DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 października 2010 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE 2771 Prezydenta Miasta Ņwidnicy z dnia 23 kwietnia 2010 r. z wykonania budŋetu za 2009 rok SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY z dnia 23 kwietnia 2010 r. z wykonania budżetu za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICA ZA 2009 ROK BudŊet Gminy Miejskiej Ņwidnica na 2009 rok oraz plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został uchwalony w dniu 19 grudnia 2008 r. uchwałą nr XXVI/342/08 Rady Miejskiej w Ņwidnicy w wysokoņci: Dochody w kwocie ,00 zł Wydatki w kwocie ,00 zł Przychody w kwocie ,00 zł Rozchody w kwocie ,00 zł Deficyt w kwocie ,00 zł W 2009 r. budŋet został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta: Uchwały Rady Miejskiej: XXIX/370/09 z dnia 4 marca 2009 r.: 1. Zmniejszenie wydatków o kwotę ,00 zł, 1) dział 600 Transport i łącznoņć zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 2) dział 630 Turystyka zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 4) dział 710 Działalnoņć usługowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 5) dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 6) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 7) dział 801 Oņwiata i wychowanie zwiększenie o kwotę ,00 zł, 8) dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 11) dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę ,00 zł. 2. Zmniejszenie przychodów o kwotę ,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i poŋyczek. XXX/373/09 z dnia 27 marca 2009 r.: 1. zmniejszenie dochodów kwotę ,00 zł, 1) zmniejszenie o kwotę ,00 zł z tytułu zmniejszenia częņci oņwiatowej subwencji ogólnej, 2) zwiększenie o kwotę 1.708,00 zł z tytułu zwrotu kosztów szkolenia od pracownika StraŊy Miejskiej, który rozwiązał umowę o pracę. 2. Zmniejszenie wydatków o kwotę ,00 zł, 1) dział 600 Transport i łącznoņć zwiększenie o kwotę ,00 zł, 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa zwiększenie o kwotę 1.708,00 zł, 3) dział 801 Oņwiata i wychowanie zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska zmniejszenie o kwotę ,00 zł.

2 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zwiększenie przychodów o kwotę ,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu preferencyjnego w BGK na zadanie Przebudowa ul. Lipowej w Ņwidnicy wraz z sięgaczem. XXXII/397/09 z dnia 29 maja 2009 r.: 1. Zwiększenie dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu ņrodków z budŋetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie projektów Rekonstrukcje historyczne Wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza i Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza. 2. Zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł, 1) dział 600 Transport i łącznoņć zwiększenie o kwotę ,00 zł, 2) dział 630 Turystyka zwiększenie o kwotę ,00 zł, 3) dział 710 Działalnoņć usługowa zwiększenie o kwotę ,00 zł, 4) dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę ,00 zł, 5) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę ,00 zł, 6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę ,00 zł, 7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 9) dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę ,00 zł. XXXIII/412/09 z dnia 16 czerwca 2009 r.: 1. Zwiększenie dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów na skutek ulgi zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 2. Zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł, 1) dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę ,00 zł, 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 3) dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę ,00 zł. XXXIV/415/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.: 1. Zwiększenie dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu dofinansowania realizacji programu Moje Boisko Orlik Zwiększenie wydatków o kwotę zł, 1) dział 801 Oņwiata i wychowanie zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 2) dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę zł. XXXVI/425/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r.: 1. Zmniejszenie dochodów o kwotę ,00 zł, 1) wpływy z usług sprzedaŋ biletów komunikacji miejskiej zwiększenie o kwotę ,00 zł, 2) nadwyŋka budŋetowa MZN zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci nieruchomoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 4) sprzedaŋ miejsc grzebalnych, korzystanie z chłodni, domu pogrzebowego, kaplicy oraz pobierania opłaty za wjazd na teren cmentarza zwiększenie o kwotę ,00 zł, 5) wpływ ze sprzedaŋy samochodu osobowego StraŊy Miejskiej zwiększenie o kwotę 700,00 zł, 6) subwencja oņwiatowa zwiększenie o kwotę ,00 zł, 7) dofinansowanie projektu Uwierz we własne siły zwiększenie o kwotę ,00 zł. 2. Zmniejszenie wydatków o kwotę ,00 zł, 1) dział 600 Transport i łącznoņć zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 2) dział 710 Działalnoņć usługowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 3) dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa zwiększenie o kwotę 700,00 zł, 5) dział 801 Oņwiata i wychowanie zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 6) dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę ,00 zł, 7) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę ,00 zł. XXXVII/442/09 z dnia 25 wrzeņnia 2009 r.: 1. Zwiększenie dochodów o kwotę ,00 zł, 1) wpływy z likwidacji Informacji Turystycznej zwiększenie o kwotę ,00 zł, 2) odszkodowania za szkody powstałe wskutek zalania budynku DDP o kwotę 6.174,00 zł, 3) ņrodki otrzymane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na dofinansowanie projektu 20 lat Mszy Pojednania. 20 rozmów na 20 lat zwiększenie o kwotę ,00 zł, 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu zwiększenie o kwotę ,00 zł, 5) wpływ z odpłatnoņci pensjonariuszy DDP za obiady zwiększenie o kwotę ,00 zł, 6) wpływy z usług z obiektów ŅOSiR zwiększenie o kwotę ,00 zł. 2. Zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł, 1) dział 600 Transport i łącznoņć zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę ,00 zł, 3) dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę ,00 zł, 4) dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę ,00 zł,

3 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ) dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł, 7) dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę ,00 zł. XXXVIII/470/09 z dnia 06 listopada 2009 r.: 1. Zwiększenie dochodów o kwotę ,00 zł, 1) dofinansowanie z RPO zadania pn. Przebudowa placu Ņw. Małgorzaty wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej w Ņwidnicy zwiększenie o kwotę ,00 zł, 2) współorganizacja Gali Przedsiębiorczoņci zwiększenie w o kwotę 4.000,00 zł, 3) opłata targowa zwiększenie o kwotę ,00 zł, 4) realizacja Projektu Commenius Uczenie się przez całe Ŋycie zwiększenie o kwotę ,00 zł, 5) dochody, które podlegają przekazaniu do budŋetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł. 2. Zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł, 1) dział 600 Transport i łącznoņć zwiększenie o kwotę ,00 zł, 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł, 3) dział 710 Działalnoņć usługowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 4) dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 9.400,00 zł, 5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, 6) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę ,00 zł, 7) dział 801 Oņwiata i wychowanie zwiększenie o kwotę ,00 zł, 8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska zwiększenie o kwotę ,00 zł, 9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę ,00 zł, 10) dział 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszenie o kwotę ,00 zł. XXXIX/482/09 z dnia 27 listopada 2009 r.: Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. XL/493/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.: 1. Zmniejszenie dochodów o kwotę ,00 zł, 1) zwrot ņrodków ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie projektu SESPiD zwiększenie o kwotę ,00 zł, 2) niezrealizowane wydatki niewygasające w 2008 r. na realizację projektu Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ņwidnica: zwiększenie o kwotę zł, 3) rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych zwiększenie o kwotę ,00 zł, 4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 5) częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla gmin zwiększenie o kwotę ,00 zł, 6) dofinansowanie projektu Ósemka na szóstkę program rozwojowy SP nr 8 w Ņwidnicy zwiększenie o kwotę ,00 zł, 7) odszkodowanie za poniesione szkody w budynku Gimnazjum nr 4 zwiększenie o kwotę 682,00 zł, 8) dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.- zwiększenie o kwotę ,00 zł, 9) dofinansowanie projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miasto Ņwidnica zwiększenie o kwotę ,00 zł. 2. Zmniejszenie wydatków o kwotę ,00 zł, 1) dział 600 Transport i łącznoņć zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 3) dział 710 Działalnoņć usługowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 4) dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę ,00 zł, 5) dział 801 Oņwiata i wychowanie zwiększenie o kwotę ,00 zł, 6) dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 7) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę ,00 zł, 8) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł, 9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę ,00 zł, 11) dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę ,00 zł. Zarządzenia Prezydenta Miasta /09 z dnia 27 lutego 2009 r.: zmniejszenie budŋetu o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa zgodnie z informacją Wojewody Dolnoņląskiego /09 z dnia 30 marca 2009 r.: zwiększenie budŋetu o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa,

4 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz a) dofinansowanie programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zadanie pn. Remont drogowego mostu stalowego w ciągu ul. Wrocławskiej zwiększenie o kwotę ,00 zł, b) dofinansowanie ņwiadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o kwotę ,00 zł /09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.: zwiększenie budŋetu o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa, a) sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zwiększenie o kwotę ,00 zł, b) wypłata dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących prace socjalną w ņrodowisku zwiększenie o kwotę ,00 zł /09 z dnia 29 maja 2009 r.: zwiększenie budŋetu o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa z przeznaczeniem na: a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zwiększenie o kwotę ,88 zł, b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zwiększenie o kwotę 225,12 zł /09 z dnia 05 czerwca 2009 r.: zwiększenie budŋetu o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budŋetu państwa na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego /09 z dnia 30 czerwca 2009 r.: zwiększenie budŋetu o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa, a) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zwiększenie o kwotę ,00 zł, b) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŋywiania - zwiększenie o kwotę ,00 zł, c) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach 1 III szkoły podstawowej oraz w klasie gimnazjum zwiększenie o kwotę ,00 zł, d) dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach Programu Moje Boisko-Orlik 2012 zwiększenie o kwotę ,00 zł /09 z dnia 31 lipca 2009 r.: zwiększenie budŋetu o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa, a) wypłata dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących prace socjalną w ņrodowisku zwiększenie o kwotę ,00 zł, b) dofinansowanie programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zadanie pn. Remont drogowego mostu stalowego w ciągu ul. Wrocławskiej zwiększenie o kwotę ,00 zł /09 z dnia 26 sierpnia 2009 r.: zmniejszenie budŋetu o kwotę ,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych, a) z samorządu województwa na bieŋące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich zwiększenie o kwotę ,00 zł, b) z budŋetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŋszy stopień awansu zawodowego zwiększenie o kwotę 132,00 zł /09 z dnia 30 wrzeņnia 2009 r.: zmniejszenie budŋetu o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa, a) ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie o kwotę ,00 zł, b) składki na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszenie o kwotę ,00 zł, c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie o kwotę ,00 zł, d) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŋywiania zwiększenie o kwotę ,00 zł /09 z dnia 30 paňdziernika 2009 r.: zwiększenie budŋetu o kwotę ,28 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa, a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zwiększenie o kwotę 4.568,90 zł, b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zwiększenie w kwocie 91,38 zł, c) Wybory do Parlamentu Europejskiego zmniejszenie o kwotę 2.750,00 zł, d) sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna szkołą zwiększenie o kwotę ,00 zł,

5 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz e) sfinansowanie prac komisji powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyŋszy stopień awansu zawodowego zwiększenie o kwotę 1.320,00 zł, f) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum zmniejszenie o kwotę ,00 zł, g) dofinansowanie ņwiadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o kwotę ,00 zł /09 z dnia 30 listopada 2009 r.: zmniejszenie budŋetu o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa w zakresie pomocy społecznej /09 z dnia 29 grudnia 2009 r.: zwiększenie budŋetu o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa w zakresie pomocy społecznej. Po dokonaniu powyŋszych zmian plan budŋetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił: Dochody w kwocie ,29 zł, a) dochody własne ,00 zł, b) dotacje celowe ,28 zł, c) subwencja ogólna ,00 zł, d) dochody z innych ňródeł ,00 zł, Wydatki w kwocie ,28 zł, 1. wydatki bieŋące ,28 zł, 2. wydatki majątkowe ,00 zł, Przychody w kwocie ,00 zł, kredyty i poŋyczki ,00 zł. Rozchody w kwocie ,00 zł, spłaty kredytów i poŋyczek ,00 zł. Wynik (dochody wydatki) ,00 zł, Wykonanie budŋetu za 2009 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco: Dochody ogółem: plan ,28 zł, wykonanie ,82 zł, % wykonania 94,1% Wydatki ogółem: plan ,28 zł, wykonanie ,98 zł, % wykonania 94,2% Przychody ogółem: plan ,00 zł, wykonanie ,31 zł. Rozchody ogółem: plan wykonanie INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ,00 zł, ,00 zł, Wykonanie dochodów budŋetu gminy w 2009 roku w szczegółowoņci paragrafowej klasyfikacji budŋetowej przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do sprawozdania. W tabeli nr 2 do sprawozdania przedstawiamy wykonanie dochodów według ňródeł w latach Wykonanie dochodów w 2009 roku wyniosło ,82 zł, tj. 94,1% planu, z tego: I. DOCHODY WŁASNE wykonano w kwocie ,16 zł, tj. 93,6% planu po zmianach. W stosunku do wykonania za 2008 rok dochody te były niŋsze o kwotę ,76 zł, 1. PODATKI wykonano w kwocie ,50 zł, co stanowi 111,5% rocznego planu, który wynosił ,00 zł, z tego: 1) podatek od nieruchomości - wpływ w kwocie ,47 zł stanowią 109,1% planu, tym: od osób fizycznych (dz.756, rozdz ) w kwocie ,98 zł, tj.137,3% planu. 1) Na podstawie decyzji organu podatkowego: a) rozłoŋono na raty podatek na kwotę ,23 zł, b) odroczono termin płatnoņci podatku na kwotę ,60 zł,

6 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz c) umorzono podatek na kwotę ,00 zł. 2) Przeprowadzono postępowanie upominawcze na łączną kwotę ,69 zł. 3) Przeprowadzono postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę ,75zł. 4) Kwota stanowiąca zaległoņci podatkowe w wysokoņci ,40 zł. WyŊsze wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych w 2009 r. jest spowodowane m.in. tym, Ŋe sukcesywnie przybywa podatników, w związku z wykupem spółdzielczych lokali mieszkalnych. Na wyŋsze wykonanie planowanych dochodów wpływ miały takŋe kwoty uzyskane w toku postępowania egzekucyjnego: egzekwowane przez poborców skarbowych i komorników sądowych, a stanowiące zaległoņci z lat ubiegłych; wpłacane w wyniku postępowania upominawczego z kwietnia i maja 2009 roku za zaległoņci III IV kw r. oraz za I IV kw roku. wpłaty zaległoņci z lat poprzednich odroczone i rozłoŋone na raty decyzją organu podatkowego. Od osób prawnych (dz. 756, rozdz ) w kwocie ,49 zł, tj. 100,4% planu. Kwota stanowiąca zaległoņć podatkową ,06 zł, w tym kwota stanowiąca zaległoņć podatkową zahipotekowaną ,00 zł. W postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania zaległoņci podatkowych na łączną kwotę ,66 zł. Częņciowo zaległoņci zostały uregulowane. Do egzekucji administracyjnej oddano tytuły wykonawcze na kwotę ,90 zł. Częņć podatników w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne mimo wczeņniejszych zapewnień, Ŋe zaległoņci zostaną uregulowane nie uregulowała swych zobowiązań w stosunku do budŋetu miasta. Na podstawie decyzji organu podatkowego rozłoŋono na raty zaległoņci podatkowe w 2009 r. na kwotę ,00 zł. Umorzono natomiast zaległoņci podatkowe na kwotę ,05 zł. Na kwotę ,06 zł składają się równieŋ zaległoņci od podatników, w stosunku do których toczy się postępowanie upadłoņciowe lub likwidacyjne (kwota ,00 zł). Do Sądu Rejonowego w Ņwidnicy zostały złoŋone wnioski o ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę ,25 zł. celem zabezpieczenia naleŋnoņci budŋetu Gminy Miasta Ņwidnicy. Pozostała kwota zaległoņci zostanie w najbliŋszym czasie skierowana do egzekucji administracyjnej. 2) Podatek rolny wpływy wykonano w kwocie ,26 zł, tj. 74,7% planu, od osób fizycznych (dz. 756, rozdz ) w kwocie ,82 zł, tj. 85,67% planu. Zaległoņci w podatku rolnym od osób fizycznych na 31 grudnia 2009 r. wynoszą 4.810,74 zł. Do egzekucji komorniczej za lata poprzednie oddano 45 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.269,00 zł. Przeprowadzono postępowanie upominawcze za 2009 r. w iloņci 19 szt. na kwotę 1.019,00zł. W najbliŋszym czasie do egzekucji komorniczej zostaną oddane pozostałe zaległoņci. Od osób prawnych (dz. 756, rozdz ) w kwocie ,44 zł, tj. 69,8% planu. 3) Podatek leśny wykonano w kwocie 152,00 zł, od osób fizycznych (dz. 756, rozdz , 0330) w kwocie 81,00 zł, od osób prawnych (dz. 756, rozdz , 0330) w kwocie 71,00 zł. 4) Podatek od środków transportowych wpływy w kwocie zł, co stanowi 120,1% planu, od osób fizycznych (dz. 756, rozdz ) w kwocie ,49 zł, tj. 96,7% planu. Na obniŋenie dochodów przyczyniły się decyzje organu podatkowego o odroczeniu i rozłoŋeniu na raty zaległoņci podatkowych na kwotę ,00 zł. Terminy poszczególnych rat nastąpią do r. Od osób prawnych (dz. 756, rozdz ) w kwocie ,50 zł, tj. 147,5% planu. Na wzrost dochodów z tytułu podatku od ņrodków transportowych przyczyniły się wpłaty podatku za lata poprzednie na łączną kwotę ,80 zł, w tym rozłoŋonej na raty zaległoņci podatkowej decyzją Prezydenta na kwotę ,00zł oraz przekaz informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ņwidnicy. 5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej (dz. 756, rozdz , 0350) wpływy w kwocie ,18 zł, co stanowi 92,9% planu. Karta podatkowa jako forma opodatkowania jest zamieszczona w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 z 1998 r. poz. 930, z póňn. zm.). Trend spadkowy, jaki moŋna zauwaŋyć na podstawie danych z okresu: Rok ,67 zł. Rok ,23 zł. Rok ,18 zł. mówi o braku zainteresowania (opłacalnoņcią) taką formą opodatkowania. Po analizie kolejnych lat widocznie zmniejszyły się wpływy do budŋetu z karty podatkowej. Wysokoņć podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za kaŋdy rok podatkowy. Wpływy z tytułu podatku zrealizowanego i przekazanego przez Urzędy Skarbowe za 2009 roku to kwota ,18 zł. W roku 2009 organ podatkowy wyraził zgodę na zastosowanie ulgi w postaci umorzenia naleŋnoņci podatkowej na kwotę 1.810,00 zł.

7 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ) Podatek od spadków i darowizn (dz. 756, rozdz , 0360) wpływy w kwocie ,95 zł, co stanowi 170,6% planu. Spadki i darowizny nabyte po 1 stycznia 2007 roku są zwolnione z podatku, ale ulga dotyczy jedynie najbliŋszych członków rodziny. W związku z powyŋszym znacznie ograniczyło to wpływy stanowiące dochody budŋetów gmin. Organ podatkowy w 2009 r. udzielił ulgi w postaci : rozłoŋenia na raty kwoty ,00 oraz odsetki za zwłokę 381,00 zł. umorzenia kwoty podatku w wysokoņci ,00 oraz odsetek w wysokoņci 372,00 zł. Termin płatnoņci naleŋnoņci rozłoŋonych na raty przypada na rok 2010 i lata następne. 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie ,65 zł, co stanowi 131,5% planu, od osób fizycznych (dz. 756, rozdz ) w kwocie ,65 zł, tj. 152,4% planu od osób prawnych (dz. 756, rozdz , 0500) w kwocie ,10 zł, tj. 81,4% planu. Stawki podatku są zróŋnicowane ze względu na rodzaj czynnoņci cywilnoprawnej i wynoszą odpowiednio: 1) od umowy sprzedaŋy: nieruchomoņci, rzeczy ruchomych, prawa uŋytkowania wieczystego, własnoņciowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu uŋytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%, 2) innych praw majątkowych 1%; 3) od umów zamiany, doŋywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasnoņci oraz darowizny: przy przeniesieniu własnoņci nieruchomoņci, rzeczy ruchomych, prawa uŋytkowania wieczystego, własnoņciowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu uŋytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%, 4) przy przeniesieniu własnoņci innych praw majątkowych 1%; 5) od umowy ustanowienia odpłatnego uŋytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej słuŋebnoņci 1%, 6) od umowy poŋyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2%, 7) od ustanowienia hipoteki: na zabezpieczenie wierzytelnoņci istniejących od kwoty zabezpieczonej wierzytelnoņci 0,1%, na zabezpieczenie wierzytelnoņci o wysokoņci nieustalonej 19 zł; 8) od umowy spółki 0,5%. Ustalenie dokładnej wysokoņci wpływów do budŋetu gminy jest niemoŋliwe, gdyŋ są to czynnoņci związane z zaistnieniem okreņlonego zdarzenia związanego z obowiązkiem wniesienia opłaty. Wysokoņć dochodów zrealizowanych i przekazanych przez Urzędy Skarbowe z całej Polski ņwiadczy o duŋej iloņci zawieranych w formie umów czynnoņci związanych z obowiązkiem wniesienia podatku. Organ podatkowy w 2009 r. udzielił ulgi w postaci: rozłoŋenia na raty kwoty 8.367,00 oraz odsetek w wysokoņci 296,00 zł. 2. OPŁATY wpływy z opłat wyniosły ,42 zł, tj. 102,2% planu, 1) opłata skarbowa (dz. 758, rozdz , 0410) wpływy wykonano w wysokoņci ,34 zł, tj. 96,6% planu, który wynosi ,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej uzaleŋnione są od iloņci wydanych zaņwiadczeń lub zezwoleń, wystawionych dokumentów, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynnoņci urzędowej itd. Z uwagi na fakt, iŋ zasadniczą częņć dochodów z opłaty skarbowej stanowią wpływy z tytułu wydawania zaņwiadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług, to malejąca liczba pojazdów sprowadzanych z krajów UE a w tym samym wydawanych zaņwiadczeń, stanowiła główną przyczynę wykonania dochodów z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 96,6%. 2) Opłata targowa (dz. 756, rozdz , 0430) wpływy w kwocie ,50 zł, tj. 102,6% planu. Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaŋy na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnoņcią sprzedaŋy. 3) Opłata za sprzedaż alkoholu (dz. 756, rozdz , 0480) wpływy w kwocie ,22 zł, tj. 102,7% planu, który wynosił ,00 zł. WyŊsze wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŋ napojów alkoholowych wynikają z rotacji przedsiębiorców w punktach sprzedaŋy alkoholu. 4) Opłata od posiadania psów (dz. 756, rozdz , 0370) wykonano w kwocie ,50 zł, tj. 69,1% planu. Dochód z tytułu opłaty od posiadania psów za rok 2009 wyniósł ,50 zł. Do dnia r. zarejestrowanych zostało psów. Zgodnie z uchwałą nr XXV/326/08 Rady Miejskiej w Ņwidnicy z dnia 28 listopada 2008 r. zwolniono z opłaty od posiadania psów 213 osób. Są to renciņci, emeryci, osoby pobierające ņwiadczenia przedemerytalne oraz osoby, które wzięły psa ze schroniska, jeŋeli jest to potwierdzone właņciwym dokumentem. 5) Pozostałe opłaty wykonano w kwocie ,86 zł, tj. 107,3% planu, opłata produktowa (dz. 900, rozdz , 0400) wpływy w kwocie 2.544,48 zł.

8 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Wysokoņć wpływów z opłaty produktowej jest uzaleŋniona od wysokoņci opłaty obliczonej i wpłaconej przez przedsiębiorców za wprowadzenie na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz wpływu w zakresie gospodarowania przez przedsiębiorców niektórymi odpadami. Różne opłaty wpływy w kwocie ,38 zł, z tego: a) Wpływy z opłat adiacenckich, urbanistycznych i karnych (dz. 700, rozdz , 0690) w kwocie ,79 zł, tj. 146,4% planu. Prezydent Miasta Ņwidnicy ustalił: opłaty adiacenckie na kwotę ,82 zł, dodatkową opłatę roczną za niedotrzymanie terminu zabudowy działek na kwotę ,97 zł Z uwagi na to, iŋ brak jest nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych rejonów miasta, brak jest podstaw do ustalenia ewentualnych opłat urbanistycznych, które miałyby wpływ na dochody ww. paragrafie. Obrót wtórny w rejonach gdzie obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego, nie dotyczy nieruchomoņci dla których w wyniku zmiany planu nastąpiłaby zmiana funkcji, co z kolei stanowi podstawę naliczenia ww. opłaty. b) Wpływy z postępowania egzekucyjnego podjętego w celu przymusowego ņciągnięcia naleŋnoņci budŋetu gminy (dz. 750, rozdz , 0690) wykonano w kwocie ,97 zł, tj. 80,1% planu. c) Wpływy z innych opłat (dz. 756, rozdz , 0490) wykonano w kwocie ,62 zł, tj. 107,2% planu, opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w kwocie ,73 zł, opłaty za wydane zezwolenia na: zajęcie pasa drogi na cele handlowe, umieszczenie reklamy, wjazd do rynku, zajęcie pasa drogi na cele związane z funkcjonowaniem drogi w kwocie ,89 zł, opłaty za korzystanie ze słupów oņwietlenia ulicznego jako konstrukcji noņnej do umieszczania reklam i ogłoszeń lub podwieszania przewodów nie związanych z funkcjonowaniem oņwietlenia ulicznego w kwocie 7.100,71 zł, opłaty za wpis i zmiany wpisów do ewidencji działalnoņci gospodarczej w kwocie 8.079,29 zł. d) Wpływy z opłat za koncesje i licencje (dz. 756, ) wykonano w kwocie 2.975,00 zł, tj. 41,3% planu. 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (dz. 700, rozdz ) zrealizowano w kwocie ,69 zł, tj. 49,8% planu, który wynosił ,00 zł, 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750) zrealizowano w kwocie ,79 zł, tj. 167,9% planu, który wynosił ,00 zł. PowyŊsze dochody uzyskano z tytułu dzierŋaw terenów, stanowiących mienie komunalne, połoŋonych w granicach administracyjnych Miasta Ņwidnicy, a przeznaczonych na działalnoņć pozarolniczą oraz najmu obiektu połoŋonego przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym. Tereny wydzierŋawione były w oparciu o: a) uchwałę nr XX/218/04 Rady Miejskiej w Ņwidnicy z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierŋaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego oraz stawek czynszu dzierŋawnego, b) zarządzenie nr /08 Prezydenta Miasta Ņwidnicy z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany stawek czynszu dzierŋawnego za dzierŋawę gruntów przeznaczonych na działalnoņć pozarolniczą wchodzących w skład mienia komunalnego. Uzyskano dochody z tytułu dzierŋaw: długoterminowych, rocznych, działek rekreacyjnych, ogródków przydomowych, działek rolnych, zezwoleń. Uzyskane dochody z czynszu dzierŋawnego są wyŋsze niŋ przewidywane, z uwagi na wydzierŋawienie większej niŋ planowano iloņci działek. 2) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( 0770) zrealizowano w kwocie ,00 zł, tj. 43,3% planu, który wynosi ,00 zł. W 2009 r. miasto sprzedało: 0,6656 ha gruntów pod budownictwo jednorodzinne ,02 zł, 0,5835 ha gruntów na cele rolne ,00 zł, 0,1393 ha gruntów pod zabudowę usługową ,91 zł, 0,0038 ha pod budowę garaŋy 3 111,85 zł, przekształcenie prawa uŋytkowania wieczystego w prawo własnoņci ,00 zł, raty z poprzednich lat ,22 zł, 99 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i w przetargach nieograniczonych ,00 zł, 7 lokali uŋytkowych ,00 zł, 2 budynki ,00 zł, raty z poprzednich lat ,00 zł. Na dochody z tytułu sprzedaŋy gruntów na cele rolne składa się: a) ul. Ņląska osoba prywatna ,00 zł, Na dochody z tytułu sprzedaŋy gruntów na cele usługowe składa się: a) ul. Budowlana osoba prywatna ,91 zł,

9 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz b) ul/ Łukasińskiego osoba prywatna ,00 zł. Zaspokojenie potrzeb w zakresie zbywania gruntów na cele produkcyjne, a w częņci równieŋ usług oraz brak przygotowania urbanistycznego w planach zagospodarowania przestrzennego nowych obszarów lokalizacji budownictwa mieszkaniowego i usług ma istotny wpływ na realizację planowanych dochodów ze sprzedaŋy nieruchomoņci. 3) Dochody z użytkowania wieczystego ( 0470) wykonano w kwocie ,04 zł, tj. 147,2% planu. Zaistniałe róŋnice w dochodach w stosunku do wartoņci planowanych z tytułu opłat za zarząd uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste wynikają z mniejszych dochodów niŋ prognozowana wielkoņć w planie. Wielkoņci te są zaleŋne od iloņci składanych wniosków w sprawie przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego we własnoņć, co ma równieŋ wpływ na wykonanie dochodów w ) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( 0760) wykonano w kwocie ,86 zł, tj. 82,8% planu. Zaistniałe róŋnice w dochodach w stosunku do wartoņci planowanych na 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego w prawo własnoņci wynikają z mniejszych dochodów niŋ prognozowana wielkoņć w planie. Wielkoņci te są zaleŋne od iloņci składanych wniosków przez zainteresowane osoby, które równieŋ mają wpływ na wykonanie planu w UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (dz. 756, rozdz ) wykonano w kwocie ,40 zł, tj. 98,7% planu, 1) Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych ( 0020) w kwocie ,40 zł, tj. 123,1% planu. Rozliczenia udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów dokonują właņciwe urzędy skarbowe ze względu na siedzibę podatnika, które mają swoją siedzibę lub wyodrębnione organizacyjnie oddziały połoŋone na terenie gminy. 2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010) wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 97,6 planu. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok zaplanowano w kwocie ,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów. 5. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie ogółem ,15 zł, tj. 97,4 planu, 1) wpływy z usług w kwocie ,35 zł, tj. 85,3% planu, z tego: wpływy z tytułu sprzedaŋy biletów komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz , 0830) zaplanowano w kwocie ,00 zł a wykonano w kwocie ,47 zł, tj. 78,7% planu, sprzedaŋ biletów komunikacji miejskiej ,16 zł, wpływy z egzekucji za przejazdy bez biletów ,31 zł. autobusem komunikacji miejskiej. W związku z przyjęciem przez Miasto zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego powstał obowiązek dystrybucji biletów komunikacji miejskiej. Dochód ze sprzedaŋy biletów stanowi dochód budŋetu miasta. Wprowadzona kontrola biletów u pasaŋerów korzystających z komunikacji miejskiej nakłada kary za przejazd bez biletu. Wpływ z egzekucji tych naleŋnoņci stanowią równieŋ dochód budŋetu miasta. Niewykonanie planu dochodów spowodowane jest między innymi tym, Ŋe wpływy ze sprzedaŋy biletów na 2009 r. planowano w oparciu o uzyskane dochody 2008 r. oraz planowaną podwyŋką cen biletów o 10%. W wyniku wprowadzonych zmian w pracy przewozowej głównie w strefie pozamiejskiej nastąpił spadek pasaŋerów a tym samym spadek sprzedaŋy biletów (około 19%). RównieŊ zmiany w taryfie przewozowej, tj. wprowadzenie biletu 3 godzinnego,wykazują utratę wpływów z biletów w związku z moŋliwoņcią wielokrotnego korzystania z tego samego biletu. Wpływy ze sprzedaŋy miejsc grzebalnych (dz. 710, rozdz , 0830) wykonano w kwocie ,46 zł, tj. 102,2% planu. Zgodnie z uchwałą nr XX/243/08 Rady Miejskiej w Ņwidnicy z dnia 30 maja r. pobierane są opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych w Ņwidnicy. PoniŊej wyszczególnione zostały uzyskane wpływy z podziałem na cmentarze. 1. cmentarz przy ul. Łukasińskiego wpływy w kwocie ,20 zł, 1) udostępnienie Sali ceremonialnej ,01 zł, 2) kolumbarium 3.271,03 zł, 3) prolongaty miejsc ,63 zł, 4) kontrola po prowadzonych pracach 9.018,54 zł, 5) nadzory, wjazdy, pozostałe 9.382,99 zł, 2. cmentarz przy ul. Słowiańskiej w kwocie ,26 zł, 1) nowe miejsca do pochówku ,89 zł, 2) udostępnienie Sali ceremonialnej ,87 zł, 3) miejsca rezerwowe ,42 zł, 4) kontrola po prowadzonych pracach ,39 zł, 5) nadzory, wjazdy itp ,69 zł. Wpływy na organizację Gali Przedsiębiorczoņci (dz. 750, rozdz , 0830) w kwocie 4.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

10 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Wpływy z basenu przy SP4 (dz. 801, rozdz , 0830) sprzedaŋ biletów wstępu na basen wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 55,9% planu. NiŊsze niŋ zaplanowano wpływy ze sprzedaŋy biletów wstępu na basen przy SP 4 wynikały m.in. z rezygnacji z korzystania z basenu przez jednostki, które do 2009 roku miały zawarte umowy. Wpływy realizowane przez Dom Dziennego Pobytu z tytułu wpłat pensjonariuszy za tzw. Wsad do kotła (dz. 852, rozdz , 0830) wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 113,2% planu, który wynosił ,00 zł. PowyŊsze wpływy dotyczą wpłat pensjonariuszy za tzw. wsad do kotła. Wykorzystywane są na zakup Ŋywnoņci do przygotowania obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu. Wpływy realizowane przez Miejski Oņrodek Pomocy Społecznej (dz. 852, rozdz , 0830) wykonano w kwocie ,67 zł. tj. 72,7% planu, który wynosił ,00 zł. Wpływy obejmują odpłatnoņci podopiecznych za ņwiadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Niezrealizowanie planu dochodów z tytułu odpłatnoņci za usługi opiekuńcze spowodowane było spadkiem liczby osób korzystających z tej formy pomocy. Przy czym mniejszy poziom dochodów przekłada się na spadek wydatków realizowanych w tym zakresie. Uchwałą nr XXV/33/08 z 28 listopada 2008 r. Rada Miejskiej w Ņwidnicy z dniem 1 stycznia 2009 r. zmniejszono wysokoņć odpłatnoņci liczonej od ceny usługi. Dwukrotny wzrost ceny za godzinę usług opiekuńczych w 2008 r., z 4,70 zł do 6,70 zł. oraz rewaloryzacja rent i emerytur z dniem 1 lipca 2008 r., spowodowały przejņcie częņci biorców usług opiekuńczych do wyŋszego przedziału kryterium dochodowego. Uchwałę podjęto w celu ograniczenia skutków powyŋszych zmian i zmniejszenia wysokoņci odpłatnoņci za usługi opiekuńcze pobieranej od osób o najniŋszych dochodach. Ponadto na przełomie 2008 i 2009 roku Miejski Oņrodek Pomocy Społecznej w Ņwidnicy wprowadził Standaryzację usług opiekuńczych realizowanych w Gminie Miasto Ņwidnica, której zasadniczym celem było dostosowanie rodzaju i wielkoņci usług opiekuńczych do faktycznych potrzeb klienta, przy jednoczesnym zaangaŋowaniu do osobistej pomocy lub w ponoszeniu kosztów za usługi rodziny klienta. W wyniku kontroli ņrodowisk i faktycznego zapotrzebowania na usługi, zdecydowanie mniej osób korzystało z tej formy wsparcia. Wpływy realizowane przez Ņwidnicki Oņrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926, rozdz.92604, 0830) wykonano w kwocie ,75 zł, tj. 107,2% planu. Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalnoņci kształtowała się następująco: a) działalnoņć basenu krytego ,68 zł, tj. 134,9% w stosunku do planu. WyŊsze niŋ planowano dochody z tytułu działalnoņci basenu krytego uzyskano w związku z wydłuŋeniem o 1 miesiąc działalnoņci obiektu. b) Działalnoņć basenu otwartego przy ul. Ņląskiej ,51 zł, tj. 126,8% w stosunku do planu. Obiekt sezonowy, czynny w okresie od czerwca do końca sierpnia. Wpływy z tego obiektu uzaleŋnione są od warunków atmosferycznych, które w 2009 roku sprzyjały korzystającym z obiektu. c) Obiekty sportowe ,19 zł, tj. 127,4% w stosunku do planu, hala sportowa przy ul. Pionierów ,92 zł, korty tenisowe 2.600,00 zł, pozostałe obiekty stadion ,27 zł. Obiekty sportowe wykorzystywane głównie przez młodzieŋ szkolną i kluby sportowe, w większoņci zwolnione z opłat za korzystanie. W roku 2009 większym niŋ zwykle zainteresowaniem cieszyła się hala sportowa Pionierów, poprzez liczne udostępniania tego obiektu na zawody sportowe. d) Sztuczne lodowisko ,92 zł, tj.90,5% w stosunku do planu, wstęp ,37 zł, ostrzenie łyŋew 1.186,34 zł, wypoŋyczenie łyŋew ,95 zł, inne 306,26 zł (wynajem hali lodowiska po sezonie, sprzedaŋ Ŋetonów). Obiekt funkcjonuje głównie w okresie zimowym. Uzyskane dochody w wysokoņci 90,5% w stosunku do planu spowodowane zostały niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, co wiązało się z brakiem moŋliwoņci dojazdu na obiekt lodowiska. Panująca w 2009 roku epidemia grypy spowodowała, Ŋe odwołano wiele rezerwacji grup szkół ze Ņwidnicy i spoza terenu miasta e) Hala Zawiszów ,19 zł, tj. 173,8% w stosunku do planu. Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzieŋ i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe. Większe wpływy związane były ze zwiększonym zainteresowaniem korzystaniem z hali osób fizycznych. f) Pozostałe dochody ,74 zł, tj. 127,1% planu, w tym wpływy z tytułu: noclegów w Domu Wycieczkowym ,86 zł, pole namiotowe 7.947,93 zł, dzierŋawa terenu wokół Domu Wycieczkowego 2.096,95 zł.

11 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Większe niŋ zakładano dochody uzyskano dzięki wzrostowi zainteresowania obiektami w związku z ciągłym podnoszeniem ich atrakcyjnoņci, a takŋe skategoryzowaniem domu wycieczkowego i kempingu na wysokim poziomie kategorii III. g) Inne dochody 6.669,52 zł, które pochodzą z opłat podatku od nieruchomoņci oraz innych czynnoņci związanych z działalnoņcią obiektów ŅOSiR (m.in. podgrzewanie wody, łączenie rozmów telefonicznych, czynsz za mieszkanie słuŋbowe). 2) Różne dochody wykonano w kwocie ,47 zł, tj. 220,6% planu, który wynosił ,00 zł. z tego: dział 600, rozdz , 0970 wykonano w kwocie ,95 zł, Kwota ,10 zł stanowi dochód ze spłaty zaległoņci dokonywanych przez Gminę ʼnarów z tytułu usług przewozowych Ņwiadczonych na rzecz Gminy ʼnarów zgodnie z zawartą ugodą pomiędzy Gminą Miasto Ņwidnica a Gminą ʼnarów. Kwota ,85 zł stanowi dochód z wpłat na oczyszczanie przystanków komunikacji publicznej. Ustawa z dnia 13 wrzeņnia 1996 r. o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach, nakłada na przedsiębiorców uŋytkujących tereny słuŋące do komunikacji publicznej obowiązek utrzymania czystoņci przystanków komunikacyjnych. Przewoňnicy wyrazili zgodę, na wykonywanie przez Miasto zadań w zakresie oczyszczania przystanków komunikacji publicznej, wynikające z ww. ustawy podpisując stosowne umowy oraz rozliczenia kosztów oczyszczania poszczególnych przystanków przypadających na kaŋdego Przewoňnika. dział 750, rozdz , 0970 wykonano w kwocie ,34 zł, tj. 167,1% planu. Dochody tego paragrafu obejmują m.in. wpływy: 1) koszty zastępstwa procesowego, kosztów postępowania sądowego w stosunku do podatników, którzy nie dokonali terminowych wpłat z tytułu dzierŋawy terenu, dzierŋawy ogródków przydomowych i działek rolnych, odpłatnego nabycia praw własnoņci nieruchomoņci oraz z tytułu toczących się postępowań za przejazd bez waŋnego biletu MPK na terenie miasta Ņwidnica ,39 zł, 2) wpływ ņrodków przekazanych przez Informację Turystyczną w związku z jej likwidacją w wysokoņci ,18 zł, 3) ņrodki finansowe przekazane przez Urząd Miasta DzierŊoniów z tytułu współfinansowania przewozu niepełnosprawnych dzieci do oņrodka rehabilitacyjnego w Nowym Siodle w wysokoņci 2.318,00 zł, 4) w paragrafie tym zaksięgowano równieŋ wpływy: a) z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-PoŊyczkowej Pracowników Oņwiaty ,88 zł, b) odszkodowania za: uszkodzenie mienia Miasta Ņwidnica w roku ,68 zł, odszkodowanie za zagubienie przesyłki listowej 80,50 zł, za bezumowne korzystanie z mienia miasta 1.398,77 zł, c) wynagrodzenie płatnika 164,65 zł, d) ņrodki uzyskane z promocji Miasta przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną w wysokoņci 3.660,00 zł, e) dochody z tytułu utraty wadium w postępowaniu przetargowym w wysokoņci ,00 zł, f) dochody ze sprzedaŋy publikacji o Mieņcie Ņwidnica 7.828,82 zł, g) Urząd Miasta Ņwiebodzice za czynnoņci organizacyjno- techniczne Komisji Urbanistycznej 6.100,00 zł, h) Zakład Gazowniczy za dokumentacje techniczną ,00 zł, i) wpływy z tyt. refundacji opłat za korzystanie z mediów (Restauracja Stylowa ) w kwocie 5.983,38 zł, j) opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników 71,34 zł, k) wpływy z tytułu sprzedaŋy usług i mienia (złom, telefony komórkowe) w wysokoņci 2.497,75 zł. NaleŊnoņci niewymagalne w kwocie 361,05 zł dotyczą płatnoņci faktury dotyczącej sprzedaŋy publikacji przewodników po Katedrze Ņwidnickiej. Termin płatnoņci przypada na I kwartał 2010 r. Dział 754, rozdz wykonano w kwocie 1.726,67 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów za szkolenie pracownika. Dział 758, rozdz , 0970 w kwocie ,60 zł, tj. 75,2% planu. Wykonane dochody w tym paragrafie dotyczą: 1) zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2008 r. na kwotę ,46 zł, 2) kosztów postępowania sądowego od zaległoņci wyegzekwowanych przez komorników sądowych, koszty zastępstwa procesowego ,42 zł, 3) odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych za szkody wyrządzone w latach ubiegłych na mieniu miasta ,62 zł, 4) wpływy od WyŊszej Szkoły Technicznej i Teleinformatycznej w Ņwidnicy z tytułu zaległego podatku VAT w wysokoņci 6.900,00 zł, 5) refundacja za rozmowy telefoniczne 843,22 zł, 6) zwrot kwoty złoŋonej do depozytu sądowego w roku 2008, przez Komornika Sądowego dla Miasta Głogów w wysokoņci ,62 zł, 7) wpływy ze zwrotów opłat za szkolenia, które nie odbyły się w roku ,00 zł,

12 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ) wpływy z tytułu korzystania z energii elektrycznej i gazu przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Ņwidnicy zgodnie z notą 93/08 w wysokoņci ,26 zł, 9) zwrot opłaty sądowej za rok ,00 zł, 10) zwrot z rozliczenia Informacji Turystycznej za rok 2008 z tytułu podatku CIT w wysokoņci 1.314,00 zł, Dział 801, rozdz , 0970 w kwocie 2.303,81 zł. Zwrot nadpłaconej składki na Fundusz Pracy. Dział 801, rozdz , 0970 w kwocie 1.845,99 zł. Zwrot ņrodków z TP S.A. z tytułu nadpłaconej faktury za grudzień 2008 r. i otrzymanej korekty za styczeń 2009 (G3) i odszkodowanie za wyrządzone szkody (G4). Dz. 852, rozdz , 0970 wpływy uzyskiwane od pensjonariuszy z tytułu opłaty stałej w kwocie ,52 zł, tj. 62,6% planu, Wykonanie dochodów z tytułu odpłatnoņci stałej jest mniejsze niŋ zakładano, z powodu zmiany zasad pobieranych odpłatnoņci stałej od pensjonariusz Domu Dziennego Pobytu. Dz. 852, rozdz , 0970 w kwocie 992,82 zł. Kwota ta obejmuje zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane petentom w latach ubiegłych. Dz. 852, rozdz , 0970 w kwocie ,32 zł. Kwota ta obejmuje zwrot zasiłków z lat ubiegłych. Dz. 852, rozdz , 0970 w kwocie 1.049,60 zł. Wpływy obejmują rozliczenie energii w budynku przy ul. RóŊanej oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie składek. Dz. 852, rozdz , 0970 w kwocie 75,00 zł zwrot zasiłku na doŋywianie. Dz. 926, rozdz , 0970 w kwocie ,85 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego, zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokoņci ,00 zł, spłaty naleŋnoņci z lat ubiegłych w wysokoņci ,85 zł. 3) Odsetki wykonano w kwocie ,55 zł, tj. 70,3% planu, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomoņci w formie ratalnej (dz. 700, rozdz.70005, 0920) wykonano w kwocie ,22 zł, tj. 253,5% planu. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) wykonano w kwocie ,47 zł, Dz. 756, rozdz karta podatkowa 2.998,98 zł, Dz. 756, rozdz podatki od osób prawnych ,87 zł, Dz. 756, rozdz podatki i opłaty od osób fizycznych ,62 zł, Odsetki od ņrodków na rachunkach bankowych ( 0920) wykonano w kwocie ,42 zł, dz. 750, rozdz ,25 zł, dz. 754, rozdz ,20 zł, dz. 801, rozdz ,09 zł, dz. 801, rozdz ,23 zł, dz. 852, rozdz ,09 zł, dz. 852, rozdz ,51 zł, dz. 853, rozdz ,86 zł, dz. 854, rozdz ,64 zł, dz. 926, rozdz ,55 zł. Pozostałe odsetki ( 0920) wykonano w kwocie ,44 zł, dz. 600, rozdz ,06 zł, dz. 600, rozdz ,35 zł, dz. 852, rozdz ,20 zł, dz. 756, rozdz ,83 zł. 4) Wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego Informacja Turystyczna (dz. 630, rozdz , 2380) wykonano w kwocie 3.305,68 zł. 5) Mandaty Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz , 0570) wykonano w kwocie ,67 zł, tj. 105,2% planu. Ňródłem dochodów były wpływy z tytułu nałoŋonych przez straŋników miejskich grzywien w formie mandatów karnych. 6) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dz. 750, rozdz , dz. 852, rozdz , rozdz ( 2360) wykonano w kwocie ,29 zł., a) dz. 750, rozdz ,77 zł, b) dz. 852, rozdz ,86 zł, Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminie przysługuje 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŋetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (opłata za dowody osobiste, opłata za udostępnienie danych osobowych). c) Dz. 852, rozdz ,66 zł. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłuŋników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej gminie przysługuje 50% dochodów uzyskiwanych od dłuŋników alimentacyjnych

13 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz oraz zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów gminie przysługuje 20% naleŋnoņci wierzyciela i 20% kwoty dłuŋnika alimentacyjnego. 7) Wpływy z tytułu czynszu za mieszkanie woźnego ( 0750) wykonano w kwocie ,63 zł, tj. 97,2% planu, dz. 801, rozdz SP 4 i SP 6 w kwocie 9.145,43 zł, tj. 96,8% planu. Dz. 801, rozdz Gimnazjum Nr 2 w kwocie 1.438,20 zł, tj. 99,9% planu. 8) Nadwyżka budżetowa zakładu budżetowego ( 2370) wykonano w kwocie ,31 zł, Przedszkola Miejskie (dz. 801, rozdz ) w kwocie ,31 zł. 9) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 100,0% planu kwota rekompensująca dochody utracone na skutek ustawowych ulg i zwolnień, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(dz. 756, rozdz ). 10) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 700,00 zł wpływy ze sprzedaŋy samochodu osobowego Polonez Caro (StraŊ Miejska). 11) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne w kwocie 200,00 zł. 12) Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 6.135,20 zł. II. DOTACJE CELOWE W 2009 r. otrzymaliņmy dotacje celowe w kwocie ,21 zł, tj. 91,2% planu, w tym na: 1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ( 2010 i 6310) w kwocie ,74 zł, tj. 95,8% planu, zwrot częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz ) ,28 zł, zadania ustawowo zlecone Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz ) ,00 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz ) ,00 zł, Wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz ) ,00 zł, obronę cywilną (dz. 754, rozdz ) 1.000,00 zł, ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz ) ,14 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz ) ,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz ) ,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz ) ,32 zł, 2. ZADANIA WŁASNE ( 2030, 6330) wykonano w kwocie ,79 zł, tj. 92,4% planu, z przeznaczeniem na: dofinansowanie remontu drogowego mostu stalowego w ciągu ul. Wrocławskiej (dz. 600, rozdz ) ,93 zł, sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła (dz. 801, rozdz ) ,00 zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz ) ,87 zł, sfinansowanie w ramach wdraŋania reformy oņwiaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŋszy stopień awansu zawodowego (dz. 801, rozdz ) 132,00 zł, sfinansowanie prac komisji powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyŋszy stopień awansu zawodowego (dz. 801, rozdz ) 1.320,00 zł, ņrodki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (dz. 852, rozdz i rozdz ) ,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz ) ,90 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz ) ,91 zł, utrzymanie MOPS (dz. 852, rozdz ) ,00zł, realizacja Programu Pomoc państwa w zakresie doŋywiania (dz. 852, rozdz ) ,00 zł, dofinansowanie ņwiadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz ) ,18 zł, wyprawka szkolna (dz. 854, rozdz ) ,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 w klasach I III szkoły podstawowej oraz w klasie gimnazjum (dz. 854, rozdz ) ,00 zł, dofinansowanie kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach Programu Moje Boisko-Orlik 2012 (dz. 926, rozdz ) ,00 zł. 3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃ- STWOWEJ ( 2020) wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 100,0% planu dotacja na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dz. 710, rozdz ). 4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ( 2310, 2330, 6620, 6630) wykonano w kwocie ,33 zł, tj. 74,2% planu,

14 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz realizacja zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (dz. 600, rozdz ) ,73 zł, bieŋące utrzymanie dróg wojewódzkich (dz. 600, rozdz ) ,00 zł, refundacja wydatków poniesionych na ņwiadczenie wypłacane osobom zatrudnionych przy pracach społeczno-uŋytecznych w szkołach (dz. 801, rozdz ) 1.536,60 zł. 5. OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ( 2440, 6260) wykonano w kwocie ,35 zł, tj. 56,4% planu dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania. Plan w kwocie ,00 zł wprowadzono do budŋetu na podstawie szacunkowego zapotrzebowania, agonie z zawartą umową, natomiast ņrodki przekazywane były zgodnie ze składanym do Kuratorium faktycznym zapotrzebowaniem. III. SUBWENCJA OGÓLNA (dz. 758) W 2009 r. wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło ,00 zł, co stanowi 100% planu, CZĘŚĆ OŚWIATOWA (rozdz , 2920) w kwocie ,00 zł. Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na częņć oņwiatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budŋetowej w wysokoņci łącznej kwoty częņci oņwiatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niŋ przyjęta w ustawie budŋetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oņwiatowych. Sposób podziału częņci oņwiatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególnoņci typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Od kwoty częņci oņwiatowej subwencji ogólnej odliczana jest rezerwa częņci oņwiatowej subwencji ogólnej w wysokoņci 1%. Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej przekazywana jest w dwunastu ratach miesięcznych, z tym Ŋe rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty częņci oņwiatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. IV. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie ,45 zł, tj. 71,1% planu, 1. ŚRODKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE w kwocie ,78 zł, 1) dofinansowanie z RPO na zadanie pn. Przebudowa placu Ņw. Małgorzaty wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej w Ņwidnicy (dz. 600, rozdz , 6208) ,00 zł, 2) realizacja Partnerskiego Projektu Commenius Uczenie się przez całe Ŋycie (dz. 801, rozdz , 2707) ,44 zł, 3) dofinansowanie projektu Uwierz we własne siły (dz. 852, rozdz , 2008,2009) ,34 zł. 2. ŚRODKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH w kwocie ,67 zł z przeznaczeniem na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ņwidnica w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko- -Polskiego programu Współpracy (dz. 750, rozdz , 8545) w kwocie ,67 zł. 3. ŚRODKI Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w kwocie ,00 zł, 1) zwrot ņrodków od partnera projektu Ņwidnicka Elektroniczna Sieć Przesyłu Informacji i Dokumentów zsynchronizowany system pomocy społecznej (SESPID), Starostwa Powiatowego (dz. 750, rozdz , 6300) ,00 zł, 2) dofinansowanie realizacji programu Moje Boisko Orlik 2012 (dz. 926, rozdz , 6300) ,00 zł. 4. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ w kwocie 8.500,00 zł wpływy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z przeznaczeniem na projekt 20 lat Mszy Pojednania. 20 rozmów na 20 lat (dz. 750, rozdz , 2700) 8.500,00 zł. INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH, UMORZENIACH, ZWOLNIENIACH I ODROCZENIACH PODATKÓW W 2009 roku udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń podatków na kwotę ,43 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Ņwidnicy podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa: umorzenie zaległoņci podatkowych, rozłoŋenie na raty zaległoņci podatkowych, odroczenie terminów płatnoņci w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco: 1) w podatku od nieruchomoņci na kwotę ,43 zł, 2) w podatku od ņrodków transportowych na kwotę ,00 zł, 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę ,00 zł,

15 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ) w podatku od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 1.810,00 zł, 5) w podatku od czynnoņci cywilnoprawnych 8.367,00 zł, 6) odsetki od nieterminowych wpłat podatków ,00 zł. Informacja o wysokoņci ulg i zwolnień w podatku od nieruchomoņci w 2009 r. I. Zwolnienie wprowadzone uchwałą nr XLI/397/05 Rady Miejskiej w Ņwidnicy z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto Ņwidnica 14 przedsiębiorców na kwotę ,00 zł, z tego: 2 osoby fizyczne prowadzące działalnoņć ,00 zł, 12 osób prawnych ,00 zł, II. Zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Ņwidnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto Ņwidnica. 9 przedsiębiorców na kwotę ,00 zł, 4 osoby fizyczne prowadzące działalnoņć gospodarczą na kwotę ,00 zł, 5 osób prawnych na kwotę ,00 zł. III. Zwolnienie wprowadzone uchwałą nr XXVI/291/04 Rady Miejskiej w Ņwidnicy z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomoņci. Zwolnienie dotyczy gruntów, budynków lub ich częņci oraz budowli lub ich częņci, stanowiących własnoņć Gminy Miasto Ņwidnica nie oddanych na podstawie umowy cywilno-prawnej w posiadanie zaleŋne osobom trzecim a takŋe lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Kwota zwolnienia wynosi ,00 zł. IV. Uchwałą nr XLVI/458/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. Rada Miejska w Ņwidnicy zwolniła z podatku od nieruchomoņci grunty nie związane z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej na terenie Ņwidnickiego Parku Przemysłowego w Gminie Miasto Ņwidnica. Kwota zwolnienia wyniosła ,00 zł. V. Zwolnienie wprowadzone uchwałą nr XXIV/261/04 Rady Miejskiej w Ņwidnicy z dnia 24 wrzeņnia 2004r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoņci gruntów nie związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Gminie Miasto Ņwidnica ,00 zł. VI. Zwolnienia na podstawie uchwały nr XXV/327/08 Rady Miejskiej w Ņwidnicy z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoņci budynków, budowli, gruntów lub ich częņci zajętych pod cmentarze komunalne. Kwota zwolnienia wynosi ,00 zł. VII. Zwolnienie wprowadzone uchwałą nr XIX/233/08 Rady Miejskiej w Ņwidnicy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców. 14 przedsiębiorców na kwotę ,40 zł, a) z tytułu zatrudnienia młodocianych na kwotę ,40 zł, z tego: 8 osób fizycznych prowadzących działalnoņć gospodarczą na kwotę ,40 zł, 2 spółki jawne na kwotę ,00 zł, b) z tytułu inwestycji w zakresie działalnoņci hotelarskiej 1 przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalnoņć gospodarczą) na kwotę ,00 zł, c) z tytułu inwestycji w zakresie usług gastronomicznych 1 przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalnoņć gospodarczą) na kwotę 2.170,00 zł, d) z tytułu utworzenia miejsc pracy 2 przedsiębiorców na kwotę ,00 zł, VIII. Skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Ņwidnicy. Stosownie do obowiązujących przepisów art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Prezydent Miasta przychylił się w całoņci lub częņci do wniosków podatników i udzielił ulg: 1. w podatku od nieruchomoņci: a) polegających na umorzeniu zaległoņci podatkowych 24 podatnikom na kwotę ,00 zł, dla 19 osób fizycznych na kwotę ,00 zł, dla 5 osób prawnych na kwotę 5.277,00,00 zł. Na podstawie art. 67d 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, który stanowi, Ŋe organ podatkowy moŋe umorzyć zaległoņć podatkową z urzędu, jeŋeli kwota zaległoņci podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłoņciowym. W stosunku do dwóch podatników Sąd Rejonowy ogłosił upadłoņć. Wierzytelnoņci Gminy Miasto Ņwidnica zostały ujęte w planie podziału funduszów masy upadłoņci i zaspokojone w częņci. PoniewaŊ postępowania upadłoņciowe zostały zakończone organ podatkowy na podstawie wyŋej wymienionego przepisu wydał 2 decyzje umarzające zaległoņci podatkowe w zakończonym postępowaniu upadłoņciowym na kwotę ,70 zł. b) Polegających na odroczeniu terminu płatnoņci podatku, odroczeniu lub rozłoŋeniu na raty zapłaty zaległoņci podatkowej na kwotę ,33 zł. (5 osób prawnych na kwotę ,00 zł. oraz 18 osób fizycznych na kwotę ,33 zł.)

16 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz w podatku od ņrodków transportowych: a) polegających na umorzeniu zaległoņci podatkowych na kwotę 5.194,00 zł. 1 osoba prawna na kwotę 1.656,00 zł. 2 osoba fizyczna prowadząca działalnoņć gospodarczą na kwotę 3.538,00 zł. b) polegających na rozłoŋeniu na raty zapłaty zaległoņci podatkowej 3 podatnikom na kwotę ,00 zł, 1 osoba prawna na kwotę ,00 zł, 2 osoby fizyczne prowadzące działalnoņć gospodarcza na kwotę ,00 zł. 3.Umorzono odsetki za zwłokę od zaległoņci podatkowych na kwotę ,00 zł. oraz odroczono lub rozłoŋono na raty na kwotę ,00 zł. Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) w przypadku pobieranych przez Urząd Skarbowy podatków i opłat stanowiących w całoņci dochody jednostek samorządu terytorialnego, naczelnik tego urzędu moŋe umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty naleŋnoņci oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania bądň ograniczać pobór naleŋnoņci wyłącznie za zgodę przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Podatki: od spadków i darowizn, od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od czynnoņci cywilnoprawnych stanowią dochód Gminy Miasto Ņwidnica, a realizowane są na rzecz budŋetu przez urzędy skarbowe. Prezydent Miasta przychylił się w całoņci lub częņci do wniosków podatników i udzielił ulg: 1. w podatku od spadków i darowizn umorzono podatek 7 osobom na kwotę ,00 zł oraz rozło- Ŋono płatnoņć podatku na raty 21 osobom na kwotę ,00 zł, 2. w podatku od czynnoņci cywilnoprawnych na raty rozłoŋono podatek 5 osobom na kwotę 8.367,00 zł, 3. podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej umorzono 1 osobie fizycznej na kwotę 1.810,00 zł, 4. w wyŋej wymienionych podatkach umorzono odsetki na kwotę 714,00 zł. oraz rozłoŋono na raty kwotę 677,00 zł. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Informację z wykonania planu finansowego za 2009 rok w zakresie wydatków budŋetu gminy przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania. W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w latach Wykonanie wydatków w 2009 r. ogółem wyniosło ,98 zł, tj. 94,2% planu, z tego: wydatki majątkowe wykonano w kwocie ,06 zł, inwestycje ,42 zł, zakupy inwestycyjne ,47 zł, dotacje na inwestycje ,54 zł, pozostałe wydatki majątkowe ,63 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie ,92 zł, wynagrodzenia i pochodne ,78 zł, dotacje ,38 zł, wydatki na obsługę długu ,64 zł, pozostałe wydatki bieŋące ,12 zł, Wynik wykonania budŋetu za 2009 r. wynosił ,16 zł i stanowił deficyt budŋetu. Przychody wykonano w kwocie ,31 zł, kredyt długoterminowy ,98 zł, wolne ņrodki ,33 zł, Rozchody wykonano w kwocie ,00 zł, spłaty kredytów i poŋyczek w kwocie ,00 zł, PoniŊej przedstawiam częņć opisową do wydatków poniesionych w 2009 roku. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Izby rolnicze wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.465,54 zł, tj. 74,0% planu. PowyŊsza kwota stanowi wydatki na składki naleŋne izbom rolniczym z tytułu odpisów w wysokoņci 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych. Mniejsze niŋ zakładano wykonanie wydatków z tytułu składek naleŋnych izbom rolniczym związane jest z mniejszymi wpływami z tytułu podatku rolnego. Rozdz Pozostała działalność wykonanie wydatków wyniosło16.141,28 zł, tj. 100% planu. Kwota ta stanowi zwrot częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

17 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dział 600 Transport i łączność W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł, a wykonano w kwocie ,48 zł, co stanowi 96,8% planu, z tego: wydatki bieżące wykonano w kwocie ,40 zł, tj. 98,0% planu wynagrodzenia i pochodne ,00 zł, dotacje ,00 zł, pozostałe wydatki bieŋące ,40 zł, wydatki majątkowe wykonano w kwocie ,08 zł, tj. 94,3% Rozdz Lokalny transport zbiorowy wykonano w kwocie ,74 zł, tj. 96,8%, wydatki bieŋące w kwocie ,74 zł, z tego: a) wykonanie prac związanych z rozliczeniem pracy kontrolerów biletowych na podstawie składanych okresowo sprawozdań z przebiegu kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej, prowadzenie windykacji naleŋnoņci z tytułu nałoŋonych opłat dodatkowych za przejazd bez biletu w kwocie ,00 zł, b) zakup materiałów i wyposaŋenia w kwocie 2.420,00 zł, W ramach tej kwoty dokonano zakupu 5 szt. ławek celem wymiany zniszczonych ławek na przystankach autobusowych komunikacji miejskiej. c) Wydatki związane z finansowaniem usług przewozowych realizowanych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz na liniach łączących Ņwidnicę z gminami Marcinowice, Ņwidnica, ʼnarów w kwocie ,93 zł, d) wydatki związane z remontem wiat przystankowych, utrzymaniem czystoņci przystanków autobusowych, wykonaniem druków biletów komunikacji miejskiej oraz dzierŋawą biletomatów w okresie przed ich zakupem w kwocie ,81 zł, e) wydatki związane z opłatą za złoŋone pozwy sądowe dotyczące nieopłaconych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w kwocie zł. wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł, a) zakup 4 sztuk wiat przystankowych w kwocie ,00 zł, które zostały zamontowane na ul. Kolejowej 2 szt., ul. J. Riedla 1 szt., Pl. Wolnoņci 1 szt. oraz elementów wymiennych do wiat tj. 4 gabloty informacyjne i ņcianę boczną do wiat z zamontowaną gablotą reklamowa. b) zakup 4 sztuk automatów do sprzedaŋy biletów komunikacji miejskiej (biletomaty) w kwocie ,00 zł i zamontowanie ich na Pl. Ņw. Małgorzaty, ul. Muzealnej, ul. M. Kopernika, ul. H. PoboŊnego. Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie wykonano w kwocie ,89 zł, tj. 99,9% planu, a) dotacja dla Województwa Dolnoņląskiego na bieŋące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta ,00 zł, b) koszty utrzymania dróg wojewódzkich (naprawy cząstkowe, sygnalizacja drogowa, oznakowanie dróg, utrzymanie czystoņci pasa drogowego, utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie zieleni w pasie drogowym oraz utrzymanie jezdni i chodników) ,89 zł, Rozdz Drogi publiczne gminne wykonano w kwocie ,85 zł, tj. 97,7% planu. W zakresie tego rozdziału ņrodki finansowe wydatkowano na: 1. wydatki bieŋące w kwocie ,77 zł, tj. 98,9% planu. W ramach powyŋszej kwoty wydatkowano ņrodki na: 1) dofinansowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego ,83 zł, 2) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie opinii ornitologicznej remont biura SPP, badania archeologiczne w Rynku) ,00 zł, 3) naleŋnoņci za zuŋytą energię przez sygnalizatory drogowej sygnalizacji ņwietlnej oraz słupek blokujący wjazd do Rynku 9.645,49 zł, 4) remonty cząstkowe dróg, jezdni i chodników ,11 zł, 5) remont drogowego mostu stalowego w ciągu ul. Wrocławskiej ,82 zł, 6) wykonanie pomiarów w terenie i opracowanie dokumentacji ,00 zł, potwierdzającej trwałoņć projektów zrealizowanych przez gminę, dofinansowanych ze ņrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do czego zostaliņmy zobligowani w umowach zawartych z Wojewodą Dolnoņląskim dotyczących n/w zadań inwestycyjnych Połączenie dróg nr 382 i 3396D aktywizacja terenów inwestycyjnych miasta i gminy Ņwidnica, Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i budowa ronda w Ņwidnicy, Przebudowa ulicy Towarowej w Ņwidnicy w kierunku Wrocław DzierŊoniów, 7) pozostałe wydatki bieŋące (utrzymanie sygnalizacji ņwietlnej, oznakowanie dróg, utrzymanie kanalizacji deszczowej, oczyszczanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni w pasie drogowym) ,32 zł, 8) zakup materiałów i wyposaŋenia 2.879,20 zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie ,08 zł, tj. 96,7% planu wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne: Przebudowa ul. Lipowej wraz z budową sięgacza Plan ,00 zł

18 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Wykonanie ,21 zł % 77,7 Dla realizacji w/w zadania w 2007 r. opracowano projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. W okresie od do r. Ņwidnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, na podstawie w/w projektu i pozwolenia na budowę wykonało częņć uzbrojenia podziemnego, tj. kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową. W związku z tym, Ŋe w 2008 r. miasto sprzedało prywatnym właņcicielom pod budownictwo mieszkaniowe 7 działek zlokalizowanych przy ul. Lipowej, zobowiązując się wykonać uzbrojenie (kanalizacja deszczowa, oņwietlenie uliczne oraz nawierzchnię drogi) podjęto decyzję o kontynuacji zadania. W czerwcu 2009 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu został złoŋony wniosek o udzielenie kredytu w kwocie zł, przy szacowanej wartoņci zadania ,00 zł. Po wyłonieniu wykonawcy, w drodze przetargu nieograniczonego, koszt zadania okazał się niŋszy niŋ zakładano. W umowie zawartej pomiędzy BGK, a gminą ujęto, Ŋe udział kredytu w wartoņci zadania nie moŋe przekroczyć 69,45%, co przy niŋszej wartoņci zadania dało łączną kwotę kredytu ,98 zł. Niewykorzystana kwota wydatków stanowi róŋnicę pomiędzy planowaną kwotą kredytu, a rzeczywiņcie wykorzystaną. Zadanie realizowane w okresie od 20 paňdziernika do 15 grudnia 2009 r. przez Zakład Robót Teletechnicznych TELFA ze Ņwidnicy. Wykonano: sieć kanalizacji deszczowej 67 m, przykanaliki 33 m, wpusty uliczne 4 szt., oņwietlenie uliczne (linia kablowa 287 m + słupy oņwietleniowe 8szt, + szafa oņwietleniowa 1 szt.), nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o pow m 2. W roku 2009 r. na powyŋsze zadanie wydatkowano kwotę ,21 zł, z czego: ,98 zł pochodzi z kredytu na komunalną infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, ,23 zł z budŋetu miasta. Przebudowa wiaduktu pieszo-jezdnego w ciągu al. Brzozowej Plan ,00 zł Wykonanie ,92 zł % 100,0 Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r., zakończono w maju 2009 r. Wykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Budowlane FILAR z Wrocławia, zgodnie z zawartą umową wykonał: rozbiórkę istniejącego wyeksploatowanego wiaduktu pieszo-jezdnego o drewnianej konstrukcji oraz budowę nowego wiaduktu o konstrukcji powłokowo-gruntowej na bazie stalowej powłoki z ocynkowanej blachy falistej. Nowy wiadukt uzyskał następujące parametry techniczne: konstrukcja wiaduktu w formie tunelu o długoņci 30,85 mb, rozpiętoņć tunelu w miejscach oparcia 9,68 mb, skrajnia pionowa 4,90 m (w osi torów kolejowych 5,10 m). Kwota zaplanowana w budŋecie miasta na 2009 r. została wydatkowana w 99,95%. Łączny koszt zadania ,41 zł. Budowa ul. Wiśniowej Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł % 99,9 Na podstawie opracowanej w 2008 r. dokumentacji, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania Ņwidnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, który realizował zadanie w okresie od listopada 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. Odbioru dokonano w lipcu br. Zgodnie z zawartą umową wykonano: nawierzchnię ul. Wiņniowej z asfaltobetonu pow. 722,0 m 2 i z kostki granitowej pow. 119 m 2, nawierzchnię chodników z kostki betonowej 567 m 2, kanalizację deszczową dł. 129 mb, oņwietlenie uliczne (7 lamp + zasilanie), kanalizację sanitarną dł. 32,4 mb+ wpusty dł. 19,25 mb, sieć wodociągową dł. 54,7 mb + wpusty 15,15 mb. W 2009 r. wydatkowano na powyŋsze kwotę ,83 zł, co stanowi 99,92% kwoty zaplanowanej. Koszt zadania łącznie z wydatkami poniesionymi w roku 2008 na dokumentację projektową ,83 zł. - Budowa ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Bolesława Śmiałego Plan ,00 zł Wykonanie ,99 zł % 100,0

19 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz W 2007 r. został opracowany projekt budowlano wykonawczy. W czerwcu 2008 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania Ņwidnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Zadanie jest realizowane etapowo. W 2008 r. wykonano I etap zadania obejmujący budowę ul. Bolesława Ņmiałego wraz z sieciami kanalizacji deszczowej i oņwietlenia ulicznego oraz wykonano prace przygotowawcze związane z etapem II, tj. budową ul. Bolesława Krzywoustego. W 2009 r. zrealizowany został II etap zadania, tj. budowa częņci ul. Bolesława Krzywoustego wraz z sieciami kanalizacji deszczowej i oņwietlenia ulicznego oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (bez częņci drogowej) na kolejnym odcinku ulicy Krzywoustego. Zaplanowane w budŋecie miasta, na powyŋsze zadanie, ņrodki finansowe zostały wykorzystane w 100%. Łączny planowany całkowity koszt zadania ok zł. Przewidywane zakończenie całego zadania paňdziernik 2010 r. Celem realizacji inwestycji jest budowa infrastruktury oraz ulicy zapewniającej funkcjonowanie osiedla domów wielorodzinnych zlokalizowanych wzdłuŋ pasa drogowego. Przebudowa ul. Stalowej Plan ,00 zł Wykonanie ,85 zł % 99,7 Celem realizacji zadania jest budowa ulicy zapewniającej funkcjonowanie zakładów produkcyjno- -usługowych zlokalizowanych wzdłuŋ pasa drogowego oraz budowa niezbędnego uzbrojenia terenu, tj. sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oņwietlenia ulicznego. W roku 2007 opracowano projekt budowlano-wykonawczy branŋy drogowo-instalacyjnej w ramach ww. zadania. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: I etap Przebudowa ul. Stalowej od ul. Metalowców do wjazdu do firmy DOLMEB, II etap - od wjazdu do firmy DOLMEB do włączenia w ul. Przemysłową. W roku 2008 wykonano I etap zadania oraz opracowano kolejny projekt branŋy drogowo-instalacyjnej w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Stalowej kanalizacja deszczowa WSSE podstrefa Ņwidnica. Natomiast w okresie marzec czerwiec 2009 r., zgodnie z umową przetargową Ņwidnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów wykonało roboty związane z przebudową ul. Stalowej, w ramach II etapu, na odcinku od skrzyŋowania z ul. Przemysłową (długoņci 200 m) do drugiego wjazdu na teren firmy FORMA SYSTEM wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii kablowej ņredniego napięcia, budową chodnika oraz wykonaniem oņwietlenia ulicznego. Ww. roboty zostały zrealizowane. Odbioru dokonano w lipcu br. Na powyŋsze zadanie w roku 2009 wydatkowano ,85 zł (99,73% kwoty zaplanowanej). Wydatki poniesione przez miasto na realizacje zadania w latach ,46 zł. Przebudowa pl. Św. Małgorzaty wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej w Świdnicy Zadanie inwestycyjne rozpoczęto w 2007 r. W latach przygotowano zadanie do realizacji, tzn. wykonano studium wykonalnoņci oraz projekt budowlany i wykonawczy. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoņląskiego na lata , projekt otrzymał nazwę Przebudowa Placu Ņw. Małgorzaty wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej w Ņwidnicy pod nr WND-RPDS /09. Całkowita wartoņć projektu po korekcie, związanej z korzystnym dla miasta rozstrzygnięciem przetargu ,99 zł, w tym kwota dofinansowania ze ņrodków unijnych ,50 zł. 8 wrzeņnia br. przekazano wykonawcy Ņwidnickiemu Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów, plac budowy. Planowany termin zakończenia zadania 30 czerwca 2011 r. W roku 2009 na powyŋsze zadanie wydatkowano łącznie ,00 zł. Ponadto kwotę ,00 zł przekazano na konto ņrodków niewygasających z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2010 r. W okresie wrzesień grudzień 2009 r. wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni ulicy na odcinkach od ul. Łukasińskiego do ul. Ks. Agnieszki oraz od ul. Łukasińskiego do ul. Jagiellońskiej (na tym odcinku ułoŋono równieŋ nawierzchnię ulicy z asfaltobetonu), wymieniono kanalizacje deszczową oraz wykonano oņwietlenie uliczne. Zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikacji budŋetowej wydatki związane z w/w zadaniem inwestycyjnym naleŋało zaplanować w trzech paragrafach: 6050 wydatki inwestycyjne nie objęte umową o dofinansowanie projektu, Plan ,00 zł Wykonanie 7.870,00 zł % 78, wydatki inwestycyjne pochodzące ze ņrodków europejskich, Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 87,5% 6059 wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach wkładu własnego, w tym równieŋ wydatki niekwalifikowane Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 55,1%

20 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Z uwagi na fakt, Ŋe w trakcie prac stwierdzono szereg kolizji z sieciami energetycznymi, których nie moŋna było przewidzieć na etapie projektowania ze względu na braki w inwentaryzacji geodezyjnej domiarów wysokoņciowych wystąpiła koniecznoņć dodatkowych uzgodnień i skoordynowania prac z właņcicielami sieci. PowyŊsze spowodowało przesunięcia w harmonogramie, a tym samym brak moŋliwoņci wykorzystania w roku 2009 kwoty zaplanowanej w budŋecie miasta. Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 100,0 Gmina Miasto Ņwidnica w roku 2008 przejęła od PKP dworzec kolejowy, co stwarza moŋliwoņci realizacji regionalnego centrum przesiadkowego dla transportu publicznego w rejonie pl. Grunwaldzkiego i ul. Kolejowej w Ņwidnicy powiązanego z systemem informacji przestrzennej dla pasaŋerów. Celem realizacji w/w inwestycji jest przystosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb centrum przesiadkowego funkcjonującego w ramach regionalnego transportu publicznego. Centrum ma za zadanie zintegrowanie komunikacji kolejowej i autobusowej poprzez ułatwienie podróŋnym szybkiej zmiany ņrodka transportu, a w rezultacie podniesienie atrakcyjnoņci komunikacji zbiorowej. NajwaŊniejszym załoŋeniem jest powiązanie funkcjonalne dworca kolejowego i pl. Grunwaldzkiego z projektowanym dworcem autobusowym. Planowane jest przedłuŋenie istniejącego pod torami przejņcia podziemnego w stronę ul. Kolejowej, tak aby zapewnić bezkolizyjny ruch pieszych. Planowana jest przebudowa terenów pomiędzy torami, a ul. Kolejową i przystosowanie jej do potrzeb komunikacji autobusowej. Proponowany układ funkcjonalny zapewni komfortową obsługę podróŋnych niezaleŋnie od kierunku ich dojņcia. W posiadaniu miasta znajduje się koncepcja funkcjonalno-przestrzenna budowy centrum przesiadkowego, inwentaryzacja budynku dworca PKP oraz analiza potencjalnych potoków pasaŋerskich korzystających z Centrum Przesiadkowego. Na przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania ogłoszony w czerwcu 2009 r. nie wpłynęła w terminie Ŋadna oferta, natomiast kolejny przetarg ogłoszony w lipcu, z uwagi na wysoką cenę ofertową, przekraczającą moŋliwoņci miasta, nie został zaakceptowany. W wyniku postępowania przetargowego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, 2 wrzeņnia 2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Ņwidnica, a Architektoniczną Pracownią Projektową została podpisana umowa o sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zgodnie z zawartą umową miasto otrzyma dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę 31 marca 2010 r. W roku 2009 r. na powyŋsze zadanie wydatkowano kwotę ,00 zł (100% kwoty zaplanowanej w budŋecie miasta) na wykonanie prac niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej. Planowany koszt zadania zł. W roku 2010 będziemy ubiegać się o dofinansowanie powyŋszego zadania w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnoņląskiego na lata W przypadku pozytywnej akceptacji moŋliwa kwota dofinansowania zł. Przebudowa rewaloryzacyjno-remontowa obiektów budowlanych i przestrzeni publicznych Rynku i ul. Łukowej w Świdnicy Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 99,9 W roku 2008 wykonano prace przygotowawcze niezbędne do zlecenia opracowania projektu na powyŋsze zadanie, tj. wykonano: ocenę stanu technicznego budynków oraz mapę do celów projektowych wraz z inwentaryzacją sieci i instalacji podziemnych. W 2009 r. wykonano projekt budowlany i wykonawczy branŋy budowlanej oraz sanitarnej oraz wyłoniono wykonawcę zadania, tj. firmę Steinbudex-J.M. ze Ņwidnicy, który będzie realizował zadanie w 2010 r. Planowany termin zakończenia r. Łączny koszt zadania zł. Zadanie będzie dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoņląskiego na lata w kwocie ,71 zł. Celem realizacji inwestycji jest poprawa estetyki rejonu centrum miasta. Zakres planowanej inwestycji obejmuje: przebudowę nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnię z płyt kamiennych i kostki kamiennej, budowę elementów małej architektury: fontanna, klomby, ogródki letnie, infokiosk, kosze na ņmieci, stojaki na rowery, fundament pod rzeňbę, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej, budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do fontanny, oņwietlenie. Ponadto ŅPWiK wymieni przyłącza wodociągowe oraz zmodernizuje sieć wodociągową. Planowana jest równieŋ wymiana miejskiej sieci rozdzielczej przez EnergiaPro. Rozbudowa infrastruktury technicznej umożliwiającej uprawianie turystyki rowerowej Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł

21 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz % 94,9 W ramach realizacji zadania wykonano: mapę do celów projektowych terenu połoŋonego przy ul. NadbrzeŊnej i ul. Łącznej, opracowano projekt budowlano wykonawczy ņcieŋki rowerowej wzdłuŋ ulicy NadbrzeŊnej, wykonano prace budowlane ņcieŋki rowerowej na Osiedlu Słowiańskim na odcinku pomiędzy ul. Ņląską a ul. Bobrzańską. Przebudowa ul. Śląskiej Plan ,00 zł Wykonanie ,24 zł % 90,0 W ramach zadania przebudowy ul. Ņląskiej wykonano: opracowanie dokumentacji pn. Projekt gospodarki drzewostanem mający na celu wskazanie korzystniejszego wariantu lokalizacji drogi projekt podziału działek w obrębie ul. Ņląskiej związany z jej przebudową, koncepcję przebudowy ulicy na odcinku pomiędzy skrzyŋowaniem z ul. Pionierów a mostem nad potokiem Witoszówka, opracowanie projektowe przebudowy ulicy Ņląskiej, projekt odcinka sieci wodociągowej na odcinku od siedziby Farmy Miejskiej do bud. nr 19, opracowanie koncepcyjno-techniczne przebudowy sieci rozdzielczej nn z projektowaną przebudową, sporządzenie operatu szacunkowego działek które zostaną zakupione przez Miasto Ņwidnica w związku z planowaną inwestycją. Przebudowa pl lecia PP i pl. Wojska Polskiego Plan ,00 zł Wykonanie ,92 zł % 99,2 W ramach zadania wykonano : projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pl lecia PP oraz budowy parkingu samochodowego przy pl. Wojska Polskiego remont nawierzchni jezdni ulicy oraz budowa zatok postojowych w ulicy pl lecia PP z kostki granitowej budowa parkingu z kostki granitowej wraz z odwodnieniem na 27 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Budowa parkingu ul. Henryka Pobożnego Plan ,00 zł Wykonanie ,03 zł % 99,9 W ramach zadania wykonano II etap budowy parkingu na 34 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych o strukturze z aŋurowych płyt betonowych wraz z drogami manewrowymi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Budowa ul. Podmiejskiej w Świdnicy Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 99,5 W ramach II etapu prac drogowych wykonano ciąg pieszo-jezdny o strukturze z kostki brukowej betonowej wraz z budową studzienek ņciekowych. Budowa parkingu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świdnicy Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 98,3 W ramach planowanego zadania budowy parkingu wykonano projekt budowlany i wykonawczy budowy parkingu. Przebudowa infrastruktury oraz systemu transportu publicznego Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 84,8 W ramach planowanego zadania inwestycyjnego wykonano aktualizację studium wykonalnoņci projektu dot. zakupu nowych, przyjaznych dla ņrodowiska ņrodków transportu do obsługi linii autobusowych oraz budowy i modernizacji infrastruktury towarzyszącej w postaci systemu centralnego sterowania ruchem, informacji i bezpieczeństwa. Budowa zatok parkingowych w ul. Waleriana Łukasińskiego, pl. św. Małgorzaty, ks. Bolka Świdnickiego Plan ,00 zł Wykonanie ,44 zł % 100,0 W ramach zadania wydzielono z istniejącego ciągu pieszego teren i wybudowano 7 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

22 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Przebudowa schodów przy ul. Ludwika Waryńskiego Plan ,00 zł Wykonanie ,66 zł % 99,8 W ramach zadania wykonano remont schodów terenowych i podjazdów w ciągu ul. Waryńskiego (na wysokoņci nr 75, 43, 37 39) oraz wyremontowano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej u podnóŋa schodów. Przebudowa ul Przyjaźni Plan ,00 zł Wykonanie ,74 zł % 81,1 W ramach wydatkowanych ņrodków: pozyskano teren pod powiększenie pasa drogowego, a wraz za tym przebudowane zostało przyległe do pasa drogowego ogrodzenie wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej na odcinku pomiędzy ul. Zieloną i Łąkową. Przebudowa drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Henryka Brodatego, Władysława Łokietka, Księżnej Jadwigi Śląskiej Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 99,8 W ramach zadania wykonano opracowanie projektowe przebudowy drogi. Wykonanie systemu automatycznej kontroli do słupka parkingowego Plan ,00 zł Wykonanie ,60 zł % 99,7 Dokonano zakupu systemu automatycznej kontroli słupka parkingowego blokującego wjazd do Rynku. Program usprawnienia funkcjonowanie słupka zawiera następujące działania; zmniejszenie iloņci uprawnionych pojazdów na wjazd do Rynku, zmniejszenia roli człowieka w obsłudze słupka, uwolnienie funkcjonariuszy StraŊy Miejskiej od stałej obserwacji i obsługi słupka na rzecz monitoringu, okreņlenie czasu pobytu pojazdów w Rynku. WyposaŊenie słupka w system obsługi za pomocą kart chipowych zapewnia realizację ww. celów w najtańszej i najłatwiej wykonanej formie. Wykonanie i dostawa ławek stylizowanych dwustronnych Plan ,00 zł Wykonanie ,40 zł % 98,3 W ramach zadania wykonano 16 sztuk ławek dwustronnych o podstawie Ŋeliwnej wykonanej wg projektu Miasta. Ławki zostały ustawione w ņwidnickim Rynku. Przebudowa mostu wzdłuż ul. Śląskiej nad potokiem Witoszówka Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 99,9 Wykonano opracowanie I części dokumentacji projektowej na przebudowę mostu wzdłuż ul. Śląskiej nad potokiem Witoszówka. Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Polna Droga/Sprzymierzeńców Plan ,00 zł Wykonanie ,70 zł % 100,0 Wykonano opracowanie wielobranŋowej koncepcji przebudowy ul. Polna Droga na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego. Przebudowa ul. Bartosza Głowackiego Plan ,00 zł Wykonanie ,05 zł % 99,9 Wykonano adaptację skrzyŋowania ul. B. Głowackiego i ul. Wałbrzyskiej do zwiększonych natęŋeń ruchu. Zadanie było współfinansowane z Województwem Dolnoņląskim. W ramach zadania przebudowano wlot ulicy Głowackiego poprzez dobudowanie dodatkowego pasa ruchu i zlikwidowaniu miejsc postojowych w obrębie skrzyŋowania. Ponadto wybudowano wyspę rozdzielającą na wlocie ul. Głowackiego oraz przystosowano zatokę autobusową w ulicy Wałbrzyskiej do wymogów technicznych. Poza przebudową drogową w tym rejonie zmienione zostało oņwietlenie, a szafy energetyczne przestawione zostały na tereny zielone. W obrębie skrzyŋowania przebudowano kanalizację teletechniczną. Ponadto prace obejmowały wykonanie pionowego i poziomego oznakowania w obszarze oddziaływania skrzyŋowania.

23 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zakup parkometrów Plan ,00 zł Wykonanie ,50 zł % 98,6 Zakupiono 35 sztuk parkometrów z czego, 15 sztuk ustawiono w poszerzonej strefie płatnego parkowania a 20 sztuk wmontowano w miejsce starych zuŋytych parkometrów. Dział 630 Turystyka Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę ,00 zł. Wykonanie w 2009 r. wyniosło ,76 zł, co stanowi 99,6% planu, dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego Informacja Turystyczna ,00 zł, dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwa Ņwidnicko-Jaworskiego na realizację zadania publicznego prowadzenie punktu Regionalnej i Kulturalnej Informacji Turystycznej w Ņwidnicy ,00 zł, składka Lokalna Organizacja Turystyczna Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO 3.000,00 zł, składka Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Ņwidnicko-Jaworskie 4.800,00 zł, realizacja projektów Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza oraz Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza dofinansowanych przez Unię Europejską ze ņrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska w kwocie ,95 zł, pozostałe wydatki w kwocie ,81 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Ņrodki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w kwocie ,00 zł. W 2009 r. wydatkowano kwotę ,15 zł, co stanowi 96,3% planu, z tego: wydatki bieŋące wykonano w kwocie ,27 zł, tj. 92,6% planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie ,88 zł, tj. 99,2% planu. Rozdz Zakłady gospodarki mieszkaniowej realizacja wydatków wyniosła ,89 zł, tj. 88,7% planu, 1. dotacja przedmiotowa dla MZN w kwocie ,89 zł, 2. dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z przeznaczeniem na budowę 6 pawilonów handlowych w Rynku w kwocie ,00 zł. Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja wydatków wyniosła ,50 zł, co stanowi 95,7% planu. Wykonanie wydatków obejmowało wydatki: bieŋące w kwocie ,31 zł, róŋne opłaty i składki (opłaty notarialne, opłaty za uŋytkowanie wieczyste) w kwocie ,38 zł, rekompensata za uŋytkowanie działki przez Gminę Miasto Ņwidnica 2.000,00 zł, odszkodowanie za rozwiązanie umowy ,00 zł, likwidacja ogrodu działkowego przy ul. Ņląskiej-Sportowej ,00 zł, opłaty sądowe 6.950,00 zł, pozostałe usługi (ogłoszenia prasowe o przetargach, sprzedaŋy, wycena nieruchomoņci, podziały nieruchomoņci, dokumentacja geodezyjna z PBGiK itp.) ,93 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup gruntów w kwocie 4.593,19 zł. umowa zamiany z osoba prywatną 260,00 zł, nabycie działek od osób prawnych 4.333,19 zł, Rozdz Towarzystwa budownictwa społecznego wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 100% planu. Kwota ta przeznaczona była na podwyŋszenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z przeznaczeniem na budowę nowego budynku mieszkalnego. Rozdz Pozostała działalność. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę ,76 zł, tj. 98,1% planu, 1. wydatki bieŋące w kwocie ,07 zł, z tego: pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego w kwocie ,07 zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie ,69 zł, Budowa budynków komunalnych ul. Kopernika spłata zobowiązań Plan ,00 zł Wykonanie ,69 zł % 98,1 Zgodnie z zawartą umową, od kwietnia 2007 r. miasto reguluje zobowiązania powstałe w trakcie realizacji zadania oraz odsetki powstałe od zobowiązań wyliczone wg WIBOR. Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Świdnicy Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 100,0

24 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz PowyŊsza kwotę wydatkowano na aktualizację opracowanej w 2008 r. dokumentacji projektowo kosztorysowej. Zadanie to przyjęło Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w związku z moŋliwoņcią pozyskania dotacji z Funduszu Dopłat na wspieranie budownictwa mieszkaniowego. Dział 710 Działalność usługowa Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie ,00 zł a wykonano w kwocie ,64 zł, tj. 97,3% planu, z tego: rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego. Z planowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,06 zł, tj. 71,4% planu, 1) wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ,45,00 zł, 3) zakup odbitek map sytuacyjno-wysokoņciowych do opracowań planistycznych 488,13 zł, 4) usługi pozostałe ,48 zł., Kontynuacja mpzp Leśna Do realizacji pozostała ostatnia faza Planu, a tym samym ostatnia płatnoņć, która moŋe nastąpić zgodnie z umową po uchwaleniu planu. Z uwagi na zbieŋnoņć rozwiązań Planu ze studium uwarunkowań, terminy zakończenia prac zostały przesunięte zgodnie z aneksami. W dniu 3 lipca 2009 r. Rada Miejska w Ņwidnicy podjęła uchwałę nr XXXV/422/09 zatwierdzającą zmianę Studium, po której wznowiono prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ņwidnicy dla obszaru ul. Leņnej. W trakcie prac naleŋało rozwiązać problemy komunikacyjne i własnoņciowe związane z nieruchomoņciami połoŋonymi w rejonie ul. Ceglanej i ul. Zamenhofa, które projekt planu przeznacza na tereny zabudowy usługowej, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŋy powyŋej 2000 m 2. Celem rozwiązania w/w problemów w rejonie ulic Ceglanej i Zamenhofa, zlecono dwa opracowania, tj. Studium przekształceń komunikacyjnych ul. Zamenhofa w Świdnicy dla obsługi nowych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Ceglanej oraz Koncepcję podziału działek 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5/2, 8, 9 i 10 Obr. 5, AM 6 położonych w rejonie ul. Ceglanej w Świdnicy. Realizacji zadania podjęła się firma Harań&Matus Jacek Matus z Wrocławia, która przekazała ostateczne wersje opracowań w grudniu Z uwagi na powyŋsze, zakończenie opracowania mpzp LEŅNA przewiduje się w pierwszym półroczu 2010 roku. Kontynuacja mpzp Śródmieście Północ Z uwagi na koniecznoņć dostosowania ustaleń planu do rozwiązań studium, ostatnią fazę zadania przesunięto do czasu zakończenia prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ņwidnicy. W wyniku zmiany przepisów prawnych, dotyczących opracowania prognozy oddziaływania na ņrodowisko, które wprowadziły wymóg dodatkowego uzgodnienia z nowo powstałą jednostką uzgadniającą zakres tej prognozy, prace nad planem uległy wydłuŋeniu. W dniu 03 lipca 2009 r. Rada Miejska w Ņwidnicy podjęła uchwałę nr XXXV/422/09 zatwierdzającą zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ņwidnicy, po której wznowiono prace nad planem. Z powodu koniecznoņci zachowania spójnych rozwiązań projektowych niniejszego Planu oraz mpzp Ņródmieņcie-Południe, wstrzymano prace projektowe nad przedmiotowym planem. W konsekwencji, nastąpiło przesunięcie realizacji zadania, zgodnie aneksami. Kontynuacja mpzp Sikorskiego Pogodna Powodem nieterminowej realizacji wydatków była zmiana koncepcji przebiegu drogi 3396D, znajdującej się w obszarze projektu Planu. Prace projektowe bowiem zostały wstrzymane, do czasu ostatecznego ustalenia trasy drogi powiatowej, co zaleŋne było od wydania decyzji ze strony Starostwa Powiatowego w Ņwidnicy w sprawie lokalizacji drogi powiatowej. Kontynuacja mpzp Zarzecze II Realizacja projektowa i finansowa Planu została przesunięta do czasu zakończenia prac nad zmianą Studium, z uwagi na zaleŋnoņć rozwiązań Planu od ustaleń Studium. W dniu 03 lipca 2009 r. Rada Miejska w Ņwidnicy podjęła uchwałę nr XXXV/422/09 zatwierdzającą zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ņwidnicy, po której wznowiono prace wg aneksu terminowego. Kontynuacja zmiany mpzp Bystrzycka Westerplatte Realizacja całkowita (projektowa i finansowa) zadania przewidywana była w roku budŋetowym JednakŊe w trakcie prac nad projektem wyniknęła koniecznoņć rozpoznania budowy geologicznej gruntów pod względem ich przydatnoņci budowlanej (w kontekņcie okreņlenia ich przyszłej funkcji w Planie), co przyczyniło się do dodatkowego zlecenie badań geologicznych. Ponadto, w wyniku zmiany przepisów prawnych, dotyczących opracowania prognozy oddziaływania na ņrodowisko, które wprowadziły wymóg dodatkowego uzgodnienia z nowo powstałą jednostką uzgadniającą zakresu tej prognozy, prace nad planem uległy wydłuŋeniu. Przewidywane zakończenie zadania w roku 2010.

25 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Kontynuacja zmiany Studium... W dniu 03 lipca 2009 r. Rada Miejska w Ņwidnicy podjęła uchwałę nr XXXV/422/09, zatwierdzającą zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ņwidnicy. Studium było opracowywane w okresie od (data zawarcia umowy z projektantem) do lipca Na przedmiotowe opracowanie wydatkowano kwotę ,00 zł, z czego w 2009 roku kwotę ,00 zł. Kontynuacja mpzp Śródmieście Południe Z uwagi na koniecznoņć dostosowania ustaleń planu do rozwiązań studium, przesunięto realizację zadania do czasu zakończenia prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ņwidnicy. Ponadto, w wyniku zmiany przepisów prawnych, dotyczących opracowania prognozy oddziaływania na ņrodowisko, które wprowadziły wymóg dodatkowego uzgodnienia z nowo powstałą jednostką uzgadniającą zakres tej prognozy, prace nad planem uległy wydłuŋeniu. W dniu 03 lipca 2009 r. Rada Miejska w Ņwidnicy podjęła uchwałę nr XXXV/422/09 zatwierdzającą zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ņwidnicy, po której wznowiono prace nad planem. W wyniku zmiany przepisów z zakresu ochrony przyrody, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ņwidnicy, z którym plan winien pozostać w zgodzie oraz uwarunkowań okreņlonych w protokole uzgodnień z dnia , nastąpiło przesunięcie terminów wykonania poszczególnych etapów realizacji planu. W konsekwencji, nastąpiło przesunięcie realizacji zadania. Zakończenie zadania w roku Kontynuacja mpzp Śląska Lipowa W wyniku zmiany przepisów prawnych, dotyczących opracowania prognozy oddziaływania na ņrodowisko, które wprowadziły wymóg dodatkowego uzgodnienia z nowo powstałą jednostką uzgadniającą zakres tej prognozy, prace nad planem uległy wydłuŋeniu. Ponadto, konieczne było ustalenie stref ochrony ujęć wody pitnej, w zgodzie z aktualnymi wymogami prawa. Zakończenie zadania w roku Kontynuacja zmiany mpzp Armii Krajowej Rada Miejska w Ņwidnicy w dniu roku podjęła uchwałę nr XXXIX/485/09 zatwierdzającą mpzp dla obszaru objętego ulicami Zamenhofa, Armii Krajowej, Okulickiego i Marii Curie-Skłodowskiej. Wartoņć opracowania:15.250,00 zł, z czego w roku 2009 wydatkowano ,00 zł Termin opracowania: lipiec 2008 listopad Realizacja finansowa zgodnie z harmonogramem terminowym prac nastąpiła w 2009 r. Kontynuacja zmiany mpzp Równa Projekt Planu w dniu r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XXXVI/436/09. Opracowanie obejmuje obszar ograniczony ulicami Westerplatte, Równą, Wodną i rzeka Bystrzycą. Wartoņć opracowania: 6.100,00 zł. Termin sporządzania planu: od (data zawarcia umowy z projektantem) do r. Zmiana mpzp Parkowa Rada Miejska w Ņwidnicy w dniu r. uchwałą nr XXX/386/09 postanowiła przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŋonego przy ul. Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej w Ņwidnicy. W wyniku wyboru w trybie zamówienia o wartoņci poniŋej 14 tys. euro, wyłoniono projektanta, z którym w dniu r. została zawarta umowa na opracowanie projektu mpzp. Zakończenie zadania w roku Jednostkowe zmiany planów oraz zlecenie opracowania nowych planów. Zlecenie opracowania mpzp Towarowa Westerplatte Rada Miejska w Ņwidnicy przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŋonego przy ul. Towarowej Westerplatte usytuowanego w południowo- -wschodniej częņci miasta, ograniczonego od południa drogą wojewódzką nr 382 ul. Westerplatte, od wschodu nowo wybudowaną ul. Towarową, od północy i zachodu niezainwestowanymi terenami kolejowymi. W wyniku wyboru, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Podprogowych o wartoņci do EURO, wyłoniono projektanta, z którym w dniu została zawarta umowa na opracowanie projektu planu. Koszt całoņci zadania, to ,00 zł, z czego połowę zrealizowano w roku budŋetowym 2009 zgodnie z harmonogramem umowy. Rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 816,18 zł. Rozdz Cmentarze Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę ,00 zł. Wykonanie za 2009 r. wyniosło ,08 zł, tj. 99,8% planu, 1. wydatki bieŋące w kwocie ,02 zł, 2. wydatki majątkowe w kwocie ,06 zł.

26 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz W ramach wydatków bieŋących wykonano: 1) prace remontowo-konserwujące dachu na domu przedpogrzebowym na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej w kwocie 9.760,00 zł, 2) remont głównego krzyŋa na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej w kwocie 2.690,58 zł, 3) usługi pozostałe w kwocie ,44 zł. W tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokoņci zł na utrzymanie cmentarza wojennego, wykorzystana w 100%. Ņrodki przeznaczono na administrowanie i utrzymywanie porządku i czystoņci cmentarzy komunalnych przy Łukasińskiego i ul. Słowiańskiej oraz na utrzymanie porządku i czystoņci cmentarza wojennego Ŋołnierzy byłej Armii Radzieckiej przy ul. Łukasińskiego. Na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej załoŋona została m.in. nowa kwatera trawiasta, wybudowano 21 grobów murowanych podwójnych oraz obsadzono krzewami (tuja) teren wokół nowej kwatery. Na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego, przeprowadzono cięcia 7 duŋych drzew ograniczając wielkoņć ich koron. Na cmentarzu wojennym przeprowadzono cięcia formujące korony 8 szt. grabów. Ponadto na cmentarzu parafialnym przy al. Brzozowej sprawowana jest opieka nad miejscami spoczynku więňniów z obozu Gross-Rosen, czterech nieznanych polskich Ŋołnierzy. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie ,06 zł, Rozbudowa cmentarza na osiedlu Słowiańskim Plan ,00 zł Wykonanie ,07 zł % -99,9 Realizacja zadania będzie przebiegać etapowo z uwagi na duŋą powierzchnię terenu przewidzianego pod rozbudowę cmentarza oraz koniecznoņć jego zagospodarowania. W roku 2007 rozpoczęto realizację zadania, tj. budowę kanalizacji deszczowej warunkującej dalszą rozbudowę cmentarza na osiedlu Słowiańskim oraz budowę ciągów komunikacyjnych. We wrzeņniu 2008 r. podpisano umowę (nr 08/IX/454 z dnia r. Firma WGW ze Ņwidnicy) na dalszą realizację inwestycji. W ramach zadania zagospodarowano 2,24 ha powierzchni, 1,70 ha pól grzebalnych umoŋliwiających dokonywanie pochówków przez najbliŋsze 5 6 lat. Zrealizowane zadanie stanowi częņć I etapu rozbudowy cmentarza. Szacunkowy koszt całoņci zadania ok zł. Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 94,3 Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r. W 2009 r. sporządzono mapę do celów projektowych oraz wykonano projekt budowlany przebudowy alejek wokół kaplicy wraz z alejką od ul. Kazimierza Odnowiciela. Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego Plan ,00 zł Wykonanie ,99 zł % 98,1 W 2009 r. wykonano mapę do celów projektowych, uzgodniono warunki techniczne podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej planowanej toalety oraz wykonano projekt budowlany zagospodarowania terenu zaplecza cmentarza. Łącznie wydatkowano kwotę ,99 zł. Rozdz Pozostała działalność Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ,70 zł, tj. 99,9% planu i dotyczyło zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Budynek przy ul. Długiej 33 uŋytkowany jest jako obiekt uŋytecznoņci publicznej z przeznaczeniem na: biura i ņwietlicę z zapleczem dla dzieci i młodzieŋy. W budynku jest takŋe sklep i dwa zakłady usługowe. Po przebudowie budynek w całoņci będzie przeznaczony na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Program uŋytkowy przewiduje następujące przeznaczenie pomieszczeń: biura dla stałych pracowników i uŋytkowników centrum, czytelnia multimedialna, sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem mogąca pomieņcić 70 osób, trzy sale szkoleniowe, zespół dwóch pokoi goņcinnych z łazienką i aneksem kuchennym, zaplecze socjalne, dňwig osobowy z przelotową kabiną. Planowany koszt zadania zł. W 2008 r. wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku przy ul. Długiej 33. W 2009 r. opracowano projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wydatkowano kwotę ,70 zł (99,9% planu).

27 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Na powyŋsze gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoņląskiego na lata w kwocie ,66 zł. Dział 750 Administracja publiczna Wykonanie wydatków ogółem wyniosło ,37 zł, co stanowi 88,8% planu, 1. wydatki bieŋące w kwocie ,44 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne ,27 zł, dotacje ,00 zł, pozostałe wydatki bieŋące ,17 zł, 2. wydatki majątkowe w kwocie ,93 zł. Rozdz Urzędy wojewódzkie wykonanie w kwocie ,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych. Rozdz Rady gmin wykonano w kwocie ,81 zł przy planie rocznym w wysokoņci ,00 zł, co stanowi 96,3% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano ņrodki na: diety radnych w kwocie ,75 zł, zakup materiałów i wyposaŋenia (zakup: odkamieniacza oraz filtra do wody do ekspresu i kalendarzy ksiąŋkowych, i inne) w kwocie 5.491,83 zł, zakup usług pozostałych (przelot z Wrocławia do Londynu, wizyta partnerska) w kwocie 505,12 zł, opłaty telekomunikacyjne telefonu komórkowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 1.496,94 zł, podróŋe słuŋbowe zagraniczne w kwocie 577,17 zł, róŋne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 37,00 zł, opłata za udział Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dolnoņląskim Forum Politycznym i Gospodarczym w KrzyŊowej w kwocie 549,00 zł. Rozdz Urzędy gmin wykonano w kwocie ,15 zł, tj. 87,9% planu, który wynosił ,00 zł, 1. wydatki bieŋące wykonano w kwocie ,22 zł, tj. 87,9% planu, 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie ,45 zł, tj. 95,3% planu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie ,88 zł, wynagrodzenia w ramach realizacji projektu Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ņwidnica w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Polsko- -Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie ,00 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło w kwocie ,80 zł. umowy zlecenia realizowane w ramach projektu Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ņwidnica w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Polsko-Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie ,77 zł. 2) Pozostałe wydatki bieŋące wykonano w kwocie ,77 zł, tj. 62,0% planu. PowyŊszą kwotę wydatkowano na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( częņciowy zwrot kosztów zakupu okularów, ekwiwalent za odzieŋ i obuwie oraz pranie odzieŋy dla pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, posiłki regeneracyjne i umundurowanie dla kontrolerów SPP) ,34 zł, zakup ņrodków ochrony zdrowia w ramach pomocy dla miasta partnerskiego Iwano-Frankowska na Ukrainie w związku z panującą epidemią grypy ,69 zł, zakup materiałów i wyposaŋenia ,65 zł, zakup energii ,65 zł, usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek, przeglądy i naprawy samochodów, konserwacje dňwigów, urządzeń systemów alarmowych, itd.) ,53 zł, usługi zdrowotne (badanie okresowe i profilaktyczne pracowników) 1.992,00 zł, usługi pozostałe (pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystoņci, poligraficzne i inne) ,70 zł, realizacja projektu Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ņwidnica w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Polsko-Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego ,00 zł, opłaty za dostęp do internetu ,71 zł, opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej ,16 zł, opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej ,38 zł, tłumaczenia 329,40 zł, ekspertyzy stanu technicznego odkurzaczy, wentylatora i drukarki 518,00 zł, podróŋe słuŋbowe krajowe ,15 zł,

28 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz podróŋe słuŋbowe zagraniczne 5.327,83 zł, róŋne opłaty i składki 140,00 zł, koszty postępowania komorniczego 72,80 odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych ,77 zł, szkolenia pracowników Urzędu ,18 zł, zakup materiałów papierniczych 256,08 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,75 zł, wpłaty na PFRON ,00 zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie ,93 zł wydatkowano na: 1) zakup projektora i ekranu rozwijanego elektrycznie (sala narad p.104) ,00 zł, 2) zakup klimatyzatorów (sala narad p. 104 oraz sala ņlubów, pomieszczenia UPS, oraz sala ņlubów, toastów i poczekalnia w USC) ,10 zł, 3) zakup aktualizacji oprogramowania 6.000,00 zł, 4) zakup zliczarki do bilonu zł, 5) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ,83 zł, 6) Ņwidnicka Sieć Przesyłu Informacji i Dokumentów zsynchronizowany system pomocy społecznej (SESPID) w kwocie zł. Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie ,02 zł, 1. dotacja dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w kwocie ,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju przedsiębiorczoņci pn. Realizacja Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych w Mieņcie Ņwidnicy, 2. nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o Ņwidnicy w kwocie ,00 zł, 3. realizacja projektu Rynek bez granic dofinansowanego przez Unię Europejską ze ņrodków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska w kwocie ,80 zł, 4. umowy o dzieło dotyczące dzieł muzycznych, graficznych, artystycznych promujących miasto w kwocie ,00 zł, 5. umowy zlecenia i umowy o dzieła w kwocie ,00 zł, 6. tłumaczenia w kwocie ,27 zł, 7. zakup materiałów i wyposaŋenia w kwocie ,80 zł, 8. usługi pozostałe (przewodniki, publikacje, promocja miasta, wykonanie gadŋetów materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez, prezentacje, itp.) w kwocie ,15 zł. Rozdz Pozostała działalność wykonano w kwocie ,39 zł, wydatki bieżące w kwocie ,39 zł, z tego: 1. dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Ņwidnica w kwocie ,00 zł, 2. nagrody okolicznoņciowa dla osoby, która ukończyła 100 lat w kwocie 2.500,00 zł, 3. zakup artykułów spoŋywczych na cele reprezentacyjne, zakup okolicznoņciowych wiązanek kwiatowych i wieńców pogrzebowych ,87 zł, 4. zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, transmisja w telewizji kablowej 2 programów na Ŋywo poņwięconym sprawom miasta Ņwidnicy oraz obrad sesji Rady Miejskiej w Ņwidnicy) ,17 zł, 5. zakup energii 7.203,84 zł, 6. składka dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych ,00 zł, 7. ubezpieczenia w związku z wyjazdami słuŋbowymi za granicę, opłata rejestracyjna Dolnoņląski Klucz Sukcesu 1.533,30 zł, 8. ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Ņwidnica i jednostek Gminy Miasto Ņwidnica, publicznych placówek oņwiatowo-wychowawczych ,50 zł, 9. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłat sądowe, zakup znaczków opłaty sądowej, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, opłata sądowa za wpis hipoteki przymusowej do Księgi Wieczystej, opłata sądowa, itp.) ,42 zł, 10. zakup usług telefonii stacjonarnej 1.814,90 zł, 11. podróŋe słuŋbowe zagraniczne ,39 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 25,9% planu. PowyŊszą kwotę wydatkowano na zakup dodatkowych udziałów w Ņwidnickim Parku Przemysłowym Spółka z o.o. W kwocie ,00 zł oraz zakup akcji Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w kwocie 1.000,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę ,00 zł, tj. 100% planu, zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, konserwacja urządzeń, opłaty telefoniczne, pocztowe oraz za wykorzystanie energii. Zaplanowane ņrodki pochodziły z dotacji celowej z budŋetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców. Rozdz Wybory do Parlamentu Europejskiego wykonano w kwocie ,00 zł.

29 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem ,61 zł i stanowi 97,7% planu, z tego: rozdz Komendy wojewódzkie Policji Wydatki w kwocie ,00 zł przeznaczono na opłacenie patroli funkcjonariuszy policji, pełnionych słuŋbę w czasie ponadnormatywnym, nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy w kwocie ,00 zł oraz zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie ,00 zł. Rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja w kwocie ,00 zł dla Państwowej StraŊy PoŊarnej na zakup dwóch samochodów rozpoznawczo-ratowniczych. Rozdz Ochotnicze straże pożarne wykonano w kwocie ,41 zł, dotacja dla OSP-JS w Ņwidnicy w kwocie ,00 zł na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i narzędzi spalinowych, na naprawy, rejestrację i ubezpieczenia pojazdów oraz na instalację systemu alarmowania i monitorowania w obiekcie remizy OSP, wypłata ryczałtu dla 2 kierowców 6.000,00 zł, opłaty za dostarczone media do remizy OSP ,08 zł, zakup materiałów i wyposaŋenia 2.299,46 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 640,96 zł, ubezpieczenia członków OSP 275,00 zł, wypłata ryczałtu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych 5.255,91 zł, badania profilaktyczne członków OSP 1.857,00 zł, szkolenia BHP straŋaków ochotników 350,00 zł. Rozdz Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej. Wydatki w kwocie 2.989,23 zł przeznaczono na przeprowadzenie kontroli przeciwpoŋarowej w gminnych jednostkach organizacyjnych i placówkach oņwiatowych. Rozdz Obrona cywilna wykonano w kwocie ,93 zł. PowyŊsze ņrodki przeznaczono na: 1. zakup lamp oņwietleniowych do sali wykładowej w remizie OSP 1.000,00 zł, 2. zakup worków przeciwpowodziowych, napełniaczy do worków, regałów magazynowych i czujników czadu 9.275,53 zł, 3. wynajem dwóch autobusów na potrzeby ewakuacji ludzi oraz opłata za usługę kurierską 574,40 zł, 4. szkolenie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 1.993,00 zł. Rozdz Straż Miejska Wykonanie wydatków w StraŊy Miejskiej wynosiło ,04 zł, tj. 98,0% planu. Ņrodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne ,02 zł, pozostałe wydatki bieŋące związane z funkcjonowaniem StraŊy Miejskiej ,02 zł. Rozdz Pozostała działalność wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 81,7% planu, 1. wydatki bieŋące wykonano w kwocie ,91 zł, tj. 66,0% planu. W ramach powyŋszej kwoty ņrodki finansowe wydatkowano na: zuŋycie wody z hydrantów przez Komendę Powiatową StraŊy PoŊarnej na cele przeciwpoŋarowe 875,23 zł, wszczepianie mikroczipów psom z terenu miasta Ņwidnicy 1.452,37 zł, koszty utrzymania i funkcjonowania wspólnego Centrum Reagowania Kryzysowego w siedzibie KP PSP 9.116,31 zł, zakup drobnego sprzętu przeciwpoŋarowego 2.880,00 zł, 2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie ,09 zł na zadanie inwestycyjne pt. Budowa platformy Cyfrowej. W ramach powyŋszego zadania wykonano montaŋ kamer do monitoringu miejskiego. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych wykonano w kwocie ,20 zł, tj. 92,2% planu. Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczyło wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów opłaty targowej. Dział 757 Obsługa długu publicznego Wykonanie wydatków wyniosło ,64 zł, tj. 36,1% planu i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, poŋyczek, a) odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŅ O/ Wrocław na pokrycie deficytu w kwocie ,44 zł, b) odsetki od kredytu zaciągniętego w PEKAO O/Wrocław na pokrycie deficytu budŋetowego ,94 zł, c) odsetki od kredytu zaciągniętego w BRE Bank O/Warszawa na MBP w kwocie ,64 zł, d) odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŅ O/Wrocław na zadania inwestycyjne w kwocie ,45 zł, e) odsetki od poŋyczki z WSSE INWEST-PARK na finansowanie infrastruktury technicznej w Podstrefie Ņwidnica WSSE w kwocie ,98 zł,

30 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz f) odsetki od kredytu w rachunku w kwocie ,19 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Na planowane wydatki w kwocie ,00 zł wydatkowano w 2009 r. kwotę ,57 zł, co stanowi 96,5% planu, wydatki bieŋące wykonano w kwocie ,40 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne ,62 zł, dotacje ,25 zł, pozostałe wydatki bieŋące ,53 zł, wydatki majątkowe wykonano w kwocie ,17 zł. Rozdz Szkoły podstawowe Na plan roczny w wysokoņci ,00 zł wydatkowano kwotę ,42 zł, co stanowi 98,7% planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne ,65 zł, dotacja podmiotowa z budŋetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej ,07 zł, dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Ņwidnickiej ,39 zł, dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Ņwidnickiego Stowarzyszenia Oņwiatowego BliŊej Dziecka ,77 zł, pozostałe wydatki bieŋące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ,54 zł, rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz modernizacja oņwietlenia zewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Ņwidnicy przy ul. Marcinkowskiego w kwocie ,00 zł. Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie ,38 zł, tj. 94,9% planu, wynagrodzenia i pochodne ,38 zł, dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Ņwidnickiej ,80 zł, dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Ņwidnickiego Stowarzyszenia Oņwiatowego BliŊej Dziecka ,00 zł, pozostałe wydatki bieŋące ,20 zł. Rozdz Przedszkola wykonano w kwocie ,92 zł, tj. 98,3% planu, 1. dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich w kwocie ,00 zł, tego: 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 w kwocie ,00 zł, 2) Przedszkole Miejskie Nr 3 w kwocie ,00 zł, 3) Przedszkole Miejskie Nr 4 w kwocie ,00 zł, 4) Przedszkole Miejskie Nr 6 w kwocie ,00 zł, 5) Przedszkole Miejskie Nr 14 w kwocie ,00 zł, 6) Przedszkole Miejskie Nr 15 w kwocie ,00 zł, 7) Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 w kwocie ,00 zł, 2. dotacja podmiotowa z budŋetu dla niepublicznej jednostki systemu oņwiaty w kwocie ,38 zł, z tego: Przedszkole Niepubliczne Wesoła Piątka w kwocie ,99 zł, Przedszkole Niepubliczne Promyk w kwocie ,00 zł, Przedszkole Fundacji Ut Unum Sint w kwocie ,98 zł, Przedszkole Akademia Przedszkolaka w kwocie ,45 zł, Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Dziecka ,95 zł, 3. dotacja dla Gminy Marcinowice na Niepubliczne Przedszkole 4.500,00 zł, 4. dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oņwiaty Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie ,00 zł, 5. dotacje celowe z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie ,54 zł, zakup i montaŋ urządzenia klimatyzacyjnego PM1w kwocie 5.681,54 zł, zakup maszyny wieloczynnoņciowej PM 4 w kwocie ,00 zł, zakup szatni Harmonia PM 1 w kwocie ,00 zł, zakup urządzeń placu zabaw PM 15 w kwocie ,00 zł. Rozdz Gimnazja Na plan w wysokoņci ,00 zł w 2009 r. wydatkowano kwotę ,03 zł, co stanowi 99,2% planu, 1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie ,59 zł, 2. dotacje w kwocie ,84 zł, z tego: Społeczne Gimnazjum Fundacji Nasza Szkoła ,84 zł, Gimnazjum Rzemieņlnik ,00 zł, 3. pozostałe wydatki bieŋące w kwocie ,97 zł, 4. wydatki majątkowe ,63 zł,

31 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz modernizacja oņwietlenia zewnętrznego w Gimnazjum nr 1 w kwocie ,16 zł, rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz modernizacja oņwietlenia zewnętrznego w Gimnazjum nr 2 w kwocie ,91 zł, rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz modernizacja oņwietlenia zewnętrznego w Gimnazjum nr 3 w kwocie ,37 zł, rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz modernizacja oņwietlenia zewnętrznego w Gimnazjum nr 4 w kwocie ,00 zł, zakup dwóch koszy do sali gimnastycznej w kwocie 7.000,00 zł, zakup dwóch koszy na boisko szkolne w kwocie ,78 zł, zakup szorowarki do mycia posadzek w szkole w kwocie 7.917,41 zł. Rozdz Dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie ,29 zł, tj. 92,9% planu. Wydatki realizowane były zgodnie z przedłoŋonymi przez rodziców /opiekunów wnioskami o refundację kosztów dowozu uczniów do szkół. Rozdz Komisje egzaminacyjne wykonano w kwocie 1.905,76 zł, tj. 27,2% planu. Wydatki zaplanowano w związku z koniecznoņcią przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. Koszty funkcjonowania komisji były niŋsze m.in. z powodu udziału mniejszej niŋ zakładano liczby ekspertów spoza Ņwidnicy. Ponadto z budŋetu państwa przyznana została dotacja w kwocie 1.452,00 zł na refundację poniesionych wydatków. Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w kwocie ,02 zł tj. 62,5% planu. Zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem nr /09 Prezydenta Miasta Ņwidnicy z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok Ņrodki zostały przekazane do dyspozycji dyrektorów w wysokoņci 40% odpisu planowanego na 2009 rok oraz na dofinansowanie do dopłat za kształcenie nauczycieli w I i II semestrze roku szkolnego 2008/2009. Rozdz Pozostała działalność Wykonanie w tym rozdziale wyniosło ,75 zł, tj. 53,3% plan, 1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.452,00 zł, tj. 0,2% planu. Na niŋsze wykonanie wydatków wpływ miało niŋsze niŋ zakładano skutki podwyŋki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz nie zatrudniono koordynatora projektu w związku z planowaną inwestycją Termomodernizacja obiektów uŋytecznoņci publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Ņląskiej. W 2009 roku nie uzyskano dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej. 2. Pozostałe wydatki bieŋące wykonano w kwocie ,75 zł, tj. 84,0% planu, w tym m.in. ņrodki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo PoŊyczkowej Pracowników Oņwiaty, pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 3. Wydatki majątkowe Termomodernizacja obiektów uŋytecznoņci publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Ņląskiej wykonano w kwocie ,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Wykonanie wyniosło ogółem ,56 zł, co stanowi 95,8% planu, z tego: rozdz Zwalczanie narkomanii wykonano w kwocie ,48 zł, tj. 92,5% planu. PowyŊsze ņrodki zostały wydatkowane na: 1. dotacje dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ņwidnicy w kwocie ,00 zł na dofinansowanie kosztów prowadzenia Oņrodka Interwencji Kryzysowej, tj. udzielanie mieszkańcom Ņwidnicy z problemem narkotykowym nieodpłatnych porad i wsparcia przez specjalistę ds. uzaleŋnienia od narkotyków. 2. Pozostałe wydatki bieŋące w kwocie ,48 zł, 1) nagrody dla uczestników konkursu realizowanego podczas imprezy Rock przeciw AIDS 699,98 zł, 2) zakup materiałów dla uczestników konferencji pn. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu współpraca nauczyciela z zespołem interdyscyplinarnym 1.501,21 zł, 3) zajęcia profilaktyczne w szkołach ,50 zł, 4) udział pedagogów i psychologów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w III Kongresie Pedagogów i Psychologów Szkolnych, organizowanym przez Instytut Badań w Oņwiacie 1.588,00 zł, 5) projekt pn. Warsztaty i spektakl teatralny pt. mejd in poland 3.000,00 zł, 6) konkurs na dramat teatralny Ze swojego podwórka dla młodzieŋy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze Ņwidnicy 3.000,00 zł, 7) zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń pn. Rodzice-nauczyciele o dobrej współpracy wychowawcy z rodzicami dla nauczycieli ņwidnickich gimnazjów ,80 zł, 8) współorganizacja imprezy Rock przeciw AIDS 1.692,99 zł, 9) szkolenie Rozpoznawanie osób i ņrodków narkotycznych oraz postępowanie wobec osób pod ich wpływem dla straŋników miejskich 210,00 zł,

32 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ) poczęstunek dla uczestników konferencji pn. Jak pomóc dziecku krzywdzonemu współpraca nauczyciela z zespołem interdyscyplinarnym 3.500,00 zł, 11) usługi pozostałe ,00 zł. Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie ,64 zł, tj. 97,7% planu, 1. dotacja podmiotowa z budŋetu dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób UzaleŊnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie ,00 zł, 2. dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ņwidnicy w kwocie ,00 zł na dofinansowanie kosztów prowadzenia Oņrodka Interwencji Kryzysowej, tj. Prowadzenie grupy edukacyjno-wspierającej dla pracowników socjalnych z terenu miasta Ņwidnicy, dofinansowanie kosztów pracy osób udzielających mieszkańcom Ņwidnicy będących w kryzysie nieodpłatnych porad i wsparcia, 3. dotacje celowe z budŋetu w kwocie ,00 zł, z tego: Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom Ut Unum Sint ,00 zł, Fundacja Ziemi Ņwidnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK ,00 zł, Stowarzyszenie Klub Abstynenta ACCESS ,00 zł, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta 4.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych Serce ,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,00 zł, Caritas Diecezji Ņwidnickiej ,00 zł, 4. wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie ,24 zł, 5. zakup materiałów i wyposaŋenia w kwocie ,13 zł, 6. zakup usług pozostałych (organizacja imprez, opinie biegłych, zajęcia profilaktyczne, szkolenia itp.) w kwocie ,00 zł, 7. koszty sądowe, opinie biegłych w kwocie ,22 zł, 8. nagrody dla uczestników konkursu Bezpieczna przyszłoņć w kwocie 6.596,09 zł, 9. budowa zakładu opieki zdrowotnej poradni dla osób uzaleŋnionych od alkoholu i ich rodzin w kwocie ,00 zł, 10. Budowa ņrodowiskowych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią: na Osiedlu Zarzecze ze szczególnym uwzględnieniem Gimnazjum nr 4 przy ul. Jodłowej 21 oraz na Osiedlu Młodych ze szczególnym uwzględnieniem Gimnazjum nr 1 przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w kwocie ,43 zł. 11. Budowa ņrodowiskowych boisk sportowych na posesji Gimnazjum nr 4 przy ul. Jodłowej 21 w kwocie ,00 zł. Rozdz Pozostała działalność wykonano w kwocie ,44 zł, tj. 86,4% planu, 1. dotacje celowe z budŋetu w kwocie ,70 zł, z tego: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum ,00 zł, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Głuchoniemym i Niedosłyszącym Krzyk Ciszy 960,00 zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej 8.840,00 zł, Fundacja Dr Clown w Warszawie 2.000,00 zł, Fundacja Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu ,00 zł, Stowarzyszenie Rodziców i Społecznoņci Szkolnej BliŊej Ciebie 6.080,00 zł, Polski Związek Niewidomych 9.600,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoņledzeniem Umysłowym 3.526,00 zł, Ņwidnickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 1.350,00 zł, Koło Ligi Kobiet Polskich w Ņwidnicy 386,70 zł, Polski Czerwony KrzyŊ ,00 zł, 2. zakup materiałów i wyposaŋenia w kwocie 5.118,65 zł, 3. pozostałe wydatki bieŋące w kwocie ,09 zł (ogłoszenia prasowe, Biesiada u Babuni i Dziadunia, edukacyjny spektakl teatralny Bąbel w drodze do szkoły, i inne). Dział 852 Pomoc społeczna Na zaplanowaną kwotę ,00 zł wykonanie wydatków w 2009 r. wyniosło ,55 zł, tj. 97,2% planu. Wydatki obejmowały: rozdz Domy Pomocy Społecznej Na planowaną kwotę ,00 zł wykonano ,50 zł, tj. 100,0% planu. Kwota ta stanowiła odpłatnoņć wniesioną przez gminę za osoby umieszczane w Domach Pomocy Społecznej. Wysokoņć opłaty ponoszonej przez gminę stanowi róŋnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a ņrednim kosztem utrzymania w placówce. MOPS ponosił koszty pobytu 26 osób przebywających w domach pomocy społecznej. Rozdz Ośrodki wsparcia wykonanie wydatków w 2008 r. wyniosło ,97 zł, tj. 100% planu, wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Dziennego Pobytu w kwocie ,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło w kwocie ,00 zł,

33 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz pozostałe wydatki bieŋące związane z utrzymaniem D.D.P. w kwocie ,59 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.500,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie. Dotyczą wypłaty ņwiadczeń rodzinnych, ņwiadczeń opiekuńczych, ņwiadczeń alimentacyjnych, dodatków za urodzenie dziecka. Wykonanie wydatków w 2009 r. wyniosło ,14 zł, tj. 95,4% planu, wynagrodzenia i pochodne w kwocie ,14 zł, tj. 90,6% planu, ņwiadczenia społeczne w kwocie ,85 zł, tj. 95,5% planu, pozostałe wydatki bieŋące w kwocie ,15 zł, tj. 100,0% planu, Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wykonanie za 2009 r. wyniosło ,82 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu rocznego. Jest to zadanie obowiązkowe realizowane w ramach zadań zleconych gminie, dofinansowane z dotacji otrzymanej z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wykonanie wydatków w 2009 r. wyniosło ,03 zł, tj. 100,0% planu, z tego: wydatki realizowane w ramach zadań własnych gminy w kwocie ,36 zł, zasiłki okresowe ,59 zł, zasiłki celowe z przeznaczeniem na Ŋywnoņć, opłaty za gaz, energię, czynsz, opał i koszty leczenia oraz inne artykuły niezbędne do Ŋycia ,39 zł, zasiłki stałe ,32 zł, doŋywianie (wkład własny do programu Pomoc państwa w zakresie doŋywiania) ,22 zł, pogrzeby 8.859,50 zł, schronienie dla bezdomnych ,34 zł. W ramach zadań własnych gminy udzielane są zasiłki okresowe, które są dofinansowane z dotacji z budŋetu państwa. W 2009 roku dotacja wyniosła ,00 zł. Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych: wydatkowano kwotę ,67 zł, na zasiłki stałe. Zadanie zrealizowano w 100%. Wszystkie osoby uprawnione otrzymały to ņwiadczenie. Zasiłki stałe są przyznawane według ņciņle okreņlonych kryteriów, tj. osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawnoņci, jeŋeli nie nabyli uprawnień do ņwiadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Do dnia roku wypłata zasiłków stałych była zadaniem obowiązkowym realizowanym w ramach zadań zleconych gminie. Od dnia roku jest to zadanie własne gminy. Wydatki na ten cel są finansowane z dotacji otrzymanej z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozdz Dodatki mieszkaniowe Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowana została kwota ,10 zł, tj. 99,7% planu. W 2009 roku na podstawie wydanych decyzji wypłacono dodatków mieszkaniowych. Iloņć osób występujących o dodatek mieszkaniowy uległa zmniejszeniu na wskutek prowadzonych przez pracowników Referatu Gospodarki Mieszkaniowej postępowań wyjaņniających i wywiadów ņrodowiskowych. Rozdz Ośrodki pomocy społecznej Wydatki dotyczą kosztów utrzymania Miejskiego Oņrodka Pomocy Społecznej realizowanych ze ņrodków własnych gminy i dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieŋących gmin. Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie ,19 zł, tj. 96,0% planu, 1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie ,05 zł, 2. pozostałe wydatki bieŋące w kwocie ,51 zł, 3. Wydatki majątkowe w kwocie ,63 zł, dotacja celowa na pomoc udzieloną Starostwu Powiatowemu w Ņwidnicy na realizację zadania inwestycyjnego w obiekcie przy ul. Wałbrzyskiej 15. Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wykonanie wydatków wyniosło ,80 zł, tj.99,3% planu. Wydatki dotyczą ņwiadczeń obowiązkowych na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi ņwiadczone są w ramach zadań własnych gmin i zadań zleconych. W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano kwotę ,48 zł. W zakresie zadań zleconych wydano ,32 zł. Rozdz Pozostała działalność Wykonanie wydatków wyniosło ,00 zł, tj. 98,0% planu, dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł, z tego: a) Stowarzyszenie Ņwidnicki Bank ʼnywnoņci ,00 zł, b) Towarzystwo Pomocy im. Ņw. Brata Alberta ,00 zł, c) Caritas Diecezji Ņwidnickiej ,00 zł,

34 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz pozostałe wydatki bieŋące w kwocie ,00 zł. Ņrodki w kwocie ,00 zł wydatkowano na doŋywianie osób objętych programem Pomoc państwa w zakresie doŋywiania. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Żłobki dotacja podmiotowa dla zakładu budŋetowego ʼnłobka Miejskiego nr 1 w Ņwidnicy w kwocie ,00 zł, tj. 100% planu. Rozdz Pozostała działalność wydatkowano w kwocie ,00 zł, tj. 56,7% planu na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Miasto Ņwidnica. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na planowane wydatki w kwocie ,00 zł wydatkowano kwotę ,69 zł, co stanowi 86,7% planu, z tego: rozdz Świetlice szkolne Wydatki bieŋące związane z prowadzeniem ņwietlic w szkołach zrealizowano w wysokoņci ,23 zł, tj. 96,6% planu. Rozdz Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieŋące na funkcjonowanie MłodzieŊowego Domu Kultury wykonano w kwocie ,07 zł, tj. 100% planu, wynagrodzenia i pochodne w kwocie ,33 zł, pozostałe wydatki bieŋące ,74 zł, Rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ,81 zł, tj. 94,5% planu, 1. dotacja dla ZHP Komendy Hufca w Ņwidnicy w kwocie ,00 zł, 2. pozostałe wydatki w kwocie ,81 zł. Rozdz Pomoc materialna dla uczniów Zaplanowane wydatki w wysokoņci ,00 zł wykonano w kwocie ,18 zł, tj. 52,7% planu. Ņrodki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty stypendiów dla uczniów. W roku 2008/2009 ustalone kryteria przyznawania stypendiów spełniała mniejsza liczba uczniów niŋ planowano. Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 7.479,40 zł, tj. 74,1% planu. Realizacja wydatków w tym rozdziale była zgodna z zarządzeniem nr /09 Prezydenta Miasta Ņwidnicy z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok Rozdz Pozostała działalność Wykonanie wydatków wyniosło 3.750,00 zł, tj. 42,9% planu. W tym rozdziale ņrodki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ņwietlic i MłodzieŊowego Domu Kultury. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na zaplanowaną kwotę ,00 zł wykonano w 2009 r. kwotę ,10 zł, co stanowi 98,3% planu, z tego: 1. wydatki bieŋące wykonano w kwocie ,87 zł, tj. 96,6% planu: wynagrodzenia i pochodne ,00 zł, pozostałe wydatki bieŋące ,87 zł, 2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie ,23 zł, tj. 99,1% planu: inwestycje ,83 zł, zakupy inwestycyjne ,40 zł, pozostałe wydatki majątkowe ,00 zł. Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano w kwocie ,76 zł, tj. 99,3% planu, 1. zakup energii w kwocie ,09 zł. Ņrodki zostały wydatkowane na zakup wody i energii elektrycznej do zasilania fontann w Rynku i na placu Ņw. Małgorzaty oraz przepompowni na Osiedlu Zwierzynieckim. 2. Zakup usług remontowych w kwocie ,77 zł. Zadanie obejmuje utrzymanie droŋnoņci i sprawnoņci sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie we właņciwym stanie technicznym cieków otwartych stanowiących odprowadzalniki wód deszczowych. W ramach zadania wykonano: wymianę uszkodzonych włazów na studniach rewizyjnych na ul. Kraszowickiej, ciņnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Staszica i Lompy, ciņnieniowe udroŋnienie i czyszczenie sieci w ulicach Francuskiej, Jodłowej i OkręŊnej, odtworzenie rowu odwadniającego wzdłuŋ chodnika ul. Serbska ul. Polna Droga, prace renowacyjne na potoku Młynówka przy ul. Częstochowskiej, naprawę sterowania, zakup i wymianę pompy zasilającej fontanny w Rynku, usunięcie drzew rosnących w korycie potoku Młynówka przy ul. Szarych Szeregów,

35 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz naprawę załamanych kolektorów w ulicach OkręŊnej i Trzeboszańskiej, remont urządzeń kanalizacyjnych i czyszczenie sieci w ulicach Wróblewskiego i Dąbrowskiego, trzykrotne koszenie traw w korytach wszystkich potoków i rowów będących odprowadzalnikami wód deszczowych. 3. Zakup usług pozostałych w kwocie 8.859,90 zł. Wykonywano prace polegające na bieŋącym utrzymaniu czystoņci i sprawnoņci fontann na placu Ņw. Małgorzaty i w Rynku. 4. RóŊne opłaty i składki w kwocie ,00 zł. Dokonano opłaty za wprowadzanie do ņrodowiska wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne. Są to opłaty przekazywane na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoņląskiego z wynikające z ustawy prawo ochrony ņrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. tj. Dz U. Nr 25, poz. 150, z póňn. zm. 5. Wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł, Kolektor potoku Wapienniczka wraz z przepustem w ciągu ul. Espernatystów Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 100,0 Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, w kwietniu br. przeprowadzono przetarg, który wyłonił wykonawcę zadania, tj. Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD ze Ņwidnicy (umowa 09/V/343 z dnia r. na kwotę brutto ,00 zł). Z uwagi na duŋy zakres zadania roboty będą realizowane etapowo w latach Ponadto realizacja obejmuje przebudowanie istniejących sieci wodno-kanalizacyjnej. W trakcie realizacji etapu I i etapu II oraz organizację ruchu tymczasowego na czasie prowadzenia robót. Planowane zakończenie zadania r. Roboty na powyŋszym zadaniu są realizowane zgodnie z harmonogramem do umowy. W 2009 r. wykonano zakres rzeczowy zadania na łączną kwotę ,00 zł. Na powyŋsze wykorzystano 100% ņrodków zaplanowanych w budŋecie miasta. Wykonano, między innymi odbudowę potoku na odcinku od ujņcia do rzeki Bystrzycy do ul. Stęczyńskiego oraz wykonano zbiornik suchy przy ul. Esperantystów. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kazimierza Pułaskiego Plan 7.000,00 zł Wykonanie 6.222,00 zł % 88,9 Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu budynków o nieparzystej numeracji przy ul. Pułaskiego, począwszy od ul. Bohaterów Getta do ul. Mennickiej. Rozdz Oczyszczanie miast i wsi wykonano w kwocie ,02 zł, tj. 92,5% planu, Wydatki bieŋące w kwocie ,50 zł, 1. zakup materiałów i wyposaŋenia w kwocie 7.417,60 zł W 2009 r. zostały zakupione torebki do zawieszania w skrzynkach zamontowanych na terenie starego miasta, na słupach oņwietlenia ulicznego i znakach drogowych umoŋliwiające zebranie i usunięcie psiej kupy przez właņciciela zwierzęcia. 2. Zakup energii w kwocie zł Ņrodki wydatkowano na opłaty związane z eksploatacją szalety przy ul. Kolejowej, tj.: dostawę energii elektrycznej 388,20 zł, dostawę wody i odprowadzenie ņcieków 115,21 zł. 3. Zakup usług pozostałych w kwocie ,49 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano ņrodki na: utrzymanie szaletów miejskich przy pl. ņw. Małgorzaty i ul. Wrocławskiej ,20 zł, obsługę sanitarną podczas imprez okolicznoņciowych 2.426,66 zł, porządkowanie terenów komunalnych wraz z usuwaniem ogłoszeń z lamp oņwietleniowych, w ramach prac społecznie uŋytecznych ,24 zł, wykonanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych dla toalety publicznej przy ul. Kolejowej ,55 zł wykonanie przyłącza energetycznego dla toalety publicznej przy ul. Kolejowej 8.273,48 zł, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i postawienie słupków ograniczających wokół toalety przy ul. Kolejowej 2.875,81 zł, przegląd techniczny obiektów szaletów przy pl. ņw. Małgorzaty i przy ul. Wrocławskiej 1.000,00 zł, usuwanie odpadów z terenów komunalnych 2.287,94 zł, przeprowadzenie deratyzacji w schronach przy ul. Armii Krajowej 274,50 zł, bieŋący nadzór i uzupełnianie 19 skrytek z torebkami do sprzątania psich odchodów 8.637,60 zł, naprawę i zmianę lokalizacji 3 skrzynek na torebki do sprzątania psich odchodów 414,80 zł, usługę transportowa (dostawa torebek na psie odchody) 366,00 zł, usuwanie i utylizację szczątków martwych zwierząt z terenu miasta ,71 zł, Wydatki inwestycyjne w kwocie ,52 zł, Adaptacja pomieszczeń w Klubie Bolko na szalet miejski Plan ,00 zł

36 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Wykonanie ,27 zł % 94,5 W lipcu 2009 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Odbioru szaletu dokonano w grudniu. Celem realizacji zadania była przebudowa i zmiana sposobu uŋytkowania pomieszczeń byłego składu opału, zlokalizowanego na parterze budynku Klub Bolko, z przeznaczeniem na toaletę publiczną, przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz budową przyłącza kanalizacji. Z szaletu jednoczeņnie moŋe skorzystać 7 osób. W szalecie znajduje się pomieszczenie dla jego obsługi i gospodarcze. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Na powyŋsze zadanie wydatkowano łącznie w latach ,76 zł. Wykonanie szaletu miejskiego Plan ,00 zł Wykonanie ,25 zł % 100,0 Kwotę 7.390,25 zł wydatkowano na wykonanie projektów i wydanie warunków technicznych przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz energetycznego dla toalety publicznej przy placu Wojska Polskiego. Pozostała kwota ,00 zł to wydatki niewygasające. Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup toalety publicznej wolno stojącej, którą zamontowano przy ul. Kolejowej w sąsiedztwie dworca PKS. Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano w kwocie ,76 zł, tj. 99,9% planu, wydatki bieżące w kwocie ,28 zł, 1. zakup usług remontowych w kwocie ,08 zł. Ņrodki wydatkowano na nadzór nad stanem technicznym oraz na drobne prace remontowe i konserwacyjne urządzeń zabawowych znajdujących się na 13 miejskich placach zabaw w parkach i na skwerach. 2. Zakup usług pozostałych w kwocie ,20 zł. Ņrodki wydatkowano na bieŋące utrzymanie czystoņci i porządku oraz prace pielęgnacyjne ok. 96 ha terenów zielonych (parki, skwery, zieleńce, oraz inne z wyłączeniem zieleni w pasie drogowym). Utrzymanie czystoņci polegało na zbieraniu i usuwaniu wszelkich nieczystoņci, zamiataniu alejek w parkach, na skwerach i chodnikach do nich przylegających, codziennym opróŋnieniu 300 szt. koszy na odpady, oraz grabieniu liņci. Ponadto wykonywano prace pielęgnacyjne: wykaszanie i wygrabianie trawników o powierzchni ok m², podlewanie i pielęgnacja posadzonych około szt. kwiatów rabatowych oraz posadzonych w ostatnich dwóch latach drzew. W 2009 r. posadzono 106 szt. 10 letnich drzew (głównie w rejonie osiedla Zawiszów ) oraz ok.600 szt. krzewów ozdobnych (centrum miasta Plac Jana Pawła II). Przycinano Ŋywopłoty w parkach i na skwerach oraz prowadzono cięcia sanitarne i ograniczające wielkoņć koron drzew. Usunięto 107szt. drzew, które ze względu na swój stan zdrowotny stanowiły zagroŋenie bezpieczeństwa dla osób lub mienia. Usuwano akty wandalizmu, naprawiano ławki, kosze na odpady oraz inne elementy małej architektury. We wszystkich 13 piaskownicach na placach zabaw wymieniony został piasek. Wydatki majątkowe w kwocie ,48 zł, Przebudowa zagospodarowanie placu Jana Pawła II wraz z przyległymi ulicami w Świdnicy Plan ,00 zł Wykonanie ,01 zł % 100,0 Na podstawie opracowanej wczeņniej dokumentacji w czerwcu br. przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadani, tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Steinbudex-J.M. ze Ņwidnicy. Zadanie było realizowane w okresie od czerwca do listopada 2009 r. Na powyŋsze zadanie wydatkowano łącznie ,61 zł, ,01 zł w roku W grudniu 2009 r. miasto otrzymało powiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoņląskiego (Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich) na lata w kwocie ,04 zł. Zagospodarowanie terenu nad zalewem Witoszówka w Świdnicy (skate park) Plan ,00 zł Wykonanie ,07 zł % 99,8 Realizacja zadania ma na celu zagospodarowanie terenu w rejonie zalewu Witoszówka pod rekreację dla okolicznej młodzieŋy i dzieci jeŋdŋących na deskorolkach i rolkach. MoŊe być równieŋ miejscem rozgrywania zawodów dla amatorów skatingu. W roku 2008 została opracowana koncepcja zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany I etapu zadania, jak równieŋ wyłoniono, w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcę I etapu zadania. Prace zostały zakończone 15 maja 2009 r. Ponadto w roku 2009 wykonano studium wykonalnoņci projektu oraz dokumentację projektową na II etap zadania. W ramach zadania wykonano płytę skaterparku wraz z przeszkodami o łącznej powierzchni 800 m 2 oraz chodnik z kostki betonowej pow. 177 m 2. Rewaloryzacja parku Centralnego dokumentacja

37 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł, % 100,0 Wykonana została koncepcja architektoniczna rewitalizacji parku Centralnego w Ņwidnicy w kwocie ,00 zł. Opracowanie to stanowiło pierwszy element planowanej do wykonania rewitalizacji tego parku. Pozostałe fundusze w wysokoņci ,00 zł przeznaczone na ten cel zostały przeniesione na rok 2010 jako wydatek niewygasający, ze względu na trwające prace związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakup urządzeń na place zabaw Plan zł Wykonanie ,40 zł % 96,1 Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw przy Pl. Kombatantów, przy ul. Słobódzkiego, przy ul. Krętej, przy ul. Kraszowickiej oraz w parku Kasprowicza. Rozdz Schroniska dla zwierząt wykonano w kwocie ,60 zł, tj. 88,3% planu, 1. opracowanie programu bezdomnoņci zwierząt na terenie miasta Ņwidnicy w kwocie 2.337,00 zł, 2. zakup i przekazanie karmy dla psów hotelowanych w miejscowoņci Dobrocin w kwocie 1.000,00 zł, 3. odławianie bezpańskich psów z terenu miasta Ņwidnicy i przyjęcie ich do schroniska w DzierŊoniowie, Uciechowie oraz do hotelu dla zwierząt w Dobrocinie w kwocie ,60 zł, 4. opracowanie projektu budowlanego schroniska dla zwierząt w kwocie ,00 zł. Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w kwocie ,80 zł, tj. 98,4% planu, wydatki bieżące wykonano w kwocie ,02 zł, tj. 98,5% planu. PowyŊszą kwotę wydatkowano na: 1. Zakup materiałów i wyposaŋenia w kwocie ,30 zł. Ņrodki przeznaczono na zakup elementów ņwiątecznej dekoracji ņwietlnej tj: kurtyny ņwietlne na drzewa 10 szt. sznury ņwietlne 22 szt. 2. Zakup energii w kwocie zł. Ņrodki wydatkowano na zakup energii do oņwietlenia drogowego i dekoracyjnego miasta za okres od 15 grudnia 2008 r. do 21 listopada 2009 r. 3. Zakup usług remontowych w kwocie ,28 zł, utrzymanie i naprawę oņwietlenia dekoracyjnego ,37 zł, remont nawierzchni po przekopach związany z ułoŋeniem odcinka sieci oņwietleniowej ul. Bohaterów Getta 3.534,21 zł, inwentaryzację geodezyjną kabla oņwietlenia dekoracyjnego w Rynku 835,70 zł usunięcie skutków kolizji drogowej na ul. Kazimierza Wielkiego 500,00 zł. 4. Zakup usług pozostałych w kwocie ,18 zł, utrzymanie i eksploatacja oņwietlenia ulicznego ,24 zł. W ramach utrzymania oņwietlenia ulicznego w 2009 r. wymieniono: a) słupy na następujących ulicach: Chrobrego 2 szt. Wodna 1 szt. Sybiraków 1 szt. Esperantystów/Łączna 1 szt. b) szafki oņwietlenia ulicznego: ul. OkręŊna 1 szt. ul. Marii Curie Skłodowskiej 1 szt. DemontaŊ i przechowanie dekoracji ņwiątecznych w lutym 2009 r ,00 zł. Naprawa i montaŋ dekoracji ņwiątecznej w grudniu 2009 r zł. Wynajem i transport dekoracji ņwietlnej ,52 zł. Przyłączenie do sieci obiektów Ņwidnickiej Kolędy 812,42 zł. Wektoryzację elementów oņwietlenia ulicznego ,00 zł. 5. Wydatki inwestycyjne w kwocie ,78 zł, oświetlenie ul. Władysława Sikorskiego II etap budowa oņwietlenia na odcinku od ul. Letniej do ul. Esperantystów ,37 zł. Wykorzystano 98,5% ņrodków zaplanowanych na to zadanie. Zakres rzeczowy zadania: a) ułoŋenie kabla zasilającego YAKXs 5 x 25 dł. 319 m, b) montaŋ słupów oņwietleniowych typu SAL 9dz/1,5 szt. 7, c) montaŋ opraw typu SGP 340/150W szt. 7 ze ňródłami ņwiatła SON T-150W szt. 7 Oświetlenie ul. Zielonej ,70 zł. Wykorzystano 99,4% zaplanowanych ņrodków (zadanie zakończone). Zakres rzeczowy zadania: a) montaŋ słupów oņwietleniowych typu Elmonter szt. 9, b) ułoŋenie kabla YAKXs 5x35 mm m,

38 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz c) montaŋ opraw typu SGS 203 ze ňródłem SON T-100 W. Oświetlenie ul. Bohaterów Getta ,00 zł. Wykorzystano 94,9% zaplanowanych ņrodków (zadanie zakończone). Zakres rzeczowy zadania: a) montaŋ stylizowanych latarni oņwietlenia ulicznego Ŋeliwna stylizowana ze ňródło ņwiatła SON T150W szt. 2 b) ułoŋenie kabla YAKY 4 x 25 mm mb 68. Oświetlenie parkingu ul. Henryka Pobożnego ,99 zł. Wykorzystano 100,0% zaplanowanych ņrodków (zadanie zakończone). Zakres rzeczowy zadania obejmował: a) demontaŋ 4 szt. wyeksploatowanych słupów stalowych, b) montaŋ : słupów oņwietleniowy typu SAL 80dz z wysięgnikami 2 ramiennymi WR-5A/2 szt. 4, opraw SGS 102/150W szt. 4 opraw SGS 102/100 W szt. 4. Oświetlenie ul. Sybiraków ,49 zł. Wykorzystano 99,7% zaplanowanych ņrodków. Zakres rzeczowy zadania: a) demontaŋ 14 szt. wyeksploatowanych, skorodowanych słupów stalowych, b) montaŋ: słupów oņwietleniowy typu SAL 80dz z wysięgnikami 1 ramiennymi szt. 16, opraw SGS 102/100W szt. 16 (w tym 14 opraw z odzysku). Oświetlenie odcinka ul. Marii Curie Skłodowskiej ,43 zł. Wykorzystano 96,9 % zaplanowanych ņrodków. Wykonana została dokumentacja techniczna i wniesiona oplata za zwiększenie mocy przyłączeniowej. Oświetlenie ul. Świętojańskiej 8 588,33 zł. Wykorzystano 85,9 % zaplanowanych ņrodków. Wykonana została dokumentacja techniczna. Oświetlenie parkingu ul. Wojska Polskiego ,00 zł. Wykorzystano 97,4% zaplanowanych ņrodków (zadanie zakończone). Zakres rzeczowy zadania: 1) słup oņwietlenia ulicznego typu SAL 60 dz szt. 4, 2) oprawa typu ROSA LUNOIDA S70 szt. 4, 3) ňródło ņwiatła SON T 70W szt. 4, 4) kabel YAKY 4 x 25 mm mb 120 Oświetlenie ul. Ogrodowej ,47 zł. Wykorzystano 69,0% zaplanowanych ņrodków. Wykonano mapy do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, za którą częņciowo zapłacono. Rozdz Pozostała działalność wykonano w kwocie ,16 zł, 96,3% planu, z tego: wydatki bieżące wykonano w kwocie ,71 zł, tj. 84,9% planu, 1. nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie ,00 zł. Wydatki zaplanowane w budŋecie na rok 2009 w wysokoņci ,00 zł zostały wydatkowane w 100% na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez miasto z zakresu ochrony ņrodowiska (zbiórka makulatury oraz zbiórka zuŋytych baterii). 2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,00 zł. Ņrodki w kwocie ,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru, który kontrolował kosztorysy i realizację zadań będących w kompetencjach Referatu Infrastruktury Technicznej, tj. utrzymanie kanalizacji deszczowej, zieleni, oczyszczanie miasta i inne zadania. 3. Zakup materiałów i wyposaŋenia w kwocie 5.571,84 zł. Kwotę 5.571,84 zł wydatkowano w 2009 r. na zakup: czasopism ekologicznych dla bibliotek szkolnych oraz ksiąŋek dla MDK, worków na akcję Sprzątanie Ņwiata, 16 szt. obejm do flag zamontowanych na lampach oņwietlenia ulicznego przy ul. Sybiraków. 4. Zakup usług pozostałych w kwocie ,87 zł. W ramach wydatkowanych ņrodków: 1) wynajmowano dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. teren przy ul. Towarowej 1.806,60 zł, 2) zamieszczono głoszenia w prasie lokalnej dot.: a) informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomoņci przeznaczonych do wydzierŋawienia 18 szt ,26 zł, b) ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2 szt ,18 zł, c) ogłoszenia przetargowe 3 szt ,39 zł, d) ogłoszenie o poszukiwaniu uŋytkownika obiektu przy ul. Wrocławskiej 93,94 zł. 3) zamieszczono ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym zł, 4) udekorowano 5 - krotnie miasto flagami państwowymi 5.883,57 zł, 5) uņpiono pogryzioną przez psy sarnę 100 zł, 6) sporządzono wykaz działek wchodzących do WSEE (teren ok. ul. Przemysłowej) 488 zł,

39 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ) wykonano 10 szt. uchwytów do flag, które zamontowano w rejonie wykonanego miejsca pamięci na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej 671 zł, 8) zlecono uszycie 1000 szt. flag państwowych 9.686,80 zł, 9) ustawiono 2 szt. choinek jako dekorację ņwiąteczną miasta zł, 10) wykonano wypisy z map 34,40 zł, 11) wykorzystano na cięcia sanitarno-techniczne drzew 8.335,73 zł (pomników przyrody oraz drzew w Gimnazjum nr 4). Wydatki inwestycyjne w kwocie ,45 zł, Rewaloryzacja bloku śródrynkowego wraz z restytucją wieży ratuszowej Plan ,00 zł Wykonanie ,82 zł % 100,0 W budŋecie miasta na 2009 r. została zaplanowana kwota ,00 zł na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w ramach w/w zadania, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dotację w ramach rewitalizacji. W lipcu br. został przeprowadzony przetarg i wyłoniono projektanta, który w grudniu 2009 r. przekazał dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. Opracowania została dokumentacja zawierająca następujące elementy projektowe: odbudowę (restytucję) wieŋy ratuszowej o funkcji uŋytkowej turystycznej, będącej rodzajem kopii architektonicznej, w znacznym stopniu odtwarzającej sylwetkę wieŋy, budowę obiektu strefy wejņciowej przyległego do wieŋy o wysokoņci do 3 kondygnacji i powierzchni zabudowy ok. 50 m 2 (recepcja, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, dňwig osobowy), zagospodarowanie dziedzińca bloku ņródrynkowego, wykonanie nowego stylizowanego oņwietlenia, wykonanie nowych nawierzchni ul. Wewnętrznej, wykonanie przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, elektrycznych, wentylacji, systemów telefonicznych. Planowany koszt zadania ,00 zł. Na powyŋsze gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoņląskiego na lata w kwocie ,00 zł. Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów Starego Miasta Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł % 29,3 W 2009 r. opracowano koncepcję zagospodarowania kwartału w rejonie ulic Franciszkańskiej i Pańskiej, w sąsiedztwie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Koncepcja przewiduje uatrakcyjnienie tego miejsca poprzez wprowadzenie malej architektury, róŋnorodnej zieleni, urządzonych alejek. Przesunięciem w inne, mniej eksponowane miejsce punktów totolotka oraz boksu ņmietnikowego. Z kwoty zaplanowanej w budŋecie miasta w wysokoņci ,00 zł przewidywano, na podstawie posiadanej koncepcji, zlecić opracowanie projektu budowlanego. Ze względu na fakt, Ŋe prace nad miejskim planem zagospodarowania przestrzennego uległy wydłuŋeniu, opracowanie projektu naleŋało odłoŋyć w czasie. W związku z powyŋszym ņrodki zaplanowane w budŋecie miasta na powyŋsze zadanie nie zostały wykorzystane w całoņci (29,28% planu). Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE Plan ,00 zł Wykonanie ,63 zł % 100,0 Z kwoty zaplanowanych ņrodków finansowych w wysokoņci zł, wydatkowano ,63 zł (99,96% plan) na uregulowanie naleŋnoņci z tytułu opłat przyłączeniowych podmiotów zlokalizowanych na terenie WSSE. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonanie wydatków wyniosło ogółem ,90 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego, który wynosił ,00 zł, z tego: rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 86,9% planu. PowyŊsza kwota została wydatkowana na dotację celową z budŋetu na realizację zadania publicznego dla: a) Towarzystwa Regionalnego Ziemi Ņwidnickiej w kwocie ,00 zł, b) Towarzystwo Partnerstwa Miast w kwocie ,00 zł, Rozdz Pozostałe instytucje kultury dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Ņwidnicki Oņrodek Kultury w kwocie ,00 zł, tj. 100,0% planu oraz dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w kwocie ,00 zł na zakup krzeseł. Rozdz Biblioteki dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie ,00 zł, tj. 100,0% planu. Rozdz Muzea wykonano w kwocie ,00 zł, tj.100,0% planu,

40 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie ,00 zł, tj. 100% planu, dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w kwocie ,00 zł, zakup komputerów w kwocie 8.000,00 zł, zakup kserokopiarki w kwocie 4.500,00 zł. Rozdz Ochrona i konserwacja zabytków Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę ,00 zł, a wykonanie wyniosło ,58 zł, tj. 99,5% planu, dotacje celowe z budŋetu w kwocie ,00 zł, z tego: a) Caritas Diecezji Ņwidnickiej ,00 zł, b) Parafia p.w. ņw. Stanisława i ņw. Wacława ,00 zł, c) Parafia p.w. Najņwiętszego Serca Pana Jezusa ,00 zł, d) Parafia Ewangelicko-Augsburska ,00 zł, e) Koņciół Zielonoņwiątkowy ,00 zł, f) Parafia p.w. Najņwiętszego Serca Pana Jezusa ,00 zł, g) Diecezja Ņwidnicka ,00 zł, h) Wspólnota Mieszkaniowa Rynek ,00 zł, i) Wspólnota Mieszkaniowa Rynek ,00 zł, j) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jagiellońska ,00 zł, k) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grodzka ,00 zł, l) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Długa ,00 zł. Pozostałe wydatki bieŋące zrealizowano w kwocie 6.129,58 zł. Wydatki obejmowały koszty publikacji na łamach prasy lokalnej o kolejnych naborach wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane realizowane przez Biuro Ochrony i Konserwacji Zabytków. Rozdz Pozostała działalność wykonano w kwocie ,32 zł, tj. 99,9% planu. Ņrodki wykorzystano na: nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczoņci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane na podstawie uchwały nr XXVIII/312/05 Rady Miejskiej w Ņwidnicy z dnia 28 stycznia 2005 r. nagrody w organizowanych konkursach w zakresie kultury w kwocie ,08 zł, stypendia w zakresie kultury przyznawane na podstawie uchwały nr XXVIII/312/05 Rady Miejskiej w Ņwidnicy z dnia 28 stycznia 2005 r. w kwocie ,00 zł, honoraria dla prowadzących kroniki miejskie (pisemna, fotograficzna i filmowa), honorarium dla wykonawcy statuetek wręczanych nagrodzonym w dziedzinie kultury, honorarium dla wykonawcy statuetki dla honorowego obywatela miasta, honorarium dla autora dokumentacji aplikacyjnej projektu Dolnoņląski Szlak UNESCO finansowanej ze ņrodków Unii Europejskiej w kwocie ,25 zł, wynagrodzenie za wykonanie ozdobnego pudełka na statuetkę dla honorowego obywatela miasta w kwocie 120,00 zł, zakupy materiałów na uroczystoņci organizowane w zakresie kultury, m.in. kwiaty dla nagrodzonych w dziedzinie kultury w kwocie 205,80 zł, filmowa kronika miasta, zamieszczanie ogłoszeń w prasie dot. ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. w zakresie kultury, wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, wręczenie tytułu honorowego obywatela miasta, wręczenie nagród w dziedzinie kultury, obchody rocznicy wybuchu II wojny ņwiatowej, ubezpieczenia w kwocie ,19 zł, ubezpieczenia 75,00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w zakresie kultury i sportu zrealizowano w kwocie ,94 zł, co stanowi 95,2% planu, który wynosił ,00 zł, z tego: 1. wydatki bieŋące wykonano w kwocie ,34 zł, tj. 98,9% planu: wynagrodzenia i pochodne w kwocie ,08 zł, dotacje w kwocie ,00 zł, pozostałe wydatki bieŋące w kwocie ,26 zł, 2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie ,60 zł, tj.88,2% planu. Rozdz Obiekty sportowe wykonano w kwocie ,94 zł, tj.74,3% planu, w tym zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowego na posesji Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Karola Marcinkowskiego 4 6 w Ņwidnicy, w ramach programu Moje Boisko Orlik Rozdz Instytucje kultury fizycznej Wydatki w powyŋszym rozdziale realizował Ņwidnicki Oņrodek Sportu i Rekreacji. W 2009 r. wykonanie wydatków wyniosło ,02 zł, tj. 99,1% planu, z tego: 1. wydatki bieŋące wykonano w kwocie ,54 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie ,08 zł, pozostałe wydatki bieŋące w kwocie ,46 zł, 2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie ,48 zł,

41 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ) Adaptacja trybuny hali Zawiszów na magazyn gospodarczy w kwocie ,06 zł. 2) Modernizacja i rozbudowa ŅOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne budowa ogrodzeń na terenie ŅOSiR w kwocie ,27 zł. 3) Modernizacja i rozbudowa ŅOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne II etap modernizacja lodowiska w kwocie ,56 zł. 4) Modernizacja i rozbudowa ŅOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne modernizacja funkcji socjalnych i sanitarnych na terenie ŅOSiR na budowę systemu monitorującego obiekt skateparku w kwocie ,00 zł. 5) Modernizacja i rozbudowa ŅOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne modernizacja funkcji socjalnych i sanitarnych na terenie ŅOSiR w kwocie ,90 zł. 6) Modernizacja i rozbudowa ŅOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne dokończenie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią w kwocie ,69 zł. 7) Modernizacja i rozbudowa ŅOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy stadionu głównego w kwocie ,00 zł. Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budŋetu dla stowarzyszeń kultury fizycznej, 1) Miejski Klub Sportowy Polonia ,00 zł, 2) Ņwidnicki Klub Piłki Ręcznej Ņwidnica ,00 zł, 3) MULKS Olimpia 3.650,00 zł, 4) Uczniowski Klub Sportowy Zawisza 7.990,00 zł, 5) KS Stal ,00 zł, 6) ŅKK Kyokushinkai ,00 zł, 7) Miejski Klub Siatkówki Ņwidnica ,00 zł, 8) UKS Gryf ,00 zł, 9) KP Polonia Sparta ,00 zł, 10) Automobilklub Sudecki ,00 zł, 11) Klub Sportowy TYTAN 6.000,00 zł, 12) Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO 4.000,00 zł, 13) Klub ʼneglarski QBRYG 4.000,00 zł, 14) Uczniowski Klub Sportowy SVIDA ,00 zł, 15) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Aikido 4.690,00 zł, 16) Klub Motocyklowy Red Rider 3.500,00 zł. Rozdz Pozostała działalność wykonano w kwocie ,98 zł, tj. 96,5% planu, z tego: 1. wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie mieczy, opracowanie koncepcji utworzenia sieci uczniowskich klubów sportowych o profilu kolarskim) w kwocie 5.420,00 zł, 2. pozostałe wydatki bieŋące w kwocie ,80 zł, nagrody i wyróŋnienia w dziedzinie kultury fizycznej przyznawane na podstawie uchwały nr XVIII/218/08 Rady Miejskiej w Ņwidnicy z dnia 28 marca 2008 r., nagrody w organizowanych imprezach sportowych, stypendia sportowe w dziedzinie kultury fizycznej zgodnie z uchwałą nr XVIII/218/08 Rady Miejskiej w Ņwidnicy z dnia 28 marca 2008 r., zakupy materiałów i wyposaŋenia na uroczystoņci organizowane w zakresie kultury fizycznej, zakup usług remontowych w zakresie remontu boiska na Zawiszowie, zamieszczanie ogłoszeń w prasie dot. ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. w zakresie sportu, dofinansowanie imprez i działań w zakresie kultury fizycznej, wykonanie pamiątkowych statuetek dla nagrodzonych w dziedzinie kultury fizycznej, usługa tłumaczenia teksów na j. angielski i niemiecki, odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz spółki z o.o. Pałac Lodowy, zgodnie z ugodą zawartą w dniu 25.VI.2007 r. 3. Wydatki majątkowe w kwocie ,18 zł, tj. 88,8% planu i dotyczyły budowy Parku Wodnego. Budowa Parku Wodnego w Świdnicy Plan ,00 zł Wykonanie ,18 zł % 88,8 W 2009 r. uregulowano naleŋnoņci za: 1. pozyskanie danych z ewidencji gruntów dla nieruchomoņci w obszarze strefy ochronnej ujęcia wody, 2. sporządzenie wniosku o ustalenie strefy ochronnej ujęcia wody przy ul. Bokserskiej, 3. opracowanie koncepcji budowy parku wodnego. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PRZYCHODY W 2009 roku zaplanowano przychody budŋetu w kwocie ,00 zł z tytułu: 1. kredytu na pokrycie deficytu budŋetowego w kwocie ,00 zł, 2. preferencyjnego kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na komunalną infrastrukturę techniczną towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Lipowej w Ņwidnicy wraz z budową sięgacza.

42 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Przychody wykonano wysokoņci ,31 zł, 1. kredyt na pokrycie deficytu budŋetowego w kwocie ,00 zł, 2. preferencyjny kredyt udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie ,98 zł, 3. inne ňródła (wolne ņrodki) w kwocie ,33 zł. ROZCHODY W 2009 roku zaplanowano rozchody budŋetu w kwocie ,00 zł z tytułu: 1. spłaty kredytów bankowych w kwocie ,00 zł, 2. spłaty poŋyczki w kwocie ,00 zł, Rozchody wykonano wysokoņci ,00 zł, 1. spłata kredytów bankowych w kwocie ,00 zł, 2. spłata poŋyczki w kwocie ,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji na dzień r. Stan zadłuŋenia na r ,00 zł, Spłata w 2009 r.: kredyty ,00 zł, poŋyczka ,00 zł, Zaciągnięto kredyty w 2009 r ,98 zł, Stan zadłuŋenia na r ,98 zł, kredyty ,98 zł, poŋyczka ,00 zł. Zadłużenie: Bank Ochrony Ņrodowiska kredyt w kwocie ,00 zł na pokrycie deficytu budŋetowego w roku 2003 umowa kredytowa nr 030/I/26/2003 do spłaty w 2009 r. raty kapitałowe w kwocie ,00 zł. Spłata w 2009 r ,00 zł. ZadłuŊenie ,00 zł. BRE BANK Hipoteczny S.A. O/Warszawa w kwocie ,00 zł na rozbudowę wraz z modernizacją i rewaloryzacją Dawnego Dworu Cystersów na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ņwidnicy przy ul. Franciszkańskiej 18 umowa kredytowa nr 04/0361 do spłaty w 2009 r. raty kapitałowe w kwocie ,00 zł. Spłata w 2009 r ,00 zł. ZadłuŊenie ,00 zł. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INWEST-PARK poŋyczka w kwocie ,00 zł na budowę infrastruktury technicznej na terenach Podstrefy Ņwidnica umowa nr 05/VI/235 do spłaty w 2009 r. raty kapitałowe w kwocie ,00 zł. Spłata w 2009 r ,00 zł, ZadłuŊenie ,00 zł. PEKAO S.A. O/Ņwidnica kredyt w kwocie ,00 zł na pokrycie deficytu budŋetu i bieŋące wydatki umowa nr 18/CKK/2005 z dnia r. do spłaty w 2009 r. raty kapitałowe w kwocie zł Spłata w 2009 r ,00 zł, ZadłuŊenia ,00 zł. 7) BOŅ S.A. kredyt w kwocie ,00 zł na inwestycje umowa nr 030/I/54/2006 z dnia r. do spłaty w 2009 r. raty kapitałowe w kwocie ,00 zł. Spłata w 2009 r ,00 zł, ZadłuŊenie ,00 zł. 8) PEKAO S.A. kredyt w kwocie ,00 zł na pokrycie deficytu i spłaty wczeņniej zaciągniętych zobowiązań umowa nr 21/DCK/2009 z dnia r. do spłaty w 2009 r. raty kapitałowe 0 zł. Spłata w 2009 r. 0 zł. ZadłuŊenie ,00 zł. 9) Bank BGK kredyt preferencyjny w kwocie ,98 na przebudowę ul. Lipowej w Ņwidnicy wraz z budową sięgacza umowa nr /84/2009 z dnia r. do spłaty w 2009 r. raty kapitałowe 0 zł. Spłata w 2009 r. 0 zł. ZadłuŊenie ,98 zł. Ogółem zadłuŋenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i poŋyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2009 r. wyniosło ,98 zł, zadłuŋenie z tytułu kredytów w kwocie ,98 zł, zadłuŋenie z tytułu poŋyczek w kwocie ,00 zł. W tabeli nr 5 do sprawozdania przedstawiamy informację o nadwyŋce/deficycie. Informację o realizacji planu przychodów i rozchodów budŋetu przedstawiamy w tabeli nr 6 stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

43 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku przedstawiamy w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do sprawozdania. Wydatki inwestycyjne w 2009 r. zostały wykonane w wysokoņci ,43 zł, co stanowi 95,7% planu, inwestycje w kwocie ,42 zł, tj. 96,1% planu, zakupy inwestycyjne w kwocie ,47 zł, tj. 87,9% planu, dotacje na inwestycje w kwocie ,54 zł, tj. 99,8% planu. Częņć opisową do zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w częņci opisowej dotyczącej wykonania wydatków. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2009 r. miasto otrzymało dotacje celowe z budŋetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie ,74 zł, tj. 95,8% planu, z przeznaczeniem na: zwrot częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz ) ,28 zł, zadania ustawowo zlecone Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz ) ,00 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz ) ,00 zł, Wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz ) ,00 zł, obronę cywilną (dz. 754, rozdz ) 1.000,00 zł, ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz ) ,14 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz ) ,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz ) ,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz ) ,32 zł. Dotacje wydatkowano w kwocie ,41 zł, tj. 95,8% planu z przeznaczeniem na: zwrot częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz ) ,28 zł, zadania ustawowo zlecone Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz ) ,00 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz ) ,00 zł, Wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz ) ,00 zł, obronę cywilną (dz. 754, rozdz ) 1.000,00 zł, ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz ) ,14 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz ) ,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz ) ,67 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz ) ,32 zł. Zestawienie dotacji przekazanych z budŋetu państwa oraz wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawiamy w tabeli nr 8 do sprawozdania. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2009 ROKU W 2009 r. Miasto udzieliło dotacje na kwotę ,38 zł, tj. 97,2% planu, który wynosił ,00 zł, Dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych ( 2510) wykonanie w kwocie ,00 zł, z tego: 1. Przedszkole Nr ,00 zł, 2. Przedszkole Nr ,00 zł, 3. Przedszkole Nr ,00 zł, 4. Przedszkole Nr ,00 zł, 5. Przedszkole Nr ,00 zł, 6. Przedszkole Nr ,00 zł, 7. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr ,00 zł, 8. ʼnłobek Miejski ,00 zł. PowyŊsze dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie bieŋącej działalnoņci tych zakładów. Dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego Informacja Turystyczna ( 2660) wykonanie w kwocie ,00 zł na dopłatę do usług ņwiadczonych nieodpłatnie turystom i mieszkańcom. Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( 2570) w kwocie ,00 zł dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób UzaleŊnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, z przeznaczeniem na prowadzenie terapii dla osób mieszkańców Ņwidnicy,

44 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz uwikłanych w problem alkoholowy i przemocowy, w oparciu o profesjonalny program na terenie Poradni dla Osób UzaleŊnionych od Alkoholu i WspółuzaleŊnionych w Ņwidnicy. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ( 2540) wykonanie w kwocie ,25 zł, Społeczna Szkoła Podstawowa ,07 zł, Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Ņwidnickiej ,19 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Ņwidnickiego Stowarzyszenia Oņwiatowego BliŊej Dziecka ,77 zł, Przedszkole Akademia Przedszkolaka ,45 zł, Przedszkole Fundacji Wesoła Piątka ,00 zł, Przedszkole Fundacji Promyk ,00 zł, Przedszkole Fundacji Ut Unum Sint ,98 zł, Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Przedszkolaka ,95 zł, Niepubliczne Gimnazjum Rzemieņlnik ,00 zł, Społeczne Gimnazjum przy Fundacji Nasza Szkoła ,84 zł. PowyŊsze dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie bieŋącej działalnoņci tych podmiotów. Ustawa o systemie oņwiaty wprowadziła obowiązek dofinansowania działalnoņci podmiotów realizujących zadania zbieŋne z zadaniami samorządu terytorialnego, bez koniecznoņci powierzania im do wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla wszystkich jednostek oņwiatowo-wychowawczych. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty ( 2590) wykonano w kwocie ,00 zł. Dotacja ta została udzielona dla Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek na dofinansowanie bieŋącej działalnoņci przedszkola. Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury ( 2480) wykonano w kwocie ogółem ,00 zł, Ņwidnicki Oņrodek Kultury ,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna ,00 zł, Muzeum Dawnego Kupiectwa ,00 zł. Dotacje zostały wykorzystane na dofinansowanie bieŋącej działalnoņci instytucji kultury. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ( 2810, 2820, 2830) wykonano w kwocie ,70 zł, Realizacja zadania publicznego w zakresie turystyki w kwocie ,00 zł, 1. LOT Księstwo Ņwidnicko-Jaworskie ,00 zł, wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych Realizacja zadania publicznego z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w kwocie ,00 zł, 1. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych ,00 zł. realizacja Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych. Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w kwocie ,70 zł, 1. Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom Ut Unum Sint ,00 zł, prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie ņwietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŋy ze Ņwidnicy. 2. Fundacja Ziemi Ņwidnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK ,00 zł, prowadzenie ņwietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŋy ze Ņwidnicy. 3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta ACCESS ,00 zł, promocja zdrowego i trzeňwego stylu Ŋycia wņród osób uzaleŋnionych od alkoholu i ich rodzin-mieszkańców Ņwidnicy. 4. Towarzystwo Pomocy im. ņw. Brata Alberta 4.000,00 zł, promocja zdrowego i trzeňwego stylu Ŋycia wņród osób uzaleŋnionych od alkoholu i ich rodzin-mieszkańców Ņwidnicy. 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych Serce ,00 zł, prowadzenie ņwietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŋy ze Ņwidnicy. 6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,00 zł, prowadzenie ņwietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŋy ze Ņwidnicy. 7. Caritas Diecezji Ņwidnickiej ,00 zł, prowadzenie ņwietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŋy ze Ņwidnicy. 8. Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum ,00 zł, udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom. 9. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Głuchoniemym i Niedosłyszącym Krzyk Ciszy 3.960,00 zł, udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich Rodzinom.

45 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Fundacja Dr Clown w Warszawie 2.000,00 zł, organizowanie imprez rekreacyjnych integrujących osoby niepełnosprawne z mieszkańcami Ņwidnicy. 11. Polski Czerwony KrzyŊ ,00 zł, edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oņwiaty zdrowotnej. 12. Fundacja Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu ,00 zł, prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem Zaufania. 13. Stowarzyszenie Rodziców i Społecznoņci Szkolnej BliŊej Ciebie 6.080,00 zł, udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich Rodzin. 14. Polski Komitet Pomocy Społecznej 8.840,00 zł, udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich Rodzinom. 15. Polski Związek Niewidomych Koło w Ņwidnicy 9.600,00 zł, udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich Rodzinom. 16. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoņledzeniem Umysłowym 3.526,00 zł, udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich Rodzinom. organizowanie imprez rekreacyjnych integrujących osoby niepełnosprawne z mieszkańcami Ņwidnicy 17. Ņwidnickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 1.350,00 zł, udzielania wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich Rodzinom. 18. Koło Ligi Kobiet Polskich w Ņwidnicy 386,70 zł, udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom. Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w kwocie ,00 zł, 1. Ņwidnickie Stowarzyszenie Bank ʼnywnoņci ,00 zł, pozyskanie i dystrybucja Ŋywnoņci. 2. Towarzystwo Pomocy im. ņw. Brata Alberta ,00 zł, prowadzenie jadłodajni. 3. Caritas Diecezji Ņwidnickiej ,00 zł, prowadzenie jadłodajni. Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji i wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie ,00 zł, 1. Związek Harcerstwa Polskiego ,00 zł, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieŋy szkolnej. Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury w kwocie ,00 zł, 1. Towarzystwo Regionalne Ziemi Ņwidnickiej ,00 zł, wspieranie działań wydawniczych wydanie publikacji o tematyce ņwidnickiej. 2. Ņwidnickie Partnerstwo Miast ,00 zł, realizacja zadania publicznego z zakresu działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznoņciami pn. wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Ņwidnicy. Realizacja zadania publicznego roboty budowlane, prace restauratorskie i prace konserwatorskich w kwocie ,00 zł, 1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jagiellońska ,00 zł, remont parteru elewacji frontowej budynku 2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grodzka ,00 zł, remont parteru elewacji frontowej i remont klatki schodowej 3. Wspólnot Mieszkaniowa ul. Długa ,00 zł, remont dachu i klatki schodowej Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w kwocie ,00 zł, 1. Automobilklub Sudecki ,00 zł, organizacja imprez sportowych ,00 zł, przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w okreņlonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, udziału tego klubu lub zawodnika w zawodach sportowych, zakup sprzętu lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego 6.500,00 zł. 2. Uczniowski Klub Sportowy Zawisza 7.990,00 zł, szkolenie uczniów ņwidnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w róŋnych dyscyplinach sportu. 3. Klub Piłki Ręcznej Ņwidnica ,00 zł, szkolenie uczniów ņwidnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w róŋnych

46 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz dyscyplinach sportu ,00 zł przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie i zawodach sportowych, zakup lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego ,00 zł 4. Klub Sportowy TYTAN 6.000,00 zł, przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie i zawodach w okreņlonej dyscyplinie sportu 5. Miejski Klub Sportowy Polonia ,00 zł, a) szkolenie uczniów ņwidnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w róŋnych dyscyplinach sportu: sekcja akrobatyki sportowej ,00 zł sekcja boksu ,00 zł b) organizacja imprez sportowych: sekcja akrobatyki sportowej 5.000,00 zł sekcja boksu 2.500,00 zł c) przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie i zawodach w okreņlonej dyscyplinie sportu, zakup sprzętu lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego: sekcja akrobatyki sportowej ,00 zł sekcja boksu ,00 zł 6. Klub Piłkarski Polonia-Sparta ,00 zł, szkolenie uczniów ņwidnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w róŋnych dyscyplinach sportu ,00 zł przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie i zawodach w okreņlonej dyscyplinie sportu, zakup lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego ,00 zł. 7. Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy Olimpia 3.650,00 zł, szkolenie uczniów ņwidnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w róŋnych dyscyplinach sportu. 8. Miejski Klub Siatkówki Ņwidnica ,00 zł, szkolenie uczniów ņwidnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w róŋnych dyscyplinach sportu ,00 zł przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie i zawodach w okreņlonej dyscyplinie sportu, zakup lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego ,00 zł. 9. Uczniowski Klub Sportowy TAKWON-DO 4.000,00 zł, szkolenie uczniów ņwidnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w róŋnych dyscyplinach sportu. 10. Uczniowski Klub Sportowy Gryf ,00 zł, szkolenie uczniów ņwidnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w róŋnych dyscyplinach sportu ,00 zł, organizacja imprez sportowych 4.000,00 zł 11. Ņwidnicki Klub Karate Kyokushinkai ,00 zł, szkolenie uczniów ņwidnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w róŋnych dyscyplinach sportu. 12. Klub Sportowy Stal ,00 zł, szkolenie uczniów ņwidnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w róŋnych dyscyplinach sportu ,00 zł organizacja imprez sportowych 4.000,00 zł przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie i zawodach w okreņlonej dyscyplinie sportu, zakup lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego 3.000,00 zł. 13. Ņwidnicki Klub ʼneglarski QBRYK 4.000,00 zł, organizacja imprez sportowych 14. TKKF Aikido Wałbrzych 4.690,00 zł, szkolenie uczniów ņwidnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w róŋnych dyscyplinach sportu 15. Klub Motocyklowy Red Rider 3.500,00 zł, organizacja imprez sportowych 16. Uczniowski Klub Sportowy SVIDA ,00 zł, szkolenie uczniów ņwidnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w róŋnych dyscyplinach sportu 8.360,00 zł, organizacja imprez sportowych 1.000,00 zł, przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie i zawodach w okreņlonej dyscyplinie sportu, zakup lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego 1.500,00 zł. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ( 2720) ,00 zł,

47 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Koņciół Zielonoņwiątkowy ,00 zł, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą: AQUASTOP w budynku przy ul. Muzealnej 1, w Ņwidnicy. 2. Parafia p.w. ņw. Stanisława i ņw. Wacława ,00 zł, prace konserwatorskie przy ņcianie zachodniej we wnętrzu empory chórowej w Katedrze Ņwidnickiej (konserwacja polichromii na ņcinanie i kamieniarce okna). 3. Parafia p.w. Najņwiętszego Serca Pana Jezusa ,00 zł, remont kapitalny dachu z rekonstrukcją historycznej formy lukarn d.klasztoru S.S. ElŊbietanek w Ņwidnicy, przy ul.przyjaňni 2, w Ņwidnicy (ob. Domu parafialnego Parafii p.w. Najņwiętszego Serca Pana Jezusa ) etap II. 4. Parafia p.w. Najņwiętszego Serca Pana Jezusa ,00 zł, remont wnętrza kaplicy przy ul.przyjaňni 2, w Ņwidnicy. 5. Diecezja Ņwidnicka ,00 zł, remont odtworzeniowy dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej w budynku zespołu klasztornego przy ul.kotlarskiej 17, w Ņwidnicy 6. Caritas Diecezji Ņwidnickiej ,00 zł, remont więňby dachowej z wymianą pokrycia połaci dacho-wych komandorii KrzyŊowców przy ul.westerplatte 4 6, w Ņwidnicy etap II. 7. Parafia Ewangelicko-Augsburska ,00 zł, konserwacja pokrycia gontowego w Koņciele Pokoju ,00 zł, dokumentacja konserwatorska przebudowy budynku przy Placu Pokoju ,00 zł. Pozostałe dotacje w kwocie ,43 zł, 1. wpłata na rzecz izb rolniczych ( 2850) 1.465,54 zł, Składka naleŋna izbom rolniczym z tytułu odpisów w wysokoņci 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych. 2. Komendy Wojewódzkie Policji ( 3000) ,00 zł, dofinansowanie patroli przez policjantów, pełnionych w czasie ponadnormatywnym ,00 zł, nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy 3.000,00 zł. 3. Ochotnicza StraŊ PoŊarna ( 2820) ,00 zł, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i narzędzi spalinowych oraz na naprawy, rejestrację i ubezpieczenie pojazdów. 4. Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ( 2710) ,00 zł, dofinansowanie kosztów prowadzenia Oņrodka Interwencji Kryzysowej. 5. Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób uzaleŋnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ( 2570) ,00 zł, prowadzenie terapii dla mieszkańców Ņwidnicy, uwikłanych w problem alkoholowy i przemocowy, w oparciu o profesjonalny program na terenie Poradni dla Osób UzaleŊnionych od Alkoholu i WspółuzaleŊnionych w Ņwidnicy 6. Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŋących Województwo Dolnoņląskie ( 2710) ,00 zł, bieŋące utrzymanie dróg wojewódzkich. 7. Dotacja przedmiotowa z budŋetu dla MZN ( 2650) ,89 zł, remonty pustostanów. 8. Dotacja celowa przekazana dla Gminy Marcinowice w kwocie 4.500,00 zł na refundację kosztów utrzymania przedszkola niepublicznego. Zgodnie z ustawą o systemie oņwiaty gmina ma obowiązek pokrycia kosztów dotacji udzielonej na dzieci z jej terenu, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. INFORMACJA W SPRAWIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH I FUNDUSZU CELOWEGO Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych Informację o wykonaniu przychodów i wydatków zakładów budŋetowych przedstawiamy w tabeli nr 9 do sprawozdania. Przychody zakładów budŋetowych (bez ņrodków obrotowych) wykonano w kwocie ogółem ,80 zł, w tym dotacje przekazane z budŋetu gminy wyniosły ,89 zł. Wydatki zakładów budŋetowych wykonano w kwocie ogółem ,96 zł. W formie zakładów budŋetowych miasto prowadzi: Miejski Zarząd Nieruchomoņci ʼnłobek Miejski Przedszkola Miejskie Miejski Zarząd Nieruchomości Planowane przychody ,00 zł, Stan ņrodków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego ,00 zł,

48 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Ogółem ,00 zł, Wykonanie przychodów ,19 zł, wpływy z najmu i dzierŋawy za lokale mieszkalne i uŋytkowe, garaŋe, wpływy z usług (energia elektryczna, c.o., woda do lokali mieszkalnych i uŋytkowych, a takŋe wpływy z opłat za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi pozostającymi pod zarządem Miejskiego Zarządu Nieruchomoņci ,47 zł, wpływy z róŋnych opłat za reklamy i dzierŋawę oraz wpływy z tytułu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych ,52 zł, odsetki od ņrodków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym 3.831,74 zł, i odsetki od zaległoņci z tytułu czynszów ,75 zł, rozliczenia z lat ubiegłych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi ,11 zł, dotacja z budŋetu miasta na remonty pustostanów ,89 zł, pokrycie amortyzacji ,73 zł, inne zwiększenia (zapłata naleŋnoņci wczeņniej podlegających aktualizacji) ,98 zł, Stan ņrodków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego Ogółem Planowane wydatki Podatek dochodowy od osób prawnych Stan ņrodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego Ogółem Wykonanie wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŋące odpisy amortyzacji inne zmniejszenia (koszty amortyzacji) aktualizacja naleŋnoņci głównej ,54 zł, aktualizacja odsetek ,98 zł, umorzenie czynszu ,23 zł, umorzenie odsetek ,57 zł, umorzenie naleŋnoņci z tytułu kosztów sądowych ,22 zł, koszty z lat ubiegłych ,46 zł, inne umorzenia 356,84 zł, podatek dochodowy od osób prawnych Stan ņrodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego Ogółem ,56 zł ,37 zł, ,56 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,43 zł, ,39 zł, ,47 zł, ,73 zł, ,84 zł, ,00 zł, ,13 zł, Informacja dotycząca zobowiązań i należności Miejskiego Zarządu Nieruchomości ujętych w Rb-30 Na zobowiązania w kwocie ,28 zł składają się: 1) zobowiązania z tytułu robót budowlanych i rozrachunków ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem ,41 zł 2) nadpłata czynszu ,33 zł, 3) VAT za m-c grudzień 2009 oraz podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł 4) ZUS za m-c grudzień 2009 r ,02 zł, 5) inne zobowiązania 201,52 zł, 6) rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN ,46 zł, 7) rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń ,54 zł. Na naleŋnoņci w kwocie ,73 zł składają się: 1) naleŋnoņci z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) ,39 zł, 2) zaległoņci czynszowe ,94 zł, jednakŋe kwota rzeczywistych zaległoņci czynszowych wynosi ,26 zł, a róŋnice w kwocie ,32 stanowi aktualizacja naleŋnoņci głównej ( ,43 zł) oraz aktualizacja odsetek ( ,89 zł), 3) rozrachunki z pracownikami 250,99 zł, 4) rozrachunki z tytułu podatków ,91 zł, 5) rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN ,74 zł, 6) rozrachunki z ZUS 577,76 zł.

49 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Informacja dotycząca zobowiązań i należności Miejskiego Zarządu Nieruchomości ujętych w Rb-N i Rb-Z Na zobowiązania w kwocie ,90 zł składają się: 1) wymagalne zobowiązania wobec gospodarstw domowych ,95 zł, z tego kwota ,33 zł to nadpłata czynszu, a kwota ,62 zł stanowi zobowiązania wobec wykonawców z tytułu robót budowlanych 2) zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się pod obcym zarządem i pod zarządem MZN ,95 zł. Na naleŋnoņci w kwocie ,97 zł składają się: 1) wymagalne naleŋnoņci z tytułu dostaw towarów i usług ,12 zł, z tego kwota ,28 zł (naleŋnoņci z tytułu zaległoņci czynszowych bez odsetek ,37 zł oraz naleŋnoņci od odbiorców 4.155,91 zł) przypada na gospodarstwa domowe, a kwota ,84 zł dotyczy naleŋnoņci od Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN, 2) naleŋnoņci z tytułu podatków ,91 zł, 3) ņrodki pienięŋne na rachunku bankowym oraz w kasie ,68 zł, 4) niewymagalne pozostałe naleŋnoņci z tytułu dostaw i usług dotyczące gospodarstw domowych ,51 zł, 5) niewymagalne pozostałe naleŋnoņci 250,99 zł, 6) rozrachunki z ZUS 577,76 zł. Żłobek Miejski Planowane przychody Stan ņrodków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego Ogółem Wykonanie przychodów partycypacja rodziców dotacja podmiotowa róŋne dochody pokrycie amortyzacji Stan ņrodków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego Ogółem Planowane wydatki Stan ņrodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego Ogółem Wykonanie wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,17 zł, pozostałe wydatki bieŋące ,73 zł, odpisy amortyzacji 8.441,30 zł, inne zmniejszenia (rozliczenie dotacji z 2008 r.) 4.102,00 zł, Stan ņrodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego Ogółem ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,20 zł, ,90 zł, ,00 zł, 1.326,00 zł, 8.441,30 zł, ,00 zł, ,20 zł, ,00 zł, 8.000,00 zł, ,00 zł, ,20 zł, 8.000,00zł, ,20 zł. Przedszkola Planowane przychody ,00 zł, Stan ņrodków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego ,00 zł, Ogółem ,00 zł, Wykonanie przychodów wpływy z usług pozostałe odsetki spadki i darowizny wpływy z róŋnych dochodów dotacja podmiotowa pokrycie amortyzacji Stan ņrodków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego ,41 zł, ,78 zł, 437,03 zł, 500,00 zł, 1.993,96 zł, ,00 zł, ,64 zł, ,02 zł,

50 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Ogółem ,43 zł, Planowane wydatki ,00 zł, Stan ņrodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego ,00 zł, Ogółem ,00 zł, Wykonanie wydatków ,33 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,53 zł, pozostałe wydatki bieŋące ,87 zł, odpisy amortyzacji ,64 zł, inne zmniejszenia 8.306,29 zł, Wpłata do budŋetu nadwyŋki ņrodków obrotowych ,54 zł, Stan ņrodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego ,56 zł, Ogółem ,43 zł. Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Wykonanie dochodów ogółem dochodów własnych (bez ņrodków obrotowych) wynosiło ,68 zł, Wykonanie wydatków ogółem dochodów własnych (bez ņrodków obrotowych) wynosiło ,37 zł Plan i wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych przedstawiamy w tabeli nr 11 do sprawozdania. Rachunek dochodów własnych został utworzony przy szkołach podstawowych, gimnazjach, MłodzieŊowym Domu Kultury oraz Ņwidnickim Oņrodku Sportu i Rekreacji. W tabeli nr 12 do sprawozdania przedstawiamy wykaz jednostek budŋetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz ich przychody i wydatki. Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Wykonanie przychodów Informacji Turystycznej wynosiło ,98 zł, wpływy z usług w kwocie ,85 zł, dotacja przedmiotowa z budŋetu miasta w kwocie ,00 zł, odsetki w kwocie 0,93 zł, pokrycie amortyzacji w kwocie 554,20 zł. Wykonanie wydatków wynosiło ,49 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie ,52 zł, pozostałe wydatki bieŋące w kwocie ,97 zł. Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Informacja Turystyczna przedstawiamy w tabeli nr 13 do sprawozdania. Informacja Turystyczna w formie gospodarstwa pomocniczego funkcjonowała do 31 maja 2009 r. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Planowane przychody ,00 zł, Stan ņrodków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego ,00 zł, Ogółem ,00 zł, Wykonanie przychodów Stan ņrodków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego Ogółem Planowane wydatki Stan ņrodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego Ogółem ,37 zł, ,54 zł, ,91 zł, ,00 zł, 8.676,00 zł, ,00 zł, Wykonanie wydatków ,11 zł, usługi pozostałe ,15 zł, demontaŋ i wywóz azbestu z Gimnazjum nr 4, PKS-u i prywatnej posesji ,00 zł, prace na drzewostanie ,68 zł, utylizacja przeterminowanych leków 4.495,47 zł, edukacyjna wycieczka uczniów SP ,00 zł, abonament Systemu Informacji o Ņrodowisku 976,00 zł, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7.704,96 zł, dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych ,00 zł, Stan ņrodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego ,80 zł,

51 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Ogółem ,91 zł. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska przedstawiamy w tabeli nr 14 do sprawozdania. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI Stan naleŋnoņci wg stanu na 31 grudnia 2009 r. wynosi ,56 zł, 1. gotówka i depozyty ,77 zł, gotówka 761,70 zł, depozyty na Ŋądanie ,55 zł, depozyty terminowa ,52 zł, 2. wymagalne naleŋnoņci w kwocie ,11zł, w tym z tytułu dostaw i usług ,52 zł, 1) Miejski Zarząd Nieruchomoņci ,12 zł, naleŋnoņci z tytułu zaległoņci czynszowych ,37 zł, naleŋnoņci od odbiorców 4.155,91 zł, naleŋnoņci od Wspólnot Mieszkaniowych ,84 zł, 2) Urząd Miejski ,36 zł, 3) Przedszkole nr ,91 zł, 4) Przedszkole nr 3 340,50 zł, 5) Przedszkole nr 4 111,20 zł, 6) Przedszkole nr ,94 zł, 7) Ņwidnicki Oņrodek Sportu i Rekreacji ,85 zł, 8) MOPS 1.268,64 zł, 9) Gimnazjum nr 2 840,00 zł. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Stan zobowiązań na 31 grudnia 2009 r. wynosi ogółem ,91 zł, z tego: 1. kredyty i poŋyczki ,98 zł, długoterminowe ,98 zł, 3. wymagalne zobowiązania ,93 zł, z tytułu dostaw i usług ,93 zł, 1) Urząd Miejski 3.205,03 zł, 2) Miejski Zarząd Nieruchomoņci ,90 zł, a) zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych ,95 zł, b) zobowiązania wobec gospodarstw domowych ,95 zł. R E A S U M U J Ą C Plan i wykonanie budŋetu ogółem za 2009 rok przedstawiało się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Dochody , ,82 94,1 2. Wydatki , ,98 94,2 3. NadwyŊka/Deficyt , ,16 4. Przychody , ,31 127,3 5. Rozchody , ,00 100,0 Na podstawie powyŋszego sprawozdania naleŋy uznać za: prawidłowy, zgodny z planem poziom realizacji dochodów i wydatków, prawidłowy stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2009 roku zadań inwestycyjnych. Przedstawiając powyŋsze sprawozdanie z wykonania budŋetu za 2009 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Prezydent Miasta: Wojciech Murdzek

52 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Załącznik nr 1 do sprawozdania Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 23 kwietnia 2010 r.

53 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

54 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

55 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

56 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

57 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

58 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

59 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

60 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

61 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

62 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

63 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

64 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

65 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

66 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

67 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

68 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

69 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

70 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

71 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

72 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

73 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

74 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

75 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

76 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

77 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

78 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

79 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

80 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

81 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

82 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

83 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

84 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

85 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

86 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 2771

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 listopada 2014 roku PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK. Plan na Przewidy- Projekt Wzrost o % Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Dz. Rozdz Wyszczególnienie PLAN na 2009 r. ( w zł ) Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów na 2014 rok 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 143/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 listopada 2011 roku PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK. Plan na Przewidy- Projekt Wzrost o % Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48%

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48% Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Dział Nazwa działu Plan na 01.01.2009 rok DOCHODY Plan na 31.12.2009 rok Wykonanie za 2009

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Załącznik Nr 3 CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr XL/360/2009

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe gminy Złocieniec na 2009 rok po zmianach

Dochody budżetowe gminy Złocieniec na 2009 rok po zmianach po DOCHODY OGÓŁEM 41 659 351,31 21 134,00 41 680 485,31 w tym: Dotacje celowe na zadania zlecone, realiz.na podst.porozumień i własne 4 592 542,31 21 134,00 4 613 676,31 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 123 272,32

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2014 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2014 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2014 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo