SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok 2 2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2010 rok Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 4. Tabela 4 Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok Tabela 5 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji państwowej 7. Tabela 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8. Tabela 8 Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 9. Tabela 9 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii CZĘŚĆ II OBJAŚNIENIA: Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta za 2010 rok Realizacja dochodów budżetowych za 2010 rok Realizacja wydatków budżetowych za 2010 rok Realizacja inwestycji miasta za 2010 rok Zmiany w planie wydatków na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy o finasach publicznych Dz. U. 157 poz z 2009 r.) 6. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 8. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych które otrzymały dotację w 2010 rok Strony Prezydent Miasta Janusz Chodorowski Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 1

2 CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok Dział Wyszczególnienie Plan na 2010 r. DOCHODY Plan po zmianach Wykonanie za 2010 rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,14 Dochody bieżące ,53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin) % 5: , ,51 Dochody majątkowe ,45 Środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta i gminy Mielec" Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta i gminy Mielec" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta i gminy Mielec , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,84 Dochody bieżące ,72 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ,00 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 2

3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin) ,35 Dochody majątkowe ,42 Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja projektu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z budżetu Unii Europejskiej - refundacja projektu "Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych" Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -refundacja projektu "Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych" Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich ora środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze " Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z budżetu Unii Europejskiej - refundacja projektu "Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi , , , , ,00 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 3

4 komunikacyjnej na obszarze " 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,02 Dochody bieżące ,88 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,57 Wpływy z usług ,31 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,40 Dochody majątkowe ,46 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,12 Dochody bieżące ,12 Wpływy z usług ,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,03 Dochody bieżące ,21 Grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 Wpływy z różnych opłat ,54 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wpływy z usług ,10 Wpływy z różnych dochodów ,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 4

5 bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Pozostałe odsetki ,00 Dochody majątkowe ,36 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,63 Dochody bieżące ,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ,43 Dochody bieżące ,43 Grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od osób fizycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,20 Dochody bieżące ,20 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej , ,29 Odsetki od zaległości podatkowych ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,58 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 5

6 Podatek od nieruchomości ,70 Podatek rolny ,17 Podatek leśny ,58 Podatek od środków transportowych ,69 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,71 Odsetki od zaległości podatkowych ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,32 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkówi opłat lokalnych od osób fizycznych ,89 Podatek od nieruchomości ,31 Podatek rolny ,52 Podatek leśny ,91 Podatek od środków transportowych ,19 Podatek od spadków i darowizn ,83 Wpływy z opłaty targowej ,71 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,74 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ,00 Odsetki od zaległości podatkowych ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,39 Wpływy z opłaty skarbowej ,50 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,35 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 Odsetki od zaległości podatkowych ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodód budżetu państwa ,29 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,84 Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA ,11 Dochody bieżące ,11 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 6

7 Wpływy z dywidend ,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,43 Wpływy do wyjaśnienia ,00 Wpływy z różnych dochodów ,43 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,88 Dochody bieżące ,53 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,74 Pozostałe odsetki ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,31 Wpływy z różnych dochodów ,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków finasowych gromadzonych na wydzielonym racunku jednostki budżetowej , , , ,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0, OCHRONA ZDROWIA ,00 Dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , POMOC SPOŁECZNA ,70 Dochody bieżące ,70 Wpływy z usług ,69 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 7

8 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,55 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finasowych gromadzonych na wydzielonym racunku jednostki budżetowej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , ,75 Dochody bieżące ,75 Wpływy z usług ,89 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst Wpływy do budżetu pozostałości środków finasowych gromadzonych na wydzielonym racunku jednostki budżetowej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,39 Dochody bieżące ,39 Pozostałe odsetki ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,11 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 8

9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 Dochody bieżące ,31 Wpływy z opłaty produktowej ,00 Wpływy z różnych opłat ,27 Wpływy z różnych dochodów ,63 Pozostałe odsetki ,00 Dochody majątkowe ,33 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 Dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań bieżących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,58 Dochody bieżące ,99 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wpływy z usług ,84 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,45 Dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja projektu "Poprawa atrakcyjności infrastruktury sporotwej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu" Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,00 OGÓŁEM DOCHODY ,21 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 9

10 2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2010 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok WYDATKI Plan na rok Wykonanie za 2010 rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,90 Wydatki bieżące ,37 a) wydatki jednostek budżetowych % 5: , ,37 Wydatki majątkowe , Izby rolnicze ,73 Wydatki bieżące tym: ,73 a) dotacje na zadania bieżące , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,62 Wydatki bieżące ,51 a) wydatki jednostek budżetowych , ,51 Wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,99 Wydatki bieżące ,99 a) wydatki jednostek budżetowych , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa ,00 Wydatki majątkowe , Lokalny transport zbiorowy ,25 Wydatki bieżące ,05 a) wydatki jednostek budżetowych , ,05 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 10

11 Wydatki majątkowe , Drogi publiczne wojewódzkie ,16 Wydatki majątkowe , Drogi publiczne powiatowe ,89 Wydatki majątkowe , Drogi publiczne gminne ,50 Wydatki bieżące ,03 a) wydatki jednostek budżetowych , ,03 Wydatki majątkowe , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,35 Wydatki bieżące ,35 a) wydatki jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,36 Wydatki bieżące ,33 a) wydatki jednostek budżetowych , ,12 b) dotacje na zadania bieżące ,97 Wydatki majątkowe , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,15 Wydatki bieżące ,23 a) wydatki jednostek budżetowych , ,23 Wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,43 Wydatki bieżące ,32 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 11

12 a) wydatki jednostek budżetowych , ,32 Wydatki majątkowe , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,57 Wydatki bieżące ,57 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,66 Wydatki bieżące ,66 a) wydatki jednostek budżetowych , , Cmentarze ,94 Wydatki bieżące ,94 a) wydatki jednostek budżetowych , , INFORMATYKA , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone zadania zlecone ,00 Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , Rady gmin ,77 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 12

13 Wydatki bieżące ,77 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych , , , Urzędy gmin ,93 Wydatki bieżące ,91 zadania własne a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,74 w tym zadanie własne z dotacji UW ,00 Wydatki majątkowe , Spis powszechny i inne ,00 Wydatki bieżące ,00 zadania zlecone a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,14 Wydatki bieżące ,91 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , ,92 Wydatki majątkowe , URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,63 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 13

14 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone ,00 Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 Wydatki bieżące ,00 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,31 Wydatki bieżące ,31 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne ,74 Wydatki bieżące ,62 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych , ,60 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 14

15 ,60 Wydatki majątkowe , Straż Miejska ,80 Wydatki bieżące ,80 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , , Zarządzanie kryzysowe ,15 Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 Wydatki majątkowe , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,37 Wydatki bieżące ,37 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych , , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,82 Wydatki bieżące ,82 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,33 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 15

16 , RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne rozliczenia finansowe ,07 Wydatki bieżące ,07 a) wydatki jednostek budżetowych , , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane ,00 Rezerwy celowe ,00 - na dotacje dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - na inwestycje współfinansowane ze środków UE - na odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,94 Wydatki bieżące ,70 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,43 Wydatki majątkowe , Przedszkola ,86 Wydatki bieżące ,47 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,94 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 16

17 c) dotacje na zadania bieżące ,53 Wydatki majątkowe , Gimnazja ,74 Wydatki bieżące ,68 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,37 c) dotacje na zadania bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Dowożenie uczniów do szkół ,18 Wydatki bieżące ,18 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki bieżące ,00 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , , Komisje egzaminacyjne ,50 Wydatki bieżące ,50 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , Dokształcanie i doskonalenie ,28 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 17

18 nauczycieli Wydatki bieżące ,28 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,77 Wydatki bieżące ,76 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,99 Wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,61 Wydatki bieżące ,61 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , , OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie narkomanii ,52 Wydatki bieżące ,52 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,34 Wydatki bieżące ,15 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych , ,99 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 18

19 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,51 c) dotacje na zadania bieżące ,00 Wydatki majątkowe , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , POMOC SPOŁECZNA , Domy Pomocy Społecznej ,33 Wydatki bieżące ,33 a) wydatki jednostek budżetowych , , Ośrodki wsparcia ,27 DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne ,49 Wydatki bieżące ,49 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,27 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone ,99 Wydatki bieżące ,99 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,97 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 19

20 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone ,64 Wydatki bieżące ,69 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zadania własne , , , ,84 Wydatki bieżące ,19 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , , ,06 c) dotacje na zadania bieżące ,98 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,40 Wydatki bieżące ,40 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 b) dotacja na zadania bieżące ,20 zadania zlecone ,54 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,54 zadania własne ,00 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ,20 Id: SSVZA-NNDVY-QCIKW-FVLSI-TZOPT. Podpisany Strona 20

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo