KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH"

Transkrypt

1 PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU PORADNIK DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MODUŁ 1 KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH PODREGION RADOMSKI I POWIAT GRÓJECKI Radom, 2012

2 Kurs umiejętności zawodowych w obszarze przygotowującym do zadań zawodowych: Operatora odpadami i recyklingu M4. Zbieranie, sortowanie i magazynowanie odpadów Wstępna wersja poradnika Poradnik dla uczestnika zajęć dydaktycznych Radom 2012 Strona 2

3 Autor: dr inż. Paweł Religa Recenzenci: dr inż., prof. PWSOŚ Aleksander Kosmynin mgr inż. Agnieszka Kowalczyk Konsultacja metodologiczna: mgr Edyta Kozieł mgr inż. Mirosław Żurek Opracowanie redakcyjne: lic. Urszula Kamińska Korekta językowa: mgr Joanna Iwanowska mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu dla modułu M4. Zbieranie, sortowanie i magazynowanie odpadów zawartego w modułowym programie nauczania dla propozycji nowego zawodu Operator odpadami i recyklingu. Radom 2012 Strona 3

4 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 2. Wymagania wstępne 8 3. Uszczegółowione efekty kształcenia 9 4. Materiał nauczania Zbieranie odpadów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Sprawdzian postępów Sortowanie odpadów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Sprawdzian postępów Magazynowanie posortowanych odpadów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Sprawdzian postępów Ćwiczenia Literatura 54 Strona 4

5 1. WPROWADZENIE Przystępując do nauki wykonywania zadań zawodowych operatora odpadami i recyklingu w systemie kształcenia modułowego jako uczestnik szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności zawodowe zawarte w 6 modułach. Każdy moduł jest podzielony na jednostki modułowe zawierające materiał nauczania, pytania sprawdzające, ćwiczenia i sprawdzian postępów. W opracowaniu przygotowano materiały dla modułu pierwszego pt. M4. Zbieranie, segregowanie i magazynowanie odpadów, w którym wyróżniono 3 jednostki modułowe. Przed rozpoczęciem nauki jako uczestnik szkolenia powinieneś zapoznać się z wymaganiami wstępnymi oraz uszczegółowionymi efektami kształcenia, tj. wiedzą, umiejętnościami i postawami, jakich nabędziesz po ukończeniu nauki w ramach modułu. Materiał nauczania wybrany jest na podstawie wieloletnich własnych doświadczeń Autora w zakresie gospodarki odpadami, wizyt studyjnych w zakładach gospodarki komunalnej, materiałów źródłowych, prospektów i stron internetowych firm branżowych oraz podręczników, których spis jest zamieszczony na końcu poradnika. Wybór informacji był bardzo trudny, ponieważ problem gospodarki odpadami jest obszerny, stale pojawiają się nowe rozwiązania, zatem konieczne jest aktualizowanie treści. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń sprawdź, czy jesteś do tego odpowiednio przygotowany. W tym celu wykorzystaj pytania sprawdzające zamieszczone po materiale nauczania. Zakończeniem opracowania każdego tematu jest sprawdzian postępów, który pozwoli Ci określić zakres nabytej wiedzy i umiejętności. Jeśli uzyskasz pozytywne wyniki, to będziesz mógł przejść do następnego tematu, jeżeli nie, powinieneś powtórzyć treści niezbędne do określonych umiejętności. Pamiętaj, że w przypadku niejasności przedstawionych w ramach modułu informacji zawsze możesz liczyć na pomoc, dodatkowe wyjaśnienia ze strony osoby prowadzącej zajęcia. Podstawą do zaliczenia modułu jest aktywny udział na zajęciach oraz zaliczenie testu sprawdzającego. Przykładowy test sprawdzający został zamieszczony na końcu modułu. Test ten posłuży osobie prowadzącej zajęcia jako wzorzec do przygotowania własnego testu. Moduł M4. Zbieranie, sortowanie i magazynowanie odpadów jest wprowadzeniem do dalszej tematyki związanej z gospodarką odpadami. Poradnik został opracowany w ramach projektu PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job (Nr UDA-POKL /11-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 5

6 M1. Korzystanie z europejskich i krajowych dokumentów strategii oraz regulacji prawnych M2. Stosowanie podstawowej wiedzy z zakresu ekologii i mikrobiologii w gospodarce odpadami M3. Identyfikowanie materiałów poddawanych procesom recyklingu M4. Zbieranie, sortowanie i magazynowanie odpadów M5. Postępowanie z odpadami M6. Przygotowanie i prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami Schemat układu modułów Strona 6

7 Wykaz jednostek modułowych Nazwa modułu M4. Zbieranie, sortowanie i magazynowanie odpadów Nazwa jednostki modułowej M4.J1. Zbieranie odpadów M4.J2. Sortowanie odpadów M4.J3. Magazynowanie posortowanych odpadów Przewidziana liczba godzin 60 Strona 7

8 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu modułu M4. Zbieranie, sortowanie i magazynowanie odpadów i zawartych w nich jednostek modułowych, powinieneś umieć: rozpoznawać podstawowe krajowe i europejskie strategie i akty prawne z zakresu gospodarki odpadami, korzystać z krajowych i europejskich dokumentów strategii i aktów prawnych związanych z gospodarowaniem odpadami, korzystać z różnych źródeł informacji, stosować podstawową wiedzę z zakresu ekologii i mikrobiologii w gospodarce odpadami, identyfikować materiały poddawane procesom recyklingu, klasyfikować odpady ze względu na ich właściwości, określać własne prawa i obowiązki, uczestniczyć w dyskusji, prezentacji i obronie własnego stanowiska, poczuwać się do odpowiedzialności za zdrowie (życie) własne i innych, stosować podstawowe zasady etyczne (rzetelnej pracy, punktualności, dotrzymania danego słowa, uczciwości, odpowiedzialności za skutki, prawdomówności), współpracować w grupie z uwzględnieniem podziału zadań. Strona 8

9 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA M4.J1. Zbieranie odpadów Słuchacz po zrealizowaniu zajęć w ramach jednostki modułowej osiągnie następujące efekty kształcenia: WIEDZA zasady zrównoważonej gospodarki odpadami, sposoby gromadzenia i usuwania odpadów, zasady zbiórki odpadów niebezpiecznych, monitoring odpadów, właściwości odpadów determinujące ich przynależność do grupy odpadów niebezpiecznych, systemy selektywnego gromadzenia odpadów, typy urządzeń do gromadzenia odpadów, zalety i wady pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy gromadzeniu odpadów. UMIEJĘTNOŚCI zastosować w praktyce zasady zrównoważonej gospodarki odpadami, zaplanować zbiórkę wybranej grupy odpadów niebezpiecznych, dokonać analizy wyników monitoringu odpadów, wdrażać systemy selektywnego gromadzenia odpadów, wybrać odpowiednie zbiorniki dla danego systemu gromadzenia odpadów, prezentować postawy proekologiczne, przekonywać innych do stosowania selektywnej zbiórki odpadów, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy gromadzeniu odpadów. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Odpowiedzialność proekologiczna Umiejętność pracy w zespole Dokładność i dbałość o jakość pracy Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań Spostrzegawczość Zdolność analizowania sytuacji Zdolność do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych Strona 9

10 M4.J2. Sortowanie odpadów Słuchacz po zrealizowaniu zajęć w ramach jednostki modułowej osiągnie następujące efekty kształcenia: WIEDZA główne kierunki postępowania z odpadami w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, grupy odpadów, które powinny być wyselekcjonowane z ogólnej masy odpadów komunalnych, pojęcie surowiec wtórny, cel wstępnego sortowania odpadów zmieszanych, proces wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów organicznych, sortowanie pogłębione, etapy sortowania frakcji suchej odpadów, zagrożenia, które mogą wystąpić na stanowiskach związanych z segregacją odpadów, znaki bezpieczeństwa stosowane w sortowniach odpadów. UMIEJĘTNOŚCI objaśnić zadania pracownika sortowni odpadów, określić składniki zmieszanych odpadów komunalnych stanowiących potencjalne źródło surowca wtórnego, dobrać środki ochrony indywidualnej dla pracownika sortowni odpadów, przeprowadzić proces wstępnego i pogłębionego sortowania odpadów, objaśnić znaczenie znaków bezpieczeństwa występujących w sortowniach odpadów. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Odpowiedzialność proekologiczna Umiejętność pracy w zespole Dokładność i dbałość o jakość pracy Samodzielność i samokontrola Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań Zamiłowanie do ładu i porządku Spostrzegawczość Zdolność analizowania sytuacji Zdolność do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych Strona 10

11 M4.J3. Magazynowanie posortowanych odpadów Słuchacz po zrealizowaniu zajęć w ramach jednostki modułowej osiągnie następujące efekty kształcenia: WIEDZA magazynowanie odpadów, dopuszczalny czas magazynowani odpadów, sposoby magazynowania odpadów, materiały najczęściej stosowane do produkcji zbiorników i pojemników do przechowywania odpadów, zasada wspólnego magazynowania różnych grup odpadów niebezpiecznych, właściwości opakowań na odpady niebezpieczne, zagrożenia związane z magazynowaniem odpadów, zasady korzystania z magazynów odpadów. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Odpowiedzialność proekologiczna UMIEJĘTNOŚCI dobrać sposób magazynowania wybranej grupy odpadów, rozplanować powierzchnię magazynową do przechowywania odpadów różnego asortymentu, zastosować zasady bezpiecznej pracy w magazynie odpadów niebezpiecznych, dobrać środki ochrony indywidualnej dla pracownika magazynu odpadów niebezpiecznych, przygotować magazyn do składowania w nim paliwa z odpadów, prowadzić ewidencję odpadów w magazynie. Umiejętność pracy w zespole Dokładność i dbałość o jakość pracy Samodzielność i samokontrola Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań Zamiłowanie do ładu i porządku Spostrzegawczość Zdolność do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych Strona 11

12 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Zbieranie odpadów Materiał nauczania Wśród ogólnej masy odpadów jedną z problemowych grup są odpady komunalne (ang. municipal wastes) odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Uciążliwość odpadów komunalnych związana jest przede wszystkim z ich heterogennością (zróżnicowanym składem czasowym, jakościowym i ilościowym) i rozproszeniem przestrzennym. Zgodnie z ustawą o odpadach każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, przede wszystkim powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Dopiero kiedy nie uda się zapobiec powstaniu odpadów, należy zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, a w ostateczności zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. Postępowaniu z odpadami w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska służą plany gospodarki odpadami. Niezbędnym narzędziem dla przygotowania prawidłowego planu gospodarowania odpadami, w tym szczególnie odpadami komunalnymi jest monitoring odpadów. Monitoring odpadów polega na systematycznym badaniu zmian ilościowych i jakościowych odpadów. Monitoring odpadów stwarza możliwości śledzenia trendu zmian właściwości technologicznych odpadów. Pozwala to na opracowywanie sposobów zapobiegania ich powstawaniu oraz metod i technologii ich gromadzenia, zagospodarowania lub unieszkodliwiania. Monitorowanie musi być prowadzone systematycznie, w ściśle określonych okresach i z odpowiednią częstotliwością. Wymaga tego wysoce heterogenny skład odpadów oraz zmiany ich właściwości uwarunkowane wieloma czynnikami. Prawidłowo opracowany zakres badań odpadów charakteryzujący wskaźniki nagromadzenia, właściwości fizyczne, paliwowe i nawozowe odpadów powinien dawać możliwość dokonania ich oceny pod kątem: możliwości zapobiegania ich powstawaniu, selektywnego gromadzenia, sortowania z ogólnego strumienia, zagospodarowania surowców wtórnych, zagospodarowania odpadów do celów wytwarzania energii lub nawozu organicznego (kompostu). Opracowane dla monitorowania odpadów procedury przewidują następujący sposób postępowania: 1) Na podstawie informacji dotyczącej charakterystyki terenu lub miejscowości, w których prowadzone mają być badania oraz przeprowadzonego rozpoznania w terenie, wyznaczone zostają rejony zabudowy charakteryzujące się zróżnicowanymi właściwościami technologicznymi odpadów. W większości miast Strona 12

13 Polski występują najczęściej trzy strefy zabudowy o zróżnicowanej charakterystyce odpadów (środowiska): środowisko I wysoka zabudowa blokowa mieszkalna z pełnym wyposażeniem budynków w urządzenia techniczno-sanitarne z podstawowymi obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności, środowisko II zabudowa zwarta nasycona obiektami niemieszkalnymi oraz innymi stanowiącymi obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, środowisko III budownictwo rozproszone lub osiedlowe jednorodzinne lub wielorodzinne z ogródkami, o zróżnicowanym standardzie w zakresie ogrzewania, towarzyszącymi obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności. Ponadto występuje jeszcze szereg innych, charakterystycznych środowisk typu mieszanego, np.: środowisko IV zabudowa typu mieszkalno-przemysłowego, o zróżnicowanym charakterze i wyposażeniu budynków oraz towarzyszącymi obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności, środowisko V zabudowa niska rozproszona, gdzie mieszczą się warsztaty usługowe, magazyny, drobna wytwórczość w połączeniu z budownictwem mieszkaniowym, środowisko VI zabudowa zagrodowa (występuje na terenach gmin wiejskich). Między poszczególnymi typami środowisk występują bardzo istotne różnice w nagromadzeniu odpadów, jak również w ich charakterze (rys. 1) Odpady z terenów wiejskich Odpady miejskie Szkło Złom żelazny i metali kolorowych Odpady mineralne (gruz, popiół, stłuczka, itp..) Tekstylia Tworzywa sztuczne Papier Odpady biodegradowalne Rys. 1. Skład odpadów komunalnych na terenach wiejskich i w miastach Opracowanie własne na podstawie [1, 3, 6] 2) W wytypowanych do przeprowadzenia badań środowiskach wybiera się stałe trasy pomiarowe oraz przeprowadza ich inwentaryzację, która powinna zawierać podstawowe informacje, w tym m.in.: liczbę mieszkańców zamieszkujących poszczególne posesje, rodzaj obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, Strona 13

14 rodzaj i liczbę pojemników lub kontenerów do składowania odpadów, informacje, czy na terenie objętym badaniami jest stosowana selektywna zbiórka odpadów itp. 3) Pobór prób do badań oraz metody oznaczania poszczególnych wskaźników są wykonywane według znormalizowanych metod ujętych w normach branżowych i państwowych oraz w przypadku braku normy według metodyk stosowanych dla oznaczania podobnych wskaźników w innych materiałach. Na podstawie badań monitoringowych odpadów dokonuje się wyboru sposobu ich gromadzenia. Można wyróżnić dwa podstawowe systemy zbierania odpadów: 1. Selektywne (ang. selective waste collection) to gromadzenie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. 2. Zbiorowe (ang. common waste collection) to gromadzenie wszystkich grup odpadów w jednym zbiorniku. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Selektywne gromadzenie odpadów może obejmować surowce wtórne, frakcję organiczną, odpady niebezpieczne. Zebrane w ten sposób odpady mogą ulec recyklingowi i w ten sposób przeciwdziałać nadmiernej eksploatacji surowców naturalnych. Selektywne gromadzenie odpadów wymaga dużej świadomości ekologicznej i dyscypliny społecznej. Niestety nadal częstym przypadkiem jest pojawianie się w pojemnikach na określony asortyment odpadów innego typu (fot. 1). Fot. 1. Selektywna zbiórka wymaga od mieszkańców dużej dyscypliny i świadomości społecznej [21, 22] Prawidłowa gospodarka odpadami powinna uwzględniać ich selektywne gromadzenie ze względu na: 1) recykling surowców wtórnych (wyodrębnienie surowców wtórnych z odpadów szkła, metalu, papieru itp.), 2) oszczędności surowców naturalnych, 3) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, 4) oddzielne gromadzenie frakcji odpadów organicznych łatworozkładalnych, 5) minimalizację odpadów kierowanych do składowania. Strona 14

15 Z uwagi na obciążenie środowiska należałoby dążyć do wyeliminowania z masy odpadów przede wszystkim składników niebezpiecznych oraz takich, których procentowy udział w całej masie odpadów jest wysoki. Selektywne zbieranie odpadów obejmuje następujące techniki: a) kontenery ustawione w sąsiedztwie, b) system zbiórki u źródła, c) centralne punkty selektywnego gromadzenia. Kontenery ustawiane w sąsiedztwie System polegający na ustawieniu w wyznaczonych newralgicznych punktach miasta, osiedla, wsi specjalnych, odpowiednio oznaczonych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (fot. 2). Kontenery-pojemniki mogą być opróżniane regularnie, według harmonogramu, albo na żądanie osoby nadzorującej pracę punktu. Fot. 2. Gromadzenie odpadów w systemie kontenerów ustawianych w sąsiedztwie [23-25] System ten szczególnie przydatny jest w miastach do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach handlowych, ale również na terenach wiejskich. Na terenach wiejskich, nieobjętych dotychczas zorganizowanym wywozem, w pierwszej fazie wprowadzania systemu proponuje się urządzanie wiejskich punktów gromadzenia odpadów (WPGO). Punkty te wyposażone są w kontener do masowego gromadzenia odpadów stałych dowożonych lokalnymi środkami transportu. Strona 15

16 Celem WPGO jest wyeliminowanie przypadkowych miejsc pozbywania się odpadów ( dzikich wysypisk). Przyjmuje się, że maksymalny promień dowozu, donoszenia przez ludność odpadów do WPGO nie powinien przekraczać 1,0 1,5 km. Punkty te należy umiejscawiać w pobliżu utwardzonej drogi publicznej, skąd odpady mogą być zabierane w systemie wymiany kontenera pełnego na pusty. Z uwagi na brak w odpadach wiejskich szybko fermentujących części organicznych możliwe jest przyjęcie dowolnej częstotliwości wywozu w zależności od czasu wypełnienia kontenera. Zawartość kontenera (przeważnie tworzywa sztuczne, tekstylia, szkło, złom) powinna trafiać do zakładu sortowania w celu rozdzielenia poszczególnych frakcji. W drugiej fazie wprowadzania systemu można zainstalować zbiorniki na surowce, których udział w odpadach jest znaczący oraz występują możliwości ich zbytu. W wiejskich punktach gromadzenia odpadów zaleca się również osobne zbieranie niektórych odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza opakowań po środkach ochrony roślin. Zarówno miejskie, jak i wiejskie punkty zbiornikowego (pojemniki, kontenery) gromadzenia odpadów winny być łatwo dostępne, mieć dobrą wentylację i odpowiednie zabezpieczenie przed zwierzętami (głównie z rzędu gryzoni). Projektując miejsca gromadzenia odpadów należy zawsze uwzględniać potrzebę konserwacji, a przede wszystkim mycia i dezynfekcji pojemników. Zbiórka u źródła Jest to najskuteczniejszy sposób selektywnej zbiórki, ale jednocześnie najbardziej skomplikowany organizacyjnie. Wymaga zwielokrotnienia liczby pojemników i pojazdów. Liczba pojemników czy worków zależy od wyznaczonych asortymentów odpadów, jakie zamierza się selektywnie pozyskiwać oraz od przyjętych frakcji odpadów, gromadzonych w jednym pojemniku lub worku. Zalety selektywnej zbiórki odpadów u źródła : zbiórka surowców wtórnych czystych niezanieczyszczonych innymi odpadami, zbiórka odpadów z podziałem ukierunkowanym na technologie ich ostatecznego przerobu w zakładach unieszkodliwiania, zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania, ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania. Na terenach miejskich za najbardziej efektywny uznano dwupojemnikowy system selektywnej zbiórki u źródła. Należy zaznaczyć, że system ten zakłada selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych. W systemie dwupojemnikowym odpady dzieli się na: mokre organiczne (głównie resztki jedzenia), które gromadzone są w specjalnej konstrukcji pojemniku kompostowym BIO, o pojemności 120 dm 3 lub 240 dm 3 ; odpady te mogą być kompostowane łącznie z odpadami roślinnymi i osadami ściekowymi; suche to cała pozostałość, która uprzednio nie została wyselekcjonowana, gromadzone w tradycyjnych pojemnikach 1100 lub 110 dm 3. Odpady kierowane są na wysypisko lub sortowane w specjalnym centralnym zakładzie sortowni; wstępnie posortowane składniki suche dają się dość łatwo rozdzielić na wiele składników użytecznych, które zamiast trafić na wysypisko będą ponownie wykorzystywane. Strona 16

17 Coraz częstszym działaniem podejmowanym przez zakłady gospodarki komunalnej jest wdrażanie wielopojemnikowego systemu zbiórki odpadów na terenach miejskich. Jest to jednak działanie bardzo drogie tak w nakładach na wdrożenie, jak i w kosztach eksploatacji i dlatego stosowane tylko wówczas, gdy istnieje pewność powodzenia. Na terenach wiejskich za najbardziej efektywny uznano workowy system selektywnej zbiórki u źródła. Odpady gromadzone są przez mieszkańców w specjalnie oznakowanych, różnokolorowych workach. Organizacja zbiórki odpadów u źródła w systemie workowym polega na odbieraniu określonego asortymentu odpadów według określonego harmonogramu bezpośrednio z poszczególnych posesji (fot. 3). Fot. 3. Worki z odpadami wystawiane są przez mieszkańców przed posesje zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem [26] Centralne punkty gromadzenia odpadów Są to specjalne miejsca ogrodzone, nadzorowane, wyposażone w 6 10 zbiorników i kontenerów, obsługujące teren od 10 do 25 tys. gospodarstw domowych. Mieszkańcy mogą tu przynosić nietypowe, dodatkowe odpady powstające w gospodarstwach domowych (fot. 4). Punkty odgrywają dużą rolę w odzysku surowców wtórnych, umożliwiając odbiór od mieszkańców makulatury, tektury, butelek i szkła, zużytych olejów i farb wraz z opakowaniem, baterii oraz niepotrzebnych lub popsutych urządzeń domowych, jak lodówki, pralki, kuchenki, telewizory, stare meble itp., a także odpadów z ogrodów, odpadów budowlanych i z robót rozbiórkowych. Centralne punkty mają ogromne znaczenie w selektywnej zbiórce odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na fachową obsługę taki system gromadzenia odpadów niebezpiecznych jest powszechnie zalecany. Wielkość punktu zależy od liczby Strona 17

18 wystawionych i oznakowanych kontenerów oraz niezbędnej powierzchni placu manewrowego dla prywatnych samochodów dowożących i pojazdów odbierających. Fot. 4. Centralny punkt gromadzenia odpadów [27] Urządzenia do gromadzenia odpadów Wśród urządzeń do gromadzenia odpadów (wymieszanych lub zbieranych selektywnie) wyróżnia się: 1) zbiorniki wielokrotnego użytku, które w zależności od wielkości dzieli się na: pojemniki (ang. waste-basket), kontenery (ang. containers); 2) zbiorniki jednorazowego użytku worki (ang. garbage bag) (fot. 5). Fot. 5. Różnokolorowe worki na odpady [28] Termin POJEMNIK określa zbiorniki o pojemności do 1100 dm 3. Pojemniki wykorzystywane są zarówno do gromadzenia odpadów wymieszanych, jak i zbieranych selektywnie. Stosuje się pojemniki jedno- i wielokomorowe, o zróżnicowanych kolorach w zależności od rodzaju zbieranych w nich odpadów oraz z napisami, do jakich odpadów są przeznaczone (w przypadku selektywnego gromadzenia). Wykonane są z blachy ocynkowanej lub z tworzyw sztucznych. Zalety pojemników z tworzyw sztucznych: Strona 18

19 1) wielokrotnie mniejszy ciężar w porównaniu z pojemnikami blaszanymi, 2) łatwiejsze utrzymanie czystości, 3) estetyczny wygląd, 4) niewywoływanie hałasu przy użytkowaniu. Wadą jest mniejsza odporność na wysokie temperatury w porównaniu z pojemnikami metalowymi. Wybierając nowy sprzęt do gromadzenia odpadów, należy zwracać szczególną uwagę na jakość wykonania pojemników lub kontenerów, a zwłaszcza sprawdzać, czy odpowiadają one następującym wymaganiom: ochrona użytkowników i brygad wywozowych przed zranieniem ostrymi krawędziami, łatwość utrzymania czystości, gwarancja trwałości, łatwość transportu, ograniczenie hałasu w czasie przetaczania, szczelność pokrywy, łatwość jej otwierania i zamykania. Obecnie w powszechnym użyciu jest wiele różnych typów pojemników do gromadzenia odpadów. Najpopularniejsze z nich to pojemniki: o pojemności 0,11 m 3 typu SM 110 (fot. 6), o pojemności 1,10 m 3 typu PA 1,1 (fot. 7). Do gromadzenia masowego zmieszanych odpadów komunalnych, głównie w dużych osiedlach mieszkaniowych, w centrach handlowo-usługowych oraz w gminach wiejskich, służą kontenery wymienne KP-7 (fot.8) o pojemności 6 11 m 3, w tym wielokomorowe kontenery, stosowane do selektywnej zbiórki odpadów (fot. 9). Do gromadzenia odpadów budowlanych najczęściej stosowane są kontenery typu mulda (fot. 10) Fot. 6. Pojemniki SM 110 l [29-33] Strona 19

20 Fot. 7. Pojemniki PA 1100 l [29-33] Strona 20

21 Fot. 8. Kontener o pojemności 4 11 m 3 na odpady nieselekcjonowane typu KP-7 [29-33] Fot. 9. Kontener wielokomorowy do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 4 11 m 3 typu KP-7 [29-33] Strona 21

22 Fot. 10. Kontener o pojemności 4 11 m 3 typu mulda [29-33] Gromadzenie odpadów niebezpiecznych Zawartość w ogólnej masie odpadów komunalnych składników o charakterze odpadów niebezpiecznych jest stosunkowo niewielka. Stanowią one około 0,4% ogólnej masy odpadów komunalnych, co daje w przeliczeniu na mieszkańca ok. 1,5 kg odpadów niebezpiecznych w ciągu roku i są bardzo zróżnicowane w zależności od typu środowiska. Do grupy tej należą odpady zawierające w swoim składzie substancje: toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie czynne, zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Odpady niebezpieczne (ang. hazardous waste) zostały wyróżnione w katalogu odpadów poprzez dodanie do kodu odpadu w prawym, górnym rogu symbolu gwiazdki (*). Przykładami odpadów niebezpiecznych wśród odpadów komunalnych są: 1) zużyte baterie, 2) odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, w tym świetlówki, termometry, przełączniki), 3) pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach, 4) środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich, 5) środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, 6) zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych środków do dezynfekcji i dezynsekcji, 7) odpady zawierające oleje, 8) smary, środki do konserwacji metali itp., 9) odczynniki chemiczne, np. fotograficzne, 10) przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, 11) akumulatory, Strona 22

23 12) skażone opatrunki, zużyte pampersy. Z uwagi na zagrożenie dla środowiska, zdrowie ludzi, a także na możliwość skażenia odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi, wyselekcjonowanie odpadów niebezpiecznych z masy odpadów powinno być zatem traktowane priorytetowo. Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. W przypadku gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, powinny być one rozdzielone, jeżeli ograniczy to ich zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska oraz jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Obecnie w Polsce podjęto szerokie działania mające na celu wyeliminowanie ze strumienia odpadów komunalnych wybranych odpadów niebezpiecznych poprzez zorganizowaną, selektywną zbiórkę. Działaniami takimi objęto: 1) Zużyte baterie zawierają w swoim składzie szereg substancji toksycznych (kadm, rtęć, nikiel, cynk, miedź itp.), jak również smołę, szkło, krzemionkę, papier i folie. Zużyte baterie i akumulatorki z telefonów, zabawek, zegarków, aparatów, odtwarzaczy muzycznych i innych urządzeń codziennego użytku można wrzucać do specjalnych zielonych pudełek kartonowych rozmieszczonych różnych placówkach handlowych i edukacyjnych (fot. 11). Fot. 11. Różne pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych baterii [34-36] 2) Przeterminowane leki zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi oraz środowiska. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Leki w postaci: tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów, kropli oraz roztworów zamkniętych w szczelnych opakowaniach są selektywnie gromadzone w specjalnych pojemnikach (fot. 12) rozstawianych w aptekach na terenie całego kraju. Strona 23

24 Fot. 12. Pojemniki na przeterminowane leki [37-39] 3) Akumulatory zawierają metale ciężkie oraz kwasy składające się na elektrolit. Sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora lub do pobrania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł za sztukę. W przypadku pobrania opłaty sprzedawca w terminie 30 dni od daty sprzedaży akumulatora ołowiowego (kwasowego) musi przyjąć zużyty akumulator i zwrócić opłatę depozytową. 4) Środki ochrony roślin, nawozy oraz opakowania po nich odpady tego typu charakteryzują się dużą toksycznością w stosunku do pszczół, organizmów wodnych i ludzi. Zbiórka odbywa się na zasadzie bezpłatnego zwrotu opakowań lub niezużytych preparatów do punktu sprzedaży lub ich gromadzeniu w specjalnych punktach w ramach sezonowych zbiórek organizowanych przez urzędy gmin czy miast. Ogólne zasady bhp podczas zbiórki odpadów Należy pamiętać, że odpady komunalne są substancją niejednorodną. Wśród odpadów komunalnych występują substancje niebezpieczne o właściwościach łatwopalnych, toksycznych, zakaźnych itp. Zagrożenia, jakie mogą wystąpić w czasie wykonywania czynności związanych z gromadzeniem odpadów, to zagrożenia chemiczne i/lub bakteriologiczne (składniki odpadów) oraz zagrożenia mechaniczne (przenoszenie/toczenie/podnoszenie pojemników z odpadami, przesypywanie/przerzucanie odpadów, czyszczenie zbiorników na odpady). Elementy niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa podczas zbiórki odpadów to: bezpieczne wykonywanie podstawowych czynności, zapewnienie podstawowego wyposażenia na wypadek zagrożenia (używanie kamizelek odblaskowych, wyposażona samochodowa apteczka pierwszej pomocy), zapewnienie środków zapobiegania zagrożeniom mechanicznym (sprawny pojazd, sprawne zbiorniki do gromadzenia odpadów), odpowiedni dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (rękawice ochronne, buty robocze wzmocnione). Podczas zbiórki odpadów mogą wystąpić następujące zagrożenia: zatrucia gdy substancja chemiczna była wdychana, poszkodowanego należy wyprowadzić natychmiast na świeże powietrze, rozpiąć, rozluźnić odzież i zdjąć ją, jeżeli jest skażona. Gdy jest to konieczne, należy wezwać pomoc medyczną. W przypadku gdy substancja chemiczna została połknięta, należy wezwać pomoc medyczną; UWAGA: Wywoływanie wymiotów może być niebezpieczne, gdy poszkodowany nie jest całkowicie przytomny albo gdy połknięta substancja ma właściwości żrące. zranienia ranę należy zdezynfekować, a następnie zabezpieczyć przed zabrudzeniem. W przypadku intensywnego krwawienia należy założyć opatrunek uciskowy (tamuje krwawienie) i gdy jest to konieczne, wezwać pomoc medyczną Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie argumenty przemawiają za selektywnym gromadzeniem odpadów? Strona 24

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Kierownik Projektu: inż. Jarosław Sobczak Autor: mgr Małgorzata Lisiecka Konsultacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO Polkowice, 2005 Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...6 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADMI...9 2.1. Odpady komunalne...9 2.1.1. System zbiórki odpadów komunalnych...11 2.1.2. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych...16

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014 czerwiec, 2004 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Ożarowska 107 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 Spis treści 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 2. Scenariusze zajęć o ZSEE i bateriach dla nauczycieli...11 Scenariusz 1...13 Scenariusz 2...16 Scenariusz 3...20 Scenariusz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Cel opracowania... 6 2. Charakterystyka gminy Środa Śląska... 7 2.1. Położenie i granice gminy Środa

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY RADŁÓW

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY RADŁÓW PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY RADŁÓW grudzień 2004 r. Podstawa prawna: Umowa Nr 01/P/2004 z dnia 12.01.2004 roku 6 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1.podstawa opracowania 1 1.2.koncepcja i cel sporządzenia planu

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo