Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków ogłoszonego w ramach Działań 6.3, 7.3 oraz 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Część Druga

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków ogłoszonego w ramach Działań 6.3, 7.3 oraz 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Część Druga"

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków ogłoszonego w ramach Działań 6.3, 7.3 oraz 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Część Druga 1. Wnioskodawcą jest podmiot, który działa w obrębie 7 gmin zlokalizowanych na terenie 4 powiatów. Wnioskodawca ma siedzibę na terenie jednej z 7 gmin. Czy kryterium dostępu dotyczące obowiązku posiadania przez Wnioskodawcę lub Partnera siedziby, oddziału, filii na terenie gminy lub powiatu, których projekt dotyczy zostanie spełnione w tym przypadku? Czy też Wnioskodawca lub partner muszą posiadać siedzibę (oddział, filię) na terenie każdej z 7 gmin? Projekt, w którym występuje Wnioskodawca mający siedzibę na terenie jednej z kilku gmin stanowiących obszar realizacji, spełnia kryterium dostępu. 2. Jak należy prawidłowo wybrać obszar realizacji projektu (pole 1.9) jeżeli we wniosku obejmujemy wsparciem kilka gmin z różnych powiatów? Czy wówczas należy wybrać całe województwo małopolskie? Nie. W punkcie 1.9 wniosku należy określić obszar realizacji projektu z dokładnością do jednej lub kilku konkretnych gmin. 3. Jeżeli projekt realizowany będzie w kilku gminach na terenie jednego powiatu to czy w polu 1.9 wniosku wystarczy wybrać powiat czy konkretne gminy? Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL w przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin należy wskazać wszystkie gminy na terenie których realizowany będzie projekt. Zasadne jest więc wskazanie w polu 1.9 konkretnych gmin. 4. Jaki dokument powinien być podpisany na etapie składania wniosku w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie? Na etapie składania wniosku o dofinansowanie potwierdzeniem nawiązania współpracy pomiędzy partnerami projektu jest uzupełnienie informacji w punkcie 2.8 wniosku oraz podpisanie oświadczenia partnerów projektu w części V wniosku. Nie

2 ma obowiązku dołączenia, a także posiadania innego dokumentu potwierdzającego nawiązanie współpracy przy realizacji projektu partnerskiego. Zawarcie pisemnej umowy lub porozumienia partnerów, określającego podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami wymagane jest na etapie składania załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowane projektu. 5. Co należy rozumieć przez rundę konkursową? Runda konkursowa to okres naboru wniosków trwający od 1. do 15. dnia danego miesiąca a następnie od 16. dnia do końca danego miesiąca. W ciągu miesiąca są dwie rundy konkursowe. Wnioski złożone w ramach danej rundy konkursowej oceniane są podczas jednego posiedzenia KOP i umieszczane na jednej liście rankingowej. 6. Czy WUP Kraków rekomenduje konkretny model PIW EQUAL, który umożliwia spełnienie kryterium strategicznego w ramach Działania 6.3 i 7.3? Wnioskodawca sam wybiera rezultat aktywizacji środowisk lokalnych, który będzie wykorzystany podczas realizacji projektu. Wybrany model powinien być dostosowany do specyfiki grupy docelowej i charakteru proponowanego w projekcie wsparcia. 7. Gdzie można znaleźć wykaz modeli aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL? Informacje na temat możliwych do zastosowania modeli i metod (rezultatów) można znaleźć na stronie internetowej 8. Gdzie można znaleźć wykaz instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej? Kwestie instytucji rynku pracy reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2009r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.). Jednostki organizacyjne pomocy społecznej natomiast określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz z późn. zm.).

3 9. Gdzie we wniosku należy zawrzeć informację o tym, że projekt skierowany jest do osób zamieszkujących gminy województwa małopolskiego dotknięte skutkami powodzi w 2010 roku, aby zostało spełnione kryterium strategiczne? Czy informacja ta musi znaleźć się w części opisowej wniosku? W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich charakterystykę osób, które zostaną objęte wsparciem należy opisać w punkcie wniosku. Opisując grupę docelową, należy wskazać, skąd pochodzić będą uczestnicy. WUP Kraków rekomenduje, aby informacja o spełnieniu kryterium strategicznego znalazła się w punkcie wniosku przy opisie grupy docelowej. 10. Czy możliwe jest, aby grupą docelową w ramach inicjatyw oddolnych byli nauczyciele pracujący w szkole zlokalizowanej w gminie wiejskiej, z których część mieszka w miastach powyżej 25 tysięcy mieszkańców? Osoby zamieszkujące poza gminami wiejskimi, wiejsko-miejskimi i miastami do 25 tysięcy mieszkańców mogą być objęte wsparciem w ramach Działania 6.3 i 9.5 jedynie pod warunkiem, że stanowią: społeczność lokalną aktywnie działającą na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich lub wsparcie kierowane jest do podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów (w przypadku Działania 6.3), społeczność lokalną aktywnie działającą na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich lub wsparcie kierowane jest do podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju (w przypadku Działania 9.5). 11. Czy w ramach Działania 6.3 możliwe jest objęcie wsparciem uczniów w wieku 15-18? Zgodnie z Dokumentacją Konkursową grupą docelową w ramach Działania 6.3 mogą być mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców województwa małopolskiego pozostający bez zatrudnienia w wieku lata.

4 Pod pojęciem osoby pozostającej bez zatrudnienia rozumie się (zgodnie z SzOP PO KL) osobę w wieku lat niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osobę zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Zgodnie z Kodeksem Pracy (art ) zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat. Można zatrudniać tylko tych młodocianych (młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat), którzy ukończyli co najmniej gimnazjum. Wyjątkowe przypadki możliwości zatrudniania osób, które: - nie ukończyły gimnazjum, - nie mają 16 lat, ale ukończyły gimnazjum, - nie mają 16 lat i nie ukończyły gimnazjum reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. 2002, nr 214, poz. 1808). Należy ponadto pamiętać, że projekty w ramach Działania 6.3 muszą realizować cel "Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich". Działania realizowane w ramach Działania 6.3 powinny przyczyniać się do podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na obszarach wiejskich. W ramach Działania realizowane powinno być zatem wsparcie ukierunkowane na aktywizację zawodową oraz podniesienie poziomu zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich, a zwłaszcza nabycie umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem, a zatem wsparcie przyczyniające się do poprawy sytuacji na rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia. Jeżeli zatem uczniowie, do których Wnioskodawca planuje skierować wsparcie spełniają wyżej opisane wymogi grupy docelowej, a wsparcie w ramach projektu wpisuje się w cele Działania możliwe jest realizowanie projektu skierowanego do uczniów w wieku lat.

5 12. Czy w ramach Działania 7.3. można wspierać osoby, których dochód nie przekracza kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej? Zgodnie z zapisami SzOP w ramach PO KL do kategorii osób niezatrudnionych, które mają możliwość otrzymania wsparcia w ramach Działania 7.3, zaliczone zostały: 1. osoby w wieku lat pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby niepełnosprawne bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych), 2. osoby w wieku lat zatrudnione lub wykonujące inne prace zarobkowe, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej. 13. Czy ograniczenie ilości składania wniosku dotyczy tylko Lidera (Wnioskodawcy) czy również Partnera? Kryterium dostępu Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej dotyczy wyłącznie występowania danego podmiotu w charakterze Wnioskodawcy, a nie Partnera. 14. Jakie informację należy zawrzeć we wniosku, aby był uznany punkt 1 standardu minimum? Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL z dnia 1 kwietnia 2011 r. Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn oznacza przedstawienie danych jakościowych lub ilościowych w podziale na płeć w obszarze interwencji lub zasięgu oddziaływania projektu oraz odniesienie się do występujących barier równości. Minimalnym wymogiem powinno być podanie w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn przynajmniej jednej danej w podziale na płeć, dotyczącej obszaru interwencji lub zasięgu oddziaływania projektu wraz z komentarzem/ wyjaśnieniem dotyczącym podanej danej w odniesieniu do występowania (bądź braku) którejś z barier równości szans kobiet i mężczyzn. 15. Skąd można pozyskać dane do diagnozy w przypadku otwartego naboru uczestników skoro często nie ma danych ma szczeblu gminnym? Podręcznik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL podaje źródła danych w podziale na płeć: Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn Bank Danych Lokalnych

6 Regionalne Obserwatoria Rynku Pracy System Informacji Oświatowej Inne opracowania o Raport Kongresu Kobiet Polskich 2009 o Raport GUS Kobiety w Polsce 2008 o o Raport UNDP Polityka równości płci Polska 2007 o o Raport PARP Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii o Raport Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy MPiPS o o Projekt PIW EQUAL Elastyczny pracownik, partnerska rodzina równość poprzez przedszkola, elastyczne formy pracy - o Projekt PIW EQUAL Gender Index równość w miejscu pracy i firmach o G. Mazurkiewicz Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność, czy o dyskryminacja? o Ewa Majewska, Ewa Rutkowska Równa szkoła edukacja wolna od dyskryminacji o Raport Fundacji Feminoteka Ślepa na płeć edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny o Materiały edukacyjne Aaaaby uczyć o równości płci o Projekt Bez lęku, bez przemocy, bez uprzedzeń równość w szkołach ponadpodstawowych o o Ponadto, jeżeli nie istnieją dokładne dane (jakościowe lub ilościowe), które można wykorzystać w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn, należy skorzystać z informacji, które są jak najbardziej zbliżone do obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu. W analizie dopuszczalne jest także wykorzystanie danych pochodzących z badań własnych. W takim przypadku wymagane jest jednak podanie dokładnych informacji na temat tego badania (np. daty jego realizacji, wielkości próby, metodologii pozyskania danych).

7 16. Czy wniosek musi spełniać standard minimum, jeżeli wsparcie skierowane jest do wszystkich uczniów danej szkoły? Tak. 17. Wnioskodawca założył w celu projektu, że egzamin zda 18 uczestników projektu. Jakie są możliwe konsekwencje w sytuacji, gdy egzamin zda jedynie 17 osób? Kwestię tę określa reguła proporcjonalności. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w przypadku (...) nieosiągnięcia celu projektu wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane; zmniejszenie dofinansowania dotyczy wydatków związanych z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte oraz kosztów zarządzania projektem i kosztów pośrednich; procent nieosiągnięcia założeń projektu określany jest przez podmiot będący stroną umowy. 18. Jakie inne wskaźniki osiągnięcia celów projektu oprócz egzaminu można zastosować (np. w przypadku małych dzieci)? Wskaźnik powinien być tak sformułowany, aby umożliwić precyzyjną weryfikację stopnia realizacji celu. Wskaźniki pomiaru celów powinny być dostosowane do specyfiki projektu. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w Działaniach 7.3 i 9.5 projektodawca w pkt. 3.3 określa własne wskaźniki pomiaru celów projektu (rezultaty). 19. Czy koszty personelu obsługowego rozliczane w ramach kosztów pośrednich to np. wynagrodzenie koordynatora projektu? Nie, koszty personelu obsługowego będące częścią katalogu kosztów pośrednich nie obejmują wynagrodzenia kierownika projektu. Wydatek ten powinien być częścią zadania Zarządzanie projektem. Koszty personelu obsługowego związane są funkcjonowaniem jednostki i obejmują koszty obsługi kadrowej, finansowej, administracyjnej, sekretariat, kancelarię, koszty obsługi prawnej.

8 20. Czy w kosztach pośrednich w ramach kategorii usług kserograficznych można rozliczyć jedynie usługę wykonaną na zewnątrz, czy też można zakupić toner do ksero? W ramach usług kserograficznych rozliczanych w kosztach pośrednich kwalifikowalne są koszty wykonania usługi. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania kserokopii (toner, papier) rozliczany jest również w ramach kosztów pośrednich, jednak jako materiały biurowe (a nie usługi kserograficzne). 21. Gdzie w budżecie ująć toner, który wykorzystywany będzie realizacji zadania merytorycznych? Koszty zakupu tonera niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych należy ująć w jednym z tych zadań, którego koszt bezpośrednio dotyczy. 22. Obecnie koszty pośrednie rozliczne ryczałtem nie muszą być udokumentowane. Czy oznacza to, że inaczej kontrolowane będą projekty, które realizowane były np. 4 lata temu, a inaczej te realizowane w 2011 roku? Tak, projekty kontrolowane są na podstawie dokumentów, które obowiązywały w czasie ich realizacji. 23. Czy faktura wskazuje, że dany wydatek jest rozumiany jako zlecenie zadania merytorycznego? Nie. Zgodnie z Zasadami finansowania oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków rodzaj dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie danego wydatku nie jest czynnikiem, który ma wpływ na stwierdzenie, że w danym przypadku występuje zlecenie zadania merytorycznego. 24. Na jakim etapie (oceny, rozliczania, kontroli) weryfikowane będzie zlecanie zadań merytorycznych? Weryfikacja zapisów merytorycznych projektu dotyczących zlecania zadań merytorycznych dokonywana będzie zarówno podczas oceny merytorycznej, jak i na etapie rozliczania projektu oraz kontroli.

9 25. Jeżeli Wnioskodawca zaznaczy w budżecie szczegółowym zadanie jako zlecone ale nie opisze tego odpowiednio w części 3.7 wniosku. Jakie będą konsekwencje takiej sytuacji? W opisanym powyżej przypadku informacje wskazane w budżecie szczegółowym projektu są niespójne z charakterystyką projektu, co może powodować obniżenie punktacji. W przypadku projektów rekomendowanych do dofinansowania kwestia ta będzie wyjaśniana w trakcie negocjacji. 26. Czy zajęcia w projekcie realizowanej w danej szkole mogą prowadzić nauczyciele, którzy są w niej zatrudnieni? Tak. Zasady finansowania oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków nie zawierają zapisów, które zabraniałyby nauczycielom prowadzenia zajęć w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony. Zatrudnienie nauczyciela w ramach projektu musi być jednak zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 27. Ile godzin w ciągu dnia może maksymalnie pracować jedna osoba? W dokumentach regulujących kwestie wdrażania projektów w ramach PO KL brak rekomendacji w przedmiotowym zakresie. Oznacza to, że Beneficjent zobowiązany jest do dokonania samodzielnego rozstrzygnięcia w przedmiotowej kwestii na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego (w tym Kodeksu Pracy), jak również w oparciu o ewentualne regulacje wewnętrzne (statuty, regulaminy pracy, itd.). 28. Czy przy ocenie potencjału i doświadczenia brany jest pod uwagę wynik finansowy za ostatni rok obrotowy? Nie. W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (Działania 6.3, 7.3 i 9.5) Wnioskodawca nie przedstawia informacji potwierdzających potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów do realizacji projektu.

10 29. W ramach projektu przewidujemy organizację trzech tur szkoleniowych i zakładamy, iż w każdej z nich szkolenie ukończy 20 osób. Czy w przypadku, gdy: turę I ukończy 19 osób możemy wyrównać ten brak w II turze poprzez ukończenie szkolenia 21 osób? Tego rodzaju zmiana jest możliwa, pamiętać jednak należy, że nie może ona wpłynąć na obniżenie jakości zajęć. 30. Czy możliwa jest zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowę zlecenie w trakcie realizacji projektu? Tak. W takim przypadku Wnioskodawca może być jednak zobowiązany do dokonania odpowiednich zmian w projekcie. 31. Czy koszty związane z przeprowadzeniem rekrutacji są wydatkiem kwalifikowanym? Koszty związane z przeprowadzeniem rekrutacji, o ile spełniają wymogi kwalifikowalności, mogą być poniesione w ramach realizacji projektu. 32. Czy został określony procentowy limit kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków? Nie. Limit kosztów pośrednich dotyczy jedynie projektów rozliczanych ryczałtem. 33. Jeżeli koszty należące do katalogu kosztów pośrednich umieszczone zostaną w kosztach bezpośrednich, czy skutkuje to odrzuceniem wniosku? Nie. Sytuacja taka może skutkować obniżeniem punktacji w części IV e Karty Oceny Merytorycznej Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu, w której limit punktów wynosi 2. Wnioskodawca ma zatem szansę uzyskania wymaganego minimum 9 punktów w polu oceny Wydatki projektu.

11 34. Jeżeli trener przygotowuje także materiały szkoleniowe, dostarcza podręczniki oraz ma obowiązek dokonania ocen uczestników, to wydatki te powinny być traktowane jako zlecenie zadania merytorycznego? Zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jednoznaczne określenie, w jakim przypadku będziemy mówić o zleceniu zadania merytorycznego jest możliwe tylko i wyłącznie w odniesieniu do indywidualnego przypadku i konkretnych rozstrzygnięć przyjętych w ramach danego projektu. Niemniej jednak, co do zasady, ze zleceniem zadania merytorycznego będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy beneficjent przekazuje wykonanie zadania, w tym przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności w ramach zadania, innemu podmiotowi, tzn. niejako wyprowadza to zadanie na zewnątrz, poza swoją instytucję. W takiej sytuacji beneficjent wyłącza swoje własne bezpośrednie zaangażowanie w to zadanie i finansowanie kosztów administracyjnych związanych z realizacją zleconego zadania merytorycznego. Koszty te przerzucone są na wykonawcę zleconego zadania. Zatem w celu stwierdzenia, czy dane zadanie jest zadaniem merytorycznym zleconym czy nie, należy wziąć pod uwagę to, kto ponosi koszty administracyjne związane z wykonaniem tego zadania. Jeśli te koszty ponosi zewnętrzny wykonawca zadania, co do zasady będziemy mieć do czynienia ze zleceniem zadania merytorycznego. 35. Całość szkolenia wykonuje firma zewnętrzna (zgodnie z wynikami przeprowadzonego przetargu), tzn. zapewnia trenerów, dokonuje podziału grup, przeprowadza egzamin i wydaje certyfikaty; sale udostępnia im Projektodawca. Czy należy traktować to jako zlecenia zadania merytorycznego? Jeżeli w powyższym przypadku, zgodnie zapisami Zasad finansowania, beneficjent wyłącza swoje własne bezpośrednie zaangażowanie w to zadanie i finansowanie kosztów administracyjnych związanych z realizacją zleconego zadania merytorycznego, to należy to traktować jako zlecenie zadania merytorycznego. Należy jednak pamiętać, że jednoznaczne określenie, w jakim przypadku będziemy mówić o zleceniu zadania merytorycznego jest możliwe tylko i wyłącznie w odniesieniu do indywidualnego przypadku i konkretnych rozstrzygnięć przyjętych w ramach danego projektu.

12 36. Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu (np. meble, komputer, drukarka) są kwalifikowalne w pełnej wysokości wyłącznie w przypadku wyposażenia stanowiska pracy personelu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. Czy w przypadku prowadzenia szkolenia przez trenera zatrudnionego na podstawie umowy cywilno-prawnej można zakupić laptop lub projektor, które będą przez niego wykorzystywane podczas zajęć? Projektor nie stanowi wyposażenia stanowiska pracy lecz inny sprzęt niezbędny do realizacji projektu. W przypadku laptopa, jeżeli stanowi on logicznie uzasadniony komplet z projektorem, nie jest przypisany w projekcie do konkretnego stanowiska pracy i jest powiązany z wykonywaniem zadań merytorycznych, to może zostać uznany za sprzęt zakupiony na potrzeby realizacji projektu. 37. Co stanie się w sytuacji, jeżeli Wnioskodawca zakupi komputer na cele prowadzenia szkoleń i będzie z niego korzystał również w celu zarządzania projektem, jeżeli personel zarządzający zatrudniony jest w oparciu o umowy cywilno-prawne? We wniosku o dofinansowanie Beneficjent precyzyjnie definiuje przeznaczenie sprzętu nabywanego w ramach cross-financingu, zgodnie z obowiązującymi zasadami kwalifikowania wydatków (dopuszczającymi wyposażenie stanowiska pracy jedynie w przypadku personelu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu). Podczas realizacji projektu Beneficjent powinien wykorzystywać zakupiony sprzęt zgodnie z przeznaczeniem, w przeciwnym wypadku dany zakup może być uznany za niekwalifikowalny, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania. 38. W jaki sposób realizowane będą płatności WUP dla projektu zakładającego rozliczanie kosztów bezpośrednich ryczałtem, którego okres realizacji założony został na przełomie 2011 oraz 2012 roku? Kwestię tę regulują zapisy umowy o dofinansowanie projektu. Wskazuje ona 9 pkt. 2, że w przypadku projektów realizowanych na przełomie lat kalendarzowych transza dofinansowania, o której mowa w ust. 1, przekazywana będzie w 2 ratach w wysokości zgodniej z zaplanowanym budżetem szczegółowym na dany rok kalendarzowy. Druga rata wypłacana jest w terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w 8 ust. 1.

13 39. Czy odrębnym Wnioskodawcą może być szkoła czy też projekt musi być złożony przez gminę (jej organ prowadzący)? Wnioskodawcą może być jednostka, która posiada osobowość prawną. Zatem właściwe jest wskazanie jako Wnioskodawcy organu prowadzącego szkołę. 40. Czy szkoła położona na terenie gminy miejsko-wiejskiej lub miasta do 25 tysięcy może złożyć wniosek, jeżeli organem prowadzącym jest powiat? Tak. 41. Czy można przekazać maszynę do pisania w języku brajla kupioną w ramach projektu po jego zakończeniu uczestnikowi? Tak. Należy pamiętać, że wydatki na zakup sprzętu, który ma zostać przekazany uczestnikom projektu stanowią cross-financing i mogą być zaplanowane w budżecie projektu pod warunkiem, że spełniają warunki kwalifikowalności.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela?

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP... 4 ZAKŁADKA "DANE BENEFICJENTA"... 4 A. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Gdańsk 07.03.2011 Zgodność wniosku o dofinansowanie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management - PCM) PCM - założenia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi:

Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi: Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi: 1. Czy wkład własny (1,5%) musi być pieniężny? Nie. W dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków z dnia 20 lutego 2008r., w rozdziale 4.8; Podrozdział

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1. INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej.

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej. Wnioski o płatność Wniosek o płatność jest dokumentem składanym w celu monitorowania postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring,

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, kontrola i ewaluacja; Aspekty finansowe ( kwalfikowalność,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo