DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA WYKONAWCZA"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: architektura/konstrukcja/instalacje: elektryczne/sanitarne Inwestor : Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: 1. Projekt wykonawczy 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3. Kosztorys inwestorski Styczeń 2015r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianice NFZ

2 NFZ

3 PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: architektura/konstrukcja/instalacje: elektryczne/sanitarne Inwestor : Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: A. Projekt zagospodarowania terenu B. Projekt architektoniczno-budowlany C. Projekt budowlany konstrukcji z opinią o stanie technicznym D. Projekt budowlany wentylacji HVAC E. Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej F. Karty pomieszczeń Załączniki: - Oświadczenie Projektantów, - Zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynależności do izb zawodowych Projektantów. Projektanci: Architektura: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 Konstrukcja: mgr inż. Jolanta Mroczkowska nr upr. 78/80/WMŁ Instalacje sanitarne: tech. Jan Gutry nr upr. 144/83/WŁ Instalacje elektryczne: mgr inż. elektr. Agnieszka Pietrzykowska nr upr. 67/01/WŁ Styczeń 2015r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianice NFZ

4 Oświadczenie Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 01 września 2006 roku nr 156 poz z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci: Architektura: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 Konstrukcja: mgr inż. Jolanta Mroczkowska nr upr. 78/80/WMŁ Instalacje sanitarne: tech. Jan Gutry nr upr. 144/83/WŁ Instalacje elektryczne: mgr inż. elektr. Agnieszka Pietrzykowska nr upr. 67/01/WŁ NFZ

5 A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu wykonawczego przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: architektura Inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: I. Opis techniczny 1. Przedmiot inwestycji 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 3. Projektowane zagospodarowanie działki 4. Zestawienie powierzchni niezbędne do sprawdzenia zgodności z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy 5. Informacje o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6. Wpływ eksploatacji górniczej 7. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia 8. Informacje dodatkowe o terenie II. Część rysunkowa A1. Plan sytuacyjny, skala 1:1000 Projektant: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 Styczeń 2015r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianice architektura_nfz

6 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym należącym do NFZ w Łodzi, położonym w Łodzi przy ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 58, działka nr ewid. 17/18, obręb W Istniejący stan zagospodarowania terenu Nieruchomość jest zabudowana przedmiotowym 3-kondygnacyjnym budynkiem z poddaszem nieużytkowym i dwoma budynkami oficynowymi, jednokondygnacyjnymi, o funkcji administracyjno-biurowej wszystkie, ogrodzona, z istniejącymi przyłączami z sieci miejskich: wodociągowym, kanalizacyjnym, elektroenergetycznym oraz przyłączem z sieci ciepłowniczej. Istniejące są również utwardzenie terenu, zieleń niska i wysoka oraz zjazd z drogi publicznej - ulicy Kopcińskiego. Planowana inwestycja nie wpływa na zmianę parametrów charakterystycznych budynku (powierzchnia zabudowy, wymiary zewnętrzne itp.) i sposób zagospodarowania terenu. Polega jedynie na zmianie sposobu użytkowania poddasza oraz związanej z nią przebudową i termomodernizacją przegród zewnętrznych. 3. Projektowane zagospodarowanie działki Nie dotyczy. 4. Zestawienie powierzchni niezbędne do sprawdzenia zgodności z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy Nie dotyczy. 5. Informacje o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru zabytków jako cześć zespołu Zakładów Przemysłu Spirytusowego Monopol Wódczany z początku XXw., pod numerem A/355/1-8 z Wpływ eksploatacji górniczej Działka nie jest narażona na wpływy eksploatacji górniczej. 7. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia Nie istnieją i nie są przewidziane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników przedmiotowego obiektu budowlanego i otaczającego terenu. 8. Informacje dodatkowe o terenie Działka obejmuje grunty sklasyfikowane jako budowlane. Nie ma zastosowania obowiązek wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Projektant: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz upr. Bud. 12/R-37/ŁOIA/03 architektura_nfz

7 B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY do projektu wykonawczego przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: architektura/instalacje wod-kan Inwestor : Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 3. Dane konstrukcyjne 4. Opis prac budowlanych 5. Instalacje 6. Charakterystyka energetyczna 7. Charakterystyka ekologiczna 8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 9. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych 10. Uwagi końcowe II. Część rysunkowa Inwentaryzacja: B1. Rzut poddasza, skala 1:50 B2. Przekrój poddasza, skala 1:50 Projekt: B3. Rzut poddasza, skala 1:50 B4. Rzut dachu, skala 1:100 B5. Przekrój poddasza, skala 1:50 B6. Rzut instalacji wod-kan, skala 1:100 B7. Detal dekoracji dachu, skala 1:20 B8. Fragmenty elewacji z odtworzonymi detalami, skala 1:100 B9. Rysunek zbiorczy szybu windy, skala 1:50 B10. Rozwinięcie świetlika dachowego,skala 1:100 B11. Zestawienie projektowanej stolarki okiennej, skala 1:50 B12. Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej, skala 1:100 B13. Zestawienie ścianek szklanych, cz.1, skala 1:50 B14. Zestawienie ścianek szklanych, cz.2, skala 1:50 Projektanci: Architektura: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 Instalacje sanitarne: tech. Jan Gutry nr upr. 144/83/WŁ Styczeń 2015r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianice architektura_nfz

8 I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania: - Umowa z Inwestorem, - Wizja lokalna i pomiary Projektantów, - Mapa do celów projektowych, - archiwalny projekt budowlany remontu kapitalnego budynku z 1999r., wykonany przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji, Bipro-bumar Sp. zo.o., ul. Nawrot 114, Łódź, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z poźn. zm.), - Polska Norma PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, - Inne obowiązujące przepisy i Polskie Normy, - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr DAR-UA-IX z dn r Opis stanu istniejącego Opis ogólny budynku Inwestycja dotyczy budynku administracyjno-biurowego, należącego do NFZ w Łodzi, położonego przy ul. Kopcińskiego 58, na działce nr ewid. 17/18, obręb W-23. Jest on częścią zespołu dawnych Zakładów Przemysłu Spirytusowego Monopol Wódczany z początku XXw. I jako zabytkowy został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/355/1-8 z Jest to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych i poddaszu nieużytkowym, podpiwniczony, zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, z dachem dwuspadowym, o kącie spadku połaci ok. 20 stopni, z kalenicą równoległą do ulicy. Powierzchnia zabudowy obiektu to ok. 645m2, powierzchnia użytkowa przed przebudową - ok. 1842m2, kubatura m2. Elewacje budynku wykonane są z nietynkowanej licowej cegły ceramicznej. O rysunku elewacji decyduje przede wszystkim rytm okien w elewacji frontowej i tylnej (od podwórza) oraz blend w elewacji szczytowej, w obu przypadkach zamkniętych od góry półkoliście lub łukiem odcinkowym. Uzupełniony jest on przez dekorację, wykonaną w cegle i za pomocą kształtek ceramicznych, w formie fryzów arkadkowych, lizen, gzymsów międzykondygnacyjnych, wieżyczek, itp., wzorowanych na obronnej architekturze gotyckiej i wczesnorenesansowej. Stolarka drewniana klasycystyczna z dużą szybą i wyraźnie zaznaczonym, przechodzącym ślemieniem i dobijającą listwą przymykową. Budynek wzniesiony został w tradycyjnej konstrukcji murowej. Stropy międzykondygnacyjne to strop Kleina na belkach stalowych. Strop pod poddaszem drewniany. Dach w konstrukcji drewnianej, z pełnym deskowaniem, kryty papą. Komunikację pionową w budynku stanowią 3 klatki schodowe, z których 2 (środkowa i skrajna - północna) umożliwiają wejście na poddasze. Klatka schodowa od strony południowej kończy się na kondygnacji 2. piętra. Klatki schodowe posiadają zachowane balustrady. Dodatkowo w budynku zlokalizowano windę przylegającą do południowej klatki schodowej. W ostatnich latach wykonano system oddymiania wszystkich klatek z klapami oddymiającymi architektura_nfz

9 w połaci dachu. Budynek jest wyposażony w instalacje: wod-kan, elektryczną i grzewczą z przyłączami z sieci miejskich, odgromową, telefoniczną i alarmową przeciwpożarową Opis poddasza Zmianie sposobu użytkowania i przebudowie podlega poddasze nieużytkowe, stanowiące 4. kondygnację nadziemną budynku. Poddasze składa się z dwóch jednoprzestrzennych części, dostępnych ze środkowej klatki schodowej, jedna z nich dodatkowo z północnej klatki schodowej. Wnętrza są wizualnie poprzedzielane murowanymi kominami. Powierzchnie ścian od wewnątrz i kominów są wykończone pobieloną cegłą. Dodatkowym elementem dzielącym jest obudowa klapy dymowej południowej klatki schodowej, wykonana z impregnowanych płyt GKB. O charakterze poddasza w dużej mierze decyduje widoczna konstrukcja drewnianej więźby dachowej. Jest to więźba mieszana płatwiowo-kleszczowa dwustolcowa o stolcach stojących ze ścianką kolankową, w której zamiast górnych kleszczy występuje jętka. Więźba opiera się na stropie drewnianym o belkach w rozstawie ok. 1,0m. Składa się ona z: dwóch ram stolcowo-kolankowych, tj. stolców kolankowych ustawionych na namurnicy i podpierających płatew kolankową, usztywnionych mieczami, dwóch ram stolcowych, tj. stolców ustawionych na podwalinie, podpierających poprzez jętkę płatwie, usztywnionych mieczami. Krokwie opierają się na płatwiach kolankowych i połaciowych. Na wiązar pełny składają się ponadto usztywnienia ramy stolcowej-kolankowej w kierunku poprzecznym (na parcie więźby na mur) w formie zastrzału od belki stropowej do krokwi powiązanego ze stolcem kolankowym za pomocą półkleszczy dolnych. Pomieszczenia są doświetlone poprzez niewielkie okna, zwieńczone łukiem odcinkowym, w dłuższych ścianach, należące do elewacji frontowej i tylnej, oraz wyższe okna w dekoracyjnych szczytach elewacji frontowej i mniejszym szczycie elewacji podwórzowej, ponad południową klatką schodową. Ściany klatek schodowych od strony poddasza są wykończone mało starannie ze względu na nieużytkowy charakter wnętrza. Brak jest posadzki pomieszczenia. Na wierzchu stropu poniżej, podczas poprzedniej przebudowy w miejscu usuniętej polepy, została ułożona na folii paroizolacyjnej warstwa wełny mineralnej. Dla ułatwienia poruszania się po pomieszczeniach wykonano podkłady z płyt budowlanych. W stanie obecnym powierzchnia wełny i płyty są silnie zakurzone i zabrudzone. Przez poddasze przebiegają 3 piony kanalizacji sanitarnej, biegnące ponad dach z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na kondygnacjach poniżej. Poddasze jest również wyposażone w instalację elektryczną oświetlenia - które stanowią oprawy techniczne oraz w instalację alarmową przeciwpożarową - na konstrukcji dachowej rozmieszczone są czujki dymu Opis ogólny prac objętych inwestycją Prace objęte zakresem inwestycji mają na celu dostosowanie przedmiotowych pomieszczeń do funkcji biurowej, m.in.: pod względem warunków sanitarnych i bhp, warunków ochrony p.poż. (odporności ogniowej elementów, ewakuacji, oświetlenia awaryjnego itd.), wymaganego oświetlenia dziennego, wentylacji pomieszczeń oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności ruchowej. Zakłada się jednocześnie jak najmniejszą ingerencję w zastaną tkankę budynku i pozostawienie możliwie jak najwięcej z charakteru poddasza, na który składają się istniejące elementy, takie jak konstrukcja więźby. Dobór projektowanych materiałów i rozwiązań technicznych ma służyć podkreśleniu i wyeksponowaniu istniejącej substancji, przy uzyskaniu współczesnego (nowoczesnego) wyrazu architektura_nfz

10 i poprawieniu właściwości cieplnych przegród. Efekt ten ma zostać osiągnięty przez zastosowanie technik jak najmniej inwazyjnych, nieniszczących, a nawet, jeśli to możliwe, odwracalnych, zgodnych z zastanymi technikami budowlanymi. Inwestycja nie zmienia przebiegu i miejsc przyłączenia do instalacji charakterystycznych dla budynku, nie zmienia położenia, nie narusza i nie blokuje dostępu do urządzeń pomiarowych. Do głównych prac będą należeć: a) rozbiórka fragmentu ściany dzielącej oba pomieszczenia na poddaszu w celu realizacji otworu drzwiowego, b) podział na pomieszczenia biurowe za pomocą lekkich ścian działowych z płyt GKB na stelażu systemowym (stalowym) oraz ścian z tafli szklanych, c) wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnego, d) wymiana istniejącego dźwigu osobowego i doprowadzenie go do poziomu poddasza z wyprowadzeniem nadszybia ponad dach, e) wykonanie przeszklenia wzdłuż kalenicy dachu, umożliwiającego doświetlenie wnętrza światłem dziennym, f) wykonanie izolacji termicznej dachu nad krokwiami, z wykończeniem sufitu z płyt GKB oraz nowego pokrycia dachowego z blachy płaskiej, g) odbudowa elementów dekoracyjnych dachu w górnej części elewacji, h) przywrócenie pierwotnego wyglądu kominów z cegły, i) wykonanie izolacji termicznej ścian od strony wewnętrznej, j) realizacja warstw posadzkowych, z wymianą izolacji z wełny mineralnej, k) wymiana okien przy zachowaniu podziałów i kolorystyki istniejącej, l) prace w obrębie instalacji elektrycznych i sanitarnych, w tym wentylacji mechanicznej, m)prace w obrębie konstrukcji drewnianej więźby dachowej wynikające z w/w założeń oraz prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji, n) prace w obrębie poddasza w zakresie instalacji oddymiania na drodze ewakuacyjnej, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i sygnalizacji pożaru, o) prace wykończeniowe. W ramach inwestycji należy wykonać również prace w obrębie pozostałych kondygnacji budynku, mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Prace te określone zostały w punkcie niniejszego opisu technicznego Przeznaczenie i program użytkowy Na program użytkowy poddasza będą składać się: przestrzeń komunikacyjna z dostępem z 2 klatek schodowych i dźwigu osobowego, 11 pomieszczeń biurowych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, tj. wc męskie i wc damskie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Z dwóch pomieszczeń biurowych w najniższej ich części wydzielono przestrzenie techniczne, w których znajdą się przewody i urządzenia instalacyjne Zestawienie projektowanych parametrów charakterystycznych: Powierzchnia całkowita (z klatkami schodowymi) Powierzchnia netto istniejąca Powierzchnia netto projektowana Powierzchnia użytkowa projektowana Kubatura netto istniejąca Kubatura netto projektowana ok. 639 m2 507,00 m2 483,02 m2 382,26 m2 ok m3 ok m3 architektura_nfz

11 Uwaga: Zestawienie powierzchni netto i użytkowych poszczególnych pomieszczeń (istniejących i projektowanych) oraz wysokości w części rysunkowej projektu. Do powierzchni użytkowych pomieszczeń biurowych i pomieszczenia socjalnego nie wliczono przestrzeni o wysokości poniżej 1,90 m, zgodnie z par. 72 ust. 1 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), 2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 2.1. Forma i funkcja obiektu Prace nie zmieniają formy ani funkcji budynku Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy Nie dotyczy Spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii Informacja na temat spełnienia wymagań podstawowych w odpowiednich punktach niniejszego opisu Ogólny opis technologiczny Na poddaszu zostanie wydzielone 11 pomieszczeń biurowych dla 1-4 osób każdy. W sumie projektuje się 28 stanowisk pracy. Odzież wierzchnią pracownicy będą przechowywać w pomieszczeniach biurowych, na przeznaczonych do tego celu wieszakach. Do przygotowania i spożywania posiłków będzie służyć pomieszczenie socjalne, zlokalizowane przy windzie, wyposażone w blat roboczy i zlew dwukomorowy z rozdzielnością funkcji komór: zlewu i umywalki. Pracownicy będą korzystać z toalet usytuowanych przy centralnej klatce schodowej, dostępnych z korytarza: męskiej z miską ustępową, pisuarem i umywalką oraz damskiej, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, z miską ustępową i umywalką oraz uchwytami. Przy węźle sanitarnym, od strony dróg komunikacji ogólnej, znajduje się wnęka na zamykaną szafę na środki czystości i sprzęt porządkowy. W przestrzeni komunikacyjnej i biurowej projektuje się posadzkę z wykładziny dywanowej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - posadzkę z terakoty. Ściany w tych pomieszczeniach i powierzchnia ścian nad blatem w pomieszczeniu socjalnym powinny być wykończone materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci. Materiały te winny być nietoksyczne i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. W toaletach projektuje się okładzinę z płytek ceramicznych do wysokości min. 2,0m. Ściany nowe w pomieszczeniach biurowych malowane. Poddasze będzie wentylowane mechanicznie. Oświetlenie pomieszczeń, bezpośrednio i pośrednio, światłem dziennym: przez okna w ścianach kolankowych i szczytowych oraz przez świetlik dachowy w centralnej części rzutu poziomego. Zapewnione będzie również oświetlenie światłem sztucznym. Pomieszczenia sanitarne i socjalne będą podłączone do instalacji: zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji sanitarnej. Pomieszczenia będą ogrzewane za pomocą pomp ciepła system VRF. 3. DANE KONSTRUKCYJNE Zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. Poza pracami związanymi z realizacją dźwigu do prac w obrębie więźby dachowej będzie należeć demontaż poziomego elementu drewnianego, który w obecnym stanie nie pełni żadnej architektura_nfz

12 funkcji konstrukcyjnej ani użytkowej. Można przypuszczać, że był to element starych odrzwi. O czym świadczą istniejące części zawiasów. Element jest zamontowany na wysokości spodu 1,86m, co powoduje zmniejszenie wymaganej wysokości korytarza, przez który będzie odbywać się ewakuacja z kondygnacji. Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. i obowiązujące Warunki Techniczne konieczny jest jego demontaż. 4. OPIS PRAC BUDOWLANYCH 4.1. Rozbiórka ściany Projektowana rozbiórka, przedstawiona w części graficznej opracowania dotyczy ściany działowej z cegły dziurawki. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość istnienia instalacji elektrycznych w rozbieranych ścianach. Materiały rozbiórkowe na bieżąco usuwać na zewnątrz budynku, nie składować go na stropie. Uwaga: Wykonanie nadproża zgodnie z informacją zawartą w projekcie wykonawczym konstrukcji Budowa ścian działowych Ścianki działowe pełne wykonać w lekkiej konstrukcji z płyt GKB na stelażu systemowym (stalowym), w lokalizacji i grubości zgodnej z częścią rysunkową projektu. W ściankach przeznaczonych do wykonania okładziny z płytek ceramicznych lub montażu urządzeń sanitarnych/ szafek przewidzieć wzmocnienia zgodnie z zaleceniami producenta systemu zabudowy, np. poprzez wykonanie obudowy z podwójnej płyty GK lub/i zagęszczenie profili stelażu. Przy realizacji zabudowy roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi Producenta systemu, np. dotyczących realizacji otworów drzwiowych. W ściankach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych od wnętrza stosować płyty impregnowane GKBI, tzw. zielone, do zastosowań w warunkach podwyższonej wilgotności. Ściany wydzielające przestrzenie techniczne z płyt GKBF o podwyższonej odporności ogniowej. Ścianki szklane wykonać z tafli ze szkła bezpiecznego. Szkło do wysokości 2,00m (wysokości drzwi) matowe/mleczne, powyżej przezroczyste. Drzwi w ściankach ze szkła bezpiecznego, matowego, z okuciami stalowymi. Ścianki wykonać na wysokość do spodu krokwi z pozostawieniem otwartej przestrzeni pomiędzy krokwiami w celach swobodnego przepływu powietrza - napowietrzania, umożliwiającego prawidłową pracę systemu oddymiania Wyprowadzenie szybu dźwigu osobowego Inwestycja zakłada wymianę istniejącego dźwigu osobowego od kondygnacji parteru, z doprowadzeniem go do poziomu poddasza i wyprowadzeniem nadszybia ponad dach. Na parterze, w poziomie terenu projektuje się wykonanie dodatkowego przystanku windy ze względu na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zakres prac związanych z wykonanie przystanku (zgodnie z częścią rysunkową) będzie obejmował wykonanie platformy z płyty żelbetowej monolitycznej nad schodami do piwnicy oraz ściany murowanej, np. z cegły ceramicznej pełnej, tynkowanej i malowanej, zamykającej platformę a także wycięcie otworu w ścianie monolitycznej szybu windowego o wymiarach wskazanych przez producenta windy ok. 1,15x2,0m. W ramach prac towarzyszących należy również przełożyć nawierzchnię utwardzoną przy wejściu do budynku od strony podwórza tak, aby zlikwidować krawężnik utrudniający poruszanie osobom niepełnosprawnym. Prace te będą wiązać się z wycięciem otworu w stropie poniżej poddasza oraz jego wzmocnieniem, a także usunięciem fragmentu krokwi i deskowania w miejscu nadszybia, z wykonaniem wymianu. Szyb windowy należy nadbudować w konstrukcji żelbetowej. Szczegółowy opis prac zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Zadaszenie szybu wykonać w formie płyty żelbetowej. Izolacja termiczna i warstwy pokrycia architektura_nfz

13 dachowego szybu zgodnie z przekrojem w części rysunkowej. Ponad główną połacią dachową wykonać otwór wywiewny w bocznej ścianie szybu dźwigowego w celu jego wentylacji. Otwór o wymiarach 20x20cm zamknąć kratką lub żaluzją w kolorze pokrycia dachowego z blachy. Projektowane parametry dźwigu osobowego: Udźwig: min. 675 kg Liczba pasażerów: min. 9 Prędkość jazdy kabiny: max. 1,00 m/s Wysokość podnoszenia: 15,600 m Maksymalna liczba startów: min. 120/godzinę Liczba przystanków: 5 Przystanek podstawowy: 2 (licząc od dołu) Liczba wejść do kabiny: 1 Liczba dojść (drzwi przystankowych): 5 Maszynownia: bez maszynowni Głębokość podszybia: Wysokość nadszybia: Wymiary poprzeczne szybu: Minimalne wymiary wewnętrzne kabiny: Typ drzwi szybowych: Ościeżnica: Sterowanie drzwi: Minimalne wymiary drzwi (w świetle): Klasa ognioodporności: Wykończenie: Typ wciągarki: Napięcie główne: Cięgna nośne: max mm max mm szerokość: mm głębokość: mm szerokość: mm głębokość: mm wysokość: mm automatyczne, teleskopowe, lewe, 2 panelowe nowa automatyczne (za pomocą falownika) szerokość: 900 mm wysokość: mm E120 stal nierdzewna szczotkowana bezreduktorowa z płynną regulacją prędkości 400 V / 50 Hz pasy (linki zatopione w tworzywie sztucznym) Sterowanie: - zbiorczość jednokierunkowa w kierunku przystanku podstawowego, - awaryjny zjazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia, - automatyczny powrót na przystanek podstawowy, - funkcja zjazdu pożarowego na przystanek podstawowy, - moduł do podłączenia linii telefonicznej w celu zapewnienia łączności alarmowej zgodnie z normą EN Wyposażenie i wykończenie kabiny: - podłoga: np. nakrapiana guma w kolorze czarnym, listwy przypodłogowe z anodowanego aluminium, - sufit: stal nierdzewna, - oświetlenie: sufitowe, - ściany kabiny: przednia - stal nierdzewna szczotkowana, pozostałe - rozwiązania systemowe producenta dźwigu, na tylnej ścianie lustro ze szkła bezpiecznego o wymiarach szer. 900mm x połowa wysokości kabiny, - profile ozdobne w narożnikach z anodowanego aluminium. Kaseta dyspozycji: - panel ze stali nierdzewnej, przyciski mechaniczne, zgodny z PN-EN 81-70, architektura_nfz

14 - piętrowskazywacz, - wskaźnik przystanku przeznaczenia, - strzałki kierunku jazdy, - przycisk zamykania/otwierania drzwi, - oznaczenia Braill a, - przycisk alarmu. Kasety wezwań: piętrowskazywacz na przystanku podstawowym i oznaczenia Braille'a. Wyposażenie dodatkowe: telealarm, informacja głosowa w kabinie, funkcja zjazdu pożarowego typ BR1, system telemonitoringu pracy dźwigu, kurtyna świetlna, tabliczka znamionowa z numerem fabrycznym, przełącznik kluczykowy - rezerwacja kabiny. - w wyposażeniu dźwigu należy przewidzieć rozwiązania umożliwiające kontrolę dostępu do każdej kondygnacji zależnie od nadanych uprawnień, np. za pomocą kart magnetycznych Prace budowlane w obrębie konstrukcji drewnianych Odsłonięte elementy więźby dachowej oraz elementy stropu drewnianego należy zabezpieczyć malując je preparatem przeciwogniowym, co najmniej trudno zapalnym, dla spełnienia warunku NRO. Przewiduje się dodatkowo zabezpieczenie stropu drewnianego poniżej poddasza od spodu, np. w systemie firmy PROMAT, z zastosowaniem płyt PROMATECT-H i PROMATECT-L lub systemie równoważnym. Stropy odcinkowe klatek schodowych należy zabezpieczyć poprzez malowanie lub obłożenie pasami płyt ognioodpornych według rozwiązania systemowego zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną Termomodernizacja dachu Projektuje się wykonanie izolacji z wełny mineralnej, o współczynniku przenikania ciepła λ maksymalnie 0,035W/m2K, ponad krokwiami. Od dołu wełna mineralna ma zostać przykryta warstwą paroizolacji oraz płyt GKB na stelażu z profili sufitowych lub z listewek drewnianych. Od góry wełny mineralnej a pod kontrłatami ma zostać zrealizowana wiatroizolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej. Należy przewidzieć szczelinę wentylacyjną między termoizolacją a płytami OSB pod samym pokryciem z blachy płaskiej, na wysokość kontrłat ok. 30mm. Dokładne grubości poszczególnych warstw dachowych i ich układ zgodnie z częścią rysunkową. Ze względów ochrony p.poż. przewiduje się wykonanie odpowiedniego uszczelnienia sufitu i jego styku z konstrukcją dachu. Szczegółowe informacje w punkcie 8.8 opisu. Przy realizacji pokrycia dachowego należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie, zgodnie ze sztuką budowlaną, otworów nawiewnych i wywiewnych wentylujących szczeliny wentylacyjne w dachu - zgodnie z rysunkami detali Wymiana pokrycia, obróbki blacharskie Przewiduje się wymianę istniejącego pokrycia z papy bitumicznej na pokrycie z blachy płaskiej stalowej cynowanej na rąbek stojący. Do robót towarzyszących będzie należeć wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej cynowanej. Na elewacjach znajdują się istniejące rury spustowe miedziane, które należy wykorzystać. W tym celu projektuje się realizację rynien miedzianych z niezbędnymi kształtkami, elementami montażowymi itp. Łączniki i akcesoria dachowe typu: osłony na otwory nawiewne i wywiewne, zabezpieczenia architektura_nfz

15 przed poślizgiem, itp. wykonać z materiałów kompatybilnych dla pokrycia z blachy cynowanej i obróbek miedzianych, tj.: ze stali nierdzewnej, stali cynowanej, ołowiu, cyny. Nie wolno stosować elementów: ze stali ocynkowanej, stali powlekanej, aluminium, cynku oraz miedziowanych galwanicznie Odbudowa elementów dekoracyjnych Projektuje się odbudowę elementów dekoracyjnych dachu w górnej części elewacji. Elementy zostały skute podczas wcześniejszych inwestycji obejmujących prace budowlane w obrębie dachu. Miały one formę wieżyczek. Podobne elementy można zobaczyć jeszcze w szczytach elewacji frontowej. Na ich podstawie oraz na podstawie archiwalnego zdjęcia zaproponowano formę odbudowywieżyczek. Odbudowę przewiduje się z zachowaniem materiału - cegły ceramicznej pełnej, zgodnie z częścią rysunkową. Należy dobrać cegły tak, aby były zgodne rozmiarem, kolorem i fakturą z oryginalnym murem i wymurować je na zaprawę cementowo-wapienną, zgodną pod względem właściwości fizycznych oraz wyglądu (koloru) z zastosowaną w częściach istniejących muru. Dokładne wymiary i sposób wiązania cegieł należy ustalić w trakcie realizacji inwestycji, po demontażu elementów dachu, które przesłaniają częściowo istniejące fragmenty detalu. Przed wykonaniem należy uzgodnić rozwiązania z Projektantem Kominy i urządzenia dachowe Istniejące kominy i ściany klatek schodowych oraz szczytów ponad połacią dachową przywrócić do pierwotnego wyglądu poprzez skucie tynków i oczyszczenie powierzchni muru z cegły metodą bezinwazyjną, np. suchego lodu. Urządzenia techniczne (np. jednostki wentylacji mechanicznej) na dachu w kolorze pokrycia dachowego z blachy. Dachu o spadku ponad 25%, do którego zalicza się projektowany dach o kącie nachylenia połaci 20 stopni, należy wyposażyć w stałe dojścia do kominów oraz urządzeń technicznych, anten itp.. Dojścia muszą być wyposażone w zabezpieczenia przed poślizgiem. Należy nadbudować i wyprowadzić ponad dach przewód kominowy, który kończy się na poziomie poddasza. Wysokość przewodu powinna być równa wysokości komina przylegającego Świetlik dachowy Świetlik dachowy wykonać ponad krokwiami, w środkowej części dachu, pomiędzy bocznymi ramami stolcowymi więźby (pomiędzy płatwiami), w zakresie oznaczonym na rzucie, o profilach z ciepłego aluminium. Od zewnątrz stolarka w kolorze pokrycia. Ze względu na dużą powierzchnię przegrody szklanej 2 współczynnik przenikania ciepła projektuje się nie gorszy (nie wyższy) niż U=0,9W/(m K) i przewiduje się tzw. ciepły montaż okien względem warstw izolacji termicznej. Szklenie świetlika winno spełniać określone w obowiązujących przepisać (Warunkach Technicznych) wymagania dotyczące współczynnika g n (w okresie letnim nie większy niż 0,35). Przeszklenie, ze względu na jego położenie powyżej 3,0m ponad poziomem posadzki, winno być wykonane ze szkła lub innego materiału o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie. Przed montażem świetlika konieczne będzie usunięcie części istniejącego deskowania. Świetlik dachowy ma dodatkowo umożliwiać oddymianie pomieszczeń poddasza, pełniąc funkcję klap dymowych. Cztery pola świetlika, zgodnie z częścią rysunkową, należy wykonać jako otwierane, z siłownikami wpiętymi w system poddymiania poddasza. Opis działania systemu oddymiania i wymagania dotyczące powierzchni klap dymowych w punkcie opisu Termomodernizacja ścian Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej z płyt perlitowych grubości 80mm na warstwie kleju montażowego, systemowego. Izolacja ma zostać zrealizowana w przestrzeni pomiędzy wewnętrzną powierzchnią ściany zewnętrznej i architektura_nfz

16 elementami konstrukcji więźby dachowej. Płyty od wewnątrz będą wykończone przez systemowe warstwy wykończeniowe, np. gładź szpachlową na gruncie i powłokę malarską paroprzepuszczalną na siatce z włókna szklanego. Izolację należy montować zgodnie z wytycznymi Producenta wybranego systemu, np. firmy Ecovario, z użyciem zalecanych przez niego materiałów, w celu uzyskania jak najlepszych efektów termicznych i utrzymania gwarancji Producenta. Należy przewidzieć docieplenie otworów okiennych po ich obwodzie, warstwą 2cm izolacji z płyt perlitowych (w razie braku możliwości technicznych dopuszcza się zmniejszenie grubości izolacji w pojedynczych otworach). Ze względu na brak możliwości wykonania ciągłej izolacji od wnętrza mogą wystąpić miejscowe mostki termiczne. Aby ich uniknąć przewiduje się wykonanie izolacji np. z pianki izolacyjnej. Szczegółowe rozwiązanie detali będzie możliwe na etapie realizacji inwestycji i winny zostać uzgodnione z Projektantem Stolarka okienna Przewiduje się wymianę istniejących okien drewnianych na nowe, z pozostawieniem istniejących podziałów, kolorystyki i głębokości osadzenia. Część okien projektuje się jako napowietrzające, włączone w system oddymiania poddasza. Szczegółowe informacje zawarte są w części rysunkowej, w tym w zestawieniu stolarki okiennej. Współczynnik przenikania ciepła okien maksymalnie U=1,3 W/(m 2 K). Szacunkowa powierzchnia, w świetle ościeżnic, okien służących napowietrzaniu wynosi dla całego poddasza ok. 7,16m2 co przekracza minimalną powierzchnię napowietrzania (ok. 6,5m2) wynikającą z powierzchni geometrycznej klap oddymiających powiększonej o 130%. Precyzyjne obliczenia należy bezwzględnie wykonać na etapie opracowania projektu systemu oddymiania. W ramach inwestycji przewiduje się zamurowanie dwóch istniejących okien i doprowadzenie przeszkleń wewnętrznych na niższych kondygnacjach budynku do odpowiedniej ognioodporności zgodnie z punktem opisu. Wszystkie okna należy wyposażyć w bariery wewnętrzne o elementach poziomych z profili stalowych, np. 40x40mm, oddalonych od siebie o nie więcej niż 12cm. Przy oknach o niskim parapecie i wysokości poniżej 0,85m należy wykonać bariery wolnostojące, mocowane do posadzki lub belki drewnianej, w odległości od ściany maksymalnie 12cm. Przy oknach o wyższym parapecie i wysokości od posadzki powyżej 0,85m należy wykonać klamry z profili stalowych jw., mocowane do ściany. Najwyższy element poziomy na wysokości wierzchu 1,1m. Pozostałe w odległości nie większej niż 12cm pomiędzy sobą, do poziomu parapetu. Przykładowe rozwiązania podano w części rysunkowej - zestawieniu stolarki okiennej. Bariery w kolorze grafitowym. Uwaga: Ostateczną odległość barier od okien należy uzgodnić po ostatecznym doborze systemu oddymiania i napowietrzania, tak aby nie uniemożliwiać otwarcia okien o wymagany kąt rozwarcia Stolarka drzwiowa Przewiduje się montaż drzwi (wg części rysunkowej i zestawienia stolarki): w ściankach szklanych, zgodnie z punktem 4.2., drzwi wewnętrznych np. płytowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - drzwi otwierające się na korytarz należy wykonać z samozamykaczem, drzwi o odporności ogniowej EI 60 w ścianach klatek schodowych, drzwi służące oddymianiu, z siłownikami włączonymi w system oddymiania poddasza (wg punktu 8.15.) w ścianie pomiędzy częściami północną i południową poddasza, oddzielonymi istniejącą ścianą z cegły dziurawki Posadzki architektura_nfz

17 Projektuje się wykonanie posadzek: w części komunikacyjnej i biurowej - wykładzina dywanowa na podkładzie z OSB na legarach, układanych na stropie masywnym, w części sanitarnej - z terakoty na warstwie kleju i na przeponie uszczelniającej typu Ceresit CI50 i z taśmą uszczelniającą typu Ceresit CL52, na podkładzie z suchego jastrychu z płyt impregnowanych, np. GKBI lub gipsowo-włóknowych, na OSB na legarach na przekładkach izolacyjnych z pasków z papy. Przewiduje się wymianę istniejącej izolacji z wełny mineralnej na nową z mat wełny mineralnej pomiędzy legarami, grubości 6cm, układaną w celach izolacyjnych. Rodzaj warstwy wykończeniowej posadzek dobrać zgodnie z częścią rysunkową i kartami pomieszczeń Okładziny ścienne Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokości min. 2,0m i w pomieszczeniu socjalnym nad blatem roboczym pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci. Materiały te winny być nietoksyczne i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Zaleca się zastosowanie płytek ceramicznych z nienasiąkliwymi fugami. Ściany pod okładzinę z płytek zabezpieczone przeciwwilgociowo, np. płynną folią. Dobór okładzin zgodnie z kartami pomieszczeń, stanowiącymi część projektu wykonawczego Wewnętrzne ściany kominów Projektuje się odczyszczenie istniejących ścian kominowych w przestrzeni poddasza, uzupełnienie ubytków w materiale i zaprawie oraz ponowne malowanie na kolor biały (pobielenie). Należy stosować materiały, takie jak zaprawa, ewentualne cegły ceramiczne do uzupełnień, warstwa malarska itp. zgodne z istniejącymi (historycznymi) pod względem właściwości (fizycznych, estetycznych itp.) Malowanie i powłoki zabezpieczające Nowe ściany, bez okładzin, malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi Montaż urządzeń sanitarnych Urządzenia sanitarne montować zgodnie z lokalizacją wskazaną w części rysunkowej projektu. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju urządzeń w części F. Projektu - kartach pomieszczeń Inwestycja a interes osób trzecich Inwestycja nie powoduje naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu Przepisów prawa budowlanego. 5. INSTALACJE Uwaga: Informacje na temat przepustów instalacyjnych oraz izolacji przewodów pod względem ochrony p.poż. w punkcie opisu Instalacje sanitarne Pomieszczenia podłączone do instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji i ogrzewania. Projektowane prace nie zmieniają przebiegu pionów instalacyjnych, miejsc przyłączenia do instalacji charakterystycznych dla budynku. Przebieg i parametry instalacji oraz lokalizacja urządzeń zgodnie z częścią rysunkową Instalacja wodociągowa Woda zimna z istniejącej instalacji budynku zostanie doprowadzona do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - wc męskie i damskie oraz pomieszczenia socjalnego. W celu przygotowania ciepłej wody użytkowej należy zamontować przepływowy podgrzewacz wody elektryczny, o mocy 2kW i pojemności 120l. architektura_nfz

18 Przewody wody zimnej i ciepłej rozprowadzić w warstwach posadzkowych zgodnie z częścią rysunkową. Bezpośrednio do urządzeń rozprowadzenie instalacji wodnych należy prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkach. Instalację wewnętrzną wody zimnej i ciepłej projektuje się z z rur i kształtek, np. z systemu Mainpex firmy Maincor. Przewody ciepłej wody należy zaizolować otulinami z pianki PE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. 75 poz. 690 z poźn. zm.). Rurociągi wody zimnej należy zaizolować otulinami z pianki PE gr. 20mm. Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów w stanie projektowanym są spełnione, przy zastosowaniu grubości izolacji cieplnej (dla materiały izolacyjnego o współczynniku λ=0,035 W/mK) minimum: - przy średnicy wewnętrznej przewodu do 22mm - min. 20mm, - przy średnicy wewnętrznej przewodu 22-35mm - min. 30 mm, - przy średnicy wewnętrznej przewodu mm - min. równa średnicy wewn. rury, - przy średnicy wewnętrznej przewodu ponad 100mm - min. 100mm, - przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów - min. 50% powyższych wymagań, - przewody ułożone w podłodze - min. 6mm. Poddasze zostanie wyposażone w dwa hydranty 25 wraz z wodną instalacją zasilającą. Lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową - rzutem instalacji wod-kan Instalacja kanalizacji sanitarnej Pomieszczenia sanitarne i socjalne zostaną podłączone do istniejącej instalacji kanalizacyjnej budynku poprzez piony znajdujące się w pobliżu centralnej klatki schodowej. Instalację kanalizacji od urządzeń projektuje się prowadzoną w bruzdach ściennych, i w warstwach posadzkowych. Odejścia od pionu należy układać ze spadkiem min. 2,5%. Piony i podejścia do przyborów sanitarnych z rur do kanalizacji wewnętrznej sanitarnej z PVC o połączeniach kielichowych. Osprzęt: rury PVC - korek PVC z uszczelką Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej Projektuje się instalację ogrzewania z pompami ciepła jako źródłem ciepła oraz wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną zgodnie z projektem branżowym Instalacja elektryczna Przebieg instalacji elektrycznych w budynku, lokalizacja punktów pomiarowych i lokalizacja rozdzielni głównej bez zmian. Inwestycja zakłada realizację nowych opraw oświetleniowych (w tym awaryjnych i ewakuacyjnych), włączników i gniazd wtyczkowych oraz gniazd telefonicznych i internetowych zgodnie z projektem branżowym w zakresie przebudowy poddasza. Przed realizacją inwestycji należy wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego na pozostałych kondygnacjach a następnie dostosować ją do obowiązujących przepisów i norm oraz połączyć z projektowaną instalacją poddasza. 6. Charakterystyka energetyczna obiektu 6.1. Spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii Budynek podlegający przebudowie i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004r., powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań minimalnych, tj.: przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku do rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w tym załączniku. architektura_nfz

19 6.2. Właściwości cieplne projektowanych przegród zewnętrznych i wewnętrznych ściana istniejąca zewnętrzna gr. 64cm z cegły ceramicznej pełnej 2 2 U=1,00W/m K > Umax=0,25 W/m K ściana zewnętrzna w stanie projektowanym (od wnętrza): powłoka malarska paroprzepuszczalna na siatce z włókna szklanego + systemowa gładź szpachlowa na gruncie ok. 2cm + płyty perlitowe gr. 8cm + klej montazowy systemowy ok cm + mur z cegły ceramicznej pełnej gr. 64cm U=0,38W/m K > Umax=0,25 W/m K warunek niespełniony - brak technicznych możliwości zwiększenia grubości izolacji. 2 Ściana bez docieplenia ma współczynnik U=1,00W/m K, czyli izolacyjność termiczna będzie o 263% lepsza. dach w stanie projektowanym (od dołu): płyty GKB 12,5mm + maty z wełny mineralnej o współczynniku λ max 0,035W/m2K między krokwiami w rozstawie ok. 100cm gr. 16cm + szczelina wentylacyjna 25mm + deskowanie 25mm + wełna mineralna (o λ max 0,035W/m2K) pomiędzy kontrłatami gr. 5cm + łaty 24mm 2 + blacha płaska - U=0,20 W/m K 0,20 W/m 2 K warunek spełniony. posadzka na gruncie - istniejąca, poza zakresem opracowania Spełnienie warunku powierzchni okien Zakres opracowania obejmuje jedynie kondygnację poddasza. Inwestycja nie ma wpływu na kondygnacje poniżej, dlatego obliczenia zostały ograniczone jedynie do poddasza (bez istniejących klatek schodowych). Pole powierzchni okien: 18,48m2, Pole powierzchni świetlika dachowego: 107,06m2, Suma powierzchni przegród szklanych: 125,54m2. Pole powierzchni rzutu poziomego kondygnacji poddasza (w zewnętrznym obrysie) w pasie o szerokości 5m wzdłuż ścian zewnętrznych: A Z=454,22m2 Pole powierzchni pozostałej części rzutu kondygnacji: A W=128,95m2 A 0max=0,15A z + 0,03A w=40,66+0,00=72,00m2 Aby warunek A 0 A 0max był spełniony dla kondygnacji poddasza 53,54m2 przegród szklanych powinno charakteryzować się współczynnikiem U maksymalnie 0,9 W/m2K. Stąd świetlik w dachu projektuje się o współczynniku U 0,9 W/m2K Bilans mocy urządzeń elektrycznych zestawienie zbiorcze i informacje rozwiązaniach energooszczędnych Zgodnie z projektami branżowymi Parametry sprawności energetycznej urządzeń i instalacji Zgodnie z projektem branżowym instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej. 7. Charakterystyka ekologiczna 7.1. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków Projektowana inwestycja nie zmienia w istotny sposób parametrów zapotrzebowania na wodę i odprowadzenie ścieków dla budynku Obliczenia zapotrzebowania na wodę dla kondygnacji architektura_nfz

20 Nazwa urządzenia Ilość Woda zimna Woda ciepła q n umywalka 2 0,07 0,07 0,28 zlew 1 0,07 0,07 0,14 miska ustępowa z dolnopłukiem 2 0,13-0,26 pisuar 1 0,30-0,30 zawór ze złączką do węża 1 0,30-0,30 Przepływ obliczeniowy (wody zimnej i ciepłej) wg PN-92/B dla budynków administracyjnych i biurowych: Σq n 0,98 q s=0,682*(σqn) 0,45-0,14=0,54 l/s Obliczenia dotyczące odprowadzenia ścieków z lokalu Nazwa urządzenia Ilość DU q n umywalka 2 0,5 1 zlew miska ustępowa z dolnopłukiem 2 2,5 5 pisuar 1 0,5 0,5 wpust posadzkowy d=0,07 1 1,5 1,5 ΣDU 9 Przepływ obliczeniowy ścieków bytowych odprowadzanych z budynku wg PN-EN 12056/2002, dla budynków biurowych: q s=k* ΣDU = 0,5 9 = 1,5/s Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń Emisja hałasów oraz wibracji Realizacja zgodnie z projektem nie wprowadza emisji hałasów i wibracji Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne Inwestycja nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia - zgodnie z projektem branżowym Dostępne nośniki energii na danym terenie. Ze względu na to, że poddasze stanowi część istniejącego budynku za racjonalne źródła ciepła można uznać: ciepło z ciepłociągu miejskiego, do którego przyłączony jest budynek oraz energię odnawialną z powietrza. architektura_nfz

21 Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych - budynek jest przyłączony do sieci miejskich: elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej Analiza porównawcza (obliczenia porównawcze) przedstawiona została w projekcie budowlanym branży sanitarnej Wnioski z analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię W projekcie budowlanym branży sanitarnej. 8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 8.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Powierzchnia całkowita kondygnacji - ok. 639m2, Powierzchnia netto kondygnacji - ok. 483m2. Budynek ma wysokość, mierzoną od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku, znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na byt ludzi, równą około 17,4m. Zalicza się tym samym do budynku średniowysokich (SW). Inwestycja nie zmienia kwalifikacji budynku pod względem wysokości. Jest to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych i poddaszu nieużytkowym, podpiwniczony. W projekcie przewiduje się zmianę poddasza na użytkowe. Stąd po realizacji inwestycji będzie posiadał 4 użytkowe kondygnacje nadziemne. Liczba kondygnacji podziemnych: Odległość od obiektów sąsiadujących Zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego. Inwestycja nie wprowadza zmian zagospodarowania terenu. 22m do budynków 1 i 2-kondygnacyjnych administracyjno-biurowych od wschodu, 37m do budynku nieużytkowego od południa, ok. 9,5m do granicy działki, od północy przylega obiekt przylega bezpośrednio do budynku biurowo-adminitracyjnego Sądu Rejonowego w Łodzi, od zachodu budynek przylega do ulicy Kopcińskiego Parametry pożarowe występujących substancji palnych Materiałami palnymi w budynku są jedynie niektóre materiały wykończenia wnętrz Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Nie dotyczy Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach Budynek zalicza się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba osób na kondygnacji poddasza to 28 osób, wynikająca z projektowanych stanowisk pracy biurowej, podzielona na dwie części poddasza na: 12 osób po stronie południowej i 16 osób po stronie północnej. Budynek nie posiada pomieszczeń do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami. Inwestycja nie zmienia przewidywanej maksymalnej liczby ludzi na pozostałych kondygnacjach, w tym w piwnicy nie zmienia się sposobu użytkowania - brak pomieszczeń na pobyt ludzi Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Nie istnieje zagrożenie wybuchem Podział obiektu na strefy pożarowe i elementy oddzielenia pożarowego architektura_nfz

22 Obecnie w budynku znajduje się jedna strefa pożarowa (ZL III). Ściana w północnej granicy działki stanowi element oddzielenia przeciwpożarowego o klasie REI 120 (dla klasy B zgodnie z punktem 8.8 opisu). Ściana posiada dwa okna o wymiarach ok. 60x150cm, niespełniające wymaganej ognioodporności. Okna zlokalizowane są na kondygnacjach 1. i 2. piętra. Wytyczne dotyczące niezgodności w punkcie 8.15 opisu. Projektuje się podział budynku na 3 strefy pożarowe zgodnie z punktem 8.15.: - strefa PM <500MJ/m2 rozdzielni głównej, rozdzielnicy p.poż. + UPS, - strefa ZL III poddasza, - strefa ZL III pozostałej części budynku Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Według obowiązujących przepisów budynek zalicza się do klasy odporności pożarowej B. Klasy odporności ogniowej elementów budynku dla klasy budynku B : główna konstrukcja nośna - R spełniona, konstrukcja dachu - R 30 - nie spełniona w stanie istniejącym, stropy - REI 60 - nie spełniona w stanie istniejącym, ściana zewnętrzna - EI 60 - spełniona ściana wewnętrzna - EI 30 - spełniona przekrycie dachu - RE 30 - nie spełniona w stanie istniejącym. Elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia. Stropy i spoczniki w klatkach schodowych wykonane są jako stropy Kleina na belkach stalowych i nie spełniają klasy odporności ogniowej REI 60. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu nie przewiduje się zakrycia konstrukcji więźby dachowej, ma ona pozostać widoczna od strony wnętrza. Dla zachowania warunku odpowiedniej klasy szczelności (REI 60) przegrody między poddaszem użytkowym a palną konstrukcją dachu i pokrycia należy wykonać odpowiednie przepusty pod oprawy oświetleniowe a styk płyt GKB sufitowych i krokwi oraz pozostałych elementów konstrukcji, zabezpieczonych przez malowanie i doprowadzonych do warunku NRO, należy uszczelnić dedykowaną masą p.poż. do uzyskania wymaganej klasy szczelności. Projektowane pokrycie dachowe z blachy płaskiej jest materiałem NRO. Wytyczne dotyczące niezbędnych prac polegających na doprowadzeniu do odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie z punktem opisu Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe Spełnione zostały warunki dla budynków ZL III dotyczące nieprzekraczalnych długości: - przejść ewakuacyjnych < 40m; przejścia prowadzą przez maksymalnie 2 pomieszczenia, - długość dojść ewakuacyjnych, przy dwóch dojściach < 60m, nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Spełnione są również wymagania dotyczące: - szerokości drzwi (zewnętrznych) na drodze ewakuacyjnej - wynosi więcej niż wymaga tego przewidywana liczba mieszkańców budynku, tj. 0,6m na każdy 100 osób przebywających w budynku i min. 0,9m, - szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych - wynosi więcej niż wymaga tego przewidywana liczba mieszkańców budynku, tj. 0,6m na każdy 100 osób przebywających w budynku i min. 1,4m, z miejscowym przewężeniem o szerokości 0,95m, - wysokość drogi ewakuacyjnej jest większa niż wymagane 2,2m z wyjątkiem miejscowego obniżenia na poddaszu ze względu na konstrukcję dachu na wysokości 1,86m (jeśli jest to możliwe technicznie należy ten element zdemontować). architektura_nfz

23 Obudowa korytarza drogi ewakuacyjnej ze szkła wykonana będzie ze szkła bezpiecznego bez klasy odporności ogniowej ze względu na zastosowany system oddymiania. Inwestycja zakłada realizację nowych opraw oświetleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych zgodnie z projektem branżowym instalacji elektrycznej w zakresie przebudowy poddasza. Przed realizacją inwestycji należy wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego na pozostałych kondygnacjach a następnie dostosować ją do obowiązujących przepisów i norm oraz połączyć z projektowaną instalacją poddasza Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej Nie dotyczy Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych W budynku ZL III, średniowysokim, w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200m2 należy przewidzieć hydrant 25 na każdej kondygnacji. Dla poddasza warunek ten jest spełniony poprzez przełożenie istniejącego hydrantu znajdującego się w północnej, skrajnej klatce schodowej do korytarza północnej części poddasza oraz dołożenie projektowanego hydrantu 25 w południowej części poddasza, obok windy. Zasięg hydrantu wewnętrznego w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionej kondygnacji: długość odcinka węża hydrantu wewnętrznego min. 20m, efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych (dla ZL o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej) dla prądów rozproszonych stożkowych - 3. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądnicy powinna wynosić 1,0dm3/s. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z jednego hydrantu wewnętrznego w budynku średniowysokim, dla strefy pożarowej do 500m2. Cały budynek jest wyposażony w istniejącą instalację sygnalizowania pożaru, instalację oddymiania klatek schodowych oraz hydrantową. Na etapie realizacji inwestycji należy wykonać inwentaryzację stanu istniejącego tych instalacji. Urządzenia przeciwpożarowe należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i wymagań Polskich Norm w tym zakresie: a. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydranty 25 z wężem półsztywnym; b. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej ochrona całkowita; c. Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych Wyposażenie w gaśnice Obiekt winien być wyposażony w gaśnice przenośne, spełniające wymagania obowiązujących norm. Należy przyjąć 1 jednostkę masy środka gaśniczego 2kg (lub 3dm3) na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej. Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności przy wejściach do budynku, na korytarzach i przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki). Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30,0m. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m. Projektuje się dwie gaśnice proszkowe o masie 3kg zlokalizowane: - przy windzie w południowej części budynku, - przy wyjściu na skrajną (północną) klatkę schodową. architektura_nfz

24 8.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia Poza zakresem opracowania. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej, o kubaturze powyżej 5 000m3 i powierzchni wewnętrznej powyżej 1 000m2, wynosi 20dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80mm. Warunek ten jest spełniony. Wzdłuż ulicy Kopcińskiego znajdują się co najmniej dwa hydranty zewnętrzne DN80 w odległości do 75m Drogi pożarowe Poza zakresem opracowania. Drogę pożarową stanowi ul. Kopcińskiego Przyjęte rozwiązania zapewniające właściwe warunki bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie: 1. Okna o wymiarach ok. 60x150 w ścianie północnej, usytuowanej w granicy działki należy zamurować z wykorzystaniem materiału (cegła, zaprawa, tynk wewnętrzny) jak najbardziej zbliżonego do ścian sąsiednich, tj. co najmniej w warstwie licowej - cegły ceramicznej pełnej ręcznie formowanej z zachowaniem koloru i rysunku wiązania elementów muru. 2. Stropy i spoczniki klatek schodowych należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej REI Budynek należy podzielić na trzy strefy pożarowe: 1) Strefa pożarowa kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m 2 - Rozdzielnia Główna + rozdzielnica ppoż. + UPS stanowić będzie odrębną strefę pożarową oddzieloną od pozostałej części budynku ścianami o klasie odporności ogniowej REI120, stropem o klasie odporności ogniowej REI60 i zamknięty drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60. Przepusty instalacyjne przez ścianę należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej EI120 (przewody wentylacyjne EIS120) oraz przez strop EI60 (EIS60 przewody instalacyjne). Powierzchnia strefy pożarowej wynosić będzie ok. 14 m 2. 2) Strefa pożarowa ZL III Poddasze zaklasyfikowano do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Powierzchnia strefy pożarowej wynosić będzie ok. 518 m 2. Strefa pożarowa oddzielona będzie na poddaszu ścianami o klasie odporności ogniowej REI120 (ściany klatek schodowych i dźwigu osobowego) oraz zamknięta drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60. Strop drewniany nad II piętrem będzie zabezpieczony do klasy odporności ogniowej REI 60. Przepusty instalacyjne przez ścianę będą zabezpieczone przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej EI120 (EIS120 przewody instalacyjne) oraz przez strop EI60 (EIS60 przewody instalacyjne). 3) Strefa pożarowa ZL III pozostała część budynku, zaklasyfikowano do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Powierzchnia strefy pożarowej wynosić będzie ok m Pomieszczenia serwerowni wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze gazowe oraz piwnica stanowić będą pomieszczenia zamknięte wydzielone przeciwpożarowo (każde) ścianami i stropami o klasie odporności ogniowej REI60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 dla serwerowni i EI30 dla piwnicy. 5. Przeszklenia w pomieszczeniu ochrony należy wymienić na okna o klasie odporności ogniowej EI30. Pomieszczenie ochrony należy zamknąć do komunikacji drzwiami o szerokości/wysokości co najmniej 0,9 m / 2,0 m. 6. Drzwi po całkowitym otwarciu zawężające szerokość drogi ewakuacyjnej należy wyposażyć w samozamykacz. 7. Drzwi na drogach ewakuacyjnych w obiekcie zaopatrzonych w system kontroli dostępu, będą wyposażone w system zwolnień blokad zamków w drzwiach. Wymaga się takiego zaprojektowania drzwi, aby podczas pożaru nie były blokowane przez wymieniony system i aby istniała możliwość ich otwarcia bez użycia kodu, karty magnetycznej itp.; na etapie wykonawstwa rozwiązania skonsultować z Inwestorem. 8. Klatkę schodową KS2 należy wyposażyć w urządzenie uniemożliwiające zejście do piwnicy podczas ewakuacji osób. 9. Oddzielenie poddasza jako odrębnej strefy pożarowej umożliwiło skrócenie drogi ewakuacyjnej do długości nieprzekraczającej 19 m ewakuacja do innej strefy architektura_nfz

25 pożarowej. Ewakuacja z pozostałych kondygnacji nadziemnych odbywa się za pomocą trzech klatek schodowych, umożliwiających ewakuację z pomieszczeń na pobyt ludzi zawsze w dwóch kierunkach. 10. Budynek należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. 11. Urządzenia przeciwpożarowe należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i wymagań Polskich Norm w tym zakresie: d. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydranty 25 z wężem półsztywnym; e. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej ochrona całkowita; f. Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych. 12. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego takich jak: serwerownia i piwnica, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI lub EIS-przewody wentylacyjne) ścian i stropów tego pomieszczenia. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i grzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 13. Stawia się następujące wymagania dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego dla całego budynku: Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Składowanie materiałów palny na drodze ewakuacyjnej jest zabronione. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. Jako rozwiązania ponadstandardowe (zastępcze) zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku zaprojektowano: oddzielenie poddasza jako odrębną strefę pożarową; system sygnalizacji pożarowej ochrona pełna; system oddymiania na drodze ewakuacyjnej na poddaszu. System oddymiania składać się będzie z dwóch stref dymowych oddzielony między sobą drzwiami o szerokości/wysokości co najmniej 1,2 m / 2,2 m w świetle ościeżnicy i ścianą do dachu wykonaną z materiałów niepalnych. Każda strefa dymowa będzie wyposażona w co najmniej dwie klapy dymowe rozłożone równomiernie (jedna klapa dymowa na każde 11 m długości komunikacji) o powierzchni czynnej jednej klapy dymowej nie mniejszej niż 0,9 m 2. Napowietrzanie będzie realizowane z sąsiedniej strefy dymowej poprzez automatycznie otwierane drzwi na komunikacji dzielące strefy dymowe. System będzie uruchamiany przez system sygnalizacji pożarowej i ręcznie. Przyciski ręcznego uruchomienia oddymiania zlokalizowane będą przed drzwiami do klatek schodowych. Należy wykonać symulację komputerową rozprzestrzeniania się dymu na drodze ewakuacyjnej poddasza przy użyciu symulacji komputerowej CFD, w czasie niezbędnym do ewakuacji ludzi z poddasza do klatki architektura_nfz

26 schodowej innej strefy pożarowej. Szczegółowe rozwiązania nie określone w powyższym opisie należy uzgodnić na etapie realizacji inwestycji. 9. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", obowiązującymi w czasie ich wykonywania. 10. UWAGI KOŃCOWE Po wykonaniu obiektu należy sporządzić projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, a) Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, b) Parametry stanu projektowanego budynku są zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy, c) W obecnej formie projekt stanowi przedmiot prawa autorskiego wszelkie zmiany w realizacji obiektu należy bezwzględnie skonsultować z Projektantami poprzez Architekta prowadzącego. Projektanci: Architektura: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 Instalacje sanitarne: tech. Jan Gutry nr upr. 144/83/WŁ architektura_nfz

27

28 JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY-INWENTARYZACJA Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź Rzut poddasza-inwentaryzacja dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. B hp= hp= hp= hp=49 hp=47 hp=16 hp=16 hp=24 hp=16 hp=16 hp= hp=16 hp=16 hp=24 h=332 11x17,9 11x17,6 h=514 hp=24 hp=24 hp=24 hp=16 hp=24 hp=16 hp=16 hp=16 hp=16 hp=16 hp=24 hp=24 hp=23 hp= hp=16 hp=16 hp= hp=24 hp=24 hp=24 hp=24 hp=24 hp= hp=87 hp=24 hp=16 hp=16 hp=24 hp=24 hp=24 hp=16 hp=24 hp=16 hp=16 hp=24 hp= hp= hp=58 h=240 hp=16 POMIESZCZENIE 265,34 m2 POMIESZCZENIE 241,66 m x x18 30 ISTNIEJĄCE PIONY KS PE ø110 ISTNIEJĄCY PIONY KS PE ø75 HP25 UWAGA: 1. Przed rozpoczęciem prac nalezy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury. 2. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi. 3. Cześć opisowa jest integralną częścią projektu wykonawczego hp=87

29 płatew połaciowa płatew połaciowa krokwie jętka krokwie papa pełne deskowanie miecz miecz płatew kolankowa zastrzał zastrzał płatew kolankowa Detal dekoracji dachu - stan istniejący odbudowa wg rys. nr B7 półkleszcze dolne półkleszcze dolne miecz ramy stolcowo-kolankowej stolec stolec miecz ramy stolcowo-kolankowej stolec kolankowy podwalina podwalina uśredniony poziom izolacji z wełny mineralnej stolec kolankowy namurnica namurnica POWTARZALNE WYMIARY ELEMENTÓW: krokwie - szer cm / wys cm stolce - przekrój o bokach od 14,5 do 16cm miecze - szer / wys. 16cm półkleszcze - szer. ok. 7 / wys cm krokwie narożne/ koszowe/ płatwie ok. 16 x 22cm jętki szer. ok. 16 x wys cm nadbitki z desek 4 x 16cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY-INWENTARYZACJA Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź Przekrój- wiązar pełny dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. B2

30 O1 O2 O2 O1 POMIESZCZENIE BIUROWE NR1 Powierzchnia netto = 55,34 m2 Powierzchnia u ytkowa = 48,26 m2 POMIESZCZENIE SOCJALNE Powierzchnia netto = 22,09 m2 Powierzchnia u ytkowa = 11,91 m2 hp=24 hp=24 hp=24 hp=16 POMIESZCZENIE BIUROWE NR2 Powierzchnia netto = 31,98 m2 Powierzchnia u ytkowa = 26,16 m2 hp=24 hp=16 hp=16 hp=16 POMIESZCZENIE BIUROWE NR3 Powierzchnia netto = 39,28 m2 Powierzchnia u ytkowa = 30,17 m2 hp=16 hp=16 KOMUNIKACJA Powierzchnia netto=42,74 m2 hp=24 hp=24 hp=24 hp=16 hp=16 hp=24 hp=24 hp=24 hp=16 hp=24 hp=16 hp=16 hp=24 hp= hp= hp= hp= hp=49 hp= hp=16 hp=16 hp=24 hp=16 hp=16 hp=16 hp=16 hp=16 hp=16 hp=24 hp=22 hp=16 hp=16 hp=16 hp=24 hp=24 hp=24 hp=24 hp=24 hp=24 h=332 11x17,9 11x17,6 h=514 hp= hp=87 hp=87 hp=55 hp= h= x x18 30 ISTNIEJĄCE PIONY KS PE ø110 POMIESZCZENIE BIUROWE NR4 Powierzchnia netto = 39,06 m2 Powierzchnia u ytkowa = 30,04 m2 POMIESZCZENIE BIUROWE NR5 Powierzchnia netto = 32,32 m2 Powierzchnia u ytkowa = 23,31 m2 zakres świetlika dachowego zakres świetlika dachowego POMIESZCZENIE BIUROWE NR6 Powierzchnia netto = 52,40 m2 Powierzchnia u ytkowa = 46,03 m2 ISTNIEJĄCY PIONY KS PE ø LEGENDA: OSOBOWEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ ściany istniejące POMIESZCZENIE BIUROWE NR11 Powierzchnia netto = 16,46 m2 Powierzchnia u ytkowa = 12,14 m2 POMIESZCZENIE BIUROWE NR10 Powierzchnia netto = 17,91 m2 Powierzchnia u ytkowa = 13,47 m2 WC MĘSKI Pow. netto=5,41 m2 ściany projektowane PRZESTRZEN TECHNICZNA Powierzchnia netto=13,11 m2 WC DAMSKI Pow. netto=4,19m2 wysokość do sufitu 1,90m KOMUNIKACJA Powierzchnia netto=37,83 m2 POMIESZCZENIE BIUROWE NR9 Powierzchnia netto = 13,29 m2 Powierzchnia u ytkowa = 13,29 m2 wys. do sufitu 1,90m wys. do sufitu 1,90m POMIESZCZENIE BIUROWE NR8 Powierzchnia netto = 35,90 m2 Powierzchnia u ytkowa = 26,63 m2 POMIESZCZENIE BIUROWE NR7 Powierzchnia netto = 14,37 m2 Powierzchnia u ytkowa = 10,68 m2 UWAGA: 1. Przed rozpoczęciem prac nalezy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury. 2. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi. 3. Cześć opisowa jest integralną częścią projektu wykonawczego. MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY O3 wys. do sufitu 1,90m W1 O5 O5 W2 O5a O5a W16 O5a W3 W4 O5a W15 O5a O5a D4 O5 c.w.u. druk. W5 O5 D3 D3 O5 D3 O5 D1 D2 D1 wysokość do sufitu 1,90m O5 D4 O5 druk. W8 PRZESTRZEN TECHNICZNA Powierzchnia netto=9,34 m2 O5 W14 O5 W9 O5a O5a O5a W13 O5a W10 W11 O5a O5a O5a O5a W12 D1 Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź Rzut poddasza dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. B3 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O5 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O1 O2 O2 O EI 60 W6 W HP samozamykacz samozamykacz EI 60 EI 60 EI HP EI 60 EI 120 EI 120 EI 60 EI 30 EI 60 EI 60 EI 60 EI 30

31 płotek śniegowy UWAGA: 1. Przed rozpoczęciem prac nalezy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury. 2. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi. 3. Cześć opisowa jest integralną częścią projektu wykonawczego. JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź Rzut dachu dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:100 DATA: NR RYS.B ~30 ~30 KLAPA DYMOWA ~30 KLAPA DYMOWA KLAPA DYMOWA KLAPA DYMOWA KLAPA DYMOWA WY AZ DACHOWY KLAPA DYMOWA ~30 ~30 wsporniki stopień kominiarski 25x14 cm KLAPA DYMOWA ława kominiarska wspornik mocowania ławy kominiarskiej "U" wsporniki stopień kominiarski 25x14 cm ława kominiarska wspornik mocowania ławy kominiarskiej "U" płotek śniegowy płotek śniegowy ława kominiarska wsporniki ława kominiarska wsporniki wspornik mocowania ławy kominiarskiej "U" wspornik mocowania ławy kominiarskiej "U" stopień kominiarski 25x14 cm płotek śniegowy wspornik mocowania ławy kominiarskiej "U" ława kominiarska

32 SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO wys. 2,90m ŚWIETLIK DACHOWY krokwie detal B blacha płaska mata separacyjna gr. ok. 8mm pełne deskowanie/płyta OSB 25mm kontrłaty (równolegle do krokwi)30x60mm/ szczelina went. 30mm wiatroizolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej łaty(prostopadle do krokwi) szer. 60mm/ izolacja nakrokwiowa z wełny min. 20cm paroizolacja płyty GKB 12,5mm krokwie detal A min. wys. pomieszczenia toalety z miejscowymi obniżeniami od krokwi min. wymagana wysokość pom. max wys. pom. nr 1, 2, 5, 6 max wys. pom. nr 3, 4 i 7-11 detal A POWTARZALNE WYMIARY ELEMENTÓW: krokwie - szer cm / wys cm stolce - przekrój o bokach od 14,5 do 16cm miecze - szer / wys. 16cm półkleszcze - szer. ok. 7 / wys cm krokwie narożne/ koszowe/ płatwie ok. 16 x 22cm jętki szer. ok. 16 x wys cm nadbitki z desek 4 x 16cm terakota na kleju suchy jastrych płyty OSB 25mm mocowane do legarów wełna mineralna ok. 6cm paroizolacja istniejący strop wykładzina dywanowa płyty OSB 25mm mocowane do legarów legary na podkładkach z papy wełna mineralna 6cm istniejący strop JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź Przekrój dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. B5

33 ISTNIEJĄCY PIONY KS PE ø75 HP25 podgrzewacz c.w.u. elektr. przepływowy 2kW 120l Ø 50 Ø 50 HP25 Ø 50 Ø 50 Ø 50 LEGENDA: Ø 50 Ø 50 Ø 50 ø 80 Ø 50 ISTNIEJĄCE PIONY KS PE ø110 ø 110 spadek i średnica rur kanalizacyjnych pion kanalizacyjny woda zimna woda ciepła Kąt spadku rur min. 2,5% UWAGA: 1. Przed rozpoczęciem prac nalezy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury. 2. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi. 3. Cześć opisowa jest integralną częścią projektu wykonawczego. JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź Rzut instalacji wodno-kanalizacyjnej tech. JAN GUTRY upr. bud. nr 144/83/W BRANŻA INSTAL. SANIT. SKALA 1:100 DATA: NR RYS. B6

34 DETAL DEKORACJI DACHU - WIEŻYCZKI PRZY GZYMSIE WIDOK FRONTOWY, skala 1:20 PROFIL, skala 1:20 CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ DO ODBUDOWY UWAGA: Szczegółowe wymiary i sposób wiązania cegieł ustalić podczas realizacji inwestycji, po demontażu elementów dachu, które przesłaniają częściowo istniejące fragmenty detalu. Przed wykonaniem rozwiązania nalezy uzgodnić z Projektantem. Zaproponowana forma odbudowy wynika z analizy podobnych elementów dekoracyjnych znajdujących się w obrębie elewacji przedmiotowego budynku. JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź Detal dekoracji dachu dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:20 DATA: NR RYS. B7

35 FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ (ZACHODNIEJ), skala 1:100 FRAGMENT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ, skala 1:100 JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź Fragmenty elewacji z odtworzonymi detalami dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. B8

36 otwór wentylacyjny wywiewny 20x20cm z kratką lub żaluzją w kolorze pokrycia dachowego 4% 6 20 FRAGMENT RZUTU DACHU, skala 1:50 4% blacha płaska mata separacyjna gr. ok. 8mm pełne deskowanie/płyta OSB 25mm łaty stalowe 23cm/ 3cm szczelina went. izolacja z wełny mineralnej 20cm paroizolacja płyta żelbetowa 15cm 20 krokwie ukryta rynna belka drewniana 14x28 proj. nadbudowa szybu strop nad istniejącym szybem do rozbiórki istniejący strop drewniany istniejący szyb żelbetowy PRZEKRÓJ PRZEZ SZYB WINDY, skala 1:50 JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź Rysunek zbiorczy szybu windy dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. B9

37 Dział Świadczeń Klatka schodowa Ochrona (Recepcja) HP W.C dla Niepełnospr. projektowane ściany murowane Pom. Biurowe płyta żelbetowa monolityczna Klatka schodowa JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi dodatkowy przystanek windy otwór wycięty w monolitycznej ścianie szybu windowego o wymiarach ok. 1,15x2,0m LOKALIZACJA INWESTOR Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ Fragment rzutu parteru. Dodatkowy przystanek windy dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. B9a

38 KLAPA DYMOWA KLAPA DYMOWA KLAPA DYMOWA KLAPA DYMOWA OPIS: Witryny należy wykonać ze szkła bezpiecznego, np. Pilkington Optilam lub równoważnego, o współczynniku przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego gn maksymalnie 0,35. Uwaga: Należy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury. Szczegółowe wymiary stolarki ustalić w trakcie realizacji inwestycji z uwzględnieniem wytycznych technologicznych Producenta. Powyższe parametry podane zostały w celach kosztorysowych. Współczynnik przenikania ciepła U dla całego świetlika (szyba + profile) maksymalnie 0,9W/m2K. Profile w kolorze dopasowanym do pokrycia dachu. Cztery pola świetlika, zgodnie z rysunkiem, nalezy wykonać jako klapy oddymiające, z siłownikami, wpięte w system oddymiania poddasza. JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ Rozwinięcie świetlika dachowego dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. B10

39 JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ Zestawienie stolarki okiennej dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. B11

40 JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ Zestawienie stolarki drzwiowej dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:100 DATA: NR RYS. B12

41 W1 W2 W3 W4 W5 W8 W6 W7 W9 JEDNOSTKA PROJEKTOWA MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI OPIS: Witryny należy wykonać ze szkła bezpiecznego, np. Pilkington Optilam lub równoważnego, o minimalnej izolacyjności akustycznej R'A1 = 35dB. Do wysokości 2,0m od poziomu posadzki szkło matowe (mleczne), powyżej przezroczyste. Witryny o całkowitej wysokości maksymalnie do spodu krokwi. Uwaga: Należy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury. Szczegółowe wymiary stolarki ustalić w trakcie realizacji inwestycji z uwzględnieniem wytycznych technologicznych Producenta. Powyższe parametry podane zostały w celach kosztorysowych. ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź Należy zastosować okucia stalowe, zgodne z technologią producenta systemu zabudowy, np. Dorma Arcos lub równoważne. TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ Zestawienie ścianek szklanych cz.1 dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. B13

42 W10 W11 OPIS: Witryny należy wykonać ze szkła bezpiecznego, np. Pilkington Optilam lub równoważnego, o minimalnej izolacyjności akustycznej R'A1 = 35dB. Do wysokości 2,0m od poziomu posadzki szkło matowe (mleczne), powyżej przezroczyste. Witryny o całkowitej wysokości maksymalnie do spodu krokwi. Należy zastosować okucia stalowe, zgodne z technologią producenta systemu zabudowy, np. Dorma Arcos lub równoważne. Uwaga: Należy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury. Szczegółowe wymiary stolarki ustalić w trakcie realizacji inwestycji z uwzględnieniem wytycznych technologicznych Producenta. Powyższe parametry podane zostały w celach kosztorysowych. W12 W13 W14 W15 W16 JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zestawienie ścianek szklanych cz.2 dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:50 DATA: NR RYS. B14

43 DETAL WENTYLACJI POŁACI DACHU W STREFIE POD ŚWIETLIKIEM stolarka o przykładowym profilu kołnierz montażowy świetlika obróbka dachowa z blachy siatka ochronna A blacha płaska mata separacyjna gr. ok. 8mm pełne deskowanie/płyta OSB 25mm kontrłaty (równolegle do krokwi)30x60mm/ szczelina went. 30mm wiatroizolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej łaty(prostopadle do krokwi) szer. 60mm/ izolacja nakrokwiowa z wełny min. 20cm paroizolacja płyty GKB 12,5mm A DETAL WENTYLACJI POŁACI DACHU W STREFIE OKAPU A kołnierz retencyjny rynna podwieszana hak rynnowy siatka ochronna obróbka okapu JEDNOSTKA PROJEKTOWA ETAP PROJ. TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR TYTUŁ RYSUNKU SPORZĄDZIŁ MIM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi Łódź, ul. Kopcińskiego 58, dz. nr ewid. 17/18, obr. W-23 Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, Łódź Detale wentylacji dachu dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:10 DATA: NR RYS. B15

44 C. PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: konstrukcja Inwestor : Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: I. Orzeczenie o stanie technicznym budynku 1. Wstęp 2. Opis ogólny 3. Stan techniczny elementów budynku 4. Wnioski i zalecenia II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Opis ogólny 3. Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych 4. Podstawowe materiały konstrukcyjne 5. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych 6. Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych 7. Wytyczne realizacji III. OBLICZENIA 1. Obciążenia charakterystyczne 2. Więźba dachowa 3. Strop drewniany istniejący 4. Wzmocnienia stropu IV. Część rysunkowa K1. Schemat konstrukcyjny stropu poddasza K2. Schemat więźby dachowej Projektant konstrukcji: mgr inż. Jolanta Mroczkowska nr upr. 78/80/WMŁ Styczeń 2014r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianic NFZ_konstrukcja

45 I. ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania Orzeczenie o stanie technicznym budynku zostało opracowane na zlecenie biura architektonicznego MIM Architekci z Pabianic Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku administracyjno-biurowego należącego do NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, pod kątem przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe Orzeczenie o stanie technicznym budynku powstało w oparciu o: - inwentaryzację budowlaną autorstwa MIM Architekci - wizję lokalną w styczniu 2015r. - odkrywki elementów konstrukcyjnych - aktualne normy techniczne 2. Opis ogólny Budynek jest podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe, zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, z dachem dwuspadowym, o kącie spadku połaci ok. 20 stopni, z kalenicą równoległą do ulicy. Budynek wzniesiony został w tradycyjnej konstrukcji murowej. Stropy między kondygnacyjne na belkach stalowych typu Kleina, z wyjątkiem stropu pod poddaszem, który jest drewniany. Dach w konstrukcji drewnianej, z pełnym deskowaniem, kryty papą. Poddasze składa się z dwóch jednoprzestrzennych części, dostępnych ze środkowej klatki schodowej. Konstrukcję dachu stanowi drewniana więźba, mieszana płatwiowo-kleszczowa, dwustolcowa o stolcach stojących ze ścianką kolankową, w której zamiast górnych kleszczy występuje jętka. Słupki ram stolcowych opierają się za pomocą podwalin na stropie drewnianym. 3. Stan techniczny elementów budynku Więźba dachowa Ramy stolcowo-kolankowe ustawione na namurnicy, są usztywnione mieczami. Ramy stolcowe ustawione są na podwalinie, podpierają poprzez jętkę płatwie, które usztywnione są mieczami. Krokwie opierają się na płatwiach kolankowych i połaciowych. Na wiązar pełny składają się ponadto usztywnienia ramy stolcowej-kolankowej w kierunku poprzecznym (na parcia więźby na mur) w formie zastrzału od stropu do krokwi powiązanego ze stolcem kolankowym za pomocą półkleszczy dolnych. Krokwie mają wymiary 15x20cm, płatwie, krokwie koszowe oraz narożne 16x22cm, słupki 14x14cm. Zaobserwowano liczne ślady zużycia i korozji biologicznej drewna, w postaci pęknięć i rozwarstwień elementów wzdłuż włókien, widoczne ślady zawilgocenia części elementów więźby, ślady gnicia drewna przy oparciu na podporze krokwi koszowych. Stwierdzono prowizoryczne wzmocnienia więźby, wykonane najprawdopodobniej podczas remontu budynku w 2000r., w postaci stalowych obejm wokół słupów i mieczy ramy stolcowej oraz wzmocnienia krokwi poprzez przybicie desek o gr.5cm. Stan więźby ocenia się na dostateczny, dopuszcza się zachowanie konstrukcji dachu, która będzie dociążona nowymi warstwami dachowymi, lecz zakłada się konieczność wymiany i wzmocnienia części elementów. Obliczenia sprawdzające załączono w projekcie budowlanym Należy wymienić wszystkie słupki i miecze ram stolcowych wewnętrznych. Należy wymienić krokwie koszowe (lub końce krokwi) ze względu na gnijące drewno w miejscu oparcia tych krokwi na ramkach stolcowo-kolankowych. Ponadto należy wykonać wymianę spękanych krokwi (w przypadku problemów wykonawczych można obok zniszczonej krokwi dołożyć nową o takich samych wymiarach, opierając ją na ramkach stolcowych). Przebudowa zakłada usunięcie deskowania dachu wzdłuż kalenicy i zastąpienie go przeszkleniem. Dach nie wykazuje oznak nie właściwej pracy, lecz wymaga wzmocnień i wymiany elementów krokwiowych. Należy zastosować nowe elementy z drewna klasy C24 o wymiarach takich jak element uszkodzony, zaleca się wymianę deskowania dachu, widoczne zacieki i zbutwienia NFZ_konstrukcja

46 3.2. Strop drewniany Wykonano odkrywki stropu na poddaszu, który jest drewniany o układzie podłużnym dwuprzęsłowym. Belki o wymiarach 19x27 są w rozstawie co 1m, do obliczeń założono schemat statyczny belki jednoprzęsłowej wolno podpartej. Ze stropu usunięto polepę i na deskach ślepego pułapu ułożono warstwę wełny mineralnej (około 20cm). Na stropie nie stwierdzono paroizolacji. Do deskowania podsufitki przymocowano sufit podwieszony z płyt g-k na 2 piętrze. Dla ułatwienia poruszania się po pomieszczeniach wykonano podkłady z płyt budowlanych. W stanie obecnym powierzchnia wełny i płyty są silnie zakurzone i zabrudzone. Na belkach stropowych za pośrednictwem podwalin opierają się słupki ram stolcowych. Stwierdzono zły stan belek stropowych, podłużne pęknięcia wzdłuż włókien, co znacznie obniża wytrzymałość belek, dlatego też zakłada się w obliczeniach sprawdzających konieczność przeniesienia całego obciążenia wynikającego z nowych funkcji poddasza, przez nowe belki stropowe. Zakłada się wzmocnienia stropu dodatkowymi belkami stalowymi. Obliczenia sprawdzające dołączono do projektu budowlanego. Budynek jest użytkowany,więc niemożliwa jest wymiana belek stropowych. Należy wykonać dodatkowe belki stropowe zachowując jednocześnie stare. Pokrycie całego stropu wełną mineralną oraz sufit podwieszony od spodu nie pozwala ocenić wielkości ugięć istniejącego stropu. W miejscu szybu windowego, w stropie należy wykonać wymian z belek stalowych Ściany Ściany na poddaszu są murowane z cegły pełnej na zaprawie cem.wap, są grubości około 55cm. Nie zaobserwowano żadnych istotnych uszkodzeń ścian jak zarysowania, czy wybrzuszenia. Stan techniczny ścian ocenia się jako dobry. Przebudowa poddasza będzie miała pomijalny wpływ na nośność ścian niższych pięter Nadproża Nad otworami w ścianach zewnętrznych nadproża ceglane w postaci sklepień. Nie stwierdzono zarysowań ani ugięć tych elementów. Nadproża w ścianach wewnętrznych klatek schodowych są żelbetowe. Stan techniczny nadproży ocenia się jako dobry Fundamenty Przebudowa poddasza będzie miała pomijalny wpływ na nośność fundamentów. 4. Wnioski i zalecenia. Konstrukcja poddasza jest w stanie dostatecznym i nadaje się do planowanej przebudowy, pod warunkiem wymiany uszkodzonych elementów oraz wzmocnień stropu drewnianego i więźby dachowej. Po usunięciu ze stropu wełny mineralnej i desek ślepego pułapu należy sprawdzić stan wszystkich istniejących belek stropowych, szczególnie oparcie na ścianach murowanych. Należy wykonać nawiercenia celem stwierdzenia czy belki w gniazdach są w stanie zadowalającym. Powyższe badania odnotować w dzienniku budowy. Badaniom poddać wszystkie belki stropowe. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, będzie się to wiązało z dodatkowymi zabiegami wzmacniającymi, których zakres zostanie ustalony przez projektanta z wykonawcą robót w ramach nadzoru autorskiego. Przebudowę należy wykonać z użyciem możliwie najlżejszych dostępnych na rynku materiałów i technologii, ze względu na dociążenie istniejącej konstrukcji. Przebudowa poddasza nie będzie miała wpływu na nośność elementów konstrukcyjnych na niższych kondygnacjach. NFZ_konstrukcja

47 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania Dokumentacja została opracowana na zlecenie biura architektonicznego MIM Architekci z Pabianic 1.2. Autor opracowania projektant konstrukcji : mgr inż. Jolanta Mroczkowska 1.3. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 Dokumentacja powstała w oparciu o: - projekt architektoniczny - aktualne normy techniczne - orzeczenie o stanie techniczny 2. Opis ogólny Projekt przewiduje przebudowę poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe, wiąże się to z licznymi zmianami w elementach konstrukcyjnych poddasza. Budynek jest podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe, zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, z dachem dwuspadowym, o kącie spadku połaci ok. 20 stopni, z kalenicą równoległą do ulicy. Elewacje budynku wykonane są z nietynkowanej licowej cegły ceramicznej. Budynek wzniesiony został w tradycyjnej konstrukcji murowej. Stropy międzykondygnacyjne na belkach stalowych typu Kleina, z wyjątkiem stropu pod poddaszem, który jest drewniany. Dach w konstrukcji drewnianej, z pełnym deskowaniem, kryty papą. Komunikację pionową w budynku stanowią 3 klatki schodowe, z których 2 (środkowa i skrajna - północna) umożliwiają wejście na poddasze. Klatka schodowa od strony południowej kończy się na kondygnacji 2. piętra, w budynku zlokalizowano windę przylegającą do południowej klatki schodowej. Poddasze składa się z dwóch jednoprzestrzennych części, dostępnych ze środkowej klatki schodowej. Konstrukcję dachu stanowi drewniana więźba, mieszana płatwiowo-kleszczowa, dwustolcowa o stolcach stojących ze ścianką kolankową, w której zamiast górnych kleszczy występuje jętka. Słupki ram stolcowych opierają się za pomocą podwalin na stropie drewnianym. W budynku projektuje się nadbudowę szybu windowego, który będzie przebijał strop poddasza oraz dach, wzdłuż kalenicy projektuje się okna dachowe. 3. Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych 3.1. Więźba dachowa Dach jest dwuspadowy, ramy stolcowo-kolankowe ustawione na namurnicy, są usztywnione mieczami. Ramy stolcowe ustawione są na podwalinie, podpierają poprzez jętkę płatwie, które usztywnione są mieczami. Krokwie opierają się na płatwiach kolankowych i połaciowych. Na wiązar pełny składają się ponadto usztywnienia ramy stolcowej-kolankowej w kierunku poprzecznym (na parcia więźby na mur) w formie zastrzału od stropu do krokwi powiązanego ze stolcem kolankowym za pomocą półkleszczy dolnych. Przebudowa zakłada usunięcie deskowania dachu wzdłuż kalenicy i zastąpienie go przeszkleniem. Dach nie wykazuje oznak nie właściwej pracy, lecz wymaga wzmocnień i wymiany elementów krokwiowych. Należy zastosować nowe elementy z drewna klasy C24 o wymiarach takich jak element uszkodzony, zaleca się wymianę deskowania dachu, widoczne zacieki i zbutwienia. Orzeczenie o stanie technicznym zakłada konieczność wymiany i wzmocnienia części elementów. Należy wymienić wszystkie słupki i miecze ram stolcowych wewnętrznych. Należy wymienić krokwie koszowe (lub końce krokwi) ze względu na gnijące drewno w miejscu oparcia tych krokwi na ramkach stolcowo-kolankowych. Ponadto należy wykonać wymianę spękanych krokwi (w przypadku problemów wykonawczych można obok zniszczonej krokwi dołożyć nową o takich samych wymiarach, opierając ją na ramkach stolcowych). Podczas wymiany istniejących elementów więźby należy zapewnić odpowiednie podparcie w miejscu usuwanego elementu. Należy wykonać wzmocnienia poszczególnych krokwi koszowych i płatwi kalenicowych z profili stalowych NFZ_konstrukcja

48 walcowanych skręconych z obu stron drewnianego elementu. Należy wykonać stalowe konstrukcje wsporcze pod wentylatory nocowane do konstrukcji dachu, oraz stalowe wzmocnienia krokwi do których będą mocowane wentylatory i centrale. Należy wykonać wymiany w więźbie dachowej przy przebijaniu go przez szyba windowy. Wszystkie wyżej wymienione wzmocnienia należy wykonać wg projektu wykonawczego. Drewno należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i ogniem poprzez impregnację np środkiem Fobos. Wykonanie nowych elementów więźby przewiduje się przy zastosowaniu tradycyjnych połączeń ciesielskich z ewentualnym wykorzystaniem stalowych złączy konstrukcyjnych do drewna. Wszystkie elementy drewniane przy styku z murem izolować warstwą papy. Pokrycie dachu stanowi blacha płaska na rąbek montowana na łatach i kontrłatach Strop Wykazano obliczeniowo, że istniejący strop drewniany (belki o wymiarach 19x27 w rozstawie co 1m) nie przeniesie obciążeń od nowych warstw na poddaszu i nowego obciążenia użytkowego. Do obliczeń założono schemat statyczny belki jednoprzęsłowej wolno podpartej. Zakłada się w obliczeniach sprawdzających konieczność przeniesienia całego obciążenia wynikającego z nowych funkcji poddasza, przez dodatkowe belki stalowe. Zaprojektowano stalowe belki IPN 220 umiejscowione pośrodku pomiędzy istniejącymi belkami drewnianymi, będą opierały na ściana zewnętrznych i wewnętrznych, należy je opierać na poduszkach betonowych. W miejscu bezpośredniego oparcia słupków ramy stolcowej zaprojektowano wzmocnienie istniejących belek drewnianych, poprzez skręcenie ich z obu stron profilami walcowanymi C220 śrubami M12 co 50cm. Należy wykonać wymian stalowy przy przebici stropu przez szyb windowy. Belki stropowe oczyścić z korozji biologicznej do drewna zdrowego. Podczas wykonywania wzmocnień drewnianych belek stropowych należy zapewnić odpowiednie podparcie płatwi w celu odciążenia belki, obciążanej przez słupek ramki stolcowej oraz właściwie stężyć układ przeciwdziałając przemieszczeniom poziomym dachu. Wszystkie wyżej wymienione wzmocnienia należy wykonać wg projektu wykonawczego. Profile wzmacniające wykonać ze stali kształtowej : S235JRG2 (St3S) 3.3. Szyb windowy. Zaprojektowano nadbudowę istniejącego szybu windowego, zostanie on wyprowadzony na poddasze, a nadszybie ponad dach. Ściany szybu będą żelbetowe gr.25cm, zadaszenie szybu będzie w postaci płyty żelbetowej monolitycznej gr.15cm. Szyb będzie oddylatowany od stropu poddasza. W celu wykonania przedłużenia szybu należy wyciąć istniejący strop nadszybia i krokwie dachowe, pręty ściany nadbudowanego szybu należy wkleić do wieńca szybu istniejącego, za pomocą kotew chemicznych. Elementy żelbetowe szybu należy wykonać z betonu C20/25 i stali A-IIIN Nadproża Zaprojektowano nowe nadproże stalowe z kształtowników C120 nad otworem drzwiowym w ścianie łączącej oba pomieszczenia poddasza. Szczegółowy opis osadzenia nadproża wg projektu wykonawczego Ściany działowe Zastosowano lekkie ścianki działowe w systemie płyt gipsowo kartonowych GKF gr.12cm na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną. W pomieszczeniach mokrych (toalety, pomieszczenia porządkowe) zastosowano płyty G K wodoodporne. 4. Podstawowe materiały konstrukcyjne. Beton w elementach żelbetowych : C20/25 Stal zbrojeniowa : A-IIIN Stal kształtowa : S235JRG2 (St3S) Klasa drewna : C24 5. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych. Szczegółowa propozycja doboru środków zabezpieczenia przeciwwilgociowego i przeciwwodnego zawarta jest w projekcie architektonicznym. Elementy stalowe należy przygotować do malowania w II stopniu czystości i przed upływem 6 godzin, zabezpieczyć I warstwę malarską. Malowanie podkładowe: farba ftalowa a ogólnego stosowania, dwie warstwy 2x30μm Malowanie nawierzchniowe: emalia ftalowa ogólnego stosowania, dwie warstwy 2x30μm, ostatnią warstwę założyć po zamontowaniu konstrukcji. Dodatkowo Elementy stalowe obudować płytami GKF ogniochronnymi 2x. Drewno należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i ogniem poprzez impregnację np środkiem Fobos. NFZ_konstrukcja

49 6. Odporność ogniowa elementów konstrukcji. Budynek zakwalifikowano do klasy D odporności pożarowej. Elementy konstrukcyjne zaprojektowano tak, aby spełnić wymagania tej klasy odporności. 7. Wytyczne realiacji. Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych sztuką budowlaną, aktualnymi normami, przestrzegając przepisów BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej. Materiały budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne, znaki bezpieczeństwa oraz spełniać warunki normowe. Elementy pionowe należy betonować odcinkami nie wyższymi niż 1,5m z każdorazowym zagęszczeniem. Usytuowanie przewodów instalacyjnych zatapianych w elementach konstrukcyjnych oraz przejścia przez nie sprawdzać z architekturą oraz odpowiednimi projektami branżowymi. Belki stalowe i drewniane należy docinać na wymiar dopiero po sprawdzeniu na budowie faktycznych wymiarów jak i możliwości ich usytuowania. Ponieważ projektowane prace są typowo remontowe to nie sposób przewidzieć wszystkie możliwe przypadki rozwiązań jak również nie jest możliwe określenie dokładnie stanu poszczególnych elementów, wobec powyższego w przypadkach wątpliwych należy skontaktować się z projektantem w ramach oddzielnie zleconego nadzoru autorskiego. Usytuowanie przewodów instalacyjnych zatapianych w elementach konstrukcyjnych oraz przejścia przez nie sprawdzać z architekturą oraz odpowiednimi projektami branżowymi. Budynek zaprojektowany indywidualnie. Wyjaśnienia, zmiany, uzupełnienia dokumentacji itp. wymagają współpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego. Uwaga! Projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany oraz powielanie i rozpowszechnianie wymagają zgody jego twórców. NFZ_konstrukcja

50 1. OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE 1.1. Projektowane warstwy II. OBLICZENIA Warstwy na dachu pokrycie dachowe (blacha płaska) = 0,10 kn/m 2 mata separacyjna = 0,05 kn/m 2 deskowanie pełne: 6,0x0,025 = 0,15 kn/m 2 łaty, kontrłaty = 0,30 kn/m 2 wełna mineralna: 0,20x1,2 = 0,24 kn/m 2 folia paroizolacyjna: = 0,05 kn/m 2 płyta GK = 0,20 kn/m 2 1,09 kn/m Warstwy posadzkowe na stropie poddasza terakota na kleju 0,02x21,0 = 0,42 kn/m 2 suchy jastrych = 0,30 kn/m 2 legary = 0,31 kn/m 2 wełna mineralna: 0,16x1,2 = 0,19 kn/m 2 deski ślepej podłogi 6,0x0,04 = 0,24 kn/m 2 legary pod ślepą podłogą = 0,04 kn/m 2 deski podsufitki 6,0x0,025 = 0,15 kn/m 2 sufit podwieszony z płyty g-k = 0,30 kn/m Obciążenia zmienne 1,95 kn/m Biura = 3,00 kn/m Obciążenie śniegiem (20 O ) = 0,72 kn/m 2 C=0,80 0,80x0,9x1,0x1,0 NFZ_konstrukcja

51 2. Więźba dachowa 2.1. Więźba dachowa w części południowej Schemat statyczny Obciążenia - Stałe (wsp.1,35) Ciężar własny Warstwy dachowe - 1,1 kn/m 2 Wentylatory - 3,0 kn - Zmienne (wsp. 1,50) Śnieg - 0,72 kn/m 2 NFZ_konstrukcja

52 2.1.3 Siły przekrojowe momenty zginające [kn/m] Wytężenie elementów NFZ_konstrukcja

53 2.1.5 Wymiarowanie wybranych elementów więźby Krokiew 15x20cm Materiał: C18 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 Odległość między przekrojami< 0,5 m STRZAŁKA UGIĘCIA f= 16 mm < 22,77 mm (L/200) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole przek.poprz.netto (A)= 300 cm2 Pole ścinania (bxh)= 300 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 1000 cm3 (Wy)= 750 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Ściskanie (Nc)= 18,38 kn Ścinanie (Vy)= 6,405 kn Ścinanie (Vx)= 0,01016 kn Zginanie (Mz)= 7,295 knm Zginanie (My)= 0,02314 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Ściskanie: Sc/fcd= 0,07 Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,88 Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,62 Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,89 (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,62 Ścinanie: tz/fvd= 0,00 Ścinanie: ty/fvd= 0,35 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE Długość pręta Z-Z bez wyboczeniay-y bez wyboczenia STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Zabezpieczenie przed zwichrzeniem STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Ściskanie: Sc/fcd= 0,07 Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,89 (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,62 Krokiew 15x20cm spełnia warunki nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem Płatew kalenicowa 16x22cm Materiał: C18 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 STRZAŁKA UGIĘCIA f= 41,98 mm > 31,1 mm (L/200) (ZA DUŻO) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole przek.poprz.netto (A)= 352 cm2 Pole ścinania (bxh)= 352 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 1291 cm3 (Wy)= 939 cm3 Wskaźnik na skręcanie= 1238 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ściskanie (Nc)= 0,5378 kn Ścinanie (Vy)= 15,05 kn Ścinanie (Vx)= 3,273 kn Zginanie (Mz)= 18,31 knm Zginanie (My)= 6,372 knm Skręcanie (Mt)= 0,02266 knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Ściskanie: Sc/fcd= 0,00 Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,28 (ZA DUŻO) Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 2,01 (ZA DUŻO) Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,28 (ZA DUŻO) (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 2,01 (ZA DUŻO) Ścinanie: tz/fvd= 0,15 Ścinanie: ty/fvd= 0,69 Skręcanie: tt/fvd= 0,02 Ścinanie+Skręcanie: tt/fvd+(t/fvd)^2= 0,50 NFZ_konstrukcja

54 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE Długość pręta (Loz)= 6,22 m (Loy)= 6,22 m Wsp.dł.wyboczen. (miz)= 1 (miy)= 0,2 Smukłość pręta (l_z)= 97,94 (l_y)= 26,93 Wsp.wyboczeniowy (kc,z)= 0,3064 (kc,y)= 1,008 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Zabezpieczenie przed zwichrzeniem STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)= 0,01 Wyboczenie+Zginanie: Sc/(kcz*fcd)+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,29 (ZA DUŻO) Sc/(kcy*fcd)+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 2,01 (ZA DUŻO) Płatew kalenicowa 16x22cm nie spełnia warunków nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem i wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie wykonać w postaci skręcenia elementu z obu stron kształtownikami walcowanymi, wg projektu wykonawczego Krokiew koszowa 16x22cm Materiał: C18 Klasa użytkowania konstrukcji: 1 STRZAŁKA UGIĘCIA f= 54,3 mm > 38,55 mm (L/200) (ZA DUŻO) CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU Pole przek.poprz.netto (A)= 352 cm2 Pole ścinania (bxh)= 352 cm2 Wsk.na zginanie (Wz)= 1291 cm3 (Wy)= 939 cm3 Wskaźnik na skręcanie= 1238 cm3 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE Nrr: 1,2,4,3 Ściskanie (Nc)= 8,831 kn Ścinanie (Vy)= 19,69 kn Ścinanie (Vx)= 15,76 kn Zginanie (Mz)= 19,47 knm Zginanie (My)= 5,57 knm Skręcanie (Mt)= 0, knm STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU Ściskanie: Sc/fcd= 0,03 Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,32 (ZA DUŻO) Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 1,99 (ZA DUŻO) Ściskanie+Zginanie: (Sc/fcd)^2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,32 (ZA DUŻO) (Sc/fcd)^2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 1,99 (ZA DUŻO) Ścinanie: tz/fvd= 0,73 Ścinanie: ty/fvd= 0,91 Skręcanie: tt/fvd= 0,00 Ścinanie+Skręcanie: tt/fvd+(t/fvd)^2= 0,83 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE Długość pręta (Loz)= 7,71 m (Loy)= 7,71 m Wsp.dł.wyboczen. (miz)= 1 (miy)= 0,15 Smukłość pręta (l_z)= 121,4 (l_y)= 25,04 Wsp.wyboczeniowy (kc,z)= 0,2047 (kc,y)= 1,016 STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE Długość obliczeniowa (Ld)= 7,71 m Wsp.zwichrzenia kcrit= 1 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)= 0,15 Wyboczenie+Zginanie: Sc/(kcz*fcd)+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 2,46 (ZA DUŻO) Sc/(kcy*fcd)+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 2,02 (ZA DUŻO) Zwichrzenie: Smz/(kcrit*fmd)= 1,82 (ZA DUŻO) Krokiew koszowa 16x22cm nie spełnia warunków nośności (SGN i SGU) pod projektowanym obciążeniem i wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie wykonać w postaci skręcenia elementu z obu stron kształtownikami walcowanymi, wg projektu wykonawczego. NFZ_konstrukcja

55 2.2. Więźba dachowa w części północnej Schemat statyczny Obciążenia - Stałe (wsp.1,35) Ciężar własny Warstwy dachowe - 1,1 kn/m 2 Wentylatory - 3,0 kn - Zmienne (wsp. 1,50) Śnieg - 0,72 kn/m 2 NFZ_konstrukcja

56 2.2.3 Siły przekrojowe momenty zginające [kn/m] Wytężenie elementów NFZ_konstrukcja

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena możliwości adaptacji pomieszczeń...6 Ramowy zakres prac

Bardziej szczegółowo