RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 2/24

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Stanisław Matoga, Jadwiga Sadowska. Badaniem objęto 59 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 54 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 12 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 3/24

4 Obraz szkoły Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie jest niewielką Szkołą wiejską. Funkcjonuje w przestronnym budynku oddanym do użytku w 1997 roku. W tym samym budynku mieści się również Gimnazjum im. Sługi Bożego ks. Michała Rapacza oraz Samorządowe Przedszkole. Od roku 2009 Szkoła dysponuje boiskiem sportowym, a od roku 2011 placem zabaw dla dzieci, a także wyposażeniem sali lekcyjnej w ramach projektu "Radosna Szkoła". Szkoła posiada 7 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, salę gimnastyczną, salę gimnastyki korekcyjnej, świetlicę, kuchnię z jadalnią i zapleczem gospodarczym, pomieszczeniem biblioteki i izbę regionalną. Zwraca uwagę estetyczne i przemyślane urządzenie sal lekcyjnych i zagospodarowanie korytarzy. Aktualnie w Szkole uczy się 152 uczniów w 6 oddziałach. Szkoła odnosi liczne sukcesy i wyróżnienia w przeglądach, konkursach artystycznych i zawodach sportowych na etapie gminnym, powiatowym, rejonowym, i wojewódzkim. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o rozwój każdego ucznia, stara się zapewnić mu jak najlepsze warunki do nauki. Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne jest dobre. Szkoła posiada tablicę interaktywną, projektory, ekrany, wizualizer. Na bieżąco i w miarę potrzeb pozyskiwane są pomoce dydaktyczne do sal lekcyjnych. Nauczyciele stosują aktywne metody i formy pracy, stosują nowatorskie rozwiązania. Podejmowane działania ukierunkowane są na potrzeby każdego ucznia, zarówno wymagającego dodatkowego wsparcia edukacyjnego jak i materialnego. Szkoła oferuje wszechstronne wsparcie dla uczniów uzdolnionych. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno wychowawczych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, korekcyjno kompensacyjnych, jak również w licznych kołach zainteresowań rozwijając w ten sposób swoje talenty i uzdolnienia. Uczniowie uczestniczyli w realizowanych na terenie Szkoły programach i projektach unijnych np.: "Bo przyszłość zaczyna się już dziś", "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół podstawowych klas I III", innowacji pedagogicznej "Bliższe Ojczyzny". Szkoła może się pochwalić certyfikatem CIVIS ET PATRIA Wojewódzkiego Konkursu "Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała Ojczyzna". Obecnie realizowana jest w klasie IV innowacja pedagogiczna "Żyjmy zdrowo i ekologicznie" ; Szkoła przystąpiła do akcji MEN Szkoła w Ruchu. Rada Pedagogiczna w ocenie wielorakich działań na rzecz promocji zdrowia podjęła uchwałę o przystąpieniu do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Urozmaicona i szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala dzieciom na rozwój zdolności poznawczych poprzez aktywnie spędzany czas wolny, kształtowanie poczucia przynależności do swojej małej Ojczyzny, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Na szczególne podkreślenie zasługują działania w zakresie szeroko pojętej edukacji regionalnej. Stanowią one przykład Dobrej Praktyki. Realizacja koncepcji Szkoły, założeń programu wychowawczego jak i profilaktyki wskazuje na właściwą realizacje zadań wychowawczo opiekuńczych poprzez organizację i udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym oraz udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku, cieszy się uznaniem rodziców, partnerów i całej społeczności lokalnej. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 4/24

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 171 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Adam Mickiewicz Szkoła podstawowa Tenczyn Tenczyn Kod pocztowy Urząd pocztowy Lubień Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 152 Oddziały 6 publiczna Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 6.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.09 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Dzieci lub młodzież brak specyfiki 15.2 MAŁOPOLSKIE myślenicki Lubień gmina wiejska Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 5/24

6 Poziom spełniania wymagań państwa Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D) W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki (D) Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D) W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia (B) B W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B) Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych (D) Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami (D) B Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy (B) Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy (B) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania (D) Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D) B W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B) W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów (B) Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków (D) Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu (D) A Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami (D) W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki (D) Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów (B) Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki (B) Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb (B) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 6/24

7 Wnioski 1. W Szkole prowadzone są działania w zakresie rozpoznania potrzeb i możliwości wszystkich uczniów, a uczniowie otrzymują wsparcie w rozwijaniu swoich zdolności i zainteresowań. Sprzyja temu bogata oferta zajęć dodatkowych i realizacja projektów edukacyjnych. 2. Realizacja wielu zajęć dodatkowych oraz wsparcie ze strony Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i innych instytucji zewnętrznych wspomaga indywidualny rozwój każdego ucznia. 3. Wszyscy respondenci podkreślają dobre warunki do nauki oraz przyjazną atmosferę panującą w Szkole. 4. Nauczyciele współpracują ze sobą i zespołowo planują i realizują zadania; współpraca nauczycieli w zakresie planowania i realizowania procesów edukacyjnych służy rozwojowi Szkoły i przekłada się stałe doskonalenie form i metod pracy. 5. W Szkole prowadzone są badania wewnętrzne, w tym ewaluacja wewnętrzna i badanie losów absolwentów. Analizuje się wyniki tych badań oraz wyniki sprawdzianów zewnętrznych. Prowadzone analizy, konstruowane wnioski i podejmowane działania przyczyniają się do rozwoju Szkoły, nie wpływają jednak na podnoszenie wyników ze sprawdzianu w klasie VI. 6. Planowanie procesów edukacyjnych i podejmowanie różnorodnych działań służy nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności oraz kształtowaniu pożądanych postaw. 7. Szkoła integruje lokalne środowisko, inicjuje akcje ekologiczne, charytatywne, kulturalne, regionalne i patriotyczne. Podejmowane działania korzystnie wpływają na rozwój uczniów. 8. Dyrektor kreatywnie zarządza Szkołą, zachęca nauczycieli do podejmowania dodatkowych działań i wspiera ich rozwój zawodowy, co skutkuje pozytywnym wizerunkiem Placówki w środowisku. 9. Dzięki aktywności i współpracy nauczycieli wykorzystywane są szanse, jakie stwarza środowisko lokalne np. w zakresie współfinansowania przedsięwzięć oraz integrowania społeczności szkolnej. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 7/24

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują nauczanie i wspierają uczniów. Poziom spełnienia wymagania: B W Szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia, a podejmowane w tym zakresie działania posiadają systemowy charakter. Prowadzi się wiele zajęć pozalekcyjnych, które wynikają z potrzeb i zainteresowań uczniów. Podejmowane są działania antydyskryminacyjne mające na celu ponoszenie poziomu wiedzy i kształtowania społecznie pożądanych postaw uczniów. Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami w środowisku lokalnym, w tym z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innym podmiotami świadczącymi pomoc uczniom oraz kształtującymi ich aspiracje edukacyjne. Współpraca ta wpływa korzystnie na wszechstronny rozwój uczniów. Podejmowane przez nauczycieli działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci, są zróżnicowane i dotyczą wszystkich uczniów. Badanie pokazuje, że działania prowadzone w Szkole w zakresie wspomagania rozwoju uczniów są systemowe, wielopłaszczyznowe i przynoszą wymierne efekty. Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia W opinii Dyrektora w Szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia; dla 11 z nich zorganizowano program wspierania ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne. Potrzeby i możliwości dzieci diagnozuje się poprzez rozmowy z dziećmi i rodzicami, obserwacje, ankiety, analizę prac uczniowskich. Działania w tym zakresie mają systemowy charakter. Szkoła współpracuje z poradniami oraz innymi instytucjami zewnętrznymi. Dla uczniów organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, udziela się także wsparcia finansowego. Zdaniem zdecydowanej większości rodziców nauczyciele przynajmniej kilka razy w roku rozmawiają o możliwościach i potrzebach dziecka. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 8/24

9 Obszar badania: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia Szkoła podejmuje wszechstronne działania będące efektem rozpoznania potrzeb i sytuacji społecznej uczniów. Zorganizowano liczne koła przedmiotowe i zainteresowań, zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów i uroczystości szkolnych, prowadzone są także zajęcia wspierające. Stosuje się w dużym zakresie indywidualizację nauczania. Wszyscy uczniowie klasy V informują, że w Szkole prowadzone są zajęcia, które im odpowiadają, interesują ich, są im potrzebne i mają oni lub raczej mają możliwość uczestnictwa w nich. Niemal wszyscy rodzice podają, że zajęcia pozalekcyjne są lub raczej są dostosowane do potrzeb ich dzieci. Zdaniem rodziców zajęcia pozalekcyjne są rezultatem rozpoznania potrzeb uczniów, są dostosowane do ich możliwości i zainteresowań, a rodzice i uczniowie mają wpływ na rodzaj i formę prowadzonych zajęć. Obserwacja zajęć edukacyjnych wskazuje na indywidualizację nauczania i rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci. Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki W zgodnej opinii rodziców, nauczycieli, uczniów i Dyrektora w Szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji. Podejmowane są jednak liczne działania antydyskryminacyjne, które wynikają ze specyfiki Szkoły. W Szkole nie dostrzega się problemów nietolerancji, do Szkoły nie uczęszczają uczniowie innych narodowości, wszyscy uczniowie są jednego wyznania. Działania podejmowane są głównie na zajęciach z wychowawcą oraz w trakcie przedstawień, teatrzyków, projekcji filmowych, spotkań z rodzicami i szkoleń prowadzonych przez Policję. Podejmowane działania posiadają charakter profilaktyczny i mają na celu rozwijanie wrażliwości uczniów (rys 1). Nauczyciele informują, iż w tym lub poprzednim roku szkolnym podejmowali działania antydyskryminacyjne uwzględniające następujące przesłanki: płeć, kolor skóry/ rasa,pochodzenie etniczne/narodowe, pochodzenie społeczne religia, poglądy polityczne, status ekonomiczny, niepełnosprawność/ stan zdrowia, wiek, orientacja seksualna (tab. 1). Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 9/24

10 Wykres 1o Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 10/24

11 Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru Treść pytania: Czy w tym i poprzednim roku szkolnym podejmował/a Pan/i działania antydyskryminacyjne uwzględniające następujące przesłanki? Proszę wybrać z poniższych. (8476) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 12 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 płeć 11 / / kolor skóry/ rasa 10 / / pochodzenie etniczne/narodowe 5 / / pochodzenie społeczne 11 / / religia 9 / 3 75 / 25 6 poglądy polityczne 6 / 6 50 / 50 7 status ekonomiczny 11 / / niepełnosprawność/ stan zdrowia 10 / / wiek 11 / / orientacja seksualna 7 / / inne, jakie? 1 / / nie prowadziłem/am takich działań. 0 / 12 0 / 100 Obszar badania: Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną Szkoła współpracuje na różnych płaszczyznach z licznymi organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach, Strażą Pożarną, Policją, Parafią, Klubem Sportowym,,Topór", Zespołem Regionalnym Toporzanie", Poradnią Zdrowia, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubniu i innymi instytucjami gminnymi, Domem Kultury, szkołami i placówkami. Współpraca Szkoły z podmiotami wspierającymi uczniów dotyczy: pomocy w realizacji koncepcji pracy Szkoły, pomocy materialnej, rozwijania zainteresowań, talentów, zagospodarowania czasu wolnego, poszerzenia oferty edukacyjnej Szkoły, kształtowania umiejętności, w tym społecznych oraz właściwych postaw. Partnerzy zwracają uwagę na kształtowanie u uczniów umiejętności w zakresie: komunikacji społecznej, bezinteresownej pomocy, empatii, autoprezentacji, asertywności. Środowisko wspiera Szkolę w organizacji konkursów i imprez, umożliwia korzystanie z licznych programów pomocowych. Współpraca z instytucjami wspierającymi służy rozwojowi uczniów i zapewnieniu im wszechstronnego bezpieczeństwa. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 11/24

12 Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia Wszyscy uczniowie klasy V informują, że nauczyciele pomagają im się uczyć w sytuacji, gdy mają trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności. Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele właściwie motywują uczniów do angażowania się w proces edukacyjny. Stosują aktywne metody i formy pracy, korelację międzyprzedmiotową, odwołują się do wiedzy z życia codziennego, zachęcają do korzystania z różnych źródeł informacji, stosują nowoczesne pomoce dydaktyczne. W trakcie zajęć zauważono zindywidualizowane podejście w stosunku do specyficznych potrzeb uczniów. Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom W opinii zdecydowanej większości uczniów klasy VI wszyscy, większość lub przynajmniej połowa nauczycieli daje im do zrozumienia, że wierzy w ich możliwości. Zdaniem wszystkich uczniów klasy V w możliwości uczniów wierzą wszyscy lub większość nauczycieli, deklarują ponadto, że mogą lub raczej mogą liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich zainteresowań. Nauczyciele zdecydowanie lub raczej zdecydowanie informują uczniów, że mogą się oni nauczyć nawet trudnych rzeczy. Zdaniem większości ankietowanych rodziców wsparcie otrzymywane w Szkole odpowiada potrzebom dzieci, nauczyciele służą radą i pomocą w sytuacjach trudnych. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 12/24

13 Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć, nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy, prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli. Poziom spełnienia wymagania: B W Szkole funkcjonuje współpraca nauczycieli w zespołach zadaniowych oraz w zespole nauczycieli uczących w jednym oddziale. Współpraca ta dotyczy planowania i realizacji procesów edukacyjnych. Widoczne jest zespołowe podejmowanie decyzji w istotnych sprawach Szkoły. Wprowadzane zmiany w procesach edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) są wynikiem ustaleń między nauczycielami. Nauczyciele współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach w realizacji własnych działań oraz wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Wszyscy nauczyciele współpracują ze sobą w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. Współpraca nauczycieli w zakresie planowania i realizowania procesów edukacyjnych w Szkole jest wielopłaszczyznowa i służy rozwojowi Szkoły. Obszar badania: Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołu wychowawczego i profilaktycznego, zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, większość w pracę zespołu przedmiotowego lub międzyprzedmiotowego i ds.organizacji imprez dla uczniów i rodziców. W pracę innych zespołów włączają się nieliczni nauczyciele. Organizacja pracy Szkoły sprzyja powszechnemu uczestnictwu nauczycieli we współpracy. W opinii Dyrektora nauczyciele wspólnie planują realizacje zadań dydaktycznych i wychowawczych, wymieniają doświadczenia, wspólnie tworzą narzędzia badawcze, dzielą się wiedzą, przygotowują imprezy i uroczystości szkolne, dokonują ewaluacji własnej pracy itp. Nauczyciele uczący w klasie IV dzielą się swoimi opiniami na temat uczniów, wspólnie przygotowują ofertę zajęć pozalekcyjnych, uzgadniają terminy sprawdzianów, dzielą się warsztatem pracy, uzgadniają korelacje treści na różnych przedmiotach. W trakcie wszystkich obserwowanych zajęciach dostrzeżono elementy korelacji międzyprzedmiotowej. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 13/24

14 Obszar badania: Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami W zgodnej opinii Dyrektora i nauczycieli zmiany procesu edukacyjnego wprowadzane są przez zespoły nauczycieli. Ankietowani nauczyciele informują, że w tym lub poprzednim roku szkolnym w wyniku wspólnych ustaleń wprowadzono zmiany w programie wychowawczym i programie profilaktyki, w kalendarzu imprez, uroczystości, konkursów i realizacji projektów, zmiany dotyczące korelacji międzyprzedmiotowej, związane z warsztatem pracy, urozmaiceniem formy zajęć i materiałów dydaktycznych (w tym interaktywnych), wymianą dobrych praktyk i/lub materiałów dydaktycznych itp. Dyrektor podaje, że zespołowo analizuje się wnioski ze sprawdzianów, ewaluacji wewnętrznej, wyniki egzaminów, badania ankietowe, rozmowy z uczniami i ich rodzicami. W Szkole funkcjonują zespoły: wychowawczy, matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny oraz zespoły doraźne. Nauczyciele uczący w klasie IV w wyniku wspólnych ustaleń zorganizowali samopomoc koleżeńską, wspieranie słabych uczniów, dostosowali wymagania do możliwości uczniów, dokonali modyfikacji form i metod pracy oferty zajęć dodatkowych. Obszar badania: Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy Nauczyciele powszechnie korzystają z pomocy innych nauczycieli w ramach wspólnej organizacji i opieki podczas wycieczek, w organizowaniu uroczystości, konkursów, imprez artystycznych, realizacji projektów i programów dotyczących indywidualizacji podczas pracy z dziećmi, programów prozdrowotnych, rozpoznawaniu sytuacji społecznej i rodzinnej uczniów, ustalaniu rodzaju zajęć dydaktyczno wyrównawczych i rozwijających zainteresowania. Nieco rzadziej przekazują wiedzę zdobytą na szkoleniach, wspólnie organizują pogadanki dla rodziców, doradzają sobie wzajemnie i wymieniają poglądy (rys. 1). Pomoc uzyskiwana od innych jest efektywna i dotyczy także dzielenia się warsztatem pracy, korelacji międzyprzedmiotowej, przekazywania informacji o uczniach, planowania i/lub opracowywanie materiałów i organizacji lekcji otwartych. Stosunkowo rzadko prowadzone są wspólne zajęcia lekcyjne. Wśród przykładów nauczyciele wskazują także na pomoc w uzyskiwaniu wyższych stopni awansu zawodowego i organizowanie Wigilii, kiermaszów świątecznych, dekoracji plastycznych. Efektem współdziałania jest uzyskiwanie lepszych wyników nauczania, sukcesy wychowawcze i wszechstronny rozwój zawodowy nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 14/24

15 Wykres 1o Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy Wszyscy nauczyciele regularnie prowadzą ewaluację własnej pracy współpracując z innymi nauczycielami. W ostatnim roku nauczyciele dokonywali ewaluacji: metod nauczania, stopnia realizacji podstawy programowej, atrakcyjności zajęć, współpracy z rodzicami, indywidualizacji pracy z uczniem, bezpieczeństwa i wykształcania pożądanych postaw, efektów nauczania przez śledzenie wyników uczniów na egzaminach zewnętrznych, efektów podejmowanych działań wychowawczych, efektów pracy z uczniami o indywidualnych potrzebach edukacyjnych, organizacji czasu własnej pracy w i poza Szkołą, organizacji lekcji, stosowanych form sprawdzania wiedzy, sposobów oceniania, umiejętność motywowania, inspirowania uczniów, eliminowania nieefektywnych metod pracy z dziećmi (rys. 1). Współpraca z innym nauczycielami polegała na wspólnym przygotowaniu, realizacji, analizie badań, wspólnym sformułowaniu i wdrażaniu wniosków, opracowaniu i analizie wyników, opracowaniu raportu, wspólnym wypracowywaniu wniosków i rekomendacji z własnych badań, wymianie lub opracowywaniu narzędzi ewaluacyjnych (np. ankiet), wypracowywaniu wspólnych narzędzi oceniania postępów uczniów, wzajemnej pomocy w przeprowadzeniu ankiet, wywiadów (rys. 2). Nauczyciele oceniają tę współpracę jako zdecydowanie przydatną. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 15/24

16 Wykres 1o Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 16/24

17 Wykres 2o Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 17/24

18 Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań. Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych źródeł. Poziom spełnienia wymagania: B Nauczyciele wykorzystują w praktyce wnioski z analizy sprawdzianu, ewaluacji wewnętrznej oraz innych badań prowadzonych w Szkole. Podejmowane przez nich działania są zgodne ze sformułowanymi wnioskami z tych badań. Szkoła monitoruje działania wynikające z wniosków z prowadzonych analiz. Prowadzone badania i analizy są wykorzystywane w planowaniu procesów edukacyjnych i modyfikacji programów nauczania, wpływają na modyfikację koncepcji pracy Szkoły i są wykorzystywane do wprowadzania pożądanych zmian. Prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb Szkoły, w tym badanie osiągnięć uczniów i losów absolwentów. Wnioski ze sprawdzianu zewnętrznego nie przyczyniają się jednak w istotny sposób do do podnoszenia wyników uczniów w tym zakresie. Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania Niemal wszyscy ankietowani nauczyciele wykorzystują dane ze sprawdzianów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie całej Szkoły i przez zespoły Rady Pedagogicznej. Wykorzystywane są zarówno wyniki sprawdzianu w klasie VI, jak również wyniki sprawdzianu w klasie III i w klasach starszych (OBUT, OPERON). Nauczyciele wykorzystują wnioski do stosowania metod aktywizujących, konsultacji i rozmów z rodzicami, zlecania dodatkowych zadań, opracowują zestawy ćwiczeń, doskonalą umiejętności, które wypadły gorzej lub sprawiają uczniom trudności np. czytanie ze zrozumieniem, stosowanie wiedzy w praktyce itp. Z uwagi na niskie wyniki sprawdzianu w klasie VI opracowano program naprawczy, zaplanowano wiele zajęć wyrównawczych i rozwijających, zacieśniono współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i rodzicami. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 18/24

19 Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane W zgodnej opinii Dyrektora i nauczycieli w Szkole prowadzi się monitoring realizowanych działań, a jego wyniki Szkoła wykorzystuje do doskonalenia własnej pracy. Zdaniem Dyrektora monitorowane są m.in. realizacja podstawy programowej, godzin wynikających z art. 42 KN, obserwacja rozwoju uczniów, motywacja uczniów do nauki, pomoc uczniom ze strony rodziców, praca z uczniem mającym problemy w nauce, udział uczniów w zajęciach dydaktyczno wyrównawczych, w zajęciach rozwijających zainteresowania, w konkursach, wykorzystanie czasu pracy nauczycieli, wykorzystanie środków dydaktycznych podczas lekcji, bezpieczeństwo uczniów, praca Szkoły w zakresie działalności regionalnej, promocji zdrowia itp. Nauczyciele informują, że wyniki monitoringu pozwalają poznać mocne i słabe strony Szkoły oraz zaplanować działania naprawcze i korygujące. Wśród tych działań nauczyciele wymieniają indywidualizację nauczania, zmianę metod pracy, zwiększenie ćwiczeń praktycznych zidentyfikowanie zagadnień wymagających omówienia, poszerzenie oferty edukacyjnej, doskonalenie metod i form pracy z uczniami itp. Zdaniem Dyrektora monitorowanie jest podstawą do podejmowania działań w celu doskonalenia pracy Szkoły; modyfikowane są metody i formy pracy na lekcjach, zajęciach wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, udzielana jest pomoc uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji. W miarę potrzeb organizowane są pomocowe akcje społeczne. W celu podniesienia efektywności kształcenia zakupiono tablicę interaktywną wraz z projektorem, wizualizer, laptop, ekran, projektory. Pozwalają one nauczycielom na wprowadzanie nowatorskich form i metod pracy, dostosowaniu ich do możliwości i potrzeb uczniów oraz uwzględniają zainteresowania uczniów. Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych Szkoła wykorzystuje badania i analizy zewnętrzne dotyczące realizowanych procesów edukacyjnych. Wykorzystuje się badania zewnętrzne: OBUT, OPERON, WSiP, GWO, NOWA ERA, OKE, CKE, testy diagnostyczne, testy próbne, testy wiedzy i umiejętności, podsumowujące pracę nad realizacją podstawy programowej w ciągu roku. Nauczyciele dokonują ilościowej i jakościowej analizy pracy z dziećmi, omawiają sposób opanowania treści z uczniami, modyfikują plany nauczania, informują rodziców o osiąganych wynikach, o trudnościach uczniów, przeprowadzają testy podsumowujące na zakończenie roku szkolnego, etapu edukacyjnego; nauczyciele wykorzystują analizę zadań, programy naprawcze dla każdego ucznia do pracy w następnym roku szkolnym. Wszyscy nauczyciele informują, że wykorzystują wyniki różnych badań zewnętrznych i analiz do doskonalenia własnej pracy. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 19/24

20 Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru Treść pytania: Poniżej wymieniono różne typy badań edukacyjnych. Proszę zaznaczyć te, z których z nich korzystają Państwo w swojej pracy i napisać, w jaki sposób wykorzystują Państwo dane z tych badań: (7406) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 12 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 zewnętrzne badania edukacyjne (opisywane np. w literaturze fachowej) 12 / / 0 2 ewaluacja zewnętrzna 5 / / dane z egzaminów zewnętrznych 12 / / 0 4 ewaluacja wewnętrzna prowadzona na poziomie całej szkoły 12 / / 0 5 ewaluacja wewnętrzna prowadzona przez zespoły przedmiotowe lub inne 12 / / 0 zespoły nauczycielskie 6 mikrobadania (badania prowadzone przez samych nauczycieli w klasach) 11 / / inne rodzaje badań edukacyjnych (proszę opisać badania i sposób 0 / 12 0 / 100 wykorzystania danych) 8 badanie losów absolwentów 12 / / 0 Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów W Szkole prowadzone są badania wewnętrzne diagnozujące poziom wiedzy i umiejętności w klasie I-III, na początku roku i na końcu roku szkolnego, badania umiejętności z poszczególnych przedmiotów na półrocze bądź na zakończenie roku szkolnego, sprawdziany próbne dla klasy VI, a także na zakończenie klasy V, testy diagnozujące na początku roku szkolnego w klasie I i klasie IV, badania stanu czytelnictwa badania udziału dzieci w zajęciach, poziom frekwencji, badania stanu bezpieczeństwa uczniów w Szkole, badanie motywacji uczniów do nauki, efektów realizacji dodatkowych zajęć realizowanych w ramach projektu, badanie losów absolwentów. Zebrane wyniki są wykorzystywane do określenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, rozpoznawania trudności dzieci w czytaniu i pisaniu, wypracowania wniosków do dalszej pracy, organizacji i planowania pracy nauczycieli w ramach zajęć pozalekcyjnych, zarówno z dziećmi mającymi trudności, jak i z uczniami zdolnym, planowania pracy na następny rok szkolny, współpracy z rodzicami, uzyskiwania informacji na temat absolwentów. Szkoła gromadzi informacje o losach absolwentów np. albumy tematyczne w izbie regionalnej, odbywane praktyki studenckie w Szkole, dostępne są filmy w bibliotece z uroczystości szkolnych, kroniki szkolne itp. Informacje wykorzystują nauczyciele do pracy wychowawczej, mobilizacji uczniów do nauki, wskazywania ścieżek edukacji zawodowej, wskazywania wzorów do naśladowania, podkreślania wartości nauki w dorosłym życiu. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie 20/24

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczna Szkoła Postawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Ryłko Czerna Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3 PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Owczarach Owczary Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY Data sporządzenia raportu: 15.01.2016 Data przedstawienia raportu Radzie Pedagogicznej: 18.01.2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY 7.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Łęce Łęka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Przebieg ewaluacji. RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie 76-009 Bonin 1

Przebieg ewaluacji. RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie 76-009 Bonin 1 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli. Centrum Edukacji Nauczycieli w Szczecinie. Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Cele ewaluacji: Sprawdzenie czy nauczyciele, zespoły przedmiotowe i rada pedagogiczna organizując procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWICACH Buszkowice Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, RODZICÓW i UCZNIÓW SZKOŁY Zespół ds. ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Krakowska Medyczna Szkoła Policealna Nr 1 w Krakowie Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej Kąśna Dolna Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH Koncepcja pracy Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH W KALISZU NA LATA 2012-2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2015/2016 Sformułowanie założeń strategicznych koncepcji szkoły, poprzedzone zostało analizą danych. Analiza umożliwiła

Bardziej szczegółowo