Instrukcja stanowiskowa BHP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja stanowiskowa BHP"

Transkrypt

1 str. 1 z 16 I TRANSPORT SAMOCHODOWY 1. Uwagi ogólne 1.1 Postanowienia instrukcji w zakresie transportu samochodowego jak i transportu ręcznego dotyczą wszystkich kierowców w MPO Łódź, oraz osób pełniących bezpośredni nadzór nad ich pracą z racji prowadzonych szkoleń stanowiskowych. 1.2 Każdy pracownik wymieniony w pkt.1.1 przed dopuszczeniem do pracy powinien być zaznajomiony z zapisami niniejszej instrukcji. 1.3 Eksploatowane w zakładzie pojazdy mechaniczne powinny być wyposażone w dokumentację techniczno-ruchową, zawierającą dane dotyczące warunków eksploatacji, terminów okresowych kontroli i remontów oraz instrukcję obsługi i konserwacji pojazdów. 1.4 Pojazdy mechaniczne w okresie przerw eksploatacyjnych powinny znajdować się w wyznaczonych, oznakowanych miejscach np. w przypadku Zakładu Produkcyjnego w Łodzi jest to plac przed garażami MPO 1.5 Pracę kierowcy może wykonywać osoba, która: a) ukończyła 18 lat, b) ma dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim w tym - orzeczenie lekarskie (bez wskazania pracodawcy); - zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy wstępne lub okresowe; - orzeczenie psychologiczne (bez wskazania pracodawcy), c) posiada prawo jazdy potwierdzające nabycie kwalifikacji w zawodzie kierowcy, d) opanowała znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż, instrukcji eksploatacji samochodu i zasad ruchu na drogach publicznych i wewnątrz zakładu, potwierdzoną w czasie instruktażu

2 str. 2 z 16 stanowiskowego prowadzonego w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp, e) zaświadczenie z kursu w zakresie przewozu rzeczy, f) zaświadczenie poświadczające spełnienie wymagań określonych w ustawie o transporcie drogowym wystawione przez Pracodawcę. g) w przypadku kierowania pojazdem samochodowym przewożącym materiały niebezpieczne uprawniony jest kierowca, który: - ma co najmniej 2 lata praktyki zawodowej w kierowaniu danym rodzajem pojazdu; - oznacza się sumiennością i dokładnością w pracy; - został specjalnie przeszkolony w zakresie warunków przewozu materiału niebezpiecznego określonej klasy, postępowania w razie zagrożenia innych uczestników ruchu powstałego w związku z przewozem materiału niebezpiecznego a także znajomością odpowiednich przepisów. - ma zaświadczenie z odbytego kursu dokształcającego z wpisaną klasą niebezpieczeństwa materiałów, które uprawniony przewozi 1.6 Na wyposażeniu samochodu standardowo powinno się znajdować: a) komplet narzędzi do dokonywania awaryjnej naprawy pojazdu b) apteczka pierwszej pomocy, umieszczona w kabinie kierowcy c) co najmniej jeden klin do podkładania pod koła o wymiarach odpowiadających masie pojazdu i średnicy kół, dotyczy to również przyczepy d) gaśnica o zawartości środka gaśniczego 6 kg, e) trójkąt do ustawiania na drodze przeznaczony do ostrzegania o unieruchomieniu pojazdu, f) koło zapasowe. g) w przypadku przewożenia materiałów niebezpiecznych dodatkowo:

3 str. 3 z 16 - dwie przenośne lampy o przerywanym świetle barwy pomarańczowej, widocznym z odległości co najmniej 150 m; źródło zasilania lamp powinno być niezależne od instalacji samochodu a ich użycie nie powinno powodować niebezpieczeństwa zapalania się ładunku; - oznakowanie pojazdu w zależności od rodzaju materiału niebezpiecznego; - dwa egzemplarze instrukcji bezpieczeństwa określającej sposób postępowania w razie zagrożenia, jakie może powstać w czasie przewozu; - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu dopuszczającym do przewozu materiałów niebezpiecznych; - dwie gaśnice jedną o zawartości 1,5 kg środka gaśniczego do gaszenia silnika, drugą 6 kg środka gaśniczego do gaszenia przewożonego materiału. 1.7 Kierowca samochodu powinien obowiązkowo znać przeznaczenie samochodu, jego zasady funkcjonowania, instrukcję obsługi (DTR) oraz zasady bezpiecznej pracy. 1.8 Każdy samochód powinien mieć oznaczoną nośność. 2.1 Czynności przed uruchomieniem samochodu 2.1 Do ruchu dopuszczony może być samochód sprawny technicznie 2.2 Przed uruchomieniem samochodu należy sprawdzić: a) poziom oleju w silniku i poziom płynu hamulcowego. b) stan chłodnicy i poziom płynu w układzie chłodzenia oraz stan pasków klinowych, c) stan kloszy oświetlenia i kierunkowskazów

4 str. 4 z 16 d) stan silnika, przekładni, układu hydraulicznego i szczelność instalacji paliwowej (czy nie ma wycieków), e) stan kół i opon oraz ciśnienie w ogumieniu. 2.3 Po włączeniu silnika należy sprawdzić: a) działanie sygnału dźwiękowego, przyrządów pomiarowych i lampek kontrolnych b) działanie przekładni i sprzęgła, c) sprawność hamulca głównego i ręcznego, d) działanie układu kierowniczego 2.4 O wszelkich uszkodzeniach lub niewłaściwej pracy silnika należy niezwłocznie informować przełożonego. Należy przerwać pracę i nie rozpoczynać jej do momentu usunięcia stwierdzonych niedociągnięć (usterek). 3.1 Podstawowe zasady i sposoby bezpiecznej pracy 3.1 Należy bezwzględnie przestrzegać ogólnych przepisów ruchu drogowego, oznakowań oraz dozwolonych prędkości jazdy na drogach publicznych i terenie zakładu. Na terenach zakładów należy poruszać się tylko po wyznaczonych drogach transportowych. Maksymalna prędkość jazdy dla pojazdów samochodowych po terenie danego zakładu wynosi 30 km/h chyba, że wewnętrzne przepisy stanowią inaczej. 3.2 Kierowca ma obowiązek ostrzegania sygnałem dźwiękowym w razie pojawienia się osoby na trasie przejazdu samochodu. 3.3 Podczas załadunku lub rozładunku towaru kierowca zobowiązany jest do: a) po wyjściu z kabiny samochodowej poruszać się po terenie danego zakładu

5 str. 5 z 16 w kamizelce odblaskowej, również w przypadku awarii na drodze, b) podłożyć pod koła samochodu minimum jeden klin i zaciągnąć hamulec ręczny, c) pilnować prawidłowego rozmieszczenia towaru w skrzyni ładunkowej, d) sprawdzać stan zapakowania towaru (np ofoliowania lub otaśmowania palet.). 3.4 Zasady rozmieszczania ładunków w skrzyni ładunkowej samochodu: a) nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia przewidzianego dla samochodu, b) ładunek nie powinien wystawać poza obręb skrzyni ładunkowej, c) obciążenie skrzyni ładunkowej powinno być równomierne, d) ładunek należy odpowiednio zabezpieczyć przed przemieszczaniem się podczas jazdy, e) klamry oraz pasy zabezpieczające towar powinny być atestowane z aktualną datą ważności. 3.5 W czasie jazdy samochodem z ładunkiem należy: a) zachować odpowiednią prędkość, szczególnie na zakrętach, b) unikać gwałtownego hamowania, ruszania lub skręcania, 3.6 Na postojach należy zabezpieczyć samochód przed możliwością uruchomienia przez osoby nieupoważnione. 3.7 W czasie eksploatacji samochodu i wykonywania prac transportowych kierowca jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych przepisów ruchu drogowego oraz stosowania zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. W czasie kierowania samochodem na terenie zakładu kierowca ma obowiązek dostosowania się do oznakowań na drogach wewnątrzzakładowych. 3.8 Podstawowymi wymogami zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze

6 str. 6 z 16 samochodów ciężarowych i dostawczych są: a) dobry stan techniczny samochodu, potwierdzony aktualnymi badaniami stanu technicznego samochodu, b) dobry stan techniczny nawierzchni po której poruszają się samochody, c) właściwy stan zdrowia i odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz przeszkolenie w dziedzinie bhp kierowcy samochodu. 3.9 W przypadkach awaryjnych wykluczających usunięcie awarii przez kierowcę na drodze należy: a) zawiadomić mechanika zakładowego, który może kierowcy udzielić porad przez telefon, b) powiadomić przełożonego o tym fakcie, który może wysłać na miejsce awarii mechanika zakładowego lub w przypadku ciągników siodłowych może podjąć decyzję o wysłaniu zastępczego ciągnika siodłowego. Podczas nieobecności przełożonego decyzję podejmuje Prezes MPO Łódź Sp. z.o.o. c) zgłosić konieczność holowania samochodu do warsztatu naprawczego lub miejsca jego postoju. 4. Czynności zabronione 4.1 W razie stwierdzenia, że nie są zachowane warunki bezpiecznej eksploatacji samochodu, kierowcy mają prawo natychmiastowego wstrzymania eksploatacji samochodu. Kierowca zgłasza fakt i przyczyny przerwania eksploatacji swojemu przełożonemu. 4.2 Kierowcy samochodu zabrania się: a) jazdy na terenie zakładu z prędkością większą niż 30 km/h, b) pozostawiania samochodu w miejscach niedozwolonych, tarasujących drogi lub utrudniających dostęp do wjazdów, gaśnic, tablic rozdzielczych

7 str. 7 z 16 prądu itp., c) używania samochodu do pchania lub holowania innych pojazdów, d) uruchamiania silnika samochodu i wykonywania jakichkolwiek czynności z tym związanych przed zajęciem miejsca przeznaczonego dla kierowcy oraz w przypadku braku wolnej przestrzeni wokół samochodu, e) udostępniania samochodu osobom postronnym. f) przytrzymywać towar, kiedy w danej chwili prowadzony jest załadunek lub rozładunek za pomocą wózka z napędem silnikowym 4.3 Wykonywania napraw nieodpowiednimi lub niesprawnymi narzędziami,...5. Czynności do wykonania po zakończeniu pracy 5.1 Sprawdzić poprawność załadunku towaru na samochodzie 5.2 Sprawdzić skrzynie ładunkową po rozładunku (podłoga, drewniane poprzeczki, plandekę), czy nie ma uszkodzeń 5.3 Sprawdzić stan techniczny użytych wózków ręcznych i ustawić je w wyznaczonym miejscu. 5.4 Każdorazowo po zakończeniu prac rozładunkowych przeprowadzić prace porządkowe w skrzyni ładunkowej. 5.5 W okresie przerwy eksploatacyjnej samochód należy zaparkować w wyznaczonym miejscu i zabezpieczyć przed osobami trzecimi II. TRANSPORT RĘCZNY 1. Uwagi ogólne 1.1 Ręczne prace transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania

8 str. 8 z 16 przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie. 1.2 Praca dorywcza to ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę. 1.3 Sprzęt pomocniczy to środki mające na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienie wykonywania ręcznych prac transportowych (np. pasy, liny, łańcuchy, chwytaki, uchwyty, nosze, kosze, ręczne wciągarki, krążki i wielokrążki, taczki i wózki, itp.). 1.4 Do ręcznych prac transportowych można dopuścić pracownika, który: a) odbył wstępne badania lekarskie i uzyskał od uprawnionego lekarza orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, związanej z transportem ręcznym, b) został przeszkolony i zapoznany z przepisami oraz zasadami bhp dotyczącymi: - przemieszczanych przedmiotów ich masy, położenia środka ciężkości, rodzaju ewentualnie przenoszonych substancji itp.; - dopuszczalnego obciążenia roboczego stosowanych w magazynie regałów, jeżeli takie występują; - sposobu bezpiecznego i najmniej uciążliwego wykonania zadania ze wskazaniem rodzaju sprzętu pomocniczego i środków ochrony indywidualnej, które należy zastosować. 1.5 Do miejsc załadunku towaru lub rozładunku surowców i mat., powinien być zawsze dogodny dojazd dla wózków z napędem lub ręcznych np. z użyciem ręcznego podnośnika palet. 1.6 Do transportu i składowania materiałów winne być wykorzystywane w zależności od masy i wielkości wózki z napędem, wózki ręczne unoszące do palet lub ręczne zwykłe znajdujące się na wyposażeniu danego zakładu pracy.

9 str. 9 z Czynności przed rozpoczęciem wykonywania prac 2.1 Ocenić masę ciężaru, aby nie przekroczyć normatywów w dźwiganiu przenoszeniu, przewożeniu, swoich możliwości oraz czy można przenieść go zespołowo. 2.2 Ocenić czy można przy konkretnych czynnościach związanych z ręcznymi pracami transportowymi wykorzystać dostępny sprzęt pomocniczy np. wózki ręczne. 2.3 Ocenić czy sprzęt pomocniczy jest sprawny technicznie. 3. Podstawowe zasady i sposoby bezpiecznej pracy 3.1 Przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów (podnoszeniu i przenoszeniu) należy przestrzegać następujących przepisów i zasad bhp: a przemieszczane przedmioty należy trzymać jak najbliżej ciała, b należy starać się utrzymywać ciężar w rękach jak najkrócej i unikać dużej częstotliwości podnoszenia (szybkiego tempa pracy), c podczas podnoszenia należy minimalizować ruchy tułowia (pochylenia, skłony, skręcenia), d należy unikać podnoszenia obiektów dużych, wykraczających swoim kształtem poza zasięg rąk i ograniczających widzenie oraz obiektów z przemieszczającym się środkiem ciężkości, e ciężary należy przenosić na opuszczonych rękach,

10 str. 10 z 16 f powierzchnie, po których przedmioty są przemieszczane ręcznie powinny być równe, stabilne i nieśliskie, g opakowania przedmiotów przemieszczanych ręcznie powinny być odpowiednio wytrzymałe i nie powinny posiadać ostrych krawędzi jeżeli kształt lub rozmiar opakowania utrudnia albo uniemożliwia bezpieczne ich przemieszczanie, opakowanie takie powinno być wyposażone w odpowiednie uchwyty, h ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający powstawaniu urazów, i sposób rozmieszczenia przedmiotów w opakowaniach powinien zapewniać ich stabilność podczas przemieszczania,

11 str. 11 z 16 Obrazowe zasady i normy do zapamiętania

12 str. 12 z Podstawowe normy dźwigania ciężarów:

13 str. 13 z 16 a) podczas wykonywanych ręcznych prac transportowych obowiązują następujące wartości dopuszczalne mas przedmiotów (w kg): Rodzaj pracy Mężczyźni Kobiety Stała Dorywcza b) masa przedmiotu przenoszonego przez pracownika używającego drabiny nie może przekraczać 10 kg; Niedopuszczalne jest stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu, c) dopuszczalne jest ręczne przetaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (np. beczek, rur o dużych średnicach) przy spełnieniu następujących wymagań: - masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym nie może przekraczać 300 kg na jednego pracownika; - masa ręcznie wtaczanych przedmiotów na pochylnie przez jednego pracownika nie może przekraczać 50 kg, d) przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem że na jednego pracownika przypada masa nie przekraczająca: - 25 kg przy pracy stałej; - 42 kg przy pracy dorywczej, e) przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić: - dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku; - nadzór pracownika doświadczonego w zakresie ręcznych prac transportowych, wyznaczonego w tym celu przez przełożonego pracowników;

14 str. 14 z 16 - odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego, 3.3 Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków a) dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie może przekraczać 450 kg dla mężczyzny i 80 kg dla kobiety (łącznie z masą wózka), - dla mężczyzn - dla kobiet 350 kg na wózku 2 - kołowym 450 kg na wózku 3 lub 4 - kołowym 80 kg na wózku 2, 3, i 4 - kołowym b) przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochylniach o nachyleniu większym niż 5 %, masa ładunku (łącznie z masą wózka) nie może przekraczać 350 kg, c) sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania, d) przewożony ładunek powinien być zabezpieczony, w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniami zsypywaniem się ze środka transportu, e) nawierzchnia, po której następuje przemieszczanie, musi mieć dobry stan techniczny i być właściwie oznakowana, f) przedmioty przewożone za pomocą wózków ręcznych ( za wyjątkiem wózków do przewożenia palet )nie powinny wystawać poza obrys wózka i przysłaniać pola widzenia g) teren pracy musi być odpowiednio oświetlony (średnio 150 lx) i oznakowany niezbędnymi tablicami informacyjnymi,

15 str. 15 z Użytkowanie drabin: a) podczas wypinania i odsłaniania plandeki samochodu, usuwania z kabiny ciągnika i plandeki naczepy gałęzi i nieczystości, może być wykorzystana drabina b) prace wykonywane na wysokości powyżej 1 metra nad poziomem podłogi, ziemi - przy pomocy drabin zalicza się do prac wykonywanych na wysokości i są pracami szczególnie niebezpiecznymi. c) nie zaliczamy do pracy na wysokości, prac wykonywanych na powierzchni osłoniętej pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m lub powierzchni wyposażonej w inne stałe urządzenia czy konstrukcje chroniące przed upadkiem. d) pracownicy wykorzystujący w trakcie swej pracy drabiny muszą posiadać orzeczenia lekarskie z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości od 1 do 3 m. e) drabina musi być stabilna i zabezpieczona przed rozsunięciem lub poślizgiem, drabina przystawna powinna wystawać co najmniej 0,75 m ponad powierzchnię na którą prowadzi a jej kąt nachylenia powinien się zawierać pomiędzy 65 0 a 75 0, f) pamiętać aby przed każdorazową pracą na wysokości powyżej 2 m sprawdzić stan techniczny konstrukcji, stabilność i zabezpieczenie drabiny. 4. Czynności zabronione 4.1 Dźwiganie i przenoszenie przez jednego pracownika ciężarów o masie większej niż 30 kg przy pracy stałej i 50 kg przy pracy dorywczej. 4.2 Ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość

16 str. 16 z 16 powyżej 4 m lub na odległość 25 m mimo, ze jest to praca dorywcza. 4.3 Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, jeżeli stwarza to zagrożenie wypadkowe. 4.4 Przenoszenie przez jednego pracownika materiałów ciekłych, gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg. 4.5 Przenoszenie balonów z kwasami lub innymi cieczami żrącymi na plecach lub przed sobą. 4.6 Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg. 4.7 Ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach i taczkach po pochylniach o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m. 4.8 Przenoszenie i przetaczanie przedmiotów po pochylniach nie związanych w sposób stały z konstrukcją budynku, o kącie nachylenia ponad 15 o, oraz przenoszenie po schodach o kącie nachylenia 60 o. 4.9 Przy transporcie ręcznym nie wolno zatrudniać osób, których stan zdrowia nie pozwala na tego rodzaju pracę, w szczególności dotyczy to osób głuchych, o słabym wzroku, umysłowo upośledzonych, o poważnych schorzeniach serca i cierpiących na przepuklinę Przy stosowaniu drabin nie wolno: a) używać drabin uszkodzonych lub do przenoszenia stałego ciężaru powyżej 10 kg, b) stosować drabiny niezgodnie z jej przeznaczeniem np. używanie drabiny rozstawnej jako drabiny przystawnej lub ustawiać ją na niestabilnym podłożu, c) opierać drabiny o śliskie przedmioty oraz stawiać drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeśli nie są one zamknięte na klucz od strony drabiny. Nie wolno ustawiać drabiny bezpośrednio przy maszynach, urządzeniach z zagrożeniem dla użytkownika,

17 str. 17 z 16 d) wchodzić i schodzić z drabiny, plecami do niej oraz nie wolno przenosić drabiny o długości większej niż 4m tylko przez 1 osobę, e) pracować na drabinie w obuwiu nie posiadającym opięcia całej stopy (np.: klapki). Opracował; dnia r Zatwierdził; dnia r

Poznań, 9 stycznia 2014 roku DOP-0212-6/2014

Poznań, 9 stycznia 2014 roku DOP-0212-6/2014 DOP-0212-6/2014 Poznań, 9 stycznia 2014 roku Zarządzenie nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 9 stycznia 2014 roku w sprawie instrukcji BHP przy ręcznych pracach transportowych Na

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

(Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 i Nr 82, poz. 930, z 2009

Bardziej szczegółowo

ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny

ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne. 3) dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów,

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne. 3) dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów, brzmienie od 2009-04-22 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 26, poz. 313)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych

Szkolenie okresowe - OSP. Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych 1 Definicje Szkolenie okresowe - OSP Prawne definicje pojęć Maszyna są to wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Ręczne prace transportowe

Ręczne prace transportowe KONFERENCJA Nowoczesna Służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy Warszawa, 18.06.2015 r. Ręczne prace transportowe mgr inż. Krzysztof Zamajtys Główny specjalista ds. bhp Inspektor ds. ppoż.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH

INSTRUKCJA BHP PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH INSTRUKCJA BHP PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY TRANSPORCIE RĘCZNYM. Ocena ryzyka zawodowego przy transporcie ręcznym

INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY TRANSPORCIE RĘCZNYM. Ocena ryzyka zawodowego przy transporcie ręcznym 1 z 25 INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY TRANSPORCIE RĘCZNYM Ocena ryzyka zawodowego przy transporcie ręcznym Opracował: Sprawdził: Piotr Janczewski Kierownik Biura BHP Imię i nazwisko Data

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA na czas budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 76 Wilga - Łuków od km w km 8+456,00 10+304,50 str.l działka nr 125/1 w m. Stoczek, gmina Garwolin, woj.mazowieckie

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych 1 Jednostka jest obowiązana utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz teren i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2012

Zarządzenie Nr 108/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2012 Zarządzenie Nr 108/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2012 w sprawie wprowadzenia i przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w życie "Instrukcję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ręcznych Prac Transportowych".

Wprowadzam w życie Instrukcję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ręcznych Prac Transportowych. ZARZĄDZENIE NR.iAi./10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 10-09-2010 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy ręcznych prac transportowych". W oparciu o Kodeks

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM WEWNĄTRZZAKŁADOWYM. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 90

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM WEWNĄTRZZAKŁADOWYM. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 90 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 90 Transport wewnątrzzakładowy Transport jest to zespół czynności organizacyjno technicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR J3-.I2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC z dnia19. kwietnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR J3-.I2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC z dnia19. kwietnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR J3-.I2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC z dnia19. kwietnia 2016 roku w sprawie instrukcji oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wykonywania ręcznych prac

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy dla kierowcy TIR-a

Instruktaż stanowiskowy dla kierowcy TIR-a Instruktaż stanowiskowy dla kierowcy TIR-a Może się wydawać, że do rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowcy wystarczy przedstawić prawo jazdy odpowiedniej kategorii i przystępuje się do pracy. Takie przekonanie

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

BLACHARZ SAMOCHODOWY MECHANIK SAMOCHODOWY

BLACHARZ SAMOCHODOWY MECHANIK SAMOCHODOWY Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy BLACHARZ SAMOCHODOWY MECHANIK SAMOCHODOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego na budowie Inspektorzy prowadzący: Dariusz Kwiatkowski, Marek Kamiński Podstawy prawne: - Ustawa o dozorze technicznym

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu Załącznik do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. (poz. 1367) Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu WYKONYWANIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z TYM PRZEWOZEM 1.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny Pojęcie dobrych praktyk w magazynie jest terminem, który należy rozumieć dwojako. Ze względu na funkcję

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. poz. 655, Załącznik nr 1

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. poz. 655, Załącznik nr 1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. poz. 655, Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA LSTY KONTROLNEJ W PRZEWOZE DROGOWYM TOWARÓW NEBEZPECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia stanowi realizację upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu Wysokość kary w złotych

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu Wysokość kary w złotych Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu Wysokość kary w złotych WYKONYWANIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z TYM PRZEWOZEM drogowy kolejowy żeglugą śródlądową 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy Wypadek przy pracy to: Zdarzenie nagłe, Wywołane przyczyną zewnętrzną, Powodujące uraz lub śmierć, Pozostające w związku z wykonywaną

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Bezpiecznej pracy w magazynie

Konkurs Bezpiecznej pracy w magazynie Pieczęć firmowa Konkurs Bezpiecznej pracy w magazynie Organizowany przez Portal Log4.pl, z udziałem merytorycznych partnerów instytucji działających w obszarach bezpieczeństwa pracy, Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Centrum Edukacji Nova w Sosnowcu Rozkład materiału: Techniczne Bezpieczeństwo Pracy Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Semestr I, w roku szkolnym 2016 Numer programu inż. Grzegorz Guździk Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Określenie zasad bezpieczeństwa pobytu na Placu Surowca Drzewnego Kronopol dla kierowców firm transportujących surowiec drzewny.

Określenie zasad bezpieczeństwa pobytu na Placu Surowca Drzewnego Kronopol dla kierowców firm transportujących surowiec drzewny. Strona : 1 Stron : 5 1 Cel Określenie zasad bezpieczeństwa pobytu na Placu Surowca Drzewnego Kronopol dla kierowców firm transportujących surowiec. 2 Odpowiedzialność 2.1 Instrukcja obowiązuje wszystkich

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, PRZEDMIOTÓW JEGO WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY. WYKŁADOWCY Tel. (012)35-06-444. Biuro czynne 9.00-18.00 2010-03-24 22:55

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY. WYKŁADOWCY Tel. (012)35-06-444. Biuro czynne 9.00-18.00 2010-03-24 22:55 KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY WYKŁADOWCY Tel. (012)35-06-444 Biuro czynne 9.00-18.00 2010-03-24 22:55 PODSTAWA PRAWNA: Podstawę prawną prowadzenia kursów dokształcających

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

OPERATOR MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH

OPERATOR MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH (spycharki, ładowarki, koparki) pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

PRACE MURARSKIE. Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości. Planowanie i organizowanie prac w sposób minimalizujący ryzyko

PRACE MURARSKIE. Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości. Planowanie i organizowanie prac w sposób minimalizujący ryzyko PRACE MURARSKIE Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości 2. Upadek z wysokości 3. Przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas transportu ręcznego materiałów 4. Uderzenie, przygniecenie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PORUSZANIA SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU PRACY. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 23

ZASADY PORUSZANIA SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU PRACY. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 23 ZASADY PORUSZANIA SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 23 Podział dróg na terenie zakładu drogi na terenie zakładu pracy drogi komunikacyjne i transportowe drogi

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY BUDYNKU POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYSTOSOWANIEM NA POTRZEBY SOCJALNE ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA DZ. NR 78/1, OBR.

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki pt. autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. Spis treści. Wstęp 9

Spis treści do książki pt. autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. Spis treści. Wstęp 9 Spis treści do książki pt. "URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE Suwnice Praktyczny poradnik do szkoleń" autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski Spis treści Spis treści Wstęp 9 1. Podstawowe wiadomości o dozorze

Bardziej szczegółowo

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce?

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Producent, Dealer: "TAK" - bezpieczeństwo - obowiązujące przepisy Kupujący "TO ZALEŻY" - cena O jakich kosztach mówimy Wartość dopłaty do hamulaców w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20.

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w podróży. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Bezpieczeństwo w podróży. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Bezpieczeństwo w podróży Autobus Gdzie sami możemy go sprawdzić? 2 Autobus Gdzie sami możemy go sprawdzić? 3 Autobus Możemy również powiadomić służby aby wykonały kontrolę przed podróżą. 4 Autobus Kto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 6 1.Dla stacji nadawczej: 1. Zanim samochód bezpylny wjedzie na stację nadawczą sortowni odpadów musi zatrzymać się przed bramą. 2. Dopiero na sygnał sygnalisty samochód bezpylny może wjechać

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 686 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa projektu: Obiekt: Adres: Inwestor: BUDOWA GARAŻY SAMOCHODOWYCH WOLNOSTOJĄCYCH 3-BOKSOWEGO I 4-BOKSOWEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11A W LUBANIU

Bardziej szczegółowo

UN 10. 5 200 1202, III

UN 10. 5 200 1202, III 1. Częściowe wyłączenie spod działania przepisów Załącznika B ADR, pod warunkiem zachowania określonych limitów ilościowych na jednostkę transportową 1.1.3.6 dotyczy: A) Przewozu towarów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ Egz. nr.. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ ZLECENIODAWCA: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa WYKONAWCA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Nakazy obowiązujące na terenie Terminala Paliw

Nakazy obowiązujące na terenie Terminala Paliw Załącznik nr 1 do Regulaminu Kart stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy nr OP/WWW/B/.../ /2015 na Korzystanie z Aplikacji do Przekazywania Danych Związanych z Planowaniem Odbiorów Paliw z Terminali Paliw

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 T003 550 W tej sytuacji dopuszczalna prędkość ciągnika rolniczego wynosi: A. 70 km/h Nie B. 60 km/h Nie C. 30 km/h T005 552 W tej sytuacji dopuszczalna prędkość ciągnika rolniczego z przyczepą

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 A003 490 W tej sytuacji dopuszczalna prędkość motocykla przewożącego pasażera wynosi: A. 60 km/h, bez względu na wiek pasażera Nie B. 40 km/h, jeżeli wiek pasażera nie przekracza 7 lat C. 90 km/h,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu części prawej I piętra

Projekt remontu części prawej I piętra MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. Tytuł projektu: budynku Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ Inwestor : Centrum Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Systemy kontenerowe (transport lotniczy)

Systemy kontenerowe (transport lotniczy) Systemy kontenerowe (transport lotniczy) Dane techniczne Rolkowy system przewożenia ładunku typ 1350.6,5 dla kontenerów 1350.6,5 Rolkowy system przewożenia Nośność systemu: 6,5 t Nośność pojedynczej podpory

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1 BEZPIECZEŃSTWO stan niezagrożenia lub spokoju To stan powodujący zarówno poczucie braku zagrożenia jak i jego rzeczywisty brak. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo