INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Katowice, sierpień 2008 rok

2 SPIS TREŚCI 1. Zmiany w planie budŝetu strona Województwa Śląskiego na 2008 r Wykonanie budŝetu Województwa Śląskiego w I półroczu 2008 r Realizacja dochodów budŝetu własnego Województwa Śląskiego w I półroczu 2008 r Realizacja wydatków budŝetu własnego Województwa Śląskiego w I półroczu 2008 r Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych w I półroczu 2008 r Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych w I półroczu 2008 roku poza budŝetem własnym Województwa Śląskiego Załączniki do Informacji z wykonania budŝetu Województwa Śląskiego w I półroczu 2008 r

3 1. ZMIANY W PLANIE BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2008 ROK BudŜet Województwa Śląskiego na 2008 rok został przyjęty 28 stycznia 2008 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/20/1/2008 i zamykał się po stronie: dochodów kwotą zł wydatków kwotą zł. W okresie I półrocza br. Sejmik podjął 7 uchwał w sprawie zmiany budŝetu Województwa: 1. Uchwałą Nr III/21/1/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zwiększono dochody i wydatki budŝetu własnego o kwotę zł. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budŝetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budŝetowego (Dz. U. z 2007 roku Nr 241, poz. 1760) przyznającego środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uchwałą Nr III/22/13/2008 z dnia 19 marca 2008 r. zmniejszono wydatki o kwotę zł celem udzielenia poŝyczki Górnośląskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci im. dr. Adama Szebesty w Rabce. Tym samym ustalono rozchody budŝetu Województwa Śląskiego na 2008 rok. 3. Uchwałą Nr III/22/23/2008 z dnia 19 marca 2008 r. zwiększono dochody i wydatki (w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę zł, w związku z ostatecznym ustaleniem przez Ministra Finansów wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2008 rok. 4. Uchwałą Nr III/23/6/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. zwiększono wydatki budŝetu województwa o kwotę zł oraz rozchody o kwotę zł. Kwotę zł przeznaczono na: na przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach Pomocy Technicznej PROW ( zł), realizację Działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ( zł), ugodę z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach ( zł), zabezpieczenie środków w celu prawidłowej realizacji Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ( zł), inwestycje i utrzymanie wód publicznych pozostałych ( zł), 2

4 realizację wdroŝenia Strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego" ( zł), przeprowadzenie inwentaryzacji infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet ( zł), udzielenie pomocy finansowej gminie Pawonków na budowę gimnazjum ( zł), realizację zadania Budowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza, Wydziału Nauk Społecznych w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego ( zł), dotacje na zadania inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Województwie Śląskim ( zł), udzielenie pomocy finansowej miastu Będzin na realizację prac modernizacyjnych Teatru Dzieci Zagłębia ( zł), udzielenie pomocy finansowej miastu Tychy na modernizację Stadionu Zimowego ( zł). Kwotę zł przeznaczono na udzielenie w 2008 roku poŝyczek dla zakładów opieki zdrowotnej Województwa Śląskiego. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków i rozchodów była skumulowana nadwyŝka budŝetu z lat ubiegłych w kwocie zł o którą zwiększono przychody budŝetu. 5. Uchwałą Nr III/24/4/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zwiększono wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie realizacji Działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego ( zł), kontynuację działań remontowych na drogach Województwa Śląskiego ( zł), udzielenie pomocy finansowej miastu Zabrze na realizację zadania pod nazwą: Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice odcinek Zabrze ( zł), zakup działek celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości przy ulicy śeliwnej 38 w Katowicach, która częściowo znajduje się na działce miasta Katowice ( zł), zakup oprogramowania oraz szkoleń na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach kwota zł, 3

5 realizację Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego ( zł), pokrycie zwiększonych składek członkowskich w Śląskiej Organizacji Turystycznej ( zł) oraz Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny ( zł), zabezpieczenie środków na remont budynku przy ul. Ligonia ( zł), organizację konferencji zagranicznych i krajowych, kosztów wyjazdu i pobytu delegacji Województwa Śląskiego oraz delegacji zagranicznych z regionów partnerskich Województwa Śląskiego ( zł), zabezpieczenie środków na działania związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012 ( zł), działalność bieŝącą dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w celu umoŝliwienia budowy hali lekkoatletycznej przy modernizowanym stadionie lekkoatletycznym ( zł), dotacje na zadania inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Województwie Śląskim ( zł), przeprowadzenie audytu dotyczącego zapotrzebowania na usługi zdrowotne na terenie województwa śląskiego ( zł), zakup systemu informatycznego i oprogramowania w celu pozyskania danych finansowych z nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( zł), zabezpieczenie środków na wzrost opłat czynszowych i kosztów przeprowadzki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach ( zł), zabezpieczenie środków na podwyŝki dla pracowników wojewódzkich instytucji kultury oraz na inne zadania w zakresie kultury ( zł). Źródłem pokrycia ww. wydatków były przychody z tytułu skumulowanej nadwyŝki budŝetu z lat ubiegłych. Ponadto zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę zł w związku z: zawarciem umowy zawartą pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą: Aktualizacja serwisu ekologicznego na stronie internetowej Przyroda Województwa Śląskiego w ramach konkursu Cykliczne 4

6 upowszechnianie zasad zrównowaŝonego rozwoju poprzez media w 2008 roku (6.000 zł), przyjęciem do budŝetu kwoty gwarancji ubezpieczycieli związanych z upadłością PRINś S.A. Holding ( zł), przyjęciem do budŝetu środków na finansowanie zadania pn. Partnerstwo i dialog społeczny drogą do rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych na hiszpańskim rynku pracy realizowanego w ramach projektu Leonardo da Vinci na podstawie umowy dotacji z Narodową Agencją Programu ( zł). 6. Uchwałą Nr III/25/5/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, których źródłem mają być wpływy ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, nowej jednostki budŝetowej Województwa od 1 sierpnia br. Zwiększono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Szpital Śląski w Cieszynie rozbudowa i modernizacja, dział diagnostyczno-zabiegowy ( zł), pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki budŝetowej pod nazwą Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zł. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków była skumulowana nadwyŝka budŝetowa z lat ubiegłych w wysokości zł. 7. Uchwałą Nr III/25/6/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zwiększono per saldo plan dochodów i wydatków o łączną kwotę zł, na podstawie: decyzji Ministra Finansów z dnia 29 maja 2008 roku, przyznającej środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej p.n. Budowa mostu na rzece Koszarawa w gminie Jeleśnia, zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł, zawartej umowy z dnia 25 kwietnia 2008 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie dofinansowania zadania pn.: Organizacja ekologicznych konkursów w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku w 2008 roku. zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł, rocznego planu udzielenia dotacji rozwojowej w 2008 roku dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , 5

7 zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł celem dostosowania planu do wysokości przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, rocznego planu na 2008 rok dochodów i wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zmniejszono dochody i wydatki o kwotę w zł celem dostosowania planu do wysokości przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zarząd Województwa podjął w omawianym okresie czasu 25 uchwał zmieniających plan budŝetu Województwa, 15 uchwał zmieniających wysokość budŝetu. Zmian budŝetu po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, Ministra Finansów oraz umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: 1. Uchwałą Nr 211/134/III/2008 z dnia 7 lutego 2008 roku zwiększono budŝet Województwa Śląskiego o łączną kwotę zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku, zwiększającą dotacje celowe dla budŝetu Województwa Śląskiego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budŝetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budŝetowego (Dz. U. z 2007 r., nr 241, poz. 1760), : ramach zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa, zł w zakresie budŝetu własnego. 2. Uchwałą Nr 472/143/III/2008 z dnia 11 marca 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł w związku z przyjęciem pomocy finansowej od gmin: Popów, śarki, Poraj i Kłobuck na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w 2008 roku. 3. Uchwałą Nr 528/145/III/2008 z dnia 18 marca 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł na podstawie aneksów do umów w sprawie szczegółowych obowiązków partnerów umowy o realizacji wspólnego projektu System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP. 4. Uchwałą Nr 575/147/III/2008 z dnia 25 marca 2008 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na zwiększeniu budŝetu Województwa o kwotę zł w związku z przyjęciem pomocy finansowej od miasta Tychy z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach na zakup pięciu pomp infuzyjnych do kwoty zł oraz aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych. 6

8 5. Uchwałą Nr 580/148/III/2008 z dnia 27 marca 2008 roku zwiększono budŝet województwa po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę zł : dochody własne budŝetu województwa o zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 6 marca 2008 r. przyznającą środki z rezerwy celowej budŝetu państwa na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. dotacje i wydatki w zakresie zadań zleconych i powierzonych ustawowo o kwotę zł w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego: z dnia 27 marca 2008 r. przyznającą środki na wykonanie opracowania programów prac urządzenioworolnych, oraz z dnia 13 marca 2008 r. przyznającą środki związane z przeniesieniem 30 pracowników wraz z zadaniami z zakresu ochrony środowiska ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz z późn. zm.). 6. Uchwałą Nr 705/153/III/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 roku zwiększono per saldo dochody i wydatki o kwotą zł w budŝecie własnym Województwa: w związku z podpisaniem umów z gminami na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych wojewódzkich kwotę per saldo zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej samorządowi Województwa Śląskiego przez miasto Zabrze na realizację projektu pn. Zabrze Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej etap I, realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu o kwotę zł, 7. Uchwałą Nr 783/156/III/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku, na podstawie umowy z miastem Katowice przyznającej dotację celową dla Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego na przygotowanie premiery spektaklu pt. Ubu, słowem Polacy, zwiększono dochody i wydatki budŝetu własnego o kwotę zł. 8. Uchwałą Nr 849/158//III/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku zwiększono per saldo plan dochodów i wydatków budŝetu o kwotę zł : a) zmniejszono budŝet własny Województwa o kwotę per saldo zł w związku z podpisaniem nowych umów z gminami na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych wojewódzkich. 7

9 b) zwiększono dotacje i wydatki w zakresie zadań zleconych i powierzonych ustawowo oraz na podstawie porozumień o kwotę zł na podstawie decyzji Ministra Finansów: z dnia 10 kwietnia 2008 roku przyznającą środki na podstawie porozumienia w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków PoŜyczek Ramowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B ( zł) oraz, z dnia 14 kwietnia 2008 roku przyznającą środki na sfinansowanie staŝy podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i połoŝnych w 2008 roku ( zł). 9. Uchwałą Nr 904/160/III/2008 z dnia 8 maja 2008 roku zwiększono budŝet własny Województwa po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł na podstawie: porozumienia nr 4/KT/2008 z dnia r zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a miastem Ruda Śląska na realizację zadania Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice Odcinek Zachodni w Rudzie Śląskiej ( zł), decyzji Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/193/3/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku przyznającej środki na zakończenie dwuletniego programu pilotaŝowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia realizującej program szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r. ( zł), umowy o udzielenie pomocy finansowej samorządowi Województwa Śląskiego przez miasto Sosnowiec z przeznaczeniem dla Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup nowości wydawniczych pedagogiczno-psychologicznych dla nauczycieli, studentów i innych osób kształcących się z terenu Sosnowca (2.000 zł), umowy o udzielenie pomocy finansowej samorządowi Województwa Śląskiego przez miasto Bytom z przeznaczeniem dla Opery Śląskiej w Bytomiu na organizację II Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura ( zł). 10. Uchwałą Nr 959/163/III/2008 z dnia 15 maja 2008 roku zwiększono budŝet województwa po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł związku 8

10 z udzieleniem pomocy finansowej samorządowi Województwa Śląskiego przez miasto Jastrzębie Zdrój z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 na realizację zadania pn. Zakup zestawów komputerowych na uŝytek bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. 11. Uchwałą Nr 1104/167/III/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku zmniejszono dochody i wydatki kwotą per saldo zł w związku z podpisaniem nowych umów z gminami na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych wojewódzkich. 12. Uchwałą Nr 1156/170/III/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku zwiększono planu dochodów i wydatków budŝetu własnego Województwa o kwotę zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr IP-10/4135/14/11/KLS/08/5771 z dnia 27 maja 2008 roku przyznającej środki na współfinansowanie Projektu Nr Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zaangaŝowanych we wdraŝanie ZPORR w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdraŝania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki nielimitowane. 13. Uchwałą Nr 1245/172/III/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku zwiększono dochody i wydatki budŝetu własnego o kwotę zł w związku z zawarciem umowy w dniu 27 maja 2008 r. pomiędzy Województwem Śląskim a gminą Wilkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Muzeum w Bielsku Białej na dofinansowanie wydania drugiego tomu korespondencji Juliana Fałata z lat Uchwałą Nr 1278/174/III/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku dokonano zmian w budŝecie województwa: zwiększając dochody i wydatki budŝetu własnego o kwotę zł w związku z podpisaniem umów z gminami na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych wojewódzkich, zwiększając plan dotacji i wydatków w ramach zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej o kwotę zł na podstawie decyzji: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2008 roku przyznającej środki na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Województwa Śląskiego ( zł), 9

11 Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2008 roku przyznającej środki na naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą, zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry oraz budowle regulacyjne i budowle przeciwpowodziowe w granicach Województwa Śląskiego ( zł), Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2008 roku przyznającej środki na realizację zadań Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły ( ), decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 czerwca 2008 roku przyznającej środki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) ( zł). 15. Uchwałą Nr 1389/175/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł w związku z podpisaniem umów z gminami na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych wojewódzkich, Ponadto, w miesiącu lipcu zmniejszono dochody i wydatki budŝetu własnego o zł, z mocą obowiązywania od dnia 30 czerwca br. w związku z decyzją Ministra Finansów, która wpłynęła w lipcu do Wydziału Finansowego tut. Urzędu. Natomiast pozostałych 10 uchwał Zarządu Województwa dotyczyło wyłącznie przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, celem dostosowania planowanych wielkości do aktualnych zmian w realizacji zadań własnych i zleconych oraz w klasyfikacji budŝetowej. Tabela 1 ZMIANY BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU w zł Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwały SWŚl Zmiany planu wg uchwał I Dochody - budŝet własny s z s z z s z z z z Plan budŝetu po zmianach 10

12 Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwały SWŚl Zmiany planu wg uchwał Plan budŝetu po zmianach z z z s z z z s s z z z II Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej s z z z z OGÓŁEM DOCHODY I Wydatki - budŝet własny s z s z z s s z z z s z z z z s s z z z s s z 11

13 Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwały SWŚl Zmiany planu wg uchwał Plan budŝetu po zmianach z z s Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i z II powierzonych z zakresu z administracji rządowej z z OGÓŁEM WYDATKI s- uchwały sejmiku Województwa Śląskiego z- uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Zmiany planu budŝetu Województwa w I półroczu br. zawiera tabela 1. Po dokonanych zmianach plan budŝetu Województwa Śląskiego na 2008 rok, na dzień 30 czerwca br. zamykał się po stronie: dochodów kwotą zł, wydatków kwotą zł. 2. WYKONANIE BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU BudŜet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2008 roku został wykonany po stronie dochodów w wysokości ,17 zł, co stanowi 39,4% planu po zmianach i 43,3% planu budŝetu uchwalonego przez Sejmik 28 stycznia 2008 roku (załącznik nr 1). Dochody budŝetu własnego stanowią 95,6% ogółem planowanych dochodów, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej 4,4%. Dochody budŝetu własnego zrealizowano w 39,0%, natomiast dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęły w 49,0%. Tabela 2 zawiera procentową strukturę dochodów budŝetowych. Wynika z niej, Ŝe największe wpływy, w wysokości 43,5% wszystkich dochodów, uzyskano w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, tak znaczna część dochodów ogólnych wynika 12

14 Tabela 2 STRUKTURA DOCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2008 ROK według klasyfikacji budŝetowej % Dział. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL Plan na 2008 r po zmianach Wykonanie na r Rolnictwo i łowiectwo 0,473 1,766 1, Leśnictwo 0,001 0,001 0, Przetwórstwo przemysłowe 0,432 0,381 0, Transport i łączność 11,206 12,029 11, Gospodarka mieszkaniowa 0,781 0,710 0, Działalność usługowa 0,572 0,583 0, Administracja publiczna 1,224 1,326 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 32,849 29,893 43,525 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 RóŜne rozliczenia 48,761 49,812 36, Oświata i wychowanie 0,027 0,027 0, Szkolnictwo wyŝsze 0,162 0,148 0, Ochrona zdrowia 0,604 0,571 0, Pomoc społeczna 0,040 0,045 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,847 1,698 2, Edukacyjna opieka wychowawcza 0,893 0,813 1, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,014 0,013 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,024 0,037 0,060-0, Kultura fizyczna i sport 0,091 0,083 0,178 OGÓŁEM DOCHODY 100, , ,000 13

15 Tabela 3 STRUKTURA WYDATKÓW BUDśETU WOJEWÓZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2008 ROK według klasyfikacji budŝetowej Dział Wyszczególnienie Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL Plan na 2008 r. po zmianach % Wykonanie na r Rolnictwo i łowiectwo 1,37 3,29 2, Leśnictwo 0,03 0,03 0, Przetwórstwo przemysłowe 3,64 3,08 1, Transport i łączność 37,85 37,81 40, Turystyka 0,67 0,39 0, Gospodarka mieszkaniowa 0,49 0,44 0, Działalność usługowa 1,85 1,51 1, Informatyka 0,38 0,24 0, Administracja publiczna 7,09 7,30 12, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 0,04 0,04 0, Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0, RóŜne rozliczenia 1,04 0,63 0, Oświata i wychowanie 6,43 6,16 10, Szkolnictwo wyŝsze 0,39 0,40 0, Ochrona zdrowia 6,33 7,01 4, Pomoc społeczna 2,70 2,41 1, Opieka społeczna 7,42 6,63 4, Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,25 1,17 2,89 2,11 5,51 0,04 10,96 8,78 14, Kultura fizyczna i sport 7,93 6,98 1,37 WYDATKI OGÓŁEM 100,00 100,00 100,00 14

16 Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU % 100 3,06 4,40 5, ,94 95,60 94,53 Dotacje na zadania zlecone BudŜet własny województwa 10 0 Plan na 2008 r. wg Uchwały Sejmiku Plan na 2008 r. po zmianach Wykonanie na r. 15

17 z przekazywanych przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Kolejną pozycją klasyfikacji budŝetowej, gdzie został uzyskany znaczny dochód w stosunku do ogólnej kwoty wpływów w wysokości 36,5% jest dział 758 RóŜne rozliczenia. W dziale tym ujmowane są: dotacja rozwojowa (stanowiąca 63,9% kwoty ujętej dziale), subwencja ogólna, która została przekazana w I półroczu br. w 61,2% oraz odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i lokatach. Następnie 11,2% dochodów ogółem znalazło się w dział 600 Transport i łączność. W większości były to dotacje przekazywane przez miasto Ruda Śląska na realizację Drogowej Trasy Średnicowej a następnie środki od Wojewody Śląskiego na prowadzoną od 1996 roku (przejętą przez województwo śląskie w 1999 roku) inwestycję pn. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej. Pozostałe wpływy w omawianym dziale zostały przekazane dla Województwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata na rozbudowę Regionalnego Portu Lotniczego GTL S.A. MPL Katowice Pyrzowice i jako dochody z zadań realizowanych przez jednostkę budŝetową pn. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawia załącznik nr 3. Rysunek 1 pokazuje, Ŝe w strukturze zrealizowanych dochodów w I półroczu br. 5,5% stanowią dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej. Wydatki za omawiany okres czasu zostały zrealizowane w wysokości ,53 zł, co stanowi 18,3% planu po zmianach oraz 20,6% planu przyjętego uchwałą Sejmiku. Największy udział w planowanych wydatkach mają zadania: drogowe, z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświatowe oraz opieka społeczna. Zrealizowane wydatki budŝetowe wg działów klasyfikacji budŝetowej zawiera załącznik nr 5, zaś ich strukturę przedstawiono w tabeli 3. Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieŝące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 6. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków w wysokości ,53 zł: wydatki bieŝące wyniosły ,25 zł i stanowiły 74,5% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe to ,28 zł, co stanowi 25,5% ogólnej kwoty wydatków. Na zaplanowane przychody br. w wysokości zł składają się: zł kredyty bankowe, zł skumulowana nadwyŝka budŝetowa z lat poprzednich, 16

18 oraz zł spłata udzielonych poŝyczek, wpłynęła kwota w wysokości ,16 zł, czyli w 0,3%. Są to spłaty poŝyczek udzielonych zakładom opieki zdrowotnej oraz Wojewódzkiemu Parkowi Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (kwota zł). Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/17/8/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad i trybu umarzania wierzytelności Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego w I półroczu 2008 roku umorzył pozostałą do spłaty część, poŝyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, na ogólną kwotę ,87 zł, : Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej ,59 zł, Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i MłodzieŜą w Częstochowie zł, Szpitalowi Specjalistycznemu nr w Bytomiu zł, Szpitalowi Chorób Płuc w Orzeszu zł, Szpitalowi Chorób Płuc im. św Józefa w Pilchowicach zł, Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu ,71 zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku ,16 zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie zł, Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie ,85 zł, Szpitalowi Chorób Wewnętrznych Hutniczy w Częstochowie zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 im..józefa Gasińskiego w Tychach ,12 zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu w Lublińcu zł, Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie zł, 17

19 Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich zł, Specjalistycznemu Zespołowi Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej ,13 zł, Szpitalowi Chorób Płuc w Siewierzu ,42 zł, Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku Białej zł, Szpitalowi Specjalistycznemu w Zabrzu ,89 zł, Rozchody Województwa Śląskiego w 2008 roku wynoszące w planie po zmianach zł zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca br. w 59,0%, czyli w kwocie zł, na którą składają się: spłata 4 ostatnich rat kapitałowych w łącznej wysokości zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2002 na finansowanie wydatków bieŝących w zakresie integracji komunikacji w aglomeracji górnośląskiej z systemem regionalnych kolejowych przewozów pasaŝerskich, udzielenie poŝyczek pięciu samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w kwocie zł. Zarząd Województwa Śląskiego dla ratowania sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej, udzielił poŝyczek na łączną kwotę zł., na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Śląskiego nr 554/146/III/2008 z dnia oraz 767/155/III/2008 z dnia r. wykonując tym samym Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/23/13/2008 z dnia 19 marca 2008 oraz III/23/6/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budŝetu i w budŝecie Województwa Śląskiego przyjmujących rozchody w kwocie zł, PoŜyczkę na spłatę zobowiązań finansowych publiczno i cywilnoprawnych otrzymały: Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdrój zł, Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zł, Realizację zadań rzeczowych w powiązaniu z ich pokryciem finansowym przedstawiono w dalszej części informacji. 18

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92 1. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA OPOLA W OKRESIE I PÓŁROCZA 2011 R... 2 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH... 4 2. 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI... 5 2.2. OPŁATA SKARBOWA... 6 2. 3. PODATEK OD CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia 2006-3-3 Numer

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo