INSTRUKCJA ARCHIWALNA ~STAROSTWA POWIATU GRODZISKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ARCHIWALNA ~STAROSTWA POWIATU GRODZISKIEGO"

Transkrypt

1 .. Zalacznik N 1 do Zazadzenia N Staosty Godziskiego z dnia 28 stycznia NSTRUKCJA ARCHWALNA ~STAROSTWA POWATU GRODZSKEGO 1 Postanowienia ogólne iii 1. Podstawa pawna do niniejszej instukcji oaz dzialania achiwum zakladowego stanowia: a) ustawa z dnia 14 lipca o naodowym zasobie achiwalnym i achiwach (Dz. U. N 38, poz. 173, z p6zn. zm.) b) ozpozadzenie pezesa ady minist6w.z dnia 18 gudnia w spawie instukcji kancelayjnej dla ogan6w powiatu (Dz. U. N 160, poz z p6zn. zm.) c) ozpozadzenie Minista Kultuy z dnia 16 wzesnia w spawie postepowania z dokumentacja, zas!ld klasyfikowania i kwaliftkowania oaz zasad i tybu pzekazywania mateialów achiwalnych do achiw6w panstwowych (Dz. U. N 167, poz. 1375). 2. nstukcja okesla oganizacje i zakes dzialania achiwum zakladowego Staostwa Powiatowego w Godzisku MazQwieckim, zwanego dalej Staostwem, zasady gomadzenia, pzechowywania i udostepniania akt oaz tyb pzekazywania mateialów achiwalnych do wlasciwego achiwum panstwowego i dokumentacji nieachiwa1nej do bakowania Tyb postepowania z aktami niejawnymi eguluja odebne pzepisy. 4. W Staostwie funkcjonuje achiwum zakladowe powadzone pzez Staostwo oaz Wydzial Geodezji, Katogafii i Gospodaki Nieuchomosciami. l

2 =--:.. 2 Zadania achiwum zakladowego l. Achiwum zakladowe gomadzi akta wytwozone w czasie dzialalnosci Staostwa tj. mateialy achiwalne (akta kategoii "A") i dokumentacje nieachiwalna (akta kategoii,)3"). 2. Do zadan achiwum zakladowego nalezy: a) wspólpaca z komókami oganizacyjnymi w zakesie wlasciwego pzygotowania akt pzekazywanych do achiwum zakladowego, b) pzejmowanie dokumentacji od poszczególnych komóek oganizacyjnych, c) pzechowywanie i zabezpieczanie pzyjetych akt, powadzenie ich ewidencji oaz ich udostepnianie, d) uzyskiwanie zgody wlasciwego achiwum panstwowego na bakowanie dokumentacji nieachiwalnej (akt kategoii "B"), udzial w komisyjnym ich bakowaniu i pzekazaniu na makulatue, e) pzekazywanie mateialów achiwalnych kategoii "A" do wlasciwego achiwum panstwowego. Pacownicy 3 achiwum zakladowego 1. Achiwum zakladowe powadzi wyznaczony do tego celu pacownik odpowiednio pzygotowany zawodowo, znajacy stuktue oganizacyjna Staostwa oaz obowiazujacy system kancelayjny. 2. Pacownik powadzacy achiwum zakladowe odpowiedzialny jest za caloksztalt pac wykonywanych w achiwum, a ponadto do: a) spozadzania ocznego spawozdania z wykonania zadan achiwum '. zakladowego, któe pzesyla na poczatku kazdego oku kalendazowego do wlasciwego achiwum panstwowego, b) dba o mienie i bezpieczenstwo achiwum zakladowego. 3. W pzypadku zmiany na stanowisku pacownika powadzacego achiwum nalezy pzepowadzic inwentayzacje zasobów achiwalnych i na podstawie potokolu zdawczo-odbioczego pzekazac nastepcy. ~ & -- 2

3 - ("'\ 4 Lokal achiwum zakladowego 1. Achiwum zakladowe powinno zapewnic: magazynowanie dokumentacji wszystkich komóek oganizacyjnych Staostwa. 2. Lokal achiwum zakladowego musi byc w odpowiedni sposób zabezpieczony pzed pozaem i wlamaniem, a takze pzed innymi niebezpieczenstwami, mogacymi spowodowac ubytek lub zniszczenie dokumentacji. 3. Zabonione jest skladowanie w magazynie achiwalnym pzedmiotów nie stanowiacych mienia achiwum. 4. W achiwumpowinien panowacpozadeki czystosc,nalezy utzymywac odpowiedniatempeatuei wilgotnosc.tempeatuaw achiwum zakladowym powinna wynosic 15 C- 180C a wilgotnosc 55-65%. 5. Achiwum zakladowe musi byc wyposazone w egaly metalowe. 6. Klucze do pomieszczen achiwum powinny byc odpowiednio pzechowywane i zabezpieczone. 7. Pawo wstepu do magazynu achiwalnego posiada tylko pacownik achiwum zakladowego, jego bezposedni pzelotony oaz upawnieni pzedstawiciele panstwowej slutby achiwalnej w obecnosci i pod nadzoem pacownika powadzacego achiwum zakladowe. 8. Spzatanie magazynu achiwalnego oaz okesowe odkuzanie akt mote odbywac sie tylko w obecnosci i pod nadzoem pacownika powadzacego achiwum zakladowe.! J 5 Podzial akt na kategoie achiwalne 1. Akta wytwozone i gomadzone w Staostwie dziela sie ze wzgledu na watosc achiwalna na dwie kategoie: a) mateialy achiwalne oznaczone symbolem,,a", 3

4 b) dokumentacje nieachiwalna oznaczona symbolem,.,b". 2. Mateialy achiwalne to akta pzeznaczone do wieczystego pzechowywania ze wzgledu na swa watosc histoyczn~ Achiwum zakladowe Staostwa pzekazuje.je do wlasciwego achiwum panstwowego nie pózniej niz po uplywie 25 lat od momentu ich wytwozenia. Akta te wchodza w sklad panstwowego zasobu achiwalnego. 3. Dokumentacja nieachiwalna to akta posiadajace czasowa watosc paktyczna. Do oznaczenia tej kategoii achiwalnej uzywa sie symbolu,)3" pzy czym: a) umieszczone obok symbolu,)3u cyfy aabskie (np. BS) oznaczaja lata pzechowywania dokumentacj i nieachiwalnej. Okes pzechowywania liczy sie w pelnych latach kalendazowych poczawszy od 1 stycznia nastepnego oku po ostatecznym zalatwieniu spawy. Po ustalonym okesie pzechowywania akta te moga byc pzekazane na makulatue po upzednim zezwoleniu wlasciwego achiwum panstwowego. b) Symbolem ubc" oznacza sie akta manipulacyjne, któe maja kótkotwale znaczenie paktyczne. Akta te moga byc pzekazane na makulatue po calkowitym ich wykozystaniu. Bakowanie ich pzepowadza sie w komóce oganizacyjnej, bez pzekazywania ich do achiwum zakladowego Staostwa, jednak za wiedza i zgoda pacownika powadzacego achiwum, c) Symbolem "BE" oznacza sie dokumentacjenieachiwalna, któa po uplywie obowiazujacego okesu pzechowywania w achiwum. Staostwa podlega ekspetyzie (np. BE 5). EKspetyze pzepowadza wlasciwe achiwum panstwowe, któe moze dokonac zmiany klasyfikacji achiwalnej. 6 Pzejmowanie akt pzez achiwum l. Po uplywie l oku, poczynajac od l stycznia oku nastepnego do zakonczenia spawy, akta pzechowywane w komókach oganizacyjnych powinny zostac pzekazane kompletnymi ocznikami do achiwum zakladowego. 4

5 L_, - 2. Akta pzeznaczone do pzekazania do achiwum zakladowego powinny byc upozadkowane w komóce oganizacyjnej, wedlug nastepujacych zasad: 1) Pzez upozadkowanie nalezy ozumiec: a) wylaczenie Wtóników akt kategoii "BC", b) ulozenie akt wewnatz teczek chonologicznie wg spisu spaw, tzn. teczke otwiea piewsza spawa, a w amach spaw- pisma nalezy ulozyc chonologicznie, c) opisac jednostke aktowa (wzó stanowi Zalacznik N l do niniejszej instukcj i). 2) W odniesieniu do kategoii "A" nalezy ponadto: a) usunac czesci metalowe, b) pzesznuowac w calosci akta, ponumeowac stony olówkiem zwyklym i oznaczyc na zewnetznej stonie okladki, liczbe ston zawatych w teczce. 3. Komóki oganizacyjne pzekazuja akta do achiwum wylacznie kompletnymi ocznikami na podstawie spisu zdawczo - odbioczego (Zalacznik N 2). Dla mateialów achiwalnych kategoii,a" spozadza sie spis zdawczo - odbioczy w czteech egzemplazach, a dla dokumentacji nieachiwa1nej. kategoii "B" w tzech egzemplazach. Jeden egzemplaz spisu zdawczoodbioczegopozostaje w komóce oganizacyjnej pzekazujacej akta oaz jeden egzemplaz spisów zdawczo-odbioczych akt kat.,a" nalezy sukcesywnie pzesylac do wlasciwego miejscowo achiwum panstwowego. Spis zdawczo - odbioczy podpisuje kieownik komóki oganizacyjnej pzekazujacej akta oaz pacownik achiwum zakladowego.. t l!! l ~ 4. Do pzekazywania akt nalezy dolaczyc zwiazane z nimi pomoce ewidencyjne. ' (' 5. Nie nalezylaczyc w jednej teczce akt kategoii na" i "Bu. W pzypadku koniecznoscilaczeniaw jednej teczce akt kategoii"a" z aktamikategoii "B" - cala zawatosc teczki zalicza sie do kategoii "A". W azie potzeby laczenia akt kategoii "Bu o óznychteminachpzechowywania,akta zalicza sie do teminu najdluz.szego. 5

6 ol.. 7 Pzechowywanie i ewidencja akt w achiwum zakladowym l.akta pzechowywane w achiwum mozna ukladac na egalach: a) wg podzialu na poszczególne komóki oganizacyjne, zostawiajac ezewe miejsca na pzekazywane akta, b) sukcesywnie - w miae naplywu akt do achiwum zakladowego bez zachowania odebnosci komóek oganizacyjnych. 2.Uklad teczek aktowych na egalach moze byc: a) pionowy - systemem bibliotecznym, b) poziomy - teczka na teczce, oddzielnie lub powiazane po kilka sztuk. 3.Akta kategoii ua" zgodnie z pzyjetym ukladem - pzechowuje sie w jednej czesci magazynu, akta kategoii,,bu w dugiej. 4. Regaly i poszczególne pólki egalów powinny byc oznakowane (egaly cyfami zymskimi lub liteami, pólki cytami aabskimi). Miejsce. zlozenia teczki powinno byc odnotowane w odpowiedniej ubyce spisu zdawczo - odbioczego. 5. Na egalach nalezy ówniez umocowac wywieszki z nazwa komóki oganizacyjnej, któej akta sa pzechowywane i odpowiednim numeem spisu zdawczo - odbioczego. 6. Sodkami ewidencyjnymi w achiwum zakladowym sa: a) spis zdawczo..odbioczy - Zalacznik N 2, b) wykaz spisów zdawczo-odbioczych - Zalacznik N 3, c) kata udostepniania akt - Zalacznik N 4, d) spis dokumentacji nieachiwalnej -Zalacznik N 5, e) potokól oceny dokumentacji nieachiwalnej - Zalacznik N 6, t) spis zdawczo-odbioczy mateialów achiwalnych pzekazywanych do " wlasciwegoachiwum panstwowego-zalacznikn 7, g) potokól stwiedzajacy bak lub uszkodzenie udostepnionych mateialów achiwalnych., ~! 7. Sodki ewidencyjne wymienione w ust. 6 pkt 8.),b), d), e), f), g), naleza do akt kategoii na". 6

7 --~. 8. Spisy zdawczo-odbiocze ejestuje sie w wykazie spisów zdawczoodbioczych w kolejnosci ich wplywu do achiwum i nadaje sie im kolejne numey z tego wykazu. 9. Pzed umieszczeniem akt na egalach nalezy kazdateczke aktowa oznaczyc sygnatua achiwalna skladajaca sie z numeu spisu zdawczoodbioczego lamanego pzez nume pozycji w tym spisie. lo.achiwum powadzi dwa zbioy spisów zdawczo-odbioczych: a) zbió - w ukladzie naastajacym zgodnie z wykazem spisów zdawczoodbioczych, b) zbió - w podziale na poszczególne komóki oganizacyjne..- 8 Kozystanie z mateialów znajdujacych sie w achiwum zakladowym.udostepnianie akt moze odbywac sie w miejscu w achiwum zakladowym lub poza lokalem achiwum - wypozyczanie. 2. Akta moga byc wykozystane w celach sluzbowych lub naukowobadawczych. 3. Udostepnianie odbywa sie na podstawie katy udostepniania - (zalacznik N 4) i tylko na czas okeslony. Wyszukiwaniem, udostepnianiem lub wypozyczaniem zajmuje sie wylacznie pacownik achiwum zakladowego. W miejsce wypozyczonych akt wklada sie zakladke z sygnatua wypozyczonych akt. 4. Udostepnianie akt dla celów naukowo - badawczych odbywa sie wylacznie w lokalu achiwum i wymaga pisemnej zgody Staosty. 5. Wypozyczanie akt dla celów naukowo- badawczych poza teen achiwum zakladowego odbywa sie tylko w uzasadnionych wypadkach, na podstawie pisemnej zgody Staosty. 6. Kozystajacy z zasobów achiwum zakladowego pzyjmuje na siebie o,dpowiedzialnoscza mateialy, z któych kozysta oaz za teminowy ich zwot. 7

8 . 7. Zabania sie w szczególnosci: a) wyjmowania pism i dokumentów z udostepnionych lub wypazyczanych akt, b) nanaszenia na tych dakumentachjakichkolwiek zapisów lub znaków, c) niszczenia dakumentów. 8. Wypozyczajac akta pacownik achiwum zakladawego spawdza ich stan. Tak samo postepuje pzy ich zwacie da achiwum zakladawega. i, W azie stwiedzenia baków lub uszkodzen pacawnik achiwum zakladowego spazadza potokól w tzech egzemplazach podpisany pzez zwacajacega akta, jega pzelazonega i pacawnika achiwum. Jeden egzemplaz zalacza sie w miejsce zaginianych lub uszkadzonych akt, dugi dostaje kieownik komóki.oganizacyjnej,któej akta zaginely lub zostaly uszkodzone, a tzeci pzechowuje sie waddzielnej teczce w achiwum zakladowym. 10.W pzypadku nieaddania akt w wyznaczonym teminie, pacawnik achiwum infamuje a tym fakcie kieownika kamóki.oganizacyjnej, któej pacownik kozystal z akt. Gdy mimo tega akta nie zastana zwócane nalezy zawiadomic Staaste. 9! Wydzielanie i pzekazywanie mateialów achiwalnych (kategoii "A") do achiwum panstwowego. 1. W dugim pólaczu kazdego oku pacownik powadzacy achiwum zakladowe dakanuje pzegladu i wydzielania akt. ", 2. Pl'Zezwydzielenie ozumie sie wylaczenie mateialów achiwalnych (kategoii na")-podlegajacych pzekazaniu da wlasciwego achiwum Panstwowego. ( 3. Wydzielanie mateialów odbywa sie komisyjnie. W sklad komisji wchadza: pzedstawiciel komóki oganizacyjnej, któej akta beda wydzielane, pacownik achiwum zakladowego oaz pzewadniczacy wyznaczony pzez. Staoste. i! l--,

9 Komisja nie moze zmienic kwalifikacji mateialów achiwalnych (kategoii "A"). 5. Mateialy achiwalne pzekazuje sie do wlasciwego achiwum panstwowego nie pózniej niz po uplywie 25 lat ich pzechowywania, na podstawie spisów zdawczo - odbioczych. Spozadza sie je w 4 egzemplazach, oaz w fomie elektonicznej. Tzy egzemplaze waz z nosnikiem elektonicznym pzeznaczone sa dla wlasciwego achiwum panstwowego.,fi 6. Mateialy achiwalne (kategoii "A") pzekazywane do wlasciwego achiwum panstwowego powinny byc upozadkowane, a w szczególnosci nalezy ulozyc akta wewnatz teczek, opisac je, nadac im wlasciwy uklad; spozadzic ewidencje oaz technicznie zabezpieczyc. 7. Mateialy achiwalne stanowiace dokumentacje techniczna, statystyczna, geologiczna, katogaficzna i geodezyjna, fotogaficzna i fonogaficzna oaz utwalona na innych nosnikach nalezy upozadkowac i pzygotowac do pzekazania w sposób uzgodniony z dyektoem wlasciwego achiwum panstwowego. 8. Do spisów zdawczo - odbioczych mateialów achiwalnych pzekazywanychdo wlasciwegoachiwumpanstwowegonalezy dolaczyc wykazakt, notatke o dzialalnoscstaostwaijego schemat oganizacyjny. 9. Koszty zwiazane z pzekazaniem mateialów achiwalnych do wlasciwego achiwum panstwowego ponosi Staostwo. 10 Wydzielanie i pzeznaczenie dokumentacji nieachiwalnej (kategoii "B") na makulatu'e 1. W dugim póloczu kazdego oku pacownik powadzacy achiwum zakladowe dokonuje pzegladu i wydzielenia akt zgomadzonych w achiwum zakladowym. 2. Pzez \\'Ydzielenie nalezy ozumiec: 9

10 a) wylaczeniedokumentacjikategoiiubeul podlegajacych w danym oku ekspetyzie tzn. zniszczeniu; dla niej innego okesu pzechowywania, b) wylacznie dokumentacji nieachiwalnej, któej okes pzechowywania uplynal. 3. Wydzielania akt dokonuje pacownik achiwum. 4. Akceptacji dokumentacji juz wywiezionej dokonuje komisja, w któej sklad wchodza: pzelozony pacownika achiwum zakladowego, pzedstawiciel komóki oganizacyjnej, któej akta beda wydzielane oaz pacownik achiwum zakladowego. 5. Komisja ma pawo pzekwalifikowac dokumentacje nieachiwalna (kategoii ub") do kategoii "Au. Ma takze pawo pzedluzyc lub skócic okes pzechowywania dokumentacji kategoii "Bn za zgoda wlasciwego achiwum panstwowego. 6. Jeden egzemplaz potokolu oceny dokumentacji waz z jej spisem nalezy pzeslac do wlasciwego achiwum panstwowego w celu uzyskania zgody na dokonanie zniszczenia dokumentacji. 7. Po uzyskaniu zgody wlasciwego achiwum panstwowego dokumentacja pzeznaczona na makulatue powinna byc dopowadzona do stanu nieuzywalnosci. W spisach zdawczo- odbioczych dokonuje sie stosownej adnotacji. 11 Kontola achiwum zakladowego l. Pawo kontoli achiwum zakladowego maja osoby legitymujace sie upowaznieniem do pzepowadzania kontoli tj. osoby upowaznione pzez Staoste i pzedstawiciele wlasciwego achiwum panstwowego. - 10

11 .. 12 Postepowanie z aktami w pzypadku likwidacji komóki oganizacyjnej lub Staostwa. 1. W pzypadku likwidacji komóki oganizacyjnej, dokumentacje pozostajaca w stanie upozadkowanym pzekazuje sie na podstawie spisów zdawczo - odbioczych do achiwum zakladowego, chyba, ze zadania likwidowanej komóki oganizacyjnej pzejmuje inna komóka oganizacyjna a pzejmowane akta beda potzebne do jej dzialania. 2. W pzypadku likwidacji Staostwa tyb postepowania z dokumentacja okesla Rozpozadzenie Minista Kultuy z dnia 16 wzesnia w spawie postepowania z dokumentacja, zasad jej klasyfikowania i - kwalifikowania oaz zasad o tybie pzekazywania mateialów achiwalnych do achiwów panstwowych (Dz. U. z N 167, poz. 1375). 13 Postepowanie z aktami w jednostkach podleglych Wjednostkach podleglych Staostwa funkcjonuja skladnice akt na zasadach analogicznych jak achiwum zakladowe. 14 Pzepisy koncowe -- W spawach nieuegulowanych niniejsza instukcja maja zastosowanie ogólnie obowiazujace pzepisy. S T A R,~~k~~ POWk)tf~~..'s~~;~~:b~:~~:?~!:i.. 11 :... V',"'==".""~w"w.-,,,"", -- -.J

12 . a Zalacznik N 1 "dci>nstuk~jl~ffcj Znak akt - (symbol komóki eg. i znak klasyfikacyjny wedlug zeczowego wykazu akt) Nazwa jednostki oganizacyjnej Kategoia achiwalna Nazwa komóki oganizacyjnej TYTUL TECZK (nazwa hasla klasyfikacyjnego wedlug zeczowego wykazu akt) Daty kancowe akt Sygnatua akt --, ~.'- ---, ~ J

13 ... " Zalacznik N 2 do nstukcji Achiwalnej Spis zdawczo - odbioczy akt n..., l Nazwa zakladu pacy i kom6~ oganizacyjnej Data Lp. Daty skajne Kategoia Liczba Miejsce miszcz.enia Znak Tytul teczki lub tomu od-do akt teczek pzechowywania lub teczki 1999 akt pzekazania w achiwum do achiwum oanstwowego l , '. <~"... x " -o..o.m.o"..4 o ;...., ".. " o...~......~...,,- ~. )zeka.zujacy ak"ta Kieownik komóki oganizacyjnej PzyJmujttcyakta 1od7.iskMazowiecki....

14 .. Zalaoznik N 3 do nstukcji achiwalnej WYKAZ SPSÓW ZDWACZO - ODBORCLYCH ""--','" Data Nazwa komókipzekazujacejakta Liczba Liczba Uwagi pzyjecia akt pozycji teczek tja". V'. \. --.,.,.~,~, fi.~ --- j

15 Zalacznik N 4 do nstukcji Achiwalnej ".."..~. "to.".."... pieczatkakomóki oganizacyjnej KARTA UDOSTEPNANAAKT NR... Data Temin zwotu akt Posze o udostepnienie ak""!powstalych w komóce oganizacyjnej "... z lat o znakach... Upowuniam ~okozystaniaz nichpaniapana :.....,.,".....""... (podpis dyektoa komóki oganizacyjnej) Zezwalamna udostepnieniew/w akt... (data i podpis) wypelnia achiwum zakladowe Potwiedzamodbió wymienionychwyzej akt- tomów kat... "" " '... (data) (podpis) Adnotacjeo zwocie akt: "..:.",... "".~"..~. M..~ M M..~..,... '..~"' ~ li"..".....lo ol...."....., ".."......"..... " "... "..."."",... :: Akta zwócono data ' ".... ~ ~~ _~....~ ~ ;.. (podpisoddajacego) (podpis odbieajacego) :--l

16 Zalacznik N S do nstukcji Achiwalnej..."'..'"' ~ ".. Spis dokumentacji nieacbiwalnej(aktowej) pzeznaczonejntt makulatue lub zniszczenie Lp. N i Lp spisu Symbol Daty Liczba Uwagi zda.wczo- z zeczowego Tytulteczki skajne tomów odbioczeuo WYkazuakt l ? (" fi '..

17 Zalacznik N 6 do nstukcji-achiwalnej,.!... (nazwa i ades jednostki oganizacyjnej) Potokól oceny dokumentacji nieachiwalnej Komisja w skladzie: (uniona, nazwiska i stanowiska czlonków komisji) (.....,..." lo.. " "..." te. " lo"" ' lo,...o lo " 11 lo....o...o.o " "' ".... ~~., ~.., "".."...~,," "."."" 0:.", ~~.. ~... dokonala oceny i wydzieleniapzeznaczonejdo pzekazaniana makulatuelub zniszczenie dokumentacjinieachiwalnejw ilosci mb j stwiedzila.,ze stanowi ona do~mentacje nieacbiwalnaniepzydatnado celów paktycznychjednostki oganizacyjnej. oaz. ze uplynelyteminyjej pzechowywaniaokeslone w jednolityntzeczowym wykazie akt lub kwalifikatozedokumentacjitechnicznej. Pzewodniczacy Komisji " Czlonkowie Komisji " ",... "......"...J..".'"~...l Zalaczniki kat spisu pozycji spisu Akceptuje t. "... t "... t,.. t., ~.." " (Staosta)

18 , '' Zalacznik N 7 do nstukcji Achiwalnej (pi~ostki-oganizacyjnej pzekazujacejmateialyachiwalne) Godzisk Mazowiecki. dnia... Spis zdawczo - odbioczy N... mateialów achiwalnych (i.~-;;~'k~~ó~ki. ~;~~~~~j).... pzekazywanychdo AchiwumPanstwowegow... Lp. Znak teczki Tytul teczki Daty skaje llosc Uwagi (... (symbol (haslo klasyfikacyjne z zeczowego ston klasyfikacyjny wykazu akt) z zeczowego od do wykazuakt) " t " "' "'.. "'" **.. Oj>i'Ol,.","''fi.,,""*.*...".,p"''-' ".. '0 «to.. «"'... (podpis odbieajacego) (podpis pzekazujacego)

Spis tresci. 1. Przedmiot instrukcji 3 2. Okreslenia uzyte w instrukcji 3

Spis tresci. 1. Przedmiot instrukcji 3 2. Okreslenia uzyte w instrukcji 3 Spis tresci 1. Przedmiot instrukcji 3 2. Okreslenia uzyte w instrukcji 3 3. Podzial dokumentacji """""'" 3 3.1. Materialyarchiwalne 3 3.2. Dokumentacja niearchiwalna 3 4. 3.3. Oznaczanie kategorii dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 944/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2007 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI 1. CEL INSTRUKCJI 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM 3.1.Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 26.05.2011 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698) 2. Rozporz. Ministra Kultury z dn. 16.09.2002 r. w spr. Postepowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy PROJEKT Umowa spzedaży węgla enegetycznego dla ciepłowni w Sokółce zawata w dniu. w Skażysku-Kamiennej pomiędzy: 1. Pomec Spółka z o.o. z siedzibą w Skażysku-Kamiennej, pod adesem: ul. 11 Listopada 7,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012 r. /pieczątka/ I N S T R U K C J A ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 83/05 Starosty Powiatu Wołomińskiego Z dnia 18 października 2005r. Instrukcja Archiwalna Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację, zadania i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie Nr3/06 *

Zarz^dzenie Nr3/06 * I Zarz^dzenie Nr3/06 * Dyrektora Archiwum Polskiej Akademii Nauk z dn. 23.08.2006r. w sprawie przejmowania matcrialow archiwalnych oraz dokumentacji osobowej z jednostek organizacyjnych PAN. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora PCPR w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Nr 260(109)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 października 2008r. I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA 1 S P I S T R

Bardziej szczegółowo

walnego zebrania sprawozdawcz Strazy Pozarnej w KUROWIE z dnia 18.02.2012

walnego zebrania sprawozdawcz Strazy Pozarnej w KUROWIE z dnia 18.02.2012 CHTNCZASTRAt PlARNA w Kuowie ul. Jana Kilinskiego 2A, 24-170 Kuów NP 71&-27-64-062. Regon 432280700 KRS 0000033324 Uchwala n 3/2012 walnego zebania spawozdawcz chotniczej Stazy Pozanej w KURWE z dnia 18.02.2012

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek Załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY... Lp. Znak teczki Tytuł teczki Daty skrajne od - do Kat. akt Liczba teczek Miejsce przechowywania akt Data zniszczenia lub przekazania do

Bardziej szczegółowo

KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO l e." ~7,-.. ~ 'l "' Znak:ONk.A21.5.2015.GS Znak:ONk.421.5.2015.GS PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach; ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce; powiat kielecki

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr $. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r.

Uchwala Nr $. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r. ZARZAD POWiATU w Nowym Dworze Mazowieckirr ul. Mazowiecka 10 65-100 Nowy DwÓr Mnzowi"c1" Uchwala Nr.159.1.2.0.0.$. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r. w sprawie wyrazenia zgody

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO Znak teczki Liczba teczek Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2 / 2011 Druk nr 1 WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO... SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY AKT NR... Lp Tytuł teczki lub tomu Daty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetwarzania danych osobowych

Regulamin przetwarzania danych osobowych Zalacznik nr 4 Do Zarzadzenia nr ~[../.~Oo.3. Starosty Poznanskiego Z dnia?..1o,..o.~.'..aqq.~v. Regulamin przetwarzania danych osobowych ot Starostwo Powiatowe w Poznaniu K.J Opracowal: Marek Józwiak

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PANSTWOWE m. st. WARSZAWY

ARCHIWUM PANSTWOWE m. st. WARSZAWY ARCHIWUM PANSTWOWE m. st. WARSZAWY 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Kolo 7 tel. 831-18-03;fax. 831-00-46, Znak sprawy: VI 402-116/08 PROTOKÓL KONTROLI OGÓLNEJ ARCHIWUM ZAKLADOWEGO WStarostwie Powiatowym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Użytkownika

Przewodnik Użytkownika Pzewodnik Użytkownika Szanowni Państwo, dziękujemy za wybanie poduktu Full Sevice Leasing w Mecedes-Benz Leasing Polska (MBLP). Jesteśmy do Państwa dyspozycji pzez czas twania umowy. Pagnąc zapewnić Państwu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L.

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L. GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE INSTRUKCJA Organizacji i zakresu działania składnicy akt Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia nr 38/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Załącznik nr 3 do zarządzenia nr... z dnia... Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie W szkole prowadzona

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach W szkole prowadzona jest składnica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Spis treści Spis treści... 1 Rozdział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Podział dokumentacji na kategorie Rozdział 3 Zakres działania i personel Archiwum Zakładowego Rozdział 4 Lokal Archiwum Zakładowego Rozdział 5 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kaków, dnia 28 wześnia 2015. Nasz znak: KZ.II.272.10.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie publicznego w tybie pzetagu nieoganiczonego pn.: Pzygotowanie i pzepowadzenie kampanii infomacyjno edukacyjnej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2013 WÓJTA GMINY WIELGIE

ZARZĄDZENIE NR 42/2013 WÓJTA GMINY WIELGIE ZARZĄDZENIE NR 42/2013 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz wzorów spisów zdawczo - odbiorczych, oraz innych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r.

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r. DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu przyjmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania przez archiwum wyodrębnione Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne ISTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 24/2009 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2009 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/06 Rektora UKSW z dnia 21 lutego 2006 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2009 z dnia 2.07.2009 r. w sprawie Instrukcji organizacji i działania składnicy akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Instrukcja organizacji i działania Składnicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 327 /2016 Zarządzenie Nr 327/2016 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Obornikach W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KATOWICE 2010 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Podział dokumentacji na kategorie archiwalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 8 /2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 1. Postanowienia wstępne..... 3 2. Lokal składnicy akt i jego wyposażenie.......

Bardziej szczegółowo

Protokól kontroli archiwum zakladowego Urzedu Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Glówna 65 17-204 Dubicze Cerkiewne

Protokól kontroli archiwum zakladowego Urzedu Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Glówna 65 17-204 Dubicze Cerkiewne , ARCHIWUMPANSTWCW,rE 15-426 Bialystok. tel. 743-56-U ul. Rynek Kosciuszki 4 OOOOQ1034 Znak sprawy: NA 402-23/09 F 2 -j-z-. ~nr. Protokól kontroli archiwum zakladowego Urzedu Gminy Dubicze Cerkiewne ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Kwalifikacja archiwalna dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora nr SPJ 0161/2/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt)

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt) OPISU TECZKI... nazwa jednostki organizacyjnej... nazwa komórki organizacyjnej...... oznaczenie komórki kategoria archiwalna organizacyjnej i symbol klasyfikacyjny z wykazu akt... tytuł teczki ( hasło

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Załącznik nr 3 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego I. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja reguluje kwestie związane z organizacją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/07 z dn 23.01.2007 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 94/07 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIA z dnia 01. 03. 2007 r. Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Spis treści I. Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 41 /2010 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 02 listopada 2010 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres Instrukcji... 3 2. Podział akt na kategorie archiwalne... 4 3. Zakres działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM -1- Załącznik Nr 2 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja określa: 1) organizację i zakres działania Archiwum zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2003 Opracowała Danuta Windorpska : specjalista ds. kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

31} O5. ZARZADZENIE Nr. STAROSTY POZNANSKIEGO. z dnia.../5... D... 2>.dJJOSrr...

31} O5. ZARZADZENIE Nr. STAROSTY POZNANSKIEGO. z dnia.../5... D... 2>.dJJOSrr... 31} O5 ZARZADZENE Nr STAROSTY POZNANSKEGO z dnia /5 D 2>dJJOSrr w sprawe: procedur kontroli wewnetrznej na stanowisku Pelnomocnika ds Ochrony nformacji Niejawnych Na podstawie przepisu art 35 ust 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym

l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym - --- ---- > REGON -.l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON'? Zaswiadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech beda wydawane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku w sprawie ustalenia instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83/3-2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach z dnia 30.11.2015 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

W przypadku kiedy szkoła nie posiada JRWA przyjmuje klasyfikację zawartą w poniższej tabeli.

W przypadku kiedy szkoła nie posiada JRWA przyjmuje klasyfikację zawartą w poniższej tabeli. Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej) do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Kielcach I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

21 Poznan,Jezyceul. Slowackiego8 3

21 Poznan,Jezyceul. Slowackiego8 3 Wykaz lokali uzytkowych i pomieszczen piwnicznych polozonych w nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Poznanskiego przeznaczonych do oddania w najem. Lp. Polozenie nieruchomosci Oznaczenie geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składnicy akt

Instrukcja składnicy akt Załącznik Nr 3. do Zarządzenia nr 10 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.12.2015r Instrukcja składnicy akt Spis treści: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 10 WÓJTA GMINY WIDAWA z dnia 01 lutego 2008 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 0- Wocław, Wybzeże J. Słowackiego 9 tel. (07) -6-70, -9-08 e-mail: dolnoslaska@ohp.pl fax (07) -9-0 N konta: NBP O/Wocław 9 00 67 009 88 000 0000

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 czerwca 2008 r.

z dnia 11 czerwca 2008 r. URZ.~DMiEJSKI wmia~ówku ul KOSC1Uszkl.45. OWEK N1po~2~~fo~4:1~7A EKD7511 ZARZADZENIE Nr 52/V/08 reg'00052588burmistrza MIASTA MIANÓWKA z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: powolania Gminnego Zespolu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/10 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.06.2010 roku N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3.

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. I. POSTANOWIENIA WTĘPNE...2 II. LOKAL SKŁADNICY AKT I JEGO WYPOSAśENIE...2 III. ZADANIA SKŁADNICY AKT...3 IV. PODZIAŁ DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Załącznik nr 2 do Zarządzenia 31/2010 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu brakowania

Bardziej szczegółowo

Informacje o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Kultury Fizycznej i Turystyki.

Informacje o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Kultury Fizycznej i Turystyki. http://bip.umww.pl/potal?id=62690&action=peview 1 z 7 2014-12-18 11:29 Infomacje o pzepowadzonych kontolach pzez. Lp. Znak spawy Nazwa jednostki kontolowanej Pzedmiot kontoli Okes objęty kontolą Sposób

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE m. st. WARSZAWY 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7 tel. 831-18-03; fax. 831-00-46

ARCHIWUM PAŃSTWOWE m. st. WARSZAWY 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7 tel. 831-18-03; fax. 831-00-46 ARCHIWUM PAŃSTWOWE m. st. WARSZAWY 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7 tel. 831-18-03; fax. 831-00-46 Znak sprawy: VI 402-179/11 PROTOKÓŁ KONTROLI OGÓLNEJ ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO. W Urzędzie Miasta ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lipca 2015 r.

z dnia 15 lipca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU w OLAWIE

RADA POWIATU w OLAWIE RADA POWIATU w OLAWIE Uchwala Nr XL VII/282/2006 Rady Powiatu w Olawie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Olawie. Dzialajac na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY 34-324 LIPOWA. Decyzja. okreslam

WÓJT GMINY 34-324 LIPOWA. Decyzja. okreslam WÓJT GMINY 34-324 LIPOWA pow. iywleckl - woj."cllkle Lipowa, dnia 18.07.2008 r. Znak: 7624/1~/08 Decyzja Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A. Archiwizowanie akt Urzędu Miasta

P R O C E D U R A. Archiwizowanie akt Urzędu Miasta Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Archiwizowanie akt Urzędu Miasta PN-EN ISO 9001:20090 Nr procedury P II-07 Wydanie 8 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przekazywania akt spraw

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT SZKOLENIOWY na temat: funkcjonowania funduszy świadczeń socjalnych

KONSPEKT SZKOLENIOWY na temat: funkcjonowania funduszy świadczeń socjalnych KONSPEKT SZKOLENIOWY na temat: funkcjonowania funduszy świadczeń socjalnych USTAWA Z DNIA 4 MARCA 1994. O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - zastępuje ustawę o zakładowych funduszach socjalnych

Bardziej szczegółowo

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27 Dyrektora PSSE w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2005r POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

G-09.2. Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla

G-09.2. Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla MINISTERSTWO GOSPODARKI, Plac Tzech Kzyży 3/5, 00-507 Waszawa Nazwa i ades jednostki spawozdawczej G-0. Spawozdanie o mechanicznej pzeóbce węgla Agencja Rozwoju Pzemysłu SA Oddział w Katowicach ul. Mikołowska

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2016/ZEC -wzór

UMOWA NR../2016/ZEC -wzór Załącznik n 2 do SIWZ UMOWA NR../2016/ZEC -wzó zawata w dniu... zgodnie z pzepowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak : w tybie pzetagu nieoganiczonego pomiędzy: Zakładem Enegetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE RADA RODZICÓW przy Zespole Szkól Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE /' Rozdzial

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 10/2008 z dnia 18 marca 2008r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestracje podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym 1 Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sadowych

Wniosek o rejestracje podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym 1 Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sadowych KRS-W20 Sygnatura akt (wypelnia sad) CORS Wniosek o rejestracje podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym 1 Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sadowych Krajowy Rejestr Sadowy FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW.

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. NR.~fJ:/.Q~... w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2. pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH KANDYTY 2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2010 Dyrektora Zespołu Szkół w Kandytach

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 201/14 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 30 kwietnia 2014 roku

ZARZADZENIE NR 201/14 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 30 kwietnia 2014 roku ZARZADZENIE NR 201/14 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 30 kwietnia 2014 oku w spawie pzedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice spawozdania finansowego jednostki samozadu teytoialnego za 2013 ok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Wersja z dnia 16 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r Pismo okólne Nr 2/2011 z dnia 24 marca 2011 r w sprawie: wskazania systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych Instrukcja o organizacji

Bardziej szczegółowo

Formularze statystyczne

Formularze statystyczne Fomulaze statystyczne pogam badań statystycznych statystyi publicznej Spotanie z pacowniami PUP ejestującymi osoby bezobotne. Spotanie pzygotowane w amach pojetu Ryne Pacy pod Lupą II Podstawa pawna USTAWA

Bardziej szczegółowo