ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE"

Transkrypt

1 ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE ROBERT RUSIELIK Katedra Zarz dzania Przedsi biorstwami Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule została poruszona problematyka inwestowania w metody zarz dzania wiedz w agrobiznesie. Rozwa ania zostały oparte na krzywej atrakcyjno ci (Hype Cycle) opracowanej przez specjalistów z firmy Gartner Inc. Dojrzało niektórych metod stwarza warunki do bezpiecznego inwestowania, co jest szans dla firm agrobiznesu do budowania przewagi konkurencyjnej na przyszłym rynku. W artykule sygnalizacyjnie wskazano na potencjalne mo liwo ci inwestowania firm agrobiznesu w konkretne metody i narz dzia zarz dzania wiedz.. Wst p Zarz dzanie wiedz jest procesem biznesowym, który ł czy w sobie technologi, praktyk i kompetencje w zarz dzaniu aktywami intelektualnymi. W dobie pojawienia si rzeczywistej gospodarki opartej na wiedzy, równie przedsi biorstwa agrobiznesu musz pod a zgodnie z tym trendem. Jak we wszystkich innych dziedzinach tak i tu mened erowie musz zarz dza w sytuacji narastaj cej masy nowych informacji i wiedzy. Tak e tu wa nym czynnikiem wpływaj cym na sukces firmy staje si wykorzystanie tych zasobów i przetworzenie ich na działania korzystne dla biznesu. Zastosowanie konkretnych metod na poziomie pojedynczego gospodarstwa jest zbyt kosztowne i mało efektywne, dlatego powstaj i s realizowane ró nego rodzaju projekty zrzeszaj ce producentów, naukowców i specjalistów celu gromadzenia wiedzy i informacji. Informacje te wykorzystywane s nast pnie w identyfikowaniu tendencji, mo liwo ci i istotnych zdarze dla prowadzenia agrobiznesu. Ze wzgl du na koszty i ryzyko, inwestowanie w agrobiznesie w technologie zwi zane z metodami zarz dzania wiedz, było do tej pory ograniczone. Jednak w ostatnich latach niektóre ze stosowanych praktyk, zwłaszcza te zwi zane z m i dost pem do informacji, wiedz o procesach i miejscami pracy opartymi na wiedzy wyszły ju z fazy rozczarowania i weszły w obszar zainteresowania inwestorów bankowych.. Zainteresowanie metodami zarz dzania wiedz Według analityków firmy Gartner od roku 00 wiedz zostało uznane za niezb dny proces biznesowy. Po wcze niejszych wzlotach i upadkach, dyscyplina ta znalazła si znowu w centrum uwagi. Mo na to zobrazowa na podstawie krzywej atrakcyjno ci (Hype Cycle) stworzonej przez wspomnianych analityków (Rys. ). Na krzywej mo na pokaza graficznie dojrzało, przyj cie, zainteresowanie na rynku i zastosowania wybranych technologii w czasie. W naszym przypadku dotyczy to zainteresowania aplikacjami zwi zanymi z KM. Na krzywej

2 66 POLSKIE TOWARZYSTWO ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr, 00 przedstawionych jest faz. W chwili obecnej zainteresowanie zwi zane z KM znajduj si w fazie wzrostu i około roku 00 wejdzie w faz stabilizacji. ZAINTERESOWANIE wiedz dzisiaj DOJRZAŁO Rys.. Zainteresowanie m wiedz ródło: na podstawie [][]. stabilizacji. Atrakcyjno inwestowania w wiedz Miejsce na krzywej mo na powi za z atrakcyjno ci inwestowania w dan dziedzin. Ma to zwi zek ze znajomo ci konkretnej technologii i oczekiwanym ryzykiem. Krzywa dla inwestorów przedstawiona jest na Rys. []. Na krzywej mo na wyró ni trzy fazy tj. faz A, B i C. Faza A zaczynaj ca si w momencie pojawienia si technologii na rynku a ko cz ca si poza em charakteryzuje si wysokim ryzykiem, wysokimi zyskami i najwi kszym odsetkiem niepowodze. Wdra anie technologii w systemy zarz dzania wiedz jest drogie, poza tym systemy te w tej fazie nie maja charakteru masowego i funkcjonuj raczej w formie prototypu. W fazie tej inwestuj zazwyczaj fundusze inwestycyjne i kapitały wysokiego ryzyka (venture capital). Faza B nakłada si na faz. W fazie tej organizacje stosuj ce nowe technologie trac rozp d. Zainteresowanie słabnie, co nie oznacza, ze stosowana technologia jest wadliwa. Raczej jest niemodna i dla dalszego jej rozwoju wymaga wi kszej ilo ci inwestorów do kreowania nowych wersji ich produktów. Faza ta jest dobra do ł czenia przedsi wzi, fuzji firm,

3 Robert Rusielik Atrakcyjno inwestowania w metody zarz dzania wiedz w agrobiznesie 67 przejmowania firm, ich akcji itp. i wła nie w tym kierunku zmierzaj przedsi wzi cia inwestycyjne. Faza C przebiega przez i stabilizacji. Jest to ta faza, w której krzy uj si ryzyko i znajomo technologii. W fazach wcze niejszych ryzyko malało małymi krokami. Zwi zane to było z relatywnie mał znajomo ci technologii. Jak krzywa znajomo ci technologii zaczyna rosn to poziom ryzyka wyra nie spada. Jest to sygnał, e technologia wchodzi w faz dojrzało ci i jednocze nie znak dla inwestorów. Na pocz tku tej fazy penetracja rynku wynosi jedynie około % natomiast po wej ciu w faz stabilizacji około 0%. ATRAKCYJNO Faza B Znajomo technologii Faza A Faza C Ryzyko DOJRZAŁO Rys.. Krzywa atrakcyjno ci dla inwestorów ródło: na podstawie []. stabilizacji. Atrakcyjno inwestowania w metody zarz dzania wiedza w agrobiznesie Wg autorów krzywa atrakcyjno ci dotycz ca zarz dzania wiedz jest długa i myl ca, poniewa na program zarz dzania wiedz składa si du o praktyk, z których cz jest dopiero w fazie rozwoju natomiast cz osi gn ła ju swoj dojrzało []. Praktyki te mo na podzieli na pi nakładaj cych si kategorii []: - informacjami i dost p do informacji, - wiedza o procesach, - miejsca pracy bazuj ce na wiedzy, - E-biznes, - kapitałem intelektualnym.

4 68 POLSKIE TOWARZYSTWO ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr, 00 Na praktyki te składaj si z kolei mniej lub bardziej dojrzałe metody (techniki). Cz z nich mo na by było wykorzysta w agrobiznesie. Problem tkwi w pytaniu, jakie? Pomocna tu b dzie opisywana krzywa atrakcyjno ci. Krzywa atrakcyjno ci dla poszczególnych metod (narz dzi) przedstawiona jest na Rys.. Jak wida niektóre zbli aj si do fazy dojrzało ci, inne s szczytu oczekiwa, jeszcze inne dopiero wchodz na rynek. informacjami i dost p ATRAKCYJNO ROZWI ZA IC, IAM IPM osobiste wiedz wiedz w przeds. K-CRM nauka przez internet / społeczno ci wyszukiwanie ekspertów innowacj /pomysłem zespoły wirtualne warto ciowanie kapitału intelektualnego odwzorowanie wiedzy współpraca konkurencyjne informacje rozszerzone ła cuchy warto ci portale informacyjne przedsi biorstw zdobywanie wiedzy ukrytej WPM tre ciami automatyczna indeksacja programy najlepszych praktyk bazy wiedzy wiedza o procesach miejsce pracy bazuj ce na wiedzy E-biznes kapitałem ludzkim metodyki w pakietach dokumentami Rys.. Krzywa atrakcyjno ci metod zarz dzania wiedz ródło: na podstawie []. CZAS stabilizacji Zestawiaj c powy szy rysunek z krzyw dla inwestorów nasuwa si refleksja, e kategorie informacjami i dost p i wiedza o procesach s ju w pełni rozwini te i wi kszo metod z tej grupy została zaakceptowana, natomiast inwestowanie w nie jest ju takie ryzykowne. Wydaje si, e przedsi biorstwa agrobiznesu b d wła nie w tym obszarze wykorzystywa mo liwo ci rozwoju w oparciu o gromadzona wiedz. O ile zastosowanie ich na poziomie pojedynczego przedsi biorstwa mo e by utrudnione, zwłaszcza przedsi biorstwa typowo rolnego, to powstaj ce programy krajowe, czy mi dzynarodowe, zrzeszaj ce producentów, doradców, przedstawicieli wiata nauki i gromadz ce informacje z ró nych obszarów agrobiznesu, potrafi ju sprosta temu zadaniu. Inny aspekt wdra ania tych metod w agrobiznesie dotyczy finansowania tworzenia i zastosowania wiedzy ze rodków publicznych []. Aspekt ten staje si istotny zwłaszcza w wietle integracji z Unia Europejsk i z konkurencyjno ci polskiego

5 Robert Rusielik Atrakcyjno inwestowania w metody zarz dzania wiedz w agrobiznesie 69 agrobiznesu, czy nawet konkurencyjno ci europejskiego agrobiznesu w gospodarce wiatowej. W zwi zku z istnieniem unijnych funduszy strukturalnych, zwłaszcza w rolnictwie, tworzone s systemy baz danych np. IACS, które w przyszło ci mogłyby, by wykorzystane do tworzenia ogólnodost pnej wiedzy dla agrobiznesu finansowanej ze rodków publicznych.. Podsumowanie W ostatnich latach mo na zaobserwowa ponowny wzrost zainteresowania m wiedz. Analizuj c zastosowania ró nych metod i technik mo na zauwa y, e niektóre z nich s dojrzałe, a inwestowanie w nie wi e si z du ym ryzykiem. Mo na przypuszcza, e zostanie to wykorzystane w przedsi biorstwach agrobiznesu, które tak jak przedsi biorstwa z innych obszarów ycia gospodarczego b d musiały uzna wiedza za niezb dny proces biznesowy i ródło budowy przewagi konkurencyjnej. Bibliografia. Caldwell F., K. Harris (00) The Knowledge Management Hype Cycle. Gartner Research Note Caldwell F., K. Harris (00) Cykl popularno ci metod zarz dzania wiedz w roku 00. Knowledge Management, Zarz dzanie Wiedz w Organizacji. Strategie, Computerworld Custom Publishing.. Chauvel D., Ch. Despres (00) Knowledge Management and the Management Development Function in European Business. The European Center for Knowledge Management.. Drelichowski L. (00) Narz dzia, metody i rodki finansowania zarz dzania wiedz w gospodarce, ochronie zdrowia i edukacji. Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarz dzaniu. PAN Instytut Bada Systemowych. Warszawa.. Roussel A. M. (00) Hype Cycle Help Investors Put the Claims Into Perspective. Gartner Research. DR IN. RUSIELIK ROBERT Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki ywno ciowej Akademia Rolnicza w Szczecinie Katedra Zarz dzania Przedsi biorstwami tel. 09 0

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ

STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ KAROLINA WO NICKA Streszczenie Celem niniejszej pracy jest prezentacja strategii przodownictwa kosztowego jak równie walka przedsi biorstw z konkurencj.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZARZ DZANIA SIECIAMI BIZNESU W WIETLE KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY PRZEDSI BIORSTW

PROBLEMY ZARZ DZANIA SIECIAMI BIZNESU W WIETLE KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY PRZEDSI BIORSTW PROBLEMY ZARZ DZANIA SIECIAMI BIZNESU W WIETLE KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY PRZEDSI BIORSTW WALDEMAR BOJAR Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W pracy przedstawiono problemy zarz

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego;

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Joanna Wi niewska Uniwersytet Szczeci ski ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE Streszczenie Okre lenie kierunków

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH)

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) ANNA KACZMAREK MAGDALENA BYCZKOWSKA Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Streszczenie W niniejszym artykule skupiono si

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S

KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S MONIKA ŚWI TKOWSKA, DAGMARA STANGIERSKA Streszczenie Celem referatu jest przedstawienie wpływu działa

Bardziej szczegółowo

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI WST P Koncepcja klastrów, czyli relacji o

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo