INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Katowice, sierpień 2008 rok

2 SPIS TREŚCI 1. Zmiany w planie budŝetu strona Województwa Śląskiego na 2008 r Wykonanie budŝetu Województwa Śląskiego w I półroczu 2008 r Realizacja dochodów budŝetu własnego Województwa Śląskiego w I półroczu 2008 r Realizacja wydatków budŝetu własnego Województwa Śląskiego w I półroczu 2008 r Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych w I półroczu 2008 r Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych w I półroczu 2008 roku poza budŝetem własnym Województwa Śląskiego Załączniki do Informacji z wykonania budŝetu Województwa Śląskiego w I półroczu 2008 r

3 1. ZMIANY W PLANIE BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2008 ROK BudŜet Województwa Śląskiego na 2008 rok został przyjęty 28 stycznia 2008 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/20/1/2008 i zamykał się po stronie: dochodów kwotą zł wydatków kwotą zł. W okresie I półrocza br. Sejmik podjął 7 uchwał w sprawie zmiany budŝetu Województwa: 1. Uchwałą Nr III/21/1/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zwiększono dochody i wydatki budŝetu własnego o kwotę zł. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budŝetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budŝetowego (Dz. U. z 2007 roku Nr 241, poz. 1760) przyznającego środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uchwałą Nr III/22/13/2008 z dnia 19 marca 2008 r. zmniejszono wydatki o kwotę zł celem udzielenia poŝyczki Górnośląskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci im. dr. Adama Szebesty w Rabce. Tym samym ustalono rozchody budŝetu Województwa Śląskiego na 2008 rok. 3. Uchwałą Nr III/22/23/2008 z dnia 19 marca 2008 r. zwiększono dochody i wydatki (w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę zł, w związku z ostatecznym ustaleniem przez Ministra Finansów wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2008 rok. 4. Uchwałą Nr III/23/6/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. zwiększono wydatki budŝetu województwa o kwotę zł oraz rozchody o kwotę zł. Kwotę zł przeznaczono na: na przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach Pomocy Technicznej PROW ( zł), realizację Działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ( zł), ugodę z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach ( zł), zabezpieczenie środków w celu prawidłowej realizacji Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ( zł), inwestycje i utrzymanie wód publicznych pozostałych ( zł), 2

4 realizację wdroŝenia Strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego" ( zł), przeprowadzenie inwentaryzacji infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet ( zł), udzielenie pomocy finansowej gminie Pawonków na budowę gimnazjum ( zł), realizację zadania Budowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza, Wydziału Nauk Społecznych w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego ( zł), dotacje na zadania inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Województwie Śląskim ( zł), udzielenie pomocy finansowej miastu Będzin na realizację prac modernizacyjnych Teatru Dzieci Zagłębia ( zł), udzielenie pomocy finansowej miastu Tychy na modernizację Stadionu Zimowego ( zł). Kwotę zł przeznaczono na udzielenie w 2008 roku poŝyczek dla zakładów opieki zdrowotnej Województwa Śląskiego. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków i rozchodów była skumulowana nadwyŝka budŝetu z lat ubiegłych w kwocie zł o którą zwiększono przychody budŝetu. 5. Uchwałą Nr III/24/4/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zwiększono wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie realizacji Działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego ( zł), kontynuację działań remontowych na drogach Województwa Śląskiego ( zł), udzielenie pomocy finansowej miastu Zabrze na realizację zadania pod nazwą: Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice odcinek Zabrze ( zł), zakup działek celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości przy ulicy śeliwnej 38 w Katowicach, która częściowo znajduje się na działce miasta Katowice ( zł), zakup oprogramowania oraz szkoleń na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach kwota zł, 3

5 realizację Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego ( zł), pokrycie zwiększonych składek członkowskich w Śląskiej Organizacji Turystycznej ( zł) oraz Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny ( zł), zabezpieczenie środków na remont budynku przy ul. Ligonia ( zł), organizację konferencji zagranicznych i krajowych, kosztów wyjazdu i pobytu delegacji Województwa Śląskiego oraz delegacji zagranicznych z regionów partnerskich Województwa Śląskiego ( zł), zabezpieczenie środków na działania związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012 ( zł), działalność bieŝącą dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w celu umoŝliwienia budowy hali lekkoatletycznej przy modernizowanym stadionie lekkoatletycznym ( zł), dotacje na zadania inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Województwie Śląskim ( zł), przeprowadzenie audytu dotyczącego zapotrzebowania na usługi zdrowotne na terenie województwa śląskiego ( zł), zakup systemu informatycznego i oprogramowania w celu pozyskania danych finansowych z nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( zł), zabezpieczenie środków na wzrost opłat czynszowych i kosztów przeprowadzki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach ( zł), zabezpieczenie środków na podwyŝki dla pracowników wojewódzkich instytucji kultury oraz na inne zadania w zakresie kultury ( zł). Źródłem pokrycia ww. wydatków były przychody z tytułu skumulowanej nadwyŝki budŝetu z lat ubiegłych. Ponadto zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę zł w związku z: zawarciem umowy zawartą pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą: Aktualizacja serwisu ekologicznego na stronie internetowej Przyroda Województwa Śląskiego w ramach konkursu Cykliczne 4

6 upowszechnianie zasad zrównowaŝonego rozwoju poprzez media w 2008 roku (6.000 zł), przyjęciem do budŝetu kwoty gwarancji ubezpieczycieli związanych z upadłością PRINś S.A. Holding ( zł), przyjęciem do budŝetu środków na finansowanie zadania pn. Partnerstwo i dialog społeczny drogą do rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych na hiszpańskim rynku pracy realizowanego w ramach projektu Leonardo da Vinci na podstawie umowy dotacji z Narodową Agencją Programu ( zł). 6. Uchwałą Nr III/25/5/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, których źródłem mają być wpływy ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, nowej jednostki budŝetowej Województwa od 1 sierpnia br. Zwiększono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Szpital Śląski w Cieszynie rozbudowa i modernizacja, dział diagnostyczno-zabiegowy ( zł), pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki budŝetowej pod nazwą Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zł. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków była skumulowana nadwyŝka budŝetowa z lat ubiegłych w wysokości zł. 7. Uchwałą Nr III/25/6/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. zwiększono per saldo plan dochodów i wydatków o łączną kwotę zł, na podstawie: decyzji Ministra Finansów z dnia 29 maja 2008 roku, przyznającej środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej p.n. Budowa mostu na rzece Koszarawa w gminie Jeleśnia, zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł, zawartej umowy z dnia 25 kwietnia 2008 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie dofinansowania zadania pn.: Organizacja ekologicznych konkursów w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku w 2008 roku. zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł, rocznego planu udzielenia dotacji rozwojowej w 2008 roku dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , 5

7 zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł celem dostosowania planu do wysokości przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, rocznego planu na 2008 rok dochodów i wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zmniejszono dochody i wydatki o kwotę w zł celem dostosowania planu do wysokości przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zarząd Województwa podjął w omawianym okresie czasu 25 uchwał zmieniających plan budŝetu Województwa, 15 uchwał zmieniających wysokość budŝetu. Zmian budŝetu po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, Ministra Finansów oraz umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: 1. Uchwałą Nr 211/134/III/2008 z dnia 7 lutego 2008 roku zwiększono budŝet Województwa Śląskiego o łączną kwotę zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku, zwiększającą dotacje celowe dla budŝetu Województwa Śląskiego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budŝetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budŝetowego (Dz. U. z 2007 r., nr 241, poz. 1760), : ramach zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa, zł w zakresie budŝetu własnego. 2. Uchwałą Nr 472/143/III/2008 z dnia 11 marca 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł w związku z przyjęciem pomocy finansowej od gmin: Popów, śarki, Poraj i Kłobuck na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w 2008 roku. 3. Uchwałą Nr 528/145/III/2008 z dnia 18 marca 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł na podstawie aneksów do umów w sprawie szczegółowych obowiązków partnerów umowy o realizacji wspólnego projektu System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP. 4. Uchwałą Nr 575/147/III/2008 z dnia 25 marca 2008 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na zwiększeniu budŝetu Województwa o kwotę zł w związku z przyjęciem pomocy finansowej od miasta Tychy z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach na zakup pięciu pomp infuzyjnych do kwoty zł oraz aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych. 6

8 5. Uchwałą Nr 580/148/III/2008 z dnia 27 marca 2008 roku zwiększono budŝet województwa po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę zł : dochody własne budŝetu województwa o zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 6 marca 2008 r. przyznającą środki z rezerwy celowej budŝetu państwa na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. dotacje i wydatki w zakresie zadań zleconych i powierzonych ustawowo o kwotę zł w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego: z dnia 27 marca 2008 r. przyznającą środki na wykonanie opracowania programów prac urządzenioworolnych, oraz z dnia 13 marca 2008 r. przyznającą środki związane z przeniesieniem 30 pracowników wraz z zadaniami z zakresu ochrony środowiska ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz z późn. zm.). 6. Uchwałą Nr 705/153/III/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 roku zwiększono per saldo dochody i wydatki o kwotą zł w budŝecie własnym Województwa: w związku z podpisaniem umów z gminami na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych wojewódzkich kwotę per saldo zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej samorządowi Województwa Śląskiego przez miasto Zabrze na realizację projektu pn. Zabrze Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej etap I, realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu o kwotę zł, 7. Uchwałą Nr 783/156/III/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku, na podstawie umowy z miastem Katowice przyznającej dotację celową dla Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego na przygotowanie premiery spektaklu pt. Ubu, słowem Polacy, zwiększono dochody i wydatki budŝetu własnego o kwotę zł. 8. Uchwałą Nr 849/158//III/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku zwiększono per saldo plan dochodów i wydatków budŝetu o kwotę zł : a) zmniejszono budŝet własny Województwa o kwotę per saldo zł w związku z podpisaniem nowych umów z gminami na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych wojewódzkich. 7

9 b) zwiększono dotacje i wydatki w zakresie zadań zleconych i powierzonych ustawowo oraz na podstawie porozumień o kwotę zł na podstawie decyzji Ministra Finansów: z dnia 10 kwietnia 2008 roku przyznającą środki na podstawie porozumienia w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków PoŜyczek Ramowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B ( zł) oraz, z dnia 14 kwietnia 2008 roku przyznającą środki na sfinansowanie staŝy podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i połoŝnych w 2008 roku ( zł). 9. Uchwałą Nr 904/160/III/2008 z dnia 8 maja 2008 roku zwiększono budŝet własny Województwa po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł na podstawie: porozumienia nr 4/KT/2008 z dnia r zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a miastem Ruda Śląska na realizację zadania Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice Odcinek Zachodni w Rudzie Śląskiej ( zł), decyzji Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/193/3/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku przyznającej środki na zakończenie dwuletniego programu pilotaŝowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia realizującej program szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r. ( zł), umowy o udzielenie pomocy finansowej samorządowi Województwa Śląskiego przez miasto Sosnowiec z przeznaczeniem dla Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup nowości wydawniczych pedagogiczno-psychologicznych dla nauczycieli, studentów i innych osób kształcących się z terenu Sosnowca (2.000 zł), umowy o udzielenie pomocy finansowej samorządowi Województwa Śląskiego przez miasto Bytom z przeznaczeniem dla Opery Śląskiej w Bytomiu na organizację II Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura ( zł). 10. Uchwałą Nr 959/163/III/2008 z dnia 15 maja 2008 roku zwiększono budŝet województwa po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł związku 8

10 z udzieleniem pomocy finansowej samorządowi Województwa Śląskiego przez miasto Jastrzębie Zdrój z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 na realizację zadania pn. Zakup zestawów komputerowych na uŝytek bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. 11. Uchwałą Nr 1104/167/III/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku zmniejszono dochody i wydatki kwotą per saldo zł w związku z podpisaniem nowych umów z gminami na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych wojewódzkich. 12. Uchwałą Nr 1156/170/III/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku zwiększono planu dochodów i wydatków budŝetu własnego Województwa o kwotę zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr IP-10/4135/14/11/KLS/08/5771 z dnia 27 maja 2008 roku przyznającej środki na współfinansowanie Projektu Nr Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zaangaŝowanych we wdraŝanie ZPORR w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdraŝania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki nielimitowane. 13. Uchwałą Nr 1245/172/III/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku zwiększono dochody i wydatki budŝetu własnego o kwotę zł w związku z zawarciem umowy w dniu 27 maja 2008 r. pomiędzy Województwem Śląskim a gminą Wilkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Muzeum w Bielsku Białej na dofinansowanie wydania drugiego tomu korespondencji Juliana Fałata z lat Uchwałą Nr 1278/174/III/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku dokonano zmian w budŝecie województwa: zwiększając dochody i wydatki budŝetu własnego o kwotę zł w związku z podpisaniem umów z gminami na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych wojewódzkich, zwiększając plan dotacji i wydatków w ramach zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej o kwotę zł na podstawie decyzji: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2008 roku przyznającej środki na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Województwa Śląskiego ( zł), 9

11 Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2008 roku przyznającej środki na naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą, zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry oraz budowle regulacyjne i budowle przeciwpowodziowe w granicach Województwa Śląskiego ( zł), Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2008 roku przyznającej środki na realizację zadań Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły ( ), decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 czerwca 2008 roku przyznającej środki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) ( zł). 15. Uchwałą Nr 1389/175/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł w związku z podpisaniem umów z gminami na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych wojewódzkich, Ponadto, w miesiącu lipcu zmniejszono dochody i wydatki budŝetu własnego o zł, z mocą obowiązywania od dnia 30 czerwca br. w związku z decyzją Ministra Finansów, która wpłynęła w lipcu do Wydziału Finansowego tut. Urzędu. Natomiast pozostałych 10 uchwał Zarządu Województwa dotyczyło wyłącznie przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, celem dostosowania planowanych wielkości do aktualnych zmian w realizacji zadań własnych i zleconych oraz w klasyfikacji budŝetowej. Tabela 1 ZMIANY BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU w zł Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwały SWŚl Zmiany planu wg uchwał I Dochody - budŝet własny s z s z z s z z z z Plan budŝetu po zmianach 10

12 Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwały SWŚl Zmiany planu wg uchwał Plan budŝetu po zmianach z z z s z z z s s z z z II Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej s z z z z OGÓŁEM DOCHODY I Wydatki - budŝet własny s z s z z s s z z z s z z z z s s z z z s s z 11

13 Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwały SWŚl Zmiany planu wg uchwał Plan budŝetu po zmianach z z s Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i z II powierzonych z zakresu z administracji rządowej z z OGÓŁEM WYDATKI s- uchwały sejmiku Województwa Śląskiego z- uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Zmiany planu budŝetu Województwa w I półroczu br. zawiera tabela 1. Po dokonanych zmianach plan budŝetu Województwa Śląskiego na 2008 rok, na dzień 30 czerwca br. zamykał się po stronie: dochodów kwotą zł, wydatków kwotą zł. 2. WYKONANIE BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU BudŜet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2008 roku został wykonany po stronie dochodów w wysokości ,17 zł, co stanowi 39,4% planu po zmianach i 43,3% planu budŝetu uchwalonego przez Sejmik 28 stycznia 2008 roku (załącznik nr 1). Dochody budŝetu własnego stanowią 95,6% ogółem planowanych dochodów, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej 4,4%. Dochody budŝetu własnego zrealizowano w 39,0%, natomiast dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęły w 49,0%. Tabela 2 zawiera procentową strukturę dochodów budŝetowych. Wynika z niej, Ŝe największe wpływy, w wysokości 43,5% wszystkich dochodów, uzyskano w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, tak znaczna część dochodów ogólnych wynika 12

14 Tabela 2 STRUKTURA DOCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2008 ROK według klasyfikacji budŝetowej % Dział. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL Plan na 2008 r po zmianach Wykonanie na r Rolnictwo i łowiectwo 0,473 1,766 1, Leśnictwo 0,001 0,001 0, Przetwórstwo przemysłowe 0,432 0,381 0, Transport i łączność 11,206 12,029 11, Gospodarka mieszkaniowa 0,781 0,710 0, Działalność usługowa 0,572 0,583 0, Administracja publiczna 1,224 1,326 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 32,849 29,893 43,525 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 RóŜne rozliczenia 48,761 49,812 36, Oświata i wychowanie 0,027 0,027 0, Szkolnictwo wyŝsze 0,162 0,148 0, Ochrona zdrowia 0,604 0,571 0, Pomoc społeczna 0,040 0,045 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,847 1,698 2, Edukacyjna opieka wychowawcza 0,893 0,813 1, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,014 0,013 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,024 0,037 0,060-0, Kultura fizyczna i sport 0,091 0,083 0,178 OGÓŁEM DOCHODY 100, , ,000 13

15 Tabela 3 STRUKTURA WYDATKÓW BUDśETU WOJEWÓZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2008 ROK według klasyfikacji budŝetowej Dział Wyszczególnienie Plan na 2008 r. wg uchwały SWŚL Plan na 2008 r. po zmianach % Wykonanie na r Rolnictwo i łowiectwo 1,37 3,29 2, Leśnictwo 0,03 0,03 0, Przetwórstwo przemysłowe 3,64 3,08 1, Transport i łączność 37,85 37,81 40, Turystyka 0,67 0,39 0, Gospodarka mieszkaniowa 0,49 0,44 0, Działalność usługowa 1,85 1,51 1, Informatyka 0,38 0,24 0, Administracja publiczna 7,09 7,30 12, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 0,04 0,04 0, Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0, RóŜne rozliczenia 1,04 0,63 0, Oświata i wychowanie 6,43 6,16 10, Szkolnictwo wyŝsze 0,39 0,40 0, Ochrona zdrowia 6,33 7,01 4, Pomoc społeczna 2,70 2,41 1, Opieka społeczna 7,42 6,63 4, Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,25 1,17 2,89 2,11 5,51 0,04 10,96 8,78 14, Kultura fizyczna i sport 7,93 6,98 1,37 WYDATKI OGÓŁEM 100,00 100,00 100,00 14

16 Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU % 100 3,06 4,40 5, ,94 95,60 94,53 Dotacje na zadania zlecone BudŜet własny województwa 10 0 Plan na 2008 r. wg Uchwały Sejmiku Plan na 2008 r. po zmianach Wykonanie na r. 15

17 z przekazywanych przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Kolejną pozycją klasyfikacji budŝetowej, gdzie został uzyskany znaczny dochód w stosunku do ogólnej kwoty wpływów w wysokości 36,5% jest dział 758 RóŜne rozliczenia. W dziale tym ujmowane są: dotacja rozwojowa (stanowiąca 63,9% kwoty ujętej dziale), subwencja ogólna, która została przekazana w I półroczu br. w 61,2% oraz odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i lokatach. Następnie 11,2% dochodów ogółem znalazło się w dział 600 Transport i łączność. W większości były to dotacje przekazywane przez miasto Ruda Śląska na realizację Drogowej Trasy Średnicowej a następnie środki od Wojewody Śląskiego na prowadzoną od 1996 roku (przejętą przez województwo śląskie w 1999 roku) inwestycję pn. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej. Pozostałe wpływy w omawianym dziale zostały przekazane dla Województwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata na rozbudowę Regionalnego Portu Lotniczego GTL S.A. MPL Katowice Pyrzowice i jako dochody z zadań realizowanych przez jednostkę budŝetową pn. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawia załącznik nr 3. Rysunek 1 pokazuje, Ŝe w strukturze zrealizowanych dochodów w I półroczu br. 5,5% stanowią dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej. Wydatki za omawiany okres czasu zostały zrealizowane w wysokości ,53 zł, co stanowi 18,3% planu po zmianach oraz 20,6% planu przyjętego uchwałą Sejmiku. Największy udział w planowanych wydatkach mają zadania: drogowe, z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświatowe oraz opieka społeczna. Zrealizowane wydatki budŝetowe wg działów klasyfikacji budŝetowej zawiera załącznik nr 5, zaś ich strukturę przedstawiono w tabeli 3. Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieŝące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 6. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków w wysokości ,53 zł: wydatki bieŝące wyniosły ,25 zł i stanowiły 74,5% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe to ,28 zł, co stanowi 25,5% ogólnej kwoty wydatków. Na zaplanowane przychody br. w wysokości zł składają się: zł kredyty bankowe, zł skumulowana nadwyŝka budŝetowa z lat poprzednich, 16

18 oraz zł spłata udzielonych poŝyczek, wpłynęła kwota w wysokości ,16 zł, czyli w 0,3%. Są to spłaty poŝyczek udzielonych zakładom opieki zdrowotnej oraz Wojewódzkiemu Parkowi Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (kwota zł). Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/17/8/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad i trybu umarzania wierzytelności Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego w I półroczu 2008 roku umorzył pozostałą do spłaty część, poŝyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, na ogólną kwotę ,87 zł, : Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej ,59 zł, Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i MłodzieŜą w Częstochowie zł, Szpitalowi Specjalistycznemu nr w Bytomiu zł, Szpitalowi Chorób Płuc w Orzeszu zł, Szpitalowi Chorób Płuc im. św Józefa w Pilchowicach zł, Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu ,71 zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku ,16 zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie zł, Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie ,85 zł, Szpitalowi Chorób Wewnętrznych Hutniczy w Częstochowie zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 im..józefa Gasińskiego w Tychach ,12 zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu w Lublińcu zł, Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie zł, 17

19 Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich zł, Specjalistycznemu Zespołowi Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej ,13 zł, Szpitalowi Chorób Płuc w Siewierzu ,42 zł, Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku Białej zł, Szpitalowi Specjalistycznemu w Zabrzu ,89 zł, Rozchody Województwa Śląskiego w 2008 roku wynoszące w planie po zmianach zł zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca br. w 59,0%, czyli w kwocie zł, na którą składają się: spłata 4 ostatnich rat kapitałowych w łącznej wysokości zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2002 na finansowanie wydatków bieŝących w zakresie integracji komunikacji w aglomeracji górnośląskiej z systemem regionalnych kolejowych przewozów pasaŝerskich, udzielenie poŝyczek pięciu samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w kwocie zł. Zarząd Województwa Śląskiego dla ratowania sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej, udzielił poŝyczek na łączną kwotę zł., na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Śląskiego nr 554/146/III/2008 z dnia oraz 767/155/III/2008 z dnia r. wykonując tym samym Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/23/13/2008 z dnia 19 marca 2008 oraz III/23/6/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budŝetu i w budŝecie Województwa Śląskiego przyjmujących rozchody w kwocie zł, PoŜyczkę na spłatę zobowiązań finansowych publiczno i cywilnoprawnych otrzymały: Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Dr Adama Szebesty w Rabce Zdrój zł, Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zł, Realizację zadań rzeczowych w powiązaniu z ich pokryciem finansowym przedstawiono w dalszej części informacji. 18

20 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Dochody budŝetu własnego województwa na 2008 rok zostały zaplanowane w kwocie zł i w I półroczu wzrosły o 8,4%, tj. do kwoty zł. Zmiana zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku: przyjęcia po stronie dochodów jednostek budŝetowych kwoty zł dla których źródłem mają być wpływy ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, decyzji Ministra Finansów zwiększającej: dotacje celowe na zadania własne z budŝetu państwa o środki, które nie wygasły z upływem roku budŝetowego 2007 w wysokości zł, dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania własne o kwotę per saldo zł, subwencję ogólną o łączną kwotę zł, co stanowi wzrost o 8,09%, dotacje rozwojowe o kwotę per saldo zł, zwiększono równieŝ plan funduszy strukturalnych majątkowych o kwotę zł, na podstawie porozumienia z miastem Ruda Śląska dotyczącym budowy Drogowej Trasy Średnicowej Katowice Gliwice, odcinek zachodni w Rudzie Śląskiej porozumień zawartych między gminami i powiatami a Województwem Śląskim na dofinansowanie placówek zdrowia oraz wspólnych inwestycji drogowych prowadzonych na obszarze województwa Śląskiego zwiększających dochody o kwotę per saldo zł. Plan dochodów własnych po zmianach na dzień roku został zrealizowany w wysokości ,17 zł, tj. 39,0% planu. Strukturę dochodów budŝetu własnego przedstawiono w tabeli 4, a załącznik nr 2 zawiera dochody własne według źródeł. Ponad plan została przekazana przez Ministerstwo Finansów część oświatowa subwencji ogólnej z uwagi na wypłacane z góry wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wypłatę w marcu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-ta pensja). Dochody z tytułu udziału Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 50,0%. Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, których strukturę wpływów przedstawiono w tabeli 5, zostały zrealizowane w 59,6%, 19

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU Lp. DOCHODY INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU Źródła dochodu SWŚl na 2014r. I DOCHODY WŁASNE-ogółem 1 060 801 455,00 914 779 311,00 219 334 563,39 24,0 w tym bieżące:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Uchwała Nr 468/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r.

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Marszałek Województwa Marek Woźniak Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYNIK FINANSOWY ZA 2008 ROK... 15

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYNIK FINANSOWY ZA 2008 ROK... 15 SPIS TERŚCI 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU... 3 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYNIK FINANSOWY ZA 2008 ROK... 15 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok 2 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. wg stanu na dzień 01.01.15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011 Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 211 Zarząd Województwa Małopolskiego BudŜet 211 załoŝenia konstrukcyjne ZałoŜenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,5%

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK SZCZECIN, 27 STYCZNIA 2015 ROKU 2 Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Został opracowany w warunkach systemowych,

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo