WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK"

Transkrypt

1 WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na rok 2007, przyjęta 29 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami. Realizacja budŝetu za 2007 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: wykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budŝetowej, dostosowaniu budŝetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieŝących i inwestycyjnych, korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a takŝe dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków, bieŝącej analizie wykonania budŝetu. W uchwalonym 29 marca 2007 roku budŝecie gminy na 2007 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budŝetu gminy wynosiły: dochody ,00 zł wydatki ,00 zł deficyt ,00 zł przy załoŝeniu, Ŝe źródłem sfinansowania deficytu budŝetowego będzie kredyt bankowy oraz poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i wolne środki lat ubiegłych. Łącznie przychody finansowe planowane były na kwotę ,00 zł. W budŝecie gminy zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę poŝyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi na ogólna kwotę ,00 zł, spłatę poŝyczki zaciągniętej w BGK na dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych ,00 zł i spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2006 na sfinansowanie deficytu budŝetowego w kwocie ,00 zł. W ramach planowanych wydatków budŝetowych ustalono: 1) wydatki bieŝące ,00 zł w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł b) dotacje dla innych jednostek ,00 zł 1

2 c) wydatki związane z obsługą długu ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł w tym: a) wydatki inwestycyjne ,00 zł b) pozostałe wydatki majątkowe ,00 zł W uchwale budŝetowej na rok 2007 zostały takŝe zapisane przychody i wydatki środków specjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zakładu BudŜetowego Opoczyńska Fala realizacji Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie budŝetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Opoczna. Po dokonanych zmianach plan budŝetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił: 1) Dochody ,21 zł 2) Wydatki ,21 zł Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi ,00 zł. W trakcie realizacji budŝetu zmieniła się równieŝ kwota przychodów, które wg planu na dzień roku wyniosły ,00 zł, natomiast rozchody ,00 zł i zostały zmniejszone w stosunku do planowanych na dzień rok o kwotę ,00 zł, czyli o kwotę umorzonych kwot poŝyczek przypadających do spłaty w roku Wykonanie budŝetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco: 1) Dochody ,24 zł 2) Wydatki ,37 zł w tym: - wydatki bieŝące ,22 zł - wydatki majątkowe ,15 zł Wynik budŝetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia poniŝsza tabela: Lp. Wyszczególnienie Plan budŝetu Wykonanie na % po zmianach r. wykonania I Dochody budŝetu , ,24 100,93 II Wydatki budŝetu w tym: wydatki majątkowe , , , ,15 70,57 90,28 2

3 III Deficyt/NadwyŜka , ,87 IV Przychody w tym: poŝyczki na inwestycje niewykorzystane środki z lat ubiegłych kredyt na inne wydatki , , , , , , ,00 0,00 V Rozchody , ,46 VI Wynik ,41 Nadmienić naleŝy, iŝ w pozycji rozchody, które dotyczą spłat poŝyczek, znaczny udział mają spłaty poŝyczek i kredytu zaciągnięte na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych; jest to kwota plan ,00zł, wykonanie ,26 zł. DOCHODY Plan dochodów budŝetu gminy Opoczno na rok 2007 został przyjęty Uchwałą Nr V/46/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2007 roku w wysokości ,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w 2007 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę ,21 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2007 roku kwotą ,21 zł. Nadmienić naleŝy, iŝ plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ciągu roku został zmniejszony o kwotę ,79 zł, natomiast na realizację zadań własnych zwiększony o kwotę ,00 zł, Z zestawienia powyŝszych kwot wynika, iŝ dochody własne zostały zwiększone o kwotę ,00, w tym na realizacje zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami ,00 zł Dokonane zmiany w planie dochodów ujęte są w tabeli Nr 1, podobnie jak równieŝ realizacja dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budŝetowej. Tabela Nr1 Wykonanie planu dochodów za 2007 rok dział rozdz. par. treść plan na dzień r zmiany +/- plan po zmianach 2007 wykonanie 2007 rok % 8/ ROLNICTWO i ŁOWIECTWO , , , ,59 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,70 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , , ,65 114,6 3

4 6298 środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,00 0, , ,05 100, Pozostała działalność 500, , , ,89 97, wpływy z róŝnych opłat 500,00 0,00 500,00 200,00 40, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,89 98,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , ,21 100, Drogi publiczne gminne ,00 0, , ,21 100, środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,00 0, , ,21 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,83 112, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,83 112, wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , , , ,57 100, wpływy z róŝnych opłat 9 600,00 0, , ,30 259, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,97 102,9 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 0, , ,50 94, wpływy z usług 5 000,00 0, , ,77 103, wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 0, , ,74 124, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 0, , , ,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , , ,00 100, Cmentarze 0, , , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, , ,00 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,34 96, Urzędy Wojewódzkie , , , ,80 101, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0, , ,80 124, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 220, , ,54 94, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 220, , ,04 93, wpływy z usług ,00 0, , ,70 97, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 3 000, wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, , ,80 52,3 751 URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 690, , , ,00 99,6 4

5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 5 690,00 0, , ,00 100, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 690,00 0, , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , , ,00 99,5 dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , , ,00 99,5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,00 0, , ,43 85, Obrona cywilna 2 000,00 0, , ,00 100, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000,00 0, , ,00 100, StraŜ Miejska ,00 0, , ,43 83, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,00 0, , ,43 83,2 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , ,81 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , ,07 71,8 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 0, , ,49 71, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 376, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,01 88, podatek od nieruchomości ,00 0, , ,21 88, podatek rolny 5 200,00 0, , ,00 99, podatek leśny ,00 0, , ,00 95, podatek od środków transportowych ,00 0, , ,00 103, podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , ,00 80, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, , , ,80 131, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , ,33 109, podatek od nieruchomości ,00 0, , ,17 108, podatek rolny ,00 0, , ,10 101, podatek leśny ,00 0, , ,23 95, podatek od środków transportowych ,00 0, , ,09 145, podatek od spadków i darowizn ,00 0, , ,05 46, podatek od posiadania psów 0,00 60, wpływy z opłaty targowej ,00 0, , ,80 86, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1 000,00 0, ,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,62 108,8 5

6 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 463, , , ,27 119, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 675, , ,94 88, wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , ,52 85, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 100,00 675, , ,40 99, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000,00 0, , ,32 207, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 0, , ,00 119, Wpływy z róŝnych rozliczeń , , , ,34 162, wpływy z róŝnych opłat ,00 0, , ,34 91, wpływy z róŝnych dochodów 5 000, , , ,00 233, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , , ,12 108, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , ,00 108, podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,12 111,0 758 RÓśNE ROZLICZENIA , , , ,80 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 100, subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , ,00 100, Rozliczenia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 100, dotacje celowe z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst ,00 0, , ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe ,00 0, , ,80 48, pozostałe odsetki ,00 0, , ,80 48, Część równowaŝąca subwencji ogólnej ,00 0, , ,00 100, subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 0, , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,26 98, Szkoły podstawowe , , , ,01 97, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,55 93, wpływy z usług , , , ,86 99, pozostałe odsetki , , , ,87 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0, , , ,00 91, wpływy z róŝnych dochodów 4 825, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , ,73 70,7 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,00 100, Przedszkola , , , ,34 98,8 6

7 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250,00 250,00 250,00 100, wpływy z usług , , , ,73 98, pozostałe odsetki 1 010, , , ,61 80, Gimnazja , , , ,14 99, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,12 100, wpływy z usług , , , ,32 98, wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 933,00 933,00 933,10 100, pozostałe odsetki 3 200,00-479, , ,81 102, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 360,00 360,00 360,00 100, wpływy z róŝnych dochodów 550,00 397,00 947,00 946,79 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 000,00-465,00 535, ,28 294, wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 80,00 80,00 70,00 87, pozostałe odsetki 1 000,00-545,00 455, ,28 331, Pozostała działalność , , ,49 99, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , ,49 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 0, , ,33 101, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , ,33 101, wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaŝ alkoholu ,00 0, , ,33 101,9 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,84 98, Ośrodki wsparcia , , , ,64 97, wpływy z usług , , , ,64 97, Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,99 99, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 300,00 700, ,00 787,78 78, pozostałe odsetki 300,00 300,00 210,88 70, wpływy z róŝnych dochodów 3 000, , , ,48 96, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,15 99,0 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6 000, , , ,70 88, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , , ,82 90, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,28 90,4 7

8 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 700, ,54 145, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,93 97, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,55 96,5 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,0 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 000, , , ,38 111, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,46 98, wpływy z usług ,00 0, , ,75 78, pozostałe odsetki ,00 0, , ,28 90, wpływy z róŝnych dochodów 5 000, , , ,43 102, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 5 862, , ,00 99, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 862, , ,00 99, Pozostała działalność , , , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7 000, , , ,15 100, śłobki 7 000, , , ,00 100, wpływy z usług 7 000, , , ,00 100, Pomoc dla repatriantów , , ,15 100, dotacje celowe przekazane z budŝetu na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,15 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , , ,60 97, Pomoc materialna dla uczniów 0, , , ,60 97, dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , , ,60 97, Pozostała działalność , , ,00 100, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,40 100, Pozostała działalność , , , ,40 100, wpływy z róŝnych opłat ,00 0, , ,57 103, dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych ,00 0, , ,00 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, , ,50 55, otrzymane spadki, zapisy i darowizny 9 500, , ,33 140,8 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 188, , ,20 100, Pozostała działalność 4 188, , ,20 100,0 8

9 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 107, , ,70 100, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 81,00 81,00 80,50 99,4 Razem , , , ,79 100,9 Dochody ogółem za 2007 rok zostały wykonane w 100,93%. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia poniŝsza tabela: Tabela Nr 2 Realizacja dochodów z tytułu zadań zleconych dział rozdz. par. treść plan po zmianach ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Pozostała działalność wykonanie 2007 r. % 6/ , , , , ,99 97,99 dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,89 97, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 99,58 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 690, ,00 100,00 dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 5 690, ,00 100, , ,00 99, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,00 99,54 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 2 000, ,00 100, Obrona cywilna 2 000, ,00 100,00 9

10 dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 2 000, ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,98 98, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,15 98, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,15 98, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,28 90,35 dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,28 90,35 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,55 96, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,55 96, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 5 862, ,00 99, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 862, ,00 99, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,00 dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 OGÓŁEM , ,87 98,79 Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budŝetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 98,79 %. Na wykonane dochody budŝetu gminu Opoczno w omawianym okresie w wysokości ,24 zł składają się wpływy z następujących tytułów: 1. Dochody z podatków Planowane dochody w tej grupie w wysokości ,00 zł zrealizowano w kwocie ,31 zł co stanowi 96,50% z tego: 10

11 podatek od nieruchomości ,38 zł podatek rolny ,10 zł podatek leśny ,23 zł podatek od środków transportowych ,09 zł podatek opłacany w formie karty podatkowej ,49 zł podatek od spadku i darowizn ,05 zł podatek od czynności cywilno-prawnych ,62 zł podatek od posiadania psów 60,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków ,35 zł Dochody z tytułu wpływów z podatków wykonane zostały w 96,50%. W tej grupie dochodów najniŝsze wykonanie planu występuje z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonanie 46,87%, jak równieŝ wpływy z karty podatkowej - wykonanie 71,29%. Realizacja dochodów w obu tych przypadkach nie jest uzaleŝniona od czynności pracowników urzędu miejskiego. NiŜsze wykonanie planu dochodów występuje równieŝ w pozycji podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonanie 92,22%, na tą sytuację ma wpływ zaległość od PKP, sięgająca ok ,00 zł, od której to mamy przejąć nieruchomości. Ponad 100% wykonanie dochodów z tytułu podatków wystąpiło we wpływach z podatku od środków transportowych 133,96%. Jest to wynikiem skutecznej ściągalności podatku, jak równieŝ ujawnienia nowych pojazdów do opodatkowania. Tylko w samym czwartym kwartale 2007 roku wpływy z tego podatku sięgały około ,00 zł, pomimo iŝ termin wpłaty drugiej raty podarku to 15 wrzesień 2007 rok. W tej grupie dochodów znaczną część stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. W ostatnich latach nie odnotowywano takich wpływów z tego podatku. Na tak wysoki wpływ dochodów z tego tytułu miał wpływ podział firmy Opoczno S.A na dwie spółki: Opoczno S.S i Opoczno sp. z o.o. od którego dokonano opłaty ok ,00 zł. W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2007 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę ,79 zł z tego: podatek od nieruchomości ,90 zł w tym od osób prawnych ,07 zł podatek rolny 4.242,91 zł podatek leśny 178,60 zł podatek od środków transportowych ,38 zł w tym od osób prawnych ,00 zł 11

12 Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosuje równieŝ inne ulgi w postaci rozłoŝenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę ,50 zł. Kolejna ulga to kontynuacja zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę ,00 zł. Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniŝenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą ,00 zł, z podziałem na: podatek rolny ,00 podatek od nieruchomości ,00 podatek od środków transportowych ,00 2. Dochody z opłat Planowane dochody w tej grupie w wysokości ,00 zł zrealizowano w kwocie ,26 zł co stanowi 91,98% z tego: opłata skarbowa ,52 zł opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,33 zł opłata targowa ,80 zł dochody z tego tytułu wykonane zostały w 86,18%, dochody te są realizowane przez firmę, która zarządza targowiskami na zlecenie gminy Opoczno opłaty adiacenckie ,57 zł opłata eksploatacyjna 4.772,40 zł jest to opłata, która w części naleŝy się gminie za wydobywanie kopalin 60%, na podstawie przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze wpływy z róŝnych opłat ,64 zł w tym: największą pozycję stanowią zwroty kosztów z tytułu wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaŝy i zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości ,30zł. Największy udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłat stanowi opłata skarbowa, która jest realizowana równieŝ, zgodnie z podpisaną umową, przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe. Dochody z tego tytułu stanowią 46,53% dochodów tej grupy. Znaczny udział w tej grupie dochodów stanowią równieŝ opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaŝ alkoholi 30,33% dochodów tej grupy. 12

13 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości ,00 zł zrealizowano w kwocie ,12 zł co stanowi 108,42% Na dochody te składają się: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane w wysokości zł, zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 108,12% udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budŝetu państwa, określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 4 ust 2. Zgodnie z tym zapisem wysokość udziału gmin we wpływach z podatku, dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeŝeniem art. 89 tej ustawy. Po uwzględnieniu tych zapisów wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 roku wynosi 36,22%. Plan dochodów z tego tytułu ustalany jest przez Ministerstwo Finansów. Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, poniewaŝ dochody podatkowe planowane są w budŝecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyŝszym faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. W omawianym okresie wpływy z tego tytułu okazały się większe aniŝeli planowane, są one uzaleŝnione od faktycznych wpływów z tego podatku do budŝetu państwa. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wynoszące 6,71% wpływów z tego tytułu, zaplanowane w wysokości zł, zrealizowano w kwocie ,12 zł, co stanowi 110,975%, plan z tego tytułu w ciągu roku został zwiększony o kwotę ,00 zł, pierwotny plan ustalany był na poziomie wykonania roku Wielkość dochodów z tego tytułu jest prognozą, ustalaną głównie na podstawie wykonania roku poprzedniego. Według art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom, na terenie których znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. JeŜeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione 13

14 organizacyjnie zakłady (oddziały) połoŝone na terenie innych gmin, niŝ na terenie której ma swoją siedzibę ta osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna, to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane do budŝetów gmin, na których terenie połoŝone są te zakłady (oddziały), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Urząd Skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika przekazuje gminie, na terenie której podatnik posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział) naleŝne jej udziały. 4. Dochody z majątku gminy Planowane dochody z majątku gminy w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,58 zł co stanowi 107,79% Na dochody te składają się: wpływy z tytułu opłat za wieczyste uŝytkowanie gruntu w kwocie ,57 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego ,32 zł wpływy z tytułu dzierŝawy naszych zasobów komunalnych oddanych w dzierŝawę do ZGM-u 4.728,36 zł wpływy z tytułu najmu mieszkań i lokali uŝytkowych stanowiących majątek gminy Opoczno (czynsze), administrowanych przez ZGM ,33 zł wpływy te dotyczą wpłat zaległości roku 2005, gdyŝ od roku 2006, zgodnie z podpisaną umową dochody z tytułu najmu mieszkań i lokali uŝytkowych stanowią przychody ZGM-u wpływy z najmu gruntów na targowiskach miejskich, pod garaŝami i inne ,28 zł przy planie zł tj. 102,49% wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowanie wieczystego w prawo własności, zaplanowana jest kwota ,00 zł jako przekształcenia na osiedlach budownictwa jednorodzinnego, w 2007 roku zrealizowano dochody z tego tytułu ,50 zł wpływy ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych ,00 zł przy planie zakładanym na ten rok zł tj. 249,68% Przekroczenie dochodów w stosunku do planu 2007 roku z tytułu sprzedaŝy lokali mieszkalnych spowodowane było następującymi czynnikami: o zmianą Rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, które na podstawie 6 pkt 14 zmniejszone zostały o połowę przy wykupie lokali mieszkalnych. W związku z tą zmianą właściciele lokali mieszkalnych wstrzymali 14

15 się z ich wykupem. W związku z powyŝszym w IV kwartale 2006 r. sprzedano tylko jeden lokal mieszkalny, pomimo złoŝonych wniosków o wykup. Ogółem w 2006 roku plan przewidywał sprzedaŝ 30 lokali mieszkalnych, a sprzedano jedynie 17. W I kwartale 2007 roku sprzedano 19 lokali mieszkalnych, realizując wnioski z 2006 roku, co spowodowało znaczny wzrost ilości sprzedanych lokali w 2007 roku, ogółem sprzedano 52 lokale, o drugą przyczyną zwiększenia dochodów z tego tytułu był najprawdopodobniej wzrost ceny 1 m 2 lokalu mieszkalnego na rynku krajowym, jak równieŝ w naszej gminie. W 2006 roku ceny kształtowały się w granicach zł/m 2, natomiast w 2007 roku sukcesywnie rosły i kształtowały się na poziomie zł/m 2. wpływy ze sprzedaŝy gruntów ,74 zł przy planie zł tj. 95,44%, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych ,00 zł dotyczy zbycia udziałów ZEC-u, 100,0% planu, kwota ,00 zł (jedna rata) dotyczy planowanej wpłaty roku 2006, która została przekazana przez Spółdzielnię Mieszkaniową Nasz Dom w styczniu 2007 roku, odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego uŝytkowania i zbycia udziałów ZEC-u (zgodnie z zapisami w akcie notarialnym) ,48 zł 5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budŝetowe Dochody realizowane przez gminne jednostki budŝetowe zaplanowano w łącznej kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,42 zł co stanowi 95,32% z tego: wpływy z najmu i dzierŝawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach ,37 zł wpływy usług świadczonych przez jednostki budŝetowe ,30 zł wpływy te dotyczą odpłatności za posiłki, pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budŝetowych ,73 zł wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1.003,10 zł 15

16 otrzymane darowizny w postaci pienięŝnej 8.065,00 zł pozostałe dochody ,60 zł w tym największą pozycję stanowią zwroty dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami ,90 zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej ,48 zł, dochody realizowane przez Urząd Miejski ,32 zł w tym: - kary pienięŝne za nieterminowe realizowanie umów ,04 zł - darowizny pienięŝne od ludności ,98 zł - odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym ,80 zł - wpływy z usług ,47 zł w tym: reklama firm podczas obchodów Dni Opoczna i DoŜynek zł - 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,80 zł - mandaty nakładane przez StraŜ Miejską ,43 zł - pozostałe dochody ,80 zł 6. Subwencje Dochody z tytułu subwencji z budŝetu państwa zaplanowano w kwocie ,00 zł zrealizowano w kwocie ,00 zł co stanowi 100,00% W dochodach tych największą pozycję stanowi subwencja oświatowa, którą w 2007 roku gmina Opoczno otrzymała w wysokości ,00 zł, tj. 100,0%. W 2007 roku gmina nasza otrzymała informację o wysokości naliczonej części równowaŝącej subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł. Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin naliczana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równowaŝącej subwencji ogólnej dla gmin wydawanym corocznie. 7. Dotacje na zadania własne Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w wysokości ,00 zł zrealizowane zostały w kwocie ,82 zł co stanowi 98,80% z tego: 16

17 nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych ,73 zł przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy ,00 zł dotacja na wypłatę zasiłków okresowych ,00 zł dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe ,00 zł dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboŝszych, przyznawane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową ,60 zł dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół wiejskich 3.882,49 zł dotacja na przeprowadzenie egzaminu maturalnego 8.824,00 zł dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na awans nauczycieli 240,00 zł Niewykorzystane dotacje w 100.0% zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych ,27 zł, sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 360,00 zł, stypendia i zasiłki dla uczniów 8.043,40 zł. 8. Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień i umów Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zaplanowane w wysokości ,00 zł zrealizowano w kwocie ,15 zł co stanowi 99,98% w tym: dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej utrzymanie grobów wojennych 5.000,00 zł dotacja przekazana w 100% dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej pomoc dla repatriantów ,15 zł, 17

18 dotacja Starostwa Powiatowego w Opocznie z przeznaczeniem na sprzątanie dróg powiatowych ,00 zł 9. Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane w kwocie ,21 zł zrealizowano w wysokości ,87 zł co stanowi 98,79% w tym na realizację zadań z zakresu: administracji publicznej na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych i akcję kurierską ,00 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,89 zł prowadzenia stałej aktualizacji spisów wyborców 5.690,00 zł zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce ,00 zł obrony cywilnej 2.000,00 zł świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,15 zł wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,28 zł wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,55 zł usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 5.852,00 zł wybory do Sejmu i Senatu ,00 zł 10. Środki na zadania bieŝące i inwestycyjne z innych źródeł Środki na zadania bieŝące i inwestycyjne pozyskane ze źródeł pozabudŝetowych zaplanowane w wysokości ,00 zł zrealizowano w kwocie ,26 zł 18

19 co stanowi 100,34% w tym: rekompensata utraconych dochodów w podatkach z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych (Zakłady Pracy Chronionej) ,00 zł środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych ,26 zł środki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Sielcu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ,00 zł środki na dobudowę świetlicy integracyjne przy ZSS Nr 2 ze środków Urzędu Marszałkowskiego ,00 zł środki na zakup nowej wersji oprogramowania SOWA na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ze środków Urzędu Marszałkowskiego ,00 zł Plan został zrealizowany w 100,34%, Przekazane środki dotyczące realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych dotyczą, rozliczenia inwestycji realizowanych w poprzednim roku, a mianowicie : aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej ,05 zł modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8810 mb ,21 zł W budŝecie gminy plan przychodów, po zmianach na dzień rok, został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym kwota ,00 stanowi niewykorzystane środki z lat ubiegłych, które były do dyspozycji od podjęcia uchwały budŝetowej. Kwota zaplanowanych kredytów i poŝyczek w wysokości ,00 zł nie została zrealizowana. W roku 2007 zaciągnięto poŝyczkę tylko w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno, z przeznaczeniem na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko ,00 zł i opracowanie studium wykonalności ,00 zł. Rozchody budŝetu gminy Opoczno planowane w kwocie ,00 zł zrealizowane zostały w kwocie ,46 zł, które stanowią spłacone do 31 grudnia raty poŝyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie ,25 zł (w tym poŝyczka na prefinansowanie i udział własny ,05 zł), poŝyczka zaciągnięta w BGK na zapewnienie płynności projektu - Modernizacja Dróg 19

20 gminnych o łącznej długości 8810 mb na terenie gminy Opoczno (poŝyczka na prefinansowanie ,21 zł) i kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej na pokrycie deficytu budŝetowego ,00 zł. Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniŝszy wykres: 26,52 19,06 24,36 23,58 3,55 2,93 dochody z podatków i opłat udziały w podatkach stanowiącychdochód budŝetu państwa dochody z majątku gminy pozostałe dochody własne dotacje subwencje Jak wynika z przedstawionego wykresu nieco większy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. zewnętrzne, czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 50,10% całości zrealizowanych dochodów. Kolejną pozycją stanowiącą znaczny udział w dochodach ogółem (24,36%), stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa, które zaliczane są do dochodów własnych. Wielkość zrealizowanych dochodów według źródeł powstania przedstawia tabela nr 3 Tabela nr 3 Realizacja dochodów budŝetu gminy Opoczno według źródeł powstania wyszczególnienie plan na dzień r wykonanie na dzień r wskaźnik 4: DOCHODY OGÓŁEM , ,79 100,93% OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE , ,69 102,34% Dochody z podatków , ,31 96,50% 0310 podatek od nieruchomości , ,38 92,22% 0320 podatek rolny , ,10 101,06% 20

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo