Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: pomorskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: nr 01/PO KL/9.2/ Tytuł projektu: Hotelarz na morzu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Pomorskie Powiat: Gmina: Powiat m. Gdańsk M. Gdańsk 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte 2.2 Status prawny: Szkoła/Uczelnia Wyższa 2.3 NIP: (PL) REGON: Adres siedziby: Ulica: Wyzwolenia Nr domu: 8 Nr lokalu: - Miejscowość: Gdańsk Kod pocztowy: Telefon: (058) Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 1

2 Fax: (058) Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Zbigniew Pancer 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Małgorzata Korpok Karina Puzdrowska Numer telefonu: , Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: (058) Adres: Gdańsk ul Wyzwolenia Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Programy nauczania w Technikach Hotelarskich woj.pomorskiego nie są w pełni dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy.absolwenci kończą szkołę uzyskując tytuł Technika Hotelarstwa,który nie daje im wielu szans na zatrudnienie.w woj.pomorskim brak jest absolwentów z kwalifikacjami takimi jak:znajomość j.rosyjskiego,znajomość języka migowego,uprawnienia trójmiejskiego przewodnika turystycznego,tzw.uprawnienia morskie.w hotelach i innych skategoryzowanych obiektach noclegowych w regionie ambicją dyrekcji/gestora jest zatrudnianie wyłącznie osób z wyższym wykształceniem. Obiekty nieskategoryzowane,prowadzone przez przedsiębiorstwa rodzinne,nie zatrudniają osób obcych.duże zapotrzebowanie na średnią kadrę hotelarską zgłaszają natomiast podmioty z obszaru hotelarstwa morskiego.zsm otrzymuje od nich permanentnie zgłoszenia o wolnych etatach.wymagane są jednak specjalne kwalifikacje,które daje Książeczka Żeglarska.Daje ona jej posiadaczowi konkurencyjną sytuację na rynku pracy (gwarantuje uczniowi praktyki zawodowe a absolwentowi zatrudnienie).do uzyskania Ks.Zegl, wymaga się *świadectwa ukończenia modułowego kursu bezpieczeństwa żeglugi *zaświadczenia lekarskiego.koszt uzyskania Ks. Żegl.przekracza możliwości finansowe młodzieży.dotyczy to ceny samego szkolenia jak i badań lekarskich.w roku 2008 tylko 11 uczniów ZSM było w stanie sfinansować sobie Ks Żegl,a w roku 2007 zaledwie 9.Wszystkie te osoby odbyły już praktyki na statkach,część pracuje sezonowo(12 osób)a 4(obecnie absolwenci)zawarło umowę o pracę. Przeprowadzone na terenie ZSM badanie pozwala stwierdzić,że spośród 112 objętych nim uczniów-57osób(ponad 50%)jest zainteresowanych uzyskaniem w/w uprawnień;z tego jednak aż 48osób(ponad 84%)nie może tego zrealizować ze względu na sytuację materialną.w świetle powyższego,uzasadniony wydaje się pomysł zaproponowania tej grupie młodziezy możliwości uzyskania w/w uprawnień w szkole.zakłada sie realizację dwóch edycji modułowego kursu bezpieczeństwa w roku szkol 2008/09.Pozwoli to,na wyposażenie docelowo 60/po 30 w edycji/ uczniów Tech Hotel w Książ.Żeglarską/korelacja z potrzebami rynku pracy na okres najbliższych 5 lat,a w szczególności z potrzebą obsługi EURO 2012-planuje sie udostępnienie statków jako obiekty noclegowe/. Szkolenie przeprowadzi profesjonalna kadra marynarki handlowej Ośrodka Szkolenia Ratowniczego z Gdyni.Jest to w Trójmieście najbardziej uznawana,o wysokim poziomie kształcenia instytucja,posiadająca konkurencyjne/wynegocjowane/ceny szkoleń.zakłada się też konsultacje z przedstawicielami lokalnych armatorów,którzy przedstawią młodzieży specyfikę pracy na statkach oraz wyjaśnią procedury związane z zatrudnianiem się. CEL OGÓLNY PROJEKTU:Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych służących wzmocnieniu zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum Hotelarskiego poprzez modernizację oferty edukacyjnej ZSM i dostosowanie jej do lokalnego rynku pracy. CELE SZCZEGÓŁOWE:1.Wyposażenie uczniów w ciekawe i przydatne umiejętności(np. techniki ratownicze,komunikacja na statkach w języku angielskim,zasady udzielania pierwszej pomocy) oraz ogólną wiedzę o pracy na statkach 2.Rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej ZSM o kurs dający młodzieży konkurencyjne kwalifikacje poświadczone dokumentem 3.Stworzenie przez ZSM oferty edukacyjnej wykraczającej poza standardowy program nauczania 4.Umożliwienie rozwoju zawodowego i wzmocnienia do zatrudnienia grupie młodzieży o utrudnionym dostępie do edukacji(bariera finansowa)5.zwiekszenie zdolności komunikacyjnych oraz poziomu samooceny uczestników szkolenia ZGODNOŚĆ CELU PROJEKTU Z NASTEPUJACYMI DOKUMENTAMI: *PO KL na lata w woj.pomors. PRIORYTET IX *PLAN DZIAŁANIA na lata dla Priorytetu IX w woj.pomors.działanie 9.2*SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PO KL dla działania 9.2 *STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ woj pomors. do 2013 roku;realizacja celów z Priorytetu I *STRATEGIA ROZWOJU WOJ.POMORS.DO ROKU 2020 Priorytet I:KONKURENCYJNOŚĆ *GDAŃSKI PROGRAM NA RZECZ ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ /Edukacja, punkt 3 Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 2

3 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Wsparciem zostanie objętych 60 uczniów z klas IV/30osób/ i III/30/ osób Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku,którzy wyrażą zainteresowanie oraz zadeklarują umiejętność pływania(wymóg Urzędu Morskiego).Wybór docelowy uczniów klas III i IV uzasadniony jest:etapem ich kształcenia(wkrótce absolwenci),poziomem zdobytej wiedzy ogólnej i zawodowej, zrealizowanym programem praktyk zawodowych,wysokością motywacji,poziomem dojrzałości emocjonalnej(odpowiedzialność za swoje decyzje i powierzone zadania,oczekiwaniami wobec kursu.ewentualne wprowadzenie uczniów kl II na listę rezerwową będzie wynikało z indywidualnej analizy ich motywacji.zakłada się dobór kursantów gwarantujący dostęp do projektu na zasadzie całkowitej równości szans,w tym równości płci.projekt gwarantuje też wyrównanie szans w edukacji zapewniając też udział w szkoleniu osobom o niskim statusie materialnym, narażonym przez barierę finansową na wykluczenie społeczne(zgodność z polityką równych szans UE).Zaplanowana do wsparcia ilość osób nie powinna spowodować odmówienia udziału w kursie żadnemu z naprawdę zainteresowanych nim uczniów. SPOSÓB REKRUTACJI UCZESTNIKÓW: Po przeprowadzeniu promocji projektu,opartej na marchandisingu i kampanii promocyjnej,w której udział wezmą także uczniowie klas IV posiadający już Książ.Żeglarską,nastąpi rekrutacja chętnych oparta na: *teście psychometrycznym diagnozującym stopień zainteresowania kursem oraz poziom motywacji*indywidualnych rozmowach z kandydatami(psycholog)*ankiecie diagnozującej oczekiwania kandydatów wobec kursu. Po zakończeniu rekrutacji zaprowadzone zostaną dzienniki zajęć oraz lista rezerwowa(10 osób)do ewentualnego wykorzystania w naborze uzupełniającym Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Ilość osób Osoby nieaktywne zawodowo 60 w tym osoby uczące lub kształcące się 60 Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu Ogółem 60 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ilość 3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Działanie:Zarządzanie projektem "Hotelarz na morzu"( ) 1.Organizacja sekretariatu projektu(w tym szyld na drzwiach) 2.Przydział obowiązków dla personelu obsługującego projekt 3.Informacja na stronie internetowej ZSM o przystąpieniu szkoły do realizacji projektu i wsparciu otrzymanym z EFS i budżetu 4.Monitoring projektu i jego ewaluacja Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 3

4 Działanie II:Promocja projektu"hotelarz na morzu" (redakcja,powielanie oraz kolportaż materiałów promocyjnych,ogłoszenia na stronie internet.zsm o realizacji i efektach projektu,kampania informacyjno-promocyjna/pracownik ds.promocji/ Działanie III:Rekrutacja uczestników,doradztwo zawodowe/po 30osób do każdej edycji/ (Opracowanie i przeprowadzenie testu psychometrycznego badającego poziom motywacji,rozmowy indywidualne z kandydatami,ankieta diagnozująca oczekiwania/psycholog/,penetracja rynku pracy pracy,umowy o praktykę i pracę/doradca zawodowy/ REKRUTACJA:Pierwsza edycja: Druga edycja: Od momentu utworzenia list kursantów doradca zawodowy(kierownik ds kształcenia praktycznego)rozpocznie penetrację rynku pracy w hotelarstwie morskim w celu pozyskania podmiotów,u których młodzież mogłaby zrealizować praktykę zawodową i zyskać przyszłe zatrudnienie.do podmiotów tych należą m.in:polska Żegluga Bałtycka w Gdańsku,Port and Marine Services,Stena Line Polska.Planuje się zaproszenie na spotkanie z młodzieżą przedstawiciela przynajmniej jednego z w/w pracodawców w celu przedstawienia młodzieży specyfiki pracy na statkach na stanowiskach związanych ze zdobytym zawodem DORADZTWO ZAWODOWE:od do momentu ukończenia nauki przez uczestników DziałanieIV:Szkolenie A moduł:kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej(w tym:relacje na statku w j.ang.,konwencje i rodzaje zagrożeń na statku,procedury ewakuacyjne)-23godz/usługa realizowana na terenie ZSM przez kadrę Ośrodka Szkolenia Ratowniczego Akad.Morskiej/po 30 0sób w każdej edycji (23 h w tym 17 h zajęć teorii i 6 h warsztaty) wg harmonogramu; Pierwsza edycja: dwa razy w tygodniu h, h, h, h Druga edycja: dwa razy w tygodniu h, h, h h Działanie V:Szkolenie B:moduł:kurs elementarnych zasad udzielenia pierwszej pomocy medycznej(w tym:ratowanie i transport poszkodowanego,reanimacja)realizacja jak w module A - po 30 osób w każdej edycji (11h w tym 5,5 h zajęć teorii i 5,5 h ćwiczeń)wg harmonogramu: Pierwsza edycja: ,5h, ,5h Druga edycja: ,5h, ,5h Działanie VI:Szkolenie C:moduł:kurs indywidualnych technik ratunkowych(w tym: organizacja ratowania życia na morzu,ćwiczenia na basenie)-20 godzin na terenie Akad.Morskiej -po 30 osób w każdej edycji (20h w tym 6h zajęć teorii i 14h ćwiczenia) wg harmonogramu: Pierwsza edycja: (dwa razy w tygodniu w różnych dniach-wg uzgodnienia z Ośr.Szkol Ratownicz.AM) h, h, h, h Druga edycja: z przerwą na ferie: (dwa razy w tygodniu w różnych dniach-wg uzgodnienia z Ośrod.Szkol) h, h, h, h Do realizacji szkolenia C niezbędne jest zaangażowanie opiekuna(dojazdy na zajęcia do Gdyni powrót,przerwy miedzy zajęciami). Działanie VII:Szkolenie D:moduł:kurs przeciwpożarowy stopnia podstawowego(w tym:teoria pożaru,użytkowanie instalacji i środków gaśniczych,zajęcia poligonowe-na terenie Akad Morskiej) -po 30 osób w każdej edycji (16h w tym 6h zajęć teorii 10h ćwiczenia) wg harmonogramu: Pierwsza edycja: (jeden raz zajęcia z teorii,dwa razy ćwiczenia na poligonie w piątek) h, h, h Druga edycja: (jak wyżej) h, h, h Do realizacji szkolenia D również niezbędne jest zaangażowanie opiekuna grupy. W czasie każdej edycji w dniach realizowanych szkoleń(na terenie ZSM-6zajęć a na terenie AM-7.)każdy kursant otrzyma posiłek świadczony w formie cateringu przez bufet szkolny ZSM oraz bar przy AM. Po ostatnim module szkol.d młodzież otrzyma Certyfikat ukończenia Modułowego Kursu Bezpieczeństwa Żeglugi.Certyfikaty przygotowuje Ośr.Szkol.Ratowniczego Fundacji Rozwoju AM.Po odbyciu przez młodzież badań lekarskich i otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego nastąpi złożenie w/w dokumentów w Urzędzie Morskim w Gdyni.Na tej podstawie Urząd wystawi Książeczki Żeglarskie.Organizacją tych przedsięwzięć zajmie się koordynator. Pierwsza edycja:od ok do momentu otrzymania Książeczek Zeglarskich Druga edycja:od ok z uwagą jak wyżej W okresie planuje się :organizację badań lekarskich dla uczestników drugiej edycji, monitoring i ewaluacja projektu. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU sprowadza sie do:1.przeprowadzenia atrakcyjnego, wysokiej jakości szkolenia,podnoszącego kwalifikacje potwierdzonego dokumentem,którego realizacja bez wsparcia EFS i budżetu państwa byłaby nieosiągalna 2.Wdrożenia przez ZSM nowatorskich i ciekawych dla młodzieży form i metod nauczania przy wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych niemozliwych do zdobycia bez uzyskania wsparcia EFS i budżetu. Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 4

5 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu REZULTATY TWARDE: Wskaźniki produktu:*ilość edycji kursu:2*ilość godzin na kursie:70(34,5h teorii i 35,5h ćwiczeń)*ilość uczniów uczestniczących w kursie:60(po30 osób w każdej edycji) Wskaźniki realizacji projektu:*ilość uczniów,którzy otrzymają certyfikat:60*ilość uczniów,którzy otrzymają Książeczkę Żegl.:60*ilość uczniów realizujacych praktyki na statkach*ilość absolwentów,którzy zostaną zatrudnieni na statkach do 2012*ilość osób,które podejmą dalsze kształcenie zawodowe Rezultaty te zostaną zmierzone poprzez analizę dzienników kursu,rejestr wydanych dokumentów przez Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Akad Morsk w Gdyni i Urząd Morski w Gdyni,rejestr kariery zawodowej absolwentów(badania ilościowe) REZULTATY MIĘKKIE: *zdobycie przez uczniów nowych umiejętności oraz wiedzy w zakresie m.in.elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycz,bezpieczeństwa własnego,indywidualnych technik ratunkowych,zasad komunikacji na statkach w j.angielskim:ankieta i wywiad-po zakończeniu szkolenia,prezentacja uzyskanych umiejętności w CV*wzrost samooceny,poczucia wiary w swoje możliwości:test-na początku i na końcu szkolenia*zwiększenie motywacji do dalszego zdobywania kwalifikacji zawodow:ankieta i wywiad głębinowy-na początku i po zakończeniu szkolenia*wzrost zdolności komunikacyjnych-ankieta i wywiad głębinowy-na początku i po zakończeniu szkolenia*wieksza obowiązkowość i podobne umiejętności z zakresu predyspozycji osobistych:wywiad zogniskowany-w czasie i po zakończeniu szkolenia(badania jakościowe) Wartość dodana projektu-opis w 3.3 MONITORING PROJEKTU I REZULTATÓW Monitoring przebiegał będzie na wszystkich poziomach jego realizacji;obejmie: przebieg wszystkich działań(w tym szczególnie szkolenie i inne związane z udziałem młodziezy,stan wykonania budżetu,postęp i zakres uzyskiwanych rezultatów,pracę zespołu projektowego,zachowania kursantów i zaangażowanej kadry Metody pracy:formalne i nieformalne sposoby zbierania informacji,analiza dokumentacji-w tym finansowej,wywiady marketingowe,ankiety diagnozujace,obserwacja(jawna i uczestnicząca),test psychometryczny,uwagi kadry dydakt.rezultaty działań monitorujących bedą rejestrowane i przekazywane na bieżąco w formie raportów Zarządzającemu,Instytucji Pośredniczącej,zaangażowanemu personelowi.pozwoli to na wczesne wykrycie rozbieżności i problemów,diagnozę i likwidację ich przyczyn oraz przyjęcie przeciwdziałań.umozliwi to też bieżące doskonalenie realizowanych działań,podnoszenie ich jakości.ewaluacja końcowa/sumaryczna/dotyczyć będzie zbiorczego podsumowania efektów projektu.problemem,na który może napotkać realizacja projektu jest pojawienie się spadku frekwencji wśród niektórych uczniów(zmęczenie zajęciami,nadmiar obowiązków,spadek motywacji).metoda badawcza:monitoring poziomu frekwencji(dzienniki zajęć i wywiady).działania prewencyjne i zaradcze podejmowane będą przez psychologa oraz koordynatora projektu/wzmacnianie motywacji kursantów i ewentualne włączenie do szkolenia osób znajdujących się na liście rezerwowej obejmującej 10 osób/. Termin:maksymalnie do końca pierwszego modułu w każdej edycji;sposób uzupełnienia wiedzy przez te osoby-do uzgodn z Ośr.Szkol.Doradca zawodowy prowadzić będzie monitoring i rejestr zawodowych losów uczniów i absolwentów(umowy o praktykę i pracę).pozwoli to na osiągnięcie wszystkich założonych REZULTATÓW,które przyczynią się do osiągniecia jego CELÓW(nabyte umiejętności, wykształcone postawy,uzyskane uprawnienia i kwalifikacje). Projekt stwarza sporo szans na upowszechnienie:dalsza modernizacja oferty edukacyjnej ZSM wsparta środkami EFS i innych funduszy(szkolenia),rekomendacja podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez absolwentów kursu wśród kolegów ze szkoły,wprowadzenie do nauki j.ang.w ZSM treści realizowanych na kursie, wykorzystywanie materiałów szkoleniowych do realizacji różnych zajęć 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt 1.Doświadczenie w realizacji projektów dla młodzieży szkolnej(wymiany szkół z Polski i Niemiec).ZSM dotychczas uczestniczył w ośmiu takich projektach. Ostatnia edycja wymiany miała miejsce w maju 2008roku.Projekty finansowane są ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibami w Warszawie i Poczdamie.Wysokość dofinansowania z funduszy PNWM wyniosła w bież.roku 5000zł. Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 5

6 2.Doświadczenie w zakresie realizacji projektów posiadają też osoby zaplanowane do obsługi projektu"hotelarz NA MORZU"(realizacją projektu szkoleń i wymian w ramach programu LEONARDO da VINCI-okres realizacji przy wysokości wsparcia EURO oraz projektu finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości woj.pomorskiego-rok realizacji 2006,wysokość dofinansowania szkolenia:100000zł)oba projekty przyniosły realizację założonego celu i zaplanowanych rezultatów.osoby wyznaczone do zarządzania projektem posiadają wieloletnie doświadczenie w organizacji i kierowaniu innymi szkoleniami. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Nie zakłada się do zarządzania projektem angażowania osób z poza placówki Projektodawcy.Struktura organizacyjna projektu: KOORDYNATOR PROJEKTU/specjalista ds monitoringu/:organizacja i koordynacja wszystkich działań,kierowanie wdrażaniem,realizacją i rozliczeniem projektu;odpowiedzialność decyzyjna za projekt i realizację kursu zgodnie z planem;bieżąca kontrola,raporty sprawozdawcze,działania prewencyjne i naprawcze,ewaluacja,kierowanie rekrutacją i promocja projektu, SPECJALISTA DS ADMINISTRACJI I EWALUACJI:sekretariat kursu,udzielanie informacji kursantom,rekrutacja,promocja,dział zaopatrzenia,analiza poziomu frekwencji uczestników,ewaluacja,prowadzenie dokumentacji, obsługa kursantów PRACOWNIK OBSŁUGI FINANSOWEJ:obsługa finansowa projektu,obsługa konta projektu DYREKTOR/kierownik jednostki:zarządzanie instytucją,funkcja reprezentacyjna, PRACOWNIK DS PROMOCJI/wkład własny/:organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej,redagowanie i powielanie materiałów promocyjnych,informacje na stronie internetowej o realizacji projektu przez ZSM DORADCA ZAWODOWY/kierownik kształc.praktycznego/:penetracja branżowego rynku pracy,organizacja spotkania kursantów z przedstawicielem armatora, zawieranie umów o praktyki zawodowe,pośrednictwo w zatrudnianiu się młodzieży,inwigilacją przebiegu pracy zawodowej absolwentów Technikum KADRA DYDAKTYCZNA:*psycholog/pedagog szkolny ZSM/:rekrutacja,ewaluacja projektu,działania wspierające*profesjonalna kadra oficerska marynarki handlowej Ośrodka Szkolenia Ratowniczego Akademii Morskiej w Gdyni(ilość trenerów:6,ilość instruktorów:7)gwarantująca pomoce i materiały szkoleniowe oraz najwyższy w Trójmieście poziom szkolenia przy niezwykle konkurencyjnej cenie* nauczyciel/kolportaż ulotek/wkład własny Instytucja Projektodawcy posiada nowoczesne,dobrze wyposażone do obsługi projektu biuro oraz dysponuje dużą salą do realizacji szkolenia,ktorej użytkowanie może odbywać się w nieograniczonym zakresie. Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 6

7 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Koszty bezpośrednie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zadanie 1 : Zarządzanie projektem " Hotelarz na ,00 zł ,00 zł ,00 zł morzu" w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zadanie 2 : Promocja projektu "Hotelarz na 2 085,00 zł 1 000,00 zł 3 085,00 zł morzu" w tym koszty personelu 2 085,00 zł 1 000,00 zł 3 085,00 zł Zadanie 3 : Rekrutacja uczestników,doradztwo 2 250,00 zł 2 500,00 zł 4 750,00 zł zawodowe; w tym koszty personelu 2 250,00 zł 2 500,00 zł 4 750,00 zł Zadanie 4 : Szkolenie A: moduł: kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności ,00 zł 9 100,00 zł ,00 zł wspólnej( 23 godziny - usługa zlecona ) w tym koszty personelu 1 150,00 zł 1 150,00 zł 2 300,00 zł Zadanie 5 : Szkolenie B:moduł: kurs elementarnych zasad udzielania pierwszej 4 400,00 zł 4 400,00 zł 8 800,00 zł pomocy medycznej ( 11 godzin -usługa zlecona ) w tym koszty personelu 550,00 zł 550,00 zł 1 100,00 zł Zadanie 6 : Szkolenie C:moduł : kurs indywidualnych technik 7 560,00 zł 7 560,00 zł ,00 zł ratunkowych ( 20 godzin - usługa zlecona ) w tym koszty personelu 2 680,00 zł 2 680,00 zł 5 360,00 zł Zadanie 7 : Szkolenie D: moduł: kurs przeciwpozarowy stopnia ,00 zł ,00 zł ,00 zł podstawowego ( 16 godzin-usługa zlecona ) w tym koszty personelu 2 120,00 zł 2 120,00 zł 4 240,00 zł Koszty pośrednie 4 320,00 zł 4 320,00 zł 8 640,00 zł jako % kosztów bezpośrednich 0.00 % 0.00 % 0.00 % (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w kosztach ogółem ,00 zł 0,00 zł ,00 zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) % 0.00 % 8.70 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny 7 462,50 zł 7 462,50 zł ,00 zł Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 7

8 4.3.1 w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - ( )] 7 462,50 zł ,00 zł ,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,50 zł ,50 zł ,00 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 1 935,91 zł Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 8

9 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w Departamencie EFS Urzędu Marszałkowskiego w GDAŃSKU pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne 1 Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 9

10 Harmonogram realizacji projektu Rok 2008/2009 Łącznie Kwartał - - liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Zarządzanie projektem " Hotelarz na morzu" Etap 1 - Koordynacja działań projektu Etap 2 - Zarządzanie personelem projektu Etap 3 - Monitoring projektu Etap 4 - Ewaluacja działań i rezultatów Zaangażowany personel Koordynator Projektu ( i specjalista ds minitoringu )-45 h Specj. ds administracji i ewaluacji- 14 h Specjalista ds obsługi finansowej - 40 h Dyrektor - 57 h Liczba uczestników Zadanie 2 - Promocja projektu "Hotelarz na morzu" Etap 1 - Akcja promocyjna projektu(strona internetowa ZSM,prasa ) Etap 2 - Redagowanie i druk materiałów promocyjnych Etap 3 - Kolportaż ulotek Etap 4 - Kampania informacyjno-promocyjna Zaangażowany personel Pracownik ds promocji(wolontariat)-45 h Uczeń (wolontariat 2osoby) - 20 h Pracownik ds kolportażu materiałów promocyjnych- 7 h Koordynator Projektu i specjalista ds monitoringu - 10 h Specjalista ds administracji i ewaluacji - 15 h Specjalista ds obsługi finansowejj - 5 h Liczba uczestników Zadanie 3 - Rekrutacja uczestników,doradztwo zawodowe; Etap 1 - Opracowanie i przeprowadzenie testu psychometrycznego Etap 2 - Nabór uczestników/zapisy Etap 3 - Indywidualne rozmowy z kandydatami Etap 4 - Ogłoszenie list uczestników(w tym rerzerwowej) Etap 5 - Zaprowadzenie dzienników zajęć Etap 6 - Działania wspierające i motywujące/psycholog Etap 7 - Penetracja rynku pracy,umowy o praktykę i pracę/doradca zawodowy Zaangażowany personel Psycholog - 50 h Doradca zawodowy - 45 h Koordynator Projektu i specjalista ds monitoringu -25 h Specjalista ds administracji i ewaluacji - 30 h Liczba uczestników Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 10

11 Zadanie 4 - Szkolenie A: moduł: kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej( 23 godziny - usługa zlecona ) Etap 1 - Edycja pierwsza kursu Etap 2 - Edycja druga kursu Zaangażowany personel Instruktor 1-12 h Trener 1-12 h Trener 2-12 h Trener 3-10 h Koordynator Projektu i specjalista ds monitoringu - 25 h Specjalista ds administracji i ewaluacji - 15 h Specjalista ds obsługi finansowej - 10 h Liczba uczestników Zadanie 5 - Szkolenie B:moduł: kurs elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej ( 11 godzin -usługa zlecona ) Etap 1 - Edycja pierwsza kursu Etap 2 - Edycja druga kursu Zaangażowany personel Instruktor - 11 h Trener 1-11 h Koordynator Projektu (i specjalista ds monitoringu ) - 20 h Specjalista ds administracji i ewaluacji - 15 h Specjalista ds obsługi finansowej - 5 h Liczba uczestników Zadanie 6 - Szkolenie C:moduł : kurs indywidualnych technik ratunkowych ( 20 godzin - usługa zlecona ) Etap 1 - Edycja pierwsza kursu Etap 2 - Edycja druga kursu Zaangażowany personel Opiekun grupy 1-56 h Trener 1-6 h Trener 2-6 h Instruktor 1-14 h Instruktor 2-14 h Koordynator Projektu i specjalista ds monitoringu - 25 h Specjalista ds administracji i ewaluacji -n 15 h Specjalista ds obsługi kfinansowej - 5 h Opiekun grupy 2-56 h Liczba uczestników Zadanie 7 - Szkolenie D: moduł: kurs przeciwpozarowy stopnia podstawowego ( 16 godzin-usługa zlecona ) Etap 1 - Edycja pierwsza kursu Etap 2 - Edycja druga kursu Zaangażowany personel Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 11

12 Opiekun grupy - 44 h Trener -12 h Instruktor 1-10 h Instruktor 2-10 h Dyrektor- 15 h Koordynator i specjalista ds monitoringu - 30 h Specjalista ds administracji i ewaluacji - 40 h Specjalista ds obsługi finansowej - 15 h Opiekun grupy 2-44 h Liczba uczestników Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 12

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Zadanie 1: Zarządzanie projektem " Hotelarz na morzu" 1. Wynagrodzenie koordynatora projektu(umowa ZLECENIE) 2. Wynagrodzenie pracownika ds admimnistracji i ewaluacji (UMOWA ZLECENIE) 3. Wynagrodzenie pracownika ds obsługi finansowej (UMOWA ZLECENIE) Zadanie 2: Promocja projektu "Hotelarz na morzu" 4. Wynagrodzenie pracownika ds promocji( redagowanie i druk materiałów reklam,ogłoszenia na stronie uinternet. (wolontariat naucz-wkład własny) 5. Wynagrodzenie pracownika ds kolportażu ulotek reklamowych( wolontariat nauczyciela -wkład własny) 6. Wynagrodzenie osób do kampanii informacyjno-promocyjnej-wolon tariat (2 uczniów- wkład własny) Zadanie 3: Rekrutacja uczestników,doradztwo zawodowe; 7. Wynagrodzenie doradcy zawodowego ( UMOWA ZLECENIE) 8. Wynagrodzenie psychologa(umowa ZLECENIE) Pomoc publiczna (T/N) Zadanie 4: Szkolenie A: moduł: kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej( 23 godziny - usługa zlecona ) 9. Koszt modułu (90,00 X 30 osób w kazdej edycji) 10. Wynajem sali na zajęcia i warsztaty ( wkład własny ) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,00 zł ,00 zł ,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł 4 500,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł 3 600,00 zł NIE NIE miesiąc 3 700,00 zł 2 100,00 zł 2 085,00 zł NIE NIE godz 25 50,00 zł 1 250,00 zł NIE NIE godz 7 30,00 zł 210,00 zł NIE NIE godz 25 25,00 zł 625,00 zł 2 250,00 zł NIE NIE godz 20 50,00 zł 1 000,00 zł NIE NIE godz 25 50,00 zł 1 250,00 zł ,00 zł NIE NIE moduł ,00 zł 2 700,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 2 300,00 zł 11. Zakup tablicy interaktywnej TAK NIE szt ,00 zł 5 400,00 zł 12. Zakup projektora do tablicy interaktywnej 13. Zakup laptopa dp tablicy interaktywnej 14. Zakup organizerów na stanowiska pracy uczestników TAK NIE szt ,00 zł 2 200,00 zł TAK NIE szt ,00 zł 2 500,00 zł NIE NIE szt 30 20,00 zł 600,00 zł 15. Wyżywienie uczestników ( 4 x NIE NIE szt ,00 zł 1 200,00 zł 16. Wynajem sali na zajęcia i warsztaty ( wkład własny ) Zadanie 5: Szkolenie B:moduł: kurs elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej ( 11 godzin -usługa zlecona ) NIE NIE godz ,00 zł 2 300,00 zł 4 400,00 zł Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 13

14 17. Koszt modułu (80,00 x 30 osób NIE NIE moduł ,00 zł 2 400,00 zł w każdej edycji) 18. Wyżywienie uczestników ( 3 x NIE NIE szt 90 10,00 zł 900,00 zł 19. Wynajem sali na zajęcia i warsztaty ( wkład własny ) NIE NIE godz ,00 zł 1 100,00 zł Zadanie 6: Szkolenie C:moduł : kurs indywidualnych technik ratunkowych ( 20 godzin - usługa zlecona ) 20. Koszt modułu ( 120,00 x 30 osób w każdej edycji) 7 560,00 zł NIE NIE moduł ,00 zł 3 600,00 zł 21. Wyżywienie uczestników (4 x NIE NIE szt 120 9,00 zł 1 080,00 zł 22. Koszty dojazdów i powrotów uczestników na szkolenie w Gdyni (8 kursów x 30 uczestników) NIE NIE szt 240 5,00 zł 1 200,00 zł 23. Wynagrodzenie opiekuna pierwszego ( 20 godzin szkolenie + NIE 8 godzin dojazdy i powroty NIE godz 28 30,00 zł 840,00 zł )UMOWA ZLECENIE 24. Wynagrodzenie opiekuna drugiego ( 20 godzin szkoleni + 8 NIE godzin dojazdy i powroty )UMOWA NIE godz 28 30,00 zł 840,00 zł ZLECENIE Zadanie 7: Szkolenie D: moduł: kurs przeciwpozarowy stopnia podstawowego ( 16 godzin-usługa zlecona ) 25. Koszt modułu (100,00 x 30osób w każdej edycji) ,00 zł NIE NIE moduł ,00 zł 3 000,00 zł 26. Wyżywienie uczestników (3 x NIE NIE szt 90 9,00 zł 810,00 zł 27. Koszty dojazdów i powrotów uczestników na szkolenie w Gdyni (6 kursów x 30 uczestników) 28. Wynagrodzenie opiekuna grupy ( 16 godzin szkolenie + 6 godzin dojazdy i powroty ) 29. Koszt certyfikatów ukończenia szkolenia NIE NIE szt 180 5,00 zł 900,00 zł NIE NIE godz 22 30,00 zł 660,00 zł NIE NIE szt 30 20,00 zł 600,00 zł 30. Koszt Książeczek Żeglarskich NIE NIE szt 30 60,00 zł 1 800,00 zł 31. Koszt badań lekarskich uczestników szkolenia NIE NIE szt ,00 zł 5 100,00 zł 32. Wynagrodzenie opiekuna drugiego ( 16 godzin szkolenie + 6 NIE godzin dojazdy i powroty )UMOWA NIE szt 22 30,00 zł 660,00 zł ZLECENIE KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 4 320,00 zł 0.00 % ,00zł % ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 14

15 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Zadanie 1: Zarządzanie projektem " Hotelarz na morzu" 1. Wynagrodzenie koordynatora projektu(umowa ZLECENIE) 2. Wynagrodzenie pracownika ds admimnistracji i ewaluacji (UMOWA ZLECENIE) 3. Wynagrodzenie pracownika ds obsługi finansowej (UMOWA ZLECENIE) Zadanie 2: Promocja projektu "Hotelarz na morzu" 4. Wynagrodzenie pracownika ds promocji( redagowanie i druk materiałów reklam,ogłoszenia na stronie uinternet. (wolontariat naucz-wkład własny) 5. Wynagrodzenie pracownika ds kolportażu ulotek reklamowych( wolontariat nauczyciela -wkład własny) 6. Wynagrodzenie osób do kampanii informacyjno-promocyjnej-wolon tariat (2 uczniów- wkład własny) Zadanie 3: Rekrutacja uczestników,doradztwo zawodowe; 7. Wynagrodzenie doradcy zawodowego ( UMOWA ZLECENIE) 8. Wynagrodzenie psychologa(umowa ZLECENIE) Pomoc publiczna (T/N) Zadanie 4: Szkolenie A: moduł: kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej( 23 godziny - usługa zlecona ) 9. Koszt modułu (90,00 X 30 osób w kazdej edycji) 10. Wynajem sali na zajęcia i warsztaty ( wkład własny ) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,00 zł ,00 zł ,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł 4 500,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł 3 600,00 zł NIE NIE miesiąc 3 700,00 zł 2 100,00 zł 1 000,00 zł NIE NIE godz 20 50,00 zł 1 000,00 zł NIE NIE godz 0 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE godz 0 0,00 zł 0,00 zł 2 500,00 zł NIE NIE godz 25 50,00 zł 1 250,00 zł NIE NIE godz 25 50,00 zł 1 250,00 zł 9 100,00 zł NIE NIE moduł ,00 zł 2 700,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 2 300,00 zł 11. Zakup tablicy interaktywnej TAK NIE szt 0,00 zł 0,00 zł 12. Zakup projektora do tablicy interaktywnej 13. Zakup laptopa dp tablicy interaktywnej 14. Zakup organizerów na stanowiska pracy uczestników TAK NIE szt 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE szt 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE szt 30 20,00 zł 600,00 zł 15. Wyżywienie uczestników ( 4 x NIE NIE szt ,00 zł 1 200,00 zł 16. Wynajem sali na zajęcia i warsztaty ( wkład własny ) Zadanie 5: Szkolenie B:moduł: kurs elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej ( 11 godzin -usługa zlecona ) NIE NIE godz ,00 zł 2 300,00 zł 4 400,00 zł Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 15

16 17. Koszt modułu (80,00 x 30 osób NIE NIE moduł ,00 zł 2 400,00 zł w każdej edycji) 18. Wyżywienie uczestników ( 3 x NIE NIE szt 90 10,00 zł 900,00 zł 19. Wynajem sali na zajęcia i warsztaty ( wkład własny ) NIE NIE godz ,00 zł 1 100,00 zł Zadanie 6: Szkolenie C:moduł : kurs indywidualnych technik ratunkowych ( 20 godzin - usługa zlecona ) 20. Koszt modułu ( 120,00 x 30 osób w każdej edycji) 7 560,00 zł NIE NIE moduł ,00 zł 3 600,00 zł 21. Wyżywienie uczestników (4 x NIE NIE szt 120 9,00 zł 1 080,00 zł 22. Koszty dojazdów i powrotów uczestników na szkolenie w Gdyni (8 kursów x 30 uczestników) NIE NIE szt 240 5,00 zł 1 200,00 zł 23. Wynagrodzenie opiekuna pierwszego ( 20 godzin szkolenie + NIE 8 godzin dojazdy i powroty NIE godz 28 30,00 zł 840,00 zł )UMOWA ZLECENIE 24. Wynagrodzenie opiekuna drugiego ( 20 godzin szkoleni + 8 NIE godzin dojazdy i powroty )UMOWA NIE godz 28 30,00 zł 840,00 zł ZLECENIE Zadanie 7: Szkolenie D: moduł: kurs przeciwpozarowy stopnia podstawowego ( 16 godzin-usługa zlecona ) 25. Koszt modułu (100,00 x 30osób w każdej edycji) ,00 zł NIE NIE moduł ,00 zł 3 000,00 zł 26. Wyżywienie uczestników (3 x NIE NIE szt 90 9,00 zł 810,00 zł 27. Koszty dojazdów i powrotów uczestników na szkolenie w Gdyni (6 kursów x 30 uczestników) 28. Wynagrodzenie opiekuna grupy ( 16 godzin szkolenie + 6 godzin dojazdy i powroty ) 29. Koszt certyfikatów ukończenia szkolenia NIE NIE szt 180 5,00 zł 900,00 zł NIE NIE godz 22 30,00 zł 660,00 zł NIE NIE szt 30 20,00 zł 600,00 zł 30. Koszt Książeczek Żeglarskich NIE NIE szt 30 60,00 zł 1 800,00 zł 31. Koszt badań lekarskich uczestników szkolenia NIE NIE szt ,00 zł 5 100,00 zł 32. Wynagrodzenie opiekuna drugiego ( 16 godzin szkolenie + 6 NIE godzin dojazdy i powroty )UMOWA NIE szt 22 30,00 zł 660,00 zł ZLECENIE KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 4 320,00 zł 0.00 % 0,00zł 0.00 % ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 16

17 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Zadanie 1: Zarządzanie projektem " Hotelarz na morzu" 1. Wynagrodzenie koordynatora projektu(umowa ZLECENIE) 2. Wynagrodzenie pracownika ds admimnistracji i ewaluacji (UMOWA ZLECENIE) 3. Wynagrodzenie pracownika ds obsługi finansowej (UMOWA ZLECENIE) Zadanie 2: Promocja projektu "Hotelarz na morzu" 4. Wynagrodzenie pracownika ds promocji( redagowanie i druk materiałów reklam,ogłoszenia na stronie uinternet. (wolontariat naucz-wkład własny) 5. Wynagrodzenie pracownika ds kolportażu ulotek reklamowych( wolontariat nauczyciela -wkład własny) 6. Wynagrodzenie osób do kampanii informacyjno-promocyjnej-wolon tariat (2 uczniów- wkład własny) Zadanie 3: Rekrutacja uczestników,doradztwo zawodowe; 7. Wynagrodzenie doradcy zawodowego ( UMOWA ZLECENIE) 8. Wynagrodzenie psychologa(umowa ZLECENIE) Pomoc publiczna (T/N) Zadanie 4: Szkolenie A: moduł: kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej( 23 godziny - usługa zlecona ) 9. Koszt modułu (90,00 X 30 osób w kazdej edycji) 10. Wynajem sali na zajęcia i warsztaty ( wkład własny ) j.m. Razem ,00 zł ,00 zł ,00 zł NIE NIE miesiąc 9 000,00 zł NIE NIE miesiąc 7 200,00 zł NIE NIE miesiąc 4 200,00 zł 3 085,00 zł NIE NIE godz 2 250,00 zł NIE NIE godz 210,00 zł NIE NIE godz 625,00 zł 4 750,00 zł NIE NIE godz 2 250,00 zł NIE NIE godz 2 500,00 zł ,00 zł NIE NIE moduł 5 400,00 zł NIE NIE godz 4 600,00 zł 11. Zakup tablicy interaktywnej TAK NIE szt 5 400,00 zł 12. Zakup projektora do tablicy interaktywnej 13. Zakup laptopa dp tablicy interaktywnej 14. Zakup organizerów na stanowiska pracy uczestników TAK NIE szt 2 200,00 zł TAK NIE szt 2 500,00 zł NIE NIE szt 1 200,00 zł 15. Wyżywienie uczestników ( 4 x NIE NIE szt 2 400,00 zł 16. Wynajem sali na zajęcia i warsztaty ( wkład własny ) NIE NIE godz 4 600,00 zł Zadanie 5: Szkolenie B:moduł: kurs elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej ( 11 godzin -usługa zlecona ) 8 800,00 zł Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 17

18 17. Koszt modułu (80,00 x 30 osób NIE NIE moduł 4 800,00 zł w każdej edycji) 18. Wyżywienie uczestników ( 3 x NIE NIE szt 1 800,00 zł 19. Wynajem sali na zajęcia i warsztaty ( wkład własny ) NIE NIE godz 2 200,00 zł Zadanie 6: Szkolenie C:moduł : kurs indywidualnych technik ratunkowych ( 20 godzin - usługa zlecona ) 20. Koszt modułu ( 120,00 x 30 osób w każdej edycji) ,00 zł NIE NIE moduł 7 200,00 zł 21. Wyżywienie uczestników (4 x NIE NIE szt 2 160,00 zł 22. Koszty dojazdów i powrotów uczestników na szkolenie w Gdyni (8 kursów x 30 uczestników) NIE NIE szt 2 400,00 zł 23. Wynagrodzenie opiekuna pierwszego ( 20 godzin szkolenie + NIE 8 godzin dojazdy i powroty NIE godz 1 680,00 zł )UMOWA ZLECENIE 24. Wynagrodzenie opiekuna drugiego ( 20 godzin szkoleni + 8 NIE godzin dojazdy i powroty )UMOWA NIE godz 1 680,00 zł ZLECENIE Zadanie 7: Szkolenie D: moduł: kurs przeciwpozarowy stopnia podstawowego ( 16 godzin-usługa zlecona ) 25. Koszt modułu (100,00 x 30osób w każdej edycji) ,00 zł NIE NIE moduł 6 000,00 zł 26. Wyżywienie uczestników (3 x NIE NIE szt 1 620,00 zł 27. Koszty dojazdów i powrotów uczestników na szkolenie w Gdyni (6 kursów x 30 uczestników) 28. Wynagrodzenie opiekuna grupy ( 16 godzin szkolenie + 6 godzin dojazdy i powroty ) 29. Koszt certyfikatów ukończenia szkolenia NIE NIE szt 1 800,00 zł NIE NIE godz 1 320,00 zł NIE NIE szt 1 200,00 zł 30. Koszt Książeczek Żeglarskich NIE NIE szt 3 600,00 zł 31. Koszt badań lekarskich uczestników szkolenia NIE NIE szt ,00 zł 32. Wynagrodzenie opiekuna drugiego ( 16 godzin szkolenie + 6 NIE godzin dojazdy i powroty )UMOWA NIE szt 1 320,00 zł ZLECENIE KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 8 640,00 zł 0.00 % ,00 zł 8.70 % ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 18

19 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: Uzasadnienie dla CROSS-FINANCINGU: W ramach cross-financingu Projektodawca zamierza zakupić sprzęt stanowiący wydatek kwalifikowalny, mieszczący się w zakresie stosowania dla działania 9.2./zakup sprzętu i wyposażenia:wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesne stanowiska do praktycznej nauki zawodu/ Cross-financingiem objęte są w projekcie "HOTELARZ NA MORZU" nastepujące pozycje: 1.Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem i przewodami łączącymi (5400zł) 2.Projektor do tablicy interaktywnej ( zł ) 3.Laptop do tablicy interaktywnej ( zł ) Zastosowanie tablicy interaktywnej pozwala na poprawienie efektywności procesu nauczania, zwiększenie zaangażowania uczniów oraz bliższy z nimi kontakt. Można w prosty i ciekawy sposób przedstawić całej klasie materiały multimedialne a w dowolnej chwili zacząć nanosić na nich własne uwagi, adnotacje, rysunki. 0 Łącząc tablicę w jeden system z komputerem i projektorem otrzymujemy potężne narzędzie, które radykalnie zmienia znaczenie zajęć szkolnych. Wyżej wymieniony sprzęt jest niezbędny do realizacji zajęć w ramach: * szkolenia A(moduł:kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej a w szczególności do multimedialnych prezentacji zagadnień:rozpznawanie i likwidacja zagrożeń na statkach,ewakuacja osób ze statku,rozpoznawanie ostrzegawczych sygnałów świetlnych,procedury ewakuacyjne i innych treści modułu. * szkolenia B: kurs elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, w tym w treściach dotyczących:ratowania i transportu poszkodowanych, ułożenia rannych, reanimacji, rozpoznawania rodzajów obrażen i innych podobnych zagadnień. Kursanci będą mieli okazję poznać najnowocześniejsze środki dydaktyczne, przez co możliwa będzie realizacja nowatorskich, ciekawych dla młodzieży form i metod nauczania.w znaczny sposób podniesie to tez jakość kształceia zawodowego szkoły,szczegolnie w zakresie praktycznym. Wdrożenie przez ZSM zmodernizowanej oferty edukacyjnej przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego w ramach gross-financingu, stanowi bardzo ważną dla szkoły wartość dodaną projektu. Łączne wydatki w ramach cross-financingu zł co stanowi 8,7% kosztów oogółem Uzasadnienie: Na koszty pośrednie w budżecie składają się: 1.Wynagrodzenie (plus składki) dyrektora jednostki ( związane z kierowaniem personelem obsługowym i pedagogicznym, zaangażowanym do realizacji projektu"hotelarz na morzu" oraz kierowanie instytucją Projektodawcy jako miejscem realizacji projektu ) 600 zł/miesiąc x 6 miesięcy = zł 2.Koszty wynajmu pomieszczenia na sekretariat projektu wraz z wyposażeniem: ( wg przyjętych stawek rynkowych ). Koszt wynajmu pomieszczenia sekretariatu / 15 m2 / obejmuje następujące pozycje: * koszt czynszu * koszt energii elektrycznej,wody,ogrzewania * koszt pracy osoby sprzątającej * użytkowanie sprzętu: komputer wraz z oprogramowaniem i Internetem, drukarka, telefon, fax, kserokopiarka 500 zł/miesiąc x 6 miesięcy = 3000 zł 3.Wynagrodzenie ( plus składki ) dozorcy-portiera Sala, w której mają odbywać się zajęcia w ramach szkolenia, znajduje się na posesji szkoły, w wolnostojącym budynku, oddalonym od gmachu głównego o ok 50 metrów. Dozór i ochrona tego budynku wymagać będzie wzmożonej uwagi i działań tego pracownika obsługi, zwłaszcza, ze zajęcia kończyć sie będą w godzinach późno popołudniowych lub wieczornych. 340 zł x 6 miesięcy = 2040 zł Razem koszty pośrednie: zł (stanowi to 7,5 % kosztów ogólnych budżetu projektu ) Projekt jest zwolniony ze stosowania Ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29 stycznia 2004r na podstawie artykułu 4 punkt 8 ( całkowita wartość zleconej usługi -zamówionego szkolenia - wynosi zł) Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 19

20 Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: CD19-20AE-40B6-E3FD 20

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Przed ożeniem wniosku wypełnionego w GWA-Edytor beneficjent jest zobligowany do wczytania pliku XML (skompresowanego do formatu ZIP_POKL lub ZIP) z danymi do GWA dostępnego przez Internet (www.generatorwnioskow.efs.gov.pl)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo