EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008"

Transkrypt

1 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342[04] Wersja arkusza: X 342[04]-0X-082 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Instrukcja dla zdającego ETAP PISEMNY 1. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny zawiera 23 strony. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: - wpisz symbol cyfrowy zawodu, - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, - wpisz swój numer PESEL, - wpisz swoją datę urodzenia, - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 3. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Część I zawiera 50 zadań, część II 20 zadań. 4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 5. Aby zdać etap pisemny egzaminu musisz uzyskać co najmniej 25 punktów z części I i co najmniej 6 punktów z części II. 6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: 9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. Powodzenia!

2 Zadanie 1. CZĘŚC I Podmiotami gospodarczymi, które realizują usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne firmy w stosunku do nadawcy lub odbiorcy to Zadanie 2. A. terminale transportowe. B. centra logistyczne. C. centra zaopatrzeniowe. D. obiekty przeładunkowe. Podstawowe urządzenie służące do składowania towarów w magazynie o przestrzennej i wielopoziomowej budowie to A. regał. B. stojak. C. wieszak. D. podkład. Zadanie 3. Do tworzenia określonego strumienia informacji zawierającego zintegrowane dane pochodzące z różnych źródeł, rozróżnianych za pomocą identyfikatorów, wykorzystywany jest system A. SCM wspieranie łańcucha dostaw. B. ZSI zintegrowany system informacji. C. WMS zarządzanie magazynowaniem. D. MRP funkcje ekonomiczno-planistyczne. Zadanie 4. Którą część obszaru portu morskiego zajmuje akwatorium? A. Wodną. B. Lądową. C. Składową. D. Przeładunkową. Strona 2 z 23

3 Zadanie 5. Na zdjęciu przedstawiono sposób oznakowania opakowań zbiorczych. Jest to A. przywieszka kartonowa. B. taśma termotransferowa. C. etykieta logistyczna. D. etykieta znamionowa. Zadanie 6. Zestawienie prognozowanych kosztów związanych z przyjęciem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem towarów następuje na etapie A. planowania procesu. B. realizacji zadania. C. nadzoru procesu D. analizy zadania. Zadanie 7. Do klasyfikacji zapasów materiałów pod względem udziału w całkowitej wartości zużycia stosowana jest metoda A. LIFO B. ABC C. XYZ D. SWOT Strona 3 z 23

4 Zadanie 8. W ciągu miesiąca przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje 100 sztuk wyrobów gotowych. Jeżeli koszty zmienne tego przepływu wynoszą 20 zł/szt., a koszty stałe 500 zł, to koszt całkowity wynosi A zł B zł C zł D zł Zadanie 9. Do przewozu partii ładunku do jednego odbiorcy zaplanowano wykorzystać cztery pojazdy. W tym celu nadawca wystawi A. cztery listy przewozowe. B. jeden list przewozowy. C. dwa listy przewozowe. D. trzy listy przewozowe. Zadanie 10. Samodzielne podmioty gospodarcze zwane węzłami logistycznymi składające się z magazynów, terminali przeładunkowych i portów, powiązane wzajemnie siecią dróg tworzą A. centrum zaopatrzeniowe. B. kanały dystrybucyjne. C. centrum przeładunkowe. D. sieci logistyczne. Zadanie 11. Jeżeli łączny koszt magazynowania wynosi zł, a magazyn ma powierzchnię m 2, to wskaźnik kosztu utrzymania powierzchni magazynowej wynosi A. 10 zł/m² B. 100 zł/m² C zł/m² D zł/m² Strona 4 z 23

5 Zadanie 12. Rachunek polegający na ustalaniu kosztów przypadających na jednostkę np. zapasu towarów lub powierzchni określa się jako A. optymalizację kosztów. B. kalkulację kosztów. C. kontrolę kosztów. D. budżet kosztów. Zadanie 13. Koszt eksploatacji urządzeń przeładunkowych w magazynie wynosi zł, a ich wartość po czterech latach użytkowania wynosi zł. Wskaźnik kosztu eksploatacji wynosi A. 0,2 B. 0,4 C. 2 D. 4 Zadanie 14. Koszty zatrudnienia pracowników w magazynie wynoszą rocznie zł. Średnio zatrudnia się tu 6 osób. Wskaźnik kosztów jednostkowych zatrudnienia pozwalający na ustalenie budżetu na kolejny rok wynosi A zł/os. B zł/os. C zł/os. D zł/os. Zadanie 15. Połączenie poszczególnych ogniw w łańcuchu logistycznym odbywa się za pomocą A. transportu. B. weryfikacji. C. kompletacji. D. składowania. Strona 5 z 23

6 Zadanie 16. W tabeli przedstawiono koszty związane z funkcjonowaniem magazynu z podziałem na grupę kosztów zależnych od liczby realizowanych usług oraz koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo niezależnie od wykonanych usług. Dokonana klasyfikacja dotyczy kosztów Koszty niezależne od liczby wykonanych usług - amortyzacja - opłaty czynszu - podatek od nieruchomości - składka ubezpieczenia majątkowego Koszty zależne od liczby wykonanych usług - eksploatacja - serwis - zużycie materiałów - szkolenia personelu A. rodzajowych i kalkulacyjnych. B. bezpośrednich i pośrednich. C. bieżących i przyszłych. D. stałych i zmiennych. Zadanie 17. Na wytworzenie planowanych szt. skrzyń potrzebne jest m 2 płyty. W magazynie stwierdzono jej zapas m 2, a w toku produkcji znajduje się dalsze 800 m 2. W celu wytworzenia planowanej ilości skrzyń należy zamówić A m² B m² C. 700 m² D. 500 m² Zadanie 18. Projekt rozmieszczenia stref: przyjęć, składowania i wydania, przedstawiony na rysunku, jest charakterystyczny dla magazynu w układzie A. kątowym. B. workowym. C. specjalnym. D. wahadłowym. Strona 6 z 23

7 Zadanie 19. W tabeli przedstawiono kryteria oceny dostawców oraz uzyskane przez nich oceny. Z analizy tych danych wynika, że optymalny będzie wybór dostawcy Kryterium wyboru wskaźnik oceny dostawcy ALFA wskaźnik oceny dostawcy BETA wskaźnik oceny dostawcy GAMMA Wskaźnik oceny dostawcy DELTA Jakość materiału 21,2 16,3 27,0 22,0 Cena 12,0 13,5 9,8 12,5 Terminowość 12,5 9,6 11,4 10,5 RAZEM 45,7 39,4 48,2 45,0 A. ALFA. B. BETA. C. GAMMA. D. DELTA. Zadanie 20. Rozładunek środków transportu zewnętrznego, sortowanie, identyfikacja, kontrola ilościowa i jakościowa towarów to operacje wykonywane w strefie A. przyjęć. B. składowania. C. kompletacji. D. wydania. Zadanie 21. W przedstawionym łańcuchu dostaw A. zadania dystrybucji przejmuje tylko odbiorca. B. zadania dystrybucji realizuje każde ogniwo. C. występuje integrator łańcucha. D. występuje operator logistyczny. Strona 7 z 23

8 Zadanie 22. Ułożenie jednostek ładunkowych bezpośrednio na posadzce, gdzie stosy ułożono w rzędach lub blokach, ma zastosowanie w magazynach A. niskich. B. wysokich. C. specjalistycznych. D. wielopoziomowych. Zadanie 23. Równomierne zużycie zapasu materiałów i zamawiania ich w określonej ilości, ze stałą częstotliwością pozwala na tworzenia w przedsiębiorstwie zapasu A. maksymalnego. B. sezonowego. C. cyklicznego. D. w drodze. Zadanie 24. Dokument, którego fragment przedstawiono, to Sprawa: Odpowiadając na Waszą ofertę z dnia 25 marca 2008 rok, zamawiamy następujące napoje w butelkach 2-litrowych: 1. Napój brzoskwiniowy 100szt 2,10zł/szt 2) Napój kiwi 200szt 2,00zł/szt Dostawy zamówionych napojów oczekujemy zgodnie z warunkami oferty, na Wasz koszt i ryzyko w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia zamówienia. A. zapytanie o ofertę. B. zlecenie spedycyjne C. instrukcja spedycyjna. D. zamówienie handlowe. Strona 8 z 23

9 Zadanie 25. Przedstawiony znak stosowany do oznakowania ładunku informuje o A. zakazie piętrzenia dwuwarstwowo. B. dopuszczalnej liczbie warstw piętrzenia. C. nakazie układania dwuwarstwowo. D. co najmniej dwuwarstwowym układaniu. Zadanie 26. Zapasy w drodze jako ilość towaru stale zamawiana, w czasie realizacji zamówienia mogą znajdować się A. w magazynie dostawcy. B. w procesie wytwarzania. C. w procesie przetwarzania. D. w magazynie zamawiającego. Zadanie 27. W ciągu tygodnia przedsiębiorstwo produkujące sok malinowy potrzebuje 1000 litrów koncentratu. Jego zapas wynosi 200 litrów. Ile koncentratu należy zamówić, aby zapewnić ciągłość produkcji przez tydzień? A litrów. B litrów. C. 900 litrów. D. 800 litrów. Zadanie 28. Przedstawiony znak informuje operatora urządzenia dźwigowego o sposobie postępowania z ładunkiem. Oznacza on A. Podnosić bezpośrednio za ładunek. B. Środek ciężkości ładunku. C. Nie podnosić wózkami. D. Góra nie przewracać Strona 9 z 23

10 Zadanie 29. Przedsiębiorstwo wykonało zlecenie dostarczenia towaru do odbiorcy w pięciu dostawach. Czas ich realizacji wynosił odpowiednio: 8 godzin, 7 godzin, 9 godzin, 7 godzin i 9 godzin. Planując dostawy na następny okres, przyjęto, że norma długości średniego cyklu dostawy będzie wynosić A. 7 godzin. B. 8 godzin. C. 9 godzin. D. 10 godzin. Zadanie 30. System zaprezentowany na schemacie wspomaga procesy logistyczne w zakresie A. efektywnej obsługi klienta. B. elektronicznej wymiany danych. C. zarządzania procesami magazynowania. D. planowania zapotrzebowania materiałowego. Strona 10 z 23

11 Zadanie 31. Bezpośrednią wymianę informacji dokumentów handlowych w postaci elektronicznych komunikatów pomiędzy różnymi partnerami: dostawcami, producentami, odbiorcami, bankami umożliwia system A. EDI B. WWW C. WMS D. ERP Zadanie 32. Ustalenie harmonogramu zakupu materiałów wymaga systematycznej oceny i weryfikacji zamówień ze względu na A. koszty ich realizacji. B. cenę usług. C. podatek dochodowy. D. kursy walut. Zadanie 33. Przedstawiono cztery zasady dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami. Która z nich dotyczy recyklingu? Zasada I Zasada II Zasada III Zasada IV zapobieganie powstawaniu odpadów powtórne wykorzystanie odpadów poprzez bezpieczny przewóz odpadów, składowanie konieczność prowadzenia działań poprzez technologie ulepszanie technologii na wysypiskach jako naprawczych w czystej mniej powtórnego rozwiązanie ostateczne dziedzinie rekultywacji odpadotwórczej wykorzystania wysypisk produkcji materiałów odpadowych Zadanie 34. A. B. C. D. Obszar logistyki, który obejmuje recyrkulację odpadów powstających w procesach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji nazywamy A. ekonomią. B. ekonomiką. C. ekologistyką. D. eurologistyką. Strona 11 z 23

12 Zadanie 35. Który z przedstawionych opisów dotyczy regału przepływowego zastosowanego w magazynie przedsiębiorstwa produkcyjnego? A. B. C. D. jednostki ładunkowe jednostki ładunkowe umieszczane są na umieszczane są bieżniach nośnych w gnieździe składowania jednostki ładunkowe umieszczane są na paletach stałych jednostki ładunkowe umieszczane są bezpośrednio na półkach Zadanie 36. W procesie projektowania supra- i infrastruktury systemu logistyki produkcyjnej można wyodrębnić kolejne cztery etapy. Na którym etapie projektowania (patrz tabela poniżej) ustala się harmonogram dla transportu wewnątrzzakładowego? Etap I Etap II Etap III Etap IV dobór sprzętu ładunkowego i określenie jego liczby dobór formy organizacji produkcji dobór środków transportowych i określenie ich liczby oraz organizacja i planowanie transportu wewnętrznego A. B. C. D. ustalenie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową oraz wyposażenie zaplecza technicznego Zadanie 37. Na podstawie fragmentu dyrektywy, preferowanym sposobem w zakresie postępowania z opakowaniami jest Dyrektywa 94/62/EC odwołuje się do zasady zrównoważonego rozwoju i zaleca stosowanie różnorodnych form oddziaływania na podmioty gospodarcze, w tym instrumentów dobrowolnych oraz narzędzi ekonomicznych. Preferowanym sposobem postępowania z opakowaniami powinno być uniknięcie powstania problemu zużytych opakowań (czyli ograniczanie ich ilości i stosowanie opakowań wielokrotnego użytku), następnie odzysk zużytych opakowań bądź surowców, gospodarcze wykorzystanie, a na końcu inne sposoby zagospodarowania. A. ograniczenie, odzysk, wykorzystanie, zagospodarowanie. B. utylizacja, zagospodarowanie, przetwarzanie, odzysk. C. recykling, wielokrotne wykorzystanie, składowanie. D. składowanie, recykling, ponowne wykorzystanie. Strona 12 z 23

13 Zadanie 38. Przedsiębiorstwo produkcyjne, na podstawie zebranych i przedstawionych w tabeli danych, ustaliło całkowity miesięczny koszt fizycznego przepływu materiałów do produkcji i wyrobów gotowych, który wynosi. A zł Koszty Wyszczególnienie miesięczne B zł amortyzacja 200 zł C zł koszty pracy zł D zł zużycie materiałów, energii, paliwa zł inne koszty 650 zł Zadanie 39. W magazynie uległo zniszczeniu przemieszczane szkło. Pracownik zranił się w dłoń, w której pozostał widoczny fragment szkła. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu polega na A. usunięciu ciała obcego. B. odwiezieniu do szpitala. C. ucisku okolic rany i odwiezieniu do szpitala. D. ucisku okolic rany i nieusuwanie ciała obcego. Zadanie 40. Udział kosztów magazynowania w ogólnej wartości kosztów oblicza się dokonując analizy ich A. struktury. B. dynamiki. C. korelacji. D. rozproszenia. Zadanie 41. Efektem prowadzenia działalności przez firmę logistyczną wraz z firmą partnerską obsługującą przewozy w łańcuchu logistycznym, jest A. zwiększenie zapasów w łańcuchu. B. zwiększenie kosztów produkcji. C. wzrost poziomu obsługi klienta. D. wydłużenie czasu dostaw. Strona 13 z 23

14 Zadanie 42. Proces produkcji wyrobu składa się z wyodrębnionych czynności, a łączny koszt ich wykonania wynosi zł. Koszt jednostkowy czynności wynosi A. 0,75 zł B. 7,50 zł C. 75,00 zł D. 750,00 zł Zadanie 43. Podczas prac przeładunkowych środków ochrony roślin uszkodzeniu uległo opakowanie. Pracownikowi substancja ta przedostała się do oka. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu polega na A. nałożeniu opatrunku na oko. B. przewiezieniu pracownika do szpitala. C. przemyciu oka dużą ilością wody. D. zakropleniu oka dostępnymi lekami. Zadanie 44. Czynności przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie przemieszczania swoich wyrobów do odbiorców składają się na proces A. magazynowy. B. dystrybucji. C. ewidencyjny. D. spedycyjny. Zadanie 45. Jedną z najważniejszych zalet transportu morskiego jest A. niska częstotliwość przewozów. B. duża dostępność przewozów. C. masowość przewozów. D. szybkość przewozów. Strona 14 z 23

15 Zadanie 46. Na podstawie przedstawionego dokumentu strony transakcji handlowej dokonują rozliczenia wykorzystując A. polecenie zapłaty. B. polecenie przelewu. C. czek rozrachunkowy. D. inkaso dokumentowe. Zadanie 47. Przewóz towarów wózkiem platformowym obciążonym ponad jego maksymalny udźwig jest A. dozwolony, kiedy ładunek podtrzymują pracownicy idący obok. B. dozwolony, kiedy ładunek wystaje tylko "na boki". C. dozwolony, kiedy ładunek wystaje tylko do tyłu. D. niedozwolony. Zadanie 48. Pracownik magazynu podczas ładowania elementów meblowych wykonanych z surowego drewna w celu przewiezienia ich na halę produkcyjną powinien być zaopatrzony w rękawice chroniące przed czynnikami A. mechanicznymi. B. biologicznymi. C. chemicznym. D. termicznymi. Strona 15 z 23

16 Zadanie 49. Przedsiębiorca realizując zadania logistyczne ma do czynienia z opakowaniami, które posiadają szczególne oznaczenia związane z gospodarką nimi i ochroną środowiska. Przedstawiony na opakowaniu znak informuje o ich przydatności do A. ponownego przetwórstwa. B. wielokrotnego użytku. C. Kompostowania. D. Recyklingu. Zadanie 50. Trasy wózków widłowych poruszających się po drogach transportowych w magazynie często się przecinają. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu obowiązuje zasada pierwszeństwa przejazdu wózka A. nadjeżdżającego z lewej strony. B. posiadającego większy ładunek. C. nadjeżdżającego z prawej strony. D. posiadającego mniejszy ładunek. Zadanie 51. CZĘŚĆ II Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która zawarła A. umowę o pracę. B. umowę o dzieło. C. umowę zlecenia. D. umowę agencyjną. Zadanie 52. W celu ustalenia wysokości należnego podatku od towarów i usług, podatnik VAT sporządza w każdym miesiącu A. ZUS-ZUA B. ZUS-DRA C. VAT-7 D. NIP-1 Strona 16 z 23

17 Zadanie 53. Fragment ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Art Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, ( ) Art Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, ( ) Art Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, ( ) Jan Nowak od trzech lat prowadzi hurtownię artykułów biurowych. W ubiegłym roku zatrudniał średniorocznie 5 pracowników, a osiągnięty roczny obrót netto ze sprzedaży towarów wyniósł zł (w przeliczeniu euro). Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Jan Nowak jest A. mikroprzedsiębiorcą. B. małym przedsiębiorcą. C. średnim przedsiębiorcą. D. dużym przedsiębiorcą. Zadanie 54. Formularz ZUS ZUA przeznaczony jest do A. zgłoszenia osób tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. B. ewidencji rocznych składek ubezpieczeń społecznych. C. rozliczenia miesięcznych składek ubezpieczeń społecznych. D. zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Strona 17 z 23

18 Zadanie 55. Aby przekazać kwotę zł z rachunku bankowego firmy X na rachunek bankowy firmy Y, należy sporządzić Nazwa dokumentu A. weksel własny Wybrane informacje zawarte w dokumencie przyrzeczenie jego wystawcy, że w określonym czasie i miejscu zapłaci posiadaczowi weksla ustaloną kwotę B. faktura VAT rachunek za sprzedane towary i usługi C. polecenie przelewu D. deklaracja podatkowa Zadanie 56. polecenie przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego jednej firmy na rachunek bankowy drugiej firmy zawiera informacje dotyczące wysokości podatku, który należy rozliczyć z urzędem skarbowym Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej zamierza złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli określ, który formularz powinien wypełnić. A. PIT - 36 B. PIT 36L C. PIT 16A D. PIT - 28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM Formularz przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły dochody (poniosły straty) z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM Formularz przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową 19%. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD KARTY PODATKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU PODATKOWEGO Formularz przeznaczony dla podatników osiągających przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH ZA ROK PODATKOWY Formularz przeznaczony dla osób prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zadanie 57. Na rynku pojawił się nowy produkt. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, określ cenę równowagi rynkowej tego produktu. A. 50 zł B. 52 zł C. 54 zł D. 56 zł Ilość produktu oferowanego przez producentów w szt. Cena produktu w zł/szt. Ilość produktu nabywanego przez konsumentów w szt Strona 18 z 23

19 Zadanie 58. HURTOWNIA BAJA Sp. z o.o. Katowice, dnia r. ul. Kwiatowa Katowice REGON Umowa o pracę na okres próbny zawarta w dniu r. między Hurtownią BAJA Sp. z o.o. w Katowicach reprezentowaną przez Prezesa Annę Gajowiak zwaną dalej Pracodawcą, a Panem Janem Kowalskim, PESEL , zamieszkałym ul. Polna 5, Katowice, zwanym dalej Pracownikiem. 1 Umowa zostaje zawarta na okres próbny, od dnia do dnia Termin rozpoczęcia pracy: r. 2 Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: sprzedawca; miejsce wykonywania pracy: Hurtownia BAJA Sp. z o.o.; wymiar czasu pracy: pełny etat; wynagrodzenie brutto w wysokości: 3 Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy. Prezes Jan Kowalski Anna Gajowiak W przedstawionej umowie nie występują informacje dotyczące A. okresu zatrudnienia. B. wysokości wynagrodzenia. C. danych pracodawcy. D. daty rozpoczęcia pracy. Zadanie 59. Pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie. Na podstawie przytoczonego wyciągu z Kodeksu pracy określ, która osoba w rozumieniu kodeksu może być zatrudniona jako pracownik młodociany. A. Ewa, lat 15, ukończyła szkołę podstawową. B. Krzysztof, lat 16, uczęszcza do gimnazjum. C. Adam, lat 17, ukończył gimnazjum. D. Janina, lat 19, uczęszcza do technikum. Strona 19 z 23

20 Zadanie 60. Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje A. prezydent miasta. B. dyrektor urzędu pracy. C. naczelnik urzędu skarbowego. D. dyrektor urzędu statystycznego. Zadanie 61. Na podstawie zamieszczonego fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzonej przez przedsiębiorcę, określ wysokość miesięcznej składki ubezpieczenia zdrowotnego. A. 80,36 zł B. 83,64 zł C. 233,30 zł D. 1523,00 zł Zadanie 62. Autoryzowany Salon Samochodowy w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. sprzedaży samochodów. Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie minimum średnie, umiejętność obsługi komputera, dobra prezencja, umiejętność nawiązywania kontaktów, prawo jazdy kat. B, duża odporność na pracę w stresie. Wymagania stawiane przez firmę spełnia osoba, która ukończyła A. zasadniczą szkołę zawodową i ma prawo jazdy kat. B. B. technikum handlowe i obsługuje komputer. C. zasadniczą szkołę zawodową i obsługuje kasę fiskalną. D. technikum ekonomiczne i zna język angielski. Strona 20 z 23

21 Zadanie Oznaczenie przedsiębiorcy: Imię i nazwisko: Nazwa przedsiębiorstwa: Przedstawiony dokument jest zgłoszeniem działalności gospodarczej A. spółki jawnej. B. osoby fizycznej. C. spółki komandytowej. D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zadanie 64. Który dokument jest niezbędny przy dochodzeniu przez konsumenta praw z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży? A. Karta gwarancyjna. B. Instrukcja obsługi. C. Paragon fiskalny. D. Oświadczenie klienta. Zadanie 65. Prawo do korzystania przez pracownika z bezpłatnej opieki lekarskiej wynika z opłacania przez niego składek na ubezpieczenie A. rentowe. B. zdrowotne. C. emerytalne. D. chorobowe. Urząd Miasta Katowice Wydział Działalności Gospodarczej WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Jan Kozdrowicz Sklep warzywny 2. Oznaczenie miejsca zamieszkania: Katowice, ul. Kwiatowa 5 3. Siedziba przedsiębiorcy: Katowice, ul. Owocowa Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw 5. Miejsce wykonywania działalności: Katowice, ul. Owocowa Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: r. 7. Numer, data i miejsce wydania dowodu osobistego: ABF r. w Chorzowie 8. Numer ewidencyjny PESEL: Jan Kozdrowicz /podpis zgłaszającego/ Strona 21 z 23 Katowice, dnia 1 marca 2008 r.

22 Zadanie 66. UMOWA zawarta w dniu r. pomiędzy Firmą Amex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wzorcowej 12, którą reprezentuje Pan Jan Kowalski, zwaną dalej Zamawiającym, a Panią Wandą Nosoń, zamieszkałą przy ul. Wzorcowej 25, Warszawa, zwaną dalej Wykonawcą. 1 Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na: Przygotowaniu opinii na temat zarządzania personelem w Firmie Amex Sp. z o.o. 2 Wykonanie dzieła będzie odbywać się w terminie od do Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Firmy Amex Sp. z o.o. na podstawie protokołu odbioru. 4 Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3000,00 PLN brutto (słownie: trzy tysiące złotych). Wynagrodzenie będzie płatne gotówką. ( ) Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy, określ jej rodzaj. A. Umowa o pracę. B. Umowa o dzieło. C. Umowa zlecenia. D. Umowa o pracę nakładczą. Zadanie 67. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w ciągu miesiąca sztuk produktu, otrzymując 0,30 zł za 1 sztukę wyniesie A zł B zł C zł D zł Zadanie 68. Pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w sytuacji gdy pracodawca A. nie przeniósł go na inne stanowisko pracy pomimo przedstawienia stosownego orzeczenia lekarskiego. B. nie skierował go na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe na jego stanowisku pracy. C. nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego w żądanym terminie. D. nie przyznał mu premii. Strona 22 z 23

23 Zadanie 69. FAKTURA VAT 131/03/08 Piaseczno, r. Oryginał/Kopia* SPRZEDAWCA: XYZ Nazwa PKWiU Symbol jm. Ilość Cena jednostkowa bez podatku Wartość towaru (usługi) bez podatku NABYWCA: TRIAL S.C. Stawka podatku (%) Kwota podatku Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem 1. Podłoże do warzyw kg 5 4,00 20,00 7 1,40 21,40 2. Trawa gazonowa kg 12 11,00 132, ,04 161,04 Razem: 152,00 x 30,44 182,44 w tym: zw 132, ,04 161,04 20,00 7 1,40 21,40 Do zapłaty:182,44 zł Sposób zapłaty: przelew Termin zapłaty: r. (...) Na podstawie zapisów w zamieszczonym fragmencie faktury, określ kwotę podatku VAT dla stawki 22%. A. 1,40 zł B. 29,04 zł C. 30,44 zł D. 161,04 zł Zadanie 70. Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi A. akta osobowe. B. świadectwo pracy. C. kartę wynagrodzeń. D. pełną dokumentację pracowniczą. Strona 23 z 23

ETAP PISEMNY - CZ.II 2011r.

ETAP PISEMNY - CZ.II 2011r. ETAP PISEMNY - CZ.II 2011r. Zadanie 1 Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi A. kartę wynagrodzeń B. akta osobowe C. pełną dokumentacje

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy: 341[02] 341[02]-01-062 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A :

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A : 6.Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-05-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: przedsiębiorczość Symbol cyfrowy: BRAK Wersja arkusza: CPSTX8CR Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdającego: 1. Sprawdź czy

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-04-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-03-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: przedsiębiorczość Symbol cyfrowy: BRAK Wersja arkusza: VUH5CA8N Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdającego: 1. Sprawdź czy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-02-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych Oznaczenie kwalifikacji: A.32 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[03]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[03]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-01-1 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy zawodu: 342[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[02]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Hurtownia ADAM sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą wyposażenia mieszkań w meble kuchenne. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W lutym 2011 roku w jednostce zaistniały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu: 341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [02]-01-131 Czas trwania egzaminu 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35 Numer zadania: 03

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35 Numer zadania: 03 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach.

Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach. Zadanie 1 Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach. W przedsiębiorstwie X w miesiącu kwietniu miały miejsce zdarzenia gospodarcze wymienione w tabelach 1 i 2. Zapoznaj się z treścią tabel,

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Zadanie egzaminacyjne z siedzibą w Wyszkowie zajmuje się na terenie powiatu wyszkowskiego sprzedażą hurtową i detaliczną artykułów biurowych.

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Dnia 8 lutego 2014 roku Hurtownia Spożywcza Cukierek zajmująca się sprzedażą słodyczy, otrzymała zamówienie od Sklepu ABC. Opracuj dokumentację związaną z realizacją zamówienia w

Bardziej szczegółowo

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku;

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku; EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 Egzamin CKE A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Hurtownia Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik logistyk 342[04]

I.1.1. Technik logistyk 342[04] I.1.1. Technik logistyk 342[04] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 777 Przystąpiło łącznie: 588 przystąpiło: 584 przystąpiło: 578 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 492 (84,2%) zdało: 325 (56,2%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] Wersja arkusza: X 342[02]-0X-082 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Instrukcja dla zdającego ETAP

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Podstawy prawne:. ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 342[04]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu

... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K o refundację wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Hurtownia OdzieŜy Damskiej Pani sp. z o.o. z Tczewa działa na rynku krajowym. Sprzedaje między innymi suknie wizytowe i bluzki. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. Prowadzi szczegółową

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy zawodu: 342[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[03]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

Bardziej szczegółowo

Zadanie praktyczne - Gratyfikant

Zadanie praktyczne - Gratyfikant Zadanie praktyczne - Gratyfikant Zakład Produkcyjny ATOS sp. z o.o. zatrudnia do prac administracyjno-biurowych Roberta Gawra, a do prac produkcyjnych 3 pracowników. Robert Gawra otrzymał z dniem 2 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Informacje dla zdającego:

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Informacje dla zdającego: Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342[04] Numer zadania: 5 wersja 4.0 PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2013 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011 Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011 UMOWA Nr.../2011 w dniu...w Białymstoku pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-01-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo