podstawą do określenia priorytetów rozwoju oświaty w Gminie na najbliższe lata. 4. PRIORYTETY W ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA Celem głównym rozwoju oświaty w Gminie Wieprz jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów (intelektualnego, psychofizycznego, kulturalnego) 23

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU 2008 Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ZSPiG w Ponicach (SP i G w Ponicach) ZSSPiG w Chabówce

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA

UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie na lata 2015-2017 Priorytety pracy. 1. Poprawa warunków lokalowych w szkole, modernizacja szkoły oraz boisk

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH. w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie rok szkolny 2013/2014

PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH. w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie rok szkolny 2013/2014 PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie rok szkolny 2013/2014 PRIORYTETY PRACY 1 Systematyczna poprawa warunków lokalowych szkoły, dążenie do poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole.

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole. 8 września 2015 r. Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla: - 5 przedszkoli samorządowych z siedzibą w siedmiu miejscowościach, - 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, - 9 szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016 Załącznik nr1 do uchwały nr8/ z dnia 15 września 2011roku KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Strona1. PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach 2011/2012, 2012/2013

Strona1. PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach 2011/2012, 2012/2013 Strona1 PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach 2011/2012, 2012/2013 Strona2 PIORYTETY PRACY 1 Systematyczna poprawa warunków lokalowych szkoły, dążenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. 295 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Cele operacyjne Procedury osiągania celów Terminy Osoby monitorujące Wskaźniki sukcesu I Zarządzanie i organizacja 1. Udział nauczycieli we wszelkich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. SGO "Polesie" w roku szkolnym 2016/2017

Koncepcja pracy Gimnazjum im. SGO Polesie w roku szkolnym 2016/2017 Koncepcja pracy Gimnazjum im. SGO "Polesie" w roku szkolnym 2016/2017 1. Diagnoza aktualnego stanu szkoły Gimnazjum w Adamowie zostało wyłączone z Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego 1 września 2011

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Zespołu Szkół w Michałowicach na lata 2013-2018

Program Rozwoju Zespołu Szkół w Michałowicach na lata 2013-2018 Program Rozwoju Zespołu Szkół w Michałowicach na lata 2013-2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Gimnazjum im. Ks. J. Poniatowskiego WIZJA SZKOŁY Nauka może być przyjemnością i sposobem na życie, drogą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W TOMASZOWIE MAZ. 2013/ /18

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W TOMASZOWIE MAZ. 2013/ /18 Zał.nr 5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W TOMASZOWIE MAZ. 2013/14-2017/18 rozwijamy wszystkie sfery osobowości uczniów, Nasza szkoła jest miejscem gdzie: dążymy do wyposażenia uczniów w wiedzę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2015 OPRACOWAŁA: ALICJA GAMZA Lp. Obszar pracy Cel podjętych działań 1. Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018 Koncepcja pracy placówki na lata 2013 2018 1 Opis placówki 2 Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły na lata 2013-2018 koncentrować się będzie na pięciu obszarach jej działania: dydaktyce, wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017

PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017 PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017 PIORYTETY PRACY 1. Dążenie do systematycznego poprawiania warunków lokalowych w szkole, modernizacja szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU Spis treści: I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA, NASZ UCZEŃ III.GŁÓWNE CELE IV.PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu CECHY POŻĄDANE PLACÓWKI Miejsce przyjazne i bezpieczne dla każdego ucznia (zarówno ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, jak

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 2 im. Stefana Żeromskiego NA ROK SZKOLNY 2014 2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 2 im. Stefana Żeromskiego NA ROK SZKOLNY 2014 2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 2 im. Stefana Żeromskiego NA ROK SZKOLNY 2014 2015 Kopiuj mistrzów, dopóki sam nie zostaniesz mistrzem. Stefan Żeromski Koncepcja Pracy Szkoły opracowana została w oparciu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 12 tel./fax. (0-46) 837-37-85 sp1lowicz@wp.pl www.sp1lowicz.eu... Koncepcja pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz.U. z 2004r nr 256, poz.2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH Podstawa prawna: Ustawa zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ O ZMIANI NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 56,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15 Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 2 14/15 z 15 września 2014r. po zaciągnięciu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Podnoszenie przeprowadzanie i analizowanie testów na Zespoły wyników kształcenia i jakości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 PIORYTETY PRACY 1 Dążenie do systematycznego poprawiania warunków lokalowych w przedszkolu, modernizacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY I WYKORZYSTANIE JEGO WYNIKÓW DO PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

EGZAMIN GIMNAZJALNY I WYKORZYSTANIE JEGO WYNIKÓW DO PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY EGZAMIN GIMNAZJALNY I WYKORZYSTANIE JEGO WYNIKÓW DO PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY na przykładzie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni przygotowała Bożena Urbanowicz Gimnazjum im. Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w Strojcu I. WSTĘP Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz Jeśli nie może-

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/241/14 RADY GMINY LIPNO. z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/241/14 RADY GMINY LIPNO. z dnia 22 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/241/14 RADY GMINY LIPNO z dnia 22 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo