Opakowania. Opakowania w logistyce. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Opakowanie definicje. Logistyczne funkcje opakowań.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opakowania. Opakowania w logistyce. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Opakowanie definicje. Logistyczne funkcje opakowań."

Transkrypt

1 Logistyka zaopatrzenia i produkcji Opakowania w logistyce dr inż. L. Wicki LZIP_3_LW Opakowania Opakowanie definicje Opakowanie dająca się oddzielić powłoka pakowanego towaru, mająca go chronić lub spełniać inne funkcje. Opakowanie jest wyrobem przeznaczonym do ochrony innych wyrobów przed uszkodzeniami, a także do ochrony otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem zapakowanego wyrobu (norma PN-88/ ) Podstawowa cecha: Opakowanie powinno być tanie, lekkie, mocne i zachowujące towar w niezmienionej postaci przez dłuższy czas. 4 Funkcje Wyróżniamy następujące funkcje : Produkcyjne. Opakowanie umożliwia przygotowanie odpowiedniej ilości towarów na wyjściu z produkcji i pobranie odpowiedniej ilości materiałów na wejściu do produkcji. Marketingowe. Opakowanie dla wielu towarów stanowi część strategii marketingowej wyrobu (porównaj marketingmix), która sprawia, że towar staje się możliwy do odróżnienia od towarów konkurencji. Opakowanie, jako nośnik reklamy może spełniać także ważne funkcje komunikacyjne, np. w zakresie oferowanych promocji lub specjalnych cech towaru. Zastosowawcze. Zaliczamy tu zastosowanie opakowania przez nabywcę do innych celów. Można używać słoiki, kartony, itp. Logistyczne. Ze względu na rozpatrywaną tematykę, funkcje te przedstawione są w oddzielnym ujęciu. Ochronna. Magazynowa. Transportowa. Manipulacyjna. Informacyjna. Różnorodne funkcje logistyczne spełniane przez opakowanie powodują, że opakowanie jest traktowane jako integralny element systemu logistyki

2 -1 Ochronna. Towar do nabywcy powinien dotrzeć we właściwym stanie, opakowanie ma go chronić przed obciążeniami mechanicznymi, warunkami klimatycznymi, kradzieżą. -2 Magazynowa. Ma ułatwiać magazynowanie towaru, powinno nadawać się do układania w stosy, być odporne na ściskanie, mieć odpowiednie rozmiarach Transportowa. Ma ułatwiać lub umożliwiać transport. Opakowanie powinno mieć stosunkowo niewielką masę i pozwalać na optymalne wykorzystanie pojemności środków transportowych -4 Manipulacyjna. Powinno łączyć towary w takie jednostki, które ułatwią manipulowanie nimi przy transporcie i magazynowaniu i zapewnić możliwość użycia mechanicznych środków transportu Informacyjna. Jest to bardzo ważna funkcja w procesie kompletacji zamówień. Jednostki zbiorczych i indywidualnych (zależnie od rodzaju kompletacji) powinny być tak oznakowane, aby można było łatwo zidentyfikować potrzebne wyroby (np. color code). Użycie kodów kreskowych umożliwia automatyczną identyfikację towaru Znaczenie w procesie logistycznym Opakowania mogą utrudniać lub ułatwiać procesy logistyczne w tym transportowe

3 Oznakowanie Funkcje a cechy opakowania Oznakowanie dzieli się na: zasadnicze, informacyjne, niebezpieczeństwa i manipulacyjne. Znaki zasadnicze pozwalają na identyfikację towaru, odbiorcy i miejsca przeznaczenia. Znaki informacyjne umożliwiają bliższe rozpoznanie ładunku, Dotyczą danych o masie, wymiarach i nadawcy opakowania transportowego. Znaki niebezpieczeństwa wskazują na szczególne cechy ładunku. Dotyczy to materiałów wybuchowych, żrących, łatwopalnych, itd. Znaki manipulacyjne wskazują na określony sposób obchodzenia się z towarem. Oznacza się ładunki tłukące się, wrażliwe na wstrząsy, aparaty precyzyjne, zakaz używania haków, nakaz ochron przed nagrzaniem, itd. 13 Pfohl H.Ch.: Systemy Logistyczne: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań s Podziały : Zakres badań na znak bezpieczeństwa kryteria podziału: wg rodzaju użytkowania: jednorazowego użytku, wielorazo-wego użytku; wg podstawowej funkcji: jednostkowe (detaliczne), zbiorcze; transportowe (tworzone w celu zabezpieczenia towaru, umożliwienia manipu-lacji w czasie transportu); wg rodzaju tworzywa: metalowe, drewniane, szklane, z tworzyw sztucznych, tekturowopapierowe, ceramiczne, kombinowane; wg formy konstrukcyjnej (i geometrycznej): skrzynie i skrzynki, pudła tekturowe, paczki, pojemniki, kosze, klatki, opakowania bednarskie: beczki, kadzie, wiadra, cebry, butle, butelki, worki, bele, inne. 19 Badania szczelności, Odporność uchwytów na zerwanie, Odporność na uderzenie przy swobodnym spadku, Odporność na nacisk statyczny, Odporność na uderzenia poziome na pochylni, Odporność na drgania o stałej niskiej częstotliwości, Sprawdzenie stabilności kształtu i wymiarów pod działaniem podwyższonej temperatury, Badania mające na celu określenie odmiany tektury (co do wytrzymałości, itp.). 24 Badania dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) Odporność na podnoszenie od dołu DPPL sztywnych Odporność na podnoszenie od góry DPPL elastycznych do 1000 kg i DPPL sztywnych 3000 kg Odporność na rozdzieranie DPPL elastycznych, Odporność na nacisk przy piętrzeniu DPPL do 100 kn Szczelność DPPL sztywnych Odporność DPPL sztywnych na wewnętrzne ciśnienie hydrauliczne do 400 kpa Odporność DPPL na uderzenie przy swobodnym spadku z max. wysokości 1,8 m Odporność DPPL na uderzenie przy swobodnym spadku z przewróceniem z max. wysokości 1,8 m Odporność na obciążenie przy podnoszeniu leżącego DPPL elastycznego 25 System wymiarowy 3

4 System wymiarowy ograniczony ilościowo układ zalecanych wymiarów transportowych i jednostkowych. Różnorodność wymiarów - problemy małoseryjna produkcja utrudniająca mechanizację pracy i zwiększenie wydajności parku maszynowego, przy jednoczesnym zwiększeniu pracochłonności i kosztów wytwarzania; utrzymywanie w zakładach produkcyjnych dużych zapasów magazynowych o różnych wymiarach; utrudnienie organizacji zwrotu wielokrotnego użytku; nieefektywne wykorzystanie powierzchni magazynów i środków transportowych; trudności ujawniające się przy wprowadzaniu mechanizacji prac przeładunkowych i magazynowych; Wyższe koszty - nieracjonalne zużywanie materiałów opakowaniowych, wynikające z niedostosowania wymiarów tych materiałów do wymiarów produkowanych z nich Moduł opakowania Opakowania modułowe Podstawowy moduł opakowania ma znormalizowane wymiary zewnętrzne podstawy 400mm x 600mm, co pozwala na pełne % wykorzystanie miejsca na paletach: EURO (800mm x 1200mm - 4 opakowania), jak i ISO (1000mm x 1200mm 5 ). W użyciu są też wielokrotności modułu podstawowego. Użytkownicy mają do wyboru dwa standardy załadunku palet pod względem wysokości: 105 cm i cm. Przykład ułożenia modułowych na palecie 30 Pfohl H.Ch.: Systemy Logistyczne: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Czynniki dot. Projektowania systemu Czynniki wpływające na dobór (projektowanie systemu) Powierzchnia magazynowa, Wymiary i nośność: ramp, dróg dojazdowych, bram (drzwi) magazynów, dźwigów itp., urządzeń magazynowych, jak np. gniazda regałów, urządzeń transportu wewnętrznego i bliskiego (wózki podnośnikowe, unoszące, itp.), przestrzeni ładownej środków transportowych (wagony kolejowe, samochody ciężarowe, ładownie statków, samolotów itp.), 41 4

5 Czynniki cd. palet ładunkowych, transportowych, zbiorczych i jednostkowych, określonych zespołów maszyn pakujących i formujących oraz ich oprzyrządowania, materiałów opakowaniowych w arkuszach (sklejki, płyty pilśniowe, płyty polipropylenowe, papier, tektura, folie, blachy itp.). Schemat wzajemnego powiązania zależności wymiarowych 1 produkt, 2 opakowanie jednostkowe, 3 opakowanie zbiorcze, 4 opakowanie transportowe, 5 paleta ładunkowa, 6 kontener, 7 magazyn, 8 samochód, 9 wagon kolejowy, 10 statek (ładownie) Zależności wymiarowe, jednostek ładunkowych, środków przewozowych oraz budowli magazynowych Jednostki logistyczne 44 Jednostki logistyczne Tworzenie jednostek logistycznych oznacza łączenie wysyłanych ładunków (towarów) w większe jednostki. Wyróżniamy następujące jednostki logistyczne: magazynowe, transportowe, ładunkowe. Zestawienie towaru w odpowiednie jednostki ma pozwolić na sprawny przepływ w kanale logistycznym. Jednostki logistyczne - Jednostki logistyczne powstają przez połączenie towarów w znormalizowane pod względem kształtów i wymiarów jednostki, w celu uproszczenia przepływu towarów i obniżenia powstających przy tym kosztów

6 Zasady kształtowania łańcucha transportowego ze względu na przepływ towarów zestawianie łączenie towarów w większe jednostki, możliwość układania w stosy, normalizowanie jednostek pod względem wymiarów i kształtu, ułatwienie zastosowania urządzeń mechanicznych do manipulacji, wybór jednostki pozwalającej na utworzenie ciągłego łańcucha transportowego od dostawcy do odbiorcy. Możliwości tworzenia jednostek logistycznych Pfohl H.Ch.: Systemy Logistyczne: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań s Podstawa systemu wymiarowego Za podstawę tworzenia systemu wymiarowego przyjęto wymiar znormalizowanej palety ładunkowej płaskiej o wymiarach mm (euro) i mm (ISO). Palety stały się pomostem między różnymi jednostkami transportowymi. 50 Jednostka ładunkowa i jej rodzaje Jednostkę ładunkową można zdefiniować jako pewną liczbę ładunku (towaru), zestawionego w jedną całość przy wykorzystaniu pomocniczych środków wiążących lub urządzeń transportowych, w sposób zapewniający trwałość jej kształtu, wymiarów i zawartości od miejsca jej zestawienia poprzez cały łańcuch transportowy aż do chwili rozformowania. Umożliwia ona pełną mechanizację przeładunków na drodze swego przebiegu, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy przewozie, przeładunkach i składowaniu. 51 Rodzaje jednostek ładunkowych: jednostki paletowe (ładunek spaletyzowany); jednostki pakietowe, formowane bez użycia palet, lecz z wykorzystaniem różnego rodzaju środków wiążących (ładunek spakietyzowany); jednostki kontenerowe, (ładunek skonteneryzowany). Paleta Paleta to platforma nośna z nadbudową, lub bez nadbudowy, która służy do skomasowania towarów, w celu uformowania jednostki ładunkowej do transportu, magazynowania i układania w stosy, przy wykorzystaniu środków przewozowych transportu bliskiego (wózki widłowe, itp.). Ma ona wiele odmian, ważną jej cechą jest jednak stałość rozmiarów podstawy w kilku typach: europaleta mm; paleta ISO mm

7 Korzyści paletyzacji zwiększenie mechanizacji prac transportowomagazynowych, zmniejszenie udziału pracy żywej w wyżej wymienionych procesach, skrócenie postoju pojazdów i lepsze ich wykorzystanie dzięki zmechanizowanym przeładunkom, zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnię składową z powodu łatwej możliwości piętrzenia ładunków, zmniejszenie strat towarowych, polepszenie organizacji pracy, poprawa warunków bhp przy pracach magazynowotransportowych. Paleta drewniana płaska wymiary 800 x 1200 mm i wysokości 144 mm Pakiety Duże pojemniki Pakiety to jednostki ładunkowe złożone z co najmniej dwóch sztuk tego samego rodzaju ładunku, zestawione bez użycia tradycyjnej palety lub kontenera w sposób zapewniający trwałość jej formy i masy. Tworzone są w celu zmechanizowania przeładunku widłami wózka podnośnikowego lub haka suwnicy bądź żurawia. Masa pakietu powinna być dostosowanej do szeregu udźwigów urządzeń ładunkowych zaś wymiary powinny mieścić się w obrysie kolejowej przestrzeni ładunkowej i dopuszczalnych wymiarach dla pojazdów drogowych oraz wykorzystujących racjonalnie powierzchnię i przestrzeń środków przewozowych, udźwigi maszyn i urządzeń punktowych, wymiary otworów obiektów magazynowych, wymiary przestrzeni magazynowych. Do dużych pojemników zalicza się: kontenery ISO o wymiarach długości 10, 20, 30 i 40 stóp (3028, 6055 mm, itd.), szerokości 8 stóp (2435 mm) i wysokości 8 9 stóp ( mm). Nadają się one do ustawiania w sześcio-warstwowe stosy i są ładowane przez jedne drzwi w ścianie czołowej. Umożliwia on pełne załadowanie przy użyciu palet ISO. eurokontenery o wymiarach mm i ładowności brutto 24 tony. nadwozia samochodowe wymienne, zwykle o wymiarach mm lub 7150 mm Podział kontenerów: pod względem maksymalnej masy brutto: małe (do 5t brutto), średnie (do 10t brutto), wielkie(powyżej 10t brutto) pod względem funkcjonalności: uniwersalne, specjalizowane, specjalne pod względem konstrukcji: skrzyniowe (zamknięte, otwarte), specjalizowane (uniwersalne z dodatkowym wyposażeniem) specjalne (zbiornikowe bezciśnieniowe i ciśnieniowe, płytowe) specjalnego przeznaczenia (np. mieszkalne) elastyczne (głównie do ładunków sypkich luzem), pod względem normalizacji: standardowe (np. wg wymagań ISO), znormalizowane (np. kontenery znormalizowane do transportu lądowego), nietypowe. Kontenery uniwersalne drobnicowe 20' (general purpose containers)

8 Mechanizacja załadunku Mechanizacja załadunku

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

T r a n s p o r t t o w a r ó w

T r a n s p o r t t o w a r ó w Klasyfikacja towarów Klasyfikacja towarów stanowi porządkowanie ich w oddzielne grupy, rodzaje lub asortymenty, według jakiejś wspólnej cechy (kryterium). Istnieje wiele podziałów klasyfikacyjnych towarów:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a Agenda 1. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej. Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a 2.. 3.. 4. Systemy technicznego wyposażenia. 1/102 2/102 Infrastruktura magazynowa Pojęcie i zakres infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY Andrzej GAZDA 1. WSTĘP Transport drogowy oddziałuje w negatywny sposób na środowisko naturalne człowieka. Powoduje nie tylko degradację środowiska, ale także przyczynia

Bardziej szczegółowo

procesów magazynowych

procesów magazynowych REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska Kwalifikacja A.30.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA PORTOWYCH TERMINALI DROBNICOWYCH

EWOLUCJA PORTOWYCH TERMINALI DROBNICOWYCH Karolina A. Krośnicka Akademia Morska w Gdyni EWOLUCJA PORTOWYCH TERMINALI DROBNICOWYCH Na skutek rozwoju technologii przeładunku, składowania i przewozu w latach 70. XX wieku na obszarach terminali drobnicowych

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu SWSPiZ rok akademicki 2011-2012 1 Logistyka Wprowadzenie Cele kształcenia: Obejmują zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

BADANIE GOTOWYCH OPAKOWAŃ. ZIP (TiIPO) Część teoretyczna

BADANIE GOTOWYCH OPAKOWAŃ. ZIP (TiIPO) Część teoretyczna BADANIE GOTOWYCH OPAKOWAŃ ZIP (TiIPO) Część teoretyczna Opakowania odgrywają ważną rolę w gospodarce każdego kraju, a przemysł opakowaniowy zajmuje znaczące miejsce wśród innych dziedzin produkcji. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN rok akademicki 2012-2013 1 Logistyka Wprowadzenie Kontakt z prowadzącym: dr inż. Paweł Morawski www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu

Wyposażenie nowoczesnego magazynu. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu Wyposażenie nowoczesnego magazynu Elżbieta Szulc PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu PROMAG S.A. Infrastruktura transportu wewnętrznego Proces zarządzania logistyką wewnętrzną Logistyka wewnętrzna,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNOWANIE. Alternatywy palet drewnianych Kiedy można naprawić paletę? Transport na paletach wózki i nadstawki

MAGAZYNOWANIE. Alternatywy palet drewnianych Kiedy można naprawić paletę? Transport na paletach wózki i nadstawki MAGAZYNOWANIE Alternatywy palet drewnianych Kiedy można naprawić paletę? Transport na paletach wózki i nadstawki Nowatorska paleta plastikowa rmy Becker Sp z o.o. przenosząca obciążenia do 1200 kg na

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA wykład 03 dla 4 roku TiL niestacjonarne

SPEDYCJA wykład 03 dla 4 roku TiL niestacjonarne wykład 03 dla 4 roku TiL niestacjonarne dr Adam Salomon Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam Salomon,

Bardziej szczegółowo

Strefa kompletacji w odsłonach: wózki kompletacyjne s. 68.

Strefa kompletacji w odsłonach: wózki kompletacyjne s. 68. CENA 25,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2015 ISSN 1898-6420 www.logistyczny.com styczeń luty 1 (43) R. Strefa kompletacji w

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Logistyka w branży retail

Logistyka w branży retail Logistyka w branży retail Prognozowanie popytu a logistyka s. 22 s. 40 Przewozy drobnicowe na kierunkach wschodnich s. 72 C M Y CM MY CY CMY K REKLAMA nr 1 [43] luty marzec 2015 cena 25,00 zł (w tym 5%

Bardziej szczegółowo

www.taropak.pl Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki 13-16.09.2010 Poznań Zapraszamy do udziału w 27 edycji POSTAW NA DOBRĄ MARKĘ!

www.taropak.pl Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki 13-16.09.2010 Poznań Zapraszamy do udziału w 27 edycji POSTAW NA DOBRĄ MARKĘ! www.taropak.pl Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki 13-16.09.2010 Poznań POSTAW NA DOBRĄ MARKĘ! Zapraszamy do udziału w 27 edycji JEŚLI JESTEŚ ODBIORCĄ OPAKOWAŃ I SZUKASZ NOWYCH ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2011_2012 Zakład Logistyki Prolog otoczenie przedsiebiorstw czynniki demograficzne

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A.

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A. Jacek SITKO, Bożena GAJDZIK Streszczenie: Artykuł zawiera wprowadzenie do problemu magazynowania wyrobów, uwzględniając szereg elementów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Materiały pisane PORTAL Informacja dla Czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW WANDALEX

KATALOG PRODUKTÓW WANDALEX WANDALEX.PL logistyka wewnątrzmagazynowa KATALOG PRODUKTÓW WANDALEX Projekty logistyczne Regały magazynowe Systemy przenośnikowe Urządzenia magazynowe Automatyka magazynowa Wózki widłowe PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ NOVELTY НОВИНКА NOWOŚĆ NOVELTY НОВИНКА NO НОВ PREMIERY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ. ACG Worldwide SZUKAJ STOISK OZNACZONYCH TYM ZNAKIEM!

NOWOŚĆ NOVELTY НОВИНКА NOWOŚĆ NOVELTY НОВИНКА NO НОВ PREMIERY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ. ACG Worldwide SZUKAJ STOISK OZNACZONYCH TYM ZNAKIEM! PREMIERY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ SZUKAJ STOISK OZNACZONYCH TYM ZNAKIEM! Pawilon 3A, stoisko 66 PVC/PVdC Polimerowa folia barierowa PVdC o wysokiej jakości wykonania. Nawet przy stosunkowo cienkiej warstwie,

Bardziej szczegółowo

Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl

Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl Dystrybucja lekarstw Taca do dystrybucji lekarstw Służba zdrowia poszukuje sposobów pozwalających na minimalizację

Bardziej szczegółowo