SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY, PORZĄDKU dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU, fax (0-56) , Część I Informacja ogólna 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: a) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem (usługa w zakresie utrzymania czystości i higieny dla zakładów opieki zdrowotnej, w tym utrzymania czystości i higieny bloków operacyjnych) i wartością stanowiącą przedmiot zamówienia. Wartość każdej wykonanej usługi nie może być mniejsza niż zł brutto. Przez wartość brutto rozumie się wartość wraz z należnym podatkiem VAT, b) przedłożą dokumenty potwierdzające, że usługi określone powyżej w pkt a) zostały wykonane należycie, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: a) dysponują osobą/osobami z kadry kierowniczej, przewidzianą/ymi do nadzoru i koordynowania pracami personelu liniowego, która/e posiada/ją odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: w odniesieniu do każdej osoby - wykształcenie minimum średnie; co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierownika; kursy lub szkolenia z zakresu: higieny szpitalnej i profesjonalnej dezynfekcji, zagrożeń epidemiologicznych, technologii sprzątania, zasad zarządzania zasobami ludzkimi, b) dysponują: - wózkami serwisowymi kuwetowymi wyposażonymi w 3 wiaderka 5 litrowe w kolorze czerwonym, żółtym i niebieskim, stelaże na worki do odpadów wyposażone w klapę zamykającą, półki na środki chemiczne, zapasowe worki, rękawice, mopy i inne niezbędne środki materiałowe oraz wyposażenie dostosowane do wykonywania dezynfekcji powierzchni poziomych i pionowych z przestrzeganiem zasady: jeden mop jeden kontakt w ilości minimum 7 sztuk, - wózkami dwuwiadrowymi wyposażonymi w wyciskarkę i półkę na drobny sprzęt oraz 2 wiaderka (kolor żółty i niebieski) do mycia i dezynfekcji powierzchni pionowych i sprzętu stanowiącego wyposażenie pomieszczeń w ilości minimum 2 sztuk, - szorowarką do powierzchni płaskich w ilości minimum 1 szt., - polerką wysokoobrotową z odkurzaczem w ilości minimum 1szt., - zestawy do ręcznego mycia i dezynfekcji powierzchni umożliwiające bezdotykową zmianę mopa - niedopuszczalne ręczne zdejmowanie brudnych mopów w ilości minimum 11 szt., - mopy do mycia i dezynfekcji powierzchni poziomych oraz pionowych w ilości minimum 440 szt., (mopy powinny spełniać, co najmniej następujące wymagania: wysoka chłonność, temperatura prania zgodnie z obowiązującą technologią prania mopów używanych w zakładach opieki zdrowotnej), - kijami teleskopowymi do utrzymania w czystości powierzchni pionowych w ilości minimum 4 szt., 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: a) przedłożą informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. I tak wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa powinna wynosić nie mniej niż zł. 5) nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych, 6) przedłożą na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w Części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwaną siwz), 7) spełniają warunki określone w niniejszej siwz. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wszystkich części zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca powierzy wykonanie którejkolwiek z części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w ofercie podwykonawcy i części, której to dotyczy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

2 częściowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń. 6. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, higieny, porządku w granicach norm epidemiologicznych w ilościach i obowiązkach określonych w załącznikach nr 1,2,3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymaga się, aby usługa wykonywana była przy użyciu sprzętu, urządzeń, środków, materiałów, osób gwarantujących jej należyte wykonanie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne wyposażenie, sprzęt, środki urządzenia, materiały zużywalne niezbędne do realizacji usługi w ilości zapewniającej jej należyte wykonanie. Wykaz ilościowy i rodzajowy sprzętu, narzędzi, materiałów, jakie zostaną użyte do realizacji usługi zawiera załącznik nr 12. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie szpitala, szczególnie w zakresie lokalizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala objętych usługą oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. CPV: , , , Część II Opis sposobu przygotowania oferty 1. Dokumenty składające się na ofertę i dokumenty załączone do oferty: - wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 4 formularz cenowy, załącznik nr 5 formularz oferty, - załączone do oferty załączniki nr 6,7,8,9,10,11,13, - oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w Części III siwz. 2. Postać oferty : - treść oferty musi odpowiadać treści siwz, - oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim; wskazane jest napisanie oferty na maszynie lub komputerze, - wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę/y uprawione do reprezentacji Wykonawcy, - ceny ujęte w ofercie powinny być podane w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku), - wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w polskich złotych, nie przewiduje się możliwości rozliczania w walutach obcych, - każdy z Wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, - wymagane jest złożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w części III, - wymagany jest: wypełniony formularz oferty wg wzoru Załącznik nr 5 oraz formularz cenowy - załącznik nr 4, - brak kompletu wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy, - brak wypełnionych załączników określonych w siwz, sporządzonego formularza ofertowego i cenowego spowoduje odrzucenie oferty, - Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień publicznych, - W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć: dokumenty tajne, - zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawnienia informacji. 3. Opakowanie i oznakowanie ofert : - oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach, - na kopercie powinny znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość, - koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres:

3 Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń, pok. nr 030 kancelaria szpitala oraz powinna posiadać następujące oznaczenie: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY, PORZĄDKU przetarg, nr sprawy SSM-XI-65/DHiE/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z ofertą. Część III Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, załączone do oferty. 1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych załącznik nr 6, 2. W celu wykazania się, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych załącza do oferty następujące dokumenty: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i Zleceniodawców - wg wzoru określonego w załączniku nr 8, b) dokumenty potwierdzające, że usługi z wykazu określonego w pkt a) zostały wykonane należycie, c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 9, e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 10, 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych załącza do oferty następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 7, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 prawo zamówień publicznych, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert, f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty: a) planu higieny dla poszczególnych komórek organizacyjnych objętych zamówieniem (wymienionych w załączniku nr 1) zawierający: podział pomieszczeń na strefy sanitarne, kolejności sprzątania poszczególnych pomieszczeń z uwzględnieniem: sprzętu (wykaz ilościowy i asortymentowy), środków materiałowych (wykaz ilościowy i asortymentowy) czyszczących i myjących, stosowanych technik mycia i dezynfekcji powierzchni poziomych i pionowych oraz kolejności mycia i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach objętych niniejszą usługą algorytmy sprzątania dla każdego pomieszczenia objętego niniejszą usługą - dotyczy każdej komórki organizacyjnej, b) planu obsady stanowiskowej w poszczególnych komórkach organizacyjnych, ciągach komunikacyjnych opracowany na podstawie wielkości powierzchni, częstotliwości i zakresu usługi (załączniki nr 1,2,3),

4 wg wzoru zawartego w załączniku nr 13. Ogólna liczba etatów personelu liniowego planowanych do realizacji usługi nie może być niższa niż 11 etatów (nie dotyczy osoby/osób personelu nadzorującego wykonywanie usługi kadry kierowniczej). W planie obsady stanowiskowej należy przedstawić organizację pracy personelu, która zapewni zabezpieczenie pełnej obsady stanowiskowej w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz w okresie wykorzystywania przez pracowników planowanych urlopów, c) wykazu asortymentowego środków czyszczących i myjących oraz środków stosowanych do mycia i konserwacji podłóg, jakie zostaną użyte do realizacji usługi, wg wzoru określonego w załączniku nr 11, d) wzory dokumentacji do monitorowania jakości świadczonej usługi w poszczególnych komórkach organizacyjnych z uwzględnieniem czynności wykonywanych okresowo oraz przeprowadzania dezynfekcji. Zaakceptowane przez Zamawiającego wzory dokumentacji zostaną wykorzystane w trakcie realizacji usługi. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 5, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w ust. 3 pkt a-f. 7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 5, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 2 pkt c), dotyczącej tych podmiotów. Dokumenty określone w Części III niniejszej siwz mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy osoba/y wskazane w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w odpisie z właściwego rejestru. W przypadku osoby (osób) działającej/ych jako pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczone za zgodność tłumaczenia z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt b,c,d,f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawo zamówień publicznych.

5 11. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 1 i 3 oraz ust. 10 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert. 12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio. 13. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, Wykonawcy muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 2-4 prawo zamówień publicznych oraz, każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 prawo zamówień publicznych, b) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik. d) jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 14. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Części III, wg zasady spełnia/nie spełnia. Część IV Termin wykonania zamówienia Przewidywany termin wykonania zamówienia od 1 września 2010 r. do 15 maja 2012 r. Termin płatności 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Część V Kryteria oceny ofert Jako kryteria oceny wyboru oferty przyjmuje się: Ranga : - cena % Część VI Istotne warunki umowy o wykonanie zamówienia Ogólne, wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 14 do niniejszej specyfikacji. Część VII Opis sposobu obliczania oferty 1. Wykonawca musi sporządzić ofertę (wypełnić: formularz cenowy załącznik nr 4 i formularz oferty załącznik nr 5). 2. Każda oferta osobno podlega indywidualnemu badaniu i ocenie członków Komisji Przetargowej. 3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych dla przetargu kryteriów, wg wzoru: Cena: cena minimalna (najniższa z cen) oferta oceniana = 100 x x ranga cena oferty ocenianej 4. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto): Obliczenie wartości oferty brutto: Do obliczenia ceny ofertowej należy wykorzystać załącznik nr 4 i zastosować następujący sposób: Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych (poz.1-7) należy podać ceny jednostkowe netto za usługę świadczoną w jednym miesiącu. Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych (poz.1-7) ceny jednostkowe netto należy pomnożyć przez liczbę 20 ½ m-ca. Do otrzymanych w taki sposób wartości netto dla

6 poszczególnych jednostek organizacyjnych (poz.1-7) należy dodać odpowiednią obowiązującą stawkę podatku VAT. W ten sposób dla poszczególnych jednostek organizacyjnych otrzymuje się wartości brutto. Wartość ofertową stanowi suma wartości brutto poszczególnych jednostek organizacyjnych (poz.1-7). 5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, ubezpieczenie, i inne mające wpływ na cenę. 6. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden. Część VIII Termin i miejsce składania ofert 1. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń, Kancelaria Szpitala, pokój nr Oferty będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem, że zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 6 sierpnia 2010 r. do godz. 10.oo włącznie. 3. Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 4. Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy. Część IX Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wadium można wnieść w pieniądzu lub w innej formie określonej w art. 45 ust. 6 prawo zamówień publicznych. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu mieszczące się w Banku Millenium SA nr Wadium należy wnieść w terminie do r. do godz. 10.oo 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wysokość wadium wynosi: zł. 5. Zwrotu wadium Zamawiający dokona na zasadach określonych w art. 46 prawo zamówień publicznych. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy brak. Część X Tryb udzielania wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przesłał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: a/ w sprawie przedmiotu zamówienia: - mgr Halina Zejfer, mgr Róża Walczak-Cupa, b/ w sprawie procedury przetargowej: - mgr Krzysztof Wierzbowski, mgr Elżbieta Onoszko. Część XI Termin związania z ofertą 1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Termin związania z ofertą jest określony w formularzu oferty załącznik nr 5. Część XII Miejsce, termin i tryb otwierania ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 6 sierpnia 2010 r. o godz w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7 3. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwę, adres Wykonawcy, cenę ofertową oraz elementy zawarte w art. 86 ust. 4 prawo zamówień publicznych. 4. Informację, o której mowa w ust. 3 przekazuje się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, lecz na ich wniosek. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 87 prawo zamówień publicznych. Część XIII Pouczenie o środkach odwoławczych Wykonawcy przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z zapisem Działu VI, Rozdział 1,2,3 prawo zamówień publicznych. Część XIV Tryb ogłaszania wyników przetargu, tryb zawarcia umowy 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a podanych w części V. 2. Ogłoszenie wyników przetargu. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Część XV Zawarcie umowy Równocześnie z powiadomieniem wybranego Wykonawcy o wyborze jego oferty, Zamawiający dostarczy temu Wykonawcy umowę lub wyznaczy w zawiadomieniu termin i godzinę zawarcia umowy w swojej siedzibie. Zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 prawo zamówień publicznych. Część XVI Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie informacje podane w dokumentach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, będą traktowane jako poufne i niedostępne osobom trzecim. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 - Zakres i częstotliwość świadczenia usługi w poszczególnych komórkach organizacyjnych objętych zamówieniem, Załącznik nr 2 - Zakres czynności związanych z organizacją i systemem pracy w SSM. Załącznik nr 3 Wykaz powierzchni objętych zamówieniem, Załącznik nr 4 - Formularz cenowy, Załącznik nr 5 - Formularz oferty, Załącznik nr 6 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pzp, Załącznik nr 7- Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp, Załącznik nr 8 Wykaz wykonanych usług, Załącznik nr 9 Wykaz narzędzi, wyposażenia, urządzeń, Załącznik nr 10 Wykaz osób, Załącznik nr 11 Wykaz asortymentowy środków czyszczących i myjących oraz stosowanych do mycia i konserwacji podłóg, jakie zostaną użyte do realizacji usługi Załącznik nr 12 Wykaz sprzętu, narzędzi, materiałów do realizacji usługi. Załącznik nr 13 - Plan obsady stanowiskowej w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych objętych zamówieniem, Załącznik nr 14 - Zakres obowiązków Zleceniobiorcy i istotne warunki umowy.

8 Załącznik nr 1 Zakres i częstotliwość świadczenia usługi w poszczególnych komórkach organizacyjnych objętych zamówieniem I. Obowiązujący podział środowiska szpitalnego na obszary i strefy sanitarne objęte usługą: Obszar medyczny: pomieszczenia w budynku Szpitala Strefa bezdotykowa: obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego, (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego), kontaktu z pacjentem. Do strefy tej zaliczono między innymi podłogi, ściany, okna itp. Strefa dotykowa: obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent, personel, osoby odwiedzające kontaktują się często, ale które nie zostały skażone wydalinami pochodzenia ludzkiego. Do tej strefy między innymi zaliczono klamki, uchwyty, kontakty i słuchawki telefoniczne, ramy łóżek i poręcze krzeseł, blaty robocze, strefę wokół umywalki. Dodatkowo obszar ten obejmuje także zewnętrzne powierzchnie sprzętu i aparatury medycznej między innymi: pomp infuzyjnych, respiratorów, inhalatorów i kardiomonitorów. 1. Strefa ogólnej czystości medycznej a) niski poziom ryzyka Rodzaj pomieszczeń: pomieszczenia administracyjne, szatnie, pokoje socjalne, pokoje lekarskie, pokoje kadry koordynującej i nadzorującej, pokoje pielęgniarek oddziałowych, korytarze, hole, klatki schodowe, windy, magazyny podręczne, sekretariaty Prace wykonywane 1x dziennie : mycie podłóg, mebli z zewnątrz odkurzanie wykładzin, mebli tapicerowany usuwanie kurzu z aparatów telefonicznych, komputerów opróżnianie i wymiana worków w pojemnikach na odpady mycie / dezynfekcja pojemników na odpady mycie luster, umywalek, muszli klozetowych mycie dozowników i podajników z zewnątrz oraz przed każdorazowym napełnieniem wewnątrz mycie drzwi w strefie dotykowej mycie lodówek z zewnątrz Prace wykonywane 2 x dziennie i w razie potrzeby : mycie / dezynfekcja wind ( po transporcie odpadów i brudnej bielizny procedura transportu do wglądu w Dziale Higieny i Epidemiologii ) mycie głównych korytarzy, holi i klatek schodowych Prace wykonywane 1 x na tydzień : mycie powierzchni przeszklonych odkurzanie półek z aktami biurowymi mycie glazury mycie odbojnic Prace wykonywane 1x na miesiąc : gruntowne sprzątanie pomieszczeń, łącznie z wyposażeniem Prace wykonywane 1 x na kwartał : mycie okien mycie verticale i żaluzji mycie lamp oświetleniowych Częstotliwość konserwacji, doczyszczania i nabłyszczania podłóg podana w punkcie 7 b) średni poziom ryzyka rodzaj pomieszczeń: sale chorych, korytarze w oddziałach, gabinety badań lekarskich

9 Prace wykonywane, co najmniej 2 x dziennie: mycie podłóg opróżnianie oraz mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne i medyczne zakaźne mycie / dezynfekcja umywalek oraz armatury sanitarnej mycie / dezynfekcja glazury wokół umywalki mycie / dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej mycie / dezynfekcja dzwonków do przyzywania personelu, kozetek, wieszaków na kroplówki, mycie / dezynfekcja ram łóżka mycie / dezynfekcja dozowników i podajników z zewnątrz oraz przed każdym ponownym napełnieniem mycie i dezynfekcja powierzchni wewnętrznej Prace wykonywane 1 x dziennie mycie / dezynfekcja łóżka oraz stolika przyłóżkowego po wypisie każdego pacjenta, zdejmowanie pościeli mycie blatu stolika po posiłkach 3 x dziennie mycie : luster, parapetów mycie lodówek z zewnątrz Prace wykonywane 1 x na tydzień gruntowne mycie / dezynfekcja poszczególnych pomieszczeń, łącznie z wyposażeniem Prace wykonywane 1 x na miesiąc mycie kratek wentylacyjnych Prace wykonywane 1 x na kwartał mycie okien mycie verticali i żaluzji mycie lamp oświetleniowych Częstotliwość konserwacji, doczyszczania i nabłyszczania podłóg podana w punkcie 7 Częstotliwość dezynfekcji sal chorych zgodnie z zaleceniem pielęgniarki oddziałowej i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. 2. Strefa zmiennej czystości medycznej a) wysoki poziom ryzyka rodzaje pomieszczeń: gabinety zabiegowe / opatrunkowe Prace wykonywane, co najmniej 2 x dziennie oraz w razie potrzeby zgodnie z zaleceniem pielęgniarki zabiegowej / opatrunkowej opróżnianie, mycie / dezynfekcja pojemników / stelaży na odpady mycie / dezynfekcja umywalek, zlewów, baterii mycie / dezynfekcja glazury wokół umywalek mycie / dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej mycie / dezynfekcja podajników z zewnątrz oraz mycie i dezynfekcja przed każdym ponownym uzupełnieniem mycie / dezynfekcja podłóg Prace wykonywane 1 x dziennie oraz w razie potrzeby zgodnie z zaleceniem pielęgniarki zabiegowej / opatrunkowej mycie / dezynfekcja stołów do badań, stolików zabiegowych mycie / dezynfekcja szaf lekarskich z zewnątrz mycie / dezynfekcja mebli z zewnątrz mycie parapetów Prace wykonywane 1 x na tydzień gruntowne sprzątanie pomieszczeń łącznie z wyposażeniem Prace wykonywane 1 x na kwartał mycie lamp sufitowych mycie okien oraz verticali i żaluzji mycie / dezynfekcja

10 Częstotliwość konserwacji, doczyszczania i nabłyszczania podłóg podana w punkcie 7 b) bardzo wysoki poziom ryzyka rodzaj pomieszczeń: blok operacyjny - szczegółowy zakres usługi podany w załączniku BLOK OPERACYJNY ZAKRES SPRZĄTANIA GRUNTOWNEGO WYKONYWANEGO W RAMACH USŁUGI Częstotliwość konserwacji, doczyszczania i nabłyszczania podłóg podana w punkcie 7 3. Strefa skażenia ciągłego - wysoki poziom ryzyka rodzaj pomieszczeń: pomieszczenia higieniczno sanitarne ( łazienki, sanitariaty), brudowniki, izolatki / sale izolacji pacjentów z podejrzeniem / rozpoznanym zakażeniem, centralna sterylizatornia (strefa materiałów skażonych) zakres sprzątania wszystkich pomieszczeń podany w załączniku Centralna sterylizatornia częstotliwość i zakres wykonywania usługi. ( sprzątanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych, brudowników, sal izolacji jest odnotowywane w prowadzonej karcie potwierdzenia wykonania czynności łącznie z godziną wykonania) Prace wykonywane 4 x dziennie i w razie potrzeby : opróżnianie, mycie / dezynfekcja pojemników na odpady komunalne i medyczne zakaźne wymiana worków w pojemnikach w odpowiednim kolorze mycie / dezynfekcja podłóg mycie / dezynfekcja umywalek, baterii, glazury wokół umywalek mycie / dezynfekcja muszli, desek sedesowych, pisuarów mycie / dezynfekcja wanien i kabin prysznicowych dezynfekcja / mycie stelaży / pojemników do brudnej bielizny mycie / dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej mycie / dezynfekcja dozowników i podajników z zewnątrz oraz wewnątrz przed każdorazowym uzupełnieniem, Prace wykonywane 2 x dziennie mycie / dezynfekcja luster mycie / dezynfekcja półek, regałów, szaf, parapetów Prace wykonywane 1 x na tydzień gruntowne sprzątanie pomieszczeń oraz izolatki każdorazowo po wypisaniu / przeniesieniu pacjenta zgodnie z obowiązującą procedurą mycia / dezynfekcji izolatki / sali izolacji procedura do wglądu w Dziale Higieny i Epidemiologii Prace wykonywane 1 x na kwartał mycie okien, żaluzji, verticali mycie/ dezynfekcja mycie lamp sufitowych baseny, kaczki dezynfekcja i mycie po każdym użyciu miski do toalety pacjentów mycie i dezynfekcja po każdym użyciu podstawa pod basen jednorazowy dezynfekcja i mycie po każdym użyciu słoje do dobowej zbiórki moczu dezynfekcja i mycie po każdym użyciu butle ssaków i obudowy dezynfekcja i mycie po każdym użyciu inaktywacja zawartości ssaków zgodnie z obowiązującą w Szpitalu procedurą Częstotliwość konserwacji, doczyszczania i nabłyszczania podłóg podana w punkcie Strefa ciągłej czystości medycznej bardzo wysoki poziom ryzyka rodzaje pomieszczeń: - izolatki / sale izolacji ochronnej - mycie / dezynfekcja zgodnie z obowiązującą procedurą ( procedura do wglądu w Dziale Higieny i Epidemiologii ) - magazyny sprzętu sterylnego- ujęte w załączniku Centralna sterylizatornia częstotliwość i zakres wykonywania usługi. - Apteka ujęte w załączniku APTEKA - częstotliwość i zakres wykonywania usługi Częstotliwość konserwacji, doczyszczania i nabłyszczania podłóg podana w punkcie 7

11 Uwaga do każdej strefy: W przypadku zanieczyszczenia powierzchni substancjami organicznymi np. krew, mocz, należy natychmiast powierzchnie poddać dezynfekcji preparatem o szerokim spektrum działania oraz odpowiednim przeznaczeniu ( wykaz preparatów i preparaty dezynfekcyjne oraz procedura postępowania znajdują się w każdym oddziale i komórce organizacyjnej ) III. Sprzątanie pomieszczeń i obowiązujące zasady: 1. Gruntowne sprzątanie pomieszczeń administracyjnych i korytarzy: Gruntowne sprzątanie pomieszczeń administracyjnych obejmuje: a) mycie zmywalnych powierzchni pionowych i poziomych oraz sprzętu przymocowanego do ścian b) mycie całych powierzchni zewnętrznych sprzętu stanowiącego wyposażenie danego pomieszczenia c) mycie drzwi d) mycie okien zgodnie z harmonogramem e) odsuwanie mebli od ścian i mycie całych powierzchni podłogi 2. Gruntowne sprzątanie gabinetów zabiegowych / opatrunkowych obejmuje: a) mycie / dezynfekcja zmywalnych powierzchni pionowych i poziomych oraz sprzętu przymocowanego do ścian b) mycie / dezynfekcja całych powierzchni sprzętu stanowiącego wyposażenie danego pomieszczenia c) mycie / dezynfekcja całych powierzchni sprzętu medycznego, wskazanego przez personel medyczny d) mycie / dezynfekcja umywalek oraz w zależności od potrzeby usuwanie osadu z wylewek baterii kranowych, udrażnianie syfonów e) mycie / dezynfekcja drzwi f) mycie / dezynfekcja glazury g) mycie kratek wentylacyjnych h) mycie / dezynfekcja grzejników i) mycie / dezynfekcja wewnętrznej powierzchni okien lub całych powierzchni z częstotliwością wynikającą z harmonogramu j) odsuwanie mebli od ścian, mycie / dezynfekcja ścian za meblami oraz całych powierzchni podłogi Gruntowne sprzątanie obowiązuje z częstotliwością wynikającą z harmonogramu oraz każdorazowo po wykonaniu zabiegów septycznych. 3. Gruntowne sprzątanie izolatki / sali izolacji - zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą ( procedura dostępna do wglądu w Dziale Higieny i Epidemiologii ) 4. Gruntowne sprzątanie pomieszczeń bloku operacyjnego ( wykonywane od poniedziałku do piątku po zabiegach planowych ), określone w załączonym harmonogramie. 5. Gruntowne sprzątanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i brudowników obejmuje: a) dezynfekcja / mycie wszystkich zmywalnych powierzchni pionowych i poziomych oraz sprzętu przymocowanego do ścian b) dezynfekcja / mycie całych powierzchni sprzętu stanowiącego wyposażenie danego pomieszczenia, c) dezynfekcja / mycie umywalek oraz w zależności od potrzeby usuwanie osadu z wylewek baterii kranowych, udrażnianie syfonów, dezynfekcja odpływów umywalek d) dezynfekcja / mycie drzwi e) dezynfekcja / mycie wewnętrznej powierzchni okien lub całych powierzchni z częstotliwością wynikającą z harmonogramu f) dezynfekcja / mycie muszli sedesowych wraz z deską i pisuarów 6. Gruntowne sprzątanie sal chorych obejmuje: a) mycie / dezynfekcja wszystkich zmywalnych powierzchni pionowych i poziomych oraz sprzętu przymocowanego do ścian b) mycie / dezynfekcja całych powierzchni sprzętu stanowiącego wyposażenie sali c) mycie/ dezynfekcja umywalek, baterii kranowych oraz w zależności od potrzeby usuwanie osadu z wylewek baterii kranowych, udrażnianie syfonów, dezynfekcja odpływów umywalek d) mycie okien wg harmonogramu 7. Konserwacja wykładzin podłogowych obejmuje: a) polerowanie podłóg przy użyciu maszyny polerującej - 1 x w tygodniu a) uzupełnianie zużycia powłoki akrylowej metodą natryskową - 1 x w miesiącu b) doczyszczanie i położenie nowej warstwy powłoki akrylowej: korytarze w oddziałach - co 3 miesiące oraz w przypadku widocznego zużycia powłoki akrylowej

12 sale chorych i pomieszczenia administracyjne w oddziałach 1x w roku oraz częściej w przypadku widocznego zużycia powłoki akrylowej pomieszczenia w centralnej sterylizatorni i aptece szpitalnej 3 x w roku oraz częściej w przypadku widocznego zużycia powłoki akrylowej pomieszczenia bloku operacyjnego co 3 miesiące oraz częściej w przypadku widocznego zużycia powłoki akrylowej 8. Częstotliwość usuwania osadu ( kamienia ) z wylewek baterii kranowych : utrzymanie wylewek w ciągłej czystości, wykonywanie czynności w zależności od potrzeby 9. Zasada mycia / dezynfekcji powierzchni podłogi jeden mop jeden kontakt z powierzchnią obowiązuje w: bloku operacyjnym, sali wybudzeń, wszystkich pomieszczeniach oddziału hematologii, centralnej sterylizatorni, apteki szpitalnej, pomieszczeniu pro mortem oraz każdorazowo do dezynfekcji powierzchni w pozostałych pomieszczeniach. 10. Zasada mycia powierzchni podłogi jedno pomieszczenie jednym mopem lub maksymalnie jednym mopem 15 m 2 dotyczy powierzchni nie wymienionych w punkcie Dezynfekcja powierzchni codziennie obowiązuje w : bloku operacyjnym, centralnej sterylizatorni (pomieszczenia strefy brudnej i czystej ) gabinetach zabiegowych i opatrunkowych, izolatkach / salach izolacji, brudownikach, toaletach, łazienkach, gabinetach badań lekarskich, strefach dotykowych oraz w każdym przypadku skażenia pozostałych powierzchni materiałem biologicznym. Częstotliwość dezynfekcji powierzchni w pozostałych pomieszczeniach określa pielęgniarka oddziałowa / koordynująca oraz Zespół Kontroli Zakażeń. 12. Częstotliwość czynności mycia i dezynfekcji powierzchni, wykonywanych codziennie, może ulec zmianie na podstawie oceny wizualnej i w przypadku negatywnych wyników badań czystości mikrobiologicznej. 13. Czyszczenie mebli tapicerowanych w zależności od potrzeby. 14. Izolatki / sale izolacji sprzątanie wydzielonym sprzętem (postępowanie ze sprzętem do sprzątania zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą mycia / dezynfekcji izolatki / sali izolacji. 15. Pomieszczenia higieniczno sanitarne dla pacjentów i brudowniki sprzątanie wydzielonym sprzętem. 16. Czyszczenie żaluzji pionowych i verticale przy użyciu sprzętu umożliwiającego czyszczenie bez ich zdejmowania z okien. 17. Poszczególne powierzchnie i pomieszczenia należy sprzątać sprzętem o zróżnicowanych kolorach. Dopuszcza się stosowanie ściereczek jednorazowych, które należy zmieniać po myciu lub dezynfekcji powierzchni przypisanych ściereczkom w kolorach: niebieskim, żółtym i czerwonym oraz wraz z przejściem do kolejnego pomieszczenia. 18. Wózki do sprzątania należy myć i dezynfekować, po zakończeniu sprzątania w danej komórce organizacyjnej, w pomieszczeniu przeznaczonym do mycia i dezynfekcji sprzętu do sprzątania. Środki do dezynfekcji sprzętu zapewnia Zleceniobiorca. 19. Czynności techniczne (zdejmowanie wszelkich osłon, obudowy lamp sufitowych) wykonują, posiadający odpowiednie uprawnienia, pracownicy Zleceniobiorcy. 20. Czas pracy pracowników liniowych: a) godzina rozpoczęcia pracy przez pracowników liniowych określa gotowość pracownika do rozpoczęcia czynności na stanowisku pracy np. w oddziale b) godzina zakończenia pracy określa zakończenie czynności związanych z myciem / dezynfekcją sprzętu do sprzątania. 21. Szczegółowy zakres usług wykonywanych okresowo został podany w dokumentach określających częstotliwość i zakres wykonywania usługi w poszczególnych komórkach organizacyjnych 22. Usługa świadczona będzie przy użyciu wyłącznie nowego sprzętu. Zleceniobiorca przedstawi dokumentację potwierdzającą autentyczność nowego sprzętu w momencie podpisania umowy z rygorem zerwania umowy z winy Zleceniobiorcy w przypadku jego braku.

13 ODDZIAŁ HEMATOLOGII Częstotliwość i zakres wykonywania usługi prace wykonywane będą przez 7 dni w tygodniu L.p. RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE DYŻUR RANNY CZAS WYKONANIA 1. Opróżnianie, mycie/ dezynfekcja pojemników na odpady, założenie nowych worków zgodnie z obowiązującym kodem kolorów Sprzątanie sal chorych mycie umywalki, parapetu, stolików, podłogi. Sprzątanie łazienek i toalet dla pacjentów, brudownika zgodnie z obowiązującym zakresem i harmonogramem czynności wykonywanych codziennie. Sprzątanie korytarza: mycie podłogi. 1. Sprzątanie sal chorych po śniadaniu: zebranie naczyń, mycie stolików i podłogi Sprzątanie punktu pielęgniarskiego zgodnie z obowiązującym zakresem i harmonogramem czynności wykonywanych codziennie. Sprzątanie gabinetu zabiegowego zgodnie z obowiązującym zakresem i harmonogramem czynności wykonywanych codziennie. Sprzątanie pokoju socjalnego. Sprzątanie łazienek i toalet dla pacjentów zgodnie z obowiązującym zakresem i harmonogramem czynności wykonywanych codziennie Sprzątanie łazienki i toalety dla personelu. Sprzątanie sal chorych i aneksów kuchennych zgodnie z harmonogramem czynności wykonywanych codziennie Rozbieranie pościeli, dezynfekcja i mycie łóżek oraz stolików przyłóżkowych po wypisie chorego z oddziału. 1. Sprzątanie sal chorych po obiedzie: mycie stolików i podłogi. 1. Opróżnianie, mycie/ dezynfekcja pojemników na odpady, założenie nowych worków zgodnie z obowiązującym kodem kolorów Sprzątanie korytarza: mycie podłogi Sprzątanie gabinetu lekarskiego. Sprzątanie gabinetu zabiegowego zgodnie z obowiązującym zakresem i harmonogramem czynności wykonywanych codziennie. Sprzątanie punktu pielęgniarskiego: mycie umywalki, płytek ceramicznych wokół umywalki, baterii kranowych, parapetu, dozowników (zewnętrznej powierzchni), podłogi. Sprzątanie poczekalni dla pacjentów Opróżnianie, mycie/ dezynfekcja pojemników na odpady, założenie nowych worków zgodnie z obowiązującym kodem kolorów. Sprzątanie korytarza: mycie podłogi, wózków do transportu chorych, siedzisk Przywiezienie kolacji. Sprzątanie sal chorych po kolacji: mycie stolików i podłogi.

14 Sprzątanie łazienki i toalety dla pacjentów, brudownika: mycie - brodzika, kabiny natryskowej, umywalek, misek do mycia chorych, muszli klozetowych, podłogi. Sprzątanie łazienki i toalety personelu. L.p RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 1 x W TYGODNIU Gruntowne sprzątanie Izolatek / sal izolacji, sal chorych, punktu pielęgniarskiego, gabinetu zabiegowego, pokoju socjalnego, korytarza Gruntowne sprzątanie łazienek, toalet i brudownika. Mycie wszystkich drzwi. L.p RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 1 x W MIESIĄCU Mycie okien, żaluzji, verticale, wywietrzników, obudowy lamp oświetleniowych (gabinet zabiegowy, punkt pielęgniarski, pokój socjalny, izolatki) Gruntowne sprzątanie: gabinetu lekarskiego. Dezynfekcja syfonów w umywalkach, odkamienianie wylewek baterii kranowych L.p RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 1 x W KWARTALE Mycie obudowy lamp sufitowych i ściennych (styczeń, kwiecień, lipiec, październik) Mycie okien, żaluzji, verticale (luty od wewnątrz, maj, sierpień listopad) w: gabinecie lekarskim, pielęgniarki oddziałowej, korytarzu Mycie okien, żaluzji, verticale, w salach chorych i izolatkach (marzec- kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień od wewnątrz) L.p RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAZIE POTRZEBY Dezynfekcja i mycie powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym. Dezynfekcja i mycie powierzchni związane z wprowadzeniem reżimu sanitarnego. Mycie powierzchni zabrudzonych. Opróżnianie pojemników na odpady w gabinetach zabiegowych i opatrunkowych po zabiegach septycznych, punktach pielęgniarskich. Dezynfekcja i mycie butli do ssaków. Dezynfekcja i mycie lub mycie wózków do transportowych. Uzupełnianie na bieżąco: mydła w płynie, preparatu do dezynfekcji rąk, ręczników papierowych, papieru toaletowego w toaletach personelu. CZAS WYKONANIA

15 L.p RODZAJ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH Transport posiłków z kuchni szpitalnej do oddziałów - soboty, niedziele, święta. Zbieranie naczyń i tac po posiłkach codziennie. Transport wózków z oddziału do kuchni szpitalnej codziennie. Pomoc przy rozdawaniu posiłków codziennie po południu oraz w soboty, niedziele, święta. ( w razie potrzeby ) Transport czystej bielizny do oddziału - soboty. Pomoc przy zmianie pozycji i toalecie chorego- w razie potrzeby Pomoc przy transporcie chorych na salę operacyjną j..w. Podawanie i zbieranie basenów i kaczek j.w. Transport materiału biologicznego do laboratorium j.w. Pomoc przy wywiezieniu zwłok CZAS WYKONANIA CIĄGI KOMUNIKACYJNE, SZATNIA PERSONELU, WINDY, KLATKI SCHODOWE Częstotliwość i zakres wykonywania usługi prace będą wykonywane przez 7 dni w tygodniu Lp RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE Mycie powierzchni: Parapetów - 1 x dziennie oraz w zależności od potrzeby podłogi - 2 x dziennie oraz w zależności od potrzeby korytarz, szatnia personelu 1 x dziennie klatek schodowych 2 x dziennie oraz dodatkowo w zależności od potrzeby Mycie windy 3 x dziennie oraz każdorazowo dezynfekcja po transporcie brudnym Mycie stref dotykowych drzwi 2 x dziennie Mycie balustrady powierzchnie poziome 1 x dziennie Sprzątanie toalet dla odwiedzających 4 razy dziennie, pokoju socjalnego i węzła sanitarnego dla personelu 1 x dziennie Opróżnianie, mycie/ dezynfekcja pojemników na odpady, założenie nowych worków zgodnie z obowiązującym kodem kolorów -1 x dziennie oraz w zależności od potrzeby L.p RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 1 x W TYGODNIU Mycie wszystkich drzwi, całej powierzchni balustrady, górnej powierzchni grzejników c.o. siedzisk, krzeseł na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych Gruntowne sprzątanie toalet, węzła sanitarnego dla personelu, składzików porządkowych L.p RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 1 x W MIESIĄCU Mycie całych powierzchni: lamperii,, grzejników c.o., odbojnic - na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych Gruntowne sprzątanie szatni personelu, pokoju socjalnego Mycie obudowy lamp ściennych

16 L.p. RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 1 X W KWARTALE 1. Mycie okien, lamp sufitowych L.p. RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 2 X W ROKU 1. Mycie powierzchni przeszkleń zewnętrznych stałych (do mycia z wysięgnika) BLOK OPERACYJNY ZAKRES SPRZĄTANIA GRUNTOWNEGO WYKONYWANEGO W RAMACH USŁUGI Częstotliwość i zakres wykonywania usługi prace będą wykonywane przez 5 dni w tygodniu ( pn. pt.) w godzinach od , po zakończeniu zabiegów planowych Sale operacyjne czynności wykonywane codziennie Sprzątanie gruntowne: 1. Odsunąć sprzęt od ścian na środek sali. 2. Umyć / zdezynfekować: sprzęt znajdujący się najwyżej, trwale przymocowany do ścian całą powierzchnię ścian, drzwi, klamki oraz włączniki i wyłączniki prądu, kaloryfery kaloryfer powinien być zimny lampy operacyjne sprzęt medyczny ( stół operacyjny wraz z dodatkowym wyposażeniem, uchwyty mocujące pacjenta, stoliki, szafki zewnętrzne powierzchnie, stojaki na kroplówki, stelaże na worki plastikowe, podesty, kółka i podstawy sprzętu medycznego, itp. 3. Umyć i zdezynfekować obrzeża sali operacyjnej. 4. Umyty sprzęt przesunąć na umyte obrzeża sali ( na to samo miejsce ) 5. Umyć i zdezynfekować podłogę zachowując kierunek mycia od obrzeża do środka sali operacyjnej i do wyjścia. W przypadku skażenia powierzchni materiałem biologicznym w pierwszej kolejności należy wykonać dezynfekcję miejscową skażonych powierzchni Sala operacyjna czynności wykonywane 1 x w tygodniu 1. Mycie i dezynfekcja kratek systemów klimatyzacyjnych 2. Mycie i dezynfekcja obudowy sufitowych lamp oświetleniowych Pomieszczenie przygotowania personelu do zabiegu czynności wykonywane codziennie 1. Umyć / zdezynfekować powierzchnie pionowe i sprzęt przymocowany do ścian (całą powierzchnię ścian, drzwi, wyłącznik prądu, lampy, itp.)

17 2. Umyć / zdezynfekować: fartuchy ochronne ( ochrona przed promieniowaniem RTG ), całe powierzchnie zewnętrzne sprzętu stanowiącego wyposażenie, baterie kranowe, umywalki, zewnętrzne powierzchnie dozowników do mydła i środka do dezynfekcji rąk, podłogę, podest i ponownie po 15 minutach podłogę pod podestem. W przypadku skażenia powierzchni materiałem biologicznym w pierwszej kolejności należy wykonać dezynfekcję miejscową skażonych powierzchni Pomieszczenie przygotowania personelu do zabiegu czynności wykonywane 1 x w tygodniu 1 1. Usuwanie osadu w wylewek baterii kranowych 2. Dezynfekcja odpływu umywalek 3. Mycie i dezynfekcja kratek systemów klimatyzacyjnych 4. Mycie i dezynfekcja obudowy sufitowych lamp oświetleniowych Pomieszczenie wprowadzenia pacjenta czynności wykonywane codziennie 1.Umyć / zdezynfekować powierzchnie pionowe i sprzęt przymocowany do ścian (całą powierzchnię ścian, drzwi, wyłącznik prądu, lampy, itp.) 2.Umyć i zdezynfekować sprzęt stanowiący wyposażenie : ( szafki - zewnętrzne powierzchnie, regały, biurka, aparat telefoniczny, krzesła, powierzchnie sprzętu wskazanego przez pielęgniarkę anestezjologiczną, zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię dozowników do mydła i preparatu dezynfekcyjnego, zewnętrzną powierzchnię pojemników na ręczniki, baterie kranowe, umywalki, stelaże do worków na bieliznę i odpady. itp ). 3.Umyć i zdezynfekować podłogę zachowując kierunek mycia od obrzeża do środka pomieszczenia i do wyjścia W przypadku skażenia powierzchni materiałem biologicznym w pierwszej kolejności należy wykonać dezynfekcję miejscową skażonych powierzchni Pomieszczenia wprowadzenia pacjenta czynności wykonywane 1 x w tygodniu 2 1. Usuwanie osadu w wylewek baterii kranowych 2. Dezynfekcja odpływu umywalek 3. Mycie i dezynfekcja kratek systemów klimatyzacyjnych 4. Mycie i dezynfekcja obudowy sufitowych lamp oświetleniowych Pomieszczenia zaplecza bloku operacyjnego czynności wykonywane codziennie 1. Umyć / zdezynfekować powierzchnie pionowe i sprzęt przymocowany do ścian. 2. Umyć / zdezynfekować sprzęt stanowiący wyposażenie poszczególnych pomieszczeń: ( szafki - zewnętrzne powierzchnie, regały, aparat telefoniczny, zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię dozowników do mydła i preparatu dezynfekcyjnego, zewnętrzną powierzchnię pojemników na ręczniki, baterie kranowe, umywalki, stelaże do worków na bieliznę i odpady, itp ) 3. Umyć i zdezynfekować podłogę zachowując kierunek mycia od obrzeża do środka pomieszczenia i do wyjścia. W przypadku skażenia powierzchni materiałem biologicznym w pierwszej kolejności należy wykonać dezynfekcję miejscową skażonych powierzchni

18 Pomieszczenia zaplecza bloku operacyjnego czynności wykonywane 1 x w tygodniu. 1. Mycie okien ( powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne ) 3 2. Usuwanie osadu w wylewek baterii kranowych 3. Dezynfekcja odpływu umywalek 4. Mycie i dezynfekcja kratek systemów klimatyzacyjnych/wentylacyjnych 5. Mycie i dezynfekcja obudowy sufitowych lamp oświetleniowych

19 APTEKA Częstotliwość i zakres wykonywania usługi prace będą wykonywane przez 5 dni w tygodniu od przez 1 pracownika oraz pracownika Szpitala w wymiarze ½ etatu Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE CZĘSTOTLIWOŚĆ Opróżnianie, mycie / dezynfekcja pojemników na odpady, założenie nowych worków zgodnie z obowiązującym kodem kolorów. Mycie wodą z detergentem powierzchni i sprzętu stanowiącego wyposażenie poszczególnych pomieszczeń: parapetów, blatów szafek, biurek, półek, regałów, sprzętu biurowego, krzeseł, umywalki, płytek ceramicznych wokół umywalki, baterii kranowych, luster, górnych powierzchni grzejników, zewnętrznych powierzchni: dozowników na mydło i środek dezynfekcyjny pojemników na ręczniki papierowe, podłogi, Przecieranie na wilgotno aparatów telefonicznych, obudowy komputerów i innego sprzętu biurowego wskazanego przez pracownika apteki. Mycie wewnętrznych powierzchni dozowników i pojemników na ręczniki papierowe każdorazowo przed uzupełnieniem. Uzupełnianie na bieżąco: mydła w płynie, preparatu do dezynfekcji rąk, ręczników papierowych, papieru toaletowego. Mycie i dezynfekcja powierzchni i sprzętu wskazanego przez pracownika apteki. 1 x dziennie oraz w zależności od potrzeby L.p RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 1 x W TYGODNIU Mycie wszystkich drzwi. Gruntowne sprzątanie węzła sanitarnego. L.p RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 1 x W MIESIĄCU Gruntowe sprzątanie pomieszczeń - wg ustalonego harmonogramu. Mycie okien w pomieszczeniach receptury. L.p. RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 1 x W KWARTALE 1. Mycie lamp sufitowych i ściennych, okien, żaluzji/verticali wg. ustalonego harmonogramu L.p RODZAJ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH Transport brudnej bielizny do magazynu 1 x w tygodniu. Transport czystej bielizny do apteki 1 x w tygodniu Odbieranie materiałów biurowych i środków czystości z magazynu gospodarczego 1 x w tygodniu. Pomoc przy rozpakowywaniu dostaw leków i materiałów opatrunkowych w razie potrzeby Mycie i dezynfekcja butelek do receptury zgodnie z obowiązującą instrukcją. Obsługa destylarki i suszarki do butelek zgodnie z obowiązującą instrukcją. Odbiór z Izby przyjęć przesyłki z lekami dostarczonymi poza godzinami pracy apteki w razie potrzeby. Transport spirytusu z magazynu środków łatwopalnych w razie potrzeby.

20 SALA WYBUDZEŃ Zakres i częstotliwość wykonywania usługi - prace będą wykonywane przez 5 dni w tygodniu- od poniedziałku do piątku, po godzinie RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE W RAMACH SPRZATANIA GRUNTOWNEGO ( PO GODZ ) Sprzątanie gruntowne sali wybudzeń: 1. Odsunąć sprzęt od ścian na środek sali. 2. Umyć i zdezynfekować obrzeża sali. 3. Umyć / zdezynfekować: sprzęt znajdujący się najwyżej, trwale przymocowany do ścian całą powierzchnię ścian, drzwi, klamki oraz włączniki i wyłączniki prądu, kaloryfery kaloryfer powinien być zimny lampy oświetleniowe ścienne sprzęt medyczny, stoliki, szafki zewnętrzne powierzchnie, stelaże na kroplówki, podesty, kółka i podstawy sprzętu medycznego, itp. umywalkę, płytki ceramiczne wokół umywalki, baterie kranowe, lustro, zewnętrzne powierzchnie: dozowników na mydło i środek dezynfekcyjny pojemnika na ręczniki papierowe, 4.Umyć i zdezynfekować obrzeża sali. 5.Umyty sprzęt przesunąć na umyte obrzeża sali ( na to samo miejsce ) 6.Umyć i zdezynfekować podłogę zachowując kierunek mycia od obrzeża do środka sali j i do wyjścia. Opróżnianie, mycie / dezynfekcja pojemników na odpady, założenie nowych worków zgodnie z obowiązującym kodem kolorów. Gruntowne sprzątanie pomieszczeń zaplecza sali wybudzeń: brudownika, śluzy umywalkowo-fartuchowej W przypadku skażenia powierzchni materiałem biologicznym w pierwszej kolejności należy wykonać dezynfekcję miejscową skażonych powierzchni Mycie/dezynfekcja sprzętu medycznego dotyczy sprzętu wskazanego przez pielęgniarkę anestezjologiczną RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 1 x W TYGODNIU 1. Mycie okien ( powierzchnie wewnętrzne ) 4 2. Usuwanie osadu w wylewek baterii kranowych w zależności od potrzeby 3. Dezynfekcja odpływu umywalek 4. Mycie i dezynfekcja kratek systemów klimatyzacyjnych/wentylacyjnych RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 1 x W MIESIĄCU Mycie okien - całych powierzchnii verticali oraz lamp sufitowych ( częściej w zależności od potrzeby )

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI Załącznik nr 3.7 SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM Z PRACOWNIĄ ELEKTROENCEFALOGRAFICZNĄ WYKAZ POMIESZCZEŃ PIĘTRO: 1. Pokój badań 1 2. Łazienka - 4 3. Sale chorych

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

m2, w tym: 1) powierzchnia pokoi biurowych i sal konferencyjnych 2 078,70 m2, w około 39 % pokryta jest

m2, w tym: 1) powierzchnia pokoi biurowych i sal konferencyjnych 2 078,70 m2, w około 39 % pokryta jest 1 z 6 2013-09-19 13:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stalowawola.pl/?c=mdprzetargi-cmpokaz-1203 Stalowa Wola: Świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy ul. Gajdy 13 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy ul. Gajdy 13 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Brodnica 2006-07-17 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy ul. Gajdy 13 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII Usługi sprzątania będą wykonywane z określoną poniŝej częstotliwością przez 5 dni w tygodniu Poradnie i pracownie specjalistyczne, pracownie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.olsztyn.eu/bip/folder/3466/przetargi_i_ogloszenia/ Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13

ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13 Oddziały szpitalne i inne pomieszczenia HARMONOGRAM SPRZĄTANIA ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13 ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC Sale chorych we wszystkich oddziałach strefa II Lp. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wielka Nieszawka: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce Numer ogłoszenia: 117137-2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Toruń: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90217-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi leasingu finansowego 2016/S 054-090217 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 1 z 5 2013-08-12 15:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpitalspec2.bytom.ids.pl/przetargi/prowadzone.htm Bytom: Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Produkty farmaceutyczne 2015/S 101-183989 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Polska-Toruń: Produkty farmaceutyczne 2015/S 101-183989 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy 28/05/2015 S101 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa,

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa sprzętu i mebli na wyposażenie Bloku Porodowego dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info. MOPS - DOK 380-23/13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/ Tarnów: Stałe, kompleksowe, sprzątanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Przejęcie i przechowywanie dokumentacji medycznej WSB SP ZOZ w likwidacji w Warszawie Numer ogłoszenia: 106613-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Było brzmienie pkt 5 :

Było brzmienie pkt 5 : Było brzmienie pkt 5 : 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5.. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: usługę ochrony osób i mienia w obiekcie Urzędu Skarbowego w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 15020-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S 146-242738 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S 146-242738 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dz.U./S S146 02/08/2011 242738-2011-PL Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/ud?uri=ted:notice: 242738-2011: TEXT:PL:HTML PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Adaptacja pomieszczeń I piętra Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl Poznań: Dostawa mebli i krzeseł biurowych dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul.szpitalna 2, attn: Andrzej Bonczek, POLSKA-41-800Zabrze. Tel. +48 323733668. E-mail: przetargi@sccs.pl. Fax

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Załącznik nr 1.2. do SIWZ WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA 1. Mycie lub mycie i dezynfekcja (dezynfekcja okresowa, ciągła, spektrum w zależności

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.azk.czechowice-dziedzice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.azk.czechowice-dziedzice.pl Czechowice-Dziedzice: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PLACU TARGOWYM ORAZ OBSŁUGA I UTRZYMANIE SZALETÓW MIEJSKICH PRZY UL. SOBIESKIEGO W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH Numer ogłoszenia: 497432-2013; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 Euro na: Udzielenie kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie do

Bardziej szczegółowo

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Środki przeciwnowotworowe 2015/S 224-407468 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Maria Wielgus, Poznań 61-866, POLSKA. Tel.: +48 618850643.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-02-01 10:36 Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 44218-2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl/przetargi. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl/przetargi. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Suwałki: świadczenie usług transportu medycznego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na 24 miesiące Numer ogłoszenia: 163042-2012; data zamieszczenia: 18.05.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH PRZEKAZYWANYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Nr Sprawy ZP 19/2011 Załącznik nr 11 do SIWZ WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Środowisko Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Iłża: Dostawa wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: DOSTAWĘ TESTU DO DIAGNOSTYKI ZAWAŁU SERCA dla SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo