Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis"

Transkrypt

1 Strona 1/42 Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis Nadzorowany Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Zatwierdził: Specjalista Stanowisko Specjalista St Inspektor Stanowisko Dyrektor Naczelny WSS Stanowisko Przewodniczący Komitetu ds. Standardów, Procedur i Instrukcji wydania: Podpis Podpis Podpis Podpis Grzegorz Krzysztofiak Imię i Nazwisko Czesław Krasowski Zdzisław Sułot Imię Nazwisko Janusz Jerzak Imię i Nazwisko Konrad Leśniakowski Imię i Nazwisko 1. TRYB POSTĘPOWANIA

2 Strona 2/42 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zwana dalej Instrukcją stanowi realizację postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz ). W przypadku zmiany funkcji użytkowej, rozbudowy itp. obiektu, należy je uwzględnić w powyższym opracowaniu lub opracować nową Instrukcję bezpieczeństwa, która uwzględniałaby wszystkie zmiany w budynku, w innym przypadku opracowanie podlega okresowej aktualizacji. Obliguje ona właścicieli, zarządców do opracowania wyżej wymienionych Instrukcji, które powinny zawierać następujące zagadnienia: charakterystykę pożarową obiektu, zagrożenia pożarowego, sposoby zabezpieczania pomieszczeń przed powstaniem pożaru, sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Ponadto w Instrukcji znalazły się zagadnienia dotyczące sposobu postępowania w czasie prac pożarowo niebezpiecznych, podręczny sprzęt gaśniczy, obowiązki pracowników, szkolenie z zakresu ochrony ppoż. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych.

3 Strona 3/42 Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2) wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w przepisach, 3) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 4) przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej i zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 5) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia Wykorzystanie opracowania Instrukcja może być wykorzystana do szkolenia pracowników, postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia w obiekcie, sposobów zabezpieczenia budynku przed pożarem Terminologia użyta w opracowaniu 1) pracach niebezpiecznych pożarowo - rozumie się przez to prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, 2) systemie sygnalizacji pożarowej rozumie się przez to instalację sygnalizacyjno alarmową służącą do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, 3) materiałach niebezpiecznych pożarowo - rozumie się przez to ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55 o C, gazy palne, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne, ciała stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, ciała stałe palne utleniające o temperaturze rozkładu poniżej 21 o C, ciała stałe jednorodne o temperaturze samozapalenia poniżej 200 o C oraz materiały mające skłonności do samozapalenia,

4 Strona 4/42 4) pasie przeciwpożarowym - rozumie się przez to system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym lub powierzchni wylesionych i oczyszczonych do warstwy mineralnej, 5) strefie pożarowej - rozumie się przez to przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni, 6) strefie pożarowej składowiska - rozumie się przez to powierzchnię składowiska oddzieloną od innych obiektów budowlanych, tak jak budynek magazynowy o tej samej gęstości obciążenia ogniowego - wolnym pasem terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalna lub ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, mającą jednak klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż REI 120 i wysokość przekraczającą poziom składowania co najmniej o 0,5 m, 7) strefie zagrożenia wybuchem rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości, 8) technicznych środkach zabezpieczenia przeciwpożarowego - rozumie się przez to urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, 9) terenie przyległym - rozumie się przez to pas terenu wokół obiektu o szerokości równej minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, określone w przepisach techniczno - budowlanych, 10) sprzęcie i urządzeniach ratowniczych - rozumie się przez to maski ucieczkowe, rękawy ratownicze, drabiny ewakuacyjne, okna umożliwiające ekipom ratowniczym dostęp do budynku z zewnątrz, a także urządzenia przeciwpaniczne specjalne urządzenia instalowane na drzwiach ewakuacyjnych, umożliwiające łatwe i pewne otwarcie drzwi zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi od wewnątrz pomieszczenia, na korytarzach lub klatkach schodowych, bez względu na blokady i zamki, 11) urządzeniach przeciwpożarowych rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków w obiektach, w których lub przy których są zainstalowane, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, systemy sygnalizacji

5 Strona 5/42 pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe 52, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania, 12) zabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych - rozumie się przez to zabezpieczenie przed utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczność, uniemożliwiłaby bezpieczną ewakuację 13) odpowiednich warunkach ewakuacji - rozumie się przez to zespół przedsięwzięć oraz środków technicznych, zapewniający możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, 14) zagrożeniu wybuchem - rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia, 15) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - rozumie się przez to instalację wodociągową nawodnioną lub suchą, zasilaną ze źródła wody, zainstalowaną wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru, 16) hydrancie wewnętrznym - rozumie się przez to obudowany zespół, składający się z zaworu hydrantowego, odpowiedniego rodzaju węża oraz z prądownicy wodnej z zaworem odcinającym, zasilany bezpośrednio z instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 17) zaworze hydrantowym 52 rozumie się przez to ręczny zawór odcinający umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wyposażony w nasadę pożarniczą 52 umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych, 18) pompowni przeciwpożarowej - rozumie się przez to pompownię zasilającą w wodę instalację lub sieć wodociągową przeciwpożarową. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU

6 Strona 6/ LOKALIZACJA Budynek pawilonu znajduje się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, przy ul. Dojazd do posesji drogą utwardzoną od strony ulicy Koszarowej, na terenie obiektu znajdują się droga utwardzone pełniące rolę dróg ppoż. umożliwiające dotarcie do każdej jego części PRZEZNACZENIE OBIEKTU Obiekt czterokondygnacyjny kondygnacja podziemna + trzy nadziemne, połączony z istniejącym budynkiem szpitala łącznikami na poziomie piwnicy i pierwszego piętra. W budynku przy ścianach szczytowych założono dwie klatki schodowe łączące wszystkie kondygnacje, w pobliżu dźwig do transportu chorych. Dodatkowa klatka pomiędzy piwnica a parterem. Budynek szpitalny podzielony jest funkcjonalnie na następujące części: - Cześć podziemna szatnie dla personelu, depozyt ubrań pacjentów, pracownia diagnostyki obrazowej, pomieszczenia techniczne, magazynowe. Do piwnicy doprowadzono podjazd do Melexów. - Parter recepcja, AOS, poczekalnia dla pacjentów, gabinety konsultacyjne,infekcvyjna izba przyjęć, odcinek izolacyjny z niezbędnym zapleczem (dla zainfekowanych szczególnie groźnymi chorobami) - Pierwsze piętro oddział ogólno zakaźny. Sześć sal dwułóżkowych i osiem sal trzyłóżkowych. Obok wyżej wymienionych pomieszczeń znajdują się pomieszczenia socjalne i biurowe personelu. - Drugie piętro oddział kliniczny. Sześć sal dwułóżkowych, osiem sal trzyłóżkowych i dwie sale jednołóżkowe. Obok wyżej wymienionych pomieszczeń znajdują się pomieszczenia socjalne i biurowe personelu WARUNKI BUDOWLANE o Układ konstrukcyjny - żelbetowy o ściany zewnętrzne bloczki w systemie Ytong o stropy żelbetowe, filigran o ściany wewnętrzne bloczki w systemie Ytong oraz kartonowo gipsowe

7 Strona 7/42 o klatki schodowe betonowe, wydzielone na poszczególnych kondygnacjach drzwiami, o stropodach prefabrykowane płyty stropowe, przekrycie dachu blacha fałdowa INSTALACJE o instalacja sanitarna: wody zimnej i ciepłej, kanalizacji, grzewcza (węzeł cieplny) o instalacja elektryczna: oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, zasilanie urządzeń, odgromową, oświetlenie awaryjne, oddymiania grawitacyjnego, kontroli dostępu, komputerowa, teletechniczna o instalacja poczty pneumatycznej o inne instalacje: wentylacyjna, dźwigowa, gazy medyczne Główny wyłącznik ppoż. znajduje się przy wejściu głównym CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU 2.1 DOJAZD POŻAROWY Dojazd od strony ulicy Koszarowej drogą utwardzoną na teren szpitala i następnie doga wewnętrzną do każdej części obiektu. Powyższy dojazd pełni role drogo przeciwpożarowej wymaganej przepisami. 2.2 KLASYFIKACJA POŻAROWA Obiekt w częściach nadziemnych ze względu na swoją funkcję kwalifikuje się do ZL II Kategorii Zagrożenia Ludzi a ze względu na wysokość 13,5 m do grupy obiektów średniowysokich. Natomiast część podziemna do pomieszczeń o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m 2, w których nie występują strefy zagrożenia wybuchem. Ze względu na klasyfikację pożarową i wysokość obiektu, budynek spełnia wymagania stawiane klasie B odporności pożarowej. tzn: o wszystkie elementy nie rozprzestrzeniające ogień - NRO, o konstrukcja nośna - R 120, o stropy - REI 60, o ściany działowe i osłonowe - EI 30

8 Strona 8/42 o ściany zewnętrzne - EI 30, o dach konstrukcja nośna dachu - R 30 o ściany oddzielenia ppoż. - REI 120, 2.3. STREFY I ODDZIELENIA POŻAROWE Przestrzeń obiektu została podzielona na następujące strefy ppoż: o Strefa zawierająca kondygnacje I III ZL II KZL o powierzchni poniżej 3500m 2 o Strefa zawierająca kondygnacje podziemne zaliczana do PM<500 MJ/m 2 o powierzchni 765m WARUNKI EWAKUACJI W części szpitalno administracyjnej, drogami ewakuacyjnymi są korytarze na poszczególnych kondygnacjach, które prowadzą do klatek schodowych (od strony zachodniej i wschodniej) i dalej poprzez drzwi wejściowe na zewnątrz obiektu. Z poziomu piwnicy oraz pierwszego piętra istnieje połączenie poprzez korytarz z głównym kompleksem szpitalnym. PIWNICA SZATNIE SZATNIE RTG PARTER - łącznik z A-1/piwnica IZOLATKI Poczekalnia Infekcyjnej IP Poczekalnia poradni Hol wyłącznik p.poż prądu

9 Strona 9/42 I i II PIĘTRO Sale chorych Dyżurki lek ochrona Sale chorych Ordyn. - komunikacja - windy - klatki schodowe - hydranty łącznik z A-1/piętro/ 2.4. ZAOPATRZENIE WODNE: Sieć hydrantowa zewnętrzna: sieć hydrantowa przy drodze dojazdowej do budynku hydranty nadziemne 80 mm. Sieć hydrantowa wewnętrzna: zlokalizowane na poszczególnych kondygnacjach części nadziemnej - H.P /po 2 na kondygnacji zlokalizowane przy klatkach schodowych/ W części podziemnej - H.P. 52. / 3 szt./ WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKU ORAZ SPOSÓB JEGO KONSERWACJI 3.1. RODZAJE INSTALACJI PRZYDATNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZO GAŚNICZYCH Hydranty wewnętrzne Hydrant wewnętrzny to urządzenie umożliwiające podanie strumienia wody gaśniczej do ogniska pożaru, zasilane w wodę \ wewnętrznej sieci wodociągowej. Hydrant wyposażony jest w zawór odcinający oraz co najmniej jeden odcinek węża i prądownicę wodną, umieszczone w szafce hydrantowej. Hydrantów wewnętrznych używa się do gaszenia pożarów grupy A oraz do chłodzenia powierzchni przedmiotów znajdujących się w sąsiedztwie źródła ognia. Nie należy nimi gasić urządzeń będących pod napięciem. Hydrant HP 25 stanowi komplet składający się z węża półsztywnego nawiniętego na bęben, prądownicy oraz zaworu. Zasięg działania urządzenia dla odcinka węża 30 m, to 33 m. Hydrant HP 52 stanowi komplet składający się z zaworu, węża zwiniętego w krąg, prądownicy, szafki obudowy. Zasięg działania urządzenia dla odcinka węża 20 m, dla hydrantów zlokalizowanych w części podziemnej 30 m Sposób użycia hydrantu jest następujący:

10 Strona 10/42 - otworzyć drzwiczki szafki, - sprawdzić czy podłączony jest wąż i prądownica, - rozwinąć odcinek węża w całości unikając zagięć i załamań, skierować strumień wody na miejsce pożaru. Badanie hydrantów polega na wykonaniu pomiarów ciśnienia oraz wydajności, należy wykonywać je raz do roku a w przypadku węży raz na 5 lat należy dokonać próby ciśnieniowej. 3.2 PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY Podręczny sprzęt gaśniczy spełnia rolę zasadniczą w sytuacjach, kiedy istnieje możliwość ugaszenia pożarów w zarodku tj. w pierwszej fazie jego rozwoju. Funkcja podręcznego sprzętu gaśniczego polega bądź to na działaniu jednostkowym tj. chłodzenie materiału palnego, bądź to na odcięciu od niego tlenu, albo oba te mechanizmy występują jednocześnie. Ilość podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu obiektu jest wystarczająca w odniesieniu do powierzchni budynku (co najmniej masa środka gaśniczego o wadze 2 kg przypada na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w częściach zaliczonych do stref ZL (za wyjątkiem ZL IV) oraz stref produkcyjno magazynowych o obciążeniu ogniowym większym niż 500 MJ/m 2, w pozostałych przypadkach masa środka gaśniczego o wadze 2 kg przypada na każde 300 m 2 powierzchni strefy pożarowej Przy ustalaniu rodzaju sprzętu gaśniczego należy stosować następujące zasady: 1. do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego np.: drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe, 2. do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych topiących się np.: benzyn, alkoholi, olejów, tłuszczów, lakierów) stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe, proszkowe lub halonowe, 3. do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych np.: propanu, acetylenu, gazu ziemnego) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe lub halonowe, 4. do gaszenia pożarów grupy D (metali lekkich np.: magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje się gaśnice proszkowe do tego celu przeznaczone,

11 Strona 11/42 5. do gaszenia pożarów grupy F (tłuszczów i olei w urządzeniach kuchennych. metali lekkich np.: magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje się gaśnice proszkowe do tego celu przeznaczone, Rodzaj sprzętu gaśniczego jest prawidłowo dobrany do gaszenia poszczególnych materiałów znajdujących się w obiekcie. Sprzęt powinien być umieszczany w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń. Oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami. Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m, poza tym sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła w postaci pieców czy grzejników. Odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego Jako standardową jednostkę sprzętu gaśniczego użyto gaśnicy proszkowej GP-6X ABC o pojemności 6 kilogramów środka. Kubatura budynku m³ Powierzchnia użytkowa 4.000m², zabudowy 1.423m² Nr Rodzaje Norma Stan faktyczny wyposażenia w Obszar chroniony Pow. w m 2 występ. środk.gaśn. podr. sprzęt gaśniczy Materiał. A B C Typ Szt Nr Piwnica 1090,13m² 1 korytarz x x x 5 GP-6x ABC 3 Parter 982,14m² 2 korytarz x x x 10 Pierwsze piętro 984,36m² 3 korytarz x x x 10 Drugie piętro 983,80m² 4 korytarz x x x 10 GP-6x ABC 5 GP-6x ABC 5 GP-6x ABC 5

12 Strona 12/42 Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego na terenie całego obiektu jest zgodne z normami prawnymi Gaśnice proszkowe Gaśnica proszkowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak z gazem napędowym. Środek gaśniczy ( proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądowniczką przy pomocy gazu obojętnego ( azot lub dwutlenek węgla). Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zrywamy plombę i zawleczkę blokującą, uruchamiamy dźwignie lub zbijak i kierujemy strumień proszku w ognisko pożaru. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądowniczki. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej Gaśnice śniegowe Gaśnica śniegowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawór i wężyk zakończony dyszą wylotową lub w gaśnicach mniejszych króćcem obrotowym z dyszą. Wewnątrz gaśnicy znajduje się skroplony dwutlenek węgla, który po uruchomieniu pod własnym ciśnieniem wydostaje się na zewnątrz oziębiając się do temperatury ok. - 80º C. Po dostarczeniu gaśnicy w pobliże pożaru zrywamy plombę zabezpieczającą uruchamiamy zawór i kierujemy strumień dwutlenku węgla na ognisko pożaru. Działanie gaśnicze można w każdej chwili przerwać zamykając zawór. Konserwacje podręcznego sprzętu gaśniczego powinna być wykonywana nie rzadziej niż raz do roku przez firmy posiadające autoryzację producenta gaśnic Oświetlenie awaryjne Poziome drogi ewakuacyjne oraz pionowe są oświetlane w warunkach awaryjnych światłami ewakuacyjnymi zasilanymi z niezależnego źródła energii. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie może być mniejszy niż 2 godziny od chwili zaniku prądu. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie powinno być mniejsze niż 1 lux. 3.4 Oddymianie grawitacyjne

13 Strona 13/42 Funkcje oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych pełniących funkcje pionowej drogi ewakuacyjnej, spełniają klapy oddymiające umieszczone w ich stropie. Uruchamianie ich odbywa się za pomocą detektora pożaru (czujkę dymu), która pod wpływem wykrycia dymu podaje sygnał do centrali sterującej otwarciem (mechanicznym) klapy. Możliwe jest również otwarcie ich za pomocą jednego z przycisków znajdujących się na klatce schodowej. Konserwacje systemu oddymiania powinna być wykonywana nie rzadziej niż raz do roku przez firmy posiadające autoryzację producenta sytemu. CHARAKTERYSTYCZNE ZAGROŻENIA 4.1. POTENCJALNE ŹRÓDŁO POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZE - STRZENIANIA SIĘ. Najczęściej mogącymi wystąpić przyczynami powstania pożarów obiektach magazynowych oraz administracyjno biurowych są: niewłaściwe wykonane i nie konserwowane urządzenia elektryczne, nadmierne obciążenia instalacji elektrycznej, naprawa i wymiana urządzeń elektrycznych przez osoby do tego nieupoważnione, używanie przenośnych i stałych urządzeń grzewczych, pozostawienie w pomieszczeniach pootwieranych otworów okiennych, palenie i porzucanie niedopałków papierosów w miejscach niedozwolonych przez użytkowników obiektu, zaprószenie ognia przez pracowników; używanie ognia otwartego w czasie prac pożarowo niebezpiecznych i remontowych. Drogami rozprzestrzeniania się pożarów w obiekcie są : przejścia kablowe: energetyczne, przejścia rurowe instalacji występujących w obiekcie ( wod-kan.), wentylacji, Ze względu na techniczne zabezpieczenia wyżej wymienionych przejść pomiędzy strefami pożarowymi, rozprzestrzenienie się ognia i dymu jest możliwe tylko w obrębie tych stref.

14 Strona 14/42 ZAGROŻENIE SPOWODOWANE POŻAREM. Pożary w budynkach szpitalnych stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Pożar jest również poważnym zagrożeniem dla sprzętu medycznego, technicznego oraz wyposażenia szpitalnych pomieszczeń. Szczególnie w szpitalach pożar wywołuje wśród chorych zdenerwowanie i psychozę lękową, która w warunkach niesprzyjających w dużych zbiorowiskach ludzkich może doprowadzić do tragicznych skutków. Niebezpieczeństwo powstaje wówczas gdy zachodzi nagła potrzeba ewakuacji ludzi wynikająca z bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego pożarem lub na skutek gwałtownego rozprzestrzeniania się gazów i dymów pożarowych. Chorzy przebywający w szpitalu nie są w stanie zawsze szybko i o własnych siłach opuścić zagrożone miejsca gdyż znaczna część z nich ma ograniczoną zdolność poruszania się. Bodźce zewnętrzne takie jak: dym, płomienie oraz wysoka temperatura mogą powodować u chorych znaczne osłabienie odporności psychicznej co w pewnych, sprzyjających okolicznościach może doprowadzić do wywołania wśród ludzi paniki ZAGROŻENIE BEZPOŚREDNIE ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI W WYNIKU DZIAŁANIA POŻARU. Pożar w pomieszczeniach szpitalnych - szczególnie zamkniętych, tam gdzie nie ma dopływu świeżego powietrza jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi powodując szereg szkodliwych zjawisk, z których najbardziej niebezpieczne to: - bezpośrednie działanie płomieni i wysokich temperatur, - niedobór tlenu w otoczeniu strefy spalania, - zadymienie, - występowanie toksycznych substancji, Zagrożenie spowodowane promieniowaniem cieplnym.

15 Strona 15/42 Bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi w czasie trwania pożaru wewnątrz pomieszczeń budynku do którego nie dopływa powietrze z zewnątrz spowodowane jest działaniem wysokiej temperatury promieniowania cieplnego. Temperatura promieniowania cieplnego może osiągać wartość 800 O C, a temperatura płomieni nawet 1200 O C 1600 O C. Ludzki organizm w powietrzu suchym może przebywać do kilku minut w temperaturze 80 O C 100 O C, a w powietrzu wilgotnym w temperaturze 50 O C 60 O C. W przypadku temperatur wyższych lub gdy czas przebywania w strefie oddziaływania cieplnego jest dłuższy mogą wystąpić u ludzi oparzenia, udary cieplne, utrata przytomności, a nawet śmierć. Czas działania temperatury promieniowania cieplnego na organizm człowieka podczas pożaru zależy od natężenia strumienia cieplnego. Bezpieczne oddziaływanie temperatury na ludzki organizm w początkowej fazie pożaru jest w granicach 1,5 2,0 minut. Promieniowanie cieplne posiada zakres fal elektromagnetycznych w granicach µm i ma zdolność przenikania do tkanek na znaczną głębokość. Przy jednakowych natężeniach promieniowania cieplnego, fale dłuższe powodują podnoszenie się temperatury skóry, na którą działają, natomiast fale krótsze powodują podwyższenie temperatury warstw głębszych skóry i tkanek. Promieniowanie cieplne w czasie pożaru jest najpoważniejszym czynnikiem dla organizmu człowieka. W wyniku silnego działania płomieni i żaru na organizm człowieka podczas pożaru w temperaturze powyżej 500 O C niezależnie od czasu działania następuje oparzenie III stopnia części ciała, które były nieosłonięte. Oparzenie III stopnia charakteryzuje się występowaniem martwej skóry, zwęglonej i popękanej. W oparzeniach II stopnia występują charakterystyczne pęcherze zaś w I stopniu skóra jest wysuszona, silnie zaczerwieniona oraz mogą występować nieznaczne obrzęki. Najbardziej niebezpieczne są oparzenia: głowy, szyi, podbrzusza i okolic stawowych Zagrożenie spowodowane obniżeniem koncentracji tlenu. W czasie trwania pożaru w pomieszczeniu zamkniętym pobierany jest z powietrza tlen, który jest niezbędny do podtrzymania procesu spalania. Powoduje to zmniejszanie się jego

16 Strona 16/42 procentowej zawartości w składzie powietrza co ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Dopuszczalna granica obniżenia się zawartości tlenu w powietrzu wynosi % ponieważ w tych warunkach przy normalnym ciśnieniu 1013 hpa hemoglobina czerwonych ciałek krwi nasycona jest tlenem w 95 %. Obniżenie tej wartości tlenu we krwi powoduje występowanie głodu tlenowego w organizmie ludzkim. Przy stężeniu % w powietrzu występuje wzmożona częstotliwość ruchów oddechowych i przyśpieszenie tętna, a dalszy spadek stężenia powoduje zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów. Przy stężeniu tlenu w powietrzu do 6-10 % występują u ludzi mdłości, wymioty, utrata zdolności poruszania się, a po pewnym czasie utrata przytomności i śpiączka. Przy dalszym zmniejszaniu się zawartości tlenu w pomieszczeniach zamkniętych w ciągu kilku minut ustaje akcja serca Toksyczne działanie tlenku węgla. Tam gdzie zachodzi proces niezupełnego spalania substancji zawierających w swym składzie węgiel wytwarza się przede wszystkim tlenek węgla. Im dostęp tlenu do strefy spalania jest mniejszy tym więcej tworzy się tlenku węgla. W zależności od zawartości tlenu w powietrzu spalanie może być całkowite lub niecałkowite. Przy niecałkowitym spalaniu produktami są: wodór, węgiel, tlenek węgla oraz inne związki. Tlenek węgla jest gazem duszącym, a jego toksyczne działanie wynika z tego, że łączy się z hemoglobiną krwi tworząc związek zwany karboksyhemoglobiną. Hemoglobina, która została zablokowana tlenkiem węgla nie jest zdolna do łączenia się z tlenem i przenoszenia go do komórek w organizmie. Nasilający się głód tlenowy organizmu może doprowadzić w krańcowym przypadku do zgonu. Proces ten jest jednak odwracalny i przy spadku stężenia tlenku węgla w powietrzu następuje rozkład karboksyhemoglobiny. Zatrucie śmiertelne może nastąpić już przy stężeniu 1,10 % CO w powietrzu w ciągu kilku minut co może mieć miejsce przy spalaniu się dużej ilości materiałów w pomieszczeniach o małych powierzchniach. Wzrost stężenia tlenku węgla w czasie trwania pożaru może spowodować zjawisko niedoboru tlenowego, które powstaje na skutek szybkiego spalania co jest sygnałem niebezpieczeństwa zatrucia tlenkiem węgla.

17 Strona 17/42 Wnikanie CO jest możliwe wyłącznie poprzez drogi oddechowe. Początkowe objawy zatrucia sygnalizowane są poprzez pojawienie się bólu w skroniach, miganie w oczach oraz przyśpieszenie tętna i wymioty. Dalsze przebywanie w strefie działania CO może wywołać objawy zamroczenia, porażenia kończyn a nawet szybki zgon. Poszkodowanym, którzy ulegli zatruciu należy podać jak najszybciej tlen do oddychania by przyśpieszyć wydalanie tlenku węgla, należy też zapewnić spokój i zabezpieczyć przed utratą ciepła Działanie dwutlenku węgla na organizm ludzki. Dwutlenek węgla CO 2 jest gazem bezbarwnym, niepalnym i cięższym od powietrza. Zwiększona zawartość dwutlenku węgla w powietrzu powoduje początkowo wzmożoną wentylację płuc poprzez zwiększenie się częstotliwości i głębokości oddechu. Górna granica stężenia może przekraczać zawartość 8 9 %, dalszy wzrost stężenia powoduje wyłączenie funkcjonowania ośrodka oddechowego i stopniowo prowadzi do ustania wymiany gazowej w płucach. Niemożność wydalania CO 2 z organizmu przez płuca powoduje wzrost stężenia tego gazu we krwi, następuje wówczas zatrzymanie pracy ośrodka oddychania oraz zgon przez uduszenie. Podstawowymi objawami toksycznego działania gazu są m. in. zawroty i bóle głowy, uczucie duszności, omdlenia oraz utrata przytomności. Z uwagi na większy ciężar cząsteczkowy powietrza, dwutlenek węgla powstający podczas pożaru gromadzi się przeważnie w dolnych płaszczyznach pomieszczenia, często przekraczając dopuszczalne stężenie które wynosi 0,8 1 %. Pomocy należy udzielać poprzez wyniesienie zatrutego z zagrożonej atmosfery na świeże powietrze, można podawać tlen lub stosować sztuczne oddychanie Zagrożenie spowodowane innymi toksycznymi związkami. Poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi podczas pożaru są powstające toksyczne opary, gazy i pyły, które wydzielają się w dużej ilości w czasie spalania. Oprócz

18 Strona 18/42 dwutlenku węgla i tlenku węgla są to m. in. tlenek siarki, pięciotlenek fosforu, tlenki azotu, pary cyjanowodoru, chlorowodorów i siarkowodorów. Substancje te najczęściej poprzez układ oddechowy dostają się do organizmu człowieka wywołując zatrucia, a przy większych stężeniach śmierć cyjanowodór 0,02 %, dwutlenek siarki 0,3 %, tlenek azotu 0,05 % ( stężenie śmiertelne po min. ) Niektóre substancje działają natychmiast, inne mogą wywołać objawy zatrucia nawet z kilkugodzinnym opóźnieniem. Ze względu na działanie możemy podzielić trucizny na: 1) trucizny o działaniu duszącym są to takie związki, które blokują drogi przenoszenia tlenu z płuc do tkanek lub działają porażająco na ośrodek oddechowy znajdujący się w mózgu, na przykład działanie tlenku węgla, 2) trucizny o działaniu narkotycznym są to substancje, które działają w szczególności na układ nerwowy: związki benzenu i dwusiarczku węgla. 3) trucizny o działaniu drażniącym które powodują zmiany zapalne bezpośrednio w miejscu działania lub w obrębie górnych i niższych odcinków dróg oddechowych, np. amoniak, chlorowodór, chlor, tlenki azotu i inne. Substancje toksyczne mogą przedostawać się do organizmu człowieka poprzez drogi oddechowe, przewód pokarmowy oraz skórę. Szybkość działania trucizn zależy od stanu w jakim one się znajdują. Najszybciej działają trucizny w stanie gazowym, wolniej te które znajdują się w stanie ciekłym, a najwolniej działają trucizny w stanie stałym. Substancje toksyczne wchłaniane są do organizmu w postaci gazowej, jako pyły, pary, mgły lub dym. Najbardziej niebezpieczne są trucizny, które przedostały się do pęcherzyków płucnych i następnie do krwiobiegu. Trucizny mogą w organizmie zakłócać prace układu nerwowego, uniemożliwić wymianę gazową w płucach lub uszkodzić takie narządy jak wątroba i nerki. Ciała trujące mogą w organizmie ludzkim podlegać przemianom biochemicznym, łącząc się ze związkami występującymi w normalnych procesach fizjologicznych ustroju. Część z nich może zostać po pewnym czasie wydalona na zewnątrz poprzez drogi oddechowe, przewód pokarmowy lub nerki. Są też związki, które mogą odkładać się w organizmie np.: ołów i rtęć.

19 Strona 19/42 W czasie akcji gaśniczo ratowniczej stosowanie wody oraz piany powoduje zmniejszenia stężenia związków toksycznych. ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 5.1. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Wszyscy pracownicy w przypadku zaistnienia pożaru, lub innego miejscowego zagrożenia na terenie obiektu zobowiązani są do czynnego włączenia się do akcji ratowniczo-gaśniczej, zmierzającej do likwidacji pożaru lub innego zdarzenia. Obowiązki te, dotyczą w szczególności: Natychmiastowego alarmowania najbliższej jednostki straży pożarnej lub innej jednostki ratowniczej o zdarzeniach (pożarze lub innych miejscowych zagrożeniach); Alarmowanie o zaistniałych zdarzeniach przełożonych oraz pracowników według Instrukcji Alarmowania; Podjęcie przed przybyciem służb ratowniczych, akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego jak i innego sprzętu ratowniczego, znajdującego się na terenie obiektu; Wykonywania czynności ratowniczych zgodnie z poleceniami osoby (pracownika obiektu), która przed przybyciem odpowiednich służb ratowniczych kieruje działaniami ratowniczo gaśniczymi, a po przybyciu służb podporządkowania się kierownikowi akcji; Udzielania kierownikowi akcji wszelkich informacji mogących przyczynić się do szybkiej i właściwie przeprowadzonej akcji a w szczególności: - podać charakter zdarzenia, -czy zagrożone jest życie ludzkie, - wymienić pomieszczenia w którym nastąpiło zdarzenie i pomieszczenia bezpośrednio zagrożone, - czy został odcięty dopływ prądu, - inne istotne informacje niezbędne do skutecznego prowadzenia akcji

20 Strona 20/42 ratowniczo-gaśniczej UPRAWNIENIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASIE AKCJI RATOWNICZO-GAŚNIECZEJ 1.Do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń powołana jest PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA. 2.Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tej akcji, mają prawo do korzystania z: a/ dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych, b/ komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych. 3.W okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo zarządzenia: a/ ewakuacji ludzi i mienia z terenu objętego akcją ratowniczą, w szczególności gdy: - istnieje możliwość rozprzestrzenienia się pożaru, - usytuowanie mienia utrudnia prowadzenia działania ratowniczego, b/ koniecznych prac wyburzeniowych, w sytuacjach : - zagrożenia ludzi i mienia, - potrzeby dotarcia do źródeł zagrożenia w celu jego rozpoznania, - potrzeby użycia środków gaśniczych, - potrzeby zapewnienia dróg dojścia i ewakuacji, c/ wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym, w celu: - zapewnienia właściwego ustawienia i eksploatacji sprzętu ratowniczego, - zapewnienia dróg komunikacyjnych, - eliminacji zagrożeń powodowanych przez środki komunikacji, d/ udostępnienia pojazdów, środków i przedmiotów niezbędnych do akcji ratowniczej, e/ zakazu przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej. 4. Kierujący akcją strażak ma prawo : a/ żądania niezbędnej pomocy od: -instytucji państwowych,

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Nauk Biologicznych(A-8) Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 OPRACOWAŁ : ZATWIERDZIŁ : Poznań, styczeń 2015r 2 Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i zakres opracowania. 5 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych pożarem oraz wybuchem podstawowe pojęcia oraz wymagania związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych. Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu ul. Malczewskiego 16

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu ul. Malczewskiego 16 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu ul. Malczewskiego 16 Wykonał: Radom, styczeń 2012 r. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 2 Karta aktualizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Dla Obiektu Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu ul. Godlewskiego 1 OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Elbląg, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP - ZASADNOŚĆ OPRACOWANIA, ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla obiektów: KARPOL Spółka z o.o. mieszczących się: w Pile, przy Al. Wojska Polskiego 66 Opracował: Zatwierdził: Piła, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI: I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) Dz.U.10.109.719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 109 9116 Poz. 719 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach LOKALIZACJA : 40-752 Katowice ul. Medyków 2a tel. (032) 252-86-62 Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego. TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A

Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego. TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego Opracowana dla TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A Data aktualizacji: 28.08. 2012 r. Bryg.w st. spocz. inż. Antoni Filapek.. Mgr inż.pawe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski Inwestuj w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wojciech Witkowski Zakres materiału Akty prawne Rodzaje systemów przeciwpożarowych Wymagania dotyczące obiektów Szkolenia z zakresu ppoż. Ewakuacja Kontrola

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 4 w Sanoku ulica Jana Pawła II nr 25

Gimnazjum Nr 4 w Sanoku ulica Jana Pawła II nr 25 Gimnazjum Nr 4 w Sanoku ulica Jana Pawła II nr 25 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Instrukcje aktualizował: Specjalista ds. BHP i P.poż. inż. Krzysztof Krochmal SANOK P A Ź D Z I E R N I K

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo