Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu."

Transkrypt

1 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Adres, właściciel, zarządzający Określenie typu składowiska Obiekty składowiska, urządzenia techniczne Zatrudnienie i wyposażenie sprzętowe WYMAGANE KWALIFIKACJE DYREKTORA SKŁADOWISKA ODPADÓW ZABEZPIECZENIE SKŁADOWISKA, GODZINY PRACY Na składowisku zakazuje się składowania odpadów: RODZAJE SKŁADOWANYCH ODPADÓW Odpady zakazane do składowania na składowisku Rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku Rodzaje odpadów stosowane jako warstwy izolacyjne składowanych odpadów, do budowy wałów kwatery oraz do odkażania deponowanych odpadów ELEMENTY SELEKCJI ODPADÓW EKSPLOATACJA SKŁADOWISKA Obowiązki eksploatatora wynikające z przepisów Ustawy Prawo budowlane, o odpadach oraz o wprowadzeniu ustawy Podstawowe obowiązki technologiczne obsługi Przyjmowanie odpadów na eksploatowaną kwaterę Ewidencja przyjmowanych na składowisko odpadów Technologia składowania odpadów Gospodarka ściekami Brodzik dezynfekcyjny Studnie odgazowania Waga Urządzenia drenażu i zagospodarowania odcieku Drenaż odcieku Studnia połączeniowo-syfonowa Przepompownia odcieku zapewniająca przetłoczenie go do zbiornika Zbiornik odcieku Rurociąg tłoczny odcieków ze składowiska na oczyszczalnię ZE Blachownia Przenośna instalacja do rozlewu odcieków Zapora kierująca pojazdy Drogi i place wewnętrzne ZASADY PROWADZENIA PRAC W STUDNIACH I POMPOWNI Zasady prowadzenia prac w studniach i pompowni Brodzik dezynfekcyjny POZOSTAŁE OBOWIĄZKI SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH WYMAGANIA BHP I PRZECIWPOŻAROWE

2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie pt. Instrukcja obsługi i eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Sławięcicach zostało wykonane na podstawie zlecenia Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem przedmiotowego opracowania jest podanie wytycznych prowadzenia eksploatacji składowiska odpadów w sposób zgodny z zasadami technologicznymi obowiązującymi dla składowisk odpadów w celu minimalizacji oddziaływania obiektu na otoczenie. Zakresem instrukcja obejmuje zarówno zasady deponowania odpadów w kwaterze nr 2 oraz obsługę obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie składowiska. Instrukcję wykonano w zakresie określonym w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628). 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz.U. nr 62, poz. 628, z póź. zm. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. nr 62, poz. 627, z póź. zm. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 89, poz z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. Nr 132, poz. 622, z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie ustawy ( Dz. U. Nr 100, poz ) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112, poz.1206 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz.U. Nr 152, poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych Dz. U. Nr 152, poz.1737 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny ( Dz. U. Nr 191, poz.1595 ) Wymagania BHP przy projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno - ściekowych w gospodarce komunalnej - CTBK - Warszawa wrzesień 1989r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96 poz. 438 z dnia r.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 poz. 437 z dnia r.). Zarządzenie Ministra G.T. i OŚ z dnia r. w sprawie zaopatrzenia w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach i zakładach gospodarki terenowej i ochrony środowiska (Dz.U. Nr 3 poz. 18). 2

3 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach (Dz.U. Nr 13 poz.43). Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia energetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 poz.473). Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (M.P.Nr 8 poz.75). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchwała Rady Ministrów nr 44 z r w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej MP 90/14/109 z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia Kodeks Pracy. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, (Dz. U. Nr 147, poz. 1229) Projekt Budowlany składowiska odpadów komunalnych dla gminy Kędzierzyn-Koźle wykonany przez Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne "POLWOD", Opole, 1996r Projekt prac geologicznych dla potrzeb odwiercenia piezometrów przy nowo budowanym składowisku odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, dzielnica Sławięcice wykonany przez GEOWIERT Usługi Geologiczne, Gabriel Marek Rzepka, Opole, maj 1996r. Operat geologiczno-inżynierski z wykonanych piezometrów przy składowisku odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, dzielnica Sławięcice wykonany przez GEOWIERT Usługi Geologiczne, Gabriel Marek Rzepka, Opole, czerwiec 1997r. Projekt Techniczno-Wykonawczy etapowej rekultywacji poszczególnych poziomów obwałowania składowiska odpadów w Sławięcicach wykonany przez PROJWES S.C. Opole, maj 2000r. Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach wykonany przez Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne "POLWOD", Opole, kwiecień 1997r Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, pismo nr UA-7331O/09/95 z dnia r, wydana przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na budowę, pismo nr UAN-7351/195/96 z dnia Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na budowę zmiana w części dot. wykonania kwatery składowania odpadów, pismo nr UAN-7351/195/96 z dnia Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, pismo nr UAN-7356/37/97 z dnia r. Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle, pismo nr UA /02 z dnia r. Świadectwo legalizacji wagi samochodowej Ocena stanu technicznego obiektów i infrastruktury technicznej składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach, gm. Kędzierzyn-Koźle wykonana przez PE INTEREKO, maj 2001r. Raporty z monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach wykonane przez P.E. INTEREKO w latach

4 Raporty z monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach wykonane przez HI-EKO w latach Wyniki pomiarów natężenia hałasu w otoczeniu składowiska odpadów komunalnych w Sławięcicach wykonane przez HI-EKO, maj 2002r. Przegląd ekologiczny składowiska odpadów w Kędzierzynie-Koźlu opracowany przez Aleksandrę Pastusiak, czerwiec CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 4.1. Adres, właściciel, zarządzający Składowisko położone jest na gruntach miasta Kędzierzyn-Koźle (działki nr 38/3, 39/2, 93, 94, 1126, 40/2, 38/4) w dzielnicy Sławięcice. Adres obiektu: Kędzierzyn-Koźle, ul. Naftowa 7. Składowisko od samego początku eksploatowane jest przez zakład budżetowy gminy Kędzierzyn-Koźle Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, adres j/w. Od centrum Kędzierzyna oddalone jest o około 4 km. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 3 km. Składowisko z czterech stron otoczone jest lasem. Teren zajmowany przez składowisko stanowił nieużytek Określenie typu składowiska Składowisko odpadów gminy Kędzierzyn-Koźle jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych - zgodnie z art.50.1 ustawy o odpadach z dnia r. Na składowisku nie zostały wydzielone części, na których są składowane odpady niebezpieczne. Odpadów niebezpiecznych nie składuje się Obiekty składowiska, urządzenia techniczne. Składowisko wyposażone jest w następujące urządzenia i obiekty: kwatera składowania odpadów studnia połączeniowo-syfonowa na przewodach odcieków przepompownia odcieków zbiornik odcieków studnia czerpna odcieków studnie odgazowania budynek magazynowo-socjalny budynek magazynowo-warsztatowy wiata garażowa brodzik dezynfekcyjny studnia czerpna wody z brodzika stanowisko mycia i dezynfekcji pojazdów 4

5 stanowisko tankowania separator zawiesin i ropopochodnych bezodpływowy zbiornik ścieków sanitarnych ogrodzenie z bramą wjazdową szer. 8m przesuwną drogi wewnętrzne i parking waga samochodowa rurociąg tłoczny odcieków (odprowadzający odcieki na przemysłową oczyszczalnię ścieków Z-dów Chemicznych Blachownia) zapora wjazdu na wagę pojazdów stacja transformatorowa zieleń ochronna Całkowita powierzchnia składowiska wynosi 7,8 ha, powierzchnia czynnej kwatery składowania odpadów 3,0 ha Składowisko, w tym kwatera nr 1, zostało wybudowane na podstawie projektu technicznego opracowanego przez Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne POLWOD Sp. z o.o. w Opolu (rok 1996), uzupełnionym w maju Obiekt oddano do użytku w czerwcu 1997 r. Ustalona w projekcie maksymalna rzędna deponowania odpadów wynosi 210,0 m npm. ( ok m ponad istniejącym terenem). Projektowana objętość geometryczna kwatery wynosi m Zatrudnienie i wyposażenie sprzętowe Na składowisku na stałe zatrudniona jest trzyosobowa prawidłową eksploatację obiektu w składzie: kierownik składowiska 1 osoba operatorzy sprzętu 3 osoby brygada odpowiedzialna za Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania składowiska i utrzymania wymaganych reżimów technologicznych składowania odpadów składowisko jest wyposażone w następujący sprzęt technologiczny i urządzenia: Kompaktor typu Ł34K (codzienne zatrudnienie na składowisku) Spychacz typu T-130 (całodzienne zatrudnienie na składowisku ) Przepompownia odcieków Zbiornik odcieków Waga samochodowa Brodzik dezynfekcyjny Ponadto obiekt wyposażony jest w sprzęt pomocniczy w postaci - metalowe wiadra ocynkowane - płotek przenośny z siatki PCV h m - węże strażackie - bosak ppoż. szt.1 szt.1 2 pompy 650 m3-40 ton - szt. 1 szt. 2 min. mb 10 min. mb 15 szt. 1 5

6 - łopaty - taczka - linka stalowa z hakiem - tyczki niwelacyjne - taśma miernicza dł.20 m - drabina stalowa dł. 4,0 m szt. szt. szt. szt. szt. szt W budynku magazynowo-socjalnym znajdują się apteczka podręczna pierwszej pomocy szt.1 szafki BHP na odzież gaśnica p.poż. regał na dokumenty składowiska krzesło biurko szt. 4 szt WYMAGANE KWALIFIKACJE DYREKTORA SKŁADOWISKA ODPADÓW art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz. U. nr 62, poz. 628 art. 34 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (DZ.U. Nr 100, poz. 1085): 1. Kierownikiem składowiska odpadów może być wyłącznie osoba, która posiada świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. 2. Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje wojewoda, po złożeniu przez zainteresowanego egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami z wynikiem pozytywnym. 3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się na wniosek zainteresowanego, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Do dołącza się odpis dyplomu lub świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie albo zaświadczenie o praktyce zawodowej oraz dowód uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzeniem egzaminu. 4. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę. 5. Kierownik istniejącego składowiska odpadów ma obowiązek w terminie do dnia 30 czerwca 2004r. uzyskać świadectwo stwierdzające kwalifikacje określone w art. 49 ust.1 ustawy o odpadach Kierownikiem składowiska jest Krzysztof Ważny legitymujący się świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie gospodarowania odpadami Nr 30 wydanym przez Wojewodę Opolskiego w dniu 20 maja 2002r. 6

7 6. ZABEZPIECZENIE SKŁADOWISKA, GODZINY PRACY. Składowisko powinno być otwarte we wszystkie dni robocze, w godzinach umożliwiających wszystkim uprawnionym dostarczanie odpadów. Poza godzinami przyjęć odpadów, musi być zamknięte aby utrzymać kontrolę nad ilością i jakością dowożonych odpadów. W tym celu należy całe składowisko ogrodzić trwałym ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych. Po godzinach pracy na składowisku brama i furtka winny być zamknięte na klucz. Klucze od bramy I furtki powinny znajdować się u: kierownika składowiska kierownika jednostki eksploatującej składowisko. Wjazd pojazdów na składowisko zabezpiecza brama wjazdowa furtką. Na wjazdowej należy umieścić tablice informacyjne o następującej treści bramie Tablica nr. 1: GMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW w Kędzierzynie-Koźlu właściciel: Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, tel Użytkownik: Miejskie Składowisko Odpadów adres: Kędzierzyn-Koźle, ul. Naftowa 7, tel dni otwarcia: w dni robocze godziny otwarcia: od 700 do 1500 Tablica nr. 2. Na składowisku zakazuje się składowania odpadów: niebezpiecznych występujących w postaci ciekłej, właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych, medycznych i weterynaryjnych, powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane odpadów zawierających PCB, dwutlenek tytanu (Ti O 2) Przed wjazdem na składowisko przy jego bramie należy ustawić znak drogowy,, ograniczenie prędkości do 5 km/h a na wysokości portierni znak,,stop. Komunikację na składowisku zapewniają drogi wewnętrzne. 7

8 7. RODZAJE SKŁADOWANYCH ODPADÓW 7.1 Odpady zakazane do składowania na składowisku Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zgodnie z art.55.1: A. Zakazuje się składowania odpadów: a) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów, b) o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych, c) medycznych i weterynaryjnych, d) powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane, e) opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm, zakaz składowania opon obowiązuje od dnia 1 lipca 2003 r. zakaz składowania części opon obowiązuje od dnia 1 lipca 2006 r. B. Zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów. C. Zabrania się składowania odpadów niebezpiecznych; zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach odpady niebezpieczne to: 1) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 lub do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy 2) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy. KATEGORIE LUB RODZAJE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH wymienione według ich charakteru lub działalności, wskutek której powstały. Lista A: Odpady wykazujące którąkolwiek z właściwości wyszczególnionych w załączniku nr 4 i które składają się z: 1. odpadów medycznych i weterynaryjnych, 2. środków farmaceutycznych, leków i związków stosowanych w medycynie lub w weterynarii, 3. środków do impregnacji lub konserwacji drewna, 4. biocydów i środków fitofarmaceutycznych, 5. pozostałości substancji stosowanych jako rozpuszczalniki, 6. halogenowanych substancji organicznych nie stosowanych jako rozpuszczalniki, z wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych, 7. soli hartowniczych zawierających cyjanki, 8. olejów mineralnych i substancji oleistych (np. z obróbki metali), 9. emulsji, mieszanin: olej-woda, węglowodór-woda, 8

9 10. substancji zawierających PCB (np. dielektryki itp.), 11. materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej (np. pozostałości podestylacyjne itp.), 12. tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów lub pokostów, 13. żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów lub spoiw, 14. substancji powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na człowieka lub środowisko jest nieznane (np. pozostałości laboratoryjne itp.), 15. środków pirotechnicznych i innych materiałów wybuchowych, 16. chemikaliów stosowanych w przemyśle fotograficznym lub do obróbki zdjęć (np. do wywoływania), 17. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanego dibenzofuranu, 18. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny. Lista B: Odpady, które zawierają którykolwiek ze składników wyliczonych w załączniku nr 3 i mają którekolwiek z właściwości wyliczonych w załączniku nr 4, i składają się z: 19. mydeł, tłuszczów lub wosków pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, 20. nie halogenowanych substancji organicznych nie stosowanych jako rozpuszczalniki, 21. nieorganicznych substancji nie zawierających metali lub związków metali, 22. popiołów lub żużli, 23. gleby i ziemi, w tym urobku z pogłębiania, 24. soli hartowniczych nie zawierających cyjanków, 25. pyłów lub proszków metalicznych, 26. zużytych materiałów katalitycznych, 27. cieczy lub szlamów zawierających metale lub związki metali, 28. pozostałości z operacji usuwania zanieczyszczeń (np. pyły z filtrów), z wyjątkiem (29), (30) i (33), 29. szlamów z płuczek, 30. szlamów z zakładów uzdatniania wody, 31. pozostałości z dekarbonizacji, 32. pozostałości z kolumn jonowymiennych, 33. osadów ściekowych, nie poddanych unieszkodliwieniu lub nie nadających się do zastosowania w rolnictwie, 34. osadów z czyszczenia zbiorników lub urządzeń, 35. urządzeń zanieczyszczonych, 36. pojemników zanieczyszczonych po produktach, które zawierały jeden lub więcej składników wymienionych w załączniku nr 3 (np. opakowania, butle gazowe itp.), 37. baterii, akumulatorów i innych ogniw elektrycznych, 38. olejów roślinnych, 39. substancji lub przedmiotów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych, 40. innych odpadów. 9

10 7.2. Rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku Rodzaje odpadów składowanych (unieszkodliwianie w procesie D5 wg załącznika nr 6 do ustawy o odpadach) na składowisku odpadów w Kędzierzynie-Koźlu wyszczególniono w poniższej tabeli; klasyfikacja odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). Wszystkie odpady mogą być składowane w sposób nie selektywny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). Odpady będą deponowane na dwóch równolegle tworzonych działkach (poletkach roboczych; wymieszane odpady grup: 02, 03, 04, 15, 16, 17 i 20 będą deponowane na działce pierwszej, wymieszane odpady grup: 1905, 1908, 1909, 1912 i 20 będą deponowane na działce drugiej. Wymiar działek roboczych, zgodnie z przyjętą technologią wynoszą 5 x 10 m. Działki należy oznakować za pomocą tablic. 1 Kod klasyfikacyjny Surowce i produkty nie nadające się do spożycia oraz przetwarzania Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa Odpady kory i korka Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w Odpady z kory i drewna Inne nie wymienione odpady Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych Inne nie wymienione odpady Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z drewna Opakowania z metali Opakowania wielomateriałowe Zmieszane odpady opakowaniowe Opakowania ze szkła Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w Tworzywa sztuczne Inne nie wymienione elementy Inne nie wymienione odpady Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia Odpady inne niż wymienione w Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Usunięte tynki, tapety, okleiny itp Drewno Szkło Tworzywa sztuczne Asfalt inny niż wymieniony w Odpadowa papa Lp. Nazwa odpadu Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa 10

11 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) Skratki Zawartość piaskowników Ustabilizowane komunalne osady ściekowe Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w Osady z dekarbonizacji wody Papier i tektura Tworzywa sztuczne i guma Szkło Tekstylia Minerały (np. piasek, kamienie) Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w Papier i tektura Szkło Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Tekstylia Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , , Tworzywa sztuczne Odpady zmiotek wentylacyjnych Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny Odpady ulegające biodegradacji Inne odpady nie ulegające biodegradacji Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady z targowisk Odpady z czyszczenia ulic i placów Odpady ze studzienek kanalizacyjnych Odpady wielkogabarytowe Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 7.3. Rodzaje odpadów stosowane jako warstwy izolacyjne składowanych odpadów, do budowy wałów kwatery oraz do odkażania deponowanych odpadów. Cześć odpadów przyjmowanych na kwaterę nr 2 służy do przykrywania dziennych działek zeskładowanych odpadów, budowy wałów (zgodnie z przyjęta technologią eksploatacji kwatery) oraz do odkażania składowanych odpadów. Do tego celu stosuje się m.in. gruz, żużel, grunt z wykopów. Działanie to ma na celu zmniejszenie emisji do powietrza odorów, zapobieganie rozwiewania odpadów, oraz zmniejszenie dopływu tlenu do złoża odpadów (w warunkach beztlenowych następuje szybki rozkład materii organicznej). Odpady wapna pokarbidowego ze względu na jego właściwości (10% zawartości stanowi Ca(OH)2) wykorzystuje się do odkażania deponowanych odpadów. Odpady te nie podlegają unieszkodliwianiu w procesie D5 (składowanie) lecz są 11

12 wykorzystywane zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy proces R14. Do celów tych stosuje się następujące rodzaje odpadów (klasyfikacja odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206): Lp Kod klasyfikacyjny Nazwa odpadu Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w ) Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów gruz ceglany zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w odpady z remontów i przebudowy dróg gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w Materiały izolacyjne inne niż wymienione w i zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , , Gleba i ziemia, w tym kamienie W/w materiały magazynowane są na terenie kwatery deponowania odpadów. Wykorzystywane są na bieżąco. 8. ELEMENTY SELEKCJI ODPADÓW Ustawa o odpadach (głównie art 55, art.56, art.59) nakłada na zarządzających składowiskiem obowiązek prowadzenia selekcji składowanych odpadów: Art Zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów. 4. Odpady powinny być składowane w sposób selektywny. Dopuszcza się składowanie określonych rodzajów odpadów w sposób nie selektywny (mieszanie), jeżeli w wyniku takiego składowania nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko. Art Odpady przed umieszczeniem na składowisku odpadów powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub też ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów. 2. Obowiązki określone w ust. 1 nie dotyczą odpadów obojętnych oraz odpadów, w stosunku do których proces przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego nie spowoduje ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska ani ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów. Należy prowadzić: 1. Odzysk z odpadów dowiezionych na składowisko następujących odpadów: opakowaniowych z tworzyw sztucznych, szkła, metalowych złomu metali żelaznych, kolorowych, kabli 12

13 innych odpadów z tworzyw sztucznych, szkła, gumy, drewna 2. Segregację z dowiezionych na składowisko odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, w tym m. in: świetlówki, lampy i inne odpady zawierające rtęć filtry olejowe i paliwowe, czyściwo i inne zawierające substancje ropopochodne akumulatory ołowiowe zanieczyszczone opakowania metalowe i z tworzyw sztucznych po substancjach niebezpiecznych lekarstwa monitory komputerowe, TV Segregację należy prowadzić ręcznie wybierając odpady z przywożonych jednorazowo partii odpadów. W celu gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów na terenie zaplecza magazynowego składowiska należy ustawić kontenery. Odpady niebezpieczne należy magazynować w szczelnych kontenerach/pojemnikach ustawionych w pomieszczeniach magazynowych lub pod zamykaną wiatą. 9. EKSPLOATACJA SKŁADOWISKA 9.1.Obowiązki eksploatatora wynikające z przepisów Ustawy Prawo budowlane, o odpadach oraz o wprowadzeniu ustawy Ustawa Prawo Budowlane Prawo budowlane reguluje obowiązki właściciela w następujących artykułach: Art. 61.Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym. Art Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez zarządcę 1)okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska Art. 63. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. art Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego obiektu budowlanego książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Wszystkie protokoły z kontroli obiektu budowlanego jakim jest składowisko odpadów, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. art. 65. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie. Ustawa o odpadach Art. 59.w/w ustawy ustala co następuje: 1. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany: 1) ustalić ilość odpadów przed ich przyjęciem na składowisko, 13

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW. W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY od 1 lutego 2005 roku.

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW. W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY od 1 lutego 2005 roku. C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW Załącznik do uchwały Nr XXIX/356/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2004 r. W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA Numer wpisu Data wpisu

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO WÓJT GMINY ZBICZNO Urząd Gminy w Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno tel./fax. (56) 49 393 17 gmina@zbiczno.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Wójt Gminy Dąbie ul.szeroka 4, 66-615 Dąbie, woj.lubuskie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Dąbie, dnia 22 kwietnia 2013 roku Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CHŁOPICE.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CHŁOPICE. Lp. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CHŁOPICE. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Firma oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy NIP REGON Kod Grupy,

Bardziej szczegółowo

Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r.

Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r. Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto z opłatą Podatek VAT % Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Numer rejestrowy RIGoś. 6235.1.2012 Firma, oznaczenie siedziby, adres lub imię nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Cena odpadu netto z opłatą

Cena odpadu netto z opłatą Cennik składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2015 r. Ceny zawierają odpis na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5,25 zł za 1 tonę odpadu. Lp. Kod odpadu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2012 r. Załącznik nr 2 do Umowy Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena odpadu netto

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY Rynek 40 06-212 Krasnosielc Krasnosielc, dn. 2014-12-18 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 BŁYSK Bis

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec Rejestr działalności regulowanej 2013 Numer rejestrowy Numer zaświadczenia Firma/Imię Nazwisko Przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP

Bardziej szczegółowo

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 "starkom" Spółka 83-200 Starogard Gdański Z O.O. NIP: 5920203158

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Firma NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Lp. Data wpisu Firma,

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

14/2013 REMONDIS Sp. z o. o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16 ODDZIAŁ Sosnowcu w ul. Baczyńskiego 11 41-203 Sosnowiec 728-01-32-515 011089141 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer rejestrowy OŚ.2.2012 Nazwa przedsiębiorcy ALTVATER Piła Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości RLŚ.623.GŚ.7.2012 Łasin, dnia 2012.12.17 ZAŚWIADCZENIE o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 65

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy EKO KRAS Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Dworcowa Orneta telefon:

Dworcowa Orneta   telefon: Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 GK.6233.2.1.2012 Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. NIP: 743-202-33-36 REGON: 281369150 Dworcowa 27 11-130 Orneta

Bardziej szczegółowo

Numer rejestrowy. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Numer rejestrowy. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Niedźwiada Stan na dzień 07.07.2016 r. Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 840 ZARZĄDZENIE NR 5745/VI/14 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy PHU SANITEX Dorota

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WÓJTA GMINY WIERZBINEK REJESTR DZIALANOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI prowadzony przez WÓJTA GMINY WIERZBINEK Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno 1 RDR.01.1.2012

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Numer rejestr owy Data wpisu Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON L.p. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O. O, ul. Galmany 1, 43-600 Jaworzno Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY Numer rej. 1 1/2012 Data dokonania NIP/Regon wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY SŁUPIA Słupia, dn. 2014-05-06 96-128 Słupia Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy OSIP.6235.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy Veolia Usługi dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC Stan na dziern 18.03.2013r. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC Stan na dzień 04.04.2014r. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, siedziba i adres / l.p. imię i nazwisko przedsiębiorcy 1. Przedsiębiorstwo Handlowo

Bardziej szczegółowo

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Tabela nr 1 Opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych zgodnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Krynicy-Zdroju Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej 1 / 2012 Głogowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SP. Z O.O 67-200 Głogów ul Sikorskiego 48 NIP 693-214-02-63 regon 020901029 e-mai zuzglogow@zuzglogow.pl tel. 76 72746 48 Data wpisu do rejestr 2012-04-16

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013

Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013 Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013 Numer pod jaki przedsiębiorca zostaje wpisany: RIIiPP.6235.1.2013 Nazwa przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Krusz-Bet Sp. z o. o. 36-204 Dydnia,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW 1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem odpadów: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, władającego (tytuł

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305

Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305 L.p Oznaczenie przedsiębiorcy 1. Thorn 1233 Maciej Depras, ul. Barwna 5 87-100 Toruń 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp.z.o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY LP. 1 Data wpisu 05.06.2012 Zmiana 10.06.2013 Zmiana 07.07.2014 Zmiana 16.12.2016 Nr rejestrowy OŚ.6233.1.2012 Firma oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy TONSMEIER Centrum

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Nr IN. 6233.2. 2012 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Lp. Firma; oznaczenie siedziby i adres albo

Bardziej szczegółowo

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Data wpisu do rejestru działalności regulowanej. Numer Identyfikacji REGON. Dane kontaktowe

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Data wpisu do rejestru działalności regulowanej. Numer Identyfikacji REGON. Dane kontaktowe Lp. Nazwa Firmy, siedziba, adres Data wpisu do rejestru działalności regulowanej Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Numer Identyfikacji REGON Dane kontaktowe Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj Nazwa firmy, siedziba i adres lub (imię i nazwisko przedsiębiorcy)\ Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Sektor nr 1 składowiska Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,

Bardziej szczegółowo

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostynin Nr rejestr. 1 Firma, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych kod

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork L.p. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork Firma (oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bodzechów

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bodzechów REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bodzechów Numer rejestro wy Data wpisu do rejestr u RDR/1/2012 08.06.2012 Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ŁOCHÓW

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ŁOCHÓW REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ŁOCHÓW Lp. Data wpisu Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr.

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży Nr rejestr. 1 Firma,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Firma NIP REGON Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L/ p Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres NIP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Dobre REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRE

Wójt Gminy Dobre REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRE Wójt Gminy Dobre REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRE L.p. Data wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L p Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru NIP

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 1 Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. ul. Generała. Wł. Sikorskiego 25 87-300 Brodnica Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Rypin Lipnowska 4 87-500 Rypin Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Rypin, dnia 18-07-2014 Strona 1 z 18 Numer rejestrowy Data wpisu Firma NIP/ Regon 2

Bardziej szczegółowo

Kod odpadu. identyfikacyjny REGON

Kod odpadu. identyfikacyjny REGON REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CZYŻE Lp. 1. Firma oznaczenie siedziby i adres MPO Spółka z o.o. w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY Rynek 40 06-212 Krasnosielc Krasnosielc, dn. 2016-07-14 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 BŁYSK Bis

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy REMONDIS Opole Sp.

Bardziej szczegółowo

R E J E S T R. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

R E J E S T R. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE POWIAT: SOKOŁOWSKI GMINA CERANÓW R E J E S T R działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Lp. Data wpisu 1 20.06. 2012 Nazwa firmy Adres Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jodłowa

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jodłowa Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jodłowa Lp. Nr rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy albo imię i nazwisko Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Grodków i Gminy Otmuchów, w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego

Grodków i Gminy Otmuchów, w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenie Nr 1043/2010 Burmistrza Nysy z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze uŝyteczności publicznej tj. za przyjęcie odpadów na gminne Składowisko

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Nr rejestrowy REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma albo imię i nazwisko 1 6233.1.2012 F.U.H. JARTEX Szczepan Jarantowski Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450 Stan aktualny na dzień 14.01.2013r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczyrk Numer rejestrowy Firma Adres NIP REGON

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacji REGON. Numer rejestrowy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacji REGON. Numer rejestrowy GMINA DOBROMIERZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Dobromierz Firma, Oznaczenie siedziby i adres albo

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1 DANKAN Sp. z o.o. ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław 556-10-06-505 091144171 20 03 03 - odpady

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jarosławiu, gmina Udanin

Regulamin przyjmowania odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jarosławiu, gmina Udanin Regulamin przyjmowania odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jarosławiu, gmina Udanin Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jarosławiu jest własnością

Bardziej szczegółowo

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z ODPADY NIEBEZPIECZNE 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje 03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje 03 02 03* Metaloorganiczne

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Data wpisu

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Data wpisu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Data wpisu 19.09.2012 r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Urząd Gminy Bliżyn Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn Bliżyn, dn. 2017-01-02 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 TONSMEIER

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Łącko

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Łącko Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Łącko Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy EKO-ENERGIA

Bardziej szczegółowo

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skarżysko- Kamienna Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA LEŚNEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA LEŚNEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA LEŚNEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru NIP REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w SIEWIERZU przy ulicy Ściegna 11 DEFINICJE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w SIEWIERZU przy ulicy Ściegna 11 DEFINICJE REGULAMIN FUNKCJONOWANIA Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w SIEWIERZU przy ulicy Ściegna 11 DEFINICJE Na potrzeby Regulaminu wprowadza się poniższe definicje: 1. PSZOK - Punkt Selektywnego

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ nr rejestro wy Firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1/2012 SITA JANTRA Sp. z o.o. ul. Ks. Anny 11 70-761 Szczecin NIP regon 852-10-20-989

Bardziej szczegółowo

Numer rejestrowy. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

Numer rejestrowy. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY MEŁGIEW Lp. Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA. Numer identyfikacyjny REGON

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA. Numer identyfikacyjny REGON REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

numer rejestrowy Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer identyfikacyjny REGON

numer rejestrowy Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer identyfikacyjny REGON Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy EKO-TRANS Sp. z o.o. Samoklęski 28 21-132 Kamionka Prezes Zarządu Jolanta Świderska Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY CHEŁM Gminna 18 22-100 Chełm Chełm, dn. 2015-02-06 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 Miejskie Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo