Zapytanie ofertowe. na przygotowanie i realizację dwudniowego wydarzenia z okazji Podsumowania Projektu Zaprojektuj Swój Zysk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. na przygotowanie i realizację dwudniowego wydarzenia z okazji Podsumowania Projektu Zaprojektuj Swój Zysk"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację dwudniowego wydarzenia z okazji Podsumowania Projektu Zaprojektuj Swój Zysk

2 1. Informacje o Zamawiającym Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7 (zwany dalej IWP) ma 60-letnie doświadczenie w obszarze upowszechniania wzornictwa i rozwoju nowego produktu. Jest ekspertem i strategicznym doradcą dla przedsiębiorstw, projektantów wzornictwa oraz administracji publicznej w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym. Prowadzi działalność na rzecz stymulowania poprzez wzornictwo innowacyjności i konkurencyjności polskich produktów, oraz świadczy usługi o charakterze proinnowacyjnym (doradcze, informacyjne, szkoleniowe i sieciowe) dla przedsiębiorstw, instytucji i samorządów. Są to m. in. projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii, doradztwo w zakresie przygotowania i wdrożenia nowych produktów, szkolenia dla przedsiębiorców, studia podyplomowe dla kadry zarządzającej, konkursy na wyłonienie dostawców usług projektowych, promocja innowacyjnych produktów i dobrych praktyk w postaci wystaw i konkursów. 2. Informacja o projekcie IWP realizuje kluczowy projekt Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa, marketingowa), którego skrócona nazwa brzmi Zaprojektuj Swój Zysk (ZSZ). Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program Zaprojektuj Swój Zysk jest programem trzyletnim (01/09/ /12/2011). Realizowany jest zgodnie z osią priorytetową 5 Dyfuzja innowacji, zgodnie z działaniem 5.2., mającym na celu wspieranie instytucji otoczenia biznesu (IWP) świadczącej usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

3 3. Przedmiot zapytania ofertowego W dniach grudnia 2011 r. w godzinach w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego realizowane jest Podsumowanie Projektu ZSZ w ramach, którego odbędzie się: Oficjalne podsumowanie wyników projektu ZSZ oraz Międzynarodowa Konferencja ZSZ Usługi nowy obszar dla wzornictwa (Sala im. Wandy Telakowskiej) Blok warsztatów ZSZ obejmujący trwające równolegle wykłady, prezentacje multimedialne, zajęcia interaktywne, pokazy filmowe, prezentacje innowacyjnych rozwiązań dla wzornictwa itp., realizowane w różnych salach siedziby IWP Przewidywana liczba uczestników wydarzenia to ok. 200 osób W związku z powyższym, przedmiotem zapytania ofertowego jest aranżacja przestrzeni w siedzibie IWP zgodnie z wytycznymi IWP, wynajem potrzebnego sprzętu, obsługa techniczna i cateringowa oraz zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) w/w wydarzenia. 4. Zakres usług 4.1 Sala im. W. Telakowskiej w której przewidzine zostały dwa wydarzenia konferencyjne (13 i 14 grudnia 2011 dla ok osób). a. Aranżacja Sali opracowanie i realizacja scenografii i oprawy multimedialnej b. Montaż sceny głównej (powierzchnia ok.:10 x 7 m) c. Ekran z projektorem szerokokątnym (moc ANSI) d. Rzutnik tylni (format obrazu 16:9 (rozdzielczość 720p / 1080p) e. Wynajem 200 krzeseł f. System do nagłośnienia sali oraz 4 mikrofony ze statywami g. System oświetleniowy sceny oraz sali h. Stół realizatorski i. Tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na polski (2 tłumaczy, kabiny, sprzęt, 200 słuchawek z odbiornikami) j. Nadzór logistyczny nad salą wraz z pracami porządkowymi pomiędzy wydarzeniami. k. Oprawa muzyczna podczas przerw przez dwa dni. l. Zapewnienie konferansjera (osoby ze swiata biznesu) podczas pierwszego dnia imprezy, tj, w godzinach

4 4.2 Sala Małpiarnia a. Rzutnik mocnego świecenia (min.: rozdzielczość natywna 1280 x 800, 3500 ANSI) b. Laptop z oprogramowaniem do prezentacji multimedialnych c. 10 foteli, 4 okrągłe stoliki aranżacja przestrzeni na kawiarenkę networkingową d. Catering podczas 2 dni wydarzenia dla ok. 200 osób Przerwa kawowa całodzienna - 8h (kawa, herbata, woda, kruche ciastka) Lunch (bufet szwedzki: przekąski zimne i ciepłe, min. 2 dania główne do wyboru, w tym jedno wegetariańskie) Stoliki koktajlowe (ok 20 sztuk) Obsługa 4.3 Szatnia a. Wieszaki z numerkami (200 osób) b. 2-dniowa obsługa szatni w godzinach Sprzęt multimedialny do pozostałych sal IWP, w których przewidziane są zajęcia merytoryczne. a. Laptop z oprogramowaniem do prezentacji multimedialnych b. 11 Infokiosków z ekranami dotykowymi oraz słuchawkami do wyświetlenia wystaw wirtualnych oraz obsługi dokumentów PDF. c. Telewizor LCD min. 48 cali d. Monitor min. 42 cali, do wyświetlania prezentacji 4.5 Przygotowanie oprawy multimedialnej wydarzenia prezentacje multimedialne z materiałów dostarczonych przez zamawiającego. animacje dotyczące projektu ZSZ stworzone na podstawie dostarczonych wytycznych 2-3 godzinna prezentacja multimedialna podsumowująca 3 letni program projektu ZSZ z wykorzystaniem materiałów filmowych, fotograficznych, tekstów i wytycznych przekazanych przez Zleceniodawcę Przygotowanie graficzne trzech prezentacji merytorycznych (z wykorzystaniem treści merytorycznych, materiałów multimedialnych i fil-

5 mowych przekazanych przez Zleceniodawcę) w ilości w sumie ok slajdów kilkuminutowa prezentacja animacyjna podsumowująca wszystkie działania w ramach projektu ZSZ ( ok. 30 slajdów) Kompilacja 3 wirtualnych wystaw i adaptacja modułów na potrzeby nośników w postaci infokiosków Kompilacja dokumentów PDF na nośnik i adaptacja modułów na potrzeby nośników w postaci infokiosków 4.6 Obsługa filmowa i fotograficzna wydarzenia: a. Nagranie części oficjalnej w godzinach b. Relacja filmowa z całości programu realizowana w różnych salach IWP c. Nagranie 5-10 wywiadów z uczestnikami wydarzenia d. Nagranie 13 wykładów z dnia w godzinach wraz z wykładami anglojęzycznymi. e. Dokumentacja fotograficzna z dwóch dni spotkania ze wszystkich sal i przestrzeni IWP. 4.7 Obsługa techniczna wydarzenia: a. Rozmieszczenie, przygotowanie, zainstalowanie oraz sprawdzenie funkcjonalności całości sprzętu w odpowiednich salach na 12 h przed rozpoczęciem imprezy ( , do godziny 21.00) b. Zapewnienie obsługi technicznej wszystkich sprzętów podczas trwania imprezy a. Zapewnienie nadzoru elektryka podczas montażu oraz w trakcie imprezy b. Zapewnienie obsługi kierownika sceny c. Demontaż wszystkich sprzętów po zakończonym spotkaniu. 4.8 Wydruk materiałów poligraficznych: a. Tablice informacyjne oraz szyldy piankowe: 5 sztuk B1 16 sztuk A2 3 sztuki A3 b. Materiały konferencyjne, format A4 kolorowa okładka + 30 stron czarno białych połączone sprężynką 250 sztuk

6 c. Teczki (druk jednostronny CMYK + lakier, karton 400g wymiar 160 x 250 dwu i pół skrzydłowe) z notesem (wymiar 155 x 245, papier offset z logotypem, 80 stron) zaprojektowane przez zamawiającego 250 sztuk 5. Terminy 1. Termin składania ofert upływa 28 listopada 2011 r. do godz Termin wyboru oferty: Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie internetowej Instytutu oraz umieści informację na tablicy informacyjnej w siedzibie Instytutu 30 listopada 2011 r. 6. Wymogi formalne 6.1 Dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca wydeleguje jedną osobę do kontaktu, która posiadać będzie odpowiednie upoważnienia do prowadzenia negocjacji oraz ustaleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i umowy. 6.2 Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta kosztorys wykonania usługi (netto i brutto z uwzględnieniem odrębnej wyceny każdego elementu oferty) oświadczenie wykonawcy, iż spełnia następujące warunki: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6.3 Oferta powinna zostać sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, mieć datę sporządzenia i podpis oferenta. 6.4 Oferta powinna być dostarczona pocztą tradycyjną, kurierem lub bezpośrednio do siedziby IWP Sp. z o.o. Wcześniej oferta może zostać dostarczona pocztą elektroniczną data wpłynięcia wersji elektronicznej oferty będzie uznana za wiążącą. 6.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych jednak zastrzega sobie możliwość (w przypadku ofert niezgodnych z wytycznymi lub niegwarantujących w sposób kompleksowy zapewnienia najwyższej jakości usługi) wyboru tylko niektórych elementów usługi.

7 6.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany lub uzupełnienia treści zapytania, unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego, wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy składający oferty poprawy oczywistych omyłek pisarskich. 6.7 W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie dialogu z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę. 6.8 Przystępując do postępowania konkursowego Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym. 7. Kryteria wyboru oferty Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów podanych poniżej. LP Kryterium Waga 1. Doświadczenie w realizacji podobnych projektów 30% (prosimy o dołączenie min. 3 referencji klientów) 2. Cena wykonania usługi 40% 3. Kompleksowość oferty i jakość zaproponowanych rozwiązań 30% 8. Liczba wykonawców zaproszonych do składani ofert: nieograniczona. 9. Kontakt 9.1 Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego.

8 9.2 Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy nadsyłać na adres: Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o. Ul. Świętojerska 5/7, Warszawa Wioleta Olszanicka Tel

1. Informacje o Zamawiającym. 2. Informacja o projekcie

1. Informacje o Zamawiającym. 2. Informacja o projekcie Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji do obsługi monitoringu rynku produktów i usług dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., jako narzędzia wspierającego realizację jednego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przystosowanie strony zsz.com.pl na urządzenia mobilne

Zapytanie ofertowe. Przystosowanie strony zsz.com.pl na urządzenia mobilne Zapytanie ofertowe Przystosowanie strony zsz.com.pl na urządzenia mobilne Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.: Warszawa, dn. 12 czerwca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.: Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz Kalisz, dnia 2.07.2014r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 06 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, 06 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 06 czerwca 2014 r. dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot, o których mowa w 5 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień przez Data Techno Park Sp. z o.o. Data Techno

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Część I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Część II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Część I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Część II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warszawa, 02.09.2010 rok... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Doskonalenie kadr spółdzielni spożywczych w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Warszawa, 25.02.2014r. Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Zapewnienie sal szkoleniowych oraz usługi cateringowej dla uczestników i uczestniczek szkoleń na terenie całej Polski w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług cateringowych i wynajem sal szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo