Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu."

Transkrypt

1 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Adres, właściciel, zarządzający Określenie typu składowiska Obiekty składowiska, urządzenia techniczne Zatrudnienie i wyposażenie sprzętowe WYMAGANE KWALIFIKACJE DYREKTORA SKŁADOWISKA ODPADÓW ZABEZPIECZENIE SKŁADOWISKA, GODZINY PRACY Na składowisku zakazuje się składowania odpadów: RODZAJE SKŁADOWANYCH ODPADÓW Odpady zakazane do składowania na składowisku Rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku Rodzaje odpadów stosowane jako warstwy izolacyjne składowanych odpadów, do budowy wałów kwatery oraz do odkażania deponowanych odpadów ELEMENTY SELEKCJI ODPADÓW EKSPLOATACJA SKŁADOWISKA Obowiązki eksploatatora wynikające z przepisów Ustawy Prawo budowlane, o odpadach oraz o wprowadzeniu ustawy Podstawowe obowiązki technologiczne obsługi Przyjmowanie odpadów na eksploatowaną kwaterę Ewidencja przyjmowanych na składowisko odpadów Technologia składowania odpadów Gospodarka ściekami Brodzik dezynfekcyjny Studnie odgazowania Waga Urządzenia drenażu i zagospodarowania odcieku Drenaż odcieku Studnia połączeniowo-syfonowa Przepompownia odcieku zapewniająca przetłoczenie go do zbiornika Zbiornik odcieku Rurociąg tłoczny odcieków ze składowiska na oczyszczalnię ZE Blachownia Przenośna instalacja do rozlewu odcieków Zapora kierująca pojazdy Drogi i place wewnętrzne ZASADY PROWADZENIA PRAC W STUDNIACH I POMPOWNI Zasady prowadzenia prac w studniach i pompowni Brodzik dezynfekcyjny POZOSTAŁE OBOWIĄZKI SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH WYMAGANIA BHP I PRZECIWPOŻAROWE

2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie pt. Instrukcja obsługi i eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Sławięcicach zostało wykonane na podstawie zlecenia Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem przedmiotowego opracowania jest podanie wytycznych prowadzenia eksploatacji składowiska odpadów w sposób zgodny z zasadami technologicznymi obowiązującymi dla składowisk odpadów w celu minimalizacji oddziaływania obiektu na otoczenie. Zakresem instrukcja obejmuje zarówno zasady deponowania odpadów w kwaterze nr 2 oraz obsługę obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie składowiska. Instrukcję wykonano w zakresie określonym w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628). 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz.U. nr 62, poz. 628, z póź. zm. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. nr 62, poz. 627, z póź. zm. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 89, poz z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. Nr 132, poz. 622, z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie ustawy ( Dz. U. Nr 100, poz ) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112, poz.1206 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz.U. Nr 152, poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych Dz. U. Nr 152, poz.1737 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny ( Dz. U. Nr 191, poz.1595 ) Wymagania BHP przy projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno - ściekowych w gospodarce komunalnej - CTBK - Warszawa wrzesień 1989r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96 poz. 438 z dnia r.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 poz. 437 z dnia r.). Zarządzenie Ministra G.T. i OŚ z dnia r. w sprawie zaopatrzenia w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach i zakładach gospodarki terenowej i ochrony środowiska (Dz.U. Nr 3 poz. 18). 2

3 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach (Dz.U. Nr 13 poz.43). Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia energetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 poz.473). Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (M.P.Nr 8 poz.75). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchwała Rady Ministrów nr 44 z r w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej MP 90/14/109 z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia Kodeks Pracy. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, (Dz. U. Nr 147, poz. 1229) Projekt Budowlany składowiska odpadów komunalnych dla gminy Kędzierzyn-Koźle wykonany przez Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne "POLWOD", Opole, 1996r Projekt prac geologicznych dla potrzeb odwiercenia piezometrów przy nowo budowanym składowisku odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, dzielnica Sławięcice wykonany przez GEOWIERT Usługi Geologiczne, Gabriel Marek Rzepka, Opole, maj 1996r. Operat geologiczno-inżynierski z wykonanych piezometrów przy składowisku odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, dzielnica Sławięcice wykonany przez GEOWIERT Usługi Geologiczne, Gabriel Marek Rzepka, Opole, czerwiec 1997r. Projekt Techniczno-Wykonawczy etapowej rekultywacji poszczególnych poziomów obwałowania składowiska odpadów w Sławięcicach wykonany przez PROJWES S.C. Opole, maj 2000r. Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach wykonany przez Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne "POLWOD", Opole, kwiecień 1997r Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, pismo nr UA-7331O/09/95 z dnia r, wydana przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na budowę, pismo nr UAN-7351/195/96 z dnia Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na budowę zmiana w części dot. wykonania kwatery składowania odpadów, pismo nr UAN-7351/195/96 z dnia Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, pismo nr UAN-7356/37/97 z dnia r. Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle, pismo nr UA /02 z dnia r. Świadectwo legalizacji wagi samochodowej Ocena stanu technicznego obiektów i infrastruktury technicznej składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach, gm. Kędzierzyn-Koźle wykonana przez PE INTEREKO, maj 2001r. Raporty z monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach wykonane przez P.E. INTEREKO w latach

4 Raporty z monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach wykonane przez HI-EKO w latach Wyniki pomiarów natężenia hałasu w otoczeniu składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach wykonane przez HI-EKO, maj 2002r. Przegląd ekologiczny składowiska odpadów w Kędzierzynie-Koźlu opracowany przez Aleksandrę Pastusiak, czerwiec CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 4.1. Adres, właściciel, zarządzający Składowisko położone jest na gruntach miasta Kędzierzyn-Koźle (działki nr 38/3, 39/2, 93, 94, 1126, 40/2, 38/4) w dzielnicy Sławięcice. Adres obiektu: Kędzierzyn-Koźle, ul. Naftowa 7. Składowisko od samego początku eksploatowane jest przez zakład budżetowy gminy Kędzierzyn-Koźle Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, adres j/w. Od centrum Kędzierzyna oddalone jest o około 4 km. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 3 km. Składowisko z czterech stron otoczone jest lasem. Teren zajmowany przez składowisko stanowił nieużytek Określenie typu składowiska Składowisko odpadów gminy Kędzierzyn-Koźle jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych - zgodnie z art.50.1 ustawy o odpadach z dnia r. Na składowisku nie zostały wydzielone części, na których są składowane odpady niebezpieczne. Odpadów niebezpiecznych nie składuje się Obiekty składowiska, urządzenia techniczne. Składowisko wyposażone jest w następujące urządzenia i obiekty: kwatera składowania odpadów studnia połączeniowo-syfonowa na przewodach odcieków przepompownia odcieków zbiornik odcieków studnia czerpna odcieków studnie odgazowania budynek magazynowo-socjalny budynek magazynowo-warsztatowy wiata garażowa brodzik dezynfekcyjny studnia czerpna wody z brodzika stanowisko mycia i dezynfekcji pojazdów 4

5 stanowisko tankowania separator zawiesin i ropopochodnych bezodpływowy zbiornik ścieków sanitarnych ogrodzenie z bramą wjazdową szer. 8m przesuwną drogi wewnętrzne i parking waga samochodowa rurociąg tłoczny odcieków (odprowadzający odcieki na przemysłową oczyszczalnię ścieków Z-dów Chemicznych Blachownia) zapora wjazdu na wagę pojazdów stacja transformatorowa zieleń ochronna Całkowita powierzchnia składowiska wynosi 7,8 ha, powierzchnia czynnej kwatery składowania odpadów 3,0 ha Składowisko, w tym kwatera nr 1, zostało wybudowane na podstawie projektu technicznego opracowanego przez Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne POLWOD Sp. z o.o. w Opolu (rok 1996), uzupełnionym w maju Obiekt oddano do użytku w czerwcu 1997 r. Ustalona w projekcie maksymalna rzędna deponowania odpadów wynosi 210,0 m npm. ( ok m ponad istniejącym terenem). Projektowana objętość geometryczna kwatery wynosi m Zatrudnienie i wyposażenie sprzętowe Na składowisku na stałe zatrudniona jest trzyosobowa prawidłową eksploatację obiektu w składzie: kierownik składowiska 1 osoba operatorzy sprzętu 3 osoby brygada odpowiedzialna za Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania składowiska i utrzymania wymaganych reżimów technologicznych składowania odpadów składowisko jest wyposażone w następujący sprzęt technologiczny i urządzenia: Kompaktor typu Ł34K (codzienne zatrudnienie na składowisku) Spychacz typu T-130 (całodzienne zatrudnienie na składowisku ) Przepompownia odcieków Zbiornik odcieków Waga samochodowa Brodzik dezynfekcyjny Ponadto obiekt wyposażony jest w sprzęt pomocniczy w postaci - metalowe wiadra ocynkowane - płotek przenośny z siatki PCV h m - węże strażackie - bosak ppoż. szt.1 szt.1 2 pompy 650 m3-40 ton - szt. 1 szt. 2 min. mb 10 min. mb 15 szt. 1 5

6 - łopaty - taczka - linka stalowa z hakiem - tyczki niwelacyjne - taśma miernicza dł.20 m - drabina stalowa dł. 4,0 m szt. szt. szt. szt. szt. szt W budynku magazynowo-socjalnym znajdują się apteczka podręczna pierwszej pomocy szt.1 szafki BHP na odzież gaśnica p.poż. regał na dokumenty składowiska krzesło biurko szt. 4 szt WYMAGANE KWALIFIKACJE DYREKTORA SKŁADOWISKA ODPADÓW art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz. U. nr 62, poz. 628 art. 34 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (DZ.U. Nr 100, poz. 1085): 1. Kierownikiem składowiska odpadów może być wyłącznie osoba, która posiada świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. 2. Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje wojewoda, po złożeniu przez zainteresowanego egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami z wynikiem pozytywnym. 3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się na wniosek zainteresowanego, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Do dołącza się odpis dyplomu lub świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie albo zaświadczenie o praktyce zawodowej oraz dowód uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzeniem egzaminu. 4. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę. 5. Kierownik istniejącego składowiska odpadów ma obowiązek w terminie do dnia 30 czerwca 2004r. uzyskać świadectwo stwierdzające kwalifikacje określone w art. 49 ust.1 ustawy o odpadach Kierownikiem składowiska jest Krzysztof Ważny legitymujący się świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie gospodarowania odpadami Nr 30 wydanym przez Wojewodę Opolskiego w dniu 20 maja 2002r. 6

7 6. ZABEZPIECZENIE SKŁADOWISKA, GODZINY PRACY. Składowisko powinno być otwarte we wszystkie dni robocze, w godzinach umożliwiających wszystkim uprawnionym dostarczanie odpadów. Poza godzinami przyjęć odpadów, musi być zamknięte aby utrzymać kontrolę nad ilością i jakością dowożonych odpadów. W tym celu należy całe składowisko ogrodzić trwałym ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych. Po godzinach pracy na składowisku brama i furtka winny być zamknięte na klucz. Klucze od bramy I furtki powinny znajdować się u: kierownika składowiska kierownika jednostki eksploatującej składowisko. Wjazd pojazdów na składowisko zabezpiecza brama wjazdowa furtką. Na wjazdowej należy umieścić tablice informacyjne o następującej treści bramie Tablica nr. 1: GMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW w Kędzierzynie-Koźlu właściciel: Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, tel Użytkownik: Miejskie Składowisko Odpadów adres: Kędzierzyn-Koźle, ul. Naftowa 7, tel dni otwarcia: w dni robocze godziny otwarcia: od 700 do 1500 Tablica nr. 2. Na składowisku zakazuje się składowania odpadów: niebezpiecznych występujących w postaci ciekłej, właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych, medycznych i weterynaryjnych, powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane odpadów zawierających PCB, dwutlenek tytanu (Ti O 2) Przed wjazdem na składowisko przy jego bramie należy ustawić znak drogowy,, ograniczenie prędkości do 5 km/h a na wysokości portierni znak,,stop. Komunikację na składowisku zapewniają drogi wewnętrzne. 7

8 7. RODZAJE SKŁADOWANYCH ODPADÓW 7.1 Odpady zakazane do składowania na składowisku Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zgodnie z art.55.1: A. Zakazuje się składowania odpadów: a) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów, b) o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych, c) medycznych i weterynaryjnych, d) powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane, e) opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm, zakaz składowania opon obowiązuje od dnia 1 lipca 2003 r. zakaz składowania części opon obowiązuje od dnia 1 lipca 2006 r. B. Zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów. C. Zabrania się składowania odpadów niebezpiecznych; zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach odpady niebezpieczne to: 1) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 lub do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy 2) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy. KATEGORIE LUB RODZAJE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH wymienione według ich charakteru lub działalności, wskutek której powstały. Lista A: Odpady wykazujące którąkolwiek z właściwości wyszczególnionych w załączniku nr 4 i które składają się z: 1. odpadów medycznych i weterynaryjnych, 2. środków farmaceutycznych, leków i związków stosowanych w medycynie lub w weterynarii, 3. środków do impregnacji lub konserwacji drewna, 4. biocydów i środków fitofarmaceutycznych, 5. pozostałości substancji stosowanych jako rozpuszczalniki, 6. halogenowanych substancji organicznych nie stosowanych jako rozpuszczalniki, z wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych, 7. soli hartowniczych zawierających cyjanki, 8. olejów mineralnych i substancji oleistych (np. z obróbki metali), 9. emulsji, mieszanin: olej-woda, węglowodór-woda, 8

9 10. substancji zawierających PCB (np. dielektryki itp.), 11. materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej (np. pozostałości podestylacyjne itp.), 12. tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów lub pokostów, 13. żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów lub spoiw, 14. substancji powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na człowieka lub środowisko jest nieznane (np. pozostałości laboratoryjne itp.), 15. środków pirotechnicznych i innych materiałów wybuchowych, 16. chemikaliów stosowanych w przemyśle fotograficznym lub do obróbki zdjęć (np. do wywoływania), 17. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanego dibenzofuranu, 18. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny. Lista B: Odpady, które zawierają którykolwiek ze składników wyliczonych w załączniku nr 3 i mają którekolwiek z właściwości wyliczonych w załączniku nr 4, i składają się z: 19. mydeł, tłuszczów lub wosków pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, 20. nie halogenowanych substancji organicznych nie stosowanych jako rozpuszczalniki, 21. nieorganicznych substancji nie zawierających metali lub związków metali, 22. popiołów lub żużli, 23. gleby i ziemi, w tym urobku z pogłębiania, 24. soli hartowniczych nie zawierających cyjanków, 25. pyłów lub proszków metalicznych, 26. zużytych materiałów katalitycznych, 27. cieczy lub szlamów zawierających metale lub związki metali, 28. pozostałości z operacji usuwania zanieczyszczeń (np. pyły z filtrów), z wyjątkiem (29), (30) i (33), 29. szlamów z płuczek, 30. szlamów z zakładów uzdatniania wody, 31. pozostałości z dekarbonizacji, 32. pozostałości z kolumn jonowymiennych, 33. osadów ściekowych, nie poddanych unieszkodliwieniu lub nie nadających się do zastosowania w rolnictwie, 34. osadów z czyszczenia zbiorników lub urządzeń, 35. urządzeń zanieczyszczonych, 36. pojemników zanieczyszczonych po produktach, które zawierały jeden lub więcej składników wymienionych w załączniku nr 3 (np. opakowania, butle gazowe itp.), 37. baterii, akumulatorów i innych ogniw elektrycznych, 38. olejów roślinnych, 39. substancji lub przedmiotów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych, 40. innych odpadów. 9

10 7.2. Rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku Rodzaje odpadów składowanych (unieszkodliwianie w procesie D5 wg załącznika nr 6 do ustawy o odpadach) na składowisku odpadów w Kędzierzynie-Koźlu wyszczególniono w poniższej tabeli; klasyfikacja odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). Wszystkie odpady mogą być składowane w sposób nie selektywny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). Odpady będą deponowane na dwóch równolegle tworzonych działkach (poletkach roboczych; wymieszane odpady grup: 02, 03, 04, 15, 16, 17 i 20 będą deponowane na działce pierwszej, wymieszane odpady grup: 1905, 1908, 1909, 1912 i 20 będą deponowane na działce drugiej. Wymiar działek roboczych, zgodnie z przyjętą technologią wynoszą 5 x 10 m. Działki należy oznakować za pomocą tablic. 1 Kod klasyfikacyjny Surowce i produkty nie nadające się do spożycia oraz przetwarzania Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa Odpady kory i korka Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w Odpady z kory i drewna Inne nie wymienione odpady Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych Inne nie wymienione odpady Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z drewna Opakowania z metali Opakowania wielomateriałowe Zmieszane odpady opakowaniowe Opakowania ze szkła Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w Tworzywa sztuczne Inne nie wymienione elementy Inne nie wymienione odpady Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia Odpady inne niż wymienione w Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Usunięte tynki, tapety, okleiny itp Drewno Szkło Tworzywa sztuczne Asfalt inny niż wymieniony w Odpadowa papa Lp. Nazwa odpadu Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa 10

11 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) Skratki Zawartość piaskowników Ustabilizowane komunalne osady ściekowe Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w Osady z dekarbonizacji wody Papier i tektura Tworzywa sztuczne i guma Szkło Tekstylia Minerały (np. piasek, kamienie) Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w Papier i tektura Szkło Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Tekstylia Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , , Tworzywa sztuczne Odpady zmiotek wentylacyjnych Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny Odpady ulegające biodegradacji Inne odpady nie ulegające biodegradacji Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady z targowisk Odpady z czyszczenia ulic i placów Odpady ze studzienek kanalizacyjnych Odpady wielkogabarytowe Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 7.3. Rodzaje odpadów stosowane jako warstwy izolacyjne składowanych odpadów, do budowy wałów kwatery oraz do odkażania deponowanych odpadów. Cześć odpadów przyjmowanych na kwaterę nr 2 służy do przykrywania dziennych działek zeskładowanych odpadów, budowy wałów (zgodnie z przyjęta technologią eksploatacji kwatery) oraz do odkażania składowanych odpadów. Do tego celu stosuje się m.in. gruz, żużel, grunt z wykopów. Działanie to ma na celu zmniejszenie emisji do powietrza odorów, zapobieganie rozwiewania odpadów, oraz zmniejszenie dopływu tlenu do złoża odpadów (w warunkach beztlenowych następuje szybki rozkład materii organicznej). Odpady wapna pokarbidowego ze względu na jego właściwości (10% zawartości stanowi Ca(OH)2) wykorzystuje się do odkażania deponowanych odpadów. Odpady te nie podlegają unieszkodliwianiu w procesie D5 (składowanie) lecz są 11

12 wykorzystywane zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy proces R14. Do celów tych stosuje się następujące rodzaje odpadów (klasyfikacja odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206): Lp Kod klasyfikacyjny Nazwa odpadu Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w ) Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów gruz ceglany zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w odpady z remontów i przebudowy dróg gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w Materiały izolacyjne inne niż wymienione w i zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , , Gleba i ziemia, w tym kamienie W/w materiały magazynowane są na terenie kwatery deponowania odpadów. Wykorzystywane są na bieżąco. 8. ELEMENTY SELEKCJI ODPADÓW Ustawa o odpadach (głównie art 55, art.56, art.59) nakłada na zarządzających składowiskiem obowiązek prowadzenia selekcji składowanych odpadów: Art Zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów. 4. Odpady powinny być składowane w sposób selektywny. Dopuszcza się składowanie określonych rodzajów odpadów w sposób nie selektywny (mieszanie), jeżeli w wyniku takiego składowania nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko. Art Odpady przed umieszczeniem na składowisku odpadów powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub też ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów. 2. Obowiązki określone w ust. 1 nie dotyczą odpadów obojętnych oraz odpadów, w stosunku do których proces przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego nie spowoduje ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska ani ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów. Należy prowadzić: 1. Odzysk z odpadów dowiezionych na składowisko następujących odpadów: opakowaniowych z tworzyw sztucznych, szkła, metalowych złomu metali żelaznych, kolorowych, kabli 12

13 innych odpadów z tworzyw sztucznych, szkła, gumy, drewna 2. Segregację z dowiezionych na składowisko odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, w tym m. in: świetlówki, lampy i inne odpady zawierające rtęć filtry olejowe i paliwowe, czyściwo i inne zawierające substancje ropopochodne akumulatory ołowiowe zanieczyszczone opakowania metalowe i z tworzyw sztucznych po substancjach niebezpiecznych lekarstwa monitory komputerowe, TV Segregację należy prowadzić ręcznie wybierając odpady z przywożonych jednorazowo partii odpadów. W celu gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów na terenie zaplecza magazynowego składowiska należy ustawić kontenery. Odpady niebezpieczne należy magazynować w szczelnych kontenerach/pojemnikach ustawionych w pomieszczeniach magazynowych lub pod zamykaną wiatą. 9. EKSPLOATACJA SKŁADOWISKA 9.1.Obowiązki eksploatatora wynikające z przepisów Ustawy Prawo budowlane, o odpadach oraz o wprowadzeniu ustawy Ustawa Prawo Budowlane Prawo budowlane reguluje obowiązki właściciela w następujących artykułach: Art. 61.Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym. Art Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez zarządcę 1)okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska Art. 63. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. art Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego obiektu budowlanego książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Wszystkie protokoły z kontroli obiektu budowlanego jakim jest składowisko odpadów, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. art. 65. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie. Ustawa o odpadach Art. 59.w/w ustawy ustala co następuje: 1. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany: 1) ustalić ilość odpadów przed ich przyjęciem na składowisko, 13

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 Rzeszów, 2010-06-11 D E C Y Z J A

RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 Rzeszów, 2010-06-11 D E C Y Z J A RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 Rzeszów, 2010-06-11 D E C Y Z J A Działając na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2013 r. Poz. 523 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 2)

Warszawa, dnia 2 maja 2013 r. Poz. 523 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 2) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2013 r. Poz. 523 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 2) Na podstawie art. 124 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJ Gmina Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach 455, 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Gmina Stęszew PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY STĘSZEW NA LATA 2013-2032 lipiec 2013 r. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ryjewo na lata

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

Wydanie 7 WRZESIEŃ 2011

Wydanie 7 WRZESIEŃ 2011 WRZESIEŃ 2011 Wydanie 7 SPIS TREŚCI 1.Podstawowe dane o Spółce, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI - produkcja metalowa - przeróbka surowców mineralnych Zatrudnienie: 435 osób Data założenia 1954 rok ADRES: 27-200 STARACHOWICE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO ZLECE N I O D A W C A : STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE WY K O N A W C A : GALEJA TECHNIKA I TECHNOLOGIA Cieszyn, październik 2006r. SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo