Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI"

Transkrypt

1 Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na USŁUGI Zadanie 40 Inżynier dla Kontraktu -Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego Zadanie realizowane w ramach Projektu Nr POIS /09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie FAZA IV objętego finansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Warszawa, dnia 13 marca 2013r. Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 1

2 Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została Zatwierdzona na podstawie Uchwał Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A Nr 59/2013 z dnia 13 marca 2013 roku Specyfikacja niniejsza zawiera: l.p. Oznaczenie Nazwa Części Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2. Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 3. Część III Opis przedmiotu zamówienia Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 2

3 Część I, Instrukcja dla Wykonawców CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Plac Starynkiewicza Warszawa Polska zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , Regon: , Kapitał zakładowy Spółki: ,00 zł (kapitał wpłacony: w całości) Postępowanie organizuje: Dział Zakupów Pion Wsparcia tel. (022) / 18 / 19 fax. (022) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja Umowy na Usługi: Inżynier dla Kontraktu -Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego a) Sprawowanie funkcji Inżyniera, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowalnych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, określanej jako czerwona książka FIDIC, z zakresem obowiązków przypisanych Inżynierowi w Warunkach Ogólnych Kontraktu zawartych w ww. publikacji, Warunkach Szczególnych Kontraktu oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia; b) pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych nad wykonywaniem Robót w ramach ww. inwestycji z zakresem obowiązków przypisanych Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy i funkcji koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz ze zm.). Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 3

4 Część I, Instrukcja dla Wykonawców 3.2 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Dodatkowe przedmioty 3.3 Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 3.4 Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia do r obejmuje łącznie: a) Czas na Ukończenie określony w Kontrakcie na Roboty; b) Okres Zgłaszania Wad, wynoszący 36 miesięcy, licząc od daty, z jaką Roboty zostały ukończone, ustalony w Świadectwie Przejęcia dla Kontraktu na Roboty; c) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych Kontraktem Prób oraz Odbioru Końcowego; d) czas na opracowanie i zatwierdzenie Raportu Końcowego Kontraktu na Roboty oraz ostateczne rozliczenie Kontraktu na Roboty według FIDIC Czerwona Książka i wystawienie Świadectwa Wykonania dla robót będących przedmiotem Kontraktu na Roboty, Niezależnie od powyższego Inżynier będzie pełnił swoje obowiązki do czasu zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego Inżyniera, zawierającego między innymi zatwierdzony przez Zamawiającego Raport Końcowy Kontraktu na Roboty wraz z dowodami ich końcowego rozliczenia zaakceptowanymi przez Zamawiającego, do wypłaty Wykonawcy końcowego wynagrodzenia, jak również przeprowadzi wszelkie wymagane Kontraktem Próby oraz Odbiór Końcowy. Przewidywany termin Rozpoczęcia Robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia II kwartał 2013r. Inżynier rozpocznie pełnienie swoich obowiązków na żądanie Zamawiającego przesłane na piśmie nie później niż 14 dni kalendarzowych od wymaganej przez Zamawiającego daty rozpoczęcia pełnienia obowiązków Inżyniera. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności Wykonawcy którzy: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę której przedmiotem było sprawowanie nadzoru poprzez pełnienie funkcji Inżyniera nad realizowaną wg FIDIC (lub równoważnego): robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie co najmniej jednej stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 30 tys. m 3 /d, (przebudowie obejmującej co najmniej część mechaniczną i technologiczną, o wartości robót budowlanych równej lub większej od równowartości zł), Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 4

5 Część I, Instrukcja dla Wykonawców lub b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było sprawowanie nadzoru poprzez pełnienie funkcji Inżyniera nad realizowaną wg FIDIC (lub równoważnego): robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 30 tys. m 3 /d; (przebudowie obejmującej co najmniej część mechaniczną i technologiczną, o wartości robót budowlanych równej lub większej od równowartości zł) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawcy, którzy: - wskażą, co najmniej 7 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. pełnić następujące funkcje: Inżynier Rezydent specjalista w zakresie zarządzania, nadzorowania i rozliczania Kontraktu posiadający: doświadczenie w zarządzaniu kontraktami, tzn., że w ciągu ostatnich 10 lat przez okres, co najmniej 2 lat pełnił funkcje: a) Inżyniera Rezydenta lub kierownika/koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego lub b) kierownika Projektu, jako przedstawiciel wykonawcy przy, co najmniej 1 Kontrakcie realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne) polegającym na budowie lub przebudowie (przebudowie obejmującej co najmniej część mechaniczną i technologiczną, o wartości robót budowlanych równej lub większej od równowartości zł), stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 30 tys. m 3 /d; Inspektor Nadzoru specjalista w zakresie robót konstrukcyjnobudowlanych posiadający: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia); łącznie minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe polegające na nadzorowaniu (tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru) robót konstrukcyjnobudowlanych lub kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót) robotami budowlanymi, związanymi z obiektami budowlanymi o kubaturze powyżej 1000m³ Inspektor Nadzoru specjalista w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) łącznie minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe polegające na nadzorowaniu tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika robót Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 5

6 Część I, Instrukcja dla Wykonawców budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Inspektor Nadzoru specjalista w zakresie robót elektrycznych posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) - łącznie minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe polegające na nadzorowaniu (tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru) lub kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika robót) robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych łącznie minimum 5 letnie doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie automatyki (AKPiA) Jako Inspektor Nadzoru - specjalista w zakresie sieci elektrycznych dopuszcza się wskazanie dwóch osób z czego każda spełnia jeden z podanych wyżej wymagań. Wymóg dotyczący uprawnień winny spełniać obie wskazane osoby Inspektor Nadzoru specjalista w zakresie robót sanitarnych technolog, posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót sanitarnych lub inspektor nadzoru robót sanitarnych, Inspektor Nadzoru specjalista w zakresie budowy dróg, posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) - posiadać łącznie minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe polegające na nadzorowaniu (tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru) robót drogowych lub kierowaniu (tj, pełnieniu funkcji kierownika robót) robotami drogowymi Specjalista ds. obmiarów i rozliczeń posiadający: wykształcenie techniczne lub ekonomiczne, posiadać łącznie minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty zajmującego się kosztorysowaniem, obmiarami i rozliczeniem Kontraktu, (w tym co najmniej jednego Kontraktu zawartego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na roboty budowlane według FIDIC /lub równoważnego/, sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 6

7 Część I, Instrukcja dla Wykonawców posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż równowartość ,00 PLN są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę stanowiącą równowartość ,00 zł nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa. Natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy będzie oceniany w odniesieniu do każdego z wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłaszany w sposób przewidziany w 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 roku w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.U. NBP z dnia 29 września 2002 roku, z późn. zm.) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do IDW, Część I SIWZ. c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 7

8 Część I, Instrukcja dla Wykonawców f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, np. na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do IDW, Część I SIWZ. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty, o których mowa w 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). zwane dalej: Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt Wykonawca przedstawi: Nie dotyczy Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt Wykonawca przedstawi: a) wykaz wykonanych (na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do IDW) głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykonawca składa odpowiednie dowody, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt Wykonawca przedstawi: a) wykaz osób (na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do IDW), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt Wykonawca przedstawi: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacja powinna potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt IDW, stanowiącej Część I SIWZ, b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Opłacona polisa lub inny dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt IDW, stanowiącej Część I SIWZ Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanych w pkt SIWZ warunków Dot. pkt , oraz 6.1.5: a) Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 8

9 Część I, Instrukcja dla Wykonawców finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. b) W przypadku złożenia pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby pod treścią oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b Pzp. c) Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt polega na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia informacji, o której mowa w art a), dotyczącej tych podmiotów. d) Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć a) dokumenty wymienione w pkt lit a, c, d, e, f, g przez każdy z podmiotów występujących wspólnie, b) dokumenty wymienione w pkt lit b wspólny lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie, c) dokumenty wymienione w pkt 6.1.3, 6.1.4, wspólny dla podmiotów występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego podmiotu występującego wspólnie) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt ppkt a, c, d, e, f składa odpowiedni dokument lub dokumenty, przewidziane w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, zgodnie z ustalonymi w ww. akcie prawnym zasadami Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo w oryginale, jednoznacznie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie. b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo w oryginale, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie. 6.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż dokument o którym mowa w pkt lit. b) oraz inne dokumenty, jeżeli jest to wymagane stosownymi przepisami prawa należy złożyć w formie oryginału. 6.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem. Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 9

10 Część I, Instrukcja dla Wykonawców 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7.1. W niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia terminów na dokonanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, także poprzez jego oznaczenie datą uwzględniającą godziny Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Pan Grzegorz Gołaszewski tel. (+48 22) fax. (+48 22) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: ,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) 8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w Pekao S.A., Nr rachunku z dopiskiem: wadium do postępowania nr 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013, Przy czym przed upływem terminu składania ofert środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 ustawy. Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 10

11 Część I, Instrukcja dla Wykonawców 8.5. Oryginał dokumentu wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formach wskazanych w pkt. 8.2 b-e) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert: a) w Dziale Finansowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Warszawa Pl. Starynkiewicza 5, pokój nr 109, codziennie w godz za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. Zaleca się, aby potwierdzoną w Dziale Finansowym i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu wadium zdeponowanego w Dziale Finansowym Wykonawca dołączył do oferty. lub b) wraz z ofertą w oddzielnej kopercie oznaczonej w sposób wskazujący na jej zawartość, np. oryginał wadium do postępowania 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Zaleca się, aby poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu wadium Wykonawca dołączył do oferty. Zamawiający informuje, iż po otwarciu ofert oryginał wadium zostanie złożony w Dziale Finansowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnym w treści z Formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej IDW Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, w formacie nie większym niż A4 (arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4) Ofertę należy złożyć w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie - kopie mogą być kserokopiami oryginału) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich wymaganych w SIWZ załączników były podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, zostały ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny sposób, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy pod rygorem nieuwzględnienia tych zmian przez Zamawiającego Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 11

12 Część I, Instrukcja dla Wykonawców jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczyć napisem informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty numery stron oraz rodzaje (nazwy) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8 ustawy. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być złożone w formie wskazanej w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem: zmiana według zasad przewidzianych w pkt IDW Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę. Ofertę wycofać może/gą jedynie osoba/y należycie umocowany/i. Powiadomienia o wycofaniu zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Oferty, których dotyczy wycofanie, nie będą otwierane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę o treści zgodnej z niniejszą IDW Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Jeżeli Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie z udziałem Podwykonawców zobowiązany jest wskazać w Formularzu oferty przetargowej (stanowiącym załącznik nr 1 do IDW, Część I SIWZ) części zamówienia, które zamierza im powierzyć (z zastrzeżeniem pkt 3.4 IDW, stanowiącej Część I SIWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu i złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 5 i 6 IDW. Ponadto, ww. Wykonawcy zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach) oraz zawierać oznaczenie Wykonawcy (nazwę i adres). Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Dział Zakupów Pion Wsparcia Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, pok. 313 z dopiskiem: OFERTA PRZETARGOWA na na usługi pn.: Inżynier dla Kontraktu -Rozbudowa technologii uzdatniania wody Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 12

13 Część I, Instrukcja dla Wykonawców Zakładu Wodociągu Praskiego - otworzyć nie wcześniej niż roku o godz. 11:00 (nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013) 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w Dziale Zakupów Pion Wsparcia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5, Warszawa, pokój 313 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia do godz. 10: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Plac Starynkiewicza 5, Warszawa, pokój 315 W dniu o godz. 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 12.1 Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Cena oferty (wynagrodzenie) musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wzorze umowy Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie Zasady zaokrąglania do pełnego grosza (dwóch miejsc po przecinku): Zaokrągleń należy dokonywać w następujący sposób: końcówki poniżej 0,5 groszy należy pomijać, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrąglić do 1 grosza (tj. jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa 4 należy zaokrąglić w dół, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrąglić w górę) Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Przy ocenie oferty Zamawiający będzie oceniał oferty wg następującego kryterium: Nr Kryterium i waga 1 Cena oferty (z podatkiem VAT) 100 % Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia. Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 13

14 Część I, Instrukcja dla Wykonawców 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy: 1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami pkt 15 IDW, stanowiącej Część I SIWZ. 2. przedstawić Zamawiającemu oryginał dokumentu lub dokumentów ubezpieczenia, o którym mowa w 6 ust. 6 wzoru umowy, na cała kwotę ubezpieczenia oraz zdeponować u Zamawiającego kopie dokumentu ubezpieczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Inżyniera. 3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia muszą zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % wynagrodzenia umownego (z naliczonym podatkiem VAT). Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w Pekao S.A., Nr rachunku z dopiskiem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy do postępowania nr 00651/WK/PW/JRP- T1/U/2013, przy czym w terminie podpisania umowy środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w PLN. Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 14

15 Część I, Instrukcja dla Wykonawców 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Istotne postanowienia umowy zawiera Wzór umowy stanowiący Część II SIWZ Zgodnie z art. 144 ust. 1, ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na warunkach określonych w Części II SIWZ, Projekt umowy. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt niniejszej IDW są: a) odwołanie, b) skarga do sądu Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art ustawy Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a - 198g ustawy. 18. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ IDW Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: Oznaczenie Załącznika Załącznik nr 1 Formularz Oferty Nazwa Załącznika Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 15

16 Część I, Instrukcja dla Wykonawców Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Warszawa, Plac Starynkiewicza 5 Załącznik nr 1 pieczęć OFERTA PRZETARGOWA na USŁUGI Inżynier dla Kontraktu -Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego Zadanie realizowane w ramach Projektu Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - FAZA IV objętego finansowaniem ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko Projekt nr POIŚ /09 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 16

17 Część I, Instrukcja dla Wykonawców Ja (my) niżej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy/Wykonawców oświadczam(y), że: Oferuję(my): wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian za: 1) cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi (bez podatku VAT):... PLN (słownie PLN:...) 2) należny podatek VAT % w wysokości... PLN, (słownie PLN: ) 3) całkowita cena oferty (z podatkiem VAT) :... PLN (słownie PLN...); 1. Zamówienie zrealizujemy w terminie: zgodnie z zapisami projektu umowy, stanowiącego Cześć II SIWZ. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości: ,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) w postaci:. 4. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w SIWZ, w tym w projekcie umowy stanowiącej Część II SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej przedstawionych oraz w miejscu i w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy na sumę stanowiącą 10% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) na zasadach określonych w SIWZ 6. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu */ Składam(y) niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* 7. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy podać nazwę banku oraz nr konta dla wnoszących wadium w pieniądzu 8. Oświadczamy, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* / Oświadczamy, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania * Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 17

18 Część I, Instrukcja dla Wykonawców Lp. 1 2 Oznaczenie rodzaju informacji od Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) do 9. Oświadczamy, iż nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia*/ Oświadczamy, iż następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom* Lp. 1 2 Określenie części zamówienia 10. Załącznikami do niniejszej oferty są: (1)... (2)... (3)... (4)... (5).. (6).. Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu: Oferta wraz z załącznikami zawiera... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami SIWZ. (*) niepotrzebne skreślić - brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie obu wariantów odpowiedzi Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia lub że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji PODPIS(Y): l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i data Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 18

19 Część I, Instrukcja dla Wykonawców Załącznik nr 2 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 307/WS/PW/DI-IK/U/12/K ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Plac Starynkiewicza 5, Warszawa WYKONAWCA: Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres (y) Wykonawcy(ów) W imieniu reprezentowanego(nych) przeze mnie (przez nas) Wykonawcy(ców) oświadczam(y), iż spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Inżynier dla Kontraktu -Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego PODPIS(Y): l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i data Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 19

20 Część I, Instrukcja dla Wykonawców Załącznik nr 3 O Ś W I A D C Z E N I E o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 307/WS/PW/DI-IK/U/12/K ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Plac Starynkiewicza 5, Warszawa WYKONAWCA: Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres (y) Wykonawcy(ów) W imieniu reprezentowanego(nych) przeze mnie (przez nas) Wykonawcy(ców) oświadczam(y), iż brak jest podstaw do wykluczenia z mnie(nas) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Inżynier dla Kontraktu -Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego PODPIS(Y): l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i data Przetarg nieograniczony na usługę powyżej Euro. Nr referencyjny 00651/WK/PW/JRP-T1/U/2013 Strona: 20

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y: Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych "Marymont" przy ul. Klaudyny 18b w Warszawie

Z A M A W I A J Ą C Y: Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych Marymont przy ul. Klaudyny 18b w Warszawie Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 1.1. Wykonawca musi złożyć dokumenty określone przez Zamawiającego na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Budowa obiektu Akwakultura przy ul. Warszawskiej 117 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kiełczewie Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Pełna nazwa(y) Adres(y) Numer telefonu i faksu OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY: Imię i nazwisko Adres,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: 112683-2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y: Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Z A M A W I A J Ą C Y: Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Z A M A W I A J Ą C Y: Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk Oliwa: Remont domku bydła stepowego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej Numer ogłoszenia: 189536-2015; data zamieszczenia: 26.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w 2015r w budynkach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon:... fax:... e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Przebudowa wentylacji mechanicznej pomieszczenia generatorów w.cz. w budynku Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW przy ul. Pasteura 5a w Warszawie Numer ogłoszenia: 71370-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza Numer ogłoszenia: 76640-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wrocław: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Głubczyckiej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 204901-2013; data zamieszczenia: 04.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego. Zał. 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty (miejsce i data) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PK/01/11 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-hajnowka.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. Urzedu Miasta hajnówka.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-hajnowka.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. Urzedu Miasta hajnówka. Hajnówka: Rozbudowa, przebudowa budynku ZZO wraz z przebudowa sieci wodociagowej w Ramach projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce Numer ogłoszenia: 332758-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Modernizacja węzła cieplnego w Teatrze Narodowym Numer ogłoszenia: 79277-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgk.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Kontrakt 03: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. Mochowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII Numer ogłoszenia: 262954-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Dozór oraz ochrona osób i mienia w Kraków Arenie. NR REFERENCYJNY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-09-08 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm. Ciechanowiec: Remont

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo