EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008"

Transkrypt

1 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342[04] Wersja arkusza: X 342[04]-0X-082 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Instrukcja dla zdającego ETAP PISEMNY 1. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny zawiera 23 strony. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: - wpisz symbol cyfrowy zawodu, - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, - wpisz swój numer PESEL, - wpisz swoją datę urodzenia, - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 3. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Część I zawiera 50 zadań, część II 20 zadań. 4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 5. Aby zdać etap pisemny egzaminu musisz uzyskać co najmniej 25 punktów z części I i co najmniej 6 punktów z części II. 6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: 9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. Powodzenia!

2 Zadanie 1. CZĘŚC I Podmiotami gospodarczymi, które realizują usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne firmy w stosunku do nadawcy lub odbiorcy to Zadanie 2. A. terminale transportowe. B. centra logistyczne. C. centra zaopatrzeniowe. D. obiekty przeładunkowe. Podstawowe urządzenie służące do składowania towarów w magazynie o przestrzennej i wielopoziomowej budowie to A. regał. B. stojak. C. wieszak. D. podkład. Zadanie 3. Do tworzenia określonego strumienia informacji zawierającego zintegrowane dane pochodzące z różnych źródeł, rozróżnianych za pomocą identyfikatorów, wykorzystywany jest system A. SCM wspieranie łańcucha dostaw. B. ZSI zintegrowany system informacji. C. WMS zarządzanie magazynowaniem. D. MRP funkcje ekonomiczno-planistyczne. Zadanie 4. Którą część obszaru portu morskiego zajmuje akwatorium? A. Wodną. B. Lądową. C. Składową. D. Przeładunkową. Strona 2 z 23

3 Zadanie 5. Na zdjęciu przedstawiono sposób oznakowania opakowań zbiorczych. Jest to A. przywieszka kartonowa. B. taśma termotransferowa. C. etykieta logistyczna. D. etykieta znamionowa. Zadanie 6. Zestawienie prognozowanych kosztów związanych z przyjęciem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem towarów następuje na etapie A. planowania procesu. B. realizacji zadania. C. nadzoru procesu D. analizy zadania. Zadanie 7. Do klasyfikacji zapasów materiałów pod względem udziału w całkowitej wartości zużycia stosowana jest metoda A. LIFO B. ABC C. XYZ D. SWOT Strona 3 z 23

4 Zadanie 8. W ciągu miesiąca przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje 100 sztuk wyrobów gotowych. Jeżeli koszty zmienne tego przepływu wynoszą 20 zł/szt., a koszty stałe 500 zł, to koszt całkowity wynosi A zł B zł C zł D zł Zadanie 9. Do przewozu partii ładunku do jednego odbiorcy zaplanowano wykorzystać cztery pojazdy. W tym celu nadawca wystawi A. cztery listy przewozowe. B. jeden list przewozowy. C. dwa listy przewozowe. D. trzy listy przewozowe. Zadanie 10. Samodzielne podmioty gospodarcze zwane węzłami logistycznymi składające się z magazynów, terminali przeładunkowych i portów, powiązane wzajemnie siecią dróg tworzą A. centrum zaopatrzeniowe. B. kanały dystrybucyjne. C. centrum przeładunkowe. D. sieci logistyczne. Zadanie 11. Jeżeli łączny koszt magazynowania wynosi zł, a magazyn ma powierzchnię m 2, to wskaźnik kosztu utrzymania powierzchni magazynowej wynosi A. 10 zł/m² B. 100 zł/m² C zł/m² D zł/m² Strona 4 z 23

5 Zadanie 12. Rachunek polegający na ustalaniu kosztów przypadających na jednostkę np. zapasu towarów lub powierzchni określa się jako A. optymalizację kosztów. B. kalkulację kosztów. C. kontrolę kosztów. D. budżet kosztów. Zadanie 13. Koszt eksploatacji urządzeń przeładunkowych w magazynie wynosi zł, a ich wartość po czterech latach użytkowania wynosi zł. Wskaźnik kosztu eksploatacji wynosi A. 0,2 B. 0,4 C. 2 D. 4 Zadanie 14. Koszty zatrudnienia pracowników w magazynie wynoszą rocznie zł. Średnio zatrudnia się tu 6 osób. Wskaźnik kosztów jednostkowych zatrudnienia pozwalający na ustalenie budżetu na kolejny rok wynosi A zł/os. B zł/os. C zł/os. D zł/os. Zadanie 15. Połączenie poszczególnych ogniw w łańcuchu logistycznym odbywa się za pomocą A. transportu. B. weryfikacji. C. kompletacji. D. składowania. Strona 5 z 23

6 Zadanie 16. W tabeli przedstawiono koszty związane z funkcjonowaniem magazynu z podziałem na grupę kosztów zależnych od liczby realizowanych usług oraz koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo niezależnie od wykonanych usług. Dokonana klasyfikacja dotyczy kosztów Koszty niezależne od liczby wykonanych usług - amortyzacja - opłaty czynszu - podatek od nieruchomości - składka ubezpieczenia majątkowego Koszty zależne od liczby wykonanych usług - eksploatacja - serwis - zużycie materiałów - szkolenia personelu A. rodzajowych i kalkulacyjnych. B. bezpośrednich i pośrednich. C. bieżących i przyszłych. D. stałych i zmiennych. Zadanie 17. Na wytworzenie planowanych szt. skrzyń potrzebne jest m 2 płyty. W magazynie stwierdzono jej zapas m 2, a w toku produkcji znajduje się dalsze 800 m 2. W celu wytworzenia planowanej ilości skrzyń należy zamówić A m² B m² C. 700 m² D. 500 m² Zadanie 18. Projekt rozmieszczenia stref: przyjęć, składowania i wydania, przedstawiony na rysunku, jest charakterystyczny dla magazynu w układzie A. kątowym. B. workowym. C. specjalnym. D. wahadłowym. Strona 6 z 23

7 Zadanie 19. W tabeli przedstawiono kryteria oceny dostawców oraz uzyskane przez nich oceny. Z analizy tych danych wynika, że optymalny będzie wybór dostawcy Kryterium wyboru wskaźnik oceny dostawcy ALFA wskaźnik oceny dostawcy BETA wskaźnik oceny dostawcy GAMMA Wskaźnik oceny dostawcy DELTA Jakość materiału 21,2 16,3 27,0 22,0 Cena 12,0 13,5 9,8 12,5 Terminowość 12,5 9,6 11,4 10,5 RAZEM 45,7 39,4 48,2 45,0 A. ALFA. B. BETA. C. GAMMA. D. DELTA. Zadanie 20. Rozładunek środków transportu zewnętrznego, sortowanie, identyfikacja, kontrola ilościowa i jakościowa towarów to operacje wykonywane w strefie A. przyjęć. B. składowania. C. kompletacji. D. wydania. Zadanie 21. W przedstawionym łańcuchu dostaw A. zadania dystrybucji przejmuje tylko odbiorca. B. zadania dystrybucji realizuje każde ogniwo. C. występuje integrator łańcucha. D. występuje operator logistyczny. Strona 7 z 23

8 Zadanie 22. Ułożenie jednostek ładunkowych bezpośrednio na posadzce, gdzie stosy ułożono w rzędach lub blokach, ma zastosowanie w magazynach A. niskich. B. wysokich. C. specjalistycznych. D. wielopoziomowych. Zadanie 23. Równomierne zużycie zapasu materiałów i zamawiania ich w określonej ilości, ze stałą częstotliwością pozwala na tworzenia w przedsiębiorstwie zapasu A. maksymalnego. B. sezonowego. C. cyklicznego. D. w drodze. Zadanie 24. Dokument, którego fragment przedstawiono, to Sprawa: Odpowiadając na Waszą ofertę z dnia 25 marca 2008 rok, zamawiamy następujące napoje w butelkach 2-litrowych: 1. Napój brzoskwiniowy 100szt 2,10zł/szt 2) Napój kiwi 200szt 2,00zł/szt Dostawy zamówionych napojów oczekujemy zgodnie z warunkami oferty, na Wasz koszt i ryzyko w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia zamówienia. A. zapytanie o ofertę. B. zlecenie spedycyjne C. instrukcja spedycyjna. D. zamówienie handlowe. Strona 8 z 23

9 Zadanie 25. Przedstawiony znak stosowany do oznakowania ładunku informuje o A. zakazie piętrzenia dwuwarstwowo. B. dopuszczalnej liczbie warstw piętrzenia. C. nakazie układania dwuwarstwowo. D. co najmniej dwuwarstwowym układaniu. Zadanie 26. Zapasy w drodze jako ilość towaru stale zamawiana, w czasie realizacji zamówienia mogą znajdować się A. w magazynie dostawcy. B. w procesie wytwarzania. C. w procesie przetwarzania. D. w magazynie zamawiającego. Zadanie 27. W ciągu tygodnia przedsiębiorstwo produkujące sok malinowy potrzebuje 1000 litrów koncentratu. Jego zapas wynosi 200 litrów. Ile koncentratu należy zamówić, aby zapewnić ciągłość produkcji przez tydzień? A litrów. B litrów. C. 900 litrów. D. 800 litrów. Zadanie 28. Przedstawiony znak informuje operatora urządzenia dźwigowego o sposobie postępowania z ładunkiem. Oznacza on A. Podnosić bezpośrednio za ładunek. B. Środek ciężkości ładunku. C. Nie podnosić wózkami. D. Góra nie przewracać Strona 9 z 23

10 Zadanie 29. Przedsiębiorstwo wykonało zlecenie dostarczenia towaru do odbiorcy w pięciu dostawach. Czas ich realizacji wynosił odpowiednio: 8 godzin, 7 godzin, 9 godzin, 7 godzin i 9 godzin. Planując dostawy na następny okres, przyjęto, że norma długości średniego cyklu dostawy będzie wynosić A. 7 godzin. B. 8 godzin. C. 9 godzin. D. 10 godzin. Zadanie 30. System zaprezentowany na schemacie wspomaga procesy logistyczne w zakresie A. efektywnej obsługi klienta. B. elektronicznej wymiany danych. C. zarządzania procesami magazynowania. D. planowania zapotrzebowania materiałowego. Strona 10 z 23

11 Zadanie 31. Bezpośrednią wymianę informacji dokumentów handlowych w postaci elektronicznych komunikatów pomiędzy różnymi partnerami: dostawcami, producentami, odbiorcami, bankami umożliwia system A. EDI B. WWW C. WMS D. ERP Zadanie 32. Ustalenie harmonogramu zakupu materiałów wymaga systematycznej oceny i weryfikacji zamówień ze względu na A. koszty ich realizacji. B. cenę usług. C. podatek dochodowy. D. kursy walut. Zadanie 33. Przedstawiono cztery zasady dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami. Która z nich dotyczy recyklingu? Zasada I Zasada II Zasada III Zasada IV zapobieganie powstawaniu odpadów powtórne wykorzystanie odpadów poprzez bezpieczny przewóz odpadów, składowanie konieczność prowadzenia działań poprzez technologie ulepszanie technologii na wysypiskach jako naprawczych w czystej mniej powtórnego rozwiązanie ostateczne dziedzinie rekultywacji odpadotwórczej wykorzystania wysypisk produkcji materiałów odpadowych Zadanie 34. A. B. C. D. Obszar logistyki, który obejmuje recyrkulację odpadów powstających w procesach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji nazywamy A. ekonomią. B. ekonomiką. C. ekologistyką. D. eurologistyką. Strona 11 z 23

12 Zadanie 35. Który z przedstawionych opisów dotyczy regału przepływowego zastosowanego w magazynie przedsiębiorstwa produkcyjnego? A. B. C. D. jednostki ładunkowe jednostki ładunkowe umieszczane są na umieszczane są bieżniach nośnych w gnieździe składowania jednostki ładunkowe umieszczane są na paletach stałych jednostki ładunkowe umieszczane są bezpośrednio na półkach Zadanie 36. W procesie projektowania supra- i infrastruktury systemu logistyki produkcyjnej można wyodrębnić kolejne cztery etapy. Na którym etapie projektowania (patrz tabela poniżej) ustala się harmonogram dla transportu wewnątrzzakładowego? Etap I Etap II Etap III Etap IV dobór sprzętu ładunkowego i określenie jego liczby dobór formy organizacji produkcji dobór środków transportowych i określenie ich liczby oraz organizacja i planowanie transportu wewnętrznego A. B. C. D. ustalenie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową oraz wyposażenie zaplecza technicznego Zadanie 37. Na podstawie fragmentu dyrektywy, preferowanym sposobem w zakresie postępowania z opakowaniami jest Dyrektywa 94/62/EC odwołuje się do zasady zrównoważonego rozwoju i zaleca stosowanie różnorodnych form oddziaływania na podmioty gospodarcze, w tym instrumentów dobrowolnych oraz narzędzi ekonomicznych. Preferowanym sposobem postępowania z opakowaniami powinno być uniknięcie powstania problemu zużytych opakowań (czyli ograniczanie ich ilości i stosowanie opakowań wielokrotnego użytku), następnie odzysk zużytych opakowań bądź surowców, gospodarcze wykorzystanie, a na końcu inne sposoby zagospodarowania. A. ograniczenie, odzysk, wykorzystanie, zagospodarowanie. B. utylizacja, zagospodarowanie, przetwarzanie, odzysk. C. recykling, wielokrotne wykorzystanie, składowanie. D. składowanie, recykling, ponowne wykorzystanie. Strona 12 z 23

13 Zadanie 38. Przedsiębiorstwo produkcyjne, na podstawie zebranych i przedstawionych w tabeli danych, ustaliło całkowity miesięczny koszt fizycznego przepływu materiałów do produkcji i wyrobów gotowych, który wynosi. A zł Koszty Wyszczególnienie miesięczne B zł amortyzacja 200 zł C zł koszty pracy zł D zł zużycie materiałów, energii, paliwa zł inne koszty 650 zł Zadanie 39. W magazynie uległo zniszczeniu przemieszczane szkło. Pracownik zranił się w dłoń, w której pozostał widoczny fragment szkła. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu polega na A. usunięciu ciała obcego. B. odwiezieniu do szpitala. C. ucisku okolic rany i odwiezieniu do szpitala. D. ucisku okolic rany i nieusuwanie ciała obcego. Zadanie 40. Udział kosztów magazynowania w ogólnej wartości kosztów oblicza się dokonując analizy ich A. struktury. B. dynamiki. C. korelacji. D. rozproszenia. Zadanie 41. Efektem prowadzenia działalności przez firmę logistyczną wraz z firmą partnerską obsługującą przewozy w łańcuchu logistycznym, jest A. zwiększenie zapasów w łańcuchu. B. zwiększenie kosztów produkcji. C. wzrost poziomu obsługi klienta. D. wydłużenie czasu dostaw. Strona 13 z 23

14 Zadanie 42. Proces produkcji wyrobu składa się z wyodrębnionych czynności, a łączny koszt ich wykonania wynosi zł. Koszt jednostkowy czynności wynosi A. 0,75 zł B. 7,50 zł C. 75,00 zł D. 750,00 zł Zadanie 43. Podczas prac przeładunkowych środków ochrony roślin uszkodzeniu uległo opakowanie. Pracownikowi substancja ta przedostała się do oka. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu polega na A. nałożeniu opatrunku na oko. B. przewiezieniu pracownika do szpitala. C. przemyciu oka dużą ilością wody. D. zakropleniu oka dostępnymi lekami. Zadanie 44. Czynności przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie przemieszczania swoich wyrobów do odbiorców składają się na proces A. magazynowy. B. dystrybucji. C. ewidencyjny. D. spedycyjny. Zadanie 45. Jedną z najważniejszych zalet transportu morskiego jest A. niska częstotliwość przewozów. B. duża dostępność przewozów. C. masowość przewozów. D. szybkość przewozów. Strona 14 z 23

15 Zadanie 46. Na podstawie przedstawionego dokumentu strony transakcji handlowej dokonują rozliczenia wykorzystując A. polecenie zapłaty. B. polecenie przelewu. C. czek rozrachunkowy. D. inkaso dokumentowe. Zadanie 47. Przewóz towarów wózkiem platformowym obciążonym ponad jego maksymalny udźwig jest A. dozwolony, kiedy ładunek podtrzymują pracownicy idący obok. B. dozwolony, kiedy ładunek wystaje tylko "na boki". C. dozwolony, kiedy ładunek wystaje tylko do tyłu. D. niedozwolony. Zadanie 48. Pracownik magazynu podczas ładowania elementów meblowych wykonanych z surowego drewna w celu przewiezienia ich na halę produkcyjną powinien być zaopatrzony w rękawice chroniące przed czynnikami A. mechanicznymi. B. biologicznymi. C. chemicznym. D. termicznymi. Strona 15 z 23

16 Zadanie 49. Przedsiębiorca realizując zadania logistyczne ma do czynienia z opakowaniami, które posiadają szczególne oznaczenia związane z gospodarką nimi i ochroną środowiska. Przedstawiony na opakowaniu znak informuje o ich przydatności do A. ponownego przetwórstwa. B. wielokrotnego użytku. C. Kompostowania. D. Recyklingu. Zadanie 50. Trasy wózków widłowych poruszających się po drogach transportowych w magazynie często się przecinają. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu obowiązuje zasada pierwszeństwa przejazdu wózka A. nadjeżdżającego z lewej strony. B. posiadającego większy ładunek. C. nadjeżdżającego z prawej strony. D. posiadającego mniejszy ładunek. Zadanie 51. CZĘŚĆ II Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która zawarła A. umowę o pracę. B. umowę o dzieło. C. umowę zlecenia. D. umowę agencyjną. Zadanie 52. W celu ustalenia wysokości należnego podatku od towarów i usług, podatnik VAT sporządza w każdym miesiącu A. ZUS-ZUA B. ZUS-DRA C. VAT-7 D. NIP-1 Strona 16 z 23

17 Zadanie 53. Fragment ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Art Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, ( ) Art Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, ( ) Art Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, ( ) Jan Nowak od trzech lat prowadzi hurtownię artykułów biurowych. W ubiegłym roku zatrudniał średniorocznie 5 pracowników, a osiągnięty roczny obrót netto ze sprzedaży towarów wyniósł zł (w przeliczeniu euro). Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Jan Nowak jest A. mikroprzedsiębiorcą. B. małym przedsiębiorcą. C. średnim przedsiębiorcą. D. dużym przedsiębiorcą. Zadanie 54. Formularz ZUS ZUA przeznaczony jest do A. zgłoszenia osób tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. B. ewidencji rocznych składek ubezpieczeń społecznych. C. rozliczenia miesięcznych składek ubezpieczeń społecznych. D. zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Strona 17 z 23

18 Zadanie 55. Aby przekazać kwotę zł z rachunku bankowego firmy X na rachunek bankowy firmy Y, należy sporządzić Nazwa dokumentu A. weksel własny Wybrane informacje zawarte w dokumencie przyrzeczenie jego wystawcy, że w określonym czasie i miejscu zapłaci posiadaczowi weksla ustaloną kwotę B. faktura VAT rachunek za sprzedane towary i usługi C. polecenie przelewu D. deklaracja podatkowa Zadanie 56. polecenie przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego jednej firmy na rachunek bankowy drugiej firmy zawiera informacje dotyczące wysokości podatku, który należy rozliczyć z urzędem skarbowym Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej zamierza złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli określ, który formularz powinien wypełnić. A. PIT - 36 B. PIT 36L C. PIT 16A D. PIT - 28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM Formularz przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły dochody (poniosły straty) z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM Formularz przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową 19%. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD KARTY PODATKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU PODATKOWEGO Formularz przeznaczony dla podatników osiągających przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH ZA ROK PODATKOWY Formularz przeznaczony dla osób prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zadanie 57. Na rynku pojawił się nowy produkt. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, określ cenę równowagi rynkowej tego produktu. A. 50 zł B. 52 zł C. 54 zł D. 56 zł Ilość produktu oferowanego przez producentów w szt. Cena produktu w zł/szt. Ilość produktu nabywanego przez konsumentów w szt Strona 18 z 23

19 Zadanie 58. HURTOWNIA BAJA Sp. z o.o. Katowice, dnia r. ul. Kwiatowa Katowice REGON Umowa o pracę na okres próbny zawarta w dniu r. między Hurtownią BAJA Sp. z o.o. w Katowicach reprezentowaną przez Prezesa Annę Gajowiak zwaną dalej Pracodawcą, a Panem Janem Kowalskim, PESEL , zamieszkałym ul. Polna 5, Katowice, zwanym dalej Pracownikiem. 1 Umowa zostaje zawarta na okres próbny, od dnia do dnia Termin rozpoczęcia pracy: r. 2 Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: sprzedawca; miejsce wykonywania pracy: Hurtownia BAJA Sp. z o.o.; wymiar czasu pracy: pełny etat; wynagrodzenie brutto w wysokości: 3 Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy. Prezes Jan Kowalski Anna Gajowiak W przedstawionej umowie nie występują informacje dotyczące A. okresu zatrudnienia. B. wysokości wynagrodzenia. C. danych pracodawcy. D. daty rozpoczęcia pracy. Zadanie 59. Pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie. Na podstawie przytoczonego wyciągu z Kodeksu pracy określ, która osoba w rozumieniu kodeksu może być zatrudniona jako pracownik młodociany. A. Ewa, lat 15, ukończyła szkołę podstawową. B. Krzysztof, lat 16, uczęszcza do gimnazjum. C. Adam, lat 17, ukończył gimnazjum. D. Janina, lat 19, uczęszcza do technikum. Strona 19 z 23

20 Zadanie 60. Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje A. prezydent miasta. B. dyrektor urzędu pracy. C. naczelnik urzędu skarbowego. D. dyrektor urzędu statystycznego. Zadanie 61. Na podstawie zamieszczonego fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzonej przez przedsiębiorcę, określ wysokość miesięcznej składki ubezpieczenia zdrowotnego. A. 80,36 zł B. 83,64 zł C. 233,30 zł D. 1523,00 zł Zadanie 62. Autoryzowany Salon Samochodowy w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. sprzedaży samochodów. Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie minimum średnie, umiejętność obsługi komputera, dobra prezencja, umiejętność nawiązywania kontaktów, prawo jazdy kat. B, duża odporność na pracę w stresie. Wymagania stawiane przez firmę spełnia osoba, która ukończyła A. zasadniczą szkołę zawodową i ma prawo jazdy kat. B. B. technikum handlowe i obsługuje komputer. C. zasadniczą szkołę zawodową i obsługuje kasę fiskalną. D. technikum ekonomiczne i zna język angielski. Strona 20 z 23

21 Zadanie Oznaczenie przedsiębiorcy: Imię i nazwisko: Nazwa przedsiębiorstwa: Przedstawiony dokument jest zgłoszeniem działalności gospodarczej A. spółki jawnej. B. osoby fizycznej. C. spółki komandytowej. D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zadanie 64. Który dokument jest niezbędny przy dochodzeniu przez konsumenta praw z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży? A. Karta gwarancyjna. B. Instrukcja obsługi. C. Paragon fiskalny. D. Oświadczenie klienta. Zadanie 65. Prawo do korzystania przez pracownika z bezpłatnej opieki lekarskiej wynika z opłacania przez niego składek na ubezpieczenie A. rentowe. B. zdrowotne. C. emerytalne. D. chorobowe. Urząd Miasta Katowice Wydział Działalności Gospodarczej WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Jan Kozdrowicz Sklep warzywny 2. Oznaczenie miejsca zamieszkania: Katowice, ul. Kwiatowa 5 3. Siedziba przedsiębiorcy: Katowice, ul. Owocowa Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw 5. Miejsce wykonywania działalności: Katowice, ul. Owocowa Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: r. 7. Numer, data i miejsce wydania dowodu osobistego: ABF r. w Chorzowie 8. Numer ewidencyjny PESEL: Jan Kozdrowicz /podpis zgłaszającego/ Strona 21 z 23 Katowice, dnia 1 marca 2008 r.

22 Zadanie 66. UMOWA zawarta w dniu r. pomiędzy Firmą Amex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wzorcowej 12, którą reprezentuje Pan Jan Kowalski, zwaną dalej Zamawiającym, a Panią Wandą Nosoń, zamieszkałą przy ul. Wzorcowej 25, Warszawa, zwaną dalej Wykonawcą. 1 Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na: Przygotowaniu opinii na temat zarządzania personelem w Firmie Amex Sp. z o.o. 2 Wykonanie dzieła będzie odbywać się w terminie od do Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Firmy Amex Sp. z o.o. na podstawie protokołu odbioru. 4 Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3000,00 PLN brutto (słownie: trzy tysiące złotych). Wynagrodzenie będzie płatne gotówką. ( ) Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy, określ jej rodzaj. A. Umowa o pracę. B. Umowa o dzieło. C. Umowa zlecenia. D. Umowa o pracę nakładczą. Zadanie 67. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w ciągu miesiąca sztuk produktu, otrzymując 0,30 zł za 1 sztukę wyniesie A zł B zł C zł D zł Zadanie 68. Pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w sytuacji gdy pracodawca A. nie przeniósł go na inne stanowisko pracy pomimo przedstawienia stosownego orzeczenia lekarskiego. B. nie skierował go na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe na jego stanowisku pracy. C. nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego w żądanym terminie. D. nie przyznał mu premii. Strona 22 z 23

23 Zadanie 69. FAKTURA VAT 131/03/08 Piaseczno, r. Oryginał/Kopia* SPRZEDAWCA: XYZ Nazwa PKWiU Symbol jm. Ilość Cena jednostkowa bez podatku Wartość towaru (usługi) bez podatku NABYWCA: TRIAL S.C. Stawka podatku (%) Kwota podatku Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem 1. Podłoże do warzyw kg 5 4,00 20,00 7 1,40 21,40 2. Trawa gazonowa kg 12 11,00 132, ,04 161,04 Razem: 152,00 x 30,44 182,44 w tym: zw 132, ,04 161,04 20,00 7 1,40 21,40 Do zapłaty:182,44 zł Sposób zapłaty: przelew Termin zapłaty: r. (...) Na podstawie zapisów w zamieszczonym fragmencie faktury, określ kwotę podatku VAT dla stawki 22%. A. 1,40 zł B. 29,04 zł C. 30,44 zł D. 161,04 zł Zadanie 70. Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi A. akta osobowe. B. świadectwo pracy. C. kartę wynagrodzeń. D. pełną dokumentację pracowniczą. Strona 23 z 23

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311[50] Wersja arkusza: X 311[50]-0X-082 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-0X-112 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Sprzedawca Warszawa 2009 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Zadania przygotowujące uczniów do II części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe POWODZENIA Opracowała: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Sprzedawca 522[01]

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Sprzedawca 522[01] Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Sprzedawca 522[01] Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w porozumieniu z entralną Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik handlowiec 522305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik budownictwa wodnego Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik optyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik organizacji reklamy Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik teleinformatyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341[04] Wersja arkusza: X 341[04]-0X-072 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Renowator zabytków architektury Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Wprowadzenie Niniejsze opracowanie metodyczne przedstawia propozycje zadań przygotowujących do pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec i zawiera: -

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: Y 312[01]-0Y-092 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Etap pisemny Arkusz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: X 312[01]-0X-092 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Etap pisemny Arkusz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut PRÓBNY WEWNĘTRZNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Maj 2008 ETAP PISEMNY Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo