Projekt "Przepis na Sukces współfinansowany ze środków UE w ramach EFS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt "Przepis na Sukces współfinansowany ze środków UE w ramach EFS"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu "Przepis na Sukces" Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I. Nazwa i adres Zamawiającego ul. Piotrkowska 15, Łódź, NIP: II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu "Przepis na Sukces" w ilościach i o parametrach opisanych poniżej: L.P. nazwa ilość Min. wymagania techniczne 1. Laptop z torbą i oprogramowaniem 2 Procesor Intel Core i-7, pamięć RAM 8GB, Dysk twardy HDD 1000GB, karta graficzna nvidia GeForce GT 800 Series, system operacyjny Windows trackball do laptopa 2 trackball na bluetooth, z niezbędnymi bateriami w komplecie, z kablem do ładowania, z możliwością obsługi 2 urządzeń komputerowych za pomocą przełącznika (np. Logitech T630) 3. Laptop z torbą i oprogramowaniem 8 Procesor Intel Core i5, Pamięć RAM 4GB, Dysk twardy 500GB HDD, system operacyjny Windows Mysz do laptopa 8 Optyczna, bezprzewodowa, czułość min dpi, z niezbędnymi bateriami alkalicznymi w komplecie 5. Tablet wraz z etui i folią ochronną 6. Tablica interaktywna z oprogramowaniem i rzutnikiem 20 7 cali, system operacyjny Android 4.4; Procesor 4 rdzenie, 1.2 GHz, Cortex A7; Pojemność 8GB+32GB; Pamięć RAM 1,5 GB DDR2, WI-FI, wbudowany moduł GPS. Etui do tabletu typu book cover, folia ochronna 7 cali. 1 TABLICA INTERAKTYWNA SMART BOARD 680 Z PROJEKTOREM CP- D250 (z wszystkimi niezbędnymi kablami) i pilot do prezentacji ze wskaźnikiem laserowym. Ze stojakiem i projektorem 7. Kserokopiarka 1 Laserowa, z wi-fi, skanerem, maksymalny format A3 lub A4 z możliwością skalowania od 25 do 400%, z duplexem i możliwością automatycznego drukowani, skanowania i kopiowania dwustronnego, możliwość kopiowania na papierze o gramaturze 128g/m2, min 20 stron/min, obciążenie miesięczne min kopii, z funkcją oszczędzania tonera; w zestawie z tonerem. Cena rynkowa dodatkowego, oryginalnego tonera do kserokopiarki nie może przekraczać 250 zł brutto. 8. Kamera video 2 Parametry takie jak: SONY HDR-CX410VE 9. Statyw do kamery 1 Kompatybilny z kamerą 10. Mikrofon zewnętrzny do kamery Wspólny Słownik Zamówień (CPV): komputery przenośne tablet 1 Parametry takie jak: SONY-EMC-XYST1M kompatybilny z kamerą

2 maszyny biurowe i liczące z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania tablica interaktywna kamery cyfrowe mikrofony drukarki laserowe Wszystkie przedmioty muszą być fabrycznie nowe, nienoszące znamion użytkowania, wolne od wad. Sprzęt musi mieć minimum 24 miesiące gwarancji oraz być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi powyżej. 2. Dostawa zamówionych towarów odbędzie się po wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż 7 dni od rozstrzygnięcia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiany sprzęt do biura projektu w Łodzi. Koszt dostawy uwzględniony jest w cenie zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych brutto. Oferta złożona przez Wykonawcę stanowi załącznik do niniejszej umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. III. Termin wykonania zamówienia: 16 grudnia 2014r. IV. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca musi spełniać następujące warunki: Sprzedawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać w swojej ofercie artykuły, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. V. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym Sprzedawcy ubiegający się o zamówienie muszą złożyć: 1. Wypełnioną ofertę cenową dotyczącą wymienionych w pkt. II. podpunkt 1 przedmiotów. Podane ceny powinny odnosić się do cen jednostkowych brutto za dany artykuł (wzór oferty stanowi załącznik nr 1) 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. VI. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, adres/siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres , NIP, podpis Oferenta. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 3. Wartość oferty musi być wyrażona w cenach brutto w PLN dla cen jednostkowych oraz całości zamówienia. VII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Ofertę należy przesłać na adres: ul. Piotrkowska 15, Łódź lub w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 8 grudnia 2014 r. do godz. 07:45.

3 VIII. Kryteria i ocena ofert 1. Porównane i ocenione będą oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione w oparciu o kryterium ceny. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni określone w zapytaniu warunki i zaoferuje najniższą cenę realizacji całego zamówienia. IX. Ocena ofert 1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów uzupełnień (o ile nie wpłynie to na naruszenie zasady konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. 2. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania drogą mailową. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: X. Odrzucenie oferty/unieważnienie postępowania Powody, dla których złożone oferty będą odrzucone z postępowania: 1. złożenie oferty po terminie 2. niezgodność oferty z zapytaniem ofertowym, na które została złożona (w szczególności w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu). Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w wymaganym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami W postępowaniu ofertowym składane oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują wyłącznie drogą pisemną - poprzez . Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Iwona Bednarek, koordynatorka projektu, XII. Finansowanie zamówienia Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu Przepis na Sukces. XIII. Wykaz załączników do niniejszego zapytania Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory: Załącznik nr 1 wzór formularza oferty Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 wzór umowy. Iwona Bednarek koordynator projektu

4 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty OFERTA ZŁOŻONA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚĆI W PRZEDMIOCIE: dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu "Przepis na Sukces" Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. ZAMAWIAJĄCY: ul. Piotrkowska 15, Łódź NIP: WYKONAWCA: Oferta złożona przez: Imię i nazwisko/ ew. nazwa prowadzonej działalności gospodarczej i imię, nazwisko, NIP Adres, nr telefonu, adres 3. Oferuję dostawę sprzętu w łącznej kwocie brutto: (słownie: ) L.P nazwa ilość Cena jedn. netto 1. Laptop z torbą i oprogramowaniem 2 2. Trackball do laptopa 2 3. Laptop z torbą i oprogramowaniem 8 4. Mysz bezprzewodowa do laptopa Tablet z etui i folią ochronną Tablica interaktywna z oprogramowaniem i rzutnikiem 1 7. Kserokopiarka 1 8. Kamera video 2 9. Statyw do kamery Mikrofon zewnętrzny do kamery 1 Cena jedn. brutto Łącznie brutto Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 1. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia. 2. Gwarantuję wykonanie całości/części * niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania. 3. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. data pieczątka i podpis * niepotrzebne skreślić

5 Załącznik nr 2 wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZŁOŻONE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu "Przepis na Sukces" Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. ZAMAWIAJĄCY: ul. Piotrkowska 15, Łódź NIP: WYKONAWCA: Oferta złożona przez: Imię i nazwisko/ ew. nazwa prowadzonej działalności gospodarczej i imię, nazwisko, NIP Adres, nr telefonu, adres Ja niżej podpisany/a* oświadczam, że: 3. Nie jestem/jesteśmy powiązany/-i z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt 12 lit b. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, przez co należy rozumieć wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. data pieczątka i podpis * niepotrzebne skreślić

6 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy : z siedzibą:, NIP: zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez a z siedzibą w, ul., nr identyfikacyjny NIP., REGON, KRS zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez 1 Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy: dostawę sprzętu na potrzeby realizacji projektu "Przepis na Sukces". Wszystkie sprzęty muszą być fabrycznie nowe, nienoszące znamion użytkowania, wolne od wad. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane artykuły do biura projektu w Łodzi. 3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych brutto nie wyższych niż podane w ofercie. Oferta stanowi załącznik do niniejszej umowy. 4. Realizacja zamówienia powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia z należytą starannością. 2. Wykonawca zobowiązuje się zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i w terminie 2 lat po jej wygaśnięciu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących niniejszej umowy oraz pozostałej działalności Zamawiającego. 3. Wykonawca, na żądanie podmiotów kontrolujących projekt Przepis na Sukces współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS. 4. Zamawiającego zobowiązany jest do udostępniania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy. 4 Termin realizacji umowy wynosi 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy tj. r Ceny zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Oferta ta stanowi załącznik do niniejszej umowy. 2. Odbiór realizacji zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 3. Zapłata następować będzie przelewem na numer rachunku podanego przez Wykonawcę, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury/rachunku. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 5. W przypadku nieprzekazania Zamawiającemu środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po przekazaniu tych środków. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne

7 roszczenia finansowe z tytułu opóźnienia przekazania zapłaty Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. W przypadku porozumienia stron okres wypowiedzenia może ulec skróceniu. 2. Zamawiający jest upoważniony do pisemnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku: a. niewykonywania i pomimo pisemnego wezwania nierozpoczęcia wykonywania w ciągu 3 dni od dnia wezwania lub rażącego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę. b. rozwiązania umowy o dofinansowanie, umowy partnerskiej, na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa Zamawiającemu przysługują kary umowne za nieterminowe wykonanie dostawy w wysokości 0,5% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki. Zastosowanie niniejszej kary nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 8 Umowa jest finansowana ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, w ramach projektu Przepis na Sukces" (nr umowy o dofinansowanie:uda-pokl /14-00) Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z niniejszej umowy, powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. 2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i do dokumentacji projektu oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO Iława, 23.09.204 r. FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych proszę o złożenie oferty

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy oprogramowania dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83 , 13.03.2014r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę 120 kompletów wyprawki dla uczestnika szkolenia projektu: Konkurencyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / H/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę urządzeń biurowych w ramach projektu Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-057/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo