UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14 SZCZECIN 2008

2 Rada Wydawnicza Stanisław Czepita, Maria Czerepaniak-Walczak, Marek Dutkowski, Inga Iwasiów Ewa Kępczyńska, Danuta Kopycińska, Piotr Krasoń Andrzej Offmański, Aleksander Panasiuk Andrzej Witkowski przewodniczący Edward Włodarczyk przewodniczący Senackiej Komisji ds. Wydawnictw Edyta Łongiewska-Wijas redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego Rada Redakcyjna Marian Ciaciura, Józef Domagała, Jan Głogowski (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), Ewa Kępczyńska, Zbigniew Mirek (Instytut Botaniki PAN w Krakowie), Stanisława Rogalska, Maciej Rogalski, Wojciech Święcicki (Instytut Genetyki PAN w Poznaniu), Maria Zając (Instytu Botaniki UJ) Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski prof. dr. hab. Eugeniusz Kuźniewski prof. dr. hab. Krzysztof Lewandowski prof. dr. hab. Janusz Pempkowski prof. dr. hab.barbara Szlauer prof. dr. hab. Wawrzyniec Wawrzyniak Redaktor naukowy Józef Domagała Redaktor Wydawnictwa Hanna Naparty Korektor Skład komputerowy Maciej Umiastowski Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008 ISSN ISSN WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. wyd. 9,5. Ark. druk. 12,4. Format B5. USPol /2008

3 SPIS TREŚCI Marian Ciaciura, Agnieszka Grinn-Gofroń, Monika Owczarek Populacja Viscum album subsp. album na terenie miasta Police... 5 Marian Ciaciura, Izabela Kęcik, Beata Bosiacka Drzewa o rozmiarach pomnikowych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego Marian Ciaciura, Anna Nowak, Aleksandra Kosek Edukacja prozdrowotna na przykładzie ścieżki przyrodniczej w Arboretum Przelewickim Marian Ciaciura, Izabela Pasicka, Helena Więcław Zagrożone i rzadkie gatunki roślin naczyniowych w gminie Lubsko Marian Ciaciura, Edyta Stępień Rozmieszczenie populacji woskownicy europejskiej Myrica gale L. i jej stan na obszarze Pobrzeża Szczecińskiego Marian Ciaciura, Helena Więcław, Edyta Stępień, Monika Myśliwy Główne kierunki antropogenicznych przemian flory roślin naczyniowych parków krajobrazowych Pomorza Zachodniego Marian Ciaciura, Marcin Wilhelm Zakres i tereny badań florystycznych prowadzonych przez Katedrę Taksonomii Roślin i Fitogeografii Robert Czerniawski Zooplankton wynoszony ze stawów retencyjnych oczyszczalni ścieków w Zakładach Chemicznych Police Robert Czerniawski, Józef Domagała Porównanie zooplanktonu kanałów elektrowni Dolna Odra Robert Czerniawski, Józef Domagała Porównanie zooplanktonu kanału odprowadzającego wodę pochłodniczą z elektrowni Dolna Odra i dwóch kanałów Międzyodrza Dariusz Janicki Mięczaki wodne rezerwatu przyrody Tchórzyno na Pojezierzu Myśliborskim

4 Dariusz Janicki, Wioleta Kartowska, Karolina Konopska, Adrianna Grudzień Występowanie tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi (Scopoli, 1772 Aranei) w rezerwacie przyrody Świdwie Katarzyna Jesionowska Chetotaksia genua, femora i trochanteris u przedstawicieli gatunku cocceupodes mollicellus koch, 1838 (acari, actinotrichida, actinedida, eupodidae) z pomorza zachodniego Wioleta Kartowska Dariusz Janicki Rozmieszczenie i charakterystyka przedstawicieli rodzaju Orchestia Leach (Amphipoda) na obszarze Zalewu Szczecińskiego Lucyna Kirczuk, Józef Domagała Analiza ubarwienia i cech przeliczalnych 8 miesięcznej troci wędrownej (salmo trutta m. Trutta l., 1758) z rzeki Chojnówki Monika Myśliwy, Marian Ciaciura, Marta Umiastowska Siedliska marginalne źródliskowego odcinka doliny Płoni ostoją chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Gorzysław Poleszczuk Procesy kształtujące jakość biotopu toni wodnej w estuarium bez pływów na przykładzie Zalewu Szczecińskiego

5 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 503 ACTA BIOLOGICA NR MARIAN CIACIURA AGNIESZKA GRINN-GOFROŃ MONIKA OWCZAREK POPULACJA VISCUM ALBUM SUBSP. ALBUM NA TERENIE MIASTA POLICE The population of Viscum album subsp. album in the Police city Słowa kluczowe: Viscum album subsp. album, populacja, Police, Pomorze Zachodnie Key words: Viscum album subsp. album, population, Police, Western Pomerania 1. Wstęp Viscum album należy do rodziny Viscaceae. Jest zimozielonym, krzewiastym półpasożytem drzew i krzewów. Gatunek Viscum album dzieli się na trzy podgatunki: (Viscum album subsp. album) jemioła pospolita typowa, (Viscum album subsp. abietis) jemioła pospolita jodłowa, (Viscum album subsp. austriacum), jemioła pospolita rozpierzchła (Stypiński 1997). Typowa jemioła pospolita (Viscum album subsp. album) jest najszerzej rozprzestrzeniona (stanowi 78,41% wszystkich podgatunków). Jej zasięg obejmuje prawie całą Polskę, z wyjątkiem najbardziej na północ wysuniętych fragmentów Pomorza (Stypiński 1997). Swoim zasięgiem Viscum opanowała prawie całą kulę ziemską, gdyż w czasie rozwoju filogenetycznego adaptowała się do szerokiego zakresu temperatur (Stypiński 1997). W Polsce Viscum album subsp. album pasożytuje na drzewach rodzimych i introdukowanych, m.in. z rodzaju: Acer, Betula, Cratageus, Populus, Robinia, Salix, Sorbus, Tilia (Rudecki 1998).

6 6 MarXian Ciaciura, Agnieszka Grinn-Gofroń, Monika Owczarek Chociaż należy ona do jednej z lepiej poznanych grup roślin, ciągle wzbudza wiele emocji w świecie nauki (Stypiński 1997). Obecność jemioły pospolitej typowej Viscum album subsp. album w Polsce stwierdzono dotychczas na 164 gatunkach i odmianach drzew oraz krzewów należących do 30 rodzajów z 14 rodzin (Bojarczuk 1971). Natężenie występowania jemioły pospolitej typowej Viscum album subsp. album w określonym rejonie wiąże się z dominacją na danym terenie niektórych gatunków drzew będących potencjalnymi żywicielami Viscum, jak również z trasami przelotów ptaków, szczególnie z rodziny drozdowatych i jemiołuszek (Bojarczuk 1971). Dość silna ekspansja w środowiskach zurbanizowanych i szeroka skala przystosowania ekologicznego świadczą o dużej żywotności i odporności tego gatunku na szkodliwe czynniki atakujące współczesne biocenozy (Stypiński 1997). Celem przeprowadzonych badań była inwentaryzacja lokalnej populacji jemioły na obszarze miasta Police. Kolejnym celem było sprawdzenie, na jakich gatunkach drzew żywicielskich jemioła pospolita typowa występuje i w jakich partiach korony jest najczęściej ulokowana. 2. Charakterystyka terenu badań Gmina Police zajmuje obszar hektarów i liczy mieszkańców. Oprócz miasta Police, które zajmuje teren 38,84 km 2, funkcjonuje w niej także 12 sołectw. Od północy Police graniczą z gminą Nowe Warpno, od południa ze Szczecinem i Dobrą Szczecińską, od wschodu z gminą Goleniów, a od zachodu z niemieckim powiatem Uecker-Randow położonym w Meklemburgi (Gaweł 1993). Po II wojnie światowej teren miasta Police został powiększony o miejscowości Mścięcino i Jasienia, które stały się jego osiedlami (Gaweł 1993). Police dzielą się na tzw. stare i nowe miasto. W starym mieście ogromną większość stanowią kamienice i domostwa, które przetrwały wojnę, a wzdłuż ulic rosną potężne, sędziwe drzewa. W tej części miasta znajdują się również liczne parki. Nowe miasto tworzą przede wszystkim blokowiska, wybudowane stosunkowo niedawno i nie niemające tak bogatej historii, jak przedwojenne kamienice ze starej części miasta (Gaweł 1993). Oprócz obszarów leśnych otaczających Police również w samym mieście rośnie wiele drzew zainfekowanych przez Viscum album, a w licznych ogródkach działkowych jemioła pasożytuje na różnych gatunkach drzew owocowych. Na terenie graniczącym częściowo z powiatem polickim, częściowo ze Szczecinem znajduje się Puszcza Wkrzańska.

7 Populacja Viscum album subsp. album Metody badań Badania nad strukturą przestrzenną populacji jemioły pospolitej typowej (Viscum album subsp. album) objęły teren miasta Police i jego najbliższych okolic. Badania terenowe przeprowadzone zostały zimą na przełomie 2005/2006 roku. W sumie dokonano obserwacji 829 drzew różnych gatunków. W trakcie badań określono liczebność populacji Viscum album subsp. album i stopień zainfekowania poszczególnych żywicieli. W przypadku trudno dostępnych stanowisk żywicieli jemioły pospolitej typowej do obserwacji użyto lornetki. Nazewnictwo drzew przyjęto według Senety i Dolatowskiego (1997). Wszystkie materiały (szczegółowe mapy, tabele z dokładną inwentaryzacją i zdjęcia) zostały zdeponowane w Katedrze Taksonomii Roślin i Fitogeografii Uniwersytetu Szczecińskiego. 4. Wyniki badań i dyskusja Na terenie objętym inwentaryzacją zlokalizowano 829 stanowisk Viscum album subsp. album, które występowały na 15 gatunkach drzew liściastych: Acer platanoides (72 zainfekowane drzewa), Alnus glutinosa (9 zainfekowanych drzew), Betula pendula (234), Cratageus monogyna (4), Maulus domestica (21), Populus alba (205), Populus canadensis (27), Populus nigra (73), Populus tremula (39), Prunus domestica (8), Robinia pseudoaccacia (39), Salix alba (29), Sorbus aucuparia (34), Tilia cordata (26), Tilia platyphyllos (9). Do najczęściej spotykanych żywicieli należą Betula pendula (28,2% wszystkich porażonych drzew) i Populus alba (24,7%). Gatunki te rosną przeważnie przy drogach wyjazdowych z miasta, drogach polnych i masowo na obrzeżach Polic. Do rzadko spotykanych żywicieli należą Cratageus monogyna (0,5% wszystkich zarażonych drzew), Prunus domestica (0,96%), Tilia platyphyllos (1,08%) i Alnus glutinosa (1,08%). Procentowy skład wszystkich gatunków żywicieli Viscum album subsp. album zaobserwowanych na badanym terenie przedstawia rysunek 1. Rozmieszczenie Viscum album subsp. album na badanym terenie jest nierównomierne. Największe skupiska jemioły znajdują się przede wszystkim wzdłuż dróg oraz na terenie ogródków przydomowych i działkowych. Duże zagęszczenie jemioły pospolitej typowej występuje również przy torach kolejowych, na łąkach, na obrzeżach pastwisk i lasów w szczególności liściastych, wzdłuż nabrzeża Odry i brzegów małych cieków wodnych, takich jak np. rzeczka Łarpia.

8 8 MarXian Ciaciura, Agnieszka Grinn-Gofroń, Monika Owczarek Pojedyncze osobniki notowano w centrum miasta, wzdłuż głównych ulic i na terenie osiedli mieszkaniowych. Mały stopień porażenia drzew w centrum miasta spowodowany jest coroczną przycinką koron drzew, która ma na celu poprawę wyglądu zieleni w mieście. W licznych skupieniach Viscum album subsp. album występowała wszędzie tam, gdzie pozwalały na to warunki odpowiadające jej biologii. Były to miejsca dobrze nasłonecznione, na wilgotnych glebach brunatnych. Stopień porażenia żywicieli wynosi od 1 do 68 krzaczków jemioły na osobnika. Na 829 przebadanych żywicielach zaobserwowano średnio 5 krzaczków Viscum album subsp. album. Liczbowy i procentowy udział żywicieli z daną liczbą krzaczków jemioły pospolitej typowej wynosi: osobniki z liczbą krzaczków jemioły od 1 do 10: 83%, 11 20: 10%, 21 30: 3%, 31 40: 1,6%, 41 50: 0,5%, 51 60: 0,6%, powyżej 60: 0,3%. Najwięcej osobników zaobserwowano w części brzeżnej korony 34% i w części środkowej korony 32,5%. W następnej kolejności Viscum album subsp. album zajmowała część górną korony 17,6% i dolną 15,9%. (rys. 3). Obecność półpasożyta na pniu żywiciela stwierdzono u 38 osobników, co stanowi 4,6%, natomiast wszystkie osobniki jemioły pospolitej typowej w koronie stanowią 95,4%. Średnia liczba krzaczków jemioły pospolitej typowej na poszczególnych gatunkach żywicieli wynosi: Acer platanoides 12,5%, Alnus glutinosa 0,3%, Betula pendula 32,8%, Cratageus monogyna 0,1%, Malus domestica 0,8%, Populus alba 34%, Populus canadensis 1,4%, Populus nigra 9,7%, Populus tremula 2,8%, Prunus domestica 0,3%, Robinia pseudoaccacia 1,4%, Salix alba 1%, Sorbus aucuparia 1,5%, Tilia cordata 1,1%, Tilia platyphyllos 0,3%. 5. Podsumowanie Rozmieszczenie jemioły w Policach jest nierównomierne. Wpływa na to przestrzenne zróżnicowanie zadrzewień i zależne od nich rozmieszczenie drzew żywicielskich. Na obszarze objętym inwentaryzacją znaczną część żywicieli stanowi rodzaj Populus z gatunkami: Populus alba, Populus canadensis, Populus nigra i Populus tremula. Drzewa te nie wymagają gleb wysokiej jakości, są odporne na suszę i zanieczyszczenia powietrza i dlatego sadzi się je masowo na nieużytkach i obszarach poprzemysłowych. Obsadza się nimi także pobocza dróg, aleje parkowe i okolice zabudowań wiejskich.

9 Populacja Viscum album subsp. album... 9 Nie zaobserwowano drzew porażonych jemiołą na terenie nowych osiedli mieszkaniowych, w strefie zabudowy blokowej (np. Osiedle Anny Jagiellonki), gdyż rosną tu zwykle zbyt młode drzewa. Natomiast wysokość i kształt koron starszych drzew regulowane są przez przycinanie, co przyczynia się do zwalczania półpasożyta. Większość zinwentaryzowanych stanowisk Viscum album subsp. album zlokalizowana jest w miejscach dobrze nasłonecznionych, w pobliżu zbiorników wodnych, na żyznych glebach o znacznej warstwie próchniczej. Jest to spowodowane tym, że jemioła zarówno w fazie kiełkowania jak i wzrostu potrzebuje dużej ilości światła, a wysoki potencjał osmotyczny komórek, przewyższający potencjał osmotyczny komórek żywiciela, wymaga pobierania dużych ilości wody. Żywiciel jest przez to zmuszony do ograniczenia własnej transpiracji przy jednoczesnym zwiększonym pobieraniu wody, którą i tak w większości wykorzystuje jemioła. W konsekwencji może to prowadzić do zamierania tkanek i śmierci drzewa. Populacja Viscum album subsp. album na terenie miasta Police jest w pełni żywotna i nie wykazuje uszkodzeń ani zahamowania wzrostu, o czym świadczą dość duże wymiary wielu okazów. Potwierdza to także szerokie spektrum gatunkowe drzew żywicielskich i pełny cykl wegetacyjny. 3,5 (11) 0,96 (10) 4,7 (9) 8,8 (8) 4,1 (12) 3,1 (14) 1,8 (15) 8,7 (1) 1,08 (2) 3,2 (7) 24,7 (6) 2,5 (5) 0,5 (4) 28,2 (3) Rys.1. Procentowy udział gatunków żywicielskich jemioły pospolitej typowej na obszarze miasta Police. Numery odpowiadają następującym gatunkom: 1. Acer platanoides 9. Populus tremula 2. Alnus glutinosa 10. Prunus domestica 3. Betula pendula 11. Robinia pseudoaccacia 4. Cratageus monogyna 12. Salix alba 5. Maulus domestica 13. Sorbus aucuparia 6. Populus alba 14. Tilia cordata 7. Populus canadensis 15. Tilia platyphyllos 8. Populus nigra Fig. 1. Relative frequency of Viscum Album subsp. album hosts trees in Police city

10 10 MarXian Ciaciura, Agnieszka Grinn-Gofroń, Monika Owczarek 40% 35% 30% 32,80% 34% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12,50% 0,30% 0,10% 0,80% 1,40% 9,70% 2,80% 1,40% 1% 1,50% 1,10% 0,30% ,30% numer gatunku żywiciela Rys. 2. Porównanie średniej liczby krzaków Viscum album subsp. album na poszczególnych gatunkach drzew-żywicieli rosnących na badanym terenie. Numery odpowiadają następującym gatunkom: 1. Acer platanoides 9. Populus tremula 2. Alnus glutinosa 10. Prunus domestica 3. Betula pendula 11. Robinia pseudoaccacia 4. Cratageus monogyna 12. Salix alba 5. Maulus domestica 13. Sorbus aucuparia 6. Populus alba 14. Tilia cordata 7. Populus canadensis 15. Tilia platyphyllos 8. Populus nigra Fig. 2. Comparison of average number of Viscum Album subsp. album on the species of trees in the research area. 15,90% 34% część brzeżna korony część górna korony część środkowa korony część dolna korony 17,60% 32,50% Rys. 3. Lokalizacja Viscum album subsp. album w koronie żywiciela Fig. 3. Location of Viscum Album subsp. album on the tree s crown

11 Populacja Viscum album subsp. album BIBLIOGRAFIA Bojarczuk T., 1971: Żywiciele jemioły pospolitej (Viscum album L.) w Polsce. Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego XXV. Warszawa, s Gaweł W., 1993: Rys historyczny Polic. Tomikon- Police. s Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002: Flowering plants and pteridiophytes of Poland. A checklist. Biodiversity of Poland. Inst. of Botany PAS, Kraków. Rudecki A., 1998: Epipasożytnictwo jemioły pospolitej Viscum album L. rosnącej na terenie Wrocławia. Prace Botaniczne LXXVII. Wrocław. Seneta W., Dolatowski J., 1997: Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Stypiński P., 1997: Biologia i ekologia jemioły pospolitej (Viscum album, Viscaceae) w Polsce. PAN, Kraków. THE POPULATION OF VISCUM ALBUM SUBSP. ALBUM IN THE POLICE CITY Summary The locality of local population of mistletoe (Viscum album subsp. album) is situated in the Police city in the southern part of the Western Pomerania Region. Viscum album subsp. album was found growing on the 829 different species of trees: Acer platanoides, Alnus glutinosa, Betula pendula, Cratageus monogyna, Malus domestica, Populus alba, Populus canadensis, Populus nigra, Populus tremula, Prunus domestica, Robinia pseudoaccacia, Salix alba, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Tilia platyphyllos. The largest number of mistletoe shrubs was found on the Populus alba species and the smallest on the Cratageus monogyna. The most local population of the Viscum album subsp. album grows on the top a tree crown. Distribution of that population is irregular and depends on environment s factors like: soil, water and insolation. It would be good to investigate more local populations of Viscum album subsp. album on the other localities on Western Pomerania region and to compare them in the future. Translated by Agnieszka Grinn-Gofroń

12 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 503 ACTA BIOLOGICA NR MARIAN CIACIURA IZABELA KĘCIK BEATA BOSIACKA DRZEWA O ROZMIARACH POMNIKOWYCH NA TERENIE POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO Trees of monumental dimensions in Strzelce-Drezdenko district Słowa kluczowe: drzewa pomnikowe, lokalizacja, stan zdrowotny, północno-zachodnia Polska Key words: monumental trees, localization, health state, north-western Poland 1. Wstęp Powiat strzelecko-drezdenecki jest zlokalizowany w północno-wschodniej części województwa lubuskiego. W obrębie powiatu znajduje się pięć gmin: miasto i gmina Drezdenko, Dobiegniew, Strzelce Krajeńskie, gmina Zwierzyn i Stare Kurowo. Całkowita powierzchnia powiatu wynosi 1248 km 2. Pod względem fizjograficznym obszar powiatu dzieli się na dwie części: północną, należącą do makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego (Równina Drawska i Pojezierze Dobiegniewskie) oraz południową, która jest położona w obrębie makroregionu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (Kotlina Gorzowska) (Kondracki 2000). Część północna należy do nizinnych pagórkowatych i wzgórzowych krajobrazów glacjalnych, z dominacją gleb brunatnych i rdzawych. Środkową oraz południową część powiatu tworzą krajobrazy dolin i obniżeń równin zalewowych, z glebami bagiennymi i madami (Ostaszewska, Rychling 2005). Obszary leśne zajmują 49% powierzchni całego powiatu ( ha lasów). W przeważającej części stanowią one fragmenty trzech dużych kompleksów leś-

13 14 Marian Ciaciura, Izabela Kęcik, Beata Bosiacka nych: Puszczy Barlinecko-Gorzowskiej (NW i W część powiatu), Puszczy Drawskiej (NE, E i środkowa część powiatu) oraz Puszczy Noteckiej (S część powiatu). W granicach powiatu znajdują się znaczne fragmenty Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. W 2003 roku Lubuski Klub Przyrodników dokonał weryfikacji zarejestrowanych pomników przyrody województwa lubuskiego, w tym powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Duża liczba tego typu obiektów świadczy o szczególnych walorach przyrodniczych badanego terenu. Celem niniejszego opracowania jest zestawienie wszystkich zarejestrowanych dotąd drzew o rozmiarach pomnikowych w obrębie powiatu oraz wzbogacenie tej listy o liczne, nowe propozycje własne. 2. Metody badań Badania przeprowadzono na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w latach Poprzedziła je wnikliwa analiza literatury dotyczącej szaty roślinnej i ochrony przyrody w powiecie. Za drzewo kwalifikujące się do uznania za pomnik przyrody uznano takie, które osiągnęło określone w literaturze progi wymiarowe (Pawlaczyk, Jermaczek 1997). Obwody pni mierzono na wysokości 130 cm nad powierzchnią gruntu. Przedstawiony poniżej wykaz drzew o wymiarach pomnikowych sporządzono na podstawie badań własnych, niepublikowanych materiałów udostępnionych przez nadleśnictwa oraz waloryzacji gmin (Gawroński i in a, b, c). W trakcie prowadzonych badań został ponadto zweryfikowany stan zdrowotny zarejestrowanych drzew pomnikowych. 3. Wykaz drzew o rozmiarach pomnikowych Tabela 1. Zarejestrowane drzewa pomnikowe Table 1. Registered monumental trees Lp. Gatunek Obwód Wysokość pnia [cm] [m] Lokalizacja Uwagi Acer platanoides Park w Mierzęcinie Nr inw *** 2 Acer platanoides Park w Mierzęcinie Nr inw.1082 *** Zły stan zdrowotny 3 Acer platanoides Park w Mierzęcinie Nr inw *** 4 Acer platanoides Park w Mierzęcinie Nr inw *** 5 Acer platanoides Park w Osieku Nr rej. 989/38 * Grupa pięciu drzew 6 Acer platanoides Park w Chrapowie Nr rej. 1092/51 **

14 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Acer platanoides Park w Wołogoszczu Nr rej. 1084/43 ** 8 Acer platanoides Park w Tucznie Nr rej. 979/15 * Grupa trzech drzew 9 Acer pseudoplatanus Park w Osieku Nr rej. 384/30 * 10 Acer pseudoplatanus Przy drodze z Ogard Nr rej. 131/7 **** do Chomętowa (500 m Zły stan zdrowotny E od Ogard) 11 Acer pseudoplatanus Atropurpureum Park w Tucznie Nr rej. 973/9 * Oznakowany tabliczką 12 Acer pseudo-platanus Na skraju lasu, S od Nr rej. 104/5 **** Wilanowa, przy drodze do Santoczna Oznakowany tabliczką jako Quercus robur! Park w Mierzęcinie Nr inw. 8 *** 13 Aesculus hippo-castanum 14 Carpinus betulus Park w Tucznie Nr rej. 976/12 * Grupa dwóch drzew 15 Fagus sylvatica Park w Mierzęcinie Nr inw. 109 *** 16 Fagus sylvatica Park w Mierzęcinie Nr inw. 457 *** 17 Fagus sylvatica Park w Mierzęcinie Nr inw. 467 *** 18 Fagus sylvatica Park w Osieku Nr rej. 986/32 * Grupa trzech drzew, oznakowana tabliczką 19 Fagus sylvatica Park w Chrapowie Nr rej. 1091/50 ** 20 Fagus sylvatica Park w Wołogoszczu Nr rej. 1086/45 ** 21 Fagus sylvatica Park w Tucznie Nr rej. 980/16 * 22 Fagus sylvatica Wąwóz przy drodze z Gardzka do Zwierzyna, 2 km S od Gardzka Grupa trzech drzew, oznakowana tabliczką Nr rej. 1013/25 * Grupa trzech drzew 23 Fraxinus excelsior Park w Mierzęcinie Nr inw *** 24 Fraxinus excelsior Park w Mierzęcinie Nr inw *** 25 Fraxinus excelsior Park w Mierzęcinie Nr inw *** 26 Fraxinus excelsior Park w Mierzęcinie Nr inw *** 27 Fraxinus excelsior Park w Tucznie Nr rej. 981/17 * Grupa ośmiu drzew, jedno drzewo zamiera 28 Larix decidua Park w Mierzęcinie Nr inw. 448 *** 29 Picea abies Park w Mierzęcinie Nr inw. 767 *** 30 Pinus strobus Park w Mierzęcinie Nr inw. 765 *** 31 Platanus x acerifolia Park w Mierzęcinie Nr inw. 449 *** Zły stan zdrowotny 32 Platanus x acerifolia Park w Mierzęcinie Nr inw. 830 *** Zły stan zdrowotny

15 16 Marian Ciaciura, Izabela Kęcik, Beata Bosiacka Platanus x acerifolia Park w Chrapowie Nr rej. 1090/49 ** 34 Populus nigra (?) W Dobiegniewie, przy Nr rej. 993/39 * tzw. Oflagu IIC Oznakowany tabliczką 35 Quercus petraea Na półwyspie jeziora Nr rej. 990/36 * Osiek Oznakowany tabliczką 36 Quercus robur Las koło Karwina, 150 m N od leśniczówki Nr rej. 106/3 **** Grupa czterech drzew, jedno drzewo martwe, jedno zamiera 37 Quercus robur Na skraju lasu, 700 m E od drogi Międzychód Drezdenko Nr rej. 102/2 **** Oznakowany tabliczką 38 Quercus robur Przy kościele w Goszczanowcu Nr rej. 1097/5 ** 39 Quercus robur Przy drodze obok kościoła Nr rej. 1332/6 **** w Rąpinie 40 Quercus robur Park w Mierzęcinie Nr inw. 105 *** 41 Quercus robur Park w Mierzęcinie Nr inw. 303 *** 42 Quercus robur Park w Mierzęcinie Nr inw. 315 *** 43 Quercus robur Park w Mierzęcinie Nr inw. 322 *** 44 Quercus robur Park w Mierzęcinie Nr inw. 670 *** 45 Quercus robur Park w Mierzęcinie Nr inw. 821 *** 46 Quercus robur Park w Mierzęcinie Nr inw. 931 *** Zły stan zdrowotny 47 Quercus robur Park w Mierzęcinie Nr inw *** 48 Quercus robur Park w Mierzęcinie Nr inw. 980 *** 49 Quercus robur Park w Osieku Nr rej. 983/29 * 50 Quercus robur W lesie przy drodze nad Nr rej. 1104/54 ** jeziorem Płociczno Oznakowany tabliczką 51 Quercus robur Park w Wołogoszczu Nr rej. 1087/46 ** 52 Quercus robur Las przy Ogardzkim Nr rej. 286 **** Młynie Oznakowany tabliczką 53 Quercus robur Park w Wołogoszczu Nr rej. 1086/45 ** 54 Quercus robur Park w Wołogoszczu Nr rej. 1083/41 ** 55 Quercus robur Park w Chrapowie Nr rej. 1089/48 ** 56 Quercus robur W Wilanowie, S od rzeki Nr rej. 21/1 ***** Pełcz 57 Quercus robur Park w Tucznie Nr rej. 972/8 * 58 Quercus robur ,5 km N od Tuczna, Nr rej. 1008/20 * przy drodze do Chłopowa 59 Quercus robur Nad jeziorem Buszewo, 1,5 km S od Buszowa Nr rej. 1006/18 * Oznakowany tabliczką

16 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Quercus robur We wsi Gardzko Nr rej. 1012/24 * Dwa drzewa, oznakowane tabliczką 61 Quercus robur We wsi Danków Nr rej. 1010/22 * 62 Quercus robur Leśnictwo Chomętowo, Nr rej. 286 * oddz. 27 c 63 Taxus baccata We wsi Głusko Nr rej. 1094/48 ** Dwa drzewa, oznakowane tabliczką 64 Thuja plicata Leśnictwo Dębogóra, Nr rej. 36 **** koło leśniczówki Zrost trzech pni, drzewo zasycha, oznakowane tabliczką 65 Thuja plicata Park w Chrapowie Nr rej. 1088/47 ** 66 Thuja pilcata We wsi Wilanów, S od Nr rej. 103/4 **** rzeki Pełcz Grupa trzech drzew 67 Tilia cordata Park w Mierzęcinie Nr inw *** 68 Tilia cordata Park w Mierzęcinie Nr inw *** 69 Tilia cordata Park w Osieku Nr rej. 987/33 * 70 Tilia cordata Las nad jeziorem Płociczno Nr rej. 1105/55 ** Oznakowany tabliczką 71 Tilia cordata We wsi Ługi Nr rej. 992/38 * 72 Tilia cordata We wsi Gardzko Nr rej. 1011/23 Oznakowany tabliczką 73 Tilia cordata We wsi Tuczno Nr rej. 1009/21 * Oznakowany tabliczką 74 Tilia platyphyllos We wsi Ogardy Nr rej. 105/6 **** Grupa czterech drzew 75 Tilia platyphyllos Park w Tucznie Nr rej. 978/14 * Dwa drzewa 76 Ulmus laevis Park w Mierzęcinie Nr inw. 991 *** 77 Ulmus glabra Park w Osieku Nr rej. 982/28 * 78 Ulmus laevis Park w Wołogoszczu Nr rej. 1082/40 ** Zły stan zdrowotny * Rozporządzenie nr 2 Wojewody Gorzowskiego z dnia r. (Dz. Urz. Woj. Gorz. nr 27/90) ** Rozporządzenie nr 28 Wojewody Gorzowskiego z dnia r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Gorz. nr 17/91) *** Zarządzenie nr 34 Wojewody Gorzowskiego z dnia r. (Dz. Urz. Woj. Gorz. nr 11/89) **** Decyzja nr 53/70 PWRN w Zielonej Górze z dnia r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. nr 1/71) ***** Decyzja nr 86/66 PWRN w Zielonej Górze z dnia r. (Dz. Urz. nr 2/66)

17 18 Marian Ciaciura, Izabela Kęcik, Beata Bosiacka Tabela 2. Proponowane pomniki przyrody Table 2. Suggested monuments of nature Lp. Gatunek Obwód pnia [cm] Lokalizacja Uwagi Acer platanoides 350 Park przy kościele w Przeborowie Propozycja własna 2 Acer pseudoplatanus Leśnictwo Buszów, oddz. Propozycja Nadleśnictwa 115 L Strzelce Kraj., dwa drzewa 3 Acer pseudoplatanus 310 Przy drodze Bronowice Propozycja własna Wielisławie 4 Acer saccharinum Goszczanowiec, przy drodze Propozycja własna koło mostu na rzece Średni stan zdrowotny, Noteć dwa drzewa 5 Aesculus hippocastanum 306 Wieś Radęcin Propozycja P. Pawlaczyka * 6 Aesculus hippocastanum 310 Wieś Radęcin Propozycja P. Pawlaczyka 7 Alnus glutinosa 251 Na brzegu rzeki Drawy Propozycja P. Pawlaczyka w gminie Dobiegniew 8 Carpinus betulus 404 Drawieński Park Narodowy, Propozycja P. Pawlaczyka aleja Springe Za- kręt Raka 9 Carpinus betulus 257 Wieś Radachowo Propozycja P. Pawlaczyka 10 Fagus sylvatica 315 Leśnictwo Górzyska, Propozycja Nadl. Smolarz oddz. 440 f 11 Fagus sylvatica 380 Leśnictwo Górzyska, Propozycja Nadl. Smolarz oddz. 238 f 12 Fagus sylvatica 575 Wieś Goszczanowiec, Propozycja własna w le sie 200 m od skrzyżowania Drezdenko Gorzów Wlkp. 13 Fagus sylvatica Wieś Grąsy, wzdłuż drogi do wsi Klasztorne Propozycja własna Aleja 15 drzew 14 Fagus sylvatica 585 Drawieński Park Narodowy, okolice wsi Moczele Propozycja P. Pawlaczyka Zrost czterech pni 15 Fagus sylvatica 475 Wieś Osowiec Propozycja P. Pawlaczyka 16 Fagus sylvatica 303 Drawieński Park Narodowy, Propozycja P. Pawlaczyka nad jeziorem Perkoz 17 Fagus sylvatica 322 Nad rzeką Drawą w gminie Propozycja P. Pawlaczyka Dobiegniew 18 Fagus sylvatica 325 Nad jeziorem Łęczyn Propozycja P. Pawlaczyka 19 Fagus sylvatica 360 Nad jeziorem Łęczyn Propozycja P. Pawlaczyka 20 Fagus sylvatica 450 Nadl. Głusko, oddz. 250 f Propozycja Nadl. Głusko

18 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Fagus sylvatica 410 Nad rzeką Drawą, S od Propozycja P. Pawlaczyka Sitnicy 22 Fagus sylvatica 345 Nad rzeką Drawą, S od Propozycja P. Pawlaczyka Sitnicy 23 Fagus sylvatica 480 Wąwóz przy drodze Gardzko Zwierzyn Propozycja własna 24 Fagus sylvatica 340 Wąwóz przy drodze Gardzko Zwierzyn Propozycja własna 25 Fagus sylvatica 310 Wąwóz przy drodze Gardzko Zwierzyn Propozycja własna 26 Fagus sylvatica 370 Leśnictwo Strzelce Krajeńskie, oddz. 326 d Propozycja Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie 27 Fagus sylvatica 320 Leśnictwo Smolarz, oddz. Propozycja Nadl. Smolarz 245 c 28 Fagus sylvatica 400 Leśnictwo Smolarz, oddz. Propozycja Nadl. Smolarz 352 a 29 Fraxinus excelsior 530 Wieś Drawiny Propozycja własna 30 Fraxinus excelsior 390 Drawieński Park Narodowy, Propozycja P. Pawlaczyka aleja Springe Zakręt Raka 31 Fraxinus excelsior km NE od Górecka, Propozycja własna przy drodze do wsi Gościmiec 32 Larix decidua 314 Nadl. Głusko, oddz. 22 d Propozycja Nadl. Głusko 33 Picea abies 300 Drawieński Park Narodowy, Propozycja P. Pawlaczyka aleja Springe Zakręt Raka 34 Picea abies 320 Drawieński Park Narodowy, Propozycja P. Pawlaczyka aleja Springe Zakręt Raka 35 Picea abies 350 Drawieński Park Narodowy, Propozycja P. Pawlaczyka aleja Springe Zakręt Raka 36 Pinus sylvestris 240 Cmentarz w Drawinach Propozycja własna 37 Pinus sylvestris 270 Drawieński Park Narodowy, Propozycja P. Pawlaczyka nad jeziorem Perkoz 38 Pinus sylvestris 345 Wieś Radachowo Propozycja P. Pawlaczyka 39 Pinus sylvestris 284 Nad rzeką Drawą, S od Propozycja P. Pawlaczyka Sitnicy 40 Pinus sylvestris 188 Leśnictwo Buszów, oddz. Propozycja Nadl. Strzelce 89 L Krajeńskie 41 Pseudotsuga taxifolia 315 Park we wsi Brzoza Propozycja własna 42 Quercus petraea 630 Wieś Kosin Propozycja własna 43 Quercus petraea 530 Wieś Klesno Propozycja własna

19 20 Marian Ciaciura, Izabela Kęcik, Beata Bosiacka Quercus petraea 380 Leśnictwo Zagórze, oddz. Propozycja Nadl. Głusko 297 a 45 Quercus petraea 352 Drawieński Park Narodowy, Propozycja P. Pawlaczyka aleja Springe Zakręt Raka 46 Quercus petraea 400 Nadl. Głusko, oddz. 135 c Propozycja Nadl. Głusko 47 Quercus petraea 420 Nadl. Głusko, oddz. 311 a Propozycja Nadl. Głusko 48 Quercus petraea 360 Nadl. Głusko, oddz. 138 g Propozycja Nadl. Głusko 49 Quercus petraea 320 Nadl. Głusko, oddz. 138 g Propozycja Nadl. Głusko 50 Quercus petraea 330 Nadl. Głusko, oddz. 138 g Propozycja Nadl. Głusko 51 Quercus petraea 310 Nadl. Smolarz, oddz. Propozycja Nadl. Smolarz 182 b 52 Quercus petraea Leśnictwo Buszów, oddz. Propozycja Nadl. Strzelce 100 g Kraj., grupa trzech drzew 53 Quercus petraea Leśnictwo Buszów, oddz. Propozycja Nadl. Strzelce 115 r Kraj., grupa trzech drzew 54 Quercus petraea 450 Leśnictwo Wełmin, oddz. Propozycja Nadl. Strzelce 243 d Krajeńskie 55 Quercus petraea Leśnictwo Długie, oddz. Propozycja Nadl. Strzelce 82 bx Kraj., grupa trzech drzew 56 Quercus robur km od wsi Goszczanowo (w kierunku Skwierzyny), Propozycja własna Zły stan zdrowotny na terenie szkółki leśnej 57 Quercus robur km od wsi Goszczanowo (w kierunku Skwierzyny), Propozycja własna, dwa drzewa na terenie szkółki leśnej 58 Quercus robur 480 Wieś Grąsy, przy dworku Propozycja własna 59 Quercus robur 420 Wieś Grąsy, w alei przy Propozycja własna drodze do wsi Klasztorne 60 Quercus robur 360 Nadl. Głusko, koło Radachowa Propozycja P. Pawlaczyka 61 Quercus robur 405 W alei S od Głuska Propozycja P. Pawlaczyka 62 Quercus robur 350 Stare Osieczno, przy sklepie Propozycja P. Pawlaczyka 63 Quercus robur 460 Stare Osieczno Propozycja P. Pawlaczyka 64 Quercus robur 390 Nadl. Głusko, przy bunkrze Propozycja P. Pawlaczyka Dromader 65 Quercus robur 320 Wieś Radęcin Propozycja P. Pawlaczyka 66 Quercus robur 355 Nad rzeką Drawą, S od Propozycja P. Pawlaczyka Sitnicy 67 Quercus robur 440 Nadl. Głusko, oddz. 257 k Propozycja Nadl. Głusko 68 Quercus robur 425 Nadl. Głusko, oddz. 234 m Propozycja Nadl. Głusko 69 Quercus robur 425 Park we wsi Ługi Propozycja własna

20 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Quercus robur Leśnictwo Chomętowo, Propozycja Nadl. Strzelce oddz. 50 g Kraj., dwa drzewa 71 Quercus robur 440 Park we wsi Przyłęg Propozycja własna 72 Quercus robur Wąwóz w lesie we wsi Propozycja własna; trzy Długie drzewa 73 Quercus robur 740 Leśnictwo Wielisławice, Propozycja Nadl. Strzelce oddz. 145 f Krajeńskie 74 Quercus robur 530 Leśnictwo Wielisławice, Propozycja Nadl. Strzelce oddz. 157 c Krajeńskie 75 Quercus robur 490 Leśnictwo Wielisławice, Propozycja Nadl. Strzelce oddz. 165 c Krajeńskie 76 Quercus robur 400 Park we wsi Machary Propozycja własna 77 Quercus robur 350 Leśnictwo Górki, oddz. Propozycja Nadl. Strzelce 370 d Krajeńskie 78 Quercus robur Leśnictwo Górki, oddz. Propozycja Nadl. Strzelce 382 b Kraj., dwa drzewa 79 Quercus robur 360 Wieś Górecko, przy szkole Propozycja własna 80 Quercus robur 362 Wieś Górecko Propozycja własna 81 Quercus robur 352 Wieś Gościmiec, przy Propozycja własna szkole 82 Quercus robur 340 Nadl. Smolarz, oddz. Propozycja Nadl. Smolarz 245 c 83 Sorbus intermedia 206 Wieś Radęcin, przy drodze Propozycja P. Pawlaczyka 84 Thuja occidentalis 180 Przy leśniczówce Czarnolas Propozycja P. Pawlaczyka w Nadl. Głusko 85 Tilia cordata 360 Wieś Grotów, przy szkole Propozycja własna 86 Tilia cordata 550 Drezdenko, przy kościele Propozycja własna Średni stan zdrowotny 87 Tilia cordata 430 Nad rzeką Moczelą, koło Propozycja P. Pawlaczyka Moczel 88 Tilia cordata 306 Przy leśniczówce Czarnolas Propozycja P. Pawlaczyka w Nadl. Głusko 89 Tilia cordata 398 Drawieński Park Narodowy, Propozycja P. Pawlaczyka aleja Springe Zakręt Raka 90 Tilia cordata 327 Drawieński Park Narodowy, Propozycja P. Pawlaczyka aleja Springe Zakręt Raka 91 Tilia cordata 502 Drawieński Park Narodowy, Propozycja P. Pawlaczyka aleja Springe Zakręt Raka 92 Tilia cordata 400 Drawieński Park Narodowy, aleja Springe Zakręt Raka Propozycja P. Pawlaczyka

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14 SZCZECIN 2008 Rada Wydawnicza Stanisław Czepita, Maria Czerepaniak-Walczak, Marek Dutkowski, Inga Iwasiów Ewa Kępczyńska, Danuta Kopycińska,

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni Piotr Czescik 1g Pomniki przyrody w Gdyni Pomnik przyrody-definicja W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach. Zapraszamy na seans!!!

Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach. Zapraszamy na seans!!! Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach Zapraszamy na seans!!! Krótki wstęp Zioła lecznicze dostarczają naszemu organizmowi wiele witamin, soli mineralnych oraz substancji leczniczych, które pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. c Gina Lokalizacja Rok uznania 309 2 głazy- granity 700; 600 0,5; 0,7 Dąbrówno L-ctwo Naproek oddz. 185 (1965) R-X-309/64 11.03.1964

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze.

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze. U załącznika 1 ów położonych na terenie 08.09.07. Lipa drobnolistna Tilia cor 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze 31 Klon pospolity Acer platanoides 377 2 ów położonych na terenie 08.09.07. 2 mławski Dzierzgowo

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody w granicach Parku:

Pomniki przyrody w granicach Parku: Pomniki przyrody w granicach Parku: L.p. Rodzaj - nazwa / gatunek 1) 2 głazy - granit 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 2 drzewa - dąb szypułkowy Quercus - sosna zwyczajna Pinus 3 drzewa - dąb

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Dobór rodzimych gatunków w terenach zieleni

Dobór rodzimych gatunków w terenach zieleni Dobór rodzimych gatunków w terenach zieleni Piotr Muras Katedra Roślin Ozdobnych UR w Krakowie 1 Kryteria klimatyczno siedliskowe Wg: Katalog roślin / Związek Szkółkarzy Polskich Agencja Promocji Zieleni

Bardziej szczegółowo

KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA

KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ GMINY POLKOWICE KARTY EWIDENCYJNE I ZESTAWIENIA Istniejące i proponowane pomniki przyrody oraz cenne elementy przyrodniczo-kulturowe AKTUALIZAC JĘ INWE NTA R YZAC

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009 DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009 AKCJA : POMNIKI PRZYRODY październik- listopad 2008 Jednym z podstawowych celów ochrony gatunkowej jest zachowanie różnorodności

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. Obiekt Obwód cm Wysokość m Gmina Lokalizacja Rok uznania 179/67-5 373-566 23-25 Elbląg ctwo Jagodno, oddz. 293npark w Krasnym Lesie Orzec.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW!

OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW! OGŁASZAMY MIESIĄC JEDZENIA OWOCÓW! Polska to kraj pysznych owoców sezonowych. Szczególnie latem warto z tego bogactwa korzystać, bo owoce to nie tylko bomby witaminowe, lecz także doskonałe źródło składników

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku gm. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM I ANALIZĄ UKŁADU KOMPOZYCJI opracowanie: mgr inż. Marta Akincza,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna dr inż. Edward Roszyk Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Katedra Nauki o Drewnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W PARKU PRZY UL. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU PRZY ZBIEGU ULIC CHOPINA I PIŁSUDSKIEGO NA DZ. NR EWID.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody. W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody figuruje kilkadziesiąt pomników

Pomniki przyrody. W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody figuruje kilkadziesiąt pomników Pomniki przyrody W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody figuruje kilkadziesiąt pomników przyrody. Są to (numery początkowe pochodzą z rejestru): Nr 174 Smolary - Leśn. Smolary, Oddz. 471 Grupa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński ul. Strażaków 15, Gierałtowice 47-208 Reńska Wieś NIP 749-125-36-93 tel./fax. (77) 4828180 M E T R Y K A P R O J E K T U NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W BUKOWCU ETAP I.1. Rewaloryzacja wzgórza z pawilonem (herbaciarnią) Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r.

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. () 0672 126101-001 001 14/I/2 platan klonolistny (Platanus acerifolia) drzewo 1966-12-16 Dec. RL-op-8311/127/66 PWRN w Krakowie z dn. 16.12.1966

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ, PRZEDMIOT BADAŃ I METODY.

STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ, PRZEDMIOT BADAŃ I METODY. STRESZCZENIE Przedmiotem pracy była inwentaryzacja drzew oraz krzewów przydrożnych i parkowych na terenie miasta Czersk. Celem pracy było oznaczenie gatunków drzew i krzewów rosnących w parkach i przy

Bardziej szczegółowo

Gmina Janowiec Wielkopolski r r. Gmina Janowiec Wielkopolski r r. Gmina Janowiec Wielkopolski

Gmina Janowiec Wielkopolski r r. Gmina Janowiec Wielkopolski r r. Gmina Janowiec Wielkopolski Lp. Nazwa Obwód [cm] Wys. [m] Gmina Obręb ewid. Opis lokalizacji Forma własności, zarządca Data utworzenia Data ustanowienia Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Wojciech Dudek Beata Kręcisz Cezary Pałczyński Instytut Medycyny Pracy in. J Nofera w Łodzi This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

ACTA BIOLOGICA NR 15

ACTA BIOLOGICA NR 15 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 537 ACTA BIOLOGICA NR 15 SZCZECIN Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska, Izabela Kowalska-Paszt Piotr Niedzielski, Ewa Szuszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W GDYNI

POMNIKI PRZYRODY W GDYNI POMNIKI PRZYRODY W GDYNI POMNIK PRZYRODY Termin ten został wprowadzony przez Aleksandra von Humboldta na przełomie XVIII i XIX wieku, co dało początek kierunkowi konserwatorskiemu w ochronie przyrody.

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Operat dendrologiczny Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO Część II: Ekspertyza dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. Obiekt Obwód cm Wysokość m Gmina Lokalizacja Rok uznania 255/59 550 25 Lelkowo w. Wilkiny, przy drodze do Wołowa, ok. 1 km od Wilknit

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik aplikacyjny No 4

Załącznik aplikacyjny No 4 Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne Załączniki aplikacyjne Załącznik aplikacyjny No 4 wniosek o uznanie dębu szypułkowego za pomnik przyrody praca magisterska DANIEL MIKULSKI Karta ewidencji obiektu

Bardziej szczegółowo

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady Wszystkie prawa zastrzeżone CALIVITA INTERNATIONAL INTERNATIONAL--POLSKA 2006 ParaProteX OSOBISTY OCHRONIARZ www.calivita.com.pl PASOŻYTY ORGANIZMY ŻYJĄCE KOSZTEM SWOICH ŻYWICIELI Mikroparazyty = wirusy

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

Park pałacowy w Kobylnikach. Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski

Park pałacowy w Kobylnikach. Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski Park pałacowy w Kobylnikach Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski Kobylniki położone są na północny zachód od Poznania, w powiecie szamotulskim, 8 km od siedziby powiatu. Pod względem

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Wykonał: inżynier architekt krajobrazu Sebastian Machnowski Czysta Energia PV Warszawa, luty 2013 1.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną

Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną Olsztyn Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną Temat: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie Lokalizacja: Szczytno ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 Obręb 5 działka nr 12/8 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Lista drzew i ich oznaczenie w systemie IAD

Lista drzew i ich oznaczenie w systemie IAD Lista drzew i ich oznaczenie w systemie IAD Grupa Ujednolicony skrót Drzewa iglaste Drzewa liściaste BO Skrót według Skrót UE według ustawy 138/2010 ustawy 138/2010 Nazwa polska Nazwa naukowa BO psy Sosna

Bardziej szczegółowo

SOSNA ZWYCZAJNA (Pinus sylvestris L.) BRZOZA BRODAWKOWATA (Betula pendula Ehrh.)

SOSNA ZWYCZAJNA (Pinus sylvestris L.) BRZOZA BRODAWKOWATA (Betula pendula Ehrh.) SOSNA ZWYCZAJNA (Pinus sylvestris L.) Jednolatka 1/0 (produkowana na podłożu torfowo - perlitowym) 15-20 cm Drzewo o niewielkich wymaganiach glebowych, światłolubne, najlepiej rosnące na stanowiskach w

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Przy obliczaniu posługiwano się Tablicami miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących M.Czuraj, PWRiL, Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/87/11 RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/87/11 RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XV/87/11 RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU z dnia 27 października 2011 r. o zmianie uchwały Nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W KRAINIE EGO

POMNIKI PRZYRODY W KRAINIE EGO POMNIKI PRZYRODY W KRAINIE EGO Pomnik jest formą indywidualnej ochrony przyrody, której podlegają obiekty mogące mieć szczególne znaczenie. Pomnikami przyrody w Krainie EGO są grupy drzew, aleje drzew,

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p.

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p. Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka Lp. nr rej. woj. (rok)* Obiekt Lokalizacja Bliższa ogólna Wymiary początkowe obw. [m] Wymiary obw. [m] 1. 115 grusza pospolita

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia Mój pomnik przyrody wyszukiwanie pomników Pomnik przyrody to pojedynczy twór przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010r.

Warszawa, listopad 2010r. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Radiowa i Kaliskiego Część: Inwestor: Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo