Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis"

Transkrypt

1 Strona 1/42 Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis Nadzorowany Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Zatwierdził: Specjalista Stanowisko Specjalista St Inspektor Stanowisko Dyrektor Naczelny WSS Stanowisko Przewodniczący Komitetu ds. Standardów, Procedur i Instrukcji wydania: Podpis Podpis Podpis Podpis Grzegorz Krzysztofiak Imię i Nazwisko Czesław Krasowski Zdzisław Sułot Imię Nazwisko Janusz Jerzak Imię i Nazwisko Konrad Leśniakowski Imię i Nazwisko 1. TRYB POSTĘPOWANIA

2 Strona 2/42 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zwana dalej Instrukcją stanowi realizację postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz ). W przypadku zmiany funkcji użytkowej, rozbudowy itp. obiektu, należy je uwzględnić w powyższym opracowaniu lub opracować nową Instrukcję bezpieczeństwa, która uwzględniałaby wszystkie zmiany w budynku, w innym przypadku opracowanie podlega okresowej aktualizacji. Obliguje ona właścicieli, zarządców do opracowania wyżej wymienionych Instrukcji, które powinny zawierać następujące zagadnienia: charakterystykę pożarową obiektu, zagrożenia pożarowego, sposoby zabezpieczania pomieszczeń przed powstaniem pożaru, sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Ponadto w Instrukcji znalazły się zagadnienia dotyczące sposobu postępowania w czasie prac pożarowo niebezpiecznych, podręczny sprzęt gaśniczy, obowiązki pracowników, szkolenie z zakresu ochrony ppoż. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych.

3 Strona 3/42 Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2) wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w przepisach, 3) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 4) przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej i zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 5) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia Wykorzystanie opracowania Instrukcja może być wykorzystana do szkolenia pracowników, postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia w obiekcie, sposobów zabezpieczenia budynku przed pożarem Terminologia użyta w opracowaniu 1) pracach niebezpiecznych pożarowo - rozumie się przez to prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, 2) systemie sygnalizacji pożarowej rozumie się przez to instalację sygnalizacyjno alarmową służącą do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, 3) materiałach niebezpiecznych pożarowo - rozumie się przez to ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55 o C, gazy palne, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne, ciała stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, ciała stałe palne utleniające o temperaturze rozkładu poniżej 21 o C, ciała stałe jednorodne o temperaturze samozapalenia poniżej 200 o C oraz materiały mające skłonności do samozapalenia,

4 Strona 4/42 4) pasie przeciwpożarowym - rozumie się przez to system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym lub powierzchni wylesionych i oczyszczonych do warstwy mineralnej, 5) strefie pożarowej - rozumie się przez to przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni, 6) strefie pożarowej składowiska - rozumie się przez to powierzchnię składowiska oddzieloną od innych obiektów budowlanych, tak jak budynek magazynowy o tej samej gęstości obciążenia ogniowego - wolnym pasem terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalna lub ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, mającą jednak klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż REI 120 i wysokość przekraczającą poziom składowania co najmniej o 0,5 m, 7) strefie zagrożenia wybuchem rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości, 8) technicznych środkach zabezpieczenia przeciwpożarowego - rozumie się przez to urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, 9) terenie przyległym - rozumie się przez to pas terenu wokół obiektu o szerokości równej minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, określone w przepisach techniczno - budowlanych, 10) sprzęcie i urządzeniach ratowniczych - rozumie się przez to maski ucieczkowe, rękawy ratownicze, drabiny ewakuacyjne, okna umożliwiające ekipom ratowniczym dostęp do budynku z zewnątrz, a także urządzenia przeciwpaniczne specjalne urządzenia instalowane na drzwiach ewakuacyjnych, umożliwiające łatwe i pewne otwarcie drzwi zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi od wewnątrz pomieszczenia, na korytarzach lub klatkach schodowych, bez względu na blokady i zamki, 11) urządzeniach przeciwpożarowych rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków w obiektach, w których lub przy których są zainstalowane, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, systemy sygnalizacji

5 Strona 5/42 pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe 52, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania, 12) zabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych - rozumie się przez to zabezpieczenie przed utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczność, uniemożliwiłaby bezpieczną ewakuację 13) odpowiednich warunkach ewakuacji - rozumie się przez to zespół przedsięwzięć oraz środków technicznych, zapewniający możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, 14) zagrożeniu wybuchem - rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia, 15) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - rozumie się przez to instalację wodociągową nawodnioną lub suchą, zasilaną ze źródła wody, zainstalowaną wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru, 16) hydrancie wewnętrznym - rozumie się przez to obudowany zespół, składający się z zaworu hydrantowego, odpowiedniego rodzaju węża oraz z prądownicy wodnej z zaworem odcinającym, zasilany bezpośrednio z instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 17) zaworze hydrantowym 52 rozumie się przez to ręczny zawór odcinający umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wyposażony w nasadę pożarniczą 52 umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych, 18) pompowni przeciwpożarowej - rozumie się przez to pompownię zasilającą w wodę instalację lub sieć wodociągową przeciwpożarową. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU

6 Strona 6/ LOKALIZACJA Budynek pawilonu znajduje się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, przy ul. Dojazd do posesji drogą utwardzoną od strony ulicy Koszarowej, na terenie obiektu znajdują się droga utwardzone pełniące rolę dróg ppoż. umożliwiające dotarcie do każdej jego części PRZEZNACZENIE OBIEKTU Obiekt czterokondygnacyjny kondygnacja podziemna + trzy nadziemne, połączony z istniejącym budynkiem szpitala łącznikami na poziomie piwnicy i pierwszego piętra. W budynku przy ścianach szczytowych założono dwie klatki schodowe łączące wszystkie kondygnacje, w pobliżu dźwig do transportu chorych. Dodatkowa klatka pomiędzy piwnica a parterem. Budynek szpitalny podzielony jest funkcjonalnie na następujące części: - Cześć podziemna szatnie dla personelu, depozyt ubrań pacjentów, pracownia diagnostyki obrazowej, pomieszczenia techniczne, magazynowe. Do piwnicy doprowadzono podjazd do Melexów. - Parter recepcja, AOS, poczekalnia dla pacjentów, gabinety konsultacyjne,infekcvyjna izba przyjęć, odcinek izolacyjny z niezbędnym zapleczem (dla zainfekowanych szczególnie groźnymi chorobami) - Pierwsze piętro oddział ogólno zakaźny. Sześć sal dwułóżkowych i osiem sal trzyłóżkowych. Obok wyżej wymienionych pomieszczeń znajdują się pomieszczenia socjalne i biurowe personelu. - Drugie piętro oddział kliniczny. Sześć sal dwułóżkowych, osiem sal trzyłóżkowych i dwie sale jednołóżkowe. Obok wyżej wymienionych pomieszczeń znajdują się pomieszczenia socjalne i biurowe personelu WARUNKI BUDOWLANE o Układ konstrukcyjny - żelbetowy o ściany zewnętrzne bloczki w systemie Ytong o stropy żelbetowe, filigran o ściany wewnętrzne bloczki w systemie Ytong oraz kartonowo gipsowe

7 Strona 7/42 o klatki schodowe betonowe, wydzielone na poszczególnych kondygnacjach drzwiami, o stropodach prefabrykowane płyty stropowe, przekrycie dachu blacha fałdowa INSTALACJE o instalacja sanitarna: wody zimnej i ciepłej, kanalizacji, grzewcza (węzeł cieplny) o instalacja elektryczna: oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, zasilanie urządzeń, odgromową, oświetlenie awaryjne, oddymiania grawitacyjnego, kontroli dostępu, komputerowa, teletechniczna o instalacja poczty pneumatycznej o inne instalacje: wentylacyjna, dźwigowa, gazy medyczne Główny wyłącznik ppoż. znajduje się przy wejściu głównym CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU 2.1 DOJAZD POŻAROWY Dojazd od strony ulicy Koszarowej drogą utwardzoną na teren szpitala i następnie doga wewnętrzną do każdej części obiektu. Powyższy dojazd pełni role drogo przeciwpożarowej wymaganej przepisami. 2.2 KLASYFIKACJA POŻAROWA Obiekt w częściach nadziemnych ze względu na swoją funkcję kwalifikuje się do ZL II Kategorii Zagrożenia Ludzi a ze względu na wysokość 13,5 m do grupy obiektów średniowysokich. Natomiast część podziemna do pomieszczeń o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m 2, w których nie występują strefy zagrożenia wybuchem. Ze względu na klasyfikację pożarową i wysokość obiektu, budynek spełnia wymagania stawiane klasie B odporności pożarowej. tzn: o wszystkie elementy nie rozprzestrzeniające ogień - NRO, o konstrukcja nośna - R 120, o stropy - REI 60, o ściany działowe i osłonowe - EI 30

8 Strona 8/42 o ściany zewnętrzne - EI 30, o dach konstrukcja nośna dachu - R 30 o ściany oddzielenia ppoż. - REI 120, 2.3. STREFY I ODDZIELENIA POŻAROWE Przestrzeń obiektu została podzielona na następujące strefy ppoż: o Strefa zawierająca kondygnacje I III ZL II KZL o powierzchni poniżej 3500m 2 o Strefa zawierająca kondygnacje podziemne zaliczana do PM<500 MJ/m 2 o powierzchni 765m WARUNKI EWAKUACJI W części szpitalno administracyjnej, drogami ewakuacyjnymi są korytarze na poszczególnych kondygnacjach, które prowadzą do klatek schodowych (od strony zachodniej i wschodniej) i dalej poprzez drzwi wejściowe na zewnątrz obiektu. Z poziomu piwnicy oraz pierwszego piętra istnieje połączenie poprzez korytarz z głównym kompleksem szpitalnym. PIWNICA SZATNIE SZATNIE RTG PARTER - łącznik z A-1/piwnica IZOLATKI Poczekalnia Infekcyjnej IP Poczekalnia poradni Hol wyłącznik p.poż prądu

9 Strona 9/42 I i II PIĘTRO Sale chorych Dyżurki lek ochrona Sale chorych Ordyn. - komunikacja - windy - klatki schodowe - hydranty łącznik z A-1/piętro/ 2.4. ZAOPATRZENIE WODNE: Sieć hydrantowa zewnętrzna: sieć hydrantowa przy drodze dojazdowej do budynku hydranty nadziemne 80 mm. Sieć hydrantowa wewnętrzna: zlokalizowane na poszczególnych kondygnacjach części nadziemnej - H.P /po 2 na kondygnacji zlokalizowane przy klatkach schodowych/ W części podziemnej - H.P. 52. / 3 szt./ WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKU ORAZ SPOSÓB JEGO KONSERWACJI 3.1. RODZAJE INSTALACJI PRZYDATNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZO GAŚNICZYCH Hydranty wewnętrzne Hydrant wewnętrzny to urządzenie umożliwiające podanie strumienia wody gaśniczej do ogniska pożaru, zasilane w wodę \ wewnętrznej sieci wodociągowej. Hydrant wyposażony jest w zawór odcinający oraz co najmniej jeden odcinek węża i prądownicę wodną, umieszczone w szafce hydrantowej. Hydrantów wewnętrznych używa się do gaszenia pożarów grupy A oraz do chłodzenia powierzchni przedmiotów znajdujących się w sąsiedztwie źródła ognia. Nie należy nimi gasić urządzeń będących pod napięciem. Hydrant HP 25 stanowi komplet składający się z węża półsztywnego nawiniętego na bęben, prądownicy oraz zaworu. Zasięg działania urządzenia dla odcinka węża 30 m, to 33 m. Hydrant HP 52 stanowi komplet składający się z zaworu, węża zwiniętego w krąg, prądownicy, szafki obudowy. Zasięg działania urządzenia dla odcinka węża 20 m, dla hydrantów zlokalizowanych w części podziemnej 30 m Sposób użycia hydrantu jest następujący:

10 Strona 10/42 - otworzyć drzwiczki szafki, - sprawdzić czy podłączony jest wąż i prądownica, - rozwinąć odcinek węża w całości unikając zagięć i załamań, skierować strumień wody na miejsce pożaru. Badanie hydrantów polega na wykonaniu pomiarów ciśnienia oraz wydajności, należy wykonywać je raz do roku a w przypadku węży raz na 5 lat należy dokonać próby ciśnieniowej. 3.2 PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY Podręczny sprzęt gaśniczy spełnia rolę zasadniczą w sytuacjach, kiedy istnieje możliwość ugaszenia pożarów w zarodku tj. w pierwszej fazie jego rozwoju. Funkcja podręcznego sprzętu gaśniczego polega bądź to na działaniu jednostkowym tj. chłodzenie materiału palnego, bądź to na odcięciu od niego tlenu, albo oba te mechanizmy występują jednocześnie. Ilość podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu obiektu jest wystarczająca w odniesieniu do powierzchni budynku (co najmniej masa środka gaśniczego o wadze 2 kg przypada na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w częściach zaliczonych do stref ZL (za wyjątkiem ZL IV) oraz stref produkcyjno magazynowych o obciążeniu ogniowym większym niż 500 MJ/m 2, w pozostałych przypadkach masa środka gaśniczego o wadze 2 kg przypada na każde 300 m 2 powierzchni strefy pożarowej Przy ustalaniu rodzaju sprzętu gaśniczego należy stosować następujące zasady: 1. do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego np.: drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe, 2. do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych topiących się np.: benzyn, alkoholi, olejów, tłuszczów, lakierów) stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe, proszkowe lub halonowe, 3. do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych np.: propanu, acetylenu, gazu ziemnego) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe lub halonowe, 4. do gaszenia pożarów grupy D (metali lekkich np.: magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje się gaśnice proszkowe do tego celu przeznaczone,

11 Strona 11/42 5. do gaszenia pożarów grupy F (tłuszczów i olei w urządzeniach kuchennych. metali lekkich np.: magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje się gaśnice proszkowe do tego celu przeznaczone, Rodzaj sprzętu gaśniczego jest prawidłowo dobrany do gaszenia poszczególnych materiałów znajdujących się w obiekcie. Sprzęt powinien być umieszczany w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń. Oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami. Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m, poza tym sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła w postaci pieców czy grzejników. Odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego Jako standardową jednostkę sprzętu gaśniczego użyto gaśnicy proszkowej GP-6X ABC o pojemności 6 kilogramów środka. Kubatura budynku m³ Powierzchnia użytkowa 4.000m², zabudowy 1.423m² Nr Rodzaje Norma Stan faktyczny wyposażenia w Obszar chroniony Pow. w m 2 występ. środk.gaśn. podr. sprzęt gaśniczy Materiał. A B C Typ Szt Nr Piwnica 1090,13m² 1 korytarz x x x 5 GP-6x ABC 3 Parter 982,14m² 2 korytarz x x x 10 Pierwsze piętro 984,36m² 3 korytarz x x x 10 Drugie piętro 983,80m² 4 korytarz x x x 10 GP-6x ABC 5 GP-6x ABC 5 GP-6x ABC 5

12 Strona 12/42 Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego na terenie całego obiektu jest zgodne z normami prawnymi Gaśnice proszkowe Gaśnica proszkowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak z gazem napędowym. Środek gaśniczy ( proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądowniczką przy pomocy gazu obojętnego ( azot lub dwutlenek węgla). Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zrywamy plombę i zawleczkę blokującą, uruchamiamy dźwignie lub zbijak i kierujemy strumień proszku w ognisko pożaru. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądowniczki. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej Gaśnice śniegowe Gaśnica śniegowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawór i wężyk zakończony dyszą wylotową lub w gaśnicach mniejszych króćcem obrotowym z dyszą. Wewnątrz gaśnicy znajduje się skroplony dwutlenek węgla, który po uruchomieniu pod własnym ciśnieniem wydostaje się na zewnątrz oziębiając się do temperatury ok. - 80º C. Po dostarczeniu gaśnicy w pobliże pożaru zrywamy plombę zabezpieczającą uruchamiamy zawór i kierujemy strumień dwutlenku węgla na ognisko pożaru. Działanie gaśnicze można w każdej chwili przerwać zamykając zawór. Konserwacje podręcznego sprzętu gaśniczego powinna być wykonywana nie rzadziej niż raz do roku przez firmy posiadające autoryzację producenta gaśnic Oświetlenie awaryjne Poziome drogi ewakuacyjne oraz pionowe są oświetlane w warunkach awaryjnych światłami ewakuacyjnymi zasilanymi z niezależnego źródła energii. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie może być mniejszy niż 2 godziny od chwili zaniku prądu. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie powinno być mniejsze niż 1 lux. 3.4 Oddymianie grawitacyjne

13 Strona 13/42 Funkcje oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych pełniących funkcje pionowej drogi ewakuacyjnej, spełniają klapy oddymiające umieszczone w ich stropie. Uruchamianie ich odbywa się za pomocą detektora pożaru (czujkę dymu), która pod wpływem wykrycia dymu podaje sygnał do centrali sterującej otwarciem (mechanicznym) klapy. Możliwe jest również otwarcie ich za pomocą jednego z przycisków znajdujących się na klatce schodowej. Konserwacje systemu oddymiania powinna być wykonywana nie rzadziej niż raz do roku przez firmy posiadające autoryzację producenta sytemu. CHARAKTERYSTYCZNE ZAGROŻENIA 4.1. POTENCJALNE ŹRÓDŁO POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZE - STRZENIANIA SIĘ. Najczęściej mogącymi wystąpić przyczynami powstania pożarów obiektach magazynowych oraz administracyjno biurowych są: niewłaściwe wykonane i nie konserwowane urządzenia elektryczne, nadmierne obciążenia instalacji elektrycznej, naprawa i wymiana urządzeń elektrycznych przez osoby do tego nieupoważnione, używanie przenośnych i stałych urządzeń grzewczych, pozostawienie w pomieszczeniach pootwieranych otworów okiennych, palenie i porzucanie niedopałków papierosów w miejscach niedozwolonych przez użytkowników obiektu, zaprószenie ognia przez pracowników; używanie ognia otwartego w czasie prac pożarowo niebezpiecznych i remontowych. Drogami rozprzestrzeniania się pożarów w obiekcie są : przejścia kablowe: energetyczne, przejścia rurowe instalacji występujących w obiekcie ( wod-kan.), wentylacji, Ze względu na techniczne zabezpieczenia wyżej wymienionych przejść pomiędzy strefami pożarowymi, rozprzestrzenienie się ognia i dymu jest możliwe tylko w obrębie tych stref.

14 Strona 14/42 ZAGROŻENIE SPOWODOWANE POŻAREM. Pożary w budynkach szpitalnych stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Pożar jest również poważnym zagrożeniem dla sprzętu medycznego, technicznego oraz wyposażenia szpitalnych pomieszczeń. Szczególnie w szpitalach pożar wywołuje wśród chorych zdenerwowanie i psychozę lękową, która w warunkach niesprzyjających w dużych zbiorowiskach ludzkich może doprowadzić do tragicznych skutków. Niebezpieczeństwo powstaje wówczas gdy zachodzi nagła potrzeba ewakuacji ludzi wynikająca z bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego pożarem lub na skutek gwałtownego rozprzestrzeniania się gazów i dymów pożarowych. Chorzy przebywający w szpitalu nie są w stanie zawsze szybko i o własnych siłach opuścić zagrożone miejsca gdyż znaczna część z nich ma ograniczoną zdolność poruszania się. Bodźce zewnętrzne takie jak: dym, płomienie oraz wysoka temperatura mogą powodować u chorych znaczne osłabienie odporności psychicznej co w pewnych, sprzyjających okolicznościach może doprowadzić do wywołania wśród ludzi paniki ZAGROŻENIE BEZPOŚREDNIE ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI W WYNIKU DZIAŁANIA POŻARU. Pożar w pomieszczeniach szpitalnych - szczególnie zamkniętych, tam gdzie nie ma dopływu świeżego powietrza jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi powodując szereg szkodliwych zjawisk, z których najbardziej niebezpieczne to: - bezpośrednie działanie płomieni i wysokich temperatur, - niedobór tlenu w otoczeniu strefy spalania, - zadymienie, - występowanie toksycznych substancji, Zagrożenie spowodowane promieniowaniem cieplnym.

15 Strona 15/42 Bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi w czasie trwania pożaru wewnątrz pomieszczeń budynku do którego nie dopływa powietrze z zewnątrz spowodowane jest działaniem wysokiej temperatury promieniowania cieplnego. Temperatura promieniowania cieplnego może osiągać wartość 800 O C, a temperatura płomieni nawet 1200 O C 1600 O C. Ludzki organizm w powietrzu suchym może przebywać do kilku minut w temperaturze 80 O C 100 O C, a w powietrzu wilgotnym w temperaturze 50 O C 60 O C. W przypadku temperatur wyższych lub gdy czas przebywania w strefie oddziaływania cieplnego jest dłuższy mogą wystąpić u ludzi oparzenia, udary cieplne, utrata przytomności, a nawet śmierć. Czas działania temperatury promieniowania cieplnego na organizm człowieka podczas pożaru zależy od natężenia strumienia cieplnego. Bezpieczne oddziaływanie temperatury na ludzki organizm w początkowej fazie pożaru jest w granicach 1,5 2,0 minut. Promieniowanie cieplne posiada zakres fal elektromagnetycznych w granicach µm i ma zdolność przenikania do tkanek na znaczną głębokość. Przy jednakowych natężeniach promieniowania cieplnego, fale dłuższe powodują podnoszenie się temperatury skóry, na którą działają, natomiast fale krótsze powodują podwyższenie temperatury warstw głębszych skóry i tkanek. Promieniowanie cieplne w czasie pożaru jest najpoważniejszym czynnikiem dla organizmu człowieka. W wyniku silnego działania płomieni i żaru na organizm człowieka podczas pożaru w temperaturze powyżej 500 O C niezależnie od czasu działania następuje oparzenie III stopnia części ciała, które były nieosłonięte. Oparzenie III stopnia charakteryzuje się występowaniem martwej skóry, zwęglonej i popękanej. W oparzeniach II stopnia występują charakterystyczne pęcherze zaś w I stopniu skóra jest wysuszona, silnie zaczerwieniona oraz mogą występować nieznaczne obrzęki. Najbardziej niebezpieczne są oparzenia: głowy, szyi, podbrzusza i okolic stawowych Zagrożenie spowodowane obniżeniem koncentracji tlenu. W czasie trwania pożaru w pomieszczeniu zamkniętym pobierany jest z powietrza tlen, który jest niezbędny do podtrzymania procesu spalania. Powoduje to zmniejszanie się jego

16 Strona 16/42 procentowej zawartości w składzie powietrza co ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Dopuszczalna granica obniżenia się zawartości tlenu w powietrzu wynosi % ponieważ w tych warunkach przy normalnym ciśnieniu 1013 hpa hemoglobina czerwonych ciałek krwi nasycona jest tlenem w 95 %. Obniżenie tej wartości tlenu we krwi powoduje występowanie głodu tlenowego w organizmie ludzkim. Przy stężeniu % w powietrzu występuje wzmożona częstotliwość ruchów oddechowych i przyśpieszenie tętna, a dalszy spadek stężenia powoduje zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów. Przy stężeniu tlenu w powietrzu do 6-10 % występują u ludzi mdłości, wymioty, utrata zdolności poruszania się, a po pewnym czasie utrata przytomności i śpiączka. Przy dalszym zmniejszaniu się zawartości tlenu w pomieszczeniach zamkniętych w ciągu kilku minut ustaje akcja serca Toksyczne działanie tlenku węgla. Tam gdzie zachodzi proces niezupełnego spalania substancji zawierających w swym składzie węgiel wytwarza się przede wszystkim tlenek węgla. Im dostęp tlenu do strefy spalania jest mniejszy tym więcej tworzy się tlenku węgla. W zależności od zawartości tlenu w powietrzu spalanie może być całkowite lub niecałkowite. Przy niecałkowitym spalaniu produktami są: wodór, węgiel, tlenek węgla oraz inne związki. Tlenek węgla jest gazem duszącym, a jego toksyczne działanie wynika z tego, że łączy się z hemoglobiną krwi tworząc związek zwany karboksyhemoglobiną. Hemoglobina, która została zablokowana tlenkiem węgla nie jest zdolna do łączenia się z tlenem i przenoszenia go do komórek w organizmie. Nasilający się głód tlenowy organizmu może doprowadzić w krańcowym przypadku do zgonu. Proces ten jest jednak odwracalny i przy spadku stężenia tlenku węgla w powietrzu następuje rozkład karboksyhemoglobiny. Zatrucie śmiertelne może nastąpić już przy stężeniu 1,10 % CO w powietrzu w ciągu kilku minut co może mieć miejsce przy spalaniu się dużej ilości materiałów w pomieszczeniach o małych powierzchniach. Wzrost stężenia tlenku węgla w czasie trwania pożaru może spowodować zjawisko niedoboru tlenowego, które powstaje na skutek szybkiego spalania co jest sygnałem niebezpieczeństwa zatrucia tlenkiem węgla.

17 Strona 17/42 Wnikanie CO jest możliwe wyłącznie poprzez drogi oddechowe. Początkowe objawy zatrucia sygnalizowane są poprzez pojawienie się bólu w skroniach, miganie w oczach oraz przyśpieszenie tętna i wymioty. Dalsze przebywanie w strefie działania CO może wywołać objawy zamroczenia, porażenia kończyn a nawet szybki zgon. Poszkodowanym, którzy ulegli zatruciu należy podać jak najszybciej tlen do oddychania by przyśpieszyć wydalanie tlenku węgla, należy też zapewnić spokój i zabezpieczyć przed utratą ciepła Działanie dwutlenku węgla na organizm ludzki. Dwutlenek węgla CO 2 jest gazem bezbarwnym, niepalnym i cięższym od powietrza. Zwiększona zawartość dwutlenku węgla w powietrzu powoduje początkowo wzmożoną wentylację płuc poprzez zwiększenie się częstotliwości i głębokości oddechu. Górna granica stężenia może przekraczać zawartość 8 9 %, dalszy wzrost stężenia powoduje wyłączenie funkcjonowania ośrodka oddechowego i stopniowo prowadzi do ustania wymiany gazowej w płucach. Niemożność wydalania CO 2 z organizmu przez płuca powoduje wzrost stężenia tego gazu we krwi, następuje wówczas zatrzymanie pracy ośrodka oddychania oraz zgon przez uduszenie. Podstawowymi objawami toksycznego działania gazu są m. in. zawroty i bóle głowy, uczucie duszności, omdlenia oraz utrata przytomności. Z uwagi na większy ciężar cząsteczkowy powietrza, dwutlenek węgla powstający podczas pożaru gromadzi się przeważnie w dolnych płaszczyznach pomieszczenia, często przekraczając dopuszczalne stężenie które wynosi 0,8 1 %. Pomocy należy udzielać poprzez wyniesienie zatrutego z zagrożonej atmosfery na świeże powietrze, można podawać tlen lub stosować sztuczne oddychanie Zagrożenie spowodowane innymi toksycznymi związkami. Poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi podczas pożaru są powstające toksyczne opary, gazy i pyły, które wydzielają się w dużej ilości w czasie spalania. Oprócz

18 Strona 18/42 dwutlenku węgla i tlenku węgla są to m. in. tlenek siarki, pięciotlenek fosforu, tlenki azotu, pary cyjanowodoru, chlorowodorów i siarkowodorów. Substancje te najczęściej poprzez układ oddechowy dostają się do organizmu człowieka wywołując zatrucia, a przy większych stężeniach śmierć cyjanowodór 0,02 %, dwutlenek siarki 0,3 %, tlenek azotu 0,05 % ( stężenie śmiertelne po min. ) Niektóre substancje działają natychmiast, inne mogą wywołać objawy zatrucia nawet z kilkugodzinnym opóźnieniem. Ze względu na działanie możemy podzielić trucizny na: 1) trucizny o działaniu duszącym są to takie związki, które blokują drogi przenoszenia tlenu z płuc do tkanek lub działają porażająco na ośrodek oddechowy znajdujący się w mózgu, na przykład działanie tlenku węgla, 2) trucizny o działaniu narkotycznym są to substancje, które działają w szczególności na układ nerwowy: związki benzenu i dwusiarczku węgla. 3) trucizny o działaniu drażniącym które powodują zmiany zapalne bezpośrednio w miejscu działania lub w obrębie górnych i niższych odcinków dróg oddechowych, np. amoniak, chlorowodór, chlor, tlenki azotu i inne. Substancje toksyczne mogą przedostawać się do organizmu człowieka poprzez drogi oddechowe, przewód pokarmowy oraz skórę. Szybkość działania trucizn zależy od stanu w jakim one się znajdują. Najszybciej działają trucizny w stanie gazowym, wolniej te które znajdują się w stanie ciekłym, a najwolniej działają trucizny w stanie stałym. Substancje toksyczne wchłaniane są do organizmu w postaci gazowej, jako pyły, pary, mgły lub dym. Najbardziej niebezpieczne są trucizny, które przedostały się do pęcherzyków płucnych i następnie do krwiobiegu. Trucizny mogą w organizmie zakłócać prace układu nerwowego, uniemożliwić wymianę gazową w płucach lub uszkodzić takie narządy jak wątroba i nerki. Ciała trujące mogą w organizmie ludzkim podlegać przemianom biochemicznym, łącząc się ze związkami występującymi w normalnych procesach fizjologicznych ustroju. Część z nich może zostać po pewnym czasie wydalona na zewnątrz poprzez drogi oddechowe, przewód pokarmowy lub nerki. Są też związki, które mogą odkładać się w organizmie np.: ołów i rtęć.

19 Strona 19/42 W czasie akcji gaśniczo ratowniczej stosowanie wody oraz piany powoduje zmniejszenia stężenia związków toksycznych. ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 5.1. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Wszyscy pracownicy w przypadku zaistnienia pożaru, lub innego miejscowego zagrożenia na terenie obiektu zobowiązani są do czynnego włączenia się do akcji ratowniczo-gaśniczej, zmierzającej do likwidacji pożaru lub innego zdarzenia. Obowiązki te, dotyczą w szczególności: Natychmiastowego alarmowania najbliższej jednostki straży pożarnej lub innej jednostki ratowniczej o zdarzeniach (pożarze lub innych miejscowych zagrożeniach); Alarmowanie o zaistniałych zdarzeniach przełożonych oraz pracowników według Instrukcji Alarmowania; Podjęcie przed przybyciem służb ratowniczych, akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego jak i innego sprzętu ratowniczego, znajdującego się na terenie obiektu; Wykonywania czynności ratowniczych zgodnie z poleceniami osoby (pracownika obiektu), która przed przybyciem odpowiednich służb ratowniczych kieruje działaniami ratowniczo gaśniczymi, a po przybyciu służb podporządkowania się kierownikowi akcji; Udzielania kierownikowi akcji wszelkich informacji mogących przyczynić się do szybkiej i właściwie przeprowadzonej akcji a w szczególności: - podać charakter zdarzenia, -czy zagrożone jest życie ludzkie, - wymienić pomieszczenia w którym nastąpiło zdarzenie i pomieszczenia bezpośrednio zagrożone, - czy został odcięty dopływ prądu, - inne istotne informacje niezbędne do skutecznego prowadzenia akcji

20 Strona 20/42 ratowniczo-gaśniczej UPRAWNIENIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASIE AKCJI RATOWNICZO-GAŚNIECZEJ 1.Do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń powołana jest PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA. 2.Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tej akcji, mają prawo do korzystania z: a/ dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych, b/ komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych. 3.W okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo zarządzenia: a/ ewakuacji ludzi i mienia z terenu objętego akcją ratowniczą, w szczególności gdy: - istnieje możliwość rozprzestrzenienia się pożaru, - usytuowanie mienia utrudnia prowadzenia działania ratowniczego, b/ koniecznych prac wyburzeniowych, w sytuacjach : - zagrożenia ludzi i mienia, - potrzeby dotarcia do źródeł zagrożenia w celu jego rozpoznania, - potrzeby użycia środków gaśniczych, - potrzeby zapewnienia dróg dojścia i ewakuacji, c/ wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym, w celu: - zapewnienia właściwego ustawienia i eksploatacji sprzętu ratowniczego, - zapewnienia dróg komunikacyjnych, - eliminacji zagrożeń powodowanych przez środki komunikacji, d/ udostępnienia pojazdów, środków i przedmiotów niezbędnych do akcji ratowniczej, e/ zakazu przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej. 4. Kierujący akcją strażak ma prawo : a/ żądania niezbędnej pomocy od: -instytucji państwowych,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C),

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z póź. zm. ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy Przeglądy Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej (Okresowa kontrola instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń,

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna 2016/2017 1

Kampania społeczna 2016/2017 1 Kampania społeczna 2016/2017 1 Tylko w 2015 r. 7414 osób trafiło do szpitala (pożary + tlenek węgla), 512 osób zginęło w pożarach, 50 osób zmarło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. 2 Pożary mieszkań Problem

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna 2016/2017

Kampania społeczna 2016/2017 1 Kampania społeczna 2016/2017 TYLKO W 2015 R. 7414 osób trafiło do szpitala (pożary + tlenek węgla), 512 osób zginęło w pożarach, 50 osób zmarło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. 2 POŻARY MIESZKAŃ Problem

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455;

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r.

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa w szkole

Ochrona przeciwpożarowa w szkole Ochrona przeciwpożarowa w szkole POŻAR: SPALANIE: to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. to proces utleniania do przebiegu którego potrzebne są: Tlen Materiał palny Czynnik

Bardziej szczegółowo

PZ PP. Tarnowskie Góry r.

PZ PP. Tarnowskie Góry r. 31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znak E100 Wyjście ewakuacyjne Rozmiar (cm) 30x60 40x80 Podłoże E101 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) E102 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w

Bardziej szczegółowo

BHP ochrona przeciwpożarowa. M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej

BHP ochrona przeciwpożarowa. M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej BHP ochrona przeciwpożarowa M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej Definicja spalania Złożony fizykochemiczny proces wzajemnego oddziaływania materiału palnego (paliwa) i tlenu (utleniacza). Procesowi

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie..

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. # Nazwa budynku i pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia prac Imiona i nazwiska spawaczy Imię i nazwisko kontrolującego Godzina przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo Lublin, ul. Jaczewskiego2 Prowadzona działalność Instytut naukowo- badawczy z kliniką Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ CO TO JEST EWAKUACJA DORAŹNA? Ewakuacja (łac. evacuatio opróżnianie; znikanie) to zorganizowane przemieszczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego REGULAMIN EWAKUACJI NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO ZAGROŻENIA w GIMNAZJUM w PROSZOWICACH Organizacja i warunki Ewakuacja

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Kampania społecznoedukacyjna. NIE dla czadu! Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Kampania społecznoedukacyjna. NIE dla czadu! Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Kampania społecznoedukacyjna NIE dla czadu! Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, październik 2012 CZYM JEST TLENEK WEGLA? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Na podstawie Art.209 2 1 ust.2 ustawy Kodeks pracy POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ I INNEGO MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów muzealnych i zabytkowych kierunki i zakres doskonalenia

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów muzealnych i zabytkowych kierunki i zakres doskonalenia Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów muzealnych i zabytkowych kierunki i zakres doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA I. Alarmowanie. Każdy, kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie, zobowiązany jest niezwłocznie: 1. Powiadomić o powstałym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo