ANALIZA ATRAKCYJNOŚĆI INWESTYCJI W SPÓŁKI ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE (SRI) NA PODSTAWIE RANKINGU GLOBAL 100

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA ATRAKCYJNOŚĆI INWESTYCJI W SPÓŁKI ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE (SRI) NA PODSTAWIE RANKINGU GLOBAL 100"

Transkrypt

1 ANALIZA ATRAKCYJNOŚĆI INWESTYCJI W SPÓŁKI ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE (SRI) NA PODSTAWIE RANKINGU GLOBAL 100 Piotr Kaźmierkiewicz 1 Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie argumentów mogących skłonić inwestorów do zwiększenia zainteresowania inwestowaniem w sposób odpowiedzialny. Poprzez analizę zdolności do generowania wartości dla akcjonariuszy oraz jej stabilności w warunkach ograniczonego dostępu do finansowania autor proponuje rozszerzenie tradycyjnego, opartego na analizie relacji ryzyko/zysk podejścia do selekcji spółek o etyczny wymiar inwestycji. Istnienie pozytywnej zależności pomiędzy rentownością spółki a jej wyceną oznaczałoby, że spółki osiągające istotnie wyższą rentowność kapitałów własnych powinny być preferowane przez inwestorów na rynku kapitałowym, a zatem uzyskiwanie istotnie wyższych i stabilnych wyników finansowych przez spółki wybrane metodą selekcji pozytywnej (np. zajmujących czołowe lokaty w rankingach społecznych), pozwoliłoby na stwierdzenie, że SRI nie tylko nie powoduje utraty zysków przez inwestorów, ale może prowadzić do ich istotnego wzrostu i stabilizacji w czasie. Innymi słowy, wykorzystanie pozytywnej selekcji w procesie doboru spółek do portfela pozwalałoby na uzyskiwanie istotnie lepszych długookresowych wyników inwestycji niż benchmark w postaci indeksu szerokiego rynku. Pierwsza część pracy stanowi przegląd najczęściej stosowanych dotychczas sposobów przedstawiania przewag, jakie dostarcza inwestowanie w sposób odpowiedzialny. Omówiono słabe punkty porównań zarówno funduszy SRI z funduszami, które nie stosują analizy czynników ESG, jak i indeksów SRI z benchmarkiem w postaci indeksu szerokiego rynku. Druga część pracy stanowi polemikę z hipotezą o występowaniu kosztu zrównoważonego rozwoju w postaci niższej rentowności prowadzonego biznesu i niższych stóp zwrotu dla właścicieli. W celu weryfikacji tej tezy poddano analizie spółki uznawane za odpowiedzialne społecznie pod kątem ich rentowności oraz przeprowadzono test istotności różnic pomiędzy wynikami finansowymi podmiotów uznawanych za odpowiedzialne społecznie a średnim poziomem dla pozostałych amerykańskich spółek giełdowych. Mając na uwadze fakt, iż właściwa konstrukcja portfela powinna chronić jego wartość przed nadmiernymi negatywnymi wahaniami w ostatniej części niniejszej pracy dokonano analizy stóp zwrotu z inwestycji w badane spółki w okresie ostatnich pięciu lat. Uzyskane rezultaty badań wspierają hipotezę mówiącą o tym, że wykorzystywanie selekcji pozytywnej w oparciu o kryteria ESG pomaga inwestorom wyłonić silne finansowo spółki, odznaczające się ponadprzeciętną relacją ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu. Klasyfikacja JEL: A13, C12, G11, Słowa kluczowe: inwestowanie odpowiedzialne społecznie, pozytywna selekcja spółek, analiza wskaźnikowa Wprowadzenie Gdy na początku 2008 r. świat znalazł się na drodze ku recesji, wpływ kryzysu finansowego na większość Amerykanów był jeszcze znikomy, z wyjątkiem spadku wartości 1 Mgr Piotr Kaźmierkiewicz, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., ul. Wołoska 18, Warszawa, 28

2 pracowniczych planów emerytalnych, tzw. 401(k). Lecz gdy niepewność zaczęła narastać, rozprzestrzeniając się na globalnych rynkach finansowych, stało się oczywiste, że nie tylko Amerykanie zostaną głęboko dotknięci przez największy od czasów Wielkiej Depresji kryzys gospodarczy na niemal każdej płaszczyźnie ich życia. Malejąca wśród instytucji finansowych skłonność do pożyczania pieniędzy przyczyniła się do problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, które w obliczu braku źródeł finansowania ograniczyły inwestycje oraz zatrudnienie. Wraz z rosnącym bezrobociem wiele osób doświadczyło problemów ze spłatą kredytów hipotecznych, niejednokrotnie tracąc swoje domy, inni zaś zmuszeni zostali do ograniczenia wydatków i konsumpcji. Jednak najbardziej spektakularnym skutkiem kryzysu był spadek wartości wszystkich klas aktywów, niejednokrotnie do najniższych poziomów od lat, który doprowadził do istotnego zubożenia mieszkańców całego świata. Gdy kryzys finansowy rozgorzał na dobre, a nagłówki prasowe wypełniły informacje o upadku kolejnych instytucji finansowych, ich działalność, w której etyka przegrała z dążeniem do zysku, coraz częściej znajdywała się w ogniu krytyki. Wiele z tych podmiotów, by uniknąć bankructwa, sięgało po pomoc publiczną, obarczając społeczeństwo ciężarem ratowania systemu finansowego. Na ten ciężar składała się nie tylko wartość kolejnych pakietów pomocowych i antykryzysowych, które będą spłacane także przez kolejne pokolenie podatników, ale także suma strat poniesionych przez inwestorów podczas największej od dziesięcioleci bessy na rynkach kapitałowych. Społeczny wymiar kryzysu stworzył podatny grunt dla rozwoju koncepcji inwestowania w sposób odpowiedzialny (ang. Socially Responsible Investing, SRI) jako lekarstwa przeciw zorientowanemu na zysk kapitalizmowi. Zmiana społecznych oczekiwań inwestorów może stać się bowiem źródłem zwiększonego zaangażowania udziałowców w funkcjonowanie spółek i odegrać znaczącą rolę w promowaniu szerszej transparentności i odpowiedzialności biznesu. Czas kryzysu to także dogodny moment do zaproponowania koncepcji SRI jako współczesnej teorii doboru spółek do portfela inwestycyjnego, nurtu dalece wykraczającego poza ograniczoną grupę ludzi mających problem z kapitalizmem jako takim. Dlatego celem niniejszej pracy jest przedstawienie argumentów mogących skłonić inwestorów do zwiększenia zainteresowania omawianą tematyką poprzez analizę zdolności do generowania wartości dla akcjonariuszy oraz jej stabilności w warunkach ograniczonego dostępu do finansowania wśród spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie. SRI jako produkt Choć podstawą SRI jest jego etyczny charakter, to warto odejść na chwilę od altruistycznych pobudek inwestowania według odpowiedzialnych zasad i spojrzeć na koncepcję SRI jak na produkt czy usługę. Rozważmy to na przykładzie samochodu. Wielu z nas chciałoby jeździć autem przyjaznym dla środowiska, lecz przy podejmowaniu decyzji nie jest to jedyny aspekt brany pod uwagę. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że to czynniki typu cena i bezpieczeństwo mają tak naprawdę charakter decydujący. Jednak znajomość wszystkich informacji dotyczących pojazdu A nadal nie wystarcza do podjęcia decyzji. Potrzebne jest porównanie modelu A z pojazdami dostarczanymi przez innych producentów. Jeśli bowiem okaże się, że pozostałe marki samochodów odznaczają się wyższym poziomem bezpieczeństwa i niższą ceną, to racjonalnie postępujący klient najprawdopodobniej 29

3 zrezygnuje z zakupu pojazdu A na rzecz któregoś z alternatywnych, choć nieekologicznych, samochodów. Kluczowe jednak jest dążenie do tego, aby owe porównanie dotyczyło jednorodnej grupy, przykładowo samochodów z tej samej klasy, co model A. Pomimo że podobna zasada dotyczy inwestowania w sposób odpowiedzialny społecznie, wiele osób zajmujących się tą tematyką akcentuje jedynie jego społeczny wymiar, określając SRI jako metodę lokowania kapitału ze szczególnym uwzględnieniem społecznych konsekwencji tejże inwestycji. Wydaje się jednak, że taki sposób prezentowania SRI może wzbudzić zainteresowanie jedynie ludzi, których osobiste wartości odzwierciedlone są w czynionych inwestycjach lub odczuwających potrzebę wspierania społeczeństwa poprzez taką alokację posiadanych oszczędności. Jest to szczególnie widoczne wśród zwolenników negatywnej selekcji spółek jako sposobu na uzyskiwanie wyższych od rynkowych długookresowych stóp zwrotu. Uderzającym przykładem jest tutaj fragment książki The SRI advantage autorstwa Pedra Camejo (2002, s. 54, 59): W samych tylko Stanach Zjednoczonych tytoń zabija ponad 1000 osób dziennie. Firmy tytoniowe mogą odnosić sukcesy, tylko jeśli miliony młodych ludzi każdego roku uzależnią się od palenia. ( ) W dniu, w którym naukowcy odkryją, w jaki sposób pokonać chemiczne uzależnienie od nikotyny, wysychający popyt postawi firmy tytoniowe w beznadziejnej sytuacji finansowej. Jeszcze wyższe szacunki przedstawia American Cancer Society oraz World Lung Foundation, mówiąc o blisko sześciu milionach zgonów z przyczyn związanych z paleniem tytoniu (The Tobacco Atlas, 2009). Trudno zatem nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że przemysł tytoniowy nie należy do branż przyjaznych społeczeństwu. Co więcej, ten sam raport szacuje także koszty globalnej walki ze skutkami chorób związanych z paleniem tytoniu na blisko 500 miliardów USD rocznie zaznaczając przy tym, że w przyszłych latach należy oczekiwać dalszego wzrostu tej kwoty. O ile społeczna dezaprobata dla wyrobów tytoniowych zyskuje na sile, o tyle brak świetlanej przyszłości dla przemysłu tytoniowego na świecie nie oznacza wcale braku możliwości zarobienia dobrych pieniędzy na krótkoterminowej inwestycji w akcje spółek z tej branży. Nie powinno zatem dziwić, że dokładnie w ten sposób postępuje większość dzisiejszych inwestorów, co potwierdza średni czas trwania inwestycji w akcje na giełdzie nowojorskiej pod koniec 2009 r., który wynosił około sześciu miesięcy (SG Cross Asset Research, 18 czerwca 2009 r.). Tak krótkoterminowa inwestycja, lub jak wolą niektórzy gra, daleka jest bowiem od jakiegokolwiek uwzględniania społecznej szkodliwości działalności firm np. produkujących wyroby tytoniowe. Rynek kłamstwo ci powie W sytuacji, gdy horyzont inwestycyjny ulega tak znacznemu skróceniu, inwestowanie zaczyna sprowadzać się do selekcji niewielkiego podzbioru spółek, które pozwolą z większym prawdopodobieństwem uzyskać wyższą od rynkowej stopę zwrotu w wymaganym czasie. To właśnie dlatego ludzie zajmujący się tematyką SRI muszą w końcu dostrzec, jak niewiele jest osób skłonnych zrezygnować z zysku, nawet za cenę postępowania niezgodnego ze społecznym interesem. Na szczęście w okresie kryzysu finansowego przeprowadzono wiele badań pozwalających dostrzec związek pomiędzy społeczną 30

4 odpowiedzialnością a osiąganym rezultatem inwestycji. Część z nich odwołuje się do doktryny utylitaryzmu, dostrzegając koncepcję maksymalizacji użyteczności z danej inwestycji jako kryterium selekcji spółek do portfela. Innymi słowy badania te wskazują na to, że inwestorzy uzależniają swoje decyzje przede wszystkim od relacji oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka, jakie niesie ze sobą owa inwestycja, w mniejszym zaś stopniu kierując się jej społecznym wymiarem. Zasada jest prosta w sytuacji, gdy inwestor ma do wyboru dwie inwestycje, których oczekiwane stopy zwrotu oszacował na podobnym poziomie, preferuje on tę o niższym ryzyku. Z drugiej strony, widząc inwestycje o zbliżonym poziomie ryzyka stara się wybierać tę, która może przynieść maksymalny zysk w możliwie krótkim horyzoncie. Wśród badań, które dostarczają liczbowych dowodów przewagi SRI nad tradycyjnym podejściem do inwestycji, można wyróżnić trzy podstawowe nurty: 1) porównane wyników funduszy SRI z funduszami niestosującymi analizy czynników ESG jako kryterium doboru spółek do portfela, 2) porównanie wyników funduszy SRI z indeksami szerokiego rynku, 3) porównanie stóp zwrotu z portfeli spółek uznanych za odpowiedzialne społecznie (wchodzących w skład indeksów rankingów lub SRI ) z indeksami szerokiego rynku typu S&P500. Porównanie wyników funduszów SRI z benchmarkiem Przegląd literatury skłania do stwierdzenia, że fundusze typu SRI mogą osiągać stopy zwrotu lepsze lub przynajmniej zbliżone do ich tradycyjnych odpowiedników. Przykładowo Olaf Weber i in. (2010), analizując wyniki funduszy SRI, doszli do wniosków, że wybrane fundusze inwestujące w spółki odpowiedzialne społecznie osiągały stopy zwrotu istotnie wyższe od indeksu MSCI World Index, podczas całego okresu badania (grudzień 2001 r. czerwiec 2009 r.), a więc zarówno w okresie hossy, jak i bessy na rynkach akcji. Do podobnych wniosków prowadzi badanie, które przeprowadzili Luc Renneboog i in. (2007). Podkreślają oni, że choć otrzymane rezultaty nie są jednoznacznym dowodem na istnienie tzw. efektu smart money wśród funduszy SRI, to występowanie pozytywnej zależności pomiędzy stopą zwrotu z funduszu a liczbą kryteriów ESG, którymi dany fundusz posługiwał się podczas selekcji spółek, wspiera hipotezę o dostarczaniu przez tego typu screening istotnych informacji w procesie inwestycyjnym. Taki sposób prezentacji przewag odpowiedzialnego inwestowania nasuwa jednak więcej pytań, niż dostarcza odpowiedzi. Pierwszym z nich jest sposób kwalifikacji funduszy do grupy SRI i wyodrębnienia ich spośród tych, które w swojej polityce nie posiadają znamion zasad odpowiedzialnego inwestowania. Brak wyraźnego podziału rynku funduszy na dwie rozłączne grupy powoduje, że z wielu badań wyklucza się fundusze, które nie deklarują się jako odpowiedzialne, choć spełniają główne kryteria takiej kwalifikacji. Taki stan rzeczy powoduje różnice w wynikach i wnioskach badań pomimo wykorzystania tej samej próby i analogicznego okresu analizy, co nie pozwala na kategoryczne stwierdzenie występowania korzyści z uwzględniania przez fundusz zasad SRI w polityce inwestycyjnej, czy to w postaci zwiększenia stopy zwrotu, czy też obniżenia ryzyka inwestycji. Praktycznie nawet, gdy dokonamy wyodrębnienia funduszy odpowiedzialnych, uzyskana przez nas grupa nie będzie wystarczająco jednorodna do prowadzenia porównań. Fundusze o zbliżonej strategii inwestycyjnej potrafią istotnie różnić się między sobą pod kątem 31

5 sty 28 sty 31 sty 34 sty 37 sty 40 sty 43 sty 46 sty 49 sty 52 sty 55 sty 58 sty 61 sty 64 sty 67 sty 70 sty 73 sty 76 sty 79 sty 82 sty 85 sty 88 sty 91 sty 94 sty 97 sty 00 sty 03 sty 06 sty 09 screeningów stosowanych w wyborze spółek oraz sposobu wykorzystania informacji z nich płynących. Przykładowo niektóre fundusze akcyjne preferują growth stocks niż value stocks, małe spółki zamiast tzw. blue-chipów, konstruują portfele odznaczające się wysokim rozproszeniem lub skoncentrowane, dobrze zdywersyfikowane albo przeważone w kierunku jednego sektora itd. Innym mankamentem takiego podejścia jest przyjęty okres badania. W literaturze postuluje się wykorzystywanie możliwie długiego horyzontu do porównania funduszy, przy czym takie podejście, choć w założeniu słuszne, zwiększa ryzyko braku porównywalności danych w przypadku zmiany osoby zarządzającego w analizowanym funduszu. Z drugiej strony, zbyt krótki horyzont badawczy narażony jest na zarzut manipulacji, gdyż nawet fundusze mieszczące się w dolnym decylu długookresowych stóp zwrotu miewają przebłyski świetności, w których istotnie przewyższają przypisany im benchmark. W końcu indeksy są portfelami pasywnymi i mogą być stosowane do oceny, czy osoba zarządzającego funduszem wnosi wartość dodaną, czy nie. Dlatego właśnie znakomita większość krytyków koncepcji SRI lepsze od średniej rynkowej wyniki funduszy SRI tłumaczy doświadczeniem i umiejętnościami zarządzającego, marginalizując etyczny wymiar selekcji spółek. Trudno polemizować z tym argumentem, gdyż jak wiadomo, inwestowanie nie sprowadza się jedynie do wyboru podmiotów, ale wymaga również odpowiedniego timingu. Wysoka amplituda wahań cen aktywów w ostatnich latach najlepiej uzmysławia ten fakt. Wzrosty lub spadki rzędu kilkudziesięciu procent w skali jednego roku nie należą ostatnio do rzadkości, co jeszcze bardziej warunkuje wynik od momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej. Obserwowana zmienność na rynkach kapitałowych poddaje ciężkiej próbie cierpliwość inwestorów, zwłaszcza inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Widać to wyraźnie w badaniach implikowanego okresu inwestycyjnego (ang. implied holding period) na rynku amerykańskim, który systematycznie ulegał skróceniu z 4,4 roku w 2005 r. do 2,9 roku odnotowanych na koniec 2008 r. (Financial Research Corporation, 2010). Wykres 1: Wartości absolutne tygodniowych stóp zwrotu dla indeksu S&P500 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Źródło: Bloomberg, obliczenia własne 32

6 Dostrzega to również Danyelle Guyatt (2005, s. 141), która w swojej pracy dotyczącej podejścia inwestorów instytucjonalnych do SRI za jeden z głównych powodów ograniczenia popularności SRI wśród zarządzających wymienia tendencję do skracania horyzontu analizy oraz inwestycji (ang. short-termism). Odnosi się do sytuacji, kiedy zarządzający w sposób przesadny skupiają się na przewidywaniu niedalekiej przyszłości, odchodząc od budowania długoterminowych prognoz i scenariuszy dla czynionych inwestycji. W ten sposób podejmowane decyzje inwestycyjne ograniczają się do ciągłej walki z benchmarkiem, pomijając ich długofalowe skutki, a celem takiego podejścia jest maksymalne odchylenie in plus od rezultatów osiąganych przez wspomniany benchmark. Z punktu widzenia zarządzającego funduszem, podążanie ścieżką długofalowych inwestycji jest bardziej ryzykowne, gdyż popełnienie błędu (nawet skutkującego jedynie krótkookresowym spadkiem wartości aktywów) stwarza wysokie prawdopodobieństwo ukarania takiego zarządzającego przez rynek. Ta psychologiczna bariera stwarza nie lada problem nie tylko dla funduszy typu SRI, lecz dla wszystkich podmiotów działających na rynku, wysoki poziom wskaźnika umorzeń utrudnia bowiem zdolność funduszy do realizacji jakiejkolwiek długofalowej strategii inwestycyjnej, wymuszając na zarządzających kierowanie się maksymalizacją wyników krótkookresowych. Stąd tak istotne dla realizacji strategii i osiąganych wyników funduszy typu SRI jest uzyskiwanie przez nie niższego wskaźnika umorzenia w porównaniu z tradycyjnymi funduszami. Porównanie wyników indeksów SRI z indeksami szerokiego rynku Brak jednoznacznych dowodów na to, że osiąganie przez część funduszy SRI lepszych od benchmarku długookresowych stóp zwrotu w większym stopniu wiąże się z przyjętą przez nie polityką inwestycyjną niż umiejętnościami zarządzającego, skłania do porzucenia tego typu analiz na rzecz porównywania portfeli pasywnych, przykładowo indeksów. Takie podejście pokazuje, w jakim stopniu kryteria ESG mogą przyczynić się do rozszerzenia tradycyjnego, opartego na analizie relacji ryzyko/zysk, podejścia do selekcji spółek o etyczny wymiar inwestycji. Jednym z najczęściej przedstawianych indeksów SRI jest FTSE KLD 400 Social Index. Ten ważony kapitalizacją indeks amerykańskich spółek został wprowadzony w maju 1990 r., stając się pierwszym benchmarkiem zbudowanym w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG). Swoją popularność w kręgach biznesowych zawdzięcza on nie tylko długiej historii notowań, ale przede wszystkim osiąganym rezultatom istotnie przekraczającym stopy zwrotu z indeksu S&P500 (wykres 2). 33

7 maj 90 maj 91 maj 92 maj 93 maj 94 maj 95 maj 96 maj 97 maj 98 maj 99 maj 00 maj 01 maj 02 maj 03 maj 04 maj 05 maj 06 maj 07 maj 08 maj 09 maj 10 Wykres 2: Porównanie kształtowania się stóp zwrotu z indeksu S&P500, KLD400 oraz akcji spółki BP notowanych na rynku amerykańskim 600 BP US Indeks S&P500 Indeks KLD Źródło: Bloomberg, obliczenia własne Chociaż na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat FTSE KLD 400 Social Index w znaczny sposób pobił wynik osiągnięty przez indeks S&P500, przynosząc rocznie stopę zwrotu wyższą średnio o 0,6 punktu procentowego, jego współczynnik beta jest niemal równy jedności. Jest to możliwe dzięki asymetrycznemu rozkładowi stóp zwrotu i mniejszej negatywnej zmienności tygodniowych stóp zwrotu, co przełożyło się na niższy poziom bety spadków (ang. downside beta). Powodem umieszczenia w powyższej analizie wyniku osiągniętego przez BP jest fakt, że w analogicznym okresie ta być może najbardziej krytykowana obecnie na świecie spółka osiągnęła znacząco niższy poziom bety spadków (bazując na tygodniowych logarytmicznych stopach zwrotu z NYSE oraz podejściu zaproponowanych przez J. Estrada, Dβ E = 0,88). Czy zatem inwestorzy i analitycy nie byli w stanie poprawnie oszacować ryzyka związanego z poszukiwawczą częścią biznesu BP? Od czasu eksplozji platformy wiertniczej Deepwater Horizon spółka nie tylko straciła połowę swojej wartości rynkowej, ale również stała się wrogiem publicznym numer jeden w całej Ameryce. W trybie nadzwyczajnej korekty usunięto ją z indeksu Dow Jones Sustainability (DJSI), a rating został obniżony przez wiele instytucji w tym przez Vigeo, największego europejskiego dostarczyciela pozafinansowych analiz. W uzasadnieniu agencja ta zakwestionowała skuteczność systemu audytu wewnętrznego oraz monitorowania przez zarząd BP ryzyk środowiskowych i społecznych, jakie niosło ze sobą funkcjonowanie firmy (notatka prasowa, 22 czerwca 2010 r.). Szacunki analityków dotyczące całkowitego kosztu katastrofy w Zatoce Meksykańskiej mieszczą się w przedziale od 29 do 63 miliardów USD, przy czym liczby te nie uwzględniają kosztu utraty reputacji przez brytyjskiego giganta naftowego. Doprowadziło to do sytuacji, w której organizacje typu Public Citizen zaczęły namawiać konsumentów, aby ci bojkotowali stacje paliwowe z szyldem BP, a założona na Facebooku grupa Boycott BP 34

8 w błyskawicznym tempie zyskała ponad 800 tysięcy zwolenników, zanim została usunięta przez administratorów portalu. Działania te są o tyle problematyczne, że zamiast uderzać w koncern, niszczą drobnych przedsiębiorców, gdyż stacje te najczęściej prowadzone są w formie niewielkich rodzinnych biznesów. Paradoksalnie to właśnie w interesie Amerykanów jest ochrona BP przed możliwą upadłością. Dlaczego? Po pierwsze, sytuacja finansowa spółki jest obecnie wystarczająco silna, aby zmierzyć się z rozmiarem katastrofy (w bilansie za 2009 r. spółka wykazała 25,1 miliardów USD zysku przed opodatkowaniem i ponad 8,3 miliarda USD w gotówce i jej ekwiwalentach). W końcu, jeśli BP przez lata zaliczana była do wąskiego grona spółek o najwyższych standardach środowiskowych i społecznych, dlaczego nie dać jej szansy udowodnić, że ocena ta nie była błędna? W wypadku ogłoszenia bankructwa przez BP amerykańscy podatnicy ucierpią podwójnie zostaną zmuszeni do pokrycia kosztów naprawy szkód spowodowanych wyciekiem ropy z Deepwater Horizont, a także doznają dotkliwych strat w wartości ich pracowniczych planów emerytalnych. W czasach wysokich deficytów budżetowych i konieczności ograniczania wydatków rządowych takie działanie dopiero byłoby nieodpowiedzialne społecznie. Choć nie ulega wątpliwości, że indeksy typu SRI mogą dostarczać ponadprzeciętnych stóp zwrotu w porównaniu z szerokim rynkiem, podaje się w wątpliwość wykorzystywanie ich jako miar przewagi odpowiedzialnego inwestowania nad tradycyjnym podejściem, głównie ze względu na liczbę spółek tworzących taki indeks (przykładowo FTSE KLD 400 Social Index odzwierciedla zachowanie czterystu amerykańskich podmiotów). Podczas gdy zalecana przez literaturę tematu liczba spółek w portfelu inwestorów indywidualnych mieści się w przedziale od 20 do 30, by nie doprowadzić do nadmiernych kosztów zarządzania portfelem inwestorzy, chcąc odwzorować zachowanie takiego indeksu, zmuszeni są do wyboru jedynie niewielkiego podzbioru spółek wchodzących w jego skład, narażając inwestycję na straty wynikające z błędnego przyjęcia (lub odrzucenia) niektórych spółek. Sprawia to, że nie są oni w stanie w pełni wykorzystywać wartości dostarczanych przez indeksy SRI. Przypadek BP jest tego najlepszym dowodem, gdyż uzmysławia, jak niedoskonała może być selekcja spółek w oparciu o kryteria ESG. Właściwa konstrukcja portfela powinna jednak chronić jego wartość przed nadmiernymi negatywnymi wahaniami, czego empiryczny dowód znajduje się w następnej części artykułu. Przewaga SRI nad tradycyjnym podejściem dowód nie wprost Czy zatem Warren Buffett okazał się zbytnim optymistą, mówiąc, że czas jest sprzymierzeńcem wspaniałej firmy, lecz wrogiem dla przeciętnej? Innymi słowy, czy stosowanie kryteriów ESG w selekcji spółek dostarcza istotnych przewag nad tradycyjnym podejściem w procesie szacowania relacji ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji? Aby to zbadać poddano analizie zdolność do kreowania wartości przez spółki uznane za odpowiedzialne na tle szerokiego rynku. Istnienie pozytywnej zależności pomiędzy rentownością spółki a jej wyceną oznacza, że trwały wzrost ekonomicznej wartości dodanej (ang. Economic Value Addend, EVA) powinien wpływać na wzrost dochodów uzyskiwanych przez akcjonariuszy, a spółki osiągające istotnie wyższą rentowność kapitałów własnych powinny być preferowane przez inwestorów na rynku kapitałowym. Uzyskiwanie istotnie wyższych i stabilnych wyników 35

9 finansowych przez spółki wybrane metodą selekcji pozytywnej (np. poprzez dobór spółek zajmujących czołowe lokaty w rankingach społecznych), pozwoli na stwierdzenie, że SRI nie tylko nie powoduje utraty zysków przez inwestorów, ale może prowadzić do ich istotnego wzrostu i stabilizacji w czasie. Twierdzenie to oparte jest na założeniu, że odpowiedzialność społeczna spółki jest integralną częścią długofalowej strategii firmy. Jej realizacja pozwala spółce na zwiększenie stabilności przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wyniku utrzymania wysokiego standardu w relacjach z klientami i dostawcami oraz silnych związków ze społecznością. To zaś pozytywnie wpływa na uzyskiwane wyniki finansowe oraz pozycję konkurencyjną i zwiększa umiejętność i elastyczność zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Taki stan rzeczy podnosi poziom zaufania do spółki, ułatwiając jej dostęp do zewnętrznego finansowania stosunkowo niskim kosztem, co pozytywnie wpływa na bieżącą wartość planowanych przyszłych przepływów pieniężnych, a zatem i wartość firmy. I choć część tych działań niesie ze sobą konieczność ponoszenia pewnych nakładów finansowych, co zmniejsza przepływy pieniężne w początkowych okresach inwestycji w porównaniu z firmami, które takich działań nie podjęły, w długim horyzoncie realizowana strategia wpływa na wzrost wartości przedsiębiorstwa i przynosi wymierne korzyści dla jej właścicieli. Stąd tak istotne jest zrozumienie zależności pomiędzy efektywnością a horyzontem inwestycji odpowiedzialnych społecznie. Zatem rozszerzając poprzednią definicję SRI, inwestorzy poszukują przedsiębiorstw, które nie tylko utrzymują dobre relacje z klientami i dostawcami oraz silny związek ze społecznością lokalną i pracownikami, ale jednocześnie poprzez wysokie standardy zarządzania są w stanie sprostać tradycyjnym wyzwaniom biznesowym. Oznacza to, że kryteria odpowiedzialnego inwestowania mogą stać się narzędziem do selekcji spółek stabilnych finansowo także dla tych inwestorów, którzy przyznają wyższy priorytet finansowo mierzalnym aspektom funkcjonowania spółki. Odpowiedzialność prowadzi do zysków W dalszej części pracy poddano analizie spółki uznawane za odpowiedzialne społecznie pod kątem ich rentowności. W badaniu przyjęto założenie, że relacja oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka z inwestycji w akcje spółki jest bardziej korzystna dla spółek stabilnych finansowo, zdolnych do generowania wysokich dodatnich przepływów pieniężnych. Założenie to powstało na bazie obserwacji relacji pomiędzy średnim poziomem rentowności kapitałów własnych spółek (ROE) oraz urocznioną stopą zwrotu z inwestycji w ich akcje (TSR) w analogicznym okresie (wykres 3). Badaniu poddano amerykańskie spółki notowane na NYSE, NASDAQ oraz AMEX w sposób nieprzerwany w okresie ostatnich 10 lat. Ze względu na asymptotyczny rozkład wartości ROE próbę ograniczono do 90% środkowych obserwacji, odrzucając po 5% skrajnych wartości po obu stronach rozkładu. 36

10 Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) Wykres 3: Zależność pomiędzy TSR a średnim poziomem ROE amerykańskich spółek w latach y = 0,50x + 4,08 R 2 = 0, Stopa zwrotu z inwestycji w akcje (uroczniona) Źródło: Bloomberg, obliczenia własne Powyższy wykres świadczy o występowaniu statystycznie istotnej liniowej zależności (Pearson = +0,622) pomiędzy średnim poziomem ROE dla danej spółki a urocznioną stopą zwrotu z inwestycji z jej akcje. Punkt przecięcia równania regresji z osią OY ma wartość większą od zera (+4,08) można interpretować jako minimalną stopę zwrotu z kapitału własnego spółki wymaganą przez rynek w badanym okresie. Dodatni znak przy parametrze kierunkowym równania pozwala wnioskować, że spółki o wysokiej rentowności kapitałów własnych dostarczają właścicielom wyższe stopy zwrotu w długim horyzoncie. Co więcej, wykres 4 wskazuje na istnienie zależności pomiędzy stabilnością poziomu ROE w czasie a kształtowaniem się kursu akcji spółki mierzonego za pomocą urocznionej stopy zwrotu. 37

11 Odchylenie standardowe ROE dla spółki w badanym okresie Wykres 4: Zależność pomiędzy TSR, a zmiennością w czasie ROE amerykańskich spółek w latach Stopa zwrotu z inwestycji w akcje (uroczniona) Źródło: Bloomberg, obliczenia własne Dlatego kolejnym etapem badania było sprawdzenie, czy spółki uznane za odpowiedzialne społecznie charakteryzuje istotnie lepsza rentowność na tle pozostałych spółek z rynku amerykańskiego. W celu sprawdzenia tej hipotezy wykorzystano test równości wartości oczekiwanych. Niewielka liczebność spółek amerykańskich wchodzących w skład rankingu Global 100 (zwykle od 15 do 20) oraz istotne różnice w rozkładach porównywanych prób skutkowały koniecznością wykorzystania statystyki t-studenta, opisanej wzorem: x1 x 2 t (,N), 2 2 s1 s2 (1) N N 1 gdzie: x 1 = x 2 2 średnia obliczona dla amerykańskich spółek z rankingu Global 100, = średnia obliczona dla pozostałych spółek z rynku, 2 wariancja obliczona dla amerykańskich spółek s 1 = z rankingu Global 100, 2 s 2 = wariancja obliczona dla pozostałych spółek z rynku, liczebność spółek amerykańskich z rankingu N 1 = Global 100, N 2 = liczebność pozostałych spółek z rynku, N = przybliżenie efektywnej liczby stopni swobody, α = poziom istotności. 38

12 poniżej -27,0% od -27,0% do -25,5% od -25,5% do -24,0% od -24,0% do -22,5% od -22,5% do -21,0% od -21,0% do -19,5% od -19,5% do -18,0% od -18,0% do -16,5% od -16,5% do -15,0% od -15,0% do -13,5% od -13,5% do -12,0% od -12% do -10,5% od -10,5% do -9,0% od -9,0% do -7,5% od -7,5% do -6,0% od -6,0% do -4,5% od -4,5% do -3,0% od -3,0% do -1,5% od -1,5% do 0,0% od 0,0% do 1,5% od 1,5% do 3,0% od 3,0% do 4,5% od 4,5% do 6,0% od 6,0% do 7,5% od 7,5% do 9,0% od 9,0% do 10,5% od 10,5% do 12,0% od 12,0% do 13,5% od 13,5% do 15,0% od 15,0% do 16,5% od 16,5% do 18,0% od 18,0% do 19,5% od 19,5% do 21,0% od 21,0% do 22,5% od 22,5% do 24,0% od 24,0% do 25,5% od 25,5% do 27,0% powyżej 27,0% Hipoteza zerowa i alternatywna miały postać: H 0 : µ 1 = µ 2, H 1 : µ 1 > µ 2. Aby zapewnić przejrzystość procesu selekcji podmiotów, jako kryterium uznania spółki za odpowiedzialną uznano przynależność do listy Global 100. Celem tego rankingu jest wyróżnienie przedsiębiorstw o najwyższych standardach zarządzania zagadnieniami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego. Ranking jest dziełem Corporate Knights Research Group (CKRG) sygnatariusza Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania (ang. United National Principles for Responsible Investment, UNPRI), powstałym przy współpracy z Inflection Point Capital Management oraz zespołu eksperckiego Global 100, w skład którego wchodzą eksperci z obszarów zarówno zrównoważonego rozwoju, jak i finansów. Ostateczny ranking powstaje poprzez wybór najlepszych podmiotów z analizowanych sektorów, odzwierciedlając udziały poszczególnych branż w indeksie MSCI All Country World Index. Tak skonstruowana lista Global 100 ogłaszana jest corocznie na Światowym Forum Gospodarczym w Davos (www.global100.org). Aby dostarczyć możliwie wiarygodne wyniki badań, zdecydowano się wykorzystać do badań ranking Global 100 z 2005 r. Taki wybór dostarcza wystarczająco liczną grupę spółek do porównań oraz odpowiedni, piętnastoletni okres analizy, który podzielono na trzy równe podokresy: I , II , III Podział ten miał na celu: 1) zbadanie wpływu zarządzania czynnikami ESG na rentowność spółki w kolejnych podokresach, 2) zbadanie wpływu kwalifikacja do rankingu Global 100 na późniejsze wskaźniki finansowe spółek Wykres 5: Histogram średniego poziomu ROE amerykańskich spółek w badanym okresie (przed i po odrzuceniu wartości skrajnych) Obserwacje wykluczone z dalszej analizy 80 procent rozkładu ROE dla amerykańskich spółek Źródło: Bloomberg, obliczenia własne 39

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 1 2 Warszawa 2011 Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa Publikacja przygotowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Recenzja naukowa: dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 126

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 126 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 126 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 126 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS WARSZAWA, 2014 WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH

EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS WARSZAWA, 2014 WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH www.wise-institute.org.pl WARSZAWA, 2014 EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS MACIEJ BITNER WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH Al. JEROZOLIMSKIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes Raport z badania

Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes Raport z badania Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes Raport z badania Listopad 2012 2 Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes. Raport z badania Wprowadzenie Wstęp Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 4-2009 KRZYSZOF BIAŁOUS, JACEK TRUSZKOWSKI ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I. WPROWADZENIE W latach 2001-20071

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248.

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 48 Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego Tomasz Sikora Warszawa Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 wydawany na zlecenie Związku Banków Polskich ISSN 2080-878X Warszawa, kwiecień 2012 r. WYDAWCA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A,

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 Opracowanie Spis treści I. Pieniądze rosną na drzewach Wstęp 6 II. Dlaczego twarde aktywa? 17 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 2. Atrakcyjna oferta inwestycyjna 25 3. Szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Finansowe strategie giełdowe

Finansowe strategie giełdowe Lesław Pietrewicz* Finansowe strategie giełdowe Streszczenie Celem pracy jest analiza jednego z obszarów rozwijania strategii giełdowych przez przedsiębiorstwa, obejmującego decyzje finansowe. Na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Leonard H. ROZENBERG 1 DECYZJE INWESTYCYJNE I RYZYKO FINANSOWE 1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Pojęcie i znaczenie inwestycji w rozwoju przedsiębiorstwa Decyzje inwestycyjne są

Bardziej szczegółowo

Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw

Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podyplomowe Studium Zarządzanie Wartością Firmy XV edycja Mariusz Duda Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce RAPORT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Sierpień 2013 Wprowadzenie 1. O badaniu 3. Streszczenie 4. Zmiany w wynagradzaniu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Analiza konsekwencji napływu środków UE na sytuację makroekonomiczną, poziom kursu walutowego i perspektywy wypełnienia kryteriów konwergencji Raport opracowano w: PREVISION

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Niniejszy Zeszyt Naukowy nr 11 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z trzech części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje,

Bardziej szczegółowo

Dyskonto czy premia? Rynkowa wycena spółek o zdywersyfikowanej strukturze działalności notowanych na GPW

Dyskonto czy premia? Rynkowa wycena spółek o zdywersyfikowanej strukturze działalności notowanych na GPW Bank i Kredyt 44 (6), 2013, 647 672 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Dyskonto czy premia? Rynkowa wycena spółek o zdywersyfikowanej strukturze działalności notowanych na GPW Tomasz Jewartowski*

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo