WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK"

Transkrypt

1 WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na rok 2007, przyjęta 29 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami. Realizacja budŝetu za 2007 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: wykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budŝetowej, dostosowaniu budŝetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieŝących i inwestycyjnych, korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a takŝe dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków, bieŝącej analizie wykonania budŝetu. W uchwalonym 29 marca 2007 roku budŝecie gminy na 2007 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budŝetu gminy wynosiły: dochody ,00 zł wydatki ,00 zł deficyt ,00 zł przy załoŝeniu, Ŝe źródłem sfinansowania deficytu budŝetowego będzie kredyt bankowy oraz poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i wolne środki lat ubiegłych. Łącznie przychody finansowe planowane były na kwotę ,00 zł. W budŝecie gminy zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę poŝyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi na ogólna kwotę ,00 zł, spłatę poŝyczki zaciągniętej w BGK na dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych ,00 zł i spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2006 na sfinansowanie deficytu budŝetowego w kwocie ,00 zł. W ramach planowanych wydatków budŝetowych ustalono: 1) wydatki bieŝące ,00 zł w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł b) dotacje dla innych jednostek ,00 zł 1

2 c) wydatki związane z obsługą długu ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł w tym: a) wydatki inwestycyjne ,00 zł b) pozostałe wydatki majątkowe ,00 zł W uchwale budŝetowej na rok 2007 zostały takŝe zapisane przychody i wydatki środków specjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zakładu BudŜetowego Opoczyńska Fala realizacji Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie budŝetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Opoczna. Po dokonanych zmianach plan budŝetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił: 1) Dochody ,21 zł 2) Wydatki ,21 zł Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi ,00 zł. W trakcie realizacji budŝetu zmieniła się równieŝ kwota przychodów, które wg planu na dzień roku wyniosły ,00 zł, natomiast rozchody ,00 zł i zostały zmniejszone w stosunku do planowanych na dzień rok o kwotę ,00 zł, czyli o kwotę umorzonych kwot poŝyczek przypadających do spłaty w roku Wykonanie budŝetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco: 1) Dochody ,24 zł 2) Wydatki ,37 zł w tym: - wydatki bieŝące ,22 zł - wydatki majątkowe ,15 zł Wynik budŝetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia poniŝsza tabela: Lp. Wyszczególnienie Plan budŝetu Wykonanie na % po zmianach r. wykonania I Dochody budŝetu , ,24 100,93 II Wydatki budŝetu w tym: wydatki majątkowe , , , ,15 70,57 90,28 2

3 III Deficyt/NadwyŜka , ,87 IV Przychody w tym: poŝyczki na inwestycje niewykorzystane środki z lat ubiegłych kredyt na inne wydatki , , , , , , ,00 0,00 V Rozchody , ,46 VI Wynik ,41 Nadmienić naleŝy, iŝ w pozycji rozchody, które dotyczą spłat poŝyczek, znaczny udział mają spłaty poŝyczek i kredytu zaciągnięte na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych; jest to kwota plan ,00zł, wykonanie ,26 zł. DOCHODY Plan dochodów budŝetu gminy Opoczno na rok 2007 został przyjęty Uchwałą Nr V/46/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2007 roku w wysokości ,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w 2007 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę ,21 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2007 roku kwotą ,21 zł. Nadmienić naleŝy, iŝ plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ciągu roku został zmniejszony o kwotę ,79 zł, natomiast na realizację zadań własnych zwiększony o kwotę ,00 zł, Z zestawienia powyŝszych kwot wynika, iŝ dochody własne zostały zwiększone o kwotę ,00, w tym na realizacje zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami ,00 zł Dokonane zmiany w planie dochodów ujęte są w tabeli Nr 1, podobnie jak równieŝ realizacja dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budŝetowej. Tabela Nr1 Wykonanie planu dochodów za 2007 rok dział rozdz. par. treść plan na dzień r zmiany +/- plan po zmianach 2007 wykonanie 2007 rok % 8/ ROLNICTWO i ŁOWIECTWO , , , ,59 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,70 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , , ,65 114,6 3

4 6298 środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,00 0, , ,05 100, Pozostała działalność 500, , , ,89 97, wpływy z róŝnych opłat 500,00 0,00 500,00 200,00 40, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,89 98,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , ,21 100, Drogi publiczne gminne ,00 0, , ,21 100, środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,00 0, , ,21 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,83 112, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,83 112, wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , , , ,57 100, wpływy z róŝnych opłat 9 600,00 0, , ,30 259, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,97 102,9 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 0, , ,50 94, wpływy z usług 5 000,00 0, , ,77 103, wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 0, , ,74 124, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 0, , , ,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , , ,00 100, Cmentarze 0, , , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, , ,00 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,34 96, Urzędy Wojewódzkie , , , ,80 101, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0, , ,80 124, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 220, , ,54 94, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 220, , ,04 93, wpływy z usług ,00 0, , ,70 97, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 3 000, wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, , ,80 52,3 751 URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 690, , , ,00 99,6 4

5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 5 690,00 0, , ,00 100, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 690,00 0, , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , , ,00 99,5 dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , , ,00 99,5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,00 0, , ,43 85, Obrona cywilna 2 000,00 0, , ,00 100, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000,00 0, , ,00 100, StraŜ Miejska ,00 0, , ,43 83, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,00 0, , ,43 83,2 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , ,81 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , ,07 71,8 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 0, , ,49 71, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 376, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,01 88, podatek od nieruchomości ,00 0, , ,21 88, podatek rolny 5 200,00 0, , ,00 99, podatek leśny ,00 0, , ,00 95, podatek od środków transportowych ,00 0, , ,00 103, podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , ,00 80, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, , , ,80 131, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , ,33 109, podatek od nieruchomości ,00 0, , ,17 108, podatek rolny ,00 0, , ,10 101, podatek leśny ,00 0, , ,23 95, podatek od środków transportowych ,00 0, , ,09 145, podatek od spadków i darowizn ,00 0, , ,05 46, podatek od posiadania psów 0,00 60, wpływy z opłaty targowej ,00 0, , ,80 86, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1 000,00 0, ,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,62 108,8 5

6 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 463, , , ,27 119, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 675, , ,94 88, wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , ,52 85, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 100,00 675, , ,40 99, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000,00 0, , ,32 207, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 0, , ,00 119, Wpływy z róŝnych rozliczeń , , , ,34 162, wpływy z róŝnych opłat ,00 0, , ,34 91, wpływy z róŝnych dochodów 5 000, , , ,00 233, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , , ,12 108, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , ,00 108, podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,12 111,0 758 RÓśNE ROZLICZENIA , , , ,80 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 100, subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , ,00 100, Rozliczenia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 100, dotacje celowe z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst ,00 0, , ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe ,00 0, , ,80 48, pozostałe odsetki ,00 0, , ,80 48, Część równowaŝąca subwencji ogólnej ,00 0, , ,00 100, subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 0, , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,26 98, Szkoły podstawowe , , , ,01 97, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,55 93, wpływy z usług , , , ,86 99, pozostałe odsetki , , , ,87 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0, , , ,00 91, wpływy z róŝnych dochodów 4 825, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , ,73 70,7 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,00 100, Przedszkola , , , ,34 98,8 6

7 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250,00 250,00 250,00 100, wpływy z usług , , , ,73 98, pozostałe odsetki 1 010, , , ,61 80, Gimnazja , , , ,14 99, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,12 100, wpływy z usług , , , ,32 98, wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 933,00 933,00 933,10 100, pozostałe odsetki 3 200,00-479, , ,81 102, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 360,00 360,00 360,00 100, wpływy z róŝnych dochodów 550,00 397,00 947,00 946,79 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 000,00-465,00 535, ,28 294, wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 80,00 80,00 70,00 87, pozostałe odsetki 1 000,00-545,00 455, ,28 331, Pozostała działalność , , ,49 99, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , ,49 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 0, , ,33 101, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , ,33 101, wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaŝ alkoholu ,00 0, , ,33 101,9 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,84 98, Ośrodki wsparcia , , , ,64 97, wpływy z usług , , , ,64 97, Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,99 99, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 300,00 700, ,00 787,78 78, pozostałe odsetki 300,00 300,00 210,88 70, wpływy z róŝnych dochodów 3 000, , , ,48 96, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,15 99,0 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6 000, , , ,70 88, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , , ,82 90, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,28 90,4 7

8 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 700, ,54 145, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,93 97, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,55 96,5 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,0 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 000, , , ,38 111, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,46 98, wpływy z usług ,00 0, , ,75 78, pozostałe odsetki ,00 0, , ,28 90, wpływy z róŝnych dochodów 5 000, , , ,43 102, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 5 862, , ,00 99, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 862, , ,00 99, Pozostała działalność , , , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7 000, , , ,15 100, śłobki 7 000, , , ,00 100, wpływy z usług 7 000, , , ,00 100, Pomoc dla repatriantów , , ,15 100, dotacje celowe przekazane z budŝetu na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,15 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , , ,60 97, Pomoc materialna dla uczniów 0, , , ,60 97, dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , , ,60 97, Pozostała działalność , , ,00 100, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,40 100, Pozostała działalność , , , ,40 100, wpływy z róŝnych opłat ,00 0, , ,57 103, dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych ,00 0, , ,00 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, , ,50 55, otrzymane spadki, zapisy i darowizny 9 500, , ,33 140,8 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 188, , ,20 100, Pozostała działalność 4 188, , ,20 100,0 8

9 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 107, , ,70 100, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 81,00 81,00 80,50 99,4 Razem , , , ,79 100,9 Dochody ogółem za 2007 rok zostały wykonane w 100,93%. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia poniŝsza tabela: Tabela Nr 2 Realizacja dochodów z tytułu zadań zleconych dział rozdz. par. treść plan po zmianach ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Pozostała działalność wykonanie 2007 r. % 6/ , , , , ,99 97,99 dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,89 97, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 99,58 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 690, ,00 100,00 dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 5 690, ,00 100, , ,00 99, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,00 99,54 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 2 000, ,00 100, Obrona cywilna 2 000, ,00 100,00 9

10 dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 2 000, ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,98 98, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,15 98, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,15 98, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,28 90,35 dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,28 90,35 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,55 96, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,55 96, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 5 862, ,00 99, dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 862, ,00 99, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,00 dotacje celowe z otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 OGÓŁEM , ,87 98,79 Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budŝetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 98,79 %. Na wykonane dochody budŝetu gminu Opoczno w omawianym okresie w wysokości ,24 zł składają się wpływy z następujących tytułów: 1. Dochody z podatków Planowane dochody w tej grupie w wysokości ,00 zł zrealizowano w kwocie ,31 zł co stanowi 96,50% z tego: 10

11 podatek od nieruchomości ,38 zł podatek rolny ,10 zł podatek leśny ,23 zł podatek od środków transportowych ,09 zł podatek opłacany w formie karty podatkowej ,49 zł podatek od spadku i darowizn ,05 zł podatek od czynności cywilno-prawnych ,62 zł podatek od posiadania psów 60,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków ,35 zł Dochody z tytułu wpływów z podatków wykonane zostały w 96,50%. W tej grupie dochodów najniŝsze wykonanie planu występuje z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonanie 46,87%, jak równieŝ wpływy z karty podatkowej - wykonanie 71,29%. Realizacja dochodów w obu tych przypadkach nie jest uzaleŝniona od czynności pracowników urzędu miejskiego. NiŜsze wykonanie planu dochodów występuje równieŝ w pozycji podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonanie 92,22%, na tą sytuację ma wpływ zaległość od PKP, sięgająca ok ,00 zł, od której to mamy przejąć nieruchomości. Ponad 100% wykonanie dochodów z tytułu podatków wystąpiło we wpływach z podatku od środków transportowych 133,96%. Jest to wynikiem skutecznej ściągalności podatku, jak równieŝ ujawnienia nowych pojazdów do opodatkowania. Tylko w samym czwartym kwartale 2007 roku wpływy z tego podatku sięgały około ,00 zł, pomimo iŝ termin wpłaty drugiej raty podarku to 15 wrzesień 2007 rok. W tej grupie dochodów znaczną część stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. W ostatnich latach nie odnotowywano takich wpływów z tego podatku. Na tak wysoki wpływ dochodów z tego tytułu miał wpływ podział firmy Opoczno S.A na dwie spółki: Opoczno S.S i Opoczno sp. z o.o. od którego dokonano opłaty ok ,00 zł. W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2007 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę ,79 zł z tego: podatek od nieruchomości ,90 zł w tym od osób prawnych ,07 zł podatek rolny 4.242,91 zł podatek leśny 178,60 zł podatek od środków transportowych ,38 zł w tym od osób prawnych ,00 zł 11

12 Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosuje równieŝ inne ulgi w postaci rozłoŝenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę ,50 zł. Kolejna ulga to kontynuacja zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę ,00 zł. Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniŝenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą ,00 zł, z podziałem na: podatek rolny ,00 podatek od nieruchomości ,00 podatek od środków transportowych ,00 2. Dochody z opłat Planowane dochody w tej grupie w wysokości ,00 zł zrealizowano w kwocie ,26 zł co stanowi 91,98% z tego: opłata skarbowa ,52 zł opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,33 zł opłata targowa ,80 zł dochody z tego tytułu wykonane zostały w 86,18%, dochody te są realizowane przez firmę, która zarządza targowiskami na zlecenie gminy Opoczno opłaty adiacenckie ,57 zł opłata eksploatacyjna 4.772,40 zł jest to opłata, która w części naleŝy się gminie za wydobywanie kopalin 60%, na podstawie przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze wpływy z róŝnych opłat ,64 zł w tym: największą pozycję stanowią zwroty kosztów z tytułu wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaŝy i zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości ,30zł. Największy udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłat stanowi opłata skarbowa, która jest realizowana równieŝ, zgodnie z podpisaną umową, przez Urząd Skarbowy i Starostwo Powiatowe. Dochody z tego tytułu stanowią 46,53% dochodów tej grupy. Znaczny udział w tej grupie dochodów stanowią równieŝ opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaŝ alkoholi 30,33% dochodów tej grupy. 12

13 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu w wysokości ,00 zł zrealizowano w kwocie ,12 zł co stanowi 108,42% Na dochody te składają się: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowane w wysokości zł, zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 108,12% udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budŝetu państwa, określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 4 ust 2. Zgodnie z tym zapisem wysokość udziału gmin we wpływach z podatku, dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeŝeniem art. 89 tej ustawy. Po uwzględnieniu tych zapisów wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 roku wynosi 36,22%. Plan dochodów z tego tytułu ustalany jest przez Ministerstwo Finansów. Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, poniewaŝ dochody podatkowe planowane są w budŝecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyŝszym faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. W omawianym okresie wpływy z tego tytułu okazały się większe aniŝeli planowane, są one uzaleŝnione od faktycznych wpływów z tego podatku do budŝetu państwa. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wynoszące 6,71% wpływów z tego tytułu, zaplanowane w wysokości zł, zrealizowano w kwocie ,12 zł, co stanowi 110,975%, plan z tego tytułu w ciągu roku został zwiększony o kwotę ,00 zł, pierwotny plan ustalany był na poziomie wykonania roku Wielkość dochodów z tego tytułu jest prognozą, ustalaną głównie na podstawie wykonania roku poprzedniego. Według art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom, na terenie których znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. JeŜeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione 13

14 organizacyjnie zakłady (oddziały) połoŝone na terenie innych gmin, niŝ na terenie której ma swoją siedzibę ta osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna, to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane do budŝetów gmin, na których terenie połoŝone są te zakłady (oddziały), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Urząd Skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika przekazuje gminie, na terenie której podatnik posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział) naleŝne jej udziały. 4. Dochody z majątku gminy Planowane dochody z majątku gminy w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,58 zł co stanowi 107,79% Na dochody te składają się: wpływy z tytułu opłat za wieczyste uŝytkowanie gruntu w kwocie ,57 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego ,32 zł wpływy z tytułu dzierŝawy naszych zasobów komunalnych oddanych w dzierŝawę do ZGM-u 4.728,36 zł wpływy z tytułu najmu mieszkań i lokali uŝytkowych stanowiących majątek gminy Opoczno (czynsze), administrowanych przez ZGM ,33 zł wpływy te dotyczą wpłat zaległości roku 2005, gdyŝ od roku 2006, zgodnie z podpisaną umową dochody z tytułu najmu mieszkań i lokali uŝytkowych stanowią przychody ZGM-u wpływy z najmu gruntów na targowiskach miejskich, pod garaŝami i inne ,28 zł przy planie zł tj. 102,49% wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowanie wieczystego w prawo własności, zaplanowana jest kwota ,00 zł jako przekształcenia na osiedlach budownictwa jednorodzinnego, w 2007 roku zrealizowano dochody z tego tytułu ,50 zł wpływy ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych ,00 zł przy planie zakładanym na ten rok zł tj. 249,68% Przekroczenie dochodów w stosunku do planu 2007 roku z tytułu sprzedaŝy lokali mieszkalnych spowodowane było następującymi czynnikami: o zmianą Rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, które na podstawie 6 pkt 14 zmniejszone zostały o połowę przy wykupie lokali mieszkalnych. W związku z tą zmianą właściciele lokali mieszkalnych wstrzymali 14

15 się z ich wykupem. W związku z powyŝszym w IV kwartale 2006 r. sprzedano tylko jeden lokal mieszkalny, pomimo złoŝonych wniosków o wykup. Ogółem w 2006 roku plan przewidywał sprzedaŝ 30 lokali mieszkalnych, a sprzedano jedynie 17. W I kwartale 2007 roku sprzedano 19 lokali mieszkalnych, realizując wnioski z 2006 roku, co spowodowało znaczny wzrost ilości sprzedanych lokali w 2007 roku, ogółem sprzedano 52 lokale, o drugą przyczyną zwiększenia dochodów z tego tytułu był najprawdopodobniej wzrost ceny 1 m 2 lokalu mieszkalnego na rynku krajowym, jak równieŝ w naszej gminie. W 2006 roku ceny kształtowały się w granicach zł/m 2, natomiast w 2007 roku sukcesywnie rosły i kształtowały się na poziomie zł/m 2. wpływy ze sprzedaŝy gruntów ,74 zł przy planie zł tj. 95,44%, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych ,00 zł dotyczy zbycia udziałów ZEC-u, 100,0% planu, kwota ,00 zł (jedna rata) dotyczy planowanej wpłaty roku 2006, która została przekazana przez Spółdzielnię Mieszkaniową Nasz Dom w styczniu 2007 roku, odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego uŝytkowania i zbycia udziałów ZEC-u (zgodnie z zapisami w akcie notarialnym) ,48 zł 5. Dochody realizowane przez gminne jednostki budŝetowe Dochody realizowane przez gminne jednostki budŝetowe zaplanowano w łącznej kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,42 zł co stanowi 95,32% z tego: wpływy z najmu i dzierŝawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i gimnazjach ,37 zł wpływy usług świadczonych przez jednostki budŝetowe ,30 zł wpływy te dotyczą odpłatności za posiłki, pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budŝetowych ,73 zł wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1.003,10 zł 15

16 otrzymane darowizny w postaci pienięŝnej 8.065,00 zł pozostałe dochody ,60 zł w tym największą pozycję stanowią zwroty dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami ,90 zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej ,48 zł, dochody realizowane przez Urząd Miejski ,32 zł w tym: - kary pienięŝne za nieterminowe realizowanie umów ,04 zł - darowizny pienięŝne od ludności ,98 zł - odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym ,80 zł - wpływy z usług ,47 zł w tym: reklama firm podczas obchodów Dni Opoczna i DoŜynek zł - 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,80 zł - mandaty nakładane przez StraŜ Miejską ,43 zł - pozostałe dochody ,80 zł 6. Subwencje Dochody z tytułu subwencji z budŝetu państwa zaplanowano w kwocie ,00 zł zrealizowano w kwocie ,00 zł co stanowi 100,00% W dochodach tych największą pozycję stanowi subwencja oświatowa, którą w 2007 roku gmina Opoczno otrzymała w wysokości ,00 zł, tj. 100,0%. W 2007 roku gmina nasza otrzymała informację o wysokości naliczonej części równowaŝącej subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł. Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin naliczana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równowaŝącej subwencji ogólnej dla gmin wydawanym corocznie. 7. Dotacje na zadania własne Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w wysokości ,00 zł zrealizowane zostały w kwocie ,82 zł co stanowi 98,80% z tego: 16

17 nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych ,73 zł przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy ,00 zł dotacja na wypłatę zasiłków okresowych ,00 zł dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe ,00 zł dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboŝszych, przyznawane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową ,60 zł dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół wiejskich 3.882,49 zł dotacja na przeprowadzenie egzaminu maturalnego 8.824,00 zł dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na awans nauczycieli 240,00 zł Niewykorzystane dotacje w 100.0% zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych ,27 zł, sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 360,00 zł, stypendia i zasiłki dla uczniów 8.043,40 zł. 8. Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień i umów Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zaplanowane w wysokości ,00 zł zrealizowano w kwocie ,15 zł co stanowi 99,98% w tym: dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej utrzymanie grobów wojennych 5.000,00 zł dotacja przekazana w 100% dotacja na zadania powierzone przez organy administracji rządowej pomoc dla repatriantów ,15 zł, 17

18 dotacja Starostwa Powiatowego w Opocznie z przeznaczeniem na sprzątanie dróg powiatowych ,00 zł 9. Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane w kwocie ,21 zł zrealizowano w wysokości ,87 zł co stanowi 98,79% w tym na realizację zadań z zakresu: administracji publicznej na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych i akcję kurierską ,00 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,89 zł prowadzenia stałej aktualizacji spisów wyborców 5.690,00 zł zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce ,00 zł obrony cywilnej 2.000,00 zł świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,15 zł wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,28 zł wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,55 zł usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 5.852,00 zł wybory do Sejmu i Senatu ,00 zł 10. Środki na zadania bieŝące i inwestycyjne z innych źródeł Środki na zadania bieŝące i inwestycyjne pozyskane ze źródeł pozabudŝetowych zaplanowane w wysokości ,00 zł zrealizowano w kwocie ,26 zł 18

19 co stanowi 100,34% w tym: rekompensata utraconych dochodów w podatkach z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych (Zakłady Pracy Chronionej) ,00 zł środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych ,26 zł środki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Sielcu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ,00 zł środki na dobudowę świetlicy integracyjne przy ZSS Nr 2 ze środków Urzędu Marszałkowskiego ,00 zł środki na zakup nowej wersji oprogramowania SOWA na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ze środków Urzędu Marszałkowskiego ,00 zł Plan został zrealizowany w 100,34%, Przekazane środki dotyczące realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych dotyczą, rozliczenia inwestycji realizowanych w poprzednim roku, a mianowicie : aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej ,05 zł modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8810 mb ,21 zł W budŝecie gminy plan przychodów, po zmianach na dzień rok, został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym kwota ,00 stanowi niewykorzystane środki z lat ubiegłych, które były do dyspozycji od podjęcia uchwały budŝetowej. Kwota zaplanowanych kredytów i poŝyczek w wysokości ,00 zł nie została zrealizowana. W roku 2007 zaciągnięto poŝyczkę tylko w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno, z przeznaczeniem na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko ,00 zł i opracowanie studium wykonalności ,00 zł. Rozchody budŝetu gminy Opoczno planowane w kwocie ,00 zł zrealizowane zostały w kwocie ,46 zł, które stanowią spłacone do 31 grudnia raty poŝyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie ,25 zł (w tym poŝyczka na prefinansowanie i udział własny ,05 zł), poŝyczka zaciągnięta w BGK na zapewnienie płynności projektu - Modernizacja Dróg 19

20 gminnych o łącznej długości 8810 mb na terenie gminy Opoczno (poŝyczka na prefinansowanie ,21 zł) i kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej na pokrycie deficytu budŝetowego ,00 zł. Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniŝszy wykres: 26,52 19,06 24,36 23,58 3,55 2,93 dochody z podatków i opłat udziały w podatkach stanowiącychdochód budŝetu państwa dochody z majątku gminy pozostałe dochody własne dotacje subwencje Jak wynika z przedstawionego wykresu nieco większy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. zewnętrzne, czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 50,10% całości zrealizowanych dochodów. Kolejną pozycją stanowiącą znaczny udział w dochodach ogółem (24,36%), stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa, które zaliczane są do dochodów własnych. Wielkość zrealizowanych dochodów według źródeł powstania przedstawia tabela nr 3 Tabela nr 3 Realizacja dochodów budŝetu gminy Opoczno według źródeł powstania wyszczególnienie plan na dzień r wykonanie na dzień r wskaźnik 4: DOCHODY OGÓŁEM , ,79 100,93% OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE , ,69 102,34% Dochody z podatków , ,31 96,50% 0310 podatek od nieruchomości , ,38 92,22% 0320 podatek rolny , ,10 101,06% 20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2008 roku jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XV/137/08 w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2008 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2008 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2008 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2008 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XV/137/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo