Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY"

Transkrypt

1 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY 2011

2 Spis treści I. Informacje ogólne... 2 II. Lokalizacja... 2 III. Podstawowe obowiązki Obowiązki personelu Obowiązki dyrektora Obowiązki pracownika dwpd... 5 IV. Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru V. Instrukcja postępowania w przypadku pożaru Alarmowanie Gaszenie pożaru Podstawowe zasady gaszenia pożarów VI. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru VII. Organizacja i warunki ewakuacji Wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych Sposób prowadzenia ewakuacji ludzi VIII. Panika i jej zapobieganie IX. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi W zakresie przedsięwzięć organizacyjnych X. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, jego rozmieszczenie i zasady stosowania XI. Zasady rozmieszczania podręcznego sprzętu gaśniczego Przy ustalaniu rodzaju sprzętu gaśniczego Przy rozmieszczaniu sprzętu w obiektach XII. Organizacja i zasady zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi XIII. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo W miejscu wykonywania prac spawalniczych XIV. Ustalenia końcowe

3 I. Informacje ogólne. W myśl ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu obowiązany jest do zapewnienia jego ochrony przeciwpożarowej. Obowiązek dotyczy w szczególności przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych oraz wyposażenia obiektu, budynku w sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy oraz środki gaśnicze. Podstawą opracowania instrukcji jest 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ma na celu: zapoznanie personelu z pouczeniami i informacjami o zasadach bezpieczeństwa pożarowego, zapoznanie personelu z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru, przygotowanie personelu do organizacji akcji ratowniczej i ewakuacji na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia. Z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego należy zapoznać zatrudniony w obiekcie personel w ciągu jednego miesiąca od jej wprowadzenia, zaś nowo przyjętych z chwilą ich zatrudnienia, przyjmując od nich pisemne oświadczenie. II. Lokalizacja Obiekt zlokalizowany w Wyszkach, ul. Szkolna 17, przeznaczony jest na cele oświatowe. Jest to budynek, w którym uczą się dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum. W szkole znajduje się 8 oddziałów szkoły podstawowej, w tym 2 oddziały przedszkolne oraz 7 oddziałów gimnazjum. Łącznie w szkole uczy się ok. 350 uczniów, pracuje 31 nauczycieli i 6 pracowników obsługi 3 pracowników administracji. Na terenie szkoły znajduje się biblioteka szkolna oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystki, gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników. W czasie roku szkolnego w szkole działa również prywatny sklepik szkolny. Szkoła posiada duże zaplecze sportowe (halę sportową, siłownię). Budynek szkoły jest zbudowany z 3 głównych części połączonych ze sobą, ale posiadających możliwość ich oddzielnego zamknięcia. Każdy z tych 3 budynków posiada oddzielne wyjścia ewakuacyjne. Budynek szkoły podstawowej jest zbudowany z 4 kondygnacji: Piwnica Parter I piętro II piętro Podobnie jest z budynkiem gimnazjum, który posiada również 4 kondygnacje: Parter I piętro II piętro Poddasze Część sportowa składa się z 2 kondygnacji: Parter 2

4 Antresola. W zależności od dnia i natężenia zajęć na jednej kondygnacji może przebywać nawet do 200 osób (łącznie w 3 budynkach). Dzięki temu, że każdy z budynków posiada oddzielne wyjścia ewakuacyjne, nie istnieje prawdopodobieństwo ich zablokowania w czasie ewakuacji. Budynek i związane z nim urządzenia odpowiada warunkom technicznym. Budynek wyposażony jest w sprzęt, urządzenia przeciwpożarowe i ratownicze zgodnie z obowiązującymi zasadami. W rozumieniu podziału budynku ze względu na wysokość, budynek szkoły kwalifikuje się do budynków wysokich (średniowysokich). Położenie obiektu w stosunku do zasadniczych obiektów na terenie miasta: Orientacyjny czas dojazdu służb ratowniczych ok min. Budynek szkoły nie posiada stałej instalacji gaśniczej, ale wyposażony jest w sygnalizację alarmową (budynek gimnazjum nowa część szkoły). Główny wyłącznik prądu znajduje się w wyjściu ze szkoły podstawowej. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi przede wszystkim sieć hydrantowa. Dojazd do budynku jest zapewniony od ulicy Szkolnej (szosa Wyszki - Pulsze) Największe zagrożenie pożarowe występuje: poddasze (na nowej części szkoły w budynku gimnazjum i hali sportowej), pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnią, kotłownia. Pożary mogą powstawać na wskutek: umyślnego podpalenia elementów wyposażenia pomieszczeń w celu zatarcia śladów dokonanych wykroczeń lub przestępstw, niewłaściwego lub nieostrożnego postępowania personelu i uczniów przebywających w pomieszczeniach poprzez: o porzucenie nie dogaszonych niedopałków papierosów na materiałach palnych (kosze na śmieci, akta spraw, dokumenty, zasłony, obrusy, tapicerka, meble, łatwo zapalne elementy wystroju wnętrz), o pozostawienie bez dozoru urządzeń elektrycznych włączonych do sieci nie przystosowanych do pracy ciągłej (grzałki, zasilacze, promienniki), o montowanie niewłaściwej instalacji o złych parametrach przez osoby nieuprawnione (zbyt małe przekroje przewodów, zbyt duże zabezpieczenie), o składowanie materiałów palnych zbyt blisko urządzeń grzewczych o i odwrotnie, wykonywanie bez odpowiedniego zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych takich jak: spawanie, cięcie metali podczas prac remontowych, podgrzewanie smoły i lepiku przy naprawach dachu, rozpuszczanie klei i lakierów przy naprawie posadzek itp. wadliwe wykonanie urządzeń i instalacji elektrycznych, w których może powstać źródło ognia z powodu zapalenia się izolacji przewodów, a następnie obudowy urządzeń wskutek przegrzania się lub zwarcia, wadliwe wykonanie urządzeń mechanicznych, w których może nastąpić iskrzenie lub samonagrzewanie się, wyładowań atmosferycznych w przypadku uszkodzeń instalacji odgromowych, nieprzestrzegania obowiązujących przepisów ppoż. Najczęściej występującymi przyczynami wywierającymi zasadniczy wpływ na rozszerzenie się pożarów mogą być: 3

5 palność elementów budowlanych (stropy, ściany, konstrukcje nośne) oraz elementów wykończeniowych pomieszczeń, w których znajdują się duże ilości materiałów palnych, nieznajomość zasad i sposobów likwidacji pożarów w zarodku (w pierwszej fazie jego powstania), brak podręcznego sprzętu gaśniczego, niewłaściwe składowanie artykułów technicznych i materiałów piśmiennych, brak środków alarmowania i odpowiedniej łączności ze strażą pożarną. Na zagrożenie życia ludzkiego (uczniów i personelu) mają wpływ: układ funkcjonalny budynku, odległość z miejsca stałego przebywania do wyjść ewakuacyjnych, liczba kondygnacji, oddzielenia od innych obiektów, zastawienie przejść i wyjść z pomieszczeń przedmiotami i urządzeniami, używanie płynów łatwopalnych do celów gospodarczych. III. Podstawowe obowiązki. 1. Obowiązki personelu Personel jest obowiązany: dbać o stan zabezpieczenia przeciwpożarowego na zajmowanym stanowisku, wykonywać polecenia przełożonych w zakresie podporządkowania się wymogom przepisów przeciwpożarowych, brać udział w akcjach ratowniczych w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, podporządkowując się w tym zakresie dowódcy akcji ratowniczej, meldować dyrektorowi o stwierdzonych nieprawidłowościach w zabezpieczeniu przeciwpożarowym, nie pozostawiać bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej maszyn i urządzeń, urządzeń grzewczych, a także niedopałków papierosów, brać udział w szkoleniu przeciwpożarowym oraz w ćwiczeniach pożarowych, dopilnować, aby osoby postronne przebywające na terenie szkoły stosowały się do przepisów przeciwpożarowych. 2. Obowiązki dyrektora Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu oraz mienia i urządzeń będących w dyspozycji szkoły. Do obowiązków w szczególności należy: zorganizowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, zaopatrzenie budynku i pomieszczeń w sprzęt pożarniczy, urządzenia przeciwpożarowe oraz utrzymanie tego wyposażenia w pełnej sprawności technicznej przez zapewnienie systematycznej kontroli i konserwacji, organizowanie i nadzorowanie szkolenia pracowników w zakresie przepisów przeciwpożarowych, posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz umiejętnościami gaszenia pożarów w zarodku, zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia w przypadku pożaru, wyposażenie pomieszczeń w instrukcje alarmowe, 4

6 wykonywanie zaleceń pokontrolnych wydawanych przez organy ochrony przeciwpożarowej oraz wdrażanie ustaleń zmierzających do poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzorowanie przestrzegania przepisów i instrukcji przeciwpożarowych przez wszystkich pracowników oraz wyciąganie konsekwencji służbowych w stosunku do winnych ich nieprzestrzegania, przeprowadzanie okresowych kontrolo i analiz stanu ochrony przeciwpożarowej wyznaczenie i przeszkolenie pracownika do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zwanego dalej pracownik dwpd. 3. Obowiązki pracownika dwpd Do obowiązków pracownika dwdp, należy zwracanie uwagi na co dzień na drożność wyjść ewakuacyjnych oraz w razie zagrożenia lub pożaru w szczególności: poinformowanie pracowników o zaistnieniu zagrożenia, otwarcie drzwi ewakuacyjnych, włączenie oświetlenia awaryjnego, sprawdzenie, czy wszystkie osoby opuściły zagrożony obszar, poinformowanie właściwych służb ratowniczych, uruchomienie systemów alarmowych, poinformowanie odpowiednich służb o zaistnieniu pożaru, uruchomienie systemów gaśniczych, obsługa ręcznego sprzętu gaśniczego. IV. Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru. W każdym pomieszczeniu i w miejscach niebezpiecznych pod względem pożarowym powinny znajdować się napisy lub znaki ostrzegawcze, informujące o zakresie posługiwania się ogniem otwartym oraz zakazie palenia papierosów Zakaz palenia tytoniu obowiązuje w całym budynku, a zwłaszcza w czasie wykonywania czynności niebezpiecznych pożarowo, w szczególności: zmywania posadzek płynami i pastami łatwopalnymi, przelewania cieczy palnych, malowania farbami nitro, chlorokauczukowymi, zabezpieczającymi itp., porządkowania i spisów kontrolnych magazynów, przenoszenia lub przewozów cieczy palnych i gazów palnych. Rejon posesji powinien być zawsze uporządkowany, oczyszczony ze śmieci i palnych odpadów. Dojście oraz dojazd do hydrantów nie może być nawet na krótki czas zastawiony. Na terenie posesji zabrania się: gromadzenia i przechowywania materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów palnych pod ścianami budynków, jak również pod budynkami posiadającymi otwory okienne lub inne otwory oraz zwody instalacji odgromowej, rozgrzewania smoły lub lepiku w odległości mniejszej niż 5 metrów od budynku oraz na dachu (z wyjątkiem budynków będących w budowie, posiadających dachy nie palne) i strychach, naczynia do podgrzewania smoły muszą posiadać pokrywy, spalania śmieci, makulatury, odpadów. 5

7 Pomieszczenia magazynowe muszą być konstrukcji niepalnej, powinny być wydzielone od innych pomieszczeń i posiadać oddzielne wejście bezpośrednio z korytarza lub klatki schodowej. Pomieszczeń tych nie wolno lokalizować na strychach i poddaszach o konstrukcji palnej. Instalacje elektryczne powinny odpowiadać określonym normom, a eksploatacja być zgodna z przepisami. Punkty świetlne muszą być zaopatrzone w klosze ochronne, bezpośrednio pod nimi nie wolno ustawiać regałów. Ogrzewanie pomieszczeń magazynowych elektrycznymi promiennikami ciepła lub węglowymi piecami żeliwnymi, jak również palenie papierosów jest zabronione. Materiały powinny być składowane na metalowych regałach z zachowaniem między nimi odległości 1 metra (nie dotyczy regałów przesuwanych). Ustawienie regałów na wprost wyjścia jest zabronione. Ustawienie regałów oraz sposób składowania materiałów powinny zapewnić możliwość łatwej i szybkiej ewakuacji. Instalacja i urządzenia elektryczne powinny odpowiadać obowiązującym przepisom i normom a w szczególności: główny wyłącznik prądu powinien być wyraźnie oznakowany, szafki mieszczące tablice rozdzielcze z bezpiecznikami wykonane z materiału niepalnego, należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, wszystkie obwody na tablicy powinny być opisane i oznakowane, bezpieczniki dostosowane do obciążeń, wkładki topikowe oryginalne, wszystkie elektryczne gniazda wtykowe i przełączniki instalowane na palnym podłożu powinny posiadać niepalną podkładkę. Podczas eksploatacji instalacji i urządzeń na terenie szkoły zabrania się: naprawiania uszkodzonych bezpieczników, wskazane jest stosowanie nadmiarowych wyłączników instalacyjnych, wykonywania prowizorycznej instalacji elektrycznej oraz korzystanie z uszkodzonych gniazdek, wtyczek, wyłączników, przedłużaczy itp., włączania do sieci zbyt wielu urządzeń elektrycznych, co może spowodować jej przeciążenie, ustawiania urządzeń grzewczych na przedmiotach i materiałach palnych oraz w odległości bliższej niż 0,5 metra od materiałów palnych, pozostawiania bez nadzoru włączonych do sieci grzejników (za wyjątkiem tych, które dopuszczone są do pracy bez nadzoru przez producenta) lutownic, grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie przygotowanych do pracy ciągłej, używania urządzeń elektrycznych będących własnością prywatną pracownika, stosowania do osłon punktów świetlnych materiałów palnych za wyjątkiem materiałów trudno zapalnych jeżeli zostaną umieszczone co najmniej 0,05 m od żarówki, pozostawiania po pracy maszyn i urządzeń włączonych do sieci, zastawiania różnymi przedmiotami dojść do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników, urządzeń elektrycznych, ustawiania telewizorów, silnych źródeł światła itp. w odległości mniejszej niż 50 cm od materiałów łatwo zapalnych (zasłony, firany), eksploatowania instalacji i urządzeń, których stan techniczny może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia się ognia. Przegląd urządzeń oświetlenia wraz z pomiarami rezystancji izolacji należy prowadzić nie rzadziej niż raz na 5 lat. Wszystkie prace konserwacyjno-naprawcze oraz pomiary instalacji elektrycznej mogą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 6

8 Z przewodów wentylacyjnych należy usuwać zanieczyszczenia co najmniej raz w roku. Obiekt szkoły powinien mieć zapewnioną instalację odgromową odpowiadającą aktualnym normom. W celu utrzymania urządzeń odgromowych we właściwym stanie należy przeprowadzić ich badanie w następujących terminach: Badanie pełne: przed oddaniem urządzenia do eksploatacji, co osiem lat. Badanie okresowe: co trzy lata. Dla każdego urządzenia odgromowego zakłada się dokumentację eksploatacyjną, która składa się: z metryki urządzenia, protokołów z badania urządzenia, protokołów z przeprowadzonych napraw. Badania urządzeń odgromowych należy zlecać kompetentnym firmom, posiadającym uprawnienia. Z przewodów dymowych należy usuwać zanieczyszczenia: od palenisk opalanych paliwem płynnym, gazowym co najmniej 1 raz w roku. Natychmiast zgłaszać dyrektorowi szkoły zauważone uszkodzenia w instalacjach elektrycznych, odgromowych, alarmowych. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do: zaopatrzenia poszczególnych pomieszczeń w instrukcję przeciwpożarową oraz zaopatrzenia i oznakowania wszystkich miejsc pożarowo niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi według obowiązujących norm, zawierania umów ze specjalistycznymi jednostkami gospodarki narodowej na remont i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego. UWAGA! Zasady przeglądów stanu technicznego i konserwacji gaśnic i agregatów gaśniczych ustalone są we wskazaniach eksploatacyjnych producenta sprzętu. Przy wykonywaniu w obiekcie prac pożarowo niebezpiecznych w czasie przeprowadzania remontów należy konsultować te prace z inspektorem ds. BHP i ppoż. V. Instrukcja postępowania w przypadku pożaru. 1. Alarmowanie. 1) Kto zauważy pożar obowiązany jest do natychmiastowego zaalarmowania wszelkimi dostępnymi środkami: o osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru, o Państwową Straż Pożarną - tel. 998 o dyrektora szkoły - tel o Policję - tel ) W razie konieczności należy również powiadomić o pożarze: o pogotowie ratunkowe - tel. 999, o pogotowie energetyczne - tel. 991 o pogotowie gazowe - tel ) Po uzyskaniu połączenia ze Strażą Pożarną należy podać: o gdzie się pali (adres i nazwa obiektu), o co się pali (piwnica, piętro, dach, sprzęt), o czy są zagrożeni ludzie (przybliżona liczba), 7

9 o o swoje imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu z którego się dzwoni, słuchawkę można odłożyć dopiero po uzyskaniu potwierdzenia straży o przyjęciu zgłoszenia. 2. Gaszenie pożaru. Równocześnie z alarmowaniem należy przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w szkole oraz wszelkich innych dostępnych środków. Zachować spokój i nie dopuścić do paniki. Do czasu przybycia jednostki ratowniczo-gaśniczej kierownictwo akcją obejmuje dyrektor szkoły lub inna najbardziej kompetentna osoba. Przystępując do gaszenia pożaru należy: o jeżeli zagrożeni są ludzie - w pierwszej kolejności cały wysiłek skierować na ich ratowanie i ewakuację, o o wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem, usunąć z zasięgu ognia materiały palne, a w szczególności sprzęt i dokumentację. W przypadku niemożliwości usunięcia ww. przedmiotów i materiałów należy schładzać je wodą. 3. Podstawowe zasady gaszenia pożarów. Prawie wszystkie pożary powstają od maleńkich ognisk, które można ugasić szybko i sprawnie. Są to pożary w zarodku. Nie powodują one poważniejszych strat. Jeżeli jednak pożar taki nie będzie natychmiast zauważony to w krótkim czasie znacznie się rozwinie. Dlatego też personel powinien znać podstawowe zasady walki z pożarem, by móc skutecznie i w miarę szybko działać. Podczas akcji zmierzającej do likwidacji powstałego pożaru powinno kierować się następującymi wytycznymi: odciąć drogi rozszerzania się pożaru poprzez zamknięcie drzwi, okien oraz innych otworów w celu zmniejszenia dopływu powietrza, które jest jednym z czynników palenia się, w miarę możliwości usunąć materiały palne z najbliższego otoczenia, aby utworzyć przerwę w drodze jego rozprzestrzeniania się, w obszarze zadymionym najlepiej poruszać się w pozycji pochylonej, gdyż najwięcej powietrza znajduje się na wysokości kolan, podczas pożaru do pomieszczeń szczególnie zagrożonych drzwi należy otwierać przy pomocy jakichkolwiek długich przedmiotów, kryjąc się jednocześnie za ścianami ze względu na możliwość powstania niebezpiecznych ogni żrących, w przypadku próby gaszenia pożaru należy zbliżyć się do źródła ognia i środek gaśniczy kierować na żar, zarzewie ognia a nie na płomienie, nie wolno zostawiać za sobą palących się lub nie dogaszonych przedmiotów lub materiałów, podczas gaszenia pożaru należy pamiętać o drodze odwrotu, gasząc pożar przy użyciu wody należy pamiętać, że powoduje ona duże straty niszcząc wiele przedmiotów oraz bardzo obciąża i osłabia konstrukcję obiektu, należy pamiętać, że wodą nie wolno gasić urządzeń pod napięciem, gdyż jest dobrym przewodnikiem prądu, może doprowadzić do porażenia - w związku z tym należy przed gaszeniem wodą odciąć dopływ energii elektrycznej, zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. 8

10 VI. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru. W przypadku zauważenia pożaru lub zadymienia należy zachować spokój i wszelkimi dostępnymi środkami (urządzeniem alarmowym, dzwonkami, telefonicznie, głosem) powiadomić o niebezpieczeństwie osoby zatrudnione w obiekcie znajdujące się w rejonie zagrożenia pożarem oraz najbliższą jednostkę Straży Pożarnej - nr telefonu 998 i dyrektora szkoły. Czynność tę można zlecić innej osobie, zaś samemu przystąpić niezwłocznie do gaszenia pożaru wszelkimi dostępnymi środkami takimi jak: podręczny sprzęt gaśniczy, hydranty, koce, piasek, itp. Jeżeli na miejscu akcji nie ma osoby upoważnionej do objęcia kierownictwa to powinna tym się zająć osoba najbardziej opanowana i energiczna, która zajmie się zorganizowaniem akcji oraz rozdziałem zadań: zaalarmowanie straży pożarnej, wyłączenie prądu elektrycznego w obiekcie, organizacja ewakuacji ludzi i mienia, doniesienie środków gaśniczych oraz niezbędnego i dostępnego sprzętu. Pozostali pracownicy zobowiązani są do podporządkowania się osobie, która w tym czasie dowodzi i wykonywać ściśle jej rozkazy. Po zawiadomieniu Straży Pożarnej należy wyznaczyć osobę, która będzie oczekiwała na drodze dojazdowej na przybycie straży i przekaże niezbędne informacje o pożarze. Z chwilą przybycia straży kierujący akcją powinien przekazać kierownictwo dowódcy straży oraz podporządkować się jego poleceniom i rozkazom. Personel, który nie bierze udziału w akcji gaśniczej zobowiązany jest do przeciwdziałania panice wśród uczniów, mianowicie: głosem spokojnym informować uczniów o kierunku wyjścia, wzywać do zachowania spokoju, zaopiekować się młodszymi dziećmi, sprawdzić czy wszyscy opuścili zagrożone pomieszczenia. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za: zabezpieczenie pogorzeliska celem uniknięcia ponownego pożaru lub nieszczęśliwego wypadku, przez wystawienie posterunku na miejscu, które było objęte działaniem ratowniczym, przystąpienia do uporządkowania pogorzeliska, po zakończeniu działalności komisji powołanej do stwierdzenia przyczyn pożaru. Wszystkie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi, zgodnie z PN - 92/N /OZZ, posiadającymi świadectwo dopuszczenia do stosowania wyrobów w ochronie przeciwpożarowej. W przypadku zasłabnięcia lub utraty przytomności osoby podlegającej ewakuacji, należy natychmiast udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej i powiadomić pogotowie ratunkowe. VII. Organizacja i warunki ewakuacji. Każdy pożar powoduje znaczne szkody materialne, często też zagrożenie lub utratę życia ludzi, którzy znaleźli się w strefie pożaru. Najbardziej cenne jest zawsze życie ludzkie. Zniszczone dobro można zawsze odbudować lub odtworzyć w dłuższym lub krótszym czasie, większym lub mniejszym nakładem pracy. Życia ludzkiego odtworzyć nie można. Celem nadrzędnym, któremu należy podporządkować wszystkie inne zdarzenia jest ratowanie życia ludzkiego. Techniczne warunki ewakuacji. W każdym 9

11 obiekcie budowlanym, w którym mogą przebywać ludzie, bez względu na jego charakter i przeznaczenia, już podczas projektowania uwzględniane są warunki ewakuacji ludzi na wypadek pożaru. Przepisy przeciwpożarowe stawiają wysokie wymagania dotyczące zapewnienia bezpiecznych dróg ewakuacji ze wszystkich pomieszczeń, w których w danej chwili może znaleźć się człowiek. 1. Wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych należy określić następująco: ze wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi należy zapewnić wyjście na zewnątrz lub na drogę ewakuacyjną, drogi ewakuacyjne nie mogą być zbyt dłubie, ich szerokość musi umożliwić szybkie opróżnianie pomieszczeń, klatki schodowe; drogi ewakuacyjne muszą być obudowane ścianami i stropami o odporności ogniowej, wykonanymi z materiałów niepalnych, ich konstrukcja musi zapewnić oddymianie i dostęp światła dziennego lub sztucznego, na drogach ewakuacyjnych nie mogą znajdować się zasłony, palne wykładziny podłogowe i inne urządzenia lub przedmioty, które przeszkadzać mogą w płynnym przejściu ludzi, nie mogą one mieć przeszkód, które utrudniają poruszanie się ludzi (stopni, drzwi obrotowych, wahadłowych, rozsuwanych lub otwieranych do wewnątrz, zwężeń korytarzy, barier itp.), dróg ewakuacyjnych nie wolno niczym zastawiać, używać do tymczasowego składania materiałów palnych oraz innych przedmiotów, nie wolno dopuszczać do zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający natychmiastowe ich otwarcie (podczas gdy obiekt jest użytkowany), w pomieszczeniach o zakratowanych oknach przynajmniej jedna krata musi otwierać się do wewnątrz, niezależnie od głównych dróg ewakuacyjnych należy zapewnić drogi awaryjne, które umożliwią opuszczenie pomieszczeń; mogą to być: wyjście na płaskie niepalne dachy, łatwo otwieralne okna, drabiny zewnętrzne, drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne muszą być dokładnie oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami, personel szkoły musi znać dokładnie wszystkie drogi ewakuacyjne oraz możliwości wydostania się z pomieszczeń. 2. Sposób prowadzenia ewakuacji ludzi. Jak wiadomo nadrzędnym celem każdej akcji ratowniczo-gaśniczej jest przeprowadzenie szybkiej i sprawnej ewakuacji w celu ratowania życia ludzkiego. Dlatego też wszelkie wysiłki należy zaangażować do tego celu w pierwszej kolejności. W tym celu należy przestrzegać niżej wymienionych postanowień i zasad: w przypadku zauważenia pożaru lub zadymienia, w miarę szybko, ale spokojnie należy powiadomić o zagrożeniu personel a następnie dyrektora, dyrektor zobowiązany jest do zorganizowania akcji ewakuacyjnej poprzez wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kierowanie przebiegiem ewakuacji; osoby te powinny mieć odpowiednie przeszkolenie; podczas alarmu o zagrożeniu pożarowym personel powinien bezwzględnie podporządkować się dyrektorowi kierującemu akcją lub dowódcy straży pożarnej, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ewakuację osób z pomieszczeń najbardziej zagrożonych pożarem, 10

12 należy dążyć, aby ewakuacja przebiegała w sposób zorganizowany, nie dopuszczać do paniki, należy być zdecydowanym, wszelkimi dostępnymi środkami dążyć do utrzymania dyscypliny, co umożliwia sprawne wyprowadzenie ludzi na zewnątrz budynku, nie należy mówić uczniom, że przyczyną ewakuacji jest pożar, a przekazać, że opuszczenie budynku ma inny cel, wychodząc z pomieszczeń zagrożonych należy zachować się cicho, nie wywoływać paniki, drzwi do pomieszczenia pozostawić zamknięte (nie na klucz), jeżeli drogi ewakuacyjne są zadymione, poruszać się należy trzymając głowę na wysokości kolan, a usta i nos zasłonić chusteczką ułożoną w maksymalną ilość warstw, ewakuację należy przeprowadzić planowo (grupami z poszczególnych pomieszczeń) w celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatarasowania dróg i wyjść ewakuacyjnych, w czasie ewakuacji nie popychać i nie ponaglać osób będących w sąsiedztwie, w przypadku zauważenia przedmiotów na drodze ewakuacyjnej należy je w miarę możliwości przesunąć by nie tarasowały przejścia i nie utrudniały ewakuacji, wartościowe urządzenia i dokumenty można ewakuować dopiero po zakończeniu ewakuacji ludzi, okna na klatkach schodowych otwieramy tylko wówczas, gdy stwierdzimy, że nie przyśpieszy to rozwoju pożaru, po wyjściu z budynku należy udać się w bezpieczne miejsce usytuowane poza terenem działania ratowników. Podczas każdego pożaru może się zdarzyć, że mimo zachowania warunków i zasad w wykonywaniu czynności ewakuacyjnych w strefie pożaru zostaną uwięzione osoby. Wskutek omdlenia, przerażenia, udaru cieplnego, zatrucia dymem. Odszukanie takich osób może sprawić wiele trudności. Po dotarciu do nich należy przede wszystkim opanowaniem i stanowczością uspokoić przerażonych, a następnie wyprowadzić, wynieść lub ewakuować najbezpieczniejszą z dostępnych dróg. Zaleca się okresowe ćwiczenia w przeprowadzaniu zorganizowanej ewakuacji. Nabyte w czasie ćwiczeń doświadczenie pozwala na wypracowanie optymalnych rozwiązań, które mogą zaowocować uniknięciem tragedii w przypadku zagrożenia. VIII. Panika i jej zapobieganie W razie pożaru w obiektach, w których znajduje się wiele osób istnieje możliwość powstania (wybuchu) paniki. W szkołach gdzie przebywają w większości dzieci, mimo że znają obiekt i wyjścia z niego, możliwość powstania paniki jest duża i nigdy nie można jej przewidzieć lub wykluczyć. Tłum ogarnięty paniką może uniemożliwić prowadzenie akcji ratowniczej i jakiegokolwiek zorganizowanego działania. W panice można spotęgować zagrożenie własne, zniszczyć sprzęt, natrzeć na prowadzących działania. Przeciwdziałanie panice, która jak potężna fala, (znosi wszystko co napotka na drodze) jest bardzo trudne i nie można podać jakiegokolwiek schematu działania. Dokonać tego mogą ludzie odważni, konsekwentni z autorytetem, powinny to być osoby ogólnie znane. Środki, którymi można przeciwdziałać panice są różne, zaliczyć do nich należy: zdecydowany nakaz, przykład osobisty, wykazanie nierealności niebezpieczeństwa, zagrożenie użycia siły, 11

13 unieszkodliwienie przywódców paniki. Osoby, które podejmują próbę opanowania paniki, mogą liczyć na jakiekolwiek rezultaty tylko wtedy, gdy będą działać od strony zagrożenia, a nie od czoła prącego do przodu tłumu. Natomiast działanie od czoła może jedynie wzmóc agresywność i powiększyć rozmiary paniki. Ewakuację mienia należy przeprowadzać następująco. Najpierw ewakuować pomieszczenia najbardziej zagrożone, znajdujące się w linii posuwania się ognia i przedmioty najbardziej cenne. Podczas ewakuacji koniecznie należy korzystać z ustalonych dróg ewakuacyjnych. Należy tak zorganizować, aby wchodzący nie przeszkadzali wynoszącym przedmioty. Wynoszone przedmioty należy ustawić tak, aby nie tarasowały przejść, dróg ewakuacyjnych i przejazdów, a także żeby nie uległy zniszczeniu. Z ewaluacji przedmiotów ciężkich i wielkich powinno się rezygnować, ponieważ szanse na ich wyniesienie są znikome, natomiast mogą się zdarzyć wypadki z ludźmi. Ewakuacji mienia nie należy przeprowadzać za wszelką cenę, ponieważ bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze. Podczas szkoleń należy pouczyć pracowników, jakie przedmioty ewakuuje się w razie pożaru i gdzie się je składuje. IX. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi 1. W zakresie przedsięwzięć organizacyjnych, dyrektor szkoły powinien: 1) Ustalić różne warianty opuszczania szkoły, zależnie od możliwości powstania pożaru w poszczególnych jego częściach, uwzględniając kolejność opuszczania pomieszczeń lub kondygnacji oraz wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przestrzeganie scenariuszy postępowania. 2) Ustalić miejsce koncentracji osób ewakuowanych poza budynkiem szkoły. 3) Wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za: otwarcie wszystkich wejść ewakuacyjnych, sprawdzenie, czy wszystkie osoby opuściły ewakuowany teren, informowanie jednostek interwencyjnych. 4) Określić rodzaj mienia podlegającego ewakuacji i miejsce jego składowania. X. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, jego rozmieszczenie i zasady stosowania. Zgodnie z 28 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych: 1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym: o zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, 12

14 o produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2, o zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem; 2. na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się: hydronetki, gaśnice i małe agregaty gaśnicze, koce gaśnicze, wewnętrzne hydranty i krany czerpalne. Zaleca się zastosowanie gaśnic śniegowych lub proszkowych w następujących miejscach: na każdej kondygnacji - 1 szt. /korytarz/ w kotłowni - 1 szt. w bibliotece - 1 szt. w prac. komputerowej - 1 szt. Gaśnice byłyby użyte przy ewentualnym pożarze materiałów, których nie należy gasić wodą lub urządzeń, w obrębie których nie należy stosować wody ani wodnych roztworów środków gaśniczych (np. urządzeń elektrycznych pod napięciem, instalacji gazowych itp.) XI. Zasady rozmieszczania podręcznego sprzętu gaśniczego. 1. Przy ustalaniu rodzaju sprzętu gaśniczego należy stosować następujące zasady: 1) Do gaszenia pożarów grupy A - w których występuje zjawisko spalania żarowego, np. drewna, papieru, tkanin, stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe. 2) Do gaszenia pożarów grupy B - cieczy palnych i substancji stałych topiących się np. benzyn, alkohole, oleje, tłuszcze, lakiery, stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, proszkowe, śniegowe lub halonowe. 3) Do gaszenia pożarów grupy C - gazów palnych np. propanu, acetylenu, gazu ziemnego, stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe lub halonowe. 4) Do gaszenia pożarów grupy D - metali lekkich np. magnezu, sodu, litu, stosuje się gaśnice proszkowe do tego celu przeznaczone. 5) Do gaszenia pożarów poszczególnych z indeksem E - urządzeń elektrycznych pod napięciem i innych materiałów znajdujących się w pobliżu tych urządzeń, stosuje się zamiennie gaśnice śniegowe, halonowe lub proszkowe. Przegląd kontrolno-konserwacyjny gaśnic przeprowadza się: Pianowych i śniegowych - co 6 miesięcy Pozostałych - co 12 miesięcy Względnie w terminach określonych przez producenta sprzętu wg określenia na instrukcji, która umieszczona jest na gaśnicy. Do przeprowadzenia przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu uprawnione są koncesjonowane zakłady lub inne uprawnione przez producenta gaśnic. 2. Przy rozmieszczaniu sprzętu w obiektach należy stosować następujące zasady: 1) Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń. 13

15 2) W obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają. 3) Oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami. 4) Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości min. 1m. 5) Sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki). 6) Odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 metrów. XII. Organizacja i zasady zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Zgodnie z postanowieniami obowiązującej ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a także na podstawie rozporządzeń ministrów, obowiązek zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu. Szkolenie dotyczy całego personelu. Pracowników nowych należy przed dopuszczeniem do pracy pouczyć o występujących zagrożeniach pożarowych oraz przepisach pożarowych obowiązujących w zakładzie pracy. Szkolenie ma na celu zapoznanie całego personelu z obowiązkami i zasadami w zakresie zapobiegania pożarom oraz na wypadek powstania pożaru. Przed rozpoczęciem szkolenia, osoba, której powierzono organizację, powinna opracować szczegółowe zasady prowadzenia szkolenia, przygotować materiały i tak: przygotować i spowodować wydanie odpowiedniego zarządzenia wewnętrznego dotyczącego przeprowadzenia szkolenia, opracować terminarz i ustalić miejsce szkolenia, sporządzić wykaz i zapewnić pomoce naukowe do wykładów i sprzęt do ćwiczeń, zapewnić wykładowców, uzgodnić tematykę i terminy zajęć, przygotować dokumentację zajęć (wykazy szkolonych, dziennik zajęć i listę obecności). Aby w szkoleniu uzyskać zamierzony cel, nie można go traktować marginesowo, jedynie dla wypełnienia obowiązku. Należy mu nadać odpowiednią rangę, by było poważnie traktowane przez wszystkich objętych nim pracowników. Szkolenie należy okresowo powtarzać w celu przypomnienia i utrwalenia zasad ochrony przeciwpożarowej. XIII. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Prace pożarowo niebezpieczne tj. prace remontowo-budowlane związane z użyciem ognia otwartego wewnątrz obiektu i na przyległym do niego terenie należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. Przed przystąpieniem do prac pożarowo niebezpiecznych prowadzący sprawy przeciwpożarowe pracownik lub dyrektor szkoły oraz wykonawca jest obowiązany: ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane, ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celi nie dopuszczenie do powstania i rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu, wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca robót po ich zakończeniu. 14

16 1. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo należy przestrzegać następujących zasad: 1) umowy zawierane przez właścicieli na wykonywanie usług remontowych powinny zawierać klauzulę o odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, potwierdzoną sporządzeniem "Protokołu zabezpieczenia prac spawalniczych", 2) pracownik lub dyrektor odpowiedzialny za bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac zapoznać osoby pracujące w strefie wykonywania robót z zagrożeniami pożarowymi oraz rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu w miejscu prowadzenia prac remontowo-budowlanych, 3) prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione i posiadające odpowiednie kwalifikacje, 4) w miejscu prowadzenia prac powinien znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, 5) sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru lub wybuchu, 6) po zakończeniu prac, miejsce, w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe należy poddać kontroli, 7) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od ścian budynków z jednoczesnym zapewnieniem swobodnego dojazdu pożarowego do budynków, miejsce przygotowania materiałów powinno być wyposażone w koc gaśniczy i gaśnicę proszkową, 8) spawanie i cięcie metali w czasie remontu instalacji lub innych elementów może odbywać się w pomieszczeniach, z których usunięte zostały wszystkie materiały palne jak również nie będzie występowała możliwość zapalenia się przedmiotów w sąsiednich pomieszczeniach wskutek wydobywających się iskier, promieniowania cieplnego lub przewodnictwa cieplnego. 2. W miejscu wykonywania prac spawalniczych przygotować należy: 1) stalowy pojemnik wypełniony wodą na odpadki drutu spawalniczego lub elektrod, 2) materiały izolacyjne niezbędne do zabezpieczenia prac spawalniczych, 3) podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnica proszkowa i koc gaśniczy, 4) wykonywanie prac spawalniczych w pomieszczeniach, w których w tym samym dniu wykonywano prace malarskie lub inne z użyciem substancji łatwopalnych jest niedozwolone. Używanie cieczy łatwopalnych i środków żrących do zmywania powierzchni ścian, posadzek, instalacji i urządzeń może odbywać się po wyłączeniu energii elektrycznej. XIV. Ustalenia końcowe Każda placówka oświatowa posiada instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i plany ewakuacji. Powinny być one aktualizowane w odniesieniu do zmieniającej się bazy szkoły oraz zmian w strukturze zatrudnienia. Oprócz tego rozporządzenie mówi o konieczności okresowej aktualizacji instrukcji co najmniej raz na 2 lata. Aktualne 15

17 wytyczne znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów, obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji co najmniej raz na 2 lata. Zapoznawanie pracowników z postanowieniami "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" realizowane jest w formie szkoleń, którymi objęci są wszyscy pracownicy szkoły. Z postanowieniami "Instrukcji" zapoznawane są również wszystkie osoby niebędące pracownikami szkoły, a wynajmujące powierzchnię lub pomieszczenia na terenie zajmowanym przez obiekty szkoły (GOKSiT). Zagadnienia dotyczące warunków i sposobów bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku szkoły, uwzględnione są również w programach nauczania. Każdy pracownik i nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole przechodzi szkolenie wstępne, a następnie szkolenie podstawowe z zakresu BHP i ppoż., które jest aktualizowane zgodnie z rozporządzeniem. Szkoła prowadzi rejestr tych szkoleń, gromadząc równocześnie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w teczkach osobowych pracowników. Również na Radach Pedagogicznych prowadzone są szkolenia nauczycieli dotyczące ewakuacji szkoły. Corocznie w miesiącu maju, przeprowadzane jest szkolenie i trening dotyczący ewakuacji budynku z uwzględnieniem różnych jej wariantów. Do niniejszej instrukcji dołączono w formie załącznika Plan działań na wypadek ewakuacji (załącznik nr 1) oraz plany wyjść ewakuacyjnych (są powieszone na ścianach przy głównych wejściach do budynku szkoły podstawowej i gimnazjum) wraz ze skróconymi instrukcjami bezpieczeństwa przeciwpożarowego (na wszystkich piętrach w każdym budynku oraz pomieszczeniach zagrożonych powstaniem pożaru). 16

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego REGULAMIN EWAKUACJI NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO ZAGROŻENIA w GIMNAZJUM w PROSZOWICACH Organizacja i warunki Ewakuacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Na podstawie Art.209 2 1 ust.2 ustawy Kodeks pracy POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ I INNEGO MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Zasady alarmowania: 1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA I. Alarmowanie. Każdy, kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie, zobowiązany jest niezwłocznie: 1. Powiadomić o powstałym

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim

Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, których nastąpiło nieprzewidziane,

Bardziej szczegółowo

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM I. Cel instrukcji. II. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji. III. Podstawy zarządzenia ewakuacji. IV. Sposób

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI

INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI Załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Bocheńskiego Nr 53/2013 z dnia 20 września 2013 roku INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI 1. Cel Celem procedury jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C),

Bardziej szczegółowo

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ CO TO JEST EWAKUACJA DORAŹNA? Ewakuacja (łac. evacuatio opróżnianie; znikanie) to zorganizowane przemieszczenie

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM Obiekt: Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 78 Gimnazjum Gminne, ul. Warszawska 78a Hala Sportowa, ul. Warszawska 78b w Zespole

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r.

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znak E100 Wyjście ewakuacyjne Rozmiar (cm) 30x60 40x80 Podłoże E101 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) E102 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

Temat: Zagrożenia pożarowe

Temat: Zagrożenia pożarowe MODUŁ IV LEKCJA 1 Temat: Zagrożenia pożarowe Formy realizacji: ścieżka edukacyjna, lekcja techniki (45 minutowa jednostka lekcyjna) w klasie pierwszej. Cele szczegółowe lekcji: uświadomienie zagrożeń pożarowych,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE POŻARU W

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE POŻARU W JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE POŻARU W BUDYNKU MIESZKALNYM? SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWAŁY: Maria Jóźwiak nauczycielka matematyki i chemii Jolanta Kołota nauczycielka matematyki Scenariusz lekcji Temat: Jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

www.straz.bielsko.pl 1 W 2015 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Z badań zleconych przez MSWiA w 2016 r. wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE I. Ogólne zasady przeprowadzania ewakuacji. Ewakuacja ma na celu ratowanie ludzi i dzieci przebywających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU PODSTAWA PRAWNA Na podstawie art. 4, ust.5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 13/2015/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY.

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY. ZESPOŁU SZKÓŁ NR W BRODNICY. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QI-BHP-18/PD

INSTRUKCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QI-BHP-18/PD WYCIĄG Z INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - I PLAN BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLACÓWKA DZIERŻĄŻNO I. WSTĘP Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera podstawowe wiadomości dotyczące przyczyn powstania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region Sp. z o.o. INSTRUKCJA AWARYJNA Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Data: 30.09.2015 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych 1 Jednostka jest obowiązana utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz teren i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455;

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY II. III. IV. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI SPOSÓB OGŁASZANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 228 ust. 1

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ ELEKTRYCZNY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ ELEKTRYCZNY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ ELEKTRYCZNY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

mł. bryg. Paweł Dyba KW PSP Kraków WOSz

mł. bryg. Paweł Dyba KW PSP Kraków WOSz mł. bryg. Paweł Dyba KW PSP Kraków WOSz Swobodny rozwój pożaru Zasady wyposażenia obiektów w gaśnice Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/10/2013 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor : Obiekt sportowy przy ul. Srebrzyńskiej w Łodzi : ul. Srebrzyńska, Park im. Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania.

Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania. Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania. Rolą systemów ochrony przeciwpożarowej jest ochrona zdrowia, życia, majątku oraz bezpieczeństwo osób zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

PZ PP. Tarnowskie Góry r.

PZ PP. Tarnowskie Góry r. 31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej.

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. Zaistnienie pożaru, czyli niekontrolowanego spalania materiałów powoduje szczególny rodzaj zagrożenia, związany z bezpieczeństwem ludzi, mogący spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy WK-I.2370.28.2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Adres siedziby: os. Zgody 18, 31-951 Kraków NIP:

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O Z Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW

UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW Z BUDYNKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU 1. Cel procedury 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji I.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O Z Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy Przeglądy Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej (Okresowa kontrola instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO 1. W czasie trwania konferencji pod nazwą S8 - Inwestycje nam po drodze, odbywającej się w dniu 14

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 31 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 31 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewakuacji osób z budynków Starostwa Powiatowego w Raciborzu Działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo