INSTRUKCJA ARCHIWALNA ~STAROSTWA POWIATU GRODZISKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ARCHIWALNA ~STAROSTWA POWIATU GRODZISKIEGO"

Transkrypt

1 .. Zalacznik N 1 do Zazadzenia N Staosty Godziskiego z dnia 28 stycznia NSTRUKCJA ARCHWALNA ~STAROSTWA POWATU GRODZSKEGO 1 Postanowienia ogólne iii 1. Podstawa pawna do niniejszej instukcji oaz dzialania achiwum zakladowego stanowia: a) ustawa z dnia 14 lipca o naodowym zasobie achiwalnym i achiwach (Dz. U. N 38, poz. 173, z p6zn. zm.) b) ozpozadzenie pezesa ady minist6w.z dnia 18 gudnia w spawie instukcji kancelayjnej dla ogan6w powiatu (Dz. U. N 160, poz z p6zn. zm.) c) ozpozadzenie Minista Kultuy z dnia 16 wzesnia w spawie postepowania z dokumentacja, zas!ld klasyfikowania i kwaliftkowania oaz zasad i tybu pzekazywania mateialów achiwalnych do achiw6w panstwowych (Dz. U. N 167, poz. 1375). 2. nstukcja okesla oganizacje i zakes dzialania achiwum zakladowego Staostwa Powiatowego w Godzisku MazQwieckim, zwanego dalej Staostwem, zasady gomadzenia, pzechowywania i udostepniania akt oaz tyb pzekazywania mateialów achiwalnych do wlasciwego achiwum panstwowego i dokumentacji nieachiwa1nej do bakowania Tyb postepowania z aktami niejawnymi eguluja odebne pzepisy. 4. W Staostwie funkcjonuje achiwum zakladowe powadzone pzez Staostwo oaz Wydzial Geodezji, Katogafii i Gospodaki Nieuchomosciami. l

2 =--:.. 2 Zadania achiwum zakladowego l. Achiwum zakladowe gomadzi akta wytwozone w czasie dzialalnosci Staostwa tj. mateialy achiwalne (akta kategoii "A") i dokumentacje nieachiwalna (akta kategoii,)3"). 2. Do zadan achiwum zakladowego nalezy: a) wspólpaca z komókami oganizacyjnymi w zakesie wlasciwego pzygotowania akt pzekazywanych do achiwum zakladowego, b) pzejmowanie dokumentacji od poszczególnych komóek oganizacyjnych, c) pzechowywanie i zabezpieczanie pzyjetych akt, powadzenie ich ewidencji oaz ich udostepnianie, d) uzyskiwanie zgody wlasciwego achiwum panstwowego na bakowanie dokumentacji nieachiwalnej (akt kategoii "B"), udzial w komisyjnym ich bakowaniu i pzekazaniu na makulatue, e) pzekazywanie mateialów achiwalnych kategoii "A" do wlasciwego achiwum panstwowego. Pacownicy 3 achiwum zakladowego 1. Achiwum zakladowe powadzi wyznaczony do tego celu pacownik odpowiednio pzygotowany zawodowo, znajacy stuktue oganizacyjna Staostwa oaz obowiazujacy system kancelayjny. 2. Pacownik powadzacy achiwum zakladowe odpowiedzialny jest za caloksztalt pac wykonywanych w achiwum, a ponadto do: a) spozadzania ocznego spawozdania z wykonania zadan achiwum '. zakladowego, któe pzesyla na poczatku kazdego oku kalendazowego do wlasciwego achiwum panstwowego, b) dba o mienie i bezpieczenstwo achiwum zakladowego. 3. W pzypadku zmiany na stanowisku pacownika powadzacego achiwum nalezy pzepowadzic inwentayzacje zasobów achiwalnych i na podstawie potokolu zdawczo-odbioczego pzekazac nastepcy. ~ & -- 2

3 - ("'\ 4 Lokal achiwum zakladowego 1. Achiwum zakladowe powinno zapewnic: magazynowanie dokumentacji wszystkich komóek oganizacyjnych Staostwa. 2. Lokal achiwum zakladowego musi byc w odpowiedni sposób zabezpieczony pzed pozaem i wlamaniem, a takze pzed innymi niebezpieczenstwami, mogacymi spowodowac ubytek lub zniszczenie dokumentacji. 3. Zabonione jest skladowanie w magazynie achiwalnym pzedmiotów nie stanowiacych mienia achiwum. 4. W achiwumpowinien panowacpozadeki czystosc,nalezy utzymywac odpowiedniatempeatuei wilgotnosc.tempeatuaw achiwum zakladowym powinna wynosic 15 C- 180C a wilgotnosc 55-65%. 5. Achiwum zakladowe musi byc wyposazone w egaly metalowe. 6. Klucze do pomieszczen achiwum powinny byc odpowiednio pzechowywane i zabezpieczone. 7. Pawo wstepu do magazynu achiwalnego posiada tylko pacownik achiwum zakladowego, jego bezposedni pzelotony oaz upawnieni pzedstawiciele panstwowej slutby achiwalnej w obecnosci i pod nadzoem pacownika powadzacego achiwum zakladowe. 8. Spzatanie magazynu achiwalnego oaz okesowe odkuzanie akt mote odbywac sie tylko w obecnosci i pod nadzoem pacownika powadzacego achiwum zakladowe.! J 5 Podzial akt na kategoie achiwalne 1. Akta wytwozone i gomadzone w Staostwie dziela sie ze wzgledu na watosc achiwalna na dwie kategoie: a) mateialy achiwalne oznaczone symbolem,,a", 3

4 b) dokumentacje nieachiwalna oznaczona symbolem,.,b". 2. Mateialy achiwalne to akta pzeznaczone do wieczystego pzechowywania ze wzgledu na swa watosc histoyczn~ Achiwum zakladowe Staostwa pzekazuje.je do wlasciwego achiwum panstwowego nie pózniej niz po uplywie 25 lat od momentu ich wytwozenia. Akta te wchodza w sklad panstwowego zasobu achiwalnego. 3. Dokumentacja nieachiwalna to akta posiadajace czasowa watosc paktyczna. Do oznaczenia tej kategoii achiwalnej uzywa sie symbolu,)3" pzy czym: a) umieszczone obok symbolu,)3u cyfy aabskie (np. BS) oznaczaja lata pzechowywania dokumentacj i nieachiwalnej. Okes pzechowywania liczy sie w pelnych latach kalendazowych poczawszy od 1 stycznia nastepnego oku po ostatecznym zalatwieniu spawy. Po ustalonym okesie pzechowywania akta te moga byc pzekazane na makulatue po upzednim zezwoleniu wlasciwego achiwum panstwowego. b) Symbolem ubc" oznacza sie akta manipulacyjne, któe maja kótkotwale znaczenie paktyczne. Akta te moga byc pzekazane na makulatue po calkowitym ich wykozystaniu. Bakowanie ich pzepowadza sie w komóce oganizacyjnej, bez pzekazywania ich do achiwum zakladowego Staostwa, jednak za wiedza i zgoda pacownika powadzacego achiwum, c) Symbolem "BE" oznacza sie dokumentacjenieachiwalna, któa po uplywie obowiazujacego okesu pzechowywania w achiwum. Staostwa podlega ekspetyzie (np. BE 5). EKspetyze pzepowadza wlasciwe achiwum panstwowe, któe moze dokonac zmiany klasyfikacji achiwalnej. 6 Pzejmowanie akt pzez achiwum l. Po uplywie l oku, poczynajac od l stycznia oku nastepnego do zakonczenia spawy, akta pzechowywane w komókach oganizacyjnych powinny zostac pzekazane kompletnymi ocznikami do achiwum zakladowego. 4

5 L_, - 2. Akta pzeznaczone do pzekazania do achiwum zakladowego powinny byc upozadkowane w komóce oganizacyjnej, wedlug nastepujacych zasad: 1) Pzez upozadkowanie nalezy ozumiec: a) wylaczenie Wtóników akt kategoii "BC", b) ulozenie akt wewnatz teczek chonologicznie wg spisu spaw, tzn. teczke otwiea piewsza spawa, a w amach spaw- pisma nalezy ulozyc chonologicznie, c) opisac jednostke aktowa (wzó stanowi Zalacznik N l do niniejszej instukcj i). 2) W odniesieniu do kategoii "A" nalezy ponadto: a) usunac czesci metalowe, b) pzesznuowac w calosci akta, ponumeowac stony olówkiem zwyklym i oznaczyc na zewnetznej stonie okladki, liczbe ston zawatych w teczce. 3. Komóki oganizacyjne pzekazuja akta do achiwum wylacznie kompletnymi ocznikami na podstawie spisu zdawczo - odbioczego (Zalacznik N 2). Dla mateialów achiwalnych kategoii,a" spozadza sie spis zdawczo - odbioczy w czteech egzemplazach, a dla dokumentacji nieachiwa1nej. kategoii "B" w tzech egzemplazach. Jeden egzemplaz spisu zdawczoodbioczegopozostaje w komóce oganizacyjnej pzekazujacej akta oaz jeden egzemplaz spisów zdawczo-odbioczych akt kat.,a" nalezy sukcesywnie pzesylac do wlasciwego miejscowo achiwum panstwowego. Spis zdawczo - odbioczy podpisuje kieownik komóki oganizacyjnej pzekazujacej akta oaz pacownik achiwum zakladowego.. t l!! l ~ 4. Do pzekazywania akt nalezy dolaczyc zwiazane z nimi pomoce ewidencyjne. ' (' 5. Nie nalezylaczyc w jednej teczce akt kategoii na" i "Bu. W pzypadku koniecznoscilaczeniaw jednej teczce akt kategoii"a" z aktamikategoii "B" - cala zawatosc teczki zalicza sie do kategoii "A". W azie potzeby laczenia akt kategoii "Bu o óznychteminachpzechowywania,akta zalicza sie do teminu najdluz.szego. 5

6 ol.. 7 Pzechowywanie i ewidencja akt w achiwum zakladowym l.akta pzechowywane w achiwum mozna ukladac na egalach: a) wg podzialu na poszczególne komóki oganizacyjne, zostawiajac ezewe miejsca na pzekazywane akta, b) sukcesywnie - w miae naplywu akt do achiwum zakladowego bez zachowania odebnosci komóek oganizacyjnych. 2.Uklad teczek aktowych na egalach moze byc: a) pionowy - systemem bibliotecznym, b) poziomy - teczka na teczce, oddzielnie lub powiazane po kilka sztuk. 3.Akta kategoii ua" zgodnie z pzyjetym ukladem - pzechowuje sie w jednej czesci magazynu, akta kategoii,,bu w dugiej. 4. Regaly i poszczególne pólki egalów powinny byc oznakowane (egaly cyfami zymskimi lub liteami, pólki cytami aabskimi). Miejsce. zlozenia teczki powinno byc odnotowane w odpowiedniej ubyce spisu zdawczo - odbioczego. 5. Na egalach nalezy ówniez umocowac wywieszki z nazwa komóki oganizacyjnej, któej akta sa pzechowywane i odpowiednim numeem spisu zdawczo - odbioczego. 6. Sodkami ewidencyjnymi w achiwum zakladowym sa: a) spis zdawczo..odbioczy - Zalacznik N 2, b) wykaz spisów zdawczo-odbioczych - Zalacznik N 3, c) kata udostepniania akt - Zalacznik N 4, d) spis dokumentacji nieachiwalnej -Zalacznik N 5, e) potokól oceny dokumentacji nieachiwalnej - Zalacznik N 6, t) spis zdawczo-odbioczy mateialów achiwalnych pzekazywanych do " wlasciwegoachiwum panstwowego-zalacznikn 7, g) potokól stwiedzajacy bak lub uszkodzenie udostepnionych mateialów achiwalnych., ~! 7. Sodki ewidencyjne wymienione w ust. 6 pkt 8.),b), d), e), f), g), naleza do akt kategoii na". 6

7 --~. 8. Spisy zdawczo-odbiocze ejestuje sie w wykazie spisów zdawczoodbioczych w kolejnosci ich wplywu do achiwum i nadaje sie im kolejne numey z tego wykazu. 9. Pzed umieszczeniem akt na egalach nalezy kazdateczke aktowa oznaczyc sygnatua achiwalna skladajaca sie z numeu spisu zdawczoodbioczego lamanego pzez nume pozycji w tym spisie. lo.achiwum powadzi dwa zbioy spisów zdawczo-odbioczych: a) zbió - w ukladzie naastajacym zgodnie z wykazem spisów zdawczoodbioczych, b) zbió - w podziale na poszczególne komóki oganizacyjne..- 8 Kozystanie z mateialów znajdujacych sie w achiwum zakladowym.udostepnianie akt moze odbywac sie w miejscu w achiwum zakladowym lub poza lokalem achiwum - wypozyczanie. 2. Akta moga byc wykozystane w celach sluzbowych lub naukowobadawczych. 3. Udostepnianie odbywa sie na podstawie katy udostepniania - (zalacznik N 4) i tylko na czas okeslony. Wyszukiwaniem, udostepnianiem lub wypozyczaniem zajmuje sie wylacznie pacownik achiwum zakladowego. W miejsce wypozyczonych akt wklada sie zakladke z sygnatua wypozyczonych akt. 4. Udostepnianie akt dla celów naukowo - badawczych odbywa sie wylacznie w lokalu achiwum i wymaga pisemnej zgody Staosty. 5. Wypozyczanie akt dla celów naukowo- badawczych poza teen achiwum zakladowego odbywa sie tylko w uzasadnionych wypadkach, na podstawie pisemnej zgody Staosty. 6. Kozystajacy z zasobów achiwum zakladowego pzyjmuje na siebie o,dpowiedzialnoscza mateialy, z któych kozysta oaz za teminowy ich zwot. 7

8 . 7. Zabania sie w szczególnosci: a) wyjmowania pism i dokumentów z udostepnionych lub wypazyczanych akt, b) nanaszenia na tych dakumentachjakichkolwiek zapisów lub znaków, c) niszczenia dakumentów. 8. Wypozyczajac akta pacownik achiwum zakladawego spawdza ich stan. Tak samo postepuje pzy ich zwacie da achiwum zakladawega. i, W azie stwiedzenia baków lub uszkodzen pacawnik achiwum zakladowego spazadza potokól w tzech egzemplazach podpisany pzez zwacajacega akta, jega pzelazonega i pacawnika achiwum. Jeden egzemplaz zalacza sie w miejsce zaginianych lub uszkadzonych akt, dugi dostaje kieownik komóki.oganizacyjnej,któej akta zaginely lub zostaly uszkodzone, a tzeci pzechowuje sie waddzielnej teczce w achiwum zakladowym. 10.W pzypadku nieaddania akt w wyznaczonym teminie, pacawnik achiwum infamuje a tym fakcie kieownika kamóki.oganizacyjnej, któej pacownik kozystal z akt. Gdy mimo tega akta nie zastana zwócane nalezy zawiadomic Staaste. 9! Wydzielanie i pzekazywanie mateialów achiwalnych (kategoii "A") do achiwum panstwowego. 1. W dugim pólaczu kazdego oku pacownik powadzacy achiwum zakladowe dakanuje pzegladu i wydzielania akt. ", 2. Pl'Zezwydzielenie ozumie sie wylaczenie mateialów achiwalnych (kategoii na")-podlegajacych pzekazaniu da wlasciwego achiwum Panstwowego. ( 3. Wydzielanie mateialów odbywa sie komisyjnie. W sklad komisji wchadza: pzedstawiciel komóki oganizacyjnej, któej akta beda wydzielane, pacownik achiwum zakladowego oaz pzewadniczacy wyznaczony pzez. Staoste. i! l--,

9 Komisja nie moze zmienic kwalifikacji mateialów achiwalnych (kategoii "A"). 5. Mateialy achiwalne pzekazuje sie do wlasciwego achiwum panstwowego nie pózniej niz po uplywie 25 lat ich pzechowywania, na podstawie spisów zdawczo - odbioczych. Spozadza sie je w 4 egzemplazach, oaz w fomie elektonicznej. Tzy egzemplaze waz z nosnikiem elektonicznym pzeznaczone sa dla wlasciwego achiwum panstwowego.,fi 6. Mateialy achiwalne (kategoii "A") pzekazywane do wlasciwego achiwum panstwowego powinny byc upozadkowane, a w szczególnosci nalezy ulozyc akta wewnatz teczek, opisac je, nadac im wlasciwy uklad; spozadzic ewidencje oaz technicznie zabezpieczyc. 7. Mateialy achiwalne stanowiace dokumentacje techniczna, statystyczna, geologiczna, katogaficzna i geodezyjna, fotogaficzna i fonogaficzna oaz utwalona na innych nosnikach nalezy upozadkowac i pzygotowac do pzekazania w sposób uzgodniony z dyektoem wlasciwego achiwum panstwowego. 8. Do spisów zdawczo - odbioczych mateialów achiwalnych pzekazywanychdo wlasciwegoachiwumpanstwowegonalezy dolaczyc wykazakt, notatke o dzialalnoscstaostwaijego schemat oganizacyjny. 9. Koszty zwiazane z pzekazaniem mateialów achiwalnych do wlasciwego achiwum panstwowego ponosi Staostwo. 10 Wydzielanie i pzeznaczenie dokumentacji nieachiwalnej (kategoii "B") na makulatu'e 1. W dugim póloczu kazdego oku pacownik powadzacy achiwum zakladowe dokonuje pzegladu i wydzielenia akt zgomadzonych w achiwum zakladowym. 2. Pzez \\'Ydzielenie nalezy ozumiec: 9

10 a) wylaczeniedokumentacjikategoiiubeul podlegajacych w danym oku ekspetyzie tzn. zniszczeniu; dla niej innego okesu pzechowywania, b) wylacznie dokumentacji nieachiwalnej, któej okes pzechowywania uplynal. 3. Wydzielania akt dokonuje pacownik achiwum. 4. Akceptacji dokumentacji juz wywiezionej dokonuje komisja, w któej sklad wchodza: pzelozony pacownika achiwum zakladowego, pzedstawiciel komóki oganizacyjnej, któej akta beda wydzielane oaz pacownik achiwum zakladowego. 5. Komisja ma pawo pzekwalifikowac dokumentacje nieachiwalna (kategoii ub") do kategoii "Au. Ma takze pawo pzedluzyc lub skócic okes pzechowywania dokumentacji kategoii "Bn za zgoda wlasciwego achiwum panstwowego. 6. Jeden egzemplaz potokolu oceny dokumentacji waz z jej spisem nalezy pzeslac do wlasciwego achiwum panstwowego w celu uzyskania zgody na dokonanie zniszczenia dokumentacji. 7. Po uzyskaniu zgody wlasciwego achiwum panstwowego dokumentacja pzeznaczona na makulatue powinna byc dopowadzona do stanu nieuzywalnosci. W spisach zdawczo- odbioczych dokonuje sie stosownej adnotacji. 11 Kontola achiwum zakladowego l. Pawo kontoli achiwum zakladowego maja osoby legitymujace sie upowaznieniem do pzepowadzania kontoli tj. osoby upowaznione pzez Staoste i pzedstawiciele wlasciwego achiwum panstwowego. - 10

11 .. 12 Postepowanie z aktami w pzypadku likwidacji komóki oganizacyjnej lub Staostwa. 1. W pzypadku likwidacji komóki oganizacyjnej, dokumentacje pozostajaca w stanie upozadkowanym pzekazuje sie na podstawie spisów zdawczo - odbioczych do achiwum zakladowego, chyba, ze zadania likwidowanej komóki oganizacyjnej pzejmuje inna komóka oganizacyjna a pzejmowane akta beda potzebne do jej dzialania. 2. W pzypadku likwidacji Staostwa tyb postepowania z dokumentacja okesla Rozpozadzenie Minista Kultuy z dnia 16 wzesnia w spawie postepowania z dokumentacja, zasad jej klasyfikowania i - kwalifikowania oaz zasad o tybie pzekazywania mateialów achiwalnych do achiwów panstwowych (Dz. U. z N 167, poz. 1375). 13 Postepowanie z aktami w jednostkach podleglych Wjednostkach podleglych Staostwa funkcjonuja skladnice akt na zasadach analogicznych jak achiwum zakladowe. 14 Pzepisy koncowe -- W spawach nieuegulowanych niniejsza instukcja maja zastosowanie ogólnie obowiazujace pzepisy. S T A R,~~k~~ POWk)tf~~..'s~~;~~:b~:~~:?~!:i.. 11 :... V',"'==".""~w"w.-,,,"", -- -.J

12 . a Zalacznik N 1 "dci>nstuk~jl~ffcj Znak akt - (symbol komóki eg. i znak klasyfikacyjny wedlug zeczowego wykazu akt) Nazwa jednostki oganizacyjnej Kategoia achiwalna Nazwa komóki oganizacyjnej TYTUL TECZK (nazwa hasla klasyfikacyjnego wedlug zeczowego wykazu akt) Daty kancowe akt Sygnatua akt --, ~.'- ---, ~ J

13 ... " Zalacznik N 2 do nstukcji Achiwalnej Spis zdawczo - odbioczy akt n..., l Nazwa zakladu pacy i kom6~ oganizacyjnej Data Lp. Daty skajne Kategoia Liczba Miejsce miszcz.enia Znak Tytul teczki lub tomu od-do akt teczek pzechowywania lub teczki 1999 akt pzekazania w achiwum do achiwum oanstwowego l , '. <~"... x " -o..o.m.o"..4 o ;...., ".. " o...~......~...,,- ~. )zeka.zujacy ak"ta Kieownik komóki oganizacyjnej PzyJmujttcyakta 1od7.iskMazowiecki....

14 .. Zalaoznik N 3 do nstukcji achiwalnej WYKAZ SPSÓW ZDWACZO - ODBORCLYCH ""--','" Data Nazwa komókipzekazujacejakta Liczba Liczba Uwagi pzyjecia akt pozycji teczek tja". V'. \. --.,.,.~,~, fi.~ --- j

15 Zalacznik N 4 do nstukcji Achiwalnej ".."..~. "to.".."... pieczatkakomóki oganizacyjnej KARTA UDOSTEPNANAAKT NR... Data Temin zwotu akt Posze o udostepnienie ak""!powstalych w komóce oganizacyjnej "... z lat o znakach... Upowuniam ~okozystaniaz nichpaniapana :.....,.,".....""... (podpis dyektoa komóki oganizacyjnej) Zezwalamna udostepnieniew/w akt... (data i podpis) wypelnia achiwum zakladowe Potwiedzamodbió wymienionychwyzej akt- tomów kat... "" " '... (data) (podpis) Adnotacjeo zwocie akt: "..:.",... "".~"..~. M..~ M M..~..,... '..~"' ~ li"..".....lo ol...."....., ".."......"..... " "... "..."."",... :: Akta zwócono data ' ".... ~ ~~ _~....~ ~ ;.. (podpisoddajacego) (podpis odbieajacego) :--l

16 Zalacznik N S do nstukcji Achiwalnej..."'..'"' ~ ".. Spis dokumentacji nieacbiwalnej(aktowej) pzeznaczonejntt makulatue lub zniszczenie Lp. N i Lp spisu Symbol Daty Liczba Uwagi zda.wczo- z zeczowego Tytulteczki skajne tomów odbioczeuo WYkazuakt l ? (" fi '..

17 Zalacznik N 6 do nstukcji-achiwalnej,.!... (nazwa i ades jednostki oganizacyjnej) Potokól oceny dokumentacji nieachiwalnej Komisja w skladzie: (uniona, nazwiska i stanowiska czlonków komisji) (.....,..." lo.. " "..." te. " lo"" ' lo,...o lo " 11 lo....o...o.o " "' ".... ~~., ~.., "".."...~,," "."."" 0:.", ~~.. ~... dokonala oceny i wydzieleniapzeznaczonejdo pzekazaniana makulatuelub zniszczenie dokumentacjinieachiwalnejw ilosci mb j stwiedzila.,ze stanowi ona do~mentacje nieacbiwalnaniepzydatnado celów paktycznychjednostki oganizacyjnej. oaz. ze uplynelyteminyjej pzechowywaniaokeslone w jednolityntzeczowym wykazie akt lub kwalifikatozedokumentacjitechnicznej. Pzewodniczacy Komisji " Czlonkowie Komisji " ",... "......"...J..".'"~...l Zalaczniki kat spisu pozycji spisu Akceptuje t. "... t "... t,.. t., ~.." " (Staosta)

18 , '' Zalacznik N 7 do nstukcji Achiwalnej (pi~ostki-oganizacyjnej pzekazujacejmateialyachiwalne) Godzisk Mazowiecki. dnia... Spis zdawczo - odbioczy N... mateialów achiwalnych (i.~-;;~'k~~ó~ki. ~;~~~~~j).... pzekazywanychdo AchiwumPanstwowegow... Lp. Znak teczki Tytul teczki Daty skaje llosc Uwagi (... (symbol (haslo klasyfikacyjne z zeczowego ston klasyfikacyjny wykazu akt) z zeczowego od do wykazuakt) " t " "' "'.. "'" **.. Oj>i'Ol,.","''fi.,,""*.*...".,p"''-' ".. '0 «to.. «"'... (podpis odbieajacego) (podpis pzekazujacego)

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nowy Sącz 2006 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. I N S T R U K C J A K A N C E L A R Y J N A OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI 1 S p i s t r e

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników.

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. REGULAMIN NADLESNICTWA PRACY UJSOLY I 1. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. 2. Postanowienia regulaminu pracy obowiazuja

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Użytkownika

Przewodnik Użytkownika Pzewodnik Użytkownika Szanowni Państwo, dziękujemy za wybanie poduktu Full Sevice Leasing w Mecedes-Benz Leasing Polska (MBLP). Jesteśmy do Państwa dyspozycji pzez czas twania umowy. Pagnąc zapewnić Państwu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 ZRZĄDZENIE Nr 21 MINISTR DMINISTRCJI I CYFRYZCJI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Kraków 2013 strona 1 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II PRZYJMOWANIE I OBIEG KORESPONDENCJI... 7 ROZDZIAŁ III SYSTEM KANCELARYJNY.

Bardziej szczegółowo

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365)

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) wersje oczekujace: 2013-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2013-01-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2012-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 brzm ienie od 2012-01-01 do 2012-10-01 Prawo

Bardziej szczegółowo

c) Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny.

c) Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ponizszy Regulamin okresla zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym goclever.pl dzialajacym pod adresem:www.sklep.goclever.pl. Uzyte w regulaminie terminy oznaczaja:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DINNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 R Ą D N I N R 2 0 M I N I S T R S P R W G R N I C N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR.I2005 DYIU:KTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W SLA WKOWIE

ZARZADZENIE NR.I2005 DYIU:KTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W SLA WKOWIE MIEJSKIE PRZEDSZ, '.',;L,t ul. gen. WI Sikorskie9u 1C 41-260 SLAWKOW REGON 2715137~':: 2.J ZARZADZENIE NR.I2005 DYIU:KTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W SLA WKOWIE Z DNIA 20.f2.2005 W sprawie Zakladowego RegJllamiou

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r. Dz.U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich Nr ewidencyjny: - 0 1 / 0 Umowa o swiadczenie uslug brokerskich zawarta pomiedzy Domem Maklerskim Fio o.c.p., a.s., ICO 35 960 990, 811 06 Bratislava, Kollárovo námestie 15, zapisanym w rejestrze handlowym

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC FUNDUSZU SPÓJNOSCI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Instytucja Zarzadzajaca Funduszem Spójnosci Czerwiec 2005 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH PRACY BIUROWEJ

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH PRACY BIUROWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH PRACY BIUROWEJ POZNAŃ 2012 Strona 2 z 25 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Podstawowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r.

Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r. Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r. Dotyczy: Instrukcji Kancelaryjnej w IFJ PAN Działając na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo