POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Kościerzynie Kościerzyna, Marzec 2015r.

2 Spis treści Wstęp str. 3 I. Działalność kontrolno represyjna Inspekcji Sanitarnej w Kościerzynie str. 4 II. Sekcja Epidemiologii... str. 5 III. Sekcja Higieny Komunalnej. str. 16 IV. Sekcja Higieny śywności, śywienia i PU... str. 27 V. Higiena Dzieci i MłodzieŜy.. str. 41 VI. Sekcja Higieny Pracy... str. 48 VII. Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. str. 53 VIII. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny str. 60 2

3 WSTĘP Mam przyjemność przedstawić raport o stanie sanitarno - higienicznym powiatu kościerskiego. Raport przedstawia zagadnienia i problemy zdrowotne, nad którymi jako instytucja powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego sprawuje nadzór Państwowa Inspekcja Sanitarna: nad warunkami środowiska, nad warunkami zdrowotnymi Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotu uŝytku, higieny w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami higieniczno-sanitarnymi obiektów uŝyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Szeroki zakres prowadzonego nadzoru ukierunkowany jest na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciąŝliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawania chorób, zwłaszcza chorób zakaźnych i zawodowych. Do obowiązków Państwowej Inspekcji Sanitarnej naleŝy równieŝ szeroki zakres działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia, realizowany zarówno w programach ogólnopolskich, regionalnych, ale takŝe lokalnych i środowiskowych. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi równieŝ działalność oświatowo-zdrowotną w zakresie promocji zdrowia, w tym zdrowego stylu Ŝycia, realizując programy krajowe, wojewódzkie, regionalne, a takŝe lokalne. Państwowa Inspekcja Sanitarna spraw uje takŝe nadzór nad wytwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych lub produktów, co do których zachodzi podejrzenie, Ŝe są one środkami zastępczymi (tzw. dopalaczy). Mam nadzieję, Ŝe raport, będący kompendium wiedzy o stanie sanitarnohigienicznym powiatu kościerskiego, stanie się podstawą działań, które przyczynią się do poprawy warunków Ŝycia i pracy mieszkańców naszego powiatu. Jednocześnie mam nadzieję, Ŝe raport przyczyni się do lepszego poznania działań jakie Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonuje na rzecz zdrowia publicznego mieszkańców powiatu kościerskiego. 3

4 I. Działalność kontrolno represyjna W 2014r. nadzorem objęto 1554 obiektów znajdujących się na terenie powiatu kościerskiego. Przeprowadzono 2406 kontroli, wydano 389 decyzji merytorycznych oraz 323 decyzje płatnicze, nałoŝono 26 mandatów karnych na kwotę 6900 zł. Pobrano do badania 477 próbek (higiena komunalna - 274, higiena Ŝywienia - 202, higiena pracy - 1). obiekty wgewidencji 1554 kontrole 2406 decyzje merytoryczne 389 decyzje płatnicze 323 mandaty 26 pobrane próbki Wykres: wydawane decyzje, postanowienia, nałoŝone mandaty, pobrane próbki w 2014r. 4

5 II. SEKCJA EPIDEMIOLOGII Działania podejmowane w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają głównie z ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) oraz ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013, poz. 967). Monitoring w zakresie chorób zakaźnych, prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną, ma głównie charakter bierny. Rejestracja przypadków podejrzeń i rozpoznań chorób zakaźnych oraz czynników chorobotwórczych w 2013r. prowadzona była na podstawie zgłoszeń przekazywanych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kościerzynie przez lekarzy i kierowników laboratoriów, w oparciu o art. 27 i art. 29 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013, poz. 967) W zakresie chorób zakaźnych najistotniejsze znaczenie mają choroby szerzące się drogą pokarmową głównie zakaŝenia rotawirusowe (zwłaszcza u dzieci do lat 2). PoniewaŜ do zakaŝeń przewodu pokarmowego u dzieci do lat 2 dochodzi głównie w środowisku domowym w zapobieganiu zakaŝeniom zasadnicza rola przypada oświacie zdrowotnej kształtującej zachowania prozdrowotne na rzecz zwiększania higieny osobistej oraz higieny przygotowywania posiłków w rodzinach dzieci w wieku do 2 lat. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszenie zachorowań zaobserwowano w przypadku chorób wieku dziecięcego róŝyczki i szkarlatyny. Nowego znaczenia nabierają zakaŝenia meningokokowe w związku ze wzrostem rozpowszechnienia meningokoków grupy C cechujących się znaczną zdolności do epidemicznego szerzenia się i powodowania cięŝkich postaci zakaŝeń. Tabela. Liczba zachorowań i zapadalność na choroby zakaźne w 2014roku Występowanie chorób zakaźnych na terenie powiatu kościerskiego w 2014r. Lp. Jednostka chorobowa 1. Salmonellozy zatrucia pokarmowe 4 2. Inne bakteryjne zakaŝenia jelitowe wyw. przez Clostridium dificile Wirusowe zakaŝenia jelitowe wywołane przez rotawirusy Wirusowe zakaŝenia jelitowe wywołane przez norowirusy Wirusowe zakaŝenia jelitowe inne określone 7 6. Wirusowe zakaŝenia jelitowe nie określone 1 7. Biegunka i zapalenie Ŝołądkowo jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu 8. Krztusiec Płonica (szkarlatyna) 27 Liczba zachorowań 800 5

6 Występowanie chorób zakaźnych na terenie powiatu kościerskiego w 2014r. Lp. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 10. Choroba wywołana przez S. pyogenes - RóŜa Borelioza Styczność i naraŝenie na wściekliznę/potrzeba szczepień Ospa wietrzna Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae Grypa sezonowa ZakaŜenie HBS Opracowanie ognisk gruźlicy Opracowanie ognisk pokąsań przez zwierzęta CHOROBY ZAKAŹNE GRYPA I INFEKCJE GRYPOPODOBNE Grypa jest ostrą wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego. Powikłania grypy, głównie ze strony układu oddechowego i układu krąŝenia, mogą prowadzić do powaŝnych konsekwencji zdrowotnych, ze zgonem w łącznie. Grypa wywoływana jest przez wirus z grupy Orthomyxviridae. Jest to choroba bardzo zaraźliwa, przenoszona drogą kropelkową. WyróŜnia się trzy typy wirusa grypy: A, B, C. W czerwcu 2009 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, pierwszą w tym stuleciu, pandemię grypy, wywołaną nowym szczepem wirusa A/H1N1. Wirus grypy A/H1N1 jest reasortantem pochodzącym ze szczepów wirusa grypy ludzi, świń i ptaków. Ma on zdolność do szybkiego przenoszenia się pomiędzy ludźmi, ale, na szczęście, okazał się stosunkowo mało zjadliwy. W roku 2014 zarejestrowano zachorowań na grypę i Ŝadnego przypadku grypy wywołanej nowym wirusem A(H1N1). Analizując rejestrację grypy w poszczególnych kwartałach, biorąc pod uwagę lata , moŝna zauwaŝyć charakterystyczny dla tej jednostki chorobowej wzrost zachorowań w okresie jesienno zimowym co obejmuje kwartał I i IV, natomiast w kwartale III widać wyraźny spadek zachorowań Tabela Liczba zachorowań na grypę w latach rok liczba zachorowań

7 liczba zachorowań na grypę w poszczególnych kwartałach IV kwartał; 21199; 28% I kwartał; 30606; 40% I kwartał II kwartał III kwartał III kwartał; 9162; 12% IV kwartał II kwartał; 15693; 20% Wykres Liczba zachorowań na grypę w poszczególnych kwartałach 2014r. OSPA WIETRZNA, ŚWINKA, RÓśYCZKA, SZKARLATYNA Najczęstsza choroba zakaźna wieku dziecięcego charakteryzująca się znaczną zaraźliwością. Po przechorowaniu ospy wietrznej wirus przyjmuje postać latentną (ukrytą) w czuciowych (grzbietowych) zwojach nerwów rdzeniowych i czaszkowych, w których pozostaje w formie uśpionej do końca Ŝycia. W warunkach obniŝonej odporności organizmu moŝe dojść do reaktywacji wirusa i rozwoju półpaśca. Ospa wietrzna jest chorobą, której moŝna zapobiegać poprzez szczepienie ochronne. W Polsce szczepienie przeciwko ospie wietrznej są nadal szczepieniami zalecanymi. W 2014r. zarejestrowano 784 przypadki, zapadalność wyniosła 888,5 na ludności. Liczbę zachorowań na ospę wietrzną na przełomie lat : zachorowania; ; ; ; zachorowań; ; ; ; Wykres Liczba zachorowań ospę wietrzną na przełomie lat Zachorowania na ospę wietrzną w latach

8 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) jest to ostra wirusowa choroba zakaźna przebiegająca z gorączką i bolesnym obrzękiem gruczołów ślinowych - najczęściej przyusznych, rzadziej podŝuchwowych lub podjęzykowych i nierzadko z objawami ze strony centralnego układu nerwowego. Źródłem zakaŝenia jest chory człowiek oraz osoby z bezobjawowym przebiegiem choroby. Zapadalność na świnkę w Polsce gwałtownie się obniŝyła po wprowadzeniu w 2004 roku obowiązku szczepienia szczepionką trójwalentną przeciwko odrze, śwince i róŝyczce dzieci w roku Ŝycia oraz w 2006r. szczepień przypominających dla dzieci w 10 roku Ŝycia. W 2014 roku na terenie powiatu kościerskiego zachorowało na świnkę 11 osób. RóŜyczka jest chorobą o dwóch obliczach. Nabyta jest przewaŝnie niegroźna. Przebiega z wysypką i objawami grypopodobnymi, choć zdarzają się przypadki o cięŝkim przebiegu. Jest silnie zakaźna, a chorują na nią głównie dzieci nabywając tym samym odporność na wiele lat. Inaczej jest z róŝyczką wrodzoną, która jest bardzo niebezpieczna dla płodu. ZakaŜenie we wczesnym okresie ciąŝy często prowadzi do poronienia. ZakaŜenie w II lub III trymestrze ciąŝy przyczynia się do licznych wad wrodzonych. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko róŝyczce ma przede wszystkim zapobiegać przypadkom róŝyczki wrodzonej i groźnym powikłaniom róŝyczki nabytej. Przed wprowadzeniem szczepień zachorowalność na róŝyczkę była największa u dzieci w wieku przedszkolnym i w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Obowiązkowe szczepienie przeciwko róŝyczce w Polsce wprowadzono w 1988 roku dla dziewczynek w 13 roku Ŝycia (z rocznika 1975). W 2004 roku obowiązkiem szczepienia podstawowego szczepionką trójwalentną przeciw ko odrze, śwince i róŝyczce objęto wszystkie dzieci (dziewczynki i chłopców) w m-cu Ŝycia, a dodatkowo 2006r. wprowadzono szczepienie przypominające dla dzieci w 10 roku Ŝycia. 15 W 2014 roku na terenie powiatu kościerskiego zachorowały na róŝyczkę 4 osoby Tab. Liczba zachorowań i zapadalność na róŝyczkę, świnkę i szkarlatynę w latach choroba zakaźna rok ospa wietrzna róŝyczka świnka liczba zachorowań liczba zachorowań liczba zachorowań

9 Błonica, Szkarlatyna (płonica), Krztusiec Błonica zwana równieŝ dyfterytem jest to ostra choroba zakaźna wywołana przez bakterie. Błonica została skutecznie wykorzeniona przez szczepienia ochronne i do początku lat dziewięćdziesiątych uwaŝano, Ŝe błonica nie stanowi juŝ niebezpieczeństwa. Błonica jest nadal chorobą niebezpieczną i Ŝe naleŝy jej zapobiegać poprzez szczepienia ochronne. Na terenie powiatu kościerskiego nie odnotowano zachorowania na błonice. Szkarlatyna (Płonica), jak potocznie nazywa się płonicę, jest zakaźną chorobą bakteryjną, głównie wieku dziecięcego, wywoływaną przez paciorkowce z grupy A. ZakaŜenia tą grupą paciorkowców to najczęstsze zakaŝenia u dzieci, w tym sensie wymagające szczególnej czujności, iŝ mogą one po ostrym okresie choroby pozostawić stan nosicielstwa, jak i długotrwałe następstwa w postaci mniej lub bardziej cięŝkich i niebezpiecznych dla zdrowia powikłań. Krztusiec, zwany takŝe kokluszem, to ostra choroba zakaźna dróg oddechowych o bardzo duŝej zaraźliwości, którą wywołują Gram ujemne pałeczki Bordetella pertussis. ZakaŜenie przenosi się drogą kropelkową. Drogą powietrzną bakterie krztuśca przedostają się do górnych dróg oddechowych, gdzie dzięki róŝnym czynnikom adhezyjnym, zostają zatrzymane na nabłonku migawkowym. Bakterie krztuśca nie wykazują cech inwazyjności, co oznacza, Ŝe nie przedostają się do krwi, a ich patogenne działanie związane jest z produkcją toksyn. Krztusiec naleŝy do jednych z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych (podobnie jak odra i ospa). Wskaźnik podatności na zakaŝenie jest bardzo wysoki i wynosi ok. 90%, co oznacza, Ŝe na kaŝde 100 osób mających kontakt z osobą chorą, które nie posiadają odporności na zachorowanie aŝ 90 zachoruje, a tylko 10 uniknie zakaŝenia. W 1960 roku wprowadzono w Polsce szczepienia ochronne p-ko krztuścowi, co spowodowało znaczne obniŝenie współczynnika zapadalności z zachorowań na mieszkańców do poziomu poniŝej 1. Obecnie szczepienie przeciwko krztuścowi składa się z 3 dawek podstawowych w 1 roku Ŝycia oraz dawki uzupełniającej w miesiącu Ŝycia. Od 2006 roku, w ramach programu Światowej Inicjatywy ds. Krztuśca w Polsce, wprowadzono dodatkowe szczepienie przypominające dla sześciolatków. W 2014 roku zarejestrowano 12 zachorowań. 4 Tab. 2. Liczba zachorowań na szkarlatynę i krztusiec w latach rok choroba zakaźna Szkarlatyna (Płonica) Krztusiec liczba zachorowań liczba zachorowań

10 GRUŹLICA Gruźlica jest jedną z chorób zakaźnych. Szacuje się, Ŝe około 70 proc. populacji miało kontakt z prątkami gruźlicy, jednak wniknięcie prątków do organizmu nie jest jednoznaczne z zachorowaniem na tę chorobę. Jej przebieg uzaleŝniony jest bowiem od wielu czynników indywidualnych, min.: stanu układu immunologicznego, wieku i uwarunkowań genetycznych. Najłatwiej zarazić się tą chorobą drogą kropelkową, toteŝ zakaŝeniu sprzyja kontakt z chorą, nie leczącą się osobą. Człowiek taki kichając, lub kaszląc uwalnia prątki gruźlicy, które unosząc się w powietrzu stanowią niebezpieczeństwo dla innych osób. Szacuje się, iŝ jeden prątkujący, nie poddany terapii człowiek moŝe w ciągu roku zarazić nawet 15 osób. Światowa Organizacja Zdrowia opracowała nową strategię walki z gruźlicą- Bezpośrednio Nadzorowane Leczenie Krótkoterminowe - mające na celu poprawę skuteczności walki z tą chorobą. Chorzy na gruźlicę podlegają ustawowemu obowiązkowi leczenia, a osoby chore na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie dodatkowo obowiązkowej hospitalizacji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie rejestruje przypadki podejrzeń/zachorowań na gruźlicę oraz prowadzi nadzór epidemiologiczny nad chorymi i osobami z ich najbliŝszego otoczenia. W 2014 roku zanotowano 4 przypadki zachorowań na gruźlicę, objęto nadzorem epidemiologicznym 17 osób. ZATRUCIA POKARMOWE, ZAKAśENIA JELITOWE Zatrucia pokarmowe to ostre i gwałtowne dolegliwości Ŝołądkowo-jelitowe objawiające się zwykle biegunką i wymiotami. Występują w stosunkowo krótkim czasie po spoŝyciu Ŝywności skaŝonej drobnoustrojami lub trującymi substancjami chemicznymi. Okres wylęgania zatruć pokarmowych zakaźnych, zwłaszcza wywołanych przez bakterie, jest bardzo krótki, trwa od kilku do kilkunastu godzin, najdłuŝej do kilku dni. W 2014 roku odnotowano dwa podejrzenia zatrucia pokarmowego. Nie ustalono czynnika chorobotwórczego. W 2014 roku zarejestrowano ogółem 800 przypadków zapaleń Ŝołądkowo-jelitowych o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu. W 2014 roku najczęstszą przyczyną bakteryjnych zakaŝeń pokarmowych były: Bakterie Salmoella sp. Salmonellozy przebiegały głównie pod postacią nieŝytu Ŝołądkowo-jelitowego. W 2014 roku odnotowano 5 przypadków zachorowań wywołanych tymi bakteriami. 10

11 Clostridium difficile Clostridium difficile (C. difficile) to beztlenowa bakteria, która w sprzyjających warunkach wywołuje zapalenie (uszkodzenie) jelita grubego. ZakaŜenie szerzy się drogą pokarmową i dotyczy przede wszystkim osób starszych, przebywających w szpitalach i domach opieki. Głównym objawem zakaŝenia C. difficile jest wodnista biegunka bez domieszki krwi. Przy cięŝszym przebiegu, u osób z zapaleniem jelita grubego pojawiają się gorączka oraz wzdęcie i bóle brzucha. W skrajnych przypadkach (10 15% chorych) liczba wypróŝnień maleje, a wzdęcie i bóle brzucha narastają. Takie objawy świadczą o niedroŝności z rozszerzeniem jelita grubego i wskazują nawet na zagroŝenie Ŝycia. W 2014 roku odnotowano 25 przypadków zachorowań wywołanych bakteriami Clostridium difficile. Większość przypadków dotyczyła osób starszych. Escherichia coli W 2013 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie zgłoszono 1 przypadek zakaŝeń jelitowych wywołanych przez E. coli. INWAZYJNA CHOROBA MENINGOKOKOWA Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i posocznice o etiologii meningokokowej określane są jako inwazyjna choroba meningokokowa. Chorobę cechuje cięŝki, gwałtowny przebieg, moŝliwość występowania trwałych pochorobowych powikłań. W roku 2014 nie zanotowano choroby meningokokowej. W latach na terenie powiatu kościerskiego notowano zmiany liczby zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową. W roku 2005 zarejestrowano łącznie 1 przypadek zachorowania. W latach nie zgłoszono zachorowań. W roku 2008 zanotowano 3 przypadki zachorowań na chorobę meningokokową - 1 przypadek posocznicy meningokokowej, 2 przypadki zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych. W 2009 roku zarejestrowano 2 przypadki zachorowań - 1 przypadek posocznicy, 1 przypadek zapalenia opon mózgowo rdzeniowych, natomiast rok 2010 przyniósł ogółem 6 przypadków zachorowań spowodowanych Neisseria Meningitidis, w tym 6 przypadków zapalenia opon mózgowo rdzeniowych oraz 2 przypadki posocznicy. W roku 2013 zanotowano jeden przypadek choroby meningokokowej. W latach 2011,2012, 2014 nie zanotowano przypadków choroby meningokokowej. W kaŝdym przypadku choroby meningokokowej podejmowane są przez Inspekcję Sanitarną działania przeciwepidemiczne w środowisku chorego. Osoby z najbliŝszego otoczenia są obejmowane nadzorem epidemiologiczno-lekarskim polegającym na wdraŝaniu profilaktyki antybiotykowej oraz w sytuacjach tego wymagających, na badaniu bakteriologicznym wymazów z gardła w kierunku obecności meningokoków. 11

12 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE Liczba zgłoszonych przypadków zachorowań na chorobę spowodowaną Streptococcus pneumoniae w latach sukcesywnie wzrastała i kształtowała się następująco: rok 2005 i zarejestrowanych przypadków, rok 2007 i przypadek zachorowania, rok zarejestrowane przypadki zachorowania spowodowane tą bakterią, natomiast w 2010 roku zgłoszono 6 przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej, natomiast w roku 2011 zanotowano tylko jednen przypadek choroby wywołanej Streptococcus pneumoniae i była to sepsa w przebiegu pneumokokowego zapalenia płuc. W roku 2012 zanotowano 3 przypadki choroby wywołanej przez Streptococcus pneumoniae, w roku 2013 zanotowano ogółem 8 przypadków zachorowań. W 2014 roku zgłoszono 2 przypadki zachorowań. WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY W 2014r. zarejestrowano 4 przypadki zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C. W przypadku WZW B w 2014 roku zanotowano 1 przypadek zachorowania na przewlekłe WZW typu B. WŚCIEKLIZNA Wścieklizna jest wirusową chorobą odzwierzęcą, objawiająca się ostrym zapaleniem mózgu i rdzenia, niemal zawsze prowadzącą do śpiączki i śmierci. Źródłem zakaŝenia są chore zwierzęta, np. psy, koty, dzikie zwierzęta drapieŝne, nietoperze, sarny, krowy, wiewiórki. Do zakaŝenia dochodzi poprzez kontakt śliny chorego zwierzęcia z zranioną skórą lub błoną śluzową człowieka. W 2014 roku na terenie powiatu kościerskiego zarejestrowano 73 pokąsania przez zwierzęta w tym 68 pokąsania przez psy, 8 przez koty. Zaszczepiono przeciw wściekliźnie 7 osób. BORELIOZA Występowaniu boreliozy sprzyja obecność na terenie powiatu duŝych obszarów leśnych będących siedliskiem kleszczy i zakaŝenie tych stawonogów drobnoustrojem Borrelia burgdorferi stwierdzone w badaniach naukowych. W 2012 roku zarejestrowano 10 przypadków zachorowania na boreliozę, natomiast w roku 2013 zanotowano 11 przypadków zachorowań. W roku 2014 zgłoszono 35 przypadków zachorowań na boreliozę. 2. Szczepienia ochronne 12

13 NajwaŜniejszym celem zdrowotnym szczepień ochronnych jest zapobieganie określonemu zakaŝeniu lub chorobie zakaźnej u zaszczepionej osoby lub populacji. Uodpornienie czynne dzieci w Polsce wykonywane jest głównie w drodze realizacji Programu Szczepień Ochronnych. Program ten jest aktualizowany co roku. Dla zapewnienia realizacji szczepień zgodnie z programem szczepień ochronnych konieczne jest dobre współdziałanie lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy pediatrów, pracowników słuŝb sanitarno-epidemiologicznych i rodziców szczepionych dzieci. Wysokie odsetki szczepionych osób w Polsce w ramach bezpłatnych szczepień obowiązkowych pozwalają sądzić, Ŝe istnieje społeczna akceptacja szczepień. Konieczne jest dołoŝenie starań, aby jej nie utracić. Inaczej niestety wygląda sytuacja w zakresie szczepień zalecanych. Niskie na ogół odsetki zaszczepionych w ramach szczepień zalecanych, przy wysokim odsetku osób zaszczepionych w ramach szczepień obowiązkowych, mogą świadczyć o braku finansowych moŝliwości poddania się tego typu szczepieniom. Pomimo tego w powiecie kościerskim wzrosło zaszczepienie dzieci, młodzieŝy i osób dorosłych. W roku 2014 zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie 5 niepoŝądanych odczynów poszczepiennych (NOP):. W roku 2014 Główny Inspektor Farmaceutyczny podejmował decyzje o wstrzymaniu w obrocie, z powodu jednorodności zawiesiny preparatu. W 2014r. rodzice 3 dzieci nie wyrazili zgody na przeprowadzenie szczepień obowiązkowych, aktualnie dzieci mają przeciwwskazania tymczasowe. Tabela: Analiza procentowa wykonawstwa szczepień w roku 2014 Lp. Rocznik Szczepienie % wykonania w trakcie szczepień WZW 85, WZW 93, BCG 99, Odra, świnka, róŝyczka 83, Odra, świnka, róŝyczka 97, HIB 99, HIB 97, w trakcie szczepień DTP i Polio 62, DTP i Polio 99, DTP i Polio 94, Odra, świnka, róŝyczka 89, Td 87, Td 89,51 13

14 3. NADZÓR SANITARNY NAD OBIEKTAMI SŁUśBY ZDROWIA W 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie pozytywnie zaopiniował 18 decyzji o spełnieniu przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie miasta Kościerzyna wymogów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Kościerzynie w 2014r. znajdowały się 104 podmioty lecznicze tj. 1 szpital, 26 przychodni, 1 medyczne laboratorium diagnostyczne, 74 praktyki zawodowe i 2 inne podmioty lecznicze (Ośrodek Leczenia UzaleŜnień Gabinet Psychoterapii w Kościerzynie, Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kościerzynie). 3.1 Lecznictwo zamknięte Szpital Sekcja Epidemiologii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kościerzynie w roku 2014 sprawowała nadzór nad Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie. Przeprowadzono ogółem 14 kontroli w lecznictwie zamkniętym w zakresie zagadnień sterylizacji, dezynfekcji, stanu technicznego, funkcjonalności oraz przestrzegania zasad reŝimu sanitarnego w zakresie zwalczania zakaŝeń szpitalnych. W 2014 roku wydano 1 decyzję administracyjną, nałoŝono 1 mandat karny. W ramach nadzoru nad procesami dezynfekcji sprawdza się, czy w zakładach opieki zdrowotnej uŝywane są środki dezynfekcyjne dopuszczone do stosowania, czy środek do dezynfekcji został właściwie dobrany, a jego stęŝenie robocze, czas uŝytkowania roztworu roboczego i czas dezynfekcji są prawidłowe. Cała aparatura sterylizująca znajdująca się w Szpitalu jest systematycznie kontrolowana. Dezynfekcja sprzętu, narzędzi, powierzchni odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami zatwierdzonymi przez sekcję ds. epidemiologii. W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie istnieje powołany przez dyrektora zespół i komitet ds. kontroli zakaŝeń szpitalnych. Kompetencje członków zespołów i komitetów określone są odpowiednimi zarządzeniami dyrektora i zatwierdzonym regulaminem pracy. W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Komitet Kontroli ZakaŜeń Zakładowych funkcjonuje pod nazwą Rady ds. Higieny I Epidemiologii Zespół ds. kontroli zakaŝeń zakładowych ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sporządził roczny raport za 2014 rok o zakaŝeniach zakładowych i patogenach alarmowych, który przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kościerzynie. W 2014 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie wystąpiły 2 ogniska epidemiczne. 14

15 3.2 Lecznictwo otwarte Przychodnie W 2014 oku przeprowadzono 51 kontroli sanitarnych przychodni, wydano 6 decyzji administracyjnych merytorycznych oraz 6 decyzji płatniczych. Praktyki zawodowe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie nadzorował w 2014r. 74 praktyki zawodowe: 22 indywidualne praktyki lekarskie; w tym: 21 indywidualne praktyki dentystyczne 49 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich; w tym: 5 indywidualne specjalistyczne praktyki dentystyczne. 3 inne W 2014 roku przeprowadzono 84 kontrole sanitarne praktyk lekarskich. 4. Działalność kontrolno- represyjna sekcji epidemiologii W 2014r. pracownicy pionu epidemiologii przeprowadzili 369 kontroli, w tym: 166 kontroli placówek słuŝby zdrowia; punktów szczepień; 203 wywiadów epidemiologicznych; Wydano 13 decyzji merytorycznych oraz 13 decyzji administracyjnych na kwotę 957 zł. 15

16 III. SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ Sekcja Higieny Komunalnej w 2014 roku, w zakresie działań dot. elementów środowiska, zwłaszcza wody do spoŝycia oraz utrzymania naleŝytego stanu sanitarnohigienicznego obiektów uŝyteczności publicznej i innych obiektów w tym dworców, środków transportu oraz cmentarzy, realizowała następujące zagadnienia: Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi: 1. Prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi. 2. Nadzór nad obiektami słuŝącymi do zaopatrzenia ludności w wodę. 3.Dokonywanie ocen jakości wody do spoŝycia okresowych i obszarowych, oraz informowanie organów samorządowych i ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych (oceny dostępne na stronie PSSE w Kościerzynie): 4. Wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów oraz wyrobów stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody. Nadzór nad kąpieliskiem, miejscami wykorzystywanymi do kąpieli, basenami kąpielowymi i urządzeniami rekreacji wodnej: 1. Monitoring jakości wody - całoroczny w basenach kąpielowych, oraz w objętych nadzorem kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, corocznie, przed sezonem i w trakcie trwania sezonu letniego. 2. Wydawanie ocen o przydatności wody do kąpieli w kąpielisku i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. 3. Kontrola stanu sanitarno-porządkowego kąpieliska, miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz basenów kąpielowych i urządzeń rekreacji wodnej. Nadzór ogólny nad obiektami uŝyteczności publicznej: 1. Nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym obiektów uŝyteczności publicznej: hoteli, obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektów sportowych, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, solariów, domów pomocy społecznej, jednostek organizacji pomocy społecznej, ogrzewalni, schroniska dla bezdomnych, dworców PKP i PKS, cmentarzy, piaskownic, domów kultury, kina, pralni, środków transportu, ustępów publicznych. 2. Nadzór nad stanem sanitarnym pomieszczeń i urządzeń oraz warunków przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a w szczególności w aspekcie prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi. 3. Nadzór nad stanem sanitarno-porządkowym środków transportu, karetek, autobusów turystycznych i komunikacji publicznej, środków transportu szynowego taboru osobowego kolejowego, środków transportu do przewozu chorych, zwłok i szczątków ludzkich. 16

17 W 2014 roku pod nadzorem sanitarnym Sekcji Higieny Komunalnej znajdowało się 384 obiektów, w tym: 38 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 37 wodociągów innych podmiotów, 1 kąpielisko i 25 miejsc wykorzystywanych do kąpieli, 1 basen kąpielowy, 282 obiekty uŝyteczności publicznej. W związku z prowadzonym nadzorem sanitarnym pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej w 2014r. przeprowadzili łącznie 519 kontroli, pobrali do badań 274 próbek wody do spoŝycia, z basenów, jacuzzi, kąpieliska, miejsca wykorzystywanego do kąpieli i wykonali podczas ich poboru 59 oznaczeń parametrów fizykochemicznych. W ramach prowadzonego w 2014r. postępowania administracyjnego oraz działalności kontrolno-represyjnej pracownicy Sekcja Higieny Komunalnej wystawili łącznie: 17 decyzji merytorycznych, 7 postanowień, 4 decyzje płatnicze na kwotę 2016 zł, 128 ocen o jakości wody przeznaczonej do spoŝycia, 55 bieŝących ocen jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli i kąpielisku. 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spoŝycia przez ludzi W 2014r. pod nadzorem sanitarnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie znajdowało się 75 wodociągów i ujęć, w tym 38 objętych monitoringiem w myśl Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Podział nadzorowanych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zaleŝności od wielkości produkcji wody: Produkcja wody [m3/d] Liczba wodociągów < Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi sprawowany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 17

18 (t. j. Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858, z późn.zm.). Jakość wody przeznaczonej do spoŝycia powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.). Podstawę zaopatrzenia w wodę do spoŝycia mieszkańców powiatu kościerskiego stanowią wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które oparte są na wodach podziemnych. W 2014r. czynnych było 75 urządzeń dostarczających wodę. Zaopatrywały one na stałe w wodę tys. mieszkańców powiatu kościerskiego tj. 83,1% ogółu ludności. W większości wodociągi to urządzenia o wydajności poniŝej 100 m 3 /d. Ich liczba wynosiła 20, co stanowiło 25,6 % wszystkich wodociągów. Największym wodociągiem jest wodociąg kościerski, produkujący 2064,6 m 3 wody /dobę i zaopatrujący tys. mieszkańców miasta Kościerzyna. Na obszarze powiatu kościerskiego w 2014r. skontrolowano 75 urządzeń dostarczających wodę w tym: 38 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 37 wodociągów innych podmiotów zaopatrujące w wodę. Łącznie dokonano 79 kontroli urządzeń wodociągowych. Pobrano do badania 263 próby wody. Wydano 128 ocen o jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi. W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody dokonywane były pobory próbek wody do badania z urządzeń wodociągowych, z częstotliwością w zaleŝności od wielkości wodociągu (tj. produkcji wody i ilości odbiorców) i jego rodzaju (tj. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub inny profil działalności), jak równieŝ stwierdzanych nieprawidłowości jakości wody oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U z póź. zm.). Próbki wody pobierane były przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora w Kościerzynie, zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru prób wody w ustalonych punktach poboru. Następnie dostarczane do badań w Laboratorium PSSE w Starogardzie Gdańskim i Laboratorium WSSE w Gdańsku. Badania jakości wody, niezaleŝnie od badań wykonywanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach nadzoru bieŝącego, prowadzone były w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, przez przedsiębiorstwa, nadzorujące jakość wody w procesie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz bezpośrednio po awariach, a ich wyniki w ramach monitoringu oceniane były przez Inspektora Sanitarnego. 18

19 Obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowego było informowanie Inspektora o kaŝdorazowym pogorszeniu jakości wody (nieodpowiadającej wymaganiom rozporządzenia) oraz o podejmowanych działaniach naprawczych. W celu określenia czy spoŝywana woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego Inspekcja Sanitarna systematycznie w oparciu o sprawozdania z badań jakości wody do spoŝycia, dokonuje jej oceny w ramach bieŝącego nadzoru sanitarnego, na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz obowiązującego Rozporządzenia w sprawie jakości wody do spoŝycia. Oceny jakości wody były dostępne są na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kościerzynie ( Zgodnie z obowiązującymi przepisami, badania jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi, wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ocena nadzorowanych urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wodociągi o wydajności < 100 m3/dobę W 2014r. oceniono i skontrolowano 20 wodociągów o wydajności <100 m 3 /dobę, w 1 przypadku stwierdzono warunkową przydatność wody do spoŝycia ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu i zapachu. Pod względem mikrobiologicznym woda z w/w wodociągów spełniała wymagania sanitarne. Wodociągi o wydajności m3/dobę W 2014r. oceniono i skontrolowano 17 wodociągów o wydajności od 100 do 1000m 3 /dobę, w 1 przypadku stwierdzono warunkową przydatność wody do spoŝycia ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu, Ŝelaza i mętności. Pod względem mikrobiologicznym spełniała wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Wodociągi o wydajności i m 3 /dobę W 2014r. eksploatowano i oceniono 1 wodociąg, którego stan sanitarno-higieniczny był dobry, a jakość wody w badanym zakresie spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Inne podmioty zaopatrujące w wodę W 2014r. oceniono 37 wodociągów znajdujących się w ewidencji, z czego w 2 wodociągach stwierdzono warunkową przydatność wody do spoŝycia ze względu na ponadnormatywną 19

20 zawartość manganu, Ŝelaza i mętności. Pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom obowiązującego rozporządzenia. Działalność kontrolno-represyjna W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników i parametrów określonych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia prowadzone było postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymogów sanitarnych. W wyniku działań z nadzoru nad zaopatrzeniem ludności w wodę, wydano: 6 decyzji, w tym 4 decyzje zmieniające termin realizacji i 1 decyzję o wygaśnięciu, 1 decyzję rachunkową na łączną kwotę 1664 zł. 2. Nadzór nad kąpieliskami, basenami kąpielowymi i urządzeniami rekreacji wodnej Stan sanitarny kąpieliska i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w 2014r. W 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie sprawował nadzór sanitarny nad 1 kąpieliskiem przy Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Garczynie oraz 25 miejscami wykorzystywanymi do kąpieli. Podczas sezonu kąpieliskowego w 2014r. na w/w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie przeprowadził 29 kontroli, a organizatorzy prowadzili kontrole wewnętrzne we własnym zakresie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie na podstawie uzyskanych od organizatora sprawozdań z badań oraz przeprowadzonych kontroli urzędowych wydał 55 bieŝących ocen jakości wody w nadzorowanym kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, w tym 1 ocenę o nieprzydatności wody do kąpieli: - ze względu na zakwit sinic w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w miejscowości Wielki Podleś nad jeziorem Zagnanie. W 2014r. nałoŝono 3 mandaty karne na sumę 600zł. dot. miejsc wykorzystywanych do kąpieli. W 2 przypadkach organizator miejsc przy Ośrodku Wypoczynkowym w Sycowej Hucie i w Debrzynie nie przekazał niezwłocznie PPIS wyników badań jakości wody przeprowadzonych w trakcie funkcjonowania w/w miejsc w sezonie letnim 2014 celem wydania bieŝącej oceny jakości wody naruszenie art. 193, pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z póŝn. zm.). Jeden mandat nałoŝono na organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jez. Długie przy O. W. Debrzyno z uwagi na naruszenie wymagań higieniczno-sanitarnych na plaŝy przy miejscu wykorzystywanym do kąpieli stwierdzono papierki, niedopałki papierosów. W związku z powyŝszym wydano 3 decyzje płatnicze na sumę 352,00 zł. 20

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015 RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA za rok 2015 Działalność kontrolno- represyjna obiekty wg ewidencji 578 1670 kontrole 1354 2884 decyzje merytoryczne 78 234 decyzje płatnicze 56 325 mandaty

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 Zmiany 2004.04.14 zm. Dz.U.04.51.513 1 2005.05.11 zm. Dz.U.05.69.624 1 2006.03.17 zm. Dz.U.06.36.254 1 2007.05.30 zm. Dz.U.07.95.633 1 2008.07.10 zm. Dz.U.08.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Ustawa z dnia 101985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1412) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia..2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 NR ZGŁOSZENIA.. (wypełnia Kuratorium Oświaty) Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieŝy A. Dane

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami. Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny

Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami. Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny Zmiana sposobu nadzoru nad kąpieliskami W dniu 4 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r.

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie

Bardziej szczegółowo

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio)

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio) W latach 50. na chorobę Heinego-Medina chorowało w Europie i USA jedno na 5000 dzieci. Po wdrożeniu w Polsce masowych szczepień przeciw poliomyelitis, już w 1960 roku zarejestrowano mniej zachorowań. W

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012.

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii został opracowany na podstawie raportów z wizytacji schronisk dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów Informacja na sesję Rady Powiatu dotyczącą problematyki bezpieczeństwa w powiecie miechowskim w zakresie stanu sanitarnego oraz zabezpieczenia przeciwepidemicznego. W 2012 roku nadzorem objętych było 1476

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna Choroba Meningokokowa

Inwazyjna Choroba Meningokokowa Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21,, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl Inwazyjna Choroba Meningokokowa Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz drobnoustrojów alarmowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych.

I. Wykaz drobnoustrojów alarmowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych. Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca raportowania występowania zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych z dnia 02 stycznia 2012 r. W celu zapewnienia jednolitego sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia wodę reguluje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Załącznik nr 19 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Styczeń 2008 Spis Treści 1 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w miejscu ich powstania... 3 1.1 Identyfikacja i klasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Dr med. Paweł Grzesiowski

Dr med. Paweł Grzesiowski DOSTĘPNOŚĆ DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ MECHANIZMY FINANSOWANIA SZCZEPIEŃ I OCENY ICH EFEKTYWNOŚCI Dr med. Paweł Grzesiowski FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarno higieniczny powiatu niŝańskiego za rok 2008.

Stan sanitarno higieniczny powiatu niŝańskiego za rok 2008. Stan sanitarno higieniczny powiatu niŝańskiego za rok 2008. Powiat NiŜański leŝy w północnej części województwa podkarpackiego. Zajmuje 786 km 2, co stanowi 3,8% powierzchni tegoŝ województwa. Przy 67

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu głubczyckiego

Stan sanitarny powiatu głubczyckiego PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH Stan sanitarny powiatu głubczyckiego w roku 2014 Głubczyce luty 2015 Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Głubczycach Spis

Bardziej szczegółowo

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej...

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej Uwaga:

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

73% 23% 2. Stan sanitarny pływalni

73% 23% 2. Stan sanitarny pływalni PŁYWALNIE 1. Wstęp Zagadnienia związane z funkcjonowaniem i nadzorem nad pływalniami w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody regulują następujące akty prawne: ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 29 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, obejmujących

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH 2010-2016 CO WARTO WIEDZIEĆ O GRYPIE Każdego roku na całym świecie zaraża się 5-10% populacji osób dorosłych i 20-30%dzieci Wirusy grypy ludzkiej łatwiej

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iŝ podmioty prowadzące działalność polegającą

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2011 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa:

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 27 stycznia 2011 r. LKA-4113-01-02/2010 D/10/505 Pan Jarosław Rutkiewicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia sierpnia 2010 r. Pan Paweł Jakubczak Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii LWA-4101-09-04/2010/2010 P/10/147 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Pajęczno, dnia 04.02.2016 r. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego za rok 2015 w zakresie Higieny Komunalnej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Powiat pajęczański został

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO w 2011 R.

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO w 2011 R. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBARTOWIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO w 2011 R. LUBARTÓW, MARZEC 2012 r. 1/ 47 INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa Posocznica (sepsa) meningokokowa Sepsa, posocznica, meningokoki to słowa, które u większości ludzi wzbudzają niepokój. Każdy z nas: rodzic, opiekun, nauczyciel, dorosły

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136 I. Zestawienie wykonanych kontroli w III kwartale 2004 rok Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 30.09.2004 Ogółem w tym okresowych

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1)

SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1) SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1) Grypa sezonowa jest ostrą chorobą wirusową, która przenosi się drogą kropelkową, bądź też przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą

Bardziej szczegółowo