SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY, PORZĄDKU dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU, fax (0-56) , Część I Informacja ogólna 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: a) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem (usługa w zakresie utrzymania czystości i higieny dla zakładów opieki zdrowotnej, w tym utrzymania czystości i higieny bloków operacyjnych) i wartością stanowiącą przedmiot zamówienia. Wartość każdej wykonanej usługi nie może być mniejsza niż zł brutto. Przez wartość brutto rozumie się wartość wraz z należnym podatkiem VAT, b) przedłożą dokumenty potwierdzające, że usługi określone powyżej w pkt a) zostały wykonane należycie, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: a) dysponują osobą/osobami z kadry kierowniczej, przewidzianą/ymi do nadzoru i koordynowania pracami personelu liniowego, która/e posiada/ją odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: w odniesieniu do każdej osoby - wykształcenie minimum średnie; co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierownika; kursy lub szkolenia z zakresu: higieny szpitalnej i profesjonalnej dezynfekcji, zagrożeń epidemiologicznych, technologii sprzątania, zasad zarządzania zasobami ludzkimi, b) dysponują: - wózkami serwisowymi kuwetowymi wyposażonymi w 3 wiaderka 5 litrowe w kolorze czerwonym, żółtym i niebieskim, stelaże na worki do odpadów wyposażone w klapę zamykającą, półki na środki chemiczne, zapasowe worki, rękawice, mopy i inne niezbędne środki materiałowe oraz wyposażenie dostosowane do wykonywania dezynfekcji powierzchni poziomych i pionowych z przestrzeganiem zasady: jeden mop jeden kontakt w ilości minimum 7 sztuk, - wózkami dwuwiadrowymi wyposażonymi w wyciskarkę i półkę na drobny sprzęt oraz 2 wiaderka (kolor żółty i niebieski) do mycia i dezynfekcji powierzchni pionowych i sprzętu stanowiącego wyposażenie pomieszczeń w ilości minimum 2 sztuk, - szorowarką do powierzchni płaskich w ilości minimum 1 szt., - polerką wysokoobrotową z odkurzaczem w ilości minimum 1szt., - zestawy do ręcznego mycia i dezynfekcji powierzchni umożliwiające bezdotykową zmianę mopa - niedopuszczalne ręczne zdejmowanie brudnych mopów w ilości minimum 11 szt., - mopy do mycia i dezynfekcji powierzchni poziomych oraz pionowych w ilości minimum 440 szt., (mopy powinny spełniać, co najmniej następujące wymagania: wysoka chłonność, temperatura prania zgodnie z obowiązującą technologią prania mopów używanych w zakładach opieki zdrowotnej), - kijami teleskopowymi do utrzymania w czystości powierzchni pionowych w ilości minimum 4 szt., 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: a) przedłożą informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. I tak wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa powinna wynosić nie mniej niż zł. 5) nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych, 6) przedłożą na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w Części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwaną siwz), 7) spełniają warunki określone w niniejszej siwz. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wszystkich części zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca powierzy wykonanie którejkolwiek z części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w ofercie podwykonawcy i części, której to dotyczy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

2 częściowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń. 6. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, higieny, porządku w granicach norm epidemiologicznych w ilościach i obowiązkach określonych w załącznikach nr 1,2,3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymaga się, aby usługa wykonywana była przy użyciu sprzętu, urządzeń, środków, materiałów, osób gwarantujących jej należyte wykonanie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne wyposażenie, sprzęt, środki urządzenia, materiały zużywalne niezbędne do realizacji usługi w ilości zapewniającej jej należyte wykonanie. Wykaz ilościowy i rodzajowy sprzętu, narzędzi, materiałów, jakie zostaną użyte do realizacji usługi zawiera załącznik nr 12. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie szpitala, szczególnie w zakresie lokalizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala objętych usługą oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. CPV: , , , Część II Opis sposobu przygotowania oferty 1. Dokumenty składające się na ofertę i dokumenty załączone do oferty: - wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 4 formularz cenowy, załącznik nr 5 formularz oferty, - załączone do oferty załączniki nr 6,7,8,9,10,11,13, - oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w Części III siwz. 2. Postać oferty : - treść oferty musi odpowiadać treści siwz, - oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim; wskazane jest napisanie oferty na maszynie lub komputerze, - wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę/y uprawione do reprezentacji Wykonawcy, - ceny ujęte w ofercie powinny być podane w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku), - wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w polskich złotych, nie przewiduje się możliwości rozliczania w walutach obcych, - każdy z Wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, - wymagane jest złożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w części III, - wymagany jest: wypełniony formularz oferty wg wzoru Załącznik nr 5 oraz formularz cenowy - załącznik nr 4, - brak kompletu wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy, - brak wypełnionych załączników określonych w siwz, sporządzonego formularza ofertowego i cenowego spowoduje odrzucenie oferty, - Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień publicznych, - W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć: dokumenty tajne, - zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawnienia informacji. 3. Opakowanie i oznakowanie ofert : - oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach, - na kopercie powinny znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość, - koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres:

3 Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń, pok. nr 030 kancelaria szpitala oraz powinna posiadać następujące oznaczenie: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY, PORZĄDKU przetarg, nr sprawy SSM-XI-65/DHiE/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z ofertą. Część III Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, załączone do oferty. 1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych załącznik nr 6, 2. W celu wykazania się, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych załącza do oferty następujące dokumenty: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i Zleceniodawców - wg wzoru określonego w załączniku nr 8, b) dokumenty potwierdzające, że usługi z wykazu określonego w pkt a) zostały wykonane należycie, c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 9, e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 10, 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych załącza do oferty następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 7, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 prawo zamówień publicznych, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert, f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty: a) planu higieny dla poszczególnych komórek organizacyjnych objętych zamówieniem (wymienionych w załączniku nr 1) zawierający: podział pomieszczeń na strefy sanitarne, kolejności sprzątania poszczególnych pomieszczeń z uwzględnieniem: sprzętu (wykaz ilościowy i asortymentowy), środków materiałowych (wykaz ilościowy i asortymentowy) czyszczących i myjących, stosowanych technik mycia i dezynfekcji powierzchni poziomych i pionowych oraz kolejności mycia i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach objętych niniejszą usługą algorytmy sprzątania dla każdego pomieszczenia objętego niniejszą usługą - dotyczy każdej komórki organizacyjnej, b) planu obsady stanowiskowej w poszczególnych komórkach organizacyjnych, ciągach komunikacyjnych opracowany na podstawie wielkości powierzchni, częstotliwości i zakresu usługi (załączniki nr 1,2,3),

4 wg wzoru zawartego w załączniku nr 13. Ogólna liczba etatów personelu liniowego planowanych do realizacji usługi nie może być niższa niż 11 etatów (nie dotyczy osoby/osób personelu nadzorującego wykonywanie usługi kadry kierowniczej). W planie obsady stanowiskowej należy przedstawić organizację pracy personelu, która zapewni zabezpieczenie pełnej obsady stanowiskowej w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz w okresie wykorzystywania przez pracowników planowanych urlopów, c) wykazu asortymentowego środków czyszczących i myjących oraz środków stosowanych do mycia i konserwacji podłóg, jakie zostaną użyte do realizacji usługi, wg wzoru określonego w załączniku nr 11, d) wzory dokumentacji do monitorowania jakości świadczonej usługi w poszczególnych komórkach organizacyjnych z uwzględnieniem czynności wykonywanych okresowo oraz przeprowadzania dezynfekcji. Zaakceptowane przez Zamawiającego wzory dokumentacji zostaną wykorzystane w trakcie realizacji usługi. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 5, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w ust. 3 pkt a-f. 7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 5, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 2 pkt c), dotyczącej tych podmiotów. Dokumenty określone w Części III niniejszej siwz mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy osoba/y wskazane w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w odpisie z właściwego rejestru. W przypadku osoby (osób) działającej/ych jako pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczone za zgodność tłumaczenia z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt b,c,d,f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawo zamówień publicznych.

5 11. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 1 i 3 oraz ust. 10 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert. 12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio. 13. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, Wykonawcy muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 2-4 prawo zamówień publicznych oraz, każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 prawo zamówień publicznych, b) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik. d) jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 14. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Części III, wg zasady spełnia/nie spełnia. Część IV Termin wykonania zamówienia Przewidywany termin wykonania zamówienia od 1 września 2010 r. do 15 maja 2012 r. Termin płatności 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Część V Kryteria oceny ofert Jako kryteria oceny wyboru oferty przyjmuje się: Ranga : - cena % Część VI Istotne warunki umowy o wykonanie zamówienia Ogólne, wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 14 do niniejszej specyfikacji. Część VII Opis sposobu obliczania oferty 1. Wykonawca musi sporządzić ofertę (wypełnić: formularz cenowy załącznik nr 4 i formularz oferty załącznik nr 5). 2. Każda oferta osobno podlega indywidualnemu badaniu i ocenie członków Komisji Przetargowej. 3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych dla przetargu kryteriów, wg wzoru: Cena: cena minimalna (najniższa z cen) oferta oceniana = 100 x x ranga cena oferty ocenianej 4. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto): Obliczenie wartości oferty brutto: Do obliczenia ceny ofertowej należy wykorzystać załącznik nr 4 i zastosować następujący sposób: Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych (poz.1-7) należy podać ceny jednostkowe netto za usługę świadczoną w jednym miesiącu. Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych (poz.1-7) ceny jednostkowe netto należy pomnożyć przez liczbę 20 ½ m-ca. Do otrzymanych w taki sposób wartości netto dla

6 poszczególnych jednostek organizacyjnych (poz.1-7) należy dodać odpowiednią obowiązującą stawkę podatku VAT. W ten sposób dla poszczególnych jednostek organizacyjnych otrzymuje się wartości brutto. Wartość ofertową stanowi suma wartości brutto poszczególnych jednostek organizacyjnych (poz.1-7). 5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, ubezpieczenie, i inne mające wpływ na cenę. 6. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden. Część VIII Termin i miejsce składania ofert 1. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń, Kancelaria Szpitala, pokój nr Oferty będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem, że zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 6 sierpnia 2010 r. do godz. 10.oo włącznie. 3. Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 4. Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy. Część IX Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wadium można wnieść w pieniądzu lub w innej formie określonej w art. 45 ust. 6 prawo zamówień publicznych. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu mieszczące się w Banku Millenium SA nr Wadium należy wnieść w terminie do r. do godz. 10.oo 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wysokość wadium wynosi: zł. 5. Zwrotu wadium Zamawiający dokona na zasadach określonych w art. 46 prawo zamówień publicznych. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy brak. Część X Tryb udzielania wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przesłał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: a/ w sprawie przedmiotu zamówienia: - mgr Halina Zejfer, mgr Róża Walczak-Cupa, b/ w sprawie procedury przetargowej: - mgr Krzysztof Wierzbowski, mgr Elżbieta Onoszko. Część XI Termin związania z ofertą 1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Termin związania z ofertą jest określony w formularzu oferty załącznik nr 5. Część XII Miejsce, termin i tryb otwierania ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 6 sierpnia 2010 r. o godz w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7 3. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwę, adres Wykonawcy, cenę ofertową oraz elementy zawarte w art. 86 ust. 4 prawo zamówień publicznych. 4. Informację, o której mowa w ust. 3 przekazuje się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, lecz na ich wniosek. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 87 prawo zamówień publicznych. Część XIII Pouczenie o środkach odwoławczych Wykonawcy przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z zapisem Działu VI, Rozdział 1,2,3 prawo zamówień publicznych. Część XIV Tryb ogłaszania wyników przetargu, tryb zawarcia umowy 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a podanych w części V. 2. Ogłoszenie wyników przetargu. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Część XV Zawarcie umowy Równocześnie z powiadomieniem wybranego Wykonawcy o wyborze jego oferty, Zamawiający dostarczy temu Wykonawcy umowę lub wyznaczy w zawiadomieniu termin i godzinę zawarcia umowy w swojej siedzibie. Zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 prawo zamówień publicznych. Część XVI Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie informacje podane w dokumentach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, będą traktowane jako poufne i niedostępne osobom trzecim. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 - Zakres i częstotliwość świadczenia usługi w poszczególnych komórkach organizacyjnych objętych zamówieniem, Załącznik nr 2 - Zakres czynności związanych z organizacją i systemem pracy w SSM. Załącznik nr 3 Wykaz powierzchni objętych zamówieniem, Załącznik nr 4 - Formularz cenowy, Załącznik nr 5 - Formularz oferty, Załącznik nr 6 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pzp, Załącznik nr 7- Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp, Załącznik nr 8 Wykaz wykonanych usług, Załącznik nr 9 Wykaz narzędzi, wyposażenia, urządzeń, Załącznik nr 10 Wykaz osób, Załącznik nr 11 Wykaz asortymentowy środków czyszczących i myjących oraz stosowanych do mycia i konserwacji podłóg, jakie zostaną użyte do realizacji usługi Załącznik nr 12 Wykaz sprzętu, narzędzi, materiałów do realizacji usługi. Załącznik nr 13 - Plan obsady stanowiskowej w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych objętych zamówieniem, Załącznik nr 14 - Zakres obowiązków Zleceniobiorcy i istotne warunki umowy.

8 Załącznik nr 1 Zakres i częstotliwość świadczenia usługi w poszczególnych komórkach organizacyjnych objętych zamówieniem I. Obowiązujący podział środowiska szpitalnego na obszary i strefy sanitarne objęte usługą: Obszar medyczny: pomieszczenia w budynku Szpitala Strefa bezdotykowa: obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego, (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego), kontaktu z pacjentem. Do strefy tej zaliczono między innymi podłogi, ściany, okna itp. Strefa dotykowa: obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent, personel, osoby odwiedzające kontaktują się często, ale które nie zostały skażone wydalinami pochodzenia ludzkiego. Do tej strefy między innymi zaliczono klamki, uchwyty, kontakty i słuchawki telefoniczne, ramy łóżek i poręcze krzeseł, blaty robocze, strefę wokół umywalki. Dodatkowo obszar ten obejmuje także zewnętrzne powierzchnie sprzętu i aparatury medycznej między innymi: pomp infuzyjnych, respiratorów, inhalatorów i kardiomonitorów. 1. Strefa ogólnej czystości medycznej a) niski poziom ryzyka Rodzaj pomieszczeń: pomieszczenia administracyjne, szatnie, pokoje socjalne, pokoje lekarskie, pokoje kadry koordynującej i nadzorującej, pokoje pielęgniarek oddziałowych, korytarze, hole, klatki schodowe, windy, magazyny podręczne, sekretariaty Prace wykonywane 1x dziennie : mycie podłóg, mebli z zewnątrz odkurzanie wykładzin, mebli tapicerowany usuwanie kurzu z aparatów telefonicznych, komputerów opróżnianie i wymiana worków w pojemnikach na odpady mycie / dezynfekcja pojemników na odpady mycie luster, umywalek, muszli klozetowych mycie dozowników i podajników z zewnątrz oraz przed każdorazowym napełnieniem wewnątrz mycie drzwi w strefie dotykowej mycie lodówek z zewnątrz Prace wykonywane 2 x dziennie i w razie potrzeby : mycie / dezynfekcja wind ( po transporcie odpadów i brudnej bielizny procedura transportu do wglądu w Dziale Higieny i Epidemiologii ) mycie głównych korytarzy, holi i klatek schodowych Prace wykonywane 1 x na tydzień : mycie powierzchni przeszklonych odkurzanie półek z aktami biurowymi mycie glazury mycie odbojnic Prace wykonywane 1x na miesiąc : gruntowne sprzątanie pomieszczeń, łącznie z wyposażeniem Prace wykonywane 1 x na kwartał : mycie okien mycie verticale i żaluzji mycie lamp oświetleniowych Częstotliwość konserwacji, doczyszczania i nabłyszczania podłóg podana w punkcie 7 b) średni poziom ryzyka rodzaj pomieszczeń: sale chorych, korytarze w oddziałach, gabinety badań lekarskich

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków

na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków Nr postępowania: ZP/1/2015 Trzebnica, dnia 19.01.2015r. ZAMAWIAJĄCY: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej ul. Prusicka 53-55 55-100 Trzebnica tel. 071 312 09 20 fax 071 312 14 98 www.szpital-trzebnica.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo