KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH"

Transkrypt

1 PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU PORADNIK DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MODUŁ 1 KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH PODREGION RADOMSKI I POWIAT GRÓJECKI Radom, 2012

2 Kurs umiejętności zawodowych w obszarze przygotowującym do zadań zawodowych: Operatora odpadami i recyklingu M4. Zbieranie, sortowanie i magazynowanie odpadów Wstępna wersja poradnika Poradnik dla uczestnika zajęć dydaktycznych Radom 2012 Strona 2

3 Autor: dr inż. Paweł Religa Recenzenci: dr inż., prof. PWSOŚ Aleksander Kosmynin mgr inż. Agnieszka Kowalczyk Konsultacja metodologiczna: mgr Edyta Kozieł mgr inż. Mirosław Żurek Opracowanie redakcyjne: lic. Urszula Kamińska Korekta językowa: mgr Joanna Iwanowska mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu dla modułu M4. Zbieranie, sortowanie i magazynowanie odpadów zawartego w modułowym programie nauczania dla propozycji nowego zawodu Operator odpadami i recyklingu. Radom 2012 Strona 3

4 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 2. Wymagania wstępne 8 3. Uszczegółowione efekty kształcenia 9 4. Materiał nauczania Zbieranie odpadów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Sprawdzian postępów Sortowanie odpadów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Sprawdzian postępów Magazynowanie posortowanych odpadów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Sprawdzian postępów Ćwiczenia Literatura 54 Strona 4

5 1. WPROWADZENIE Przystępując do nauki wykonywania zadań zawodowych operatora odpadami i recyklingu w systemie kształcenia modułowego jako uczestnik szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności zawodowe zawarte w 6 modułach. Każdy moduł jest podzielony na jednostki modułowe zawierające materiał nauczania, pytania sprawdzające, ćwiczenia i sprawdzian postępów. W opracowaniu przygotowano materiały dla modułu pierwszego pt. M4. Zbieranie, segregowanie i magazynowanie odpadów, w którym wyróżniono 3 jednostki modułowe. Przed rozpoczęciem nauki jako uczestnik szkolenia powinieneś zapoznać się z wymaganiami wstępnymi oraz uszczegółowionymi efektami kształcenia, tj. wiedzą, umiejętnościami i postawami, jakich nabędziesz po ukończeniu nauki w ramach modułu. Materiał nauczania wybrany jest na podstawie wieloletnich własnych doświadczeń Autora w zakresie gospodarki odpadami, wizyt studyjnych w zakładach gospodarki komunalnej, materiałów źródłowych, prospektów i stron internetowych firm branżowych oraz podręczników, których spis jest zamieszczony na końcu poradnika. Wybór informacji był bardzo trudny, ponieważ problem gospodarki odpadami jest obszerny, stale pojawiają się nowe rozwiązania, zatem konieczne jest aktualizowanie treści. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń sprawdź, czy jesteś do tego odpowiednio przygotowany. W tym celu wykorzystaj pytania sprawdzające zamieszczone po materiale nauczania. Zakończeniem opracowania każdego tematu jest sprawdzian postępów, który pozwoli Ci określić zakres nabytej wiedzy i umiejętności. Jeśli uzyskasz pozytywne wyniki, to będziesz mógł przejść do następnego tematu, jeżeli nie, powinieneś powtórzyć treści niezbędne do określonych umiejętności. Pamiętaj, że w przypadku niejasności przedstawionych w ramach modułu informacji zawsze możesz liczyć na pomoc, dodatkowe wyjaśnienia ze strony osoby prowadzącej zajęcia. Podstawą do zaliczenia modułu jest aktywny udział na zajęciach oraz zaliczenie testu sprawdzającego. Przykładowy test sprawdzający został zamieszczony na końcu modułu. Test ten posłuży osobie prowadzącej zajęcia jako wzorzec do przygotowania własnego testu. Moduł M4. Zbieranie, sortowanie i magazynowanie odpadów jest wprowadzeniem do dalszej tematyki związanej z gospodarką odpadami. Poradnik został opracowany w ramach projektu PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job (Nr UDA-POKL /11-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 5

6 M1. Korzystanie z europejskich i krajowych dokumentów strategii oraz regulacji prawnych M2. Stosowanie podstawowej wiedzy z zakresu ekologii i mikrobiologii w gospodarce odpadami M3. Identyfikowanie materiałów poddawanych procesom recyklingu M4. Zbieranie, sortowanie i magazynowanie odpadów M5. Postępowanie z odpadami M6. Przygotowanie i prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami Schemat układu modułów Strona 6

7 Wykaz jednostek modułowych Nazwa modułu M4. Zbieranie, sortowanie i magazynowanie odpadów Nazwa jednostki modułowej M4.J1. Zbieranie odpadów M4.J2. Sortowanie odpadów M4.J3. Magazynowanie posortowanych odpadów Przewidziana liczba godzin 60 Strona 7

8 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu modułu M4. Zbieranie, sortowanie i magazynowanie odpadów i zawartych w nich jednostek modułowych, powinieneś umieć: rozpoznawać podstawowe krajowe i europejskie strategie i akty prawne z zakresu gospodarki odpadami, korzystać z krajowych i europejskich dokumentów strategii i aktów prawnych związanych z gospodarowaniem odpadami, korzystać z różnych źródeł informacji, stosować podstawową wiedzę z zakresu ekologii i mikrobiologii w gospodarce odpadami, identyfikować materiały poddawane procesom recyklingu, klasyfikować odpady ze względu na ich właściwości, określać własne prawa i obowiązki, uczestniczyć w dyskusji, prezentacji i obronie własnego stanowiska, poczuwać się do odpowiedzialności za zdrowie (życie) własne i innych, stosować podstawowe zasady etyczne (rzetelnej pracy, punktualności, dotrzymania danego słowa, uczciwości, odpowiedzialności za skutki, prawdomówności), współpracować w grupie z uwzględnieniem podziału zadań. Strona 8

9 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA M4.J1. Zbieranie odpadów Słuchacz po zrealizowaniu zajęć w ramach jednostki modułowej osiągnie następujące efekty kształcenia: WIEDZA zasady zrównoważonej gospodarki odpadami, sposoby gromadzenia i usuwania odpadów, zasady zbiórki odpadów niebezpiecznych, monitoring odpadów, właściwości odpadów determinujące ich przynależność do grupy odpadów niebezpiecznych, systemy selektywnego gromadzenia odpadów, typy urządzeń do gromadzenia odpadów, zalety i wady pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy gromadzeniu odpadów. UMIEJĘTNOŚCI zastosować w praktyce zasady zrównoważonej gospodarki odpadami, zaplanować zbiórkę wybranej grupy odpadów niebezpiecznych, dokonać analizy wyników monitoringu odpadów, wdrażać systemy selektywnego gromadzenia odpadów, wybrać odpowiednie zbiorniki dla danego systemu gromadzenia odpadów, prezentować postawy proekologiczne, przekonywać innych do stosowania selektywnej zbiórki odpadów, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy gromadzeniu odpadów. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Odpowiedzialność proekologiczna Umiejętność pracy w zespole Dokładność i dbałość o jakość pracy Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań Spostrzegawczość Zdolność analizowania sytuacji Zdolność do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych Strona 9

10 M4.J2. Sortowanie odpadów Słuchacz po zrealizowaniu zajęć w ramach jednostki modułowej osiągnie następujące efekty kształcenia: WIEDZA główne kierunki postępowania z odpadami w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, grupy odpadów, które powinny być wyselekcjonowane z ogólnej masy odpadów komunalnych, pojęcie surowiec wtórny, cel wstępnego sortowania odpadów zmieszanych, proces wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów organicznych, sortowanie pogłębione, etapy sortowania frakcji suchej odpadów, zagrożenia, które mogą wystąpić na stanowiskach związanych z segregacją odpadów, znaki bezpieczeństwa stosowane w sortowniach odpadów. UMIEJĘTNOŚCI objaśnić zadania pracownika sortowni odpadów, określić składniki zmieszanych odpadów komunalnych stanowiących potencjalne źródło surowca wtórnego, dobrać środki ochrony indywidualnej dla pracownika sortowni odpadów, przeprowadzić proces wstępnego i pogłębionego sortowania odpadów, objaśnić znaczenie znaków bezpieczeństwa występujących w sortowniach odpadów. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Odpowiedzialność proekologiczna Umiejętność pracy w zespole Dokładność i dbałość o jakość pracy Samodzielność i samokontrola Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań Zamiłowanie do ładu i porządku Spostrzegawczość Zdolność analizowania sytuacji Zdolność do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych Strona 10

11 M4.J3. Magazynowanie posortowanych odpadów Słuchacz po zrealizowaniu zajęć w ramach jednostki modułowej osiągnie następujące efekty kształcenia: WIEDZA magazynowanie odpadów, dopuszczalny czas magazynowani odpadów, sposoby magazynowania odpadów, materiały najczęściej stosowane do produkcji zbiorników i pojemników do przechowywania odpadów, zasada wspólnego magazynowania różnych grup odpadów niebezpiecznych, właściwości opakowań na odpady niebezpieczne, zagrożenia związane z magazynowaniem odpadów, zasady korzystania z magazynów odpadów. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Odpowiedzialność proekologiczna UMIEJĘTNOŚCI dobrać sposób magazynowania wybranej grupy odpadów, rozplanować powierzchnię magazynową do przechowywania odpadów różnego asortymentu, zastosować zasady bezpiecznej pracy w magazynie odpadów niebezpiecznych, dobrać środki ochrony indywidualnej dla pracownika magazynu odpadów niebezpiecznych, przygotować magazyn do składowania w nim paliwa z odpadów, prowadzić ewidencję odpadów w magazynie. Umiejętność pracy w zespole Dokładność i dbałość o jakość pracy Samodzielność i samokontrola Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań Zamiłowanie do ładu i porządku Spostrzegawczość Zdolność do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych Strona 11

12 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Zbieranie odpadów Materiał nauczania Wśród ogólnej masy odpadów jedną z problemowych grup są odpady komunalne (ang. municipal wastes) odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Uciążliwość odpadów komunalnych związana jest przede wszystkim z ich heterogennością (zróżnicowanym składem czasowym, jakościowym i ilościowym) i rozproszeniem przestrzennym. Zgodnie z ustawą o odpadach każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, przede wszystkim powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Dopiero kiedy nie uda się zapobiec powstaniu odpadów, należy zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, a w ostateczności zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. Postępowaniu z odpadami w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska służą plany gospodarki odpadami. Niezbędnym narzędziem dla przygotowania prawidłowego planu gospodarowania odpadami, w tym szczególnie odpadami komunalnymi jest monitoring odpadów. Monitoring odpadów polega na systematycznym badaniu zmian ilościowych i jakościowych odpadów. Monitoring odpadów stwarza możliwości śledzenia trendu zmian właściwości technologicznych odpadów. Pozwala to na opracowywanie sposobów zapobiegania ich powstawaniu oraz metod i technologii ich gromadzenia, zagospodarowania lub unieszkodliwiania. Monitorowanie musi być prowadzone systematycznie, w ściśle określonych okresach i z odpowiednią częstotliwością. Wymaga tego wysoce heterogenny skład odpadów oraz zmiany ich właściwości uwarunkowane wieloma czynnikami. Prawidłowo opracowany zakres badań odpadów charakteryzujący wskaźniki nagromadzenia, właściwości fizyczne, paliwowe i nawozowe odpadów powinien dawać możliwość dokonania ich oceny pod kątem: możliwości zapobiegania ich powstawaniu, selektywnego gromadzenia, sortowania z ogólnego strumienia, zagospodarowania surowców wtórnych, zagospodarowania odpadów do celów wytwarzania energii lub nawozu organicznego (kompostu). Opracowane dla monitorowania odpadów procedury przewidują następujący sposób postępowania: 1) Na podstawie informacji dotyczącej charakterystyki terenu lub miejscowości, w których prowadzone mają być badania oraz przeprowadzonego rozpoznania w terenie, wyznaczone zostają rejony zabudowy charakteryzujące się zróżnicowanymi właściwościami technologicznymi odpadów. W większości miast Strona 12

13 Polski występują najczęściej trzy strefy zabudowy o zróżnicowanej charakterystyce odpadów (środowiska): środowisko I wysoka zabudowa blokowa mieszkalna z pełnym wyposażeniem budynków w urządzenia techniczno-sanitarne z podstawowymi obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności, środowisko II zabudowa zwarta nasycona obiektami niemieszkalnymi oraz innymi stanowiącymi obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, środowisko III budownictwo rozproszone lub osiedlowe jednorodzinne lub wielorodzinne z ogródkami, o zróżnicowanym standardzie w zakresie ogrzewania, towarzyszącymi obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności. Ponadto występuje jeszcze szereg innych, charakterystycznych środowisk typu mieszanego, np.: środowisko IV zabudowa typu mieszkalno-przemysłowego, o zróżnicowanym charakterze i wyposażeniu budynków oraz towarzyszącymi obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności, środowisko V zabudowa niska rozproszona, gdzie mieszczą się warsztaty usługowe, magazyny, drobna wytwórczość w połączeniu z budownictwem mieszkaniowym, środowisko VI zabudowa zagrodowa (występuje na terenach gmin wiejskich). Między poszczególnymi typami środowisk występują bardzo istotne różnice w nagromadzeniu odpadów, jak również w ich charakterze (rys. 1) Odpady z terenów wiejskich Odpady miejskie Szkło Złom żelazny i metali kolorowych Odpady mineralne (gruz, popiół, stłuczka, itp..) Tekstylia Tworzywa sztuczne Papier Odpady biodegradowalne Rys. 1. Skład odpadów komunalnych na terenach wiejskich i w miastach Opracowanie własne na podstawie [1, 3, 6] 2) W wytypowanych do przeprowadzenia badań środowiskach wybiera się stałe trasy pomiarowe oraz przeprowadza ich inwentaryzację, która powinna zawierać podstawowe informacje, w tym m.in.: liczbę mieszkańców zamieszkujących poszczególne posesje, rodzaj obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, Strona 13

14 rodzaj i liczbę pojemników lub kontenerów do składowania odpadów, informacje, czy na terenie objętym badaniami jest stosowana selektywna zbiórka odpadów itp. 3) Pobór prób do badań oraz metody oznaczania poszczególnych wskaźników są wykonywane według znormalizowanych metod ujętych w normach branżowych i państwowych oraz w przypadku braku normy według metodyk stosowanych dla oznaczania podobnych wskaźników w innych materiałach. Na podstawie badań monitoringowych odpadów dokonuje się wyboru sposobu ich gromadzenia. Można wyróżnić dwa podstawowe systemy zbierania odpadów: 1. Selektywne (ang. selective waste collection) to gromadzenie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. 2. Zbiorowe (ang. common waste collection) to gromadzenie wszystkich grup odpadów w jednym zbiorniku. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Selektywne gromadzenie odpadów może obejmować surowce wtórne, frakcję organiczną, odpady niebezpieczne. Zebrane w ten sposób odpady mogą ulec recyklingowi i w ten sposób przeciwdziałać nadmiernej eksploatacji surowców naturalnych. Selektywne gromadzenie odpadów wymaga dużej świadomości ekologicznej i dyscypliny społecznej. Niestety nadal częstym przypadkiem jest pojawianie się w pojemnikach na określony asortyment odpadów innego typu (fot. 1). Fot. 1. Selektywna zbiórka wymaga od mieszkańców dużej dyscypliny i świadomości społecznej [21, 22] Prawidłowa gospodarka odpadami powinna uwzględniać ich selektywne gromadzenie ze względu na: 1) recykling surowców wtórnych (wyodrębnienie surowców wtórnych z odpadów szkła, metalu, papieru itp.), 2) oszczędności surowców naturalnych, 3) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, 4) oddzielne gromadzenie frakcji odpadów organicznych łatworozkładalnych, 5) minimalizację odpadów kierowanych do składowania. Strona 14

15 Z uwagi na obciążenie środowiska należałoby dążyć do wyeliminowania z masy odpadów przede wszystkim składników niebezpiecznych oraz takich, których procentowy udział w całej masie odpadów jest wysoki. Selektywne zbieranie odpadów obejmuje następujące techniki: a) kontenery ustawione w sąsiedztwie, b) system zbiórki u źródła, c) centralne punkty selektywnego gromadzenia. Kontenery ustawiane w sąsiedztwie System polegający na ustawieniu w wyznaczonych newralgicznych punktach miasta, osiedla, wsi specjalnych, odpowiednio oznaczonych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (fot. 2). Kontenery-pojemniki mogą być opróżniane regularnie, według harmonogramu, albo na żądanie osoby nadzorującej pracę punktu. Fot. 2. Gromadzenie odpadów w systemie kontenerów ustawianych w sąsiedztwie [23-25] System ten szczególnie przydatny jest w miastach do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach handlowych, ale również na terenach wiejskich. Na terenach wiejskich, nieobjętych dotychczas zorganizowanym wywozem, w pierwszej fazie wprowadzania systemu proponuje się urządzanie wiejskich punktów gromadzenia odpadów (WPGO). Punkty te wyposażone są w kontener do masowego gromadzenia odpadów stałych dowożonych lokalnymi środkami transportu. Strona 15

16 Celem WPGO jest wyeliminowanie przypadkowych miejsc pozbywania się odpadów ( dzikich wysypisk). Przyjmuje się, że maksymalny promień dowozu, donoszenia przez ludność odpadów do WPGO nie powinien przekraczać 1,0 1,5 km. Punkty te należy umiejscawiać w pobliżu utwardzonej drogi publicznej, skąd odpady mogą być zabierane w systemie wymiany kontenera pełnego na pusty. Z uwagi na brak w odpadach wiejskich szybko fermentujących części organicznych możliwe jest przyjęcie dowolnej częstotliwości wywozu w zależności od czasu wypełnienia kontenera. Zawartość kontenera (przeważnie tworzywa sztuczne, tekstylia, szkło, złom) powinna trafiać do zakładu sortowania w celu rozdzielenia poszczególnych frakcji. W drugiej fazie wprowadzania systemu można zainstalować zbiorniki na surowce, których udział w odpadach jest znaczący oraz występują możliwości ich zbytu. W wiejskich punktach gromadzenia odpadów zaleca się również osobne zbieranie niektórych odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza opakowań po środkach ochrony roślin. Zarówno miejskie, jak i wiejskie punkty zbiornikowego (pojemniki, kontenery) gromadzenia odpadów winny być łatwo dostępne, mieć dobrą wentylację i odpowiednie zabezpieczenie przed zwierzętami (głównie z rzędu gryzoni). Projektując miejsca gromadzenia odpadów należy zawsze uwzględniać potrzebę konserwacji, a przede wszystkim mycia i dezynfekcji pojemników. Zbiórka u źródła Jest to najskuteczniejszy sposób selektywnej zbiórki, ale jednocześnie najbardziej skomplikowany organizacyjnie. Wymaga zwielokrotnienia liczby pojemników i pojazdów. Liczba pojemników czy worków zależy od wyznaczonych asortymentów odpadów, jakie zamierza się selektywnie pozyskiwać oraz od przyjętych frakcji odpadów, gromadzonych w jednym pojemniku lub worku. Zalety selektywnej zbiórki odpadów u źródła : zbiórka surowców wtórnych czystych niezanieczyszczonych innymi odpadami, zbiórka odpadów z podziałem ukierunkowanym na technologie ich ostatecznego przerobu w zakładach unieszkodliwiania, zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania, ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania. Na terenach miejskich za najbardziej efektywny uznano dwupojemnikowy system selektywnej zbiórki u źródła. Należy zaznaczyć, że system ten zakłada selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych. W systemie dwupojemnikowym odpady dzieli się na: mokre organiczne (głównie resztki jedzenia), które gromadzone są w specjalnej konstrukcji pojemniku kompostowym BIO, o pojemności 120 dm 3 lub 240 dm 3 ; odpady te mogą być kompostowane łącznie z odpadami roślinnymi i osadami ściekowymi; suche to cała pozostałość, która uprzednio nie została wyselekcjonowana, gromadzone w tradycyjnych pojemnikach 1100 lub 110 dm 3. Odpady kierowane są na wysypisko lub sortowane w specjalnym centralnym zakładzie sortowni; wstępnie posortowane składniki suche dają się dość łatwo rozdzielić na wiele składników użytecznych, które zamiast trafić na wysypisko będą ponownie wykorzystywane. Strona 16

17 Coraz częstszym działaniem podejmowanym przez zakłady gospodarki komunalnej jest wdrażanie wielopojemnikowego systemu zbiórki odpadów na terenach miejskich. Jest to jednak działanie bardzo drogie tak w nakładach na wdrożenie, jak i w kosztach eksploatacji i dlatego stosowane tylko wówczas, gdy istnieje pewność powodzenia. Na terenach wiejskich za najbardziej efektywny uznano workowy system selektywnej zbiórki u źródła. Odpady gromadzone są przez mieszkańców w specjalnie oznakowanych, różnokolorowych workach. Organizacja zbiórki odpadów u źródła w systemie workowym polega na odbieraniu określonego asortymentu odpadów według określonego harmonogramu bezpośrednio z poszczególnych posesji (fot. 3). Fot. 3. Worki z odpadami wystawiane są przez mieszkańców przed posesje zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem [26] Centralne punkty gromadzenia odpadów Są to specjalne miejsca ogrodzone, nadzorowane, wyposażone w 6 10 zbiorników i kontenerów, obsługujące teren od 10 do 25 tys. gospodarstw domowych. Mieszkańcy mogą tu przynosić nietypowe, dodatkowe odpady powstające w gospodarstwach domowych (fot. 4). Punkty odgrywają dużą rolę w odzysku surowców wtórnych, umożliwiając odbiór od mieszkańców makulatury, tektury, butelek i szkła, zużytych olejów i farb wraz z opakowaniem, baterii oraz niepotrzebnych lub popsutych urządzeń domowych, jak lodówki, pralki, kuchenki, telewizory, stare meble itp., a także odpadów z ogrodów, odpadów budowlanych i z robót rozbiórkowych. Centralne punkty mają ogromne znaczenie w selektywnej zbiórce odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na fachową obsługę taki system gromadzenia odpadów niebezpiecznych jest powszechnie zalecany. Wielkość punktu zależy od liczby Strona 17

18 wystawionych i oznakowanych kontenerów oraz niezbędnej powierzchni placu manewrowego dla prywatnych samochodów dowożących i pojazdów odbierających. Fot. 4. Centralny punkt gromadzenia odpadów [27] Urządzenia do gromadzenia odpadów Wśród urządzeń do gromadzenia odpadów (wymieszanych lub zbieranych selektywnie) wyróżnia się: 1) zbiorniki wielokrotnego użytku, które w zależności od wielkości dzieli się na: pojemniki (ang. waste-basket), kontenery (ang. containers); 2) zbiorniki jednorazowego użytku worki (ang. garbage bag) (fot. 5). Fot. 5. Różnokolorowe worki na odpady [28] Termin POJEMNIK określa zbiorniki o pojemności do 1100 dm 3. Pojemniki wykorzystywane są zarówno do gromadzenia odpadów wymieszanych, jak i zbieranych selektywnie. Stosuje się pojemniki jedno- i wielokomorowe, o zróżnicowanych kolorach w zależności od rodzaju zbieranych w nich odpadów oraz z napisami, do jakich odpadów są przeznaczone (w przypadku selektywnego gromadzenia). Wykonane są z blachy ocynkowanej lub z tworzyw sztucznych. Zalety pojemników z tworzyw sztucznych: Strona 18

19 1) wielokrotnie mniejszy ciężar w porównaniu z pojemnikami blaszanymi, 2) łatwiejsze utrzymanie czystości, 3) estetyczny wygląd, 4) niewywoływanie hałasu przy użytkowaniu. Wadą jest mniejsza odporność na wysokie temperatury w porównaniu z pojemnikami metalowymi. Wybierając nowy sprzęt do gromadzenia odpadów, należy zwracać szczególną uwagę na jakość wykonania pojemników lub kontenerów, a zwłaszcza sprawdzać, czy odpowiadają one następującym wymaganiom: ochrona użytkowników i brygad wywozowych przed zranieniem ostrymi krawędziami, łatwość utrzymania czystości, gwarancja trwałości, łatwość transportu, ograniczenie hałasu w czasie przetaczania, szczelność pokrywy, łatwość jej otwierania i zamykania. Obecnie w powszechnym użyciu jest wiele różnych typów pojemników do gromadzenia odpadów. Najpopularniejsze z nich to pojemniki: o pojemności 0,11 m 3 typu SM 110 (fot. 6), o pojemności 1,10 m 3 typu PA 1,1 (fot. 7). Do gromadzenia masowego zmieszanych odpadów komunalnych, głównie w dużych osiedlach mieszkaniowych, w centrach handlowo-usługowych oraz w gminach wiejskich, służą kontenery wymienne KP-7 (fot.8) o pojemności 6 11 m 3, w tym wielokomorowe kontenery, stosowane do selektywnej zbiórki odpadów (fot. 9). Do gromadzenia odpadów budowlanych najczęściej stosowane są kontenery typu mulda (fot. 10) Fot. 6. Pojemniki SM 110 l [29-33] Strona 19

20 Fot. 7. Pojemniki PA 1100 l [29-33] Strona 20

21 Fot. 8. Kontener o pojemności 4 11 m 3 na odpady nieselekcjonowane typu KP-7 [29-33] Fot. 9. Kontener wielokomorowy do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 4 11 m 3 typu KP-7 [29-33] Strona 21

22 Fot. 10. Kontener o pojemności 4 11 m 3 typu mulda [29-33] Gromadzenie odpadów niebezpiecznych Zawartość w ogólnej masie odpadów komunalnych składników o charakterze odpadów niebezpiecznych jest stosunkowo niewielka. Stanowią one około 0,4% ogólnej masy odpadów komunalnych, co daje w przeliczeniu na mieszkańca ok. 1,5 kg odpadów niebezpiecznych w ciągu roku i są bardzo zróżnicowane w zależności od typu środowiska. Do grupy tej należą odpady zawierające w swoim składzie substancje: toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie czynne, zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Odpady niebezpieczne (ang. hazardous waste) zostały wyróżnione w katalogu odpadów poprzez dodanie do kodu odpadu w prawym, górnym rogu symbolu gwiazdki (*). Przykładami odpadów niebezpiecznych wśród odpadów komunalnych są: 1) zużyte baterie, 2) odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, w tym świetlówki, termometry, przełączniki), 3) pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach, 4) środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich, 5) środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, 6) zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych środków do dezynfekcji i dezynsekcji, 7) odpady zawierające oleje, 8) smary, środki do konserwacji metali itp., 9) odczynniki chemiczne, np. fotograficzne, 10) przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, 11) akumulatory, Strona 22

23 12) skażone opatrunki, zużyte pampersy. Z uwagi na zagrożenie dla środowiska, zdrowie ludzi, a także na możliwość skażenia odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi, wyselekcjonowanie odpadów niebezpiecznych z masy odpadów powinno być zatem traktowane priorytetowo. Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. W przypadku gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, powinny być one rozdzielone, jeżeli ograniczy to ich zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska oraz jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Obecnie w Polsce podjęto szerokie działania mające na celu wyeliminowanie ze strumienia odpadów komunalnych wybranych odpadów niebezpiecznych poprzez zorganizowaną, selektywną zbiórkę. Działaniami takimi objęto: 1) Zużyte baterie zawierają w swoim składzie szereg substancji toksycznych (kadm, rtęć, nikiel, cynk, miedź itp.), jak również smołę, szkło, krzemionkę, papier i folie. Zużyte baterie i akumulatorki z telefonów, zabawek, zegarków, aparatów, odtwarzaczy muzycznych i innych urządzeń codziennego użytku można wrzucać do specjalnych zielonych pudełek kartonowych rozmieszczonych różnych placówkach handlowych i edukacyjnych (fot. 11). Fot. 11. Różne pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych baterii [34-36] 2) Przeterminowane leki zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi oraz środowiska. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Leki w postaci: tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów, kropli oraz roztworów zamkniętych w szczelnych opakowaniach są selektywnie gromadzone w specjalnych pojemnikach (fot. 12) rozstawianych w aptekach na terenie całego kraju. Strona 23

24 Fot. 12. Pojemniki na przeterminowane leki [37-39] 3) Akumulatory zawierają metale ciężkie oraz kwasy składające się na elektrolit. Sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora lub do pobrania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł za sztukę. W przypadku pobrania opłaty sprzedawca w terminie 30 dni od daty sprzedaży akumulatora ołowiowego (kwasowego) musi przyjąć zużyty akumulator i zwrócić opłatę depozytową. 4) Środki ochrony roślin, nawozy oraz opakowania po nich odpady tego typu charakteryzują się dużą toksycznością w stosunku do pszczół, organizmów wodnych i ludzi. Zbiórka odbywa się na zasadzie bezpłatnego zwrotu opakowań lub niezużytych preparatów do punktu sprzedaży lub ich gromadzeniu w specjalnych punktach w ramach sezonowych zbiórek organizowanych przez urzędy gmin czy miast. Ogólne zasady bhp podczas zbiórki odpadów Należy pamiętać, że odpady komunalne są substancją niejednorodną. Wśród odpadów komunalnych występują substancje niebezpieczne o właściwościach łatwopalnych, toksycznych, zakaźnych itp. Zagrożenia, jakie mogą wystąpić w czasie wykonywania czynności związanych z gromadzeniem odpadów, to zagrożenia chemiczne i/lub bakteriologiczne (składniki odpadów) oraz zagrożenia mechaniczne (przenoszenie/toczenie/podnoszenie pojemników z odpadami, przesypywanie/przerzucanie odpadów, czyszczenie zbiorników na odpady). Elementy niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa podczas zbiórki odpadów to: bezpieczne wykonywanie podstawowych czynności, zapewnienie podstawowego wyposażenia na wypadek zagrożenia (używanie kamizelek odblaskowych, wyposażona samochodowa apteczka pierwszej pomocy), zapewnienie środków zapobiegania zagrożeniom mechanicznym (sprawny pojazd, sprawne zbiorniki do gromadzenia odpadów), odpowiedni dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (rękawice ochronne, buty robocze wzmocnione). Podczas zbiórki odpadów mogą wystąpić następujące zagrożenia: zatrucia gdy substancja chemiczna była wdychana, poszkodowanego należy wyprowadzić natychmiast na świeże powietrze, rozpiąć, rozluźnić odzież i zdjąć ją, jeżeli jest skażona. Gdy jest to konieczne, należy wezwać pomoc medyczną. W przypadku gdy substancja chemiczna została połknięta, należy wezwać pomoc medyczną; UWAGA: Wywoływanie wymiotów może być niebezpieczne, gdy poszkodowany nie jest całkowicie przytomny albo gdy połknięta substancja ma właściwości żrące. zranienia ranę należy zdezynfekować, a następnie zabezpieczyć przed zabrudzeniem. W przypadku intensywnego krwawienia należy założyć opatrunek uciskowy (tamuje krwawienie) i gdy jest to konieczne, wezwać pomoc medyczną Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie argumenty przemawiają za selektywnym gromadzeniem odpadów? Strona 24

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego!

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! DRUGIE ŻYCIE O D PA D ÓW Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! nnw tej ulotce pokażemy, dlaczego segregacja jest bardzo ważna i co

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Odpady komunalne Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r.

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r. Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia..2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z LOKALIZACJĄ W PRUSZKOWIE PRZY UL. STEFANA BRYŁY

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z LOKALIZACJĄ W PRUSZKOWIE PRZY UL. STEFANA BRYŁY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z LOKALIZACJĄ W PRUSZKOWIE PRZY UL. STEFANA BRYŁY 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK Bałtów, 17 kwiecień 2015 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r.

Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r. Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r. Głowaczów, dnia 18 maj 2016r. 1.Wprowadzenie 1.1 Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 UCHWAŁA Nr 749/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 5 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 5 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Lublin marzec prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

Lublin marzec prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji MAREK GÓRSKI 1 Lublin marzec 2017 prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Podstawy prawne systemu Prawo UE w szczeg. Dyrektywa ramowa o odpadach 98/2008 ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DO Miasto i Gmina ŁAPY

PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DO Miasto i Gmina ŁAPY 7.2.2. WYBRANE SYSTEMYGROMADZENIA I TRANSPORTU ODPADÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW Najskuteczniejszą, a zarazem najtrudniejszą formą selektywnej zbiórki odpadów jest zbiórka "u źródła", tj. indywidualna

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

II. Ustalenia szczegółowe:

II. Ustalenia szczegółowe: REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LX/50/2014. Rady Gminy Kosakowo. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr LX/50/2014. Rady Gminy Kosakowo. z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr LX/50/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Niniejsza analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów. Scenariusz zajęć - 45 min. Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa Temat: Jak zostać ekobohaterem? Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/247/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/247/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/247/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Segreguj odpady według nowej zasady!

Segreguj odpady według nowej zasady! Segreguj odpady według nowej zasady! 1 Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Odpady, segregacja, recykling Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Obecnie świat jest pokryty odpadami, coraz więcej kupujemy i coraz więcej wyrzucamy. Ilość odpadów rośnie wprost

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI: INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI: Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399), Urząd

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Związek Celowy Gmin

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/330/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 293900-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puck l.przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGACJI SUROWCÓW WTÓRNYCH ZWIEKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW RECYKLINGU na przykładzie działania zakładu Byś Wojciech Byśkiniewicz.

ZASADY SEGREGACJI SUROWCÓW WTÓRNYCH ZWIEKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW RECYKLINGU na przykładzie działania zakładu Byś Wojciech Byśkiniewicz. ZASADY SEGREGACJI SUROWCÓW WTÓRNYCH ZWIEKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW RECYKLINGU na przykładzie działania zakładu Byś Wojciech Byśkiniewicz. PREZENTACJI Podtytuł Systemy selektywnej zbiorki odpadów system

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 www.mpo.torun.pl Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Skalmowski Politechnika Warszawska EWOLUCJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. Przegląd Komunalny 3/2001

Dr Krzysztof Skalmowski Politechnika Warszawska EWOLUCJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. Przegląd Komunalny 3/2001 Dr Krzysztof Skalmowski Politechnika Warszawska Eko Sanok EWOLUCJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Przegląd Komunalny 3/2001 W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się bardzo dynamiczne zmiany w zakresie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA URZĄD GMINY CHORKÓWKA WIŚ.0640.5.2017 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA Chorkówka, kwiecień 2017 r. 1 Spis treści...str. 1. Cel i założenia analizy... 3 2. Regulacje

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Rypin 30.04.2017 r. Spis treści I. Wstęp.... 3 II. Zagadnienia ogólne....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Załącznik nr 10b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Lutowiska, kwiecień 2015 r. Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikacje możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. . Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. L.p. Rodzaje odpadów Kod Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Cena za tonę odpadów

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata 5. PRZYJĘTE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Planowana gospodarka w powiecie, w zakresie założonych celów będzie zgodna z celami wyznaczonymi w projekcie aktualizacji WPGO. Strategia powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2)

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30.06.2016r REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM. System zbierania i odbioru odpadów komunalnych

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM. System zbierania i odbioru odpadów komunalnych 1 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.) 2. Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ZAKLICZYN 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel i podstawowe założenia analizy 3 1.2. Podstawa prawna. 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo