POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Kościerzynie Kościerzyna, Marzec 2015r.

2 Spis treści Wstęp str. 3 I. Działalność kontrolno represyjna Inspekcji Sanitarnej w Kościerzynie str. 4 II. Sekcja Epidemiologii... str. 5 III. Sekcja Higieny Komunalnej. str. 16 IV. Sekcja Higieny śywności, śywienia i PU... str. 27 V. Higiena Dzieci i MłodzieŜy.. str. 41 VI. Sekcja Higieny Pracy... str. 48 VII. Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. str. 53 VIII. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny str. 60 2

3 WSTĘP Mam przyjemność przedstawić raport o stanie sanitarno - higienicznym powiatu kościerskiego. Raport przedstawia zagadnienia i problemy zdrowotne, nad którymi jako instytucja powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego sprawuje nadzór Państwowa Inspekcja Sanitarna: nad warunkami środowiska, nad warunkami zdrowotnymi Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotu uŝytku, higieny w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami higieniczno-sanitarnymi obiektów uŝyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Szeroki zakres prowadzonego nadzoru ukierunkowany jest na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciąŝliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawania chorób, zwłaszcza chorób zakaźnych i zawodowych. Do obowiązków Państwowej Inspekcji Sanitarnej naleŝy równieŝ szeroki zakres działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia, realizowany zarówno w programach ogólnopolskich, regionalnych, ale takŝe lokalnych i środowiskowych. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi równieŝ działalność oświatowo-zdrowotną w zakresie promocji zdrowia, w tym zdrowego stylu Ŝycia, realizując programy krajowe, wojewódzkie, regionalne, a takŝe lokalne. Państwowa Inspekcja Sanitarna spraw uje takŝe nadzór nad wytwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych lub produktów, co do których zachodzi podejrzenie, Ŝe są one środkami zastępczymi (tzw. dopalaczy). Mam nadzieję, Ŝe raport, będący kompendium wiedzy o stanie sanitarnohigienicznym powiatu kościerskiego, stanie się podstawą działań, które przyczynią się do poprawy warunków Ŝycia i pracy mieszkańców naszego powiatu. Jednocześnie mam nadzieję, Ŝe raport przyczyni się do lepszego poznania działań jakie Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonuje na rzecz zdrowia publicznego mieszkańców powiatu kościerskiego. 3

4 I. Działalność kontrolno represyjna W 2014r. nadzorem objęto 1554 obiektów znajdujących się na terenie powiatu kościerskiego. Przeprowadzono 2406 kontroli, wydano 389 decyzji merytorycznych oraz 323 decyzje płatnicze, nałoŝono 26 mandatów karnych na kwotę 6900 zł. Pobrano do badania 477 próbek (higiena komunalna - 274, higiena Ŝywienia - 202, higiena pracy - 1). obiekty wgewidencji 1554 kontrole 2406 decyzje merytoryczne 389 decyzje płatnicze 323 mandaty 26 pobrane próbki Wykres: wydawane decyzje, postanowienia, nałoŝone mandaty, pobrane próbki w 2014r. 4

5 II. SEKCJA EPIDEMIOLOGII Działania podejmowane w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają głównie z ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) oraz ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013, poz. 967). Monitoring w zakresie chorób zakaźnych, prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną, ma głównie charakter bierny. Rejestracja przypadków podejrzeń i rozpoznań chorób zakaźnych oraz czynników chorobotwórczych w 2013r. prowadzona była na podstawie zgłoszeń przekazywanych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kościerzynie przez lekarzy i kierowników laboratoriów, w oparciu o art. 27 i art. 29 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013, poz. 967) W zakresie chorób zakaźnych najistotniejsze znaczenie mają choroby szerzące się drogą pokarmową głównie zakaŝenia rotawirusowe (zwłaszcza u dzieci do lat 2). PoniewaŜ do zakaŝeń przewodu pokarmowego u dzieci do lat 2 dochodzi głównie w środowisku domowym w zapobieganiu zakaŝeniom zasadnicza rola przypada oświacie zdrowotnej kształtującej zachowania prozdrowotne na rzecz zwiększania higieny osobistej oraz higieny przygotowywania posiłków w rodzinach dzieci w wieku do 2 lat. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszenie zachorowań zaobserwowano w przypadku chorób wieku dziecięcego róŝyczki i szkarlatyny. Nowego znaczenia nabierają zakaŝenia meningokokowe w związku ze wzrostem rozpowszechnienia meningokoków grupy C cechujących się znaczną zdolności do epidemicznego szerzenia się i powodowania cięŝkich postaci zakaŝeń. Tabela. Liczba zachorowań i zapadalność na choroby zakaźne w 2014roku Występowanie chorób zakaźnych na terenie powiatu kościerskiego w 2014r. Lp. Jednostka chorobowa 1. Salmonellozy zatrucia pokarmowe 4 2. Inne bakteryjne zakaŝenia jelitowe wyw. przez Clostridium dificile Wirusowe zakaŝenia jelitowe wywołane przez rotawirusy Wirusowe zakaŝenia jelitowe wywołane przez norowirusy Wirusowe zakaŝenia jelitowe inne określone 7 6. Wirusowe zakaŝenia jelitowe nie określone 1 7. Biegunka i zapalenie Ŝołądkowo jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu 8. Krztusiec Płonica (szkarlatyna) 27 Liczba zachorowań 800 5

6 Występowanie chorób zakaźnych na terenie powiatu kościerskiego w 2014r. Lp. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 10. Choroba wywołana przez S. pyogenes - RóŜa Borelioza Styczność i naraŝenie na wściekliznę/potrzeba szczepień Ospa wietrzna Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae Grypa sezonowa ZakaŜenie HBS Opracowanie ognisk gruźlicy Opracowanie ognisk pokąsań przez zwierzęta CHOROBY ZAKAŹNE GRYPA I INFEKCJE GRYPOPODOBNE Grypa jest ostrą wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego. Powikłania grypy, głównie ze strony układu oddechowego i układu krąŝenia, mogą prowadzić do powaŝnych konsekwencji zdrowotnych, ze zgonem w łącznie. Grypa wywoływana jest przez wirus z grupy Orthomyxviridae. Jest to choroba bardzo zaraźliwa, przenoszona drogą kropelkową. WyróŜnia się trzy typy wirusa grypy: A, B, C. W czerwcu 2009 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, pierwszą w tym stuleciu, pandemię grypy, wywołaną nowym szczepem wirusa A/H1N1. Wirus grypy A/H1N1 jest reasortantem pochodzącym ze szczepów wirusa grypy ludzi, świń i ptaków. Ma on zdolność do szybkiego przenoszenia się pomiędzy ludźmi, ale, na szczęście, okazał się stosunkowo mało zjadliwy. W roku 2014 zarejestrowano zachorowań na grypę i Ŝadnego przypadku grypy wywołanej nowym wirusem A(H1N1). Analizując rejestrację grypy w poszczególnych kwartałach, biorąc pod uwagę lata , moŝna zauwaŝyć charakterystyczny dla tej jednostki chorobowej wzrost zachorowań w okresie jesienno zimowym co obejmuje kwartał I i IV, natomiast w kwartale III widać wyraźny spadek zachorowań Tabela Liczba zachorowań na grypę w latach rok liczba zachorowań

7 liczba zachorowań na grypę w poszczególnych kwartałach IV kwartał; 21199; 28% I kwartał; 30606; 40% I kwartał II kwartał III kwartał III kwartał; 9162; 12% IV kwartał II kwartał; 15693; 20% Wykres Liczba zachorowań na grypę w poszczególnych kwartałach 2014r. OSPA WIETRZNA, ŚWINKA, RÓśYCZKA, SZKARLATYNA Najczęstsza choroba zakaźna wieku dziecięcego charakteryzująca się znaczną zaraźliwością. Po przechorowaniu ospy wietrznej wirus przyjmuje postać latentną (ukrytą) w czuciowych (grzbietowych) zwojach nerwów rdzeniowych i czaszkowych, w których pozostaje w formie uśpionej do końca Ŝycia. W warunkach obniŝonej odporności organizmu moŝe dojść do reaktywacji wirusa i rozwoju półpaśca. Ospa wietrzna jest chorobą, której moŝna zapobiegać poprzez szczepienie ochronne. W Polsce szczepienie przeciwko ospie wietrznej są nadal szczepieniami zalecanymi. W 2014r. zarejestrowano 784 przypadki, zapadalność wyniosła 888,5 na ludności. Liczbę zachorowań na ospę wietrzną na przełomie lat : zachorowania; ; ; ; zachorowań; ; ; ; Wykres Liczba zachorowań ospę wietrzną na przełomie lat Zachorowania na ospę wietrzną w latach

8 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) jest to ostra wirusowa choroba zakaźna przebiegająca z gorączką i bolesnym obrzękiem gruczołów ślinowych - najczęściej przyusznych, rzadziej podŝuchwowych lub podjęzykowych i nierzadko z objawami ze strony centralnego układu nerwowego. Źródłem zakaŝenia jest chory człowiek oraz osoby z bezobjawowym przebiegiem choroby. Zapadalność na świnkę w Polsce gwałtownie się obniŝyła po wprowadzeniu w 2004 roku obowiązku szczepienia szczepionką trójwalentną przeciwko odrze, śwince i róŝyczce dzieci w roku Ŝycia oraz w 2006r. szczepień przypominających dla dzieci w 10 roku Ŝycia. W 2014 roku na terenie powiatu kościerskiego zachorowało na świnkę 11 osób. RóŜyczka jest chorobą o dwóch obliczach. Nabyta jest przewaŝnie niegroźna. Przebiega z wysypką i objawami grypopodobnymi, choć zdarzają się przypadki o cięŝkim przebiegu. Jest silnie zakaźna, a chorują na nią głównie dzieci nabywając tym samym odporność na wiele lat. Inaczej jest z róŝyczką wrodzoną, która jest bardzo niebezpieczna dla płodu. ZakaŜenie we wczesnym okresie ciąŝy często prowadzi do poronienia. ZakaŜenie w II lub III trymestrze ciąŝy przyczynia się do licznych wad wrodzonych. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko róŝyczce ma przede wszystkim zapobiegać przypadkom róŝyczki wrodzonej i groźnym powikłaniom róŝyczki nabytej. Przed wprowadzeniem szczepień zachorowalność na róŝyczkę była największa u dzieci w wieku przedszkolnym i w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Obowiązkowe szczepienie przeciwko róŝyczce w Polsce wprowadzono w 1988 roku dla dziewczynek w 13 roku Ŝycia (z rocznika 1975). W 2004 roku obowiązkiem szczepienia podstawowego szczepionką trójwalentną przeciw ko odrze, śwince i róŝyczce objęto wszystkie dzieci (dziewczynki i chłopców) w m-cu Ŝycia, a dodatkowo 2006r. wprowadzono szczepienie przypominające dla dzieci w 10 roku Ŝycia. 15 W 2014 roku na terenie powiatu kościerskiego zachorowały na róŝyczkę 4 osoby Tab. Liczba zachorowań i zapadalność na róŝyczkę, świnkę i szkarlatynę w latach choroba zakaźna rok ospa wietrzna róŝyczka świnka liczba zachorowań liczba zachorowań liczba zachorowań

9 Błonica, Szkarlatyna (płonica), Krztusiec Błonica zwana równieŝ dyfterytem jest to ostra choroba zakaźna wywołana przez bakterie. Błonica została skutecznie wykorzeniona przez szczepienia ochronne i do początku lat dziewięćdziesiątych uwaŝano, Ŝe błonica nie stanowi juŝ niebezpieczeństwa. Błonica jest nadal chorobą niebezpieczną i Ŝe naleŝy jej zapobiegać poprzez szczepienia ochronne. Na terenie powiatu kościerskiego nie odnotowano zachorowania na błonice. Szkarlatyna (Płonica), jak potocznie nazywa się płonicę, jest zakaźną chorobą bakteryjną, głównie wieku dziecięcego, wywoływaną przez paciorkowce z grupy A. ZakaŜenia tą grupą paciorkowców to najczęstsze zakaŝenia u dzieci, w tym sensie wymagające szczególnej czujności, iŝ mogą one po ostrym okresie choroby pozostawić stan nosicielstwa, jak i długotrwałe następstwa w postaci mniej lub bardziej cięŝkich i niebezpiecznych dla zdrowia powikłań. Krztusiec, zwany takŝe kokluszem, to ostra choroba zakaźna dróg oddechowych o bardzo duŝej zaraźliwości, którą wywołują Gram ujemne pałeczki Bordetella pertussis. ZakaŜenie przenosi się drogą kropelkową. Drogą powietrzną bakterie krztuśca przedostają się do górnych dróg oddechowych, gdzie dzięki róŝnym czynnikom adhezyjnym, zostają zatrzymane na nabłonku migawkowym. Bakterie krztuśca nie wykazują cech inwazyjności, co oznacza, Ŝe nie przedostają się do krwi, a ich patogenne działanie związane jest z produkcją toksyn. Krztusiec naleŝy do jednych z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych (podobnie jak odra i ospa). Wskaźnik podatności na zakaŝenie jest bardzo wysoki i wynosi ok. 90%, co oznacza, Ŝe na kaŝde 100 osób mających kontakt z osobą chorą, które nie posiadają odporności na zachorowanie aŝ 90 zachoruje, a tylko 10 uniknie zakaŝenia. W 1960 roku wprowadzono w Polsce szczepienia ochronne p-ko krztuścowi, co spowodowało znaczne obniŝenie współczynnika zapadalności z zachorowań na mieszkańców do poziomu poniŝej 1. Obecnie szczepienie przeciwko krztuścowi składa się z 3 dawek podstawowych w 1 roku Ŝycia oraz dawki uzupełniającej w miesiącu Ŝycia. Od 2006 roku, w ramach programu Światowej Inicjatywy ds. Krztuśca w Polsce, wprowadzono dodatkowe szczepienie przypominające dla sześciolatków. W 2014 roku zarejestrowano 12 zachorowań. 4 Tab. 2. Liczba zachorowań na szkarlatynę i krztusiec w latach rok choroba zakaźna Szkarlatyna (Płonica) Krztusiec liczba zachorowań liczba zachorowań

10 GRUŹLICA Gruźlica jest jedną z chorób zakaźnych. Szacuje się, Ŝe około 70 proc. populacji miało kontakt z prątkami gruźlicy, jednak wniknięcie prątków do organizmu nie jest jednoznaczne z zachorowaniem na tę chorobę. Jej przebieg uzaleŝniony jest bowiem od wielu czynników indywidualnych, min.: stanu układu immunologicznego, wieku i uwarunkowań genetycznych. Najłatwiej zarazić się tą chorobą drogą kropelkową, toteŝ zakaŝeniu sprzyja kontakt z chorą, nie leczącą się osobą. Człowiek taki kichając, lub kaszląc uwalnia prątki gruźlicy, które unosząc się w powietrzu stanowią niebezpieczeństwo dla innych osób. Szacuje się, iŝ jeden prątkujący, nie poddany terapii człowiek moŝe w ciągu roku zarazić nawet 15 osób. Światowa Organizacja Zdrowia opracowała nową strategię walki z gruźlicą- Bezpośrednio Nadzorowane Leczenie Krótkoterminowe - mające na celu poprawę skuteczności walki z tą chorobą. Chorzy na gruźlicę podlegają ustawowemu obowiązkowi leczenia, a osoby chore na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie dodatkowo obowiązkowej hospitalizacji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie rejestruje przypadki podejrzeń/zachorowań na gruźlicę oraz prowadzi nadzór epidemiologiczny nad chorymi i osobami z ich najbliŝszego otoczenia. W 2014 roku zanotowano 4 przypadki zachorowań na gruźlicę, objęto nadzorem epidemiologicznym 17 osób. ZATRUCIA POKARMOWE, ZAKAśENIA JELITOWE Zatrucia pokarmowe to ostre i gwałtowne dolegliwości Ŝołądkowo-jelitowe objawiające się zwykle biegunką i wymiotami. Występują w stosunkowo krótkim czasie po spoŝyciu Ŝywności skaŝonej drobnoustrojami lub trującymi substancjami chemicznymi. Okres wylęgania zatruć pokarmowych zakaźnych, zwłaszcza wywołanych przez bakterie, jest bardzo krótki, trwa od kilku do kilkunastu godzin, najdłuŝej do kilku dni. W 2014 roku odnotowano dwa podejrzenia zatrucia pokarmowego. Nie ustalono czynnika chorobotwórczego. W 2014 roku zarejestrowano ogółem 800 przypadków zapaleń Ŝołądkowo-jelitowych o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu. W 2014 roku najczęstszą przyczyną bakteryjnych zakaŝeń pokarmowych były: Bakterie Salmoella sp. Salmonellozy przebiegały głównie pod postacią nieŝytu Ŝołądkowo-jelitowego. W 2014 roku odnotowano 5 przypadków zachorowań wywołanych tymi bakteriami. 10

11 Clostridium difficile Clostridium difficile (C. difficile) to beztlenowa bakteria, która w sprzyjających warunkach wywołuje zapalenie (uszkodzenie) jelita grubego. ZakaŜenie szerzy się drogą pokarmową i dotyczy przede wszystkim osób starszych, przebywających w szpitalach i domach opieki. Głównym objawem zakaŝenia C. difficile jest wodnista biegunka bez domieszki krwi. Przy cięŝszym przebiegu, u osób z zapaleniem jelita grubego pojawiają się gorączka oraz wzdęcie i bóle brzucha. W skrajnych przypadkach (10 15% chorych) liczba wypróŝnień maleje, a wzdęcie i bóle brzucha narastają. Takie objawy świadczą o niedroŝności z rozszerzeniem jelita grubego i wskazują nawet na zagroŝenie Ŝycia. W 2014 roku odnotowano 25 przypadków zachorowań wywołanych bakteriami Clostridium difficile. Większość przypadków dotyczyła osób starszych. Escherichia coli W 2013 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie zgłoszono 1 przypadek zakaŝeń jelitowych wywołanych przez E. coli. INWAZYJNA CHOROBA MENINGOKOKOWA Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i posocznice o etiologii meningokokowej określane są jako inwazyjna choroba meningokokowa. Chorobę cechuje cięŝki, gwałtowny przebieg, moŝliwość występowania trwałych pochorobowych powikłań. W roku 2014 nie zanotowano choroby meningokokowej. W latach na terenie powiatu kościerskiego notowano zmiany liczby zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową. W roku 2005 zarejestrowano łącznie 1 przypadek zachorowania. W latach nie zgłoszono zachorowań. W roku 2008 zanotowano 3 przypadki zachorowań na chorobę meningokokową - 1 przypadek posocznicy meningokokowej, 2 przypadki zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych. W 2009 roku zarejestrowano 2 przypadki zachorowań - 1 przypadek posocznicy, 1 przypadek zapalenia opon mózgowo rdzeniowych, natomiast rok 2010 przyniósł ogółem 6 przypadków zachorowań spowodowanych Neisseria Meningitidis, w tym 6 przypadków zapalenia opon mózgowo rdzeniowych oraz 2 przypadki posocznicy. W roku 2013 zanotowano jeden przypadek choroby meningokokowej. W latach 2011,2012, 2014 nie zanotowano przypadków choroby meningokokowej. W kaŝdym przypadku choroby meningokokowej podejmowane są przez Inspekcję Sanitarną działania przeciwepidemiczne w środowisku chorego. Osoby z najbliŝszego otoczenia są obejmowane nadzorem epidemiologiczno-lekarskim polegającym na wdraŝaniu profilaktyki antybiotykowej oraz w sytuacjach tego wymagających, na badaniu bakteriologicznym wymazów z gardła w kierunku obecności meningokoków. 11

12 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE Liczba zgłoszonych przypadków zachorowań na chorobę spowodowaną Streptococcus pneumoniae w latach sukcesywnie wzrastała i kształtowała się następująco: rok 2005 i zarejestrowanych przypadków, rok 2007 i przypadek zachorowania, rok zarejestrowane przypadki zachorowania spowodowane tą bakterią, natomiast w 2010 roku zgłoszono 6 przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej, natomiast w roku 2011 zanotowano tylko jednen przypadek choroby wywołanej Streptococcus pneumoniae i była to sepsa w przebiegu pneumokokowego zapalenia płuc. W roku 2012 zanotowano 3 przypadki choroby wywołanej przez Streptococcus pneumoniae, w roku 2013 zanotowano ogółem 8 przypadków zachorowań. W 2014 roku zgłoszono 2 przypadki zachorowań. WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY W 2014r. zarejestrowano 4 przypadki zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C. W przypadku WZW B w 2014 roku zanotowano 1 przypadek zachorowania na przewlekłe WZW typu B. WŚCIEKLIZNA Wścieklizna jest wirusową chorobą odzwierzęcą, objawiająca się ostrym zapaleniem mózgu i rdzenia, niemal zawsze prowadzącą do śpiączki i śmierci. Źródłem zakaŝenia są chore zwierzęta, np. psy, koty, dzikie zwierzęta drapieŝne, nietoperze, sarny, krowy, wiewiórki. Do zakaŝenia dochodzi poprzez kontakt śliny chorego zwierzęcia z zranioną skórą lub błoną śluzową człowieka. W 2014 roku na terenie powiatu kościerskiego zarejestrowano 73 pokąsania przez zwierzęta w tym 68 pokąsania przez psy, 8 przez koty. Zaszczepiono przeciw wściekliźnie 7 osób. BORELIOZA Występowaniu boreliozy sprzyja obecność na terenie powiatu duŝych obszarów leśnych będących siedliskiem kleszczy i zakaŝenie tych stawonogów drobnoustrojem Borrelia burgdorferi stwierdzone w badaniach naukowych. W 2012 roku zarejestrowano 10 przypadków zachorowania na boreliozę, natomiast w roku 2013 zanotowano 11 przypadków zachorowań. W roku 2014 zgłoszono 35 przypadków zachorowań na boreliozę. 2. Szczepienia ochronne 12

13 NajwaŜniejszym celem zdrowotnym szczepień ochronnych jest zapobieganie określonemu zakaŝeniu lub chorobie zakaźnej u zaszczepionej osoby lub populacji. Uodpornienie czynne dzieci w Polsce wykonywane jest głównie w drodze realizacji Programu Szczepień Ochronnych. Program ten jest aktualizowany co roku. Dla zapewnienia realizacji szczepień zgodnie z programem szczepień ochronnych konieczne jest dobre współdziałanie lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy pediatrów, pracowników słuŝb sanitarno-epidemiologicznych i rodziców szczepionych dzieci. Wysokie odsetki szczepionych osób w Polsce w ramach bezpłatnych szczepień obowiązkowych pozwalają sądzić, Ŝe istnieje społeczna akceptacja szczepień. Konieczne jest dołoŝenie starań, aby jej nie utracić. Inaczej niestety wygląda sytuacja w zakresie szczepień zalecanych. Niskie na ogół odsetki zaszczepionych w ramach szczepień zalecanych, przy wysokim odsetku osób zaszczepionych w ramach szczepień obowiązkowych, mogą świadczyć o braku finansowych moŝliwości poddania się tego typu szczepieniom. Pomimo tego w powiecie kościerskim wzrosło zaszczepienie dzieci, młodzieŝy i osób dorosłych. W roku 2014 zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie 5 niepoŝądanych odczynów poszczepiennych (NOP):. W roku 2014 Główny Inspektor Farmaceutyczny podejmował decyzje o wstrzymaniu w obrocie, z powodu jednorodności zawiesiny preparatu. W 2014r. rodzice 3 dzieci nie wyrazili zgody na przeprowadzenie szczepień obowiązkowych, aktualnie dzieci mają przeciwwskazania tymczasowe. Tabela: Analiza procentowa wykonawstwa szczepień w roku 2014 Lp. Rocznik Szczepienie % wykonania w trakcie szczepień WZW 85, WZW 93, BCG 99, Odra, świnka, róŝyczka 83, Odra, świnka, róŝyczka 97, HIB 99, HIB 97, w trakcie szczepień DTP i Polio 62, DTP i Polio 99, DTP i Polio 94, Odra, świnka, róŝyczka 89, Td 87, Td 89,51 13

14 3. NADZÓR SANITARNY NAD OBIEKTAMI SŁUśBY ZDROWIA W 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie pozytywnie zaopiniował 18 decyzji o spełnieniu przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie miasta Kościerzyna wymogów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Kościerzynie w 2014r. znajdowały się 104 podmioty lecznicze tj. 1 szpital, 26 przychodni, 1 medyczne laboratorium diagnostyczne, 74 praktyki zawodowe i 2 inne podmioty lecznicze (Ośrodek Leczenia UzaleŜnień Gabinet Psychoterapii w Kościerzynie, Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kościerzynie). 3.1 Lecznictwo zamknięte Szpital Sekcja Epidemiologii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kościerzynie w roku 2014 sprawowała nadzór nad Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie. Przeprowadzono ogółem 14 kontroli w lecznictwie zamkniętym w zakresie zagadnień sterylizacji, dezynfekcji, stanu technicznego, funkcjonalności oraz przestrzegania zasad reŝimu sanitarnego w zakresie zwalczania zakaŝeń szpitalnych. W 2014 roku wydano 1 decyzję administracyjną, nałoŝono 1 mandat karny. W ramach nadzoru nad procesami dezynfekcji sprawdza się, czy w zakładach opieki zdrowotnej uŝywane są środki dezynfekcyjne dopuszczone do stosowania, czy środek do dezynfekcji został właściwie dobrany, a jego stęŝenie robocze, czas uŝytkowania roztworu roboczego i czas dezynfekcji są prawidłowe. Cała aparatura sterylizująca znajdująca się w Szpitalu jest systematycznie kontrolowana. Dezynfekcja sprzętu, narzędzi, powierzchni odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami zatwierdzonymi przez sekcję ds. epidemiologii. W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie istnieje powołany przez dyrektora zespół i komitet ds. kontroli zakaŝeń szpitalnych. Kompetencje członków zespołów i komitetów określone są odpowiednimi zarządzeniami dyrektora i zatwierdzonym regulaminem pracy. W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Komitet Kontroli ZakaŜeń Zakładowych funkcjonuje pod nazwą Rady ds. Higieny I Epidemiologii Zespół ds. kontroli zakaŝeń zakładowych ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sporządził roczny raport za 2014 rok o zakaŝeniach zakładowych i patogenach alarmowych, który przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kościerzynie. W 2014 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie wystąpiły 2 ogniska epidemiczne. 14

15 3.2 Lecznictwo otwarte Przychodnie W 2014 oku przeprowadzono 51 kontroli sanitarnych przychodni, wydano 6 decyzji administracyjnych merytorycznych oraz 6 decyzji płatniczych. Praktyki zawodowe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie nadzorował w 2014r. 74 praktyki zawodowe: 22 indywidualne praktyki lekarskie; w tym: 21 indywidualne praktyki dentystyczne 49 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich; w tym: 5 indywidualne specjalistyczne praktyki dentystyczne. 3 inne W 2014 roku przeprowadzono 84 kontrole sanitarne praktyk lekarskich. 4. Działalność kontrolno- represyjna sekcji epidemiologii W 2014r. pracownicy pionu epidemiologii przeprowadzili 369 kontroli, w tym: 166 kontroli placówek słuŝby zdrowia; punktów szczepień; 203 wywiadów epidemiologicznych; Wydano 13 decyzji merytorycznych oraz 13 decyzji administracyjnych na kwotę 957 zł. 15

16 III. SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ Sekcja Higieny Komunalnej w 2014 roku, w zakresie działań dot. elementów środowiska, zwłaszcza wody do spoŝycia oraz utrzymania naleŝytego stanu sanitarnohigienicznego obiektów uŝyteczności publicznej i innych obiektów w tym dworców, środków transportu oraz cmentarzy, realizowała następujące zagadnienia: Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi: 1. Prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi. 2. Nadzór nad obiektami słuŝącymi do zaopatrzenia ludności w wodę. 3.Dokonywanie ocen jakości wody do spoŝycia okresowych i obszarowych, oraz informowanie organów samorządowych i ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych (oceny dostępne na stronie PSSE w Kościerzynie): 4. Wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów oraz wyrobów stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody. Nadzór nad kąpieliskiem, miejscami wykorzystywanymi do kąpieli, basenami kąpielowymi i urządzeniami rekreacji wodnej: 1. Monitoring jakości wody - całoroczny w basenach kąpielowych, oraz w objętych nadzorem kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, corocznie, przed sezonem i w trakcie trwania sezonu letniego. 2. Wydawanie ocen o przydatności wody do kąpieli w kąpielisku i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. 3. Kontrola stanu sanitarno-porządkowego kąpieliska, miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz basenów kąpielowych i urządzeń rekreacji wodnej. Nadzór ogólny nad obiektami uŝyteczności publicznej: 1. Nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym obiektów uŝyteczności publicznej: hoteli, obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektów sportowych, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, solariów, domów pomocy społecznej, jednostek organizacji pomocy społecznej, ogrzewalni, schroniska dla bezdomnych, dworców PKP i PKS, cmentarzy, piaskownic, domów kultury, kina, pralni, środków transportu, ustępów publicznych. 2. Nadzór nad stanem sanitarnym pomieszczeń i urządzeń oraz warunków przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a w szczególności w aspekcie prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi. 3. Nadzór nad stanem sanitarno-porządkowym środków transportu, karetek, autobusów turystycznych i komunikacji publicznej, środków transportu szynowego taboru osobowego kolejowego, środków transportu do przewozu chorych, zwłok i szczątków ludzkich. 16

17 W 2014 roku pod nadzorem sanitarnym Sekcji Higieny Komunalnej znajdowało się 384 obiektów, w tym: 38 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 37 wodociągów innych podmiotów, 1 kąpielisko i 25 miejsc wykorzystywanych do kąpieli, 1 basen kąpielowy, 282 obiekty uŝyteczności publicznej. W związku z prowadzonym nadzorem sanitarnym pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej w 2014r. przeprowadzili łącznie 519 kontroli, pobrali do badań 274 próbek wody do spoŝycia, z basenów, jacuzzi, kąpieliska, miejsca wykorzystywanego do kąpieli i wykonali podczas ich poboru 59 oznaczeń parametrów fizykochemicznych. W ramach prowadzonego w 2014r. postępowania administracyjnego oraz działalności kontrolno-represyjnej pracownicy Sekcja Higieny Komunalnej wystawili łącznie: 17 decyzji merytorycznych, 7 postanowień, 4 decyzje płatnicze na kwotę 2016 zł, 128 ocen o jakości wody przeznaczonej do spoŝycia, 55 bieŝących ocen jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli i kąpielisku. 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spoŝycia przez ludzi W 2014r. pod nadzorem sanitarnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie znajdowało się 75 wodociągów i ujęć, w tym 38 objętych monitoringiem w myśl Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Podział nadzorowanych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zaleŝności od wielkości produkcji wody: Produkcja wody [m3/d] Liczba wodociągów < Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi sprawowany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 17

18 (t. j. Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858, z późn.zm.). Jakość wody przeznaczonej do spoŝycia powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.). Podstawę zaopatrzenia w wodę do spoŝycia mieszkańców powiatu kościerskiego stanowią wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które oparte są na wodach podziemnych. W 2014r. czynnych było 75 urządzeń dostarczających wodę. Zaopatrywały one na stałe w wodę tys. mieszkańców powiatu kościerskiego tj. 83,1% ogółu ludności. W większości wodociągi to urządzenia o wydajności poniŝej 100 m 3 /d. Ich liczba wynosiła 20, co stanowiło 25,6 % wszystkich wodociągów. Największym wodociągiem jest wodociąg kościerski, produkujący 2064,6 m 3 wody /dobę i zaopatrujący tys. mieszkańców miasta Kościerzyna. Na obszarze powiatu kościerskiego w 2014r. skontrolowano 75 urządzeń dostarczających wodę w tym: 38 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 37 wodociągów innych podmiotów zaopatrujące w wodę. Łącznie dokonano 79 kontroli urządzeń wodociągowych. Pobrano do badania 263 próby wody. Wydano 128 ocen o jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi. W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody dokonywane były pobory próbek wody do badania z urządzeń wodociągowych, z częstotliwością w zaleŝności od wielkości wodociągu (tj. produkcji wody i ilości odbiorców) i jego rodzaju (tj. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub inny profil działalności), jak równieŝ stwierdzanych nieprawidłowości jakości wody oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U z póź. zm.). Próbki wody pobierane były przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora w Kościerzynie, zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru prób wody w ustalonych punktach poboru. Następnie dostarczane do badań w Laboratorium PSSE w Starogardzie Gdańskim i Laboratorium WSSE w Gdańsku. Badania jakości wody, niezaleŝnie od badań wykonywanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach nadzoru bieŝącego, prowadzone były w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, przez przedsiębiorstwa, nadzorujące jakość wody w procesie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz bezpośrednio po awariach, a ich wyniki w ramach monitoringu oceniane były przez Inspektora Sanitarnego. 18

19 Obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowego było informowanie Inspektora o kaŝdorazowym pogorszeniu jakości wody (nieodpowiadającej wymaganiom rozporządzenia) oraz o podejmowanych działaniach naprawczych. W celu określenia czy spoŝywana woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego Inspekcja Sanitarna systematycznie w oparciu o sprawozdania z badań jakości wody do spoŝycia, dokonuje jej oceny w ramach bieŝącego nadzoru sanitarnego, na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz obowiązującego Rozporządzenia w sprawie jakości wody do spoŝycia. Oceny jakości wody były dostępne są na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kościerzynie (http://www.pomorskie.eu/pl/bip/psse/psse_koscierzyna). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, badania jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi, wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ocena nadzorowanych urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wodociągi o wydajności < 100 m3/dobę W 2014r. oceniono i skontrolowano 20 wodociągów o wydajności <100 m 3 /dobę, w 1 przypadku stwierdzono warunkową przydatność wody do spoŝycia ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu i zapachu. Pod względem mikrobiologicznym woda z w/w wodociągów spełniała wymagania sanitarne. Wodociągi o wydajności m3/dobę W 2014r. oceniono i skontrolowano 17 wodociągów o wydajności od 100 do 1000m 3 /dobę, w 1 przypadku stwierdzono warunkową przydatność wody do spoŝycia ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu, Ŝelaza i mętności. Pod względem mikrobiologicznym spełniała wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Wodociągi o wydajności i m 3 /dobę W 2014r. eksploatowano i oceniono 1 wodociąg, którego stan sanitarno-higieniczny był dobry, a jakość wody w badanym zakresie spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Inne podmioty zaopatrujące w wodę W 2014r. oceniono 37 wodociągów znajdujących się w ewidencji, z czego w 2 wodociągach stwierdzono warunkową przydatność wody do spoŝycia ze względu na ponadnormatywną 19

20 zawartość manganu, Ŝelaza i mętności. Pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom obowiązującego rozporządzenia. Działalność kontrolno-represyjna W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników i parametrów określonych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia prowadzone było postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymogów sanitarnych. W wyniku działań z nadzoru nad zaopatrzeniem ludności w wodę, wydano: 6 decyzji, w tym 4 decyzje zmieniające termin realizacji i 1 decyzję o wygaśnięciu, 1 decyzję rachunkową na łączną kwotę 1664 zł. 2. Nadzór nad kąpieliskami, basenami kąpielowymi i urządzeniami rekreacji wodnej Stan sanitarny kąpieliska i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w 2014r. W 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie sprawował nadzór sanitarny nad 1 kąpieliskiem przy Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Garczynie oraz 25 miejscami wykorzystywanymi do kąpieli. Podczas sezonu kąpieliskowego w 2014r. na w/w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie przeprowadził 29 kontroli, a organizatorzy prowadzili kontrole wewnętrzne we własnym zakresie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie na podstawie uzyskanych od organizatora sprawozdań z badań oraz przeprowadzonych kontroli urzędowych wydał 55 bieŝących ocen jakości wody w nadzorowanym kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, w tym 1 ocenę o nieprzydatności wody do kąpieli: - ze względu na zakwit sinic w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w miejscowości Wielki Podleś nad jeziorem Zagnanie. W 2014r. nałoŝono 3 mandaty karne na sumę 600zł. dot. miejsc wykorzystywanych do kąpieli. W 2 przypadkach organizator miejsc przy Ośrodku Wypoczynkowym w Sycowej Hucie i w Debrzynie nie przekazał niezwłocznie PPIS wyników badań jakości wody przeprowadzonych w trakcie funkcjonowania w/w miejsc w sezonie letnim 2014 celem wydania bieŝącej oceny jakości wody naruszenie art. 193, pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z póŝn. zm.). Jeden mandat nałoŝono na organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jez. Długie przy O. W. Debrzyno z uwagi na naruszenie wymagań higieniczno-sanitarnych na plaŝy przy miejscu wykorzystywanym do kąpieli stwierdzono papierki, niedopałki papierosów. W związku z powyŝszym wydano 3 decyzje płatnicze na sumę 352,00 zł. 20

Epidemiologia Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej yczka

Epidemiologia  Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej  yczka Wstęp Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Otwocku obejmuje zapobiegawczym i bieŝącym nadzorem sanitarnym gminy: Otwock, Karczew, Józefów, Wiązowna, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Celestynów

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

Bardziej szczegółowo

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych INFORMACJA O STANIE SANITARNYM I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2011 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2012 Bielsko-Biała marzec 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU SPIS TREŚĆI WSTĘP... 5 HIGIENA KOMUNALNA...

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok ZAWIERCIE, LUTY 2011 r. 2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2015r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2013r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO 1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA ORAZ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 2007 Marzec 2008 2 Spis treści: Wstęp... 3 Charakterystyka...

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU Szczecin, marzec 2011 r. Zastępca Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR-SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2013

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR-SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2013 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR-SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2013 Poznań, luty 2014 Kierujący zespołem /skład komputerowy/opracowanie

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2014 Poznań, luty 2015 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 WARUNKI ZDROWOTNE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018 WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018 1 ZP-2.967.4.2015 Zatwierdzam: wz. Wojewody Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko WICEWOJEWODA Szczecin, dnia 29 maja 2015 r. Plan przygotowany

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 Sporządził: Małgorzata Szołkowska Strona 1 z 64 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów żywieniowo żywnościowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Stan sanitarny województwa małopolskiego w 2013 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Koordynacja /opracowanie graficzne: Agnieszka Hejmo, Magdalena Michałejko Zespół autorski: Sylwia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego za rok 2013 1 I. Choroby zakaźne, zakażenia oraz zatrucia... 3 II. Szczepienia ochronne w województwie śląskim... 34 III. Higiena lecznictwa... 48 IV. Badania

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 2011 ROKU, TURYSTYCZNYCH. na terenie województwa śląskiego.

OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 2011 ROKU, TURYSTYCZNYCH. na terenie województwa śląskiego. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 211 ROKU, pod względem sanitarnym w

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II (lipiec 2000)

Jan Paweł II (lipiec 2000) Brak wody moŝe być najwaŝniejsza kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliŝszej przyszłości. Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Część I Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Kraków

Bardziej szczegółowo

1. Zakres nadzoru sanitarnego

1. Zakres nadzoru sanitarnego X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 899 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowana w trakcie realizacji programu Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych Numer tematu:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo