Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu."

Transkrypt

1 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Adres, właściciel, zarządzający Określenie typu składowiska Obiekty składowiska, urządzenia techniczne Zatrudnienie i wyposażenie sprzętowe WYMAGANE KWALIFIKACJE DYREKTORA SKŁADOWISKA ODPADÓW ZABEZPIECZENIE SKŁADOWISKA, GODZINY PRACY Na składowisku zakazuje się składowania odpadów: RODZAJE SKŁADOWANYCH ODPADÓW Odpady zakazane do składowania na składowisku Rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku Rodzaje odpadów stosowane jako warstwy izolacyjne składowanych odpadów, do budowy wałów kwatery oraz do odkażania deponowanych odpadów ELEMENTY SELEKCJI ODPADÓW EKSPLOATACJA SKŁADOWISKA Obowiązki eksploatatora wynikające z przepisów Ustawy Prawo budowlane, o odpadach oraz o wprowadzeniu ustawy Podstawowe obowiązki technologiczne obsługi Przyjmowanie odpadów na eksploatowaną kwaterę Ewidencja przyjmowanych na składowisko odpadów Technologia składowania odpadów Gospodarka ściekami Brodzik dezynfekcyjny Studnie odgazowania Waga Urządzenia drenażu i zagospodarowania odcieku Drenaż odcieku Studnia połączeniowo-syfonowa Przepompownia odcieku zapewniająca przetłoczenie go do zbiornika Zbiornik odcieku Rurociąg tłoczny odcieków ze składowiska na oczyszczalnię ZE Blachownia Przenośna instalacja do rozlewu odcieków Zapora kierująca pojazdy Drogi i place wewnętrzne ZASADY PROWADZENIA PRAC W STUDNIACH I POMPOWNI Zasady prowadzenia prac w studniach i pompowni Brodzik dezynfekcyjny POZOSTAŁE OBOWIĄZKI SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH WYMAGANIA BHP I PRZECIWPOŻAROWE

2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie pt. Instrukcja obsługi i eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Sławięcicach zostało wykonane na podstawie zlecenia Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem przedmiotowego opracowania jest podanie wytycznych prowadzenia eksploatacji składowiska odpadów w sposób zgodny z zasadami technologicznymi obowiązującymi dla składowisk odpadów w celu minimalizacji oddziaływania obiektu na otoczenie. Zakresem instrukcja obejmuje zarówno zasady deponowania odpadów w kwaterze nr 2 oraz obsługę obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie składowiska. Instrukcję wykonano w zakresie określonym w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628). 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz.U. nr 62, poz. 628, z póź. zm. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. nr 62, poz. 627, z póź. zm. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 89, poz z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. Nr 132, poz. 622, z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie ustawy ( Dz. U. Nr 100, poz ) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112, poz.1206 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz.U. Nr 152, poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych Dz. U. Nr 152, poz.1737 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny ( Dz. U. Nr 191, poz.1595 ) Wymagania BHP przy projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno - ściekowych w gospodarce komunalnej - CTBK - Warszawa wrzesień 1989r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96 poz. 438 z dnia r.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 poz. 437 z dnia r.). Zarządzenie Ministra G.T. i OŚ z dnia r. w sprawie zaopatrzenia w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach i zakładach gospodarki terenowej i ochrony środowiska (Dz.U. Nr 3 poz. 18). 2

3 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach (Dz.U. Nr 13 poz.43). Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia energetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 poz.473). Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (M.P.Nr 8 poz.75). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchwała Rady Ministrów nr 44 z r w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej MP 90/14/109 z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia Kodeks Pracy. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, (Dz. U. Nr 147, poz. 1229) Projekt Budowlany składowiska odpadów komunalnych dla gminy Kędzierzyn-Koźle wykonany przez Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne "POLWOD", Opole, 1996r Projekt prac geologicznych dla potrzeb odwiercenia piezometrów przy nowo budowanym składowisku odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, dzielnica Sławięcice wykonany przez GEOWIERT Usługi Geologiczne, Gabriel Marek Rzepka, Opole, maj 1996r. Operat geologiczno-inżynierski z wykonanych piezometrów przy składowisku odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, dzielnica Sławięcice wykonany przez GEOWIERT Usługi Geologiczne, Gabriel Marek Rzepka, Opole, czerwiec 1997r. Projekt Techniczno-Wykonawczy etapowej rekultywacji poszczególnych poziomów obwałowania składowiska odpadów w Sławięcicach wykonany przez PROJWES S.C. Opole, maj 2000r. Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach wykonany przez Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne "POLWOD", Opole, kwiecień 1997r Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, pismo nr UA-7331O/09/95 z dnia r, wydana przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na budowę, pismo nr UAN-7351/195/96 z dnia Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na budowę zmiana w części dot. wykonania kwatery składowania odpadów, pismo nr UAN-7351/195/96 z dnia Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, pismo nr UAN-7356/37/97 z dnia r. Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle, pismo nr UA /02 z dnia r. Świadectwo legalizacji wagi samochodowej Ocena stanu technicznego obiektów i infrastruktury technicznej składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach, gm. Kędzierzyn-Koźle wykonana przez PE INTEREKO, maj 2001r. Raporty z monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach wykonane przez P.E. INTEREKO w latach

4 Raporty z monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach wykonane przez HI-EKO w latach Wyniki pomiarów natężenia hałasu w otoczeniu składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach wykonane przez HI-EKO, maj 2002r. Przegląd ekologiczny składowiska odpadów w Kędzierzynie-Koźlu opracowany przez Aleksandrę Pastusiak, czerwiec CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 4.1. Adres, właściciel, zarządzający Składowisko położone jest na gruntach miasta Kędzierzyn-Koźle (działki nr 38/3, 39/2, 93, 94, 1126, 40/2, 38/4) w dzielnicy Sławięcice. Adres obiektu: Kędzierzyn-Koźle, ul. Naftowa 7. Składowisko od samego początku eksploatowane jest przez zakład budżetowy gminy Kędzierzyn-Koźle Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, adres j/w. Od centrum Kędzierzyna oddalone jest o około 4 km. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 3 km. Składowisko z czterech stron otoczone jest lasem. Teren zajmowany przez składowisko stanowił nieużytek Określenie typu składowiska Składowisko odpadów gminy Kędzierzyn-Koźle jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych - zgodnie z art.50.1 ustawy o odpadach z dnia r. Na składowisku nie zostały wydzielone części, na których są składowane odpady niebezpieczne. Odpadów niebezpiecznych nie składuje się Obiekty składowiska, urządzenia techniczne. Składowisko wyposażone jest w następujące urządzenia i obiekty: kwatera składowania odpadów studnia połączeniowo-syfonowa na przewodach odcieków przepompownia odcieków zbiornik odcieków studnia czerpna odcieków studnie odgazowania budynek magazynowo-socjalny budynek magazynowo-warsztatowy wiata garażowa brodzik dezynfekcyjny studnia czerpna wody z brodzika stanowisko mycia i dezynfekcji pojazdów 4

5 stanowisko tankowania separator zawiesin i ropopochodnych bezodpływowy zbiornik ścieków sanitarnych ogrodzenie z bramą wjazdową szer. 8m przesuwną drogi wewnętrzne i parking waga samochodowa rurociąg tłoczny odcieków (odprowadzający odcieki na przemysłową oczyszczalnię ścieków Z-dów Chemicznych Blachownia) zapora wjazdu na wagę pojazdów stacja transformatorowa zieleń ochronna Całkowita powierzchnia składowiska wynosi 7,8 ha, powierzchnia czynnej kwatery składowania odpadów 3,0 ha Składowisko, w tym kwatera nr 1, zostało wybudowane na podstawie projektu technicznego opracowanego przez Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne POLWOD Sp. z o.o. w Opolu (rok 1996), uzupełnionym w maju Obiekt oddano do użytku w czerwcu 1997 r. Ustalona w projekcie maksymalna rzędna deponowania odpadów wynosi 210,0 m npm. ( ok m ponad istniejącym terenem). Projektowana objętość geometryczna kwatery wynosi m Zatrudnienie i wyposażenie sprzętowe Na składowisku na stałe zatrudniona jest trzyosobowa prawidłową eksploatację obiektu w składzie: kierownik składowiska 1 osoba operatorzy sprzętu 3 osoby brygada odpowiedzialna za Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania składowiska i utrzymania wymaganych reżimów technologicznych składowania odpadów składowisko jest wyposażone w następujący sprzęt technologiczny i urządzenia: Kompaktor typu Ł34K (codzienne zatrudnienie na składowisku) Spychacz typu T-130 (całodzienne zatrudnienie na składowisku ) Przepompownia odcieków Zbiornik odcieków Waga samochodowa Brodzik dezynfekcyjny Ponadto obiekt wyposażony jest w sprzęt pomocniczy w postaci - metalowe wiadra ocynkowane - płotek przenośny z siatki PCV h m - węże strażackie - bosak ppoż. szt.1 szt.1 2 pompy 650 m3-40 ton - szt. 1 szt. 2 min. mb 10 min. mb 15 szt. 1 5

6 - łopaty - taczka - linka stalowa z hakiem - tyczki niwelacyjne - taśma miernicza dł.20 m - drabina stalowa dł. 4,0 m szt. szt. szt. szt. szt. szt W budynku magazynowo-socjalnym znajdują się apteczka podręczna pierwszej pomocy szt.1 szafki BHP na odzież gaśnica p.poż. regał na dokumenty składowiska krzesło biurko szt. 4 szt WYMAGANE KWALIFIKACJE DYREKTORA SKŁADOWISKA ODPADÓW art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz. U. nr 62, poz. 628 art. 34 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (DZ.U. Nr 100, poz. 1085): 1. Kierownikiem składowiska odpadów może być wyłącznie osoba, która posiada świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. 2. Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje wojewoda, po złożeniu przez zainteresowanego egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami z wynikiem pozytywnym. 3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się na wniosek zainteresowanego, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Do dołącza się odpis dyplomu lub świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie albo zaświadczenie o praktyce zawodowej oraz dowód uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzeniem egzaminu. 4. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę. 5. Kierownik istniejącego składowiska odpadów ma obowiązek w terminie do dnia 30 czerwca 2004r. uzyskać świadectwo stwierdzające kwalifikacje określone w art. 49 ust.1 ustawy o odpadach Kierownikiem składowiska jest Krzysztof Ważny legitymujący się świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie gospodarowania odpadami Nr 30 wydanym przez Wojewodę Opolskiego w dniu 20 maja 2002r. 6

7 6. ZABEZPIECZENIE SKŁADOWISKA, GODZINY PRACY. Składowisko powinno być otwarte we wszystkie dni robocze, w godzinach umożliwiających wszystkim uprawnionym dostarczanie odpadów. Poza godzinami przyjęć odpadów, musi być zamknięte aby utrzymać kontrolę nad ilością i jakością dowożonych odpadów. W tym celu należy całe składowisko ogrodzić trwałym ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych. Po godzinach pracy na składowisku brama i furtka winny być zamknięte na klucz. Klucze od bramy I furtki powinny znajdować się u: kierownika składowiska kierownika jednostki eksploatującej składowisko. Wjazd pojazdów na składowisko zabezpiecza brama wjazdowa furtką. Na wjazdowej należy umieścić tablice informacyjne o następującej treści bramie Tablica nr. 1: GMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW w Kędzierzynie-Koźlu właściciel: Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, tel Użytkownik: Miejskie Składowisko Odpadów adres: Kędzierzyn-Koźle, ul. Naftowa 7, tel dni otwarcia: w dni robocze godziny otwarcia: od 700 do 1500 Tablica nr. 2. Na składowisku zakazuje się składowania odpadów: niebezpiecznych występujących w postaci ciekłej, właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych, medycznych i weterynaryjnych, powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane odpadów zawierających PCB, dwutlenek tytanu (Ti O 2) Przed wjazdem na składowisko przy jego bramie należy ustawić znak drogowy,, ograniczenie prędkości do 5 km/h a na wysokości portierni znak,,stop. Komunikację na składowisku zapewniają drogi wewnętrzne. 7

8 7. RODZAJE SKŁADOWANYCH ODPADÓW 7.1 Odpady zakazane do składowania na składowisku Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zgodnie z art.55.1: A. Zakazuje się składowania odpadów: a) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów, b) o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych, c) medycznych i weterynaryjnych, d) powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane, e) opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm, zakaz składowania opon obowiązuje od dnia 1 lipca 2003 r. zakaz składowania części opon obowiązuje od dnia 1 lipca 2006 r. B. Zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów. C. Zabrania się składowania odpadów niebezpiecznych; zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach odpady niebezpieczne to: 1) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 lub do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy 2) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy. KATEGORIE LUB RODZAJE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH wymienione według ich charakteru lub działalności, wskutek której powstały. Lista A: Odpady wykazujące którąkolwiek z właściwości wyszczególnionych w załączniku nr 4 i które składają się z: 1. odpadów medycznych i weterynaryjnych, 2. środków farmaceutycznych, leków i związków stosowanych w medycynie lub w weterynarii, 3. środków do impregnacji lub konserwacji drewna, 4. biocydów i środków fitofarmaceutycznych, 5. pozostałości substancji stosowanych jako rozpuszczalniki, 6. halogenowanych substancji organicznych nie stosowanych jako rozpuszczalniki, z wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych, 7. soli hartowniczych zawierających cyjanki, 8. olejów mineralnych i substancji oleistych (np. z obróbki metali), 9. emulsji, mieszanin: olej-woda, węglowodór-woda, 8

9 10. substancji zawierających PCB (np. dielektryki itp.), 11. materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej (np. pozostałości podestylacyjne itp.), 12. tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów lub pokostów, 13. żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów lub spoiw, 14. substancji powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na człowieka lub środowisko jest nieznane (np. pozostałości laboratoryjne itp.), 15. środków pirotechnicznych i innych materiałów wybuchowych, 16. chemikaliów stosowanych w przemyśle fotograficznym lub do obróbki zdjęć (np. do wywoływania), 17. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanego dibenzofuranu, 18. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny. Lista B: Odpady, które zawierają którykolwiek ze składników wyliczonych w załączniku nr 3 i mają którekolwiek z właściwości wyliczonych w załączniku nr 4, i składają się z: 19. mydeł, tłuszczów lub wosków pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, 20. nie halogenowanych substancji organicznych nie stosowanych jako rozpuszczalniki, 21. nieorganicznych substancji nie zawierających metali lub związków metali, 22. popiołów lub żużli, 23. gleby i ziemi, w tym urobku z pogłębiania, 24. soli hartowniczych nie zawierających cyjanków, 25. pyłów lub proszków metalicznych, 26. zużytych materiałów katalitycznych, 27. cieczy lub szlamów zawierających metale lub związki metali, 28. pozostałości z operacji usuwania zanieczyszczeń (np. pyły z filtrów), z wyjątkiem (29), (30) i (33), 29. szlamów z płuczek, 30. szlamów z zakładów uzdatniania wody, 31. pozostałości z dekarbonizacji, 32. pozostałości z kolumn jonowymiennych, 33. osadów ściekowych, nie poddanych unieszkodliwieniu lub nie nadających się do zastosowania w rolnictwie, 34. osadów z czyszczenia zbiorników lub urządzeń, 35. urządzeń zanieczyszczonych, 36. pojemników zanieczyszczonych po produktach, które zawierały jeden lub więcej składników wymienionych w załączniku nr 3 (np. opakowania, butle gazowe itp.), 37. baterii, akumulatorów i innych ogniw elektrycznych, 38. olejów roślinnych, 39. substancji lub przedmiotów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych, 40. innych odpadów. 9

10 7.2. Rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku Rodzaje odpadów składowanych (unieszkodliwianie w procesie D5 wg załącznika nr 6 do ustawy o odpadach) na składowisku odpadów w Kędzierzynie-Koźlu wyszczególniono w poniższej tabeli; klasyfikacja odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). Wszystkie odpady mogą być składowane w sposób nie selektywny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). Odpady będą deponowane na dwóch równolegle tworzonych działkach (poletkach roboczych; wymieszane odpady grup: 02, 03, 04, 15, 16, 17 i 20 będą deponowane na działce pierwszej, wymieszane odpady grup: 1905, 1908, 1909, 1912 i 20 będą deponowane na działce drugiej. Wymiar działek roboczych, zgodnie z przyjętą technologią wynoszą 5 x 10 m. Działki należy oznakować za pomocą tablic. 1 Kod klasyfikacyjny Surowce i produkty nie nadające się do spożycia oraz przetwarzania Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa Odpady kory i korka Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w Odpady z kory i drewna Inne nie wymienione odpady Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych Inne nie wymienione odpady Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z drewna Opakowania z metali Opakowania wielomateriałowe Zmieszane odpady opakowaniowe Opakowania ze szkła Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w Tworzywa sztuczne Inne nie wymienione elementy Inne nie wymienione odpady Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia Odpady inne niż wymienione w Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Usunięte tynki, tapety, okleiny itp Drewno Szkło Tworzywa sztuczne Asfalt inny niż wymieniony w Odpadowa papa Lp. Nazwa odpadu Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa 10

11 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) Skratki Zawartość piaskowników Ustabilizowane komunalne osady ściekowe Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w Osady z dekarbonizacji wody Papier i tektura Tworzywa sztuczne i guma Szkło Tekstylia Minerały (np. piasek, kamienie) Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w Papier i tektura Szkło Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Tekstylia Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , , Tworzywa sztuczne Odpady zmiotek wentylacyjnych Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny Odpady ulegające biodegradacji Inne odpady nie ulegające biodegradacji Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady z targowisk Odpady z czyszczenia ulic i placów Odpady ze studzienek kanalizacyjnych Odpady wielkogabarytowe Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 7.3. Rodzaje odpadów stosowane jako warstwy izolacyjne składowanych odpadów, do budowy wałów kwatery oraz do odkażania deponowanych odpadów. Cześć odpadów przyjmowanych na kwaterę nr 2 służy do przykrywania dziennych działek zeskładowanych odpadów, budowy wałów (zgodnie z przyjęta technologią eksploatacji kwatery) oraz do odkażania składowanych odpadów. Do tego celu stosuje się m.in. gruz, żużel, grunt z wykopów. Działanie to ma na celu zmniejszenie emisji do powietrza odorów, zapobieganie rozwiewania odpadów, oraz zmniejszenie dopływu tlenu do złoża odpadów (w warunkach beztlenowych następuje szybki rozkład materii organicznej). Odpady wapna pokarbidowego ze względu na jego właściwości (10% zawartości stanowi Ca(OH)2) wykorzystuje się do odkażania deponowanych odpadów. Odpady te nie podlegają unieszkodliwianiu w procesie D5 (składowanie) lecz są 11

12 wykorzystywane zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy proces R14. Do celów tych stosuje się następujące rodzaje odpadów (klasyfikacja odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206): Lp Kod klasyfikacyjny Nazwa odpadu Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w ) Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów gruz ceglany zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w odpady z remontów i przebudowy dróg gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w Materiały izolacyjne inne niż wymienione w i zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , , Gleba i ziemia, w tym kamienie W/w materiały magazynowane są na terenie kwatery deponowania odpadów. Wykorzystywane są na bieżąco. 8. ELEMENTY SELEKCJI ODPADÓW Ustawa o odpadach (głównie art 55, art.56, art.59) nakłada na zarządzających składowiskiem obowiązek prowadzenia selekcji składowanych odpadów: Art Zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów. 4. Odpady powinny być składowane w sposób selektywny. Dopuszcza się składowanie określonych rodzajów odpadów w sposób nie selektywny (mieszanie), jeżeli w wyniku takiego składowania nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko. Art Odpady przed umieszczeniem na składowisku odpadów powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub też ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów. 2. Obowiązki określone w ust. 1 nie dotyczą odpadów obojętnych oraz odpadów, w stosunku do których proces przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego nie spowoduje ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska ani ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów. Należy prowadzić: 1. Odzysk z odpadów dowiezionych na składowisko następujących odpadów: opakowaniowych z tworzyw sztucznych, szkła, metalowych złomu metali żelaznych, kolorowych, kabli 12

13 innych odpadów z tworzyw sztucznych, szkła, gumy, drewna 2. Segregację z dowiezionych na składowisko odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, w tym m. in: świetlówki, lampy i inne odpady zawierające rtęć filtry olejowe i paliwowe, czyściwo i inne zawierające substancje ropopochodne akumulatory ołowiowe zanieczyszczone opakowania metalowe i z tworzyw sztucznych po substancjach niebezpiecznych lekarstwa monitory komputerowe, TV Segregację należy prowadzić ręcznie wybierając odpady z przywożonych jednorazowo partii odpadów. W celu gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów na terenie zaplecza magazynowego składowiska należy ustawić kontenery. Odpady niebezpieczne należy magazynować w szczelnych kontenerach/pojemnikach ustawionych w pomieszczeniach magazynowych lub pod zamykaną wiatą. 9. EKSPLOATACJA SKŁADOWISKA 9.1.Obowiązki eksploatatora wynikające z przepisów Ustawy Prawo budowlane, o odpadach oraz o wprowadzeniu ustawy Ustawa Prawo Budowlane Prawo budowlane reguluje obowiązki właściciela w następujących artykułach: Art. 61.Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym. Art Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez zarządcę 1)okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska Art. 63. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. art Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego obiektu budowlanego książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Wszystkie protokoły z kontroli obiektu budowlanego jakim jest składowisko odpadów, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. art. 65. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie. Ustawa o odpadach Art. 59.w/w ustawy ustala co następuje: 1. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany: 1) ustalić ilość odpadów przed ich przyjęciem na składowisko, 13

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO WÓJT GMINY ZBICZNO Urząd Gminy w Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno tel./fax. (56) 49 393 17 gmina@zbiczno.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer rejestrowy OŚ.2.2012 Nazwa przedsiębiorcy ALTVATER Piła Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości RLŚ.623.GŚ.7.2012 Łasin, dnia 2012.12.17 ZAŚWIADCZENIE o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 65

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Numer rejestr owy Data wpisu Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WÓJTA GMINY WIERZBINEK REJESTR DZIALANOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI prowadzony przez WÓJTA GMINY WIERZBINEK Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno 1 RDR.01.1.2012

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON L.p. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O. O, ul. Galmany 1, 43-600 Jaworzno Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW 1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem odpadów: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, władającego (tytuł

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305

Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305 L.p Oznaczenie przedsiębiorcy 1. Thorn 1233 Maciej Depras, ul. Barwna 5 87-100 Toruń 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp.z.o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012

Bardziej szczegółowo

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostynin Nr rejestr. 1 Firma, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej 1 / 2012 Głogowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SP. Z O.O 67-200 Głogów ul Sikorskiego 48 NIP 693-214-02-63 regon 020901029 e-mai zuzglogow@zuzglogow.pl tel. 76 72746 48 Data wpisu do rejestr 2012-04-16

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres NIP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L/ p Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr.

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży Nr rejestr. 1 Firma,

Bardziej szczegółowo

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 1 Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. ul. Generała. Wł. Sikorskiego 25 87-300 Brodnica Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy REMONDIS Opole Sp.

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1 DANKAN Sp. z o.o. ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław 556-10-06-505 091144171 20 03 03 - odpady

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacji REGON. Numer rejestrowy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacji REGON. Numer rejestrowy GMINA DOBROMIERZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Dobromierz Firma, Oznaczenie siedziby i adres albo

Bardziej szczegółowo

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450 Stan aktualny na dzień 14.01.2013r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczyrk Numer rejestrowy Firma Adres NIP REGON

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA. Numer identyfikacyjny REGON

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA. Numer identyfikacyjny REGON REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305 6233.2.2012 03.10.2012 888-020-59-21 910041776

6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305 6233.2.2012 03.10.2012 888-020-59-21 910041776 L.p Oznaczenie przedsiębiorcy Numer wpisu Data wpisu NIP i REGON 1. Thorn 1233 Maciej Depras, ul. Barwna 5 87-100 Toruń 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp.z.o.o. ul. Komunalna 4 87-800

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Karta instalacji składowiska odpadów w Sianowie

Załącznik nr 2. Karta instalacji składowiska odpadów w Sianowie Załącznik nr 2. Karta instalacji składowiska odpadów w Sianowie Lp. Elementy charakterystyki składowiska odpadów Informacje o składowisku odpadów 1. Ogólne informacje o obiekcie 1.1. Nazwa i adres składowiska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1. 623.002.2012 Składowisko Odpadów Zakładu Utylizacji, Recyklingu,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. styczeń 2012 r.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. styczeń 2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Ul. Ratuszowa 2 64-310 Lwówek Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych styczeń 2012 r. Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa Firmy Adres

Bardziej szczegółowo

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. . Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. L.p. Rodzaje odpadów Kod Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Cena za tonę odpadów

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIKSTAT w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stan na dzień 30.04.2014r. Nazwa Oznaczenie Numer

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY GOLUB-DOBRZYŃ Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń Golub-Dobrzyń, dn. 2013-01-01 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy GGR.6235.1.2012 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru firma / imię i

Bardziej szczegółowo

1. EKO NIP REGON

1. EKO NIP REGON 1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy: EKO- Energia Sp. z o.o. Powroźnik 96 33-370 Muszyna 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): NIP 734 351 21 63 3. Numer

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię

Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Limanowa - Stan na 24.10.2014r. Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r.

REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r. REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r. l.p. Firma ( oznaczenie firmy i adres) Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Nazwa firmy, siedziba i adres / imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON 1

Bardziej szczegółowo

właścicieli nieruchomości GMINA STĄPORKÓW Numer identyfikacji podatkowej NIP REGON

właścicieli nieruchomości GMINA STĄPORKÓW Numer identyfikacji podatkowej NIP REGON Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od l.p. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy właścicieli nieruchomości GMINA STĄPORKÓW

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ GRANICZNA 2 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ KOSTRZYN NAD ODRĄ, dn. 2015-10-01 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy BOK.RDR.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej. Karta nr 1. REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Rejestr działalności regulowanej. Karta nr 1. REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Rejestr działalności regulowanej Karta nr 1 Firma, oznaczenie siedziby, adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy podatkowej REGON Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Województwo

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpływu wniosku o wpis Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 508/2014 WÓJTA GMINY KORCZYNA z dnia 1 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 508/2014 WÓJTA GMINY KORCZYNA z dnia 1 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 508/2014 WÓJTA GMINY KORCZYNA z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Korczyna oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁANOŚCI REGULOWANEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY MOŃKI

REJESTR DZIAŁANOŚCI REGULOWANEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY MOŃKI REJESTR DZIAŁANOŚCI REGULOWANEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY MOŃKI zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Bisztynek

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Bisztynek 1 20 01 01 Papier i tektura 2 20 01 02 Szkło 3 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 4 20 01 10 Odzież 5 20 01 11 Tekstylia 6 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 7 20 01 28 Farby, tłuszcze farby

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacj i REGON Data wpisu do rejestru działalności

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP Remondis Bydgoszcz Sp. z o. o., 1 ul. Inwalidów 45, 554-03-12-757 90484404

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Bądkowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Bądkowo Numer rejestrowy Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Bądkowo Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOD ODPADÓ W

REJESTR PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOD ODPADÓ W REJESTR PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY L. P. NR REJ. NAZWA FIRMY NIP REGON KOD ODPADÓ W RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW 200101 papier i tektura 200102 szkło 1 6233. 1 ALMAX Sp. z o.o, ul. Wrocławska 3 26-600

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

REJESTR DZIAŁALOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI REJESTR DZIAŁALOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 1/2012 20.03.2012 Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Inwalidów

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W KONECKU

URZĄD GMINY W KONECKU Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu/ zmiana wpisu Nazwa firmy / imię i nazwisko przedsiębiorcy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU.

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 2. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 3. 02 01 10 Odpady metalowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Załącznik nr 10b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Gródek nad Dunajcem

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Gródek nad Dunajcem WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM GRÓDEK NAD DUNAJCEM 54 33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM GRODEK NAD DUNAJCEM, 23.07.2015 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIASTA KŁODZKA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIASTA KŁODZKA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIASTA KŁODZKA l.p Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji REGON. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1

Numer identyfikacji REGON. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1 Numer rejestrowy Firma,oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacji REGON Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Cena odpadu netto z opłatą

Cena odpadu netto z opłatą Cennik składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2014 r. Ceny zawierają odpis na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5,23 zł za 1 tonę odpadu. Lp. Kod odpadu

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małogoszcz

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małogoszcz Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małogoszcz Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko, adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.13.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Rodzaje Odbieranych Odpadów Komunalnych. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 10. Gmina Osieczna

Rodzaje Odbieranych Odpadów Komunalnych. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 10. Gmina Osieczna Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (stan na dzień 01.04.2015r.) Lp. Numer Rejestrowy Nazwa firmy/imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 1. Do zbierania na terenie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy

Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy Właściciela - użytkownik składowiska: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Wrocław Składowisko odpadów stan prawny-posiadane decyzje:

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON L p. 1 Numer rejestrowy Data wpisu 1/2012 02.07.2012r. Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych Almax Sp. z o.o. Siedziba i adres przedsiębiorcy ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON. Kod Rodzaj odbieranych odpadów. Numer identyfikacji podatkowej NIP. Nazwa jednostki, oznaczenie siedziby i adres

Numer identyfikacyjny REGON. Kod Rodzaj odbieranych odpadów. Numer identyfikacji podatkowej NIP. Nazwa jednostki, oznaczenie siedziby i adres Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowaniej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Nowa Dęba Lp. Nr rejestrowy 1. 1/2012 Data

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zabierzów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zabierzów Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zabierzów Lp. Dane podmiotu 1. SITA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 02.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 02.12.2015 r. ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 02.12.2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wilamowice Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ul. 1 Maja 5c, 55-320 Malczyce tel./fax 71 317 91 67 tel. 71 317 90 61 e-mail: muk@mukmalczyce.pl

ul. 1 Maja 5c, 55-320 Malczyce tel./fax 71 317 91 67 tel. 71 317 90 61 e-mail: muk@mukmalczyce.pl Wykaz odpadów przewidzianych do zbierania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Malczycach L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu 1 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok I. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Pojemność Kolor rodzaj Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łyszkowice

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łyszkowice GMINA ŁYSZKOWICE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łyszkowice Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o.

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. w Płocku Tabela nr 1. Wykaz odpadów przewidzianych do termicznego unieszkodliwiania.

Bardziej szczegółowo