POLITYKA INWESTYCYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO NARZEDZIE KSZTAŁTOWANIA ROZWOJU REGIONU Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA INWESTYCYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO NARZEDZIE KSZTAŁTOWANIA ROZWOJU REGIONU Wstęp"

Transkrypt

1 Marta Juchnicka POLITYKA INWESTYCYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO NARZEDZIE KSZTAŁTOWANIA ROZWOJU REGIONU Wstęp Reforma administracji publicznej wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999r. stworzyła spójny system samorządności terytorialnej na trzech poziomach zarządzania. System samorządowy został zatem oparty na pełnej autonomii jednostek samorządowych, co umożliwiła podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących regionu. W obecnym dziesięcioleciu, co raz większy wpływ na rozwój regionów wywierają decyzje i przedsięwzięcia podejmowane przez władze szczebla samorządowego. Kluczem do zrozumienia polityki inwestycyjnej w regionie, a więc faktycznie rozwoju, gdyż ten ostatni wiąże się z koniecznością inwestowania, jest identyfikacja grup interesu, wywierających największy wpływ na proces planowania. Na zagadnienie to zwraca uwagę R. Domański, który twierdzi, iż na przebieg procesów przestrzennych szczególny wpływ wywiera sposób percepcji przestrzeni przez osoby zajmujące wysokie stanowiska społeczno-gospodarcze i z tego tytułu przygotowujące i podejmujące decyzje. 1 Szczególne znaczenie ma grupa osób zatrudnionych w administracji, bezpośrednio wpływające na proces planowania miejscowego oraz wydająca decyzje lokalizacyjne. 2 Władza lokalna stara się kształtować, zatem zachowania podmiotów gospodarujących pod kątem osiągania celów strategii rozwoju. 3 Z punktu widzenia władzy ważne są uprawnienia, jakimi dysponuje samorząd, gdyż podejmowanie decyzji musi być zgodne z literą prawa. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na rozwój regionu posiada odpowiednio prowadzona polityka inwestycyjna władz samorządowych. Rozważania dotyczące wpływu inwestycji podejmowanych przez samorządy na rozwój regionalny rozpoczęto od analizy uprawnień ustawowych przyznanych poszczególnym szczeblom samorządu. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 1 Domański R., Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1982r. 2 Puchalski K., Atrakcyjność społeczno-gospodarcza jako czynnik rozwoju miast, IGiPZ PAN,1987r., s Trojanek M., Władza lokalna a efektywność inwestycji, (w:) Wysocka E., Przedsiębiorczość w gminach. Stymulowanie inwestycji, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa Poznań Zielona Góra 1996r., s. 11

2 2 Marta Juchnicka Uprawnienia ustawowe jednostek samorządowych a finansowanie inwestycji Podstawami prawnymi, regulującymi zakres kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, są ustawy: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4, z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 5 oraz z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 6. Istotnymi z punktu widzenia rozwoju regionalnego są uprawnienia nadane samorządowi terytorialnemu i możliwości finansowania zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne są to zadania, które służą powiększaniu majątku, podnoszeniu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Dla rozwoju regionu ważne jest, aby następował stały wzrost inwestycji. Jest on siłą napędową rozwoju gospodarczego, wpływającym na ogólny dobrobyt. Realizacja wydatków inwestycyjnych jest możliwa w przypadku, gdy samorząd potrafi wygospodarować nadwyżkę dochodów nad wydatkami związanymi z realizacją obligatoryjnych zadań własnych oraz zadań zleconych ustawowo i przejętych w drodze porozumień. 7 Wielkość wpływów budżetowych oraz proces dystrybucji dochodów ma ogromny wpływ na sfinansowanie podjętych decyzji oraz promowanie rozwoju. Posiadanie środków finansowych wiąże się z możliwością ich wydatkowania na cele, które według władz samorządowych, są najważniejsze. Samorząd terytorialny prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetów, ma więc istotny wpływ na jakie cele i kierunki zostaną przekazane środki. 8 Możliwości inwestycyjne województw w Polsce są zróżnicowane (porównaj mapa 1).Przeważająca większość (dziesięć województw) posiada niski potencjał inwestycyjny szacowany na mln zł. Na możliwości inwestycyjne poszczególnych regionów wpływa ich aktualna zamożność. Regiony o większych dochodach jednostek samorządowych per capita mają na ogół większe możliwości inwestowania. Większy udział dochodów własnych pozwala samorządom na relatywnie swobodniejsze dysponowanie środkami i stwarza możliwość przeznaczania stosunkowo większych kwot na inwestycje. Z kolei mniejszy udział dochodów własnych oznacza większą ilość zadań finansowanych pośrednio z budżetu państwa. 9 W 2004 r., w porównaniu do 2003 r. udział dochodów własnych wzrósł prawie 4-krotnie, natomiast zmniejszył się ok. 2-krotnie udział dotacji i 4 Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata , maj 2005r. 8 Bagdziński S.L., Konkel J.A., Instrumenty promowania i wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości, op. cit., s Kaczor K, Tomalak M, Potencjał inwestycyjny samorządów terytorialnych, op. cit. s. 6

3 Polityka inwestycyjna samorządu terytorialnego jako narzędzie kształtowania rozwoju regionu 3 subwencji ogólnej. Oznacza to, iż zadania województw finansowane były głównie z dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych województw w 2004 r. dominowały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. 10 Mapa 1 Prognozowany potencjał inwestycyjny samorządów w latach Źródło: Kaczor K, Tomalak M, Potencjał inwestycyjny samorządów terytorialnych, Samorządy województw (por. tabela 1) zaplanowały na 2004 r. dochody z tytułu dotacji celowych w wysokości tys. zł. W 2004 r. dotacje te zostały zrealizowane w wysokości tys. zł, co stanowiło 77,0 % planu rocznego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (własne, z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) zrealizowane zostały w wysokości tys. zł, czyli 72,5% planu rocznego, dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane zostały w wysokości tys. zł, co stanowiło 99,7% planu rocznego, zaś dotacje z funduszy 10 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Tom II, Rada Ministrów Warszawa, 2005

4 4 Marta Juchnicka celowych na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości tys. zł, co stanowiło 94,6% planu rocznego. Tabela 1 Struktura dochodów województw (w %) Wyszczególnienie 2003r. 2004r. Ogółem z tego: Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna 100,0 15,9 51,0 33,1 100,0 59,1 22,4 18,5 Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Tom II, Rada Ministrów Warszawa, 2005 Z ogólnej kwoty zrealizowanych dotacji celowych w wysokości tys. zł, na dotacje na zadania inwestycyjne przeznaczono tys. zł, czyli 77,1% planowanej dotacji na ten cel. Planowane na 2004 r. dochody samorządów województw z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wyniosły tys. zł. W 2004 r., dochody z tytułu dotacji, przekazanych na realizację zadań własnych, zostały wykonane w wysokości tys. zł, co stanowiło 60,3% planu rocznego tych dotacji, przy czym: dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły tys. zł, co stanowiło 60,2% ich planu. Łączne wydatki województw na 2004 r. zostały zrealizowane w wysokości tys. zł, tj. 90,4% planu i były wyższe niż w 2003 roku o 24,4%. W łącznej kwocie wykonanych przez województwa wydatków wydatki majątkowe w kwocie tys. zł, stanowiły 79,7 % planowanych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2004r. wydatki inwestycyjne województw kształtowały się na poziomie 44,2 zł ( o 3,7 zł więcej niż w 2003r.). 11 W strukturze dochodów ogółem, dochody własne powiatów (por. tabela 2) stanowiły 24,9%. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wzrósł o 13,6 punktu procentowego w stosunku do roku Z łącznej kwoty dotacji celowych otrzymanych przez powiaty w wysokości tys. zł, na zadania inwestycyjne zostało przeznaczone tys. zł, tj. 12,3% tej kwoty. Zaplanowane przez powiaty na 2004 r. dochody z tytułu dotacji celowych wynosiły tys. zł, a zostały zrealizowane w wysokości tys. zł, czyli w 97,4%, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 11 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, op.cit.

5 Polityka inwestycyjna samorządu terytorialnego jako narzędzie kształtowania rozwoju regionu 5 realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) zrealizowano w kwocie tys. zł, co stanowiło 88,4% planu, dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości tys. zł, co stanowiło 93,9% planu, dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości tys. zł, co stanowiło 95,5% planu. W ramach dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przekazano powiatom tys. zł. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatów zrealizowano ogółem w wysokości tys. zł, co stanowiło 97,4% planu rocznego. Z ogólnej kwoty dotacji na zadania własne, dotacje do zadań inwestycyjnych w kwocie tys. zł, stanowiły 14,9%. Dotacje na zadania własne stanowiły 12,1% zrealizowanych dochodów ogółem, z tego dotacje do zadań inwestycyjnych 1,8%. Powiaty zrealizowały w 2004 r. wydatki w wysokości tys. zł, co stanowiło 97,2% wydatków zaplanowanych na ten rok. Wydatki majątkowe niemal w całości przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych (89,6%). 12 Tabela 2 Struktura dochodów powiatów (w %) Wyszczególnienie Ogółem z tego: Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna 100,0 11,3 32,6 56,1 100,0 24,9 24,3 50,8 Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Tom II, Rada Ministrów Warszawa, 2005 W 2004 r., podobnie jak w budżetach województw i powiatów, najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem gmin stanowiły dochody własne 48,2%. Nie zanotowano natomiast tak dynamicznego wzrostu w porównaniu do roku 2004, jak miało to miejsce w przypadku województw (w stosunku do 2003 r., udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem gmin zwiększył się o 0,9 punktu). Planowane przez gminy na 2004 rok dochody z tytułu dotacji celowych w wysokości tys. zł zostały zrealizowane w kwocie tys. zł, co stanowiło 96,6% planu, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie tys. zł, co stanowiło 89,3% planu, dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumie między jednostkami samorządu 12 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, op. cit.

6 6 Marta Juchnicka terytorialnego zrealizowano w wysokości tys. zł, co stanowiło 89,5% planu, zaś dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości tys. zł, co stanowiło 89,1% planu. Z ogólnej kwoty dotacji przeznaczono na zadania inwestycyjne tys. zł, co stanowiło 97,5% planu rocznego. Na dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, przekazano kwotę tys. zł, co stanowiło 88,0% planu tych dotacji. 13 Możliwości inwestycyjne różnią się bardzo pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu. Wyszczególnienie Ogółem z tego: Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna Tabela 3 Struktura dochodów gmin (w %) Gminy Ogółem Wiejskie pozostałe ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 47,3 10,5 42,2 48,2 12,5 39,3 39,7 10,0 50,3 39,6 12,2 48,3 45,7 10,8 43,5 54,9 12,8 32,3 Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Tom II, Rada Ministrów Warszawa, 2005 Gminy wydają 87% środków przeznaczonych na inwestycje samorządowe w Polsce, podczas gdy na województwa i powiaty przypada pozostałe 13% wydatków inwestycyjnych. Z drugiej strony to właśnie województwa przeznaczały największy odsetek swoich wydatków na inwestycje, ma to jednak niewielki wpływ na politykę inwestycyjną samorządów łącznie, ze względu na rozmiar środków pozostających w gestii województw. W efekcie polityka inwestycyjna gmin i miast na prawach powiatu ma decydujące znaczenie dla kształtowania tempa i kierunków rozwoju infrastruktury w polskich regionach. 14 Od aktywności inwestycyjnej samorządów terytorialnych zależą perspektywy rozwoju poszczególnych regionów, a co za tym idzie ich atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. Środki, które samorządy kierują na zadania inwestycyjne są głównie środkami własnymi, mogą one zaś być uzupełnione o środki pochodzące z budżetu państwa, z funduszy strukturalnych 13 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, op. cit. 14 Kaczor K, Tomalak M, Potencjał inwestycyjny samorządów terytorialnych,

7 Polityka inwestycyjna samorządu terytorialnego jako narzędzie kształtowania rozwoju regionu 7 Unii Europejskiej, z funduszy prywatnych 15. Uzupełnieniem źródeł inwestycji są również kredyty i pożyczki. Z perspektywy inwestora najważniejsze są inwestycje dokonywane w konkretnej miejscowości, co zatem idzie istotne są plany i decyzje wydawane na szczeblu lokalnym, w danej gminie. Możliwości oddziaływania władz na decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych W rozważaniach dotyczących polityki inwestycyjnej należy także zwrócić uwagę na wzajemne zależności pomiędzy procesem inwestowania a rozwojem społeczno-ekonomicznym regionu. Z jednej strony procesy inwestycyjne w naturalny sposób stymulują rozwój regionu, z drugiej zaś odpowiedni poziom tego rozwoju może być decydującym czynnikiem, którym kieruje się przedsiębiorca przy wyborze miejsca lokalizacji. Decyzje inwestycyjne odnoszą się do przyszłości, zatem niezbędne jest przewidywanie zmian jakie mogą zajść w regionie. Alokacja zasobów inwestycyjnych dokonuje się przede wszystkim pod wpływem impulsów płynących z rynku i zależy także od polityki władz, zarówno szczebla centralnego jak i regionalnego. 16 Impulsy, które płyną z regionu mają swoje odzwierciedlenie w decyzjach podejmowanych przez przedsiębiorców. Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych podmiotu gospodarczego i jego zewnętrzne środowisko działalności gospodarczej oraz charakteryzuje warunki niezbędne, jakie muszą być spełnione, aby je podjąć, przedstawia rys. 1. Nie zawsze dzieje się tak, iż podmiot prawidłowo odbiera impulsy z rynku. Wynika to stąd, iż mechanizm rynkowy charakteryzuje bieżące warunki gospodarowania, natomiast decyzje inwestycyjne odnoszą się do przyszłości. Dlatego też podejmowanie decyzji gospodarczych jest procesem złożonym. Zawiera on w sobie element ryzyka i niepewności. Zależą one głownie od rodzaju planowanej działalności i ogólnych warunków ekonomicznych. Ryzyko odzwierciedla niepewność wynikającą z niestabilnych rozwiązań systemowych, powoduje, iż podmiot nie może być pewny licznych parametrów, takich jak cen surowców, preferencji konsumentów, konkurencji itp. 17 Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych RYSUNEK 1 15 Art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, op. cit., 16 Janasz W., (red.), Decyzje inwestycyjne, (w:) Podstawy ekonomiki przemysłu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997r., s Tamże, op. cit. s. 176

8 8 Marta Juchnicka Środowisko polityki gospodarczej Żądane warunki Przewidywanie Cel Żądane informacje Inwestycyjne kryteria Polityka władz Ryzyko i niepewność Decyzyjne dane Decyzje Inwestycyjne wydatki Dostarczanie informacji Dostarczanie warunków Przewidywanie Środowisko polityki gospodarczej Źródło: Hay D.A., Morris D. J., Industrial Economics and Organization. Theory and Evidence, Oxford University Press, Oxford, 1992r., s. 434, (za:) Janasz W., (red.), Decyzje inwestycyjne, (w:) Podstawy ekonomiki przemysłu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997r., s. 175 Samo podejmowanie decyzji inwestycyjnej dzielone jest na trzy etapy. W pierwszym etapie wyznaczany jest region. Inwestor oczekuje od potencjalnego miejsca maksymalizacji popytu, wykonywane są analizy regionalnego popytu, regionalne i międzyregionalne tabele nakładów i wyników, programowanie liniowe. W drugim etapie następuje wybór skończonej liczby możliwości miejsc lokalizacji. Wybór ten dokonywany jest pod kątem minimalizacji kosztów. W trzecim etapie następuje ostateczny wybór miejsca lokalizacji. 18 Rola władz w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej, a co za tym idzie w wyborze miejsca lokalizacji inwestycji jest niekwestionowana. Jak zatem władza może realizować cel, jakim jest podniesienie poziomu 18 Stafford H.A., The geography of manufacturers, Progress in geography 4, 1972r., (za:) Walmsley D.J., Lewis G.J., Geografia człowieka. Podejście behawioralne, PWN, Warszawa, 1997r., (w:) Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna miast, IBnGR, Transformacja gospodarki, Nr 95, Warszawa, 1998r., s.7

9 Polityka inwestycyjna samorządu terytorialnego jako narzędzie kształtowania rozwoju regionu 9 atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów? Po pierwsze władze mogą podjąć indywidualne dążenia do lokalizacji inwestycji na ich terenie. Sposób ten jako strategia szukaj i znajdź (seek and find) opiera się na oddolnych inicjatywach władz lokalnych. Z reguły inicjatywy te odnoszą się do szukania inwestorów zewnętrznych, którzy chcieliby otworzyć filie na terenie miasta czy gminy. Zaletami tak objętej strategii postępowania są: działalność na własną rękę, na podstawie rozeznania potrzeb i aktywów regionu, pokonanie bariery barku środków kapitałowych, możliwość rozwoju zapóźnionych gospodarczo terenów, które posiadają cenne walory dla inwestorów. Rozwiązanie takie posiada także wady. Do najważniejszych zaliczymy: niebezpieczeństwo, iż uruchamiane przez inwestorów zewnętrznych przedsięwzięcia nie przyniosą oczekiwanych efektów, które mogłyby działać mnożnikowo na rozwój obszaru oraz przypadkowe efekty w ogólnym rozwoju prowadzące do pogłębienia różnic terytorialnych w gospodarce. Po drugie władze lokalne mogą zastosować strategię maksymalnego ułatwiania dla istniejących i nowo powstających rodzimych firm. Jest to tzw. strategia wylęgarni i centrów postępu technicznego (incubators and technology centers). Ideą tej strategii jest tworzenie ułatwień szczególnie w początkowym okresie funkcjonowania firmy. Zaletą tej metody jest możliwość dywersyfikacji gospodarki, wadą zaś, że inkubatory nie mogą świadczyć swojej pomocy przez cały okres trwania firmy oraz nie mogą pomóc w przypadku braku kapitału podstawowego. Trzeci sposób to ożywienie gospodarki na zasadzie podjęcia kompleksowego programu władz centralnych i samorządowych w kierunku innowacji. 19 Władze samorządowe realizując swoją strategię mogą tworzyć warunki do podejmowania określonych działań w gminie. Oznacza to podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie inwestorów przez stosowanie różnych ułatwień sprzężonych z realizacją bieżących potrzeb społeczności lokalnej. Do działań tych należą: tworzenie pozytywnego wizerunku gminy przez publikowanie w prasie i telewizji ofert zachęcających do podjęcia działalności gospodarczej. Ten sposób działania władz samorządowych został nazwany marketingiem miejskim. Zgodnie z tą koncepcją miasto jest traktowane jako pewne dobro, które ma wiele cech o zróżnicowanej przydatności dla przyszłych użytkowników. Biorąc je pod uwagę władze lokalne wyznaczają taką strategię marketingową, która w końcu powinna przynieść sukces w trwającej rywalizacji o inwestycje. Drugim sposobem realizacji strategii jest stymulacja pożądanych zachowań różnych podmiotów gospodarujących. 20 Pozwala to samorządom 19 Wojtasiewicz L., Czynniki rozwoju lokalnego nowe ujęcia metodologiczne, (w:) Maik W., Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 177, Warszawa, 1997r., s Trojanek W., Sterowanie rozwojem gospodarczym regionu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i socjologiczny, z. 2, 1994r., s. 63

10 10 Marta Juchnicka terytorialnym pośrednio wpływać na zachowania podmiotów gospodarczych. Uruchomienie wielu instrumentów ekonomicznych ułatwia kształtowanie zachowań osób, instytucji i organizacji gospodarczych działających w regionie. Można tu wymienić: stosowanie aktywnej polityki finansowej w stosunku do pożądanych działań podejmowanych przez podmioty gospodarcze, stosowanie ulg podatkowych w stosunku do podmiotów podejmujących,, zróżnicowanie opłat za korzystanie ze środowiska i kar za jego ponadnormatywne zanieczyszczanie, wprowadzanie zróżnicowań w: podatkach od nieruchomości, cenach za tereny budowlane, opłatach za dzierżawę gruntów, czynszach za lokale, podatkach rolnych. 21 Z punktu widzenia inwestora wielkie znaczenie odgrywa jakość środowiska lokalnego, w tym zagospodarowania przestrzennego i zasobów ludzkich, poziom innowacyjności oraz wiedzy i kwalifikacji. Ograniczoność kapitałów sugeruje, iż to władze lokalne powinny zabiegać świadomie o inwestorów. Tworzenie instytucji, rozwijanie alternatywnych rodzajów przemysłu, wpływanie na przedsiębiorczość w celu dywersyfikacji i ulepszania produkcji, pomoc w rozpoznawaniu nowych rynków, transferze wiedzy, wspomaganie nowych firm i przedsiębiorstw, przyciąganie inwestorów kapitałowych to działania leżące w gestii samorządów lokalnych w celu pobudzania lokalnego rozwoju ekonomicznego. 22 Niestety obecnie panuje przekonanie, iż zmiana sytuacji ekonomicznej danego regionu, z uwagi na skromność środków ekonomicznych jest niewielka. Mimo to nie można kwestionować roli samorządów lokalnych w procesie promowania i wspierania rozwoju lokalnego. 23 Wpływ władz samorządowych na czynniki i bariery jest w większości przypadków ograniczony lub znikomy (por. rys. 2). Władze lokalne nie mają wpływu na położenie geograficzne. Mogą natomiast wpływać na poprawę połączeń komunikacyjnych swojej gminy z otoczeniem. Jest to jednak słabe oddziaływanie, ponieważ w kompetencjach 21 Konkol J.A., Niektóre problemy polityki gospodarczej władz samorządowych, (w:) Bardziński S.L., (red.), Rozwój lokalny i polityka gospodarcza władz samorządowych na przykładzie województwa wrocławskiego, Włocławek, 1995r., s Blakely E., Planning Local Economic Development: Theory and Practice, Sage publication, London N.Delhi, 1989r., s. 59 (za:) Bagdziński S.L., Konkel J.A., Instrumenty promowania i wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości, (w:) Maik W., Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 177, Warszawa, 1997r., s Bagdziński S.L., Konkel J.A., Instrumenty promowania i wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości, op. cit. s. 22

11 Polityka inwestycyjna samorządu terytorialnego jako narzędzie kształtowania rozwoju regionu 11 samorządu gminnego czy powiatowego znajdują się mniej istotne dla inwestorów połączenia. 24 RYSUNEK 2 Czynniki lokalizacji a możliwości władz samorządowych Źródło: Dziemianowicz W., Rola władz samorządowych w stymulowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, (w:) Olesiński Z., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa, 1998r., s. 225 Samorząd wojewódzki ma większy wpływ na jakość połączeń, jednak nie można obserwować jego znaczącego wpływu na przebieg autostrad i lokalizację lotnisk międzynarodowych. Dlatego też samorząd gminny troszczy się o zapewnienie jak najlepszych połączeń dróg lokalnych z trasami krajowymi i międzynarodowymi. Duży rynek zbytu jest także czynnikiem, na który władze nie mają znaczącego wpływu. Wpływ ten jest raczej pośredni tzn. przejawia się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości. Kolejnymi czynnikami są czynniki związane z zasobami pracy tzn. podaż, jakość (wykwalifikowanie pracowników) 24 Dziemianowicz W., Jałowiecki B., Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2004r., s

12 12 Marta Juchnicka oraz koszt siły roboczej. Gmina ma najlepszą pozycję, aby zorganizować współpracę z różnymi instytucjami, w tym z rejonowym urzędem pracy. Rolą gminy jest pozyskanie środków finansowych na łagodzenie skutków bezrobocia. Gmina może stymulować ten rynek poprzez działania zmierzające do rozwiązania konkretnych problemów rynku pracy. Najlepsze jednak efekty może przynieść stymulowanie szkoleń i przekwalifikowań, poprzez które władze mogą wpływać pośrednio na poziom wykwalifikowania pracowników. Innym sposobem wpływania na rynek pracy jest organizowanie komunikacji umożliwiającej dojazd do pracy (tym razem poprzez wpływanie na zasięg rynku) 25. Największy wpływ władza wywierać może na stan infrastruktury technicznej. Inwestorzy nie są zainteresowani stanem infrastruktury technicznej możliwym do osiągnięcia za kilka lat, toteż samorządy koncentrują swoją uwagę na infrastrukturze bezpośrednio związanej z ich aktualną ofertą inwestycyjną. Część inwestorów kieruje się podażą wolnych pomieszczeń biurowych. Oddziaływania władz na tym polu są raczej pasywne, prym za to wiodą firmy deweloperskie. Związki partnerów zagranicznych z firmami w regionie mogą owocować przyciągnięciem nowych inwestorów np. poprzez promocję regionu z wykorzystaniem wizerunku i marki firmy. 26 Wnioski Istotnymi z punktu widzenia podnoszenia atrakcyjności regionu są uprawnienia nadane samorządowi terytorialnemu i możliwości finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych. Samorządy terytorialne mogą wpływać na atrakcyjność inwestycyjną przez tworzenie korzystnych warunków dla inwestycji, promowanie regionu, politykę proinwestycyjną, wydatkowanie większych środków finansowych na cele inwestycyjne, nie na zaś bieżące. Oznacza to, że istotnym elementem podnoszącym konkurencyjność regionu jest odpowiednio prowadzona polityka rozwoju regionu. Władza lokalna może oddziaływać na zachowanie poszczególnych podmiotów, tak aby był realizowany rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Może to zostać osiągnięte poprzez stworzenie warunków i podejmowanie działań sprzyjających racjonalizacji procesów inwestowania na danym obszarze. Władze samorządowe powinny być zainteresowane zatem prowadzeniem własnych inwestycji oraz lokowaniem ich przez inne podmioty na ich terenie, ponieważ: 25 Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa, 1998r. s Dziemianowicz W., Jałowiecki B., Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, op. cit. s

13 Polityka inwestycyjna samorządu terytorialnego jako narzędzie kształtowania rozwoju regionu Dobrze zaplanowane inwestycje infrastrukturalne powodują kolejne inwestycje (np. uzbrojenie terenów pod budownictwo przyciąga inwestorów budowlanych). 2. Inwestycje finansowane przez gminę dają pracę lokalnym firmom, a więc tworzą koniunkturę na rynku usług budowlanych. 3. Inwestycje są najskuteczniejszą (i w zasadzie jedyną) metodą zapobiegania bezrobociu spirala inwestycyjna tworzy lokalny rynek pracy. 4. Inwestycje infrastrukturalne i inne inwestycje komunalne podnoszą na stałe standard życia mieszkańców gminy. Powstaje coś, z czego długie lata mieszkańcy będą korzystać wodociągi, kanalizacja, drogi itd. 5. Bez dokonania pewnych inwestycji rozwój niektórych dziedzin działalności gospodarczej nie jest możliwy. Brak inwestycji (np. w dziedzinie telekomunikacji, zaopatrzenia w energię, wodę itp.) stanowi niebezpieczną barierę w rozwoju gospodarczym. 6. Brak niezbędnych inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska jest barierą rozwoju zrównoważonego i może na trwałe pogorszyć jakość życia mieszkańców. 7. Brak inwestycji w niektórych dziedzinach (np. w budownictwie mieszkaniowym) powoduje, że nie zaspokojone zostają podstawowe potrzeby mieszkańców wywołujące niezadowolenie społeczne. 8. Największe znaczenie mają inwestycje infrastrukturalne, których brak jest poważną przeszkodą dla wielu innych inwestycji i może w istotny sposób zahamować rozwój gospodarczy, a także znacznie pogorszyć warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenie gminy 27. Władze samorządowe mogą zatem wpływać na rozwój regionu poprzez prowadzenie własnych inwestycji i zachęcania do ich lokowania, poprzez odpowiednio prowadzoną politykę. Inwestycje dokonywane przez gminę odgrywają istotną rolę w realizowaniu zadań własnych i świadczeniu usług przez gminy. Do inwestycji istotnych z tego punktu widzenia zaliczamy: inwestycje infrastrukturalne, inwestycje w infrastrukturę społeczną, inwestycje poprawiające usługi komunalne i obsługę ludności. Aby gmina mogła być dobrym inwestorem i partnerem w inwestowaniu powinna określić priorytety inwestycyjne i na tej podstawie rozpocząć współpracę z inwestorami. Literatura: 1. Bagdziński S.L., Konkel J.A., Instrumenty promowania i wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości, 27 Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa, 1998r. s. 34

14 14 Marta Juchnicka 2. Blakely E., Planning Local Economic Development: Theory and Practice, Sage publication, London N.Delhi, 1989r., (za:) Bagdziński S.L., Konkel J.A., Instrumenty promowania i wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości, (w:) Maik W., Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 177, Warszawa, 1997r., s Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa, 1998r. 4. Domański R., Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1982r., s. 5. Dziemianowicz W., Jałowiecki B., Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2004r., 6. Janasz W., (red.), Decyzje inwestycyjne, (w:) Podstawy ekonomiki przemysłu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997r. 7. Kaczor K, Tomalak M, Potencjał inwestycyjny samorządów terytorialnych, IBnGR, 8. Konkol J.A., Niektóre problemy polityki gospodarczej władz samorządowych, (w:) Bardziński S.L., (red.), Rozwój lokalny i polityka gospodarcza władz samorządowych na przykładzie województwa wrocławskiego, Włocławek, 1995r., 9. Puchalski K., Atrakcyjność społeczno-gospodarcza jako czynnik rozwoju miast, IGiPZ PAN,1987r. 10. Stafford H.A., The geography of manufacturers, Progress in geography 4, 1972r., (za:) Walmsley D.J., Lewis G.J., Geografia człowieka. Podejście behawioralne, PWN, Warszawa, 1997r., (w:) Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna miast, IBnGR, Transformacja gospodarki, Nr 95, Warszawa, 1998r., 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Tom II, Rada Ministrów Warszawa, Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata , maj 2005r. 13. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 203, poz Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591

15 Polityka inwestycyjna samorządu terytorialnego jako narzędzie kształtowania rozwoju regionu Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz Trojanek W., Sterowanie rozwojem gospodarczym regionu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i socjologiczny, z. 2, 1994r. 18. Trojanek M., Władza lokalna a efektywność inwestycji, (w:) Wysocka E., Przedsiębiorczość w gminach. Stymulowanie inwestycji, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa Poznań Zielona Góra 1996r. 19. Wojtasiewicz L., Czynniki rozwoju lokalnego nowe ujęcia metodologiczne, (w:) Maik W., Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 177, Warszawa, 1997r.

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Marek Smoleń, Lesław Urban * Wprowadzenie Projekty inwestycyjne można grupować według różnych kryteriów, a klasyfikacja inwestycji porządkuje

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych

Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom VII Sulechów 2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych Wprowadzenie Istotną cechą samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Artur Zimny Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Konin 2008 Tytuł Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA GMIN I ZNACZENIE W JEJ KSZTAŁTOWANIU PREFERENCJI SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA GMIN I ZNACZENIE W JEJ KSZTAŁTOWANIU PREFERENCJI SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA GMIN I ZNACZENIE W JEJ KSZTAŁTOWANIU PREFERENCJI... 191 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 98, z. 3, 2011 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA GMIN I ZNACZENIE W JEJ KSZTAŁTOWANIU PREFERENCJI

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego Wybrane aspekty rozwoju regionalnego pod redakcją Romana Kisiela i Magdaleny Wojarskiej Recenzent dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE Projekt okładki Magdalena Wojarska Zdjęcie na okładce (MC 900439356)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM Mateusz Klupczyński FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM 1. Wprowadzenie Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku należy uznać za okres

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 4.1. Wprowadzenie Istotna rola małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY 216 Rozdział ukazał się w: Marketing. Ujęcie systemowe, pod red. M. Daszkowskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 216-237. MARKETING TERYTORIALNY Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo