Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI"

Transkrypt

1 Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na USŁUGI Zadanie 40 Inżynier dla Kontraktu -Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego Zadanie realizowane w ramach Projektu Nr POIS /09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie FAZA IV objętego finansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Warszawa, dnia 13 marca 2013r. Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 1

2 Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została Zatwierdzona na podstawie Uchwał Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A Nr 59/2013 z dnia 13 marca 2013 roku Specyfikacja niniejsza zawiera: l.p. Oznaczenie Nazwa Części Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2. Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 3. Część III Opis przedmiotu zamówienia Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 2

3 Część I, Instrukcja dla Wykonawców CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Plac Starynkiewicza Warszawa Polska zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , Regon: , Kapitał zakładowy Spółki: ,00 zł (kapitał wpłacony: w całości) Postępowanie organizuje: Dział Zakupów Pion Wsparcia tel. (022) / 18 / 19 fax. (022) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja Umowy na Usługi: Inżynier dla Kontraktu -Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego a) Sprawowanie funkcji Inżyniera, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowalnych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, określanej jako czerwona książka FIDIC, z zakresem obowiązków przypisanych Inżynierowi w Warunkach Ogólnych Kontraktu zawartych w ww. publikacji, Warunkach Szczególnych Kontraktu oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia; b) pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych nad wykonywaniem Robót w ramach ww. inwestycji z zakresem obowiązków przypisanych Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy i funkcji koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz ze zm.). Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 3

4 Część I, Instrukcja dla Wykonawców 3.2 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Dodatkowe przedmioty 3.3 Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 3.4 Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia do r obejmuje łącznie: a) Czas na Ukończenie określony w Kontrakcie na Roboty; b) Okres Zgłaszania Wad, wynoszący 36 miesięcy, licząc od daty, z jaką Roboty zostały ukończone, ustalony w Świadectwie Przejęcia dla Kontraktu na Roboty; c) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych Kontraktem Prób oraz Odbioru Końcowego; d) czas na opracowanie i zatwierdzenie Raportu Końcowego Kontraktu na Roboty oraz ostateczne rozliczenie Kontraktu na Roboty według FIDIC Czerwona Książka i wystawienie Świadectwa Wykonania dla robót będących przedmiotem Kontraktu na Roboty, Niezależnie od powyższego Inżynier będzie pełnił swoje obowiązki do czasu zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego Inżyniera, zawierającego między innymi zatwierdzony przez Zamawiającego Raport Końcowy Kontraktu na Roboty wraz z dowodami ich końcowego rozliczenia zaakceptowanymi przez Zamawiającego, do wypłaty Wykonawcy końcowego wynagrodzenia, jak również przeprowadzi wszelkie wymagane Kontraktem Próby oraz Odbiór Końcowy. Przewidywany termin Rozpoczęcia Robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia II kwartał 2013r. Inżynier rozpocznie pełnienie swoich obowiązków na żądanie Zamawiającego przesłane na piśmie nie później niż 14 dni kalendarzowych od wymaganej przez Zamawiającego daty rozpoczęcia pełnienia obowiązków Inżyniera. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności Wykonawcy którzy: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę której przedmiotem było sprawowanie nadzoru poprzez pełnienie funkcji Inżyniera nad realizowaną wg FIDIC (lub równoważnego): robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie co najmniej jednej stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 30 tys. m 3 /d, (przebudowie obejmującej co najmniej część mechaniczną i technologiczną, o wartości robót budowlanych równej lub większej od równowartości zł), Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 4

5 Część I, Instrukcja dla Wykonawców lub b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było sprawowanie nadzoru poprzez pełnienie funkcji Inżyniera nad realizowaną wg FIDIC (lub równoważnego): robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 30 tys. m 3 /d; (przebudowie obejmującej co najmniej część mechaniczną i technologiczną, o wartości robót budowlanych równej lub większej od równowartości zł) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawcy, którzy: - wskażą, co najmniej 7 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. pełnić następujące funkcje: Inżynier Rezydent specjalista w zakresie zarządzania, nadzorowania i rozliczania Kontraktu posiadający: doświadczenie w zarządzaniu kontraktami, tzn., że w ciągu ostatnich 10 lat przez okres, co najmniej 2 lat pełnił funkcje: a) Inżyniera Rezydenta lub kierownika/koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego lub b) kierownika Projektu, jako przedstawiciel wykonawcy przy, co najmniej 1 Kontrakcie realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne) polegającym na budowie lub przebudowie (przebudowie obejmującej co najmniej część mechaniczną i technologiczną, o wartości robót budowlanych równej lub większej od równowartości zł), stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 30 tys. m 3 /d; Inspektor Nadzoru specjalista w zakresie robót konstrukcyjnobudowlanych posiadający: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia); łącznie minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe polegające na nadzorowaniu (tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru) robót konstrukcyjnobudowlanych lub kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót) robotami budowlanymi, związanymi z obiektami budowlanymi o kubaturze powyżej 1000m³ Inspektor Nadzoru specjalista w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) łącznie minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe polegające na nadzorowaniu tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika robót Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 5

6 Część I, Instrukcja dla Wykonawców budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Inspektor Nadzoru specjalista w zakresie robót elektrycznych posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) - łącznie minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe polegające na nadzorowaniu (tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru) lub kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika robót) robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych łącznie minimum 5 letnie doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie automatyki (AKPiA) Jako Inspektor Nadzoru - specjalista w zakresie sieci elektrycznych dopuszcza się wskazanie dwóch osób z czego każda spełnia jeden z podanych wyżej wymagań. Wymóg dotyczący uprawnień winny spełniać obie wskazane osoby Inspektor Nadzoru specjalista w zakresie robót sanitarnych technolog, posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót sanitarnych lub inspektor nadzoru robót sanitarnych, Inspektor Nadzoru specjalista w zakresie budowy dróg, posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) - posiadać łącznie minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe polegające na nadzorowaniu (tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru) robót drogowych lub kierowaniu (tj, pełnieniu funkcji kierownika robót) robotami drogowymi Specjalista ds. obmiarów i rozliczeń posiadający: wykształcenie techniczne lub ekonomiczne, posiadać łącznie minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty zajmującego się kosztorysowaniem, obmiarami i rozliczeniem Kontraktu, (w tym co najmniej jednego Kontraktu zawartego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na roboty budowlane według FIDIC /lub równoważnego/, sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 6

7 Część I, Instrukcja dla Wykonawców posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż równowartość ,00 PLN są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę stanowiącą równowartość ,00 zł nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa. Natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy będzie oceniany w odniesieniu do każdego z wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłaszany w sposób przewidziany w 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 roku w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.U. NBP z dnia 29 września 2002 roku, z późn. zm.) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do IDW, Część I SIWZ. c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 7

8 Część I, Instrukcja dla Wykonawców f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, np. na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do IDW, Część I SIWZ. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty, o których mowa w 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). zwane dalej: Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt Wykonawca przedstawi: Nie dotyczy Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt Wykonawca przedstawi: a) wykaz wykonanych (na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do IDW) głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykonawca składa odpowiednie dowody, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt Wykonawca przedstawi: a) wykaz osób (na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do IDW), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt Wykonawca przedstawi: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacja powinna potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt IDW, stanowiącej Część I SIWZ, b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Opłacona polisa lub inny dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt IDW, stanowiącej Część I SIWZ Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanych w pkt SIWZ warunków Dot. pkt , oraz 6.1.5: a) Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 8

9 Część I, Instrukcja dla Wykonawców finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. b) W przypadku złożenia pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby pod treścią oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b Pzp. c) Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt polega na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia informacji, o której mowa w art a), dotyczącej tych podmiotów. d) Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć a) dokumenty wymienione w pkt lit a, c, d, e, f, g przez każdy z podmiotów występujących wspólnie, b) dokumenty wymienione w pkt lit b wspólny lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie, c) dokumenty wymienione w pkt 6.1.3, 6.1.4, wspólny dla podmiotów występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego podmiotu występującego wspólnie) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt ppkt a, c, d, e, f składa odpowiedni dokument lub dokumenty, przewidziane w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, zgodnie z ustalonymi w ww. akcie prawnym zasadami Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo w oryginale, jednoznacznie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie. b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo w oryginale, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie. 6.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż dokument o którym mowa w pkt lit. b) oraz inne dokumenty, jeżeli jest to wymagane stosownymi przepisami prawa należy złożyć w formie oryginału. 6.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem. Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 9

10 Część I, Instrukcja dla Wykonawców 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7.1. W niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia terminów na dokonanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, także poprzez jego oznaczenie datą uwzględniającą godziny Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Pan Grzegorz Gołaszewski tel. (+48 22) fax. (+48 22) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: ,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) 8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w Pekao S.A., Nr rachunku z dopiskiem: wadium do postępowania nr 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013, Przy czym przed upływem terminu składania ofert środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 ustawy. Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 10

11 Część I, Instrukcja dla Wykonawców 8.5. Oryginał dokumentu wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formach wskazanych w pkt. 8.2 b-e) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert: a) w Dziale Finansowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Warszawa Pl. Starynkiewicza 5, pokój nr 109, codziennie w godz za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. Zaleca się, aby potwierdzoną w Dziale Finansowym i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu wadium zdeponowanego w Dziale Finansowym Wykonawca dołączył do oferty. lub b) wraz z ofertą w oddzielnej kopercie oznaczonej w sposób wskazujący na jej zawartość, np. oryginał wadium do postępowania 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Zaleca się, aby poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu wadium Wykonawca dołączył do oferty. Zamawiający informuje, iż po otwarciu ofert oryginał wadium zostanie złożony w Dziale Finansowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnym w treści z Formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej IDW Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, w formacie nie większym niż A4 (arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4) Ofertę należy złożyć w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie - kopie mogą być kserokopiami oryginału) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich wymaganych w SIWZ załączników były podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, zostały ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny sposób, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy pod rygorem nieuwzględnienia tych zmian przez Zamawiającego Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 11

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo