SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Strona 1 z 17 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Etanol absolutny paliwowy Bioetanol Nr indeksowy: Nr CAS Nr WE Wzór chemiczny: C 2 H 5 OH 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Etanol absolutny paliwowy ( BIOETANOL) znajduje zastosowanie jako komponent paliw silnikowych do silników z zapłonem iskrowym Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: WRATISLAVIA-BIO Sp. z o.o. ul. Monopolowa Wrocław Tel. 48 (71) Fax. 48 (71) Numer telefonu alarmowego: +48/ ( czynny w godzinach 8-16 od pn. do pt.) Osoba kontaktowa odpowiedzialna za opracowanie Karty : Tomasz Prejbisz; SEKCJA 2. Identyfikacja zagroŝeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: Klasyfikacja wg rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) Klasy zagroŝenia i kody kategorii: Flam. Liq. 2 Zwroty H: H225, Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG Symbol niebezpieczeństwa: F Zwroty R: R 11 Pełne brzmienia zwrotów R i H oraz akronimy symboli, klas zagroŝenia i kodów kategorii podano w sekcji 16 Karty charakterystyki.

2 Strona 2 z Elementy oznakowania: Piktogramy GHS: Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Zwrot wskazujący rodzaj zagroŝenia: H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary Zwrot wskazujący środki ostroŝności: H319: Działa draŝniąco na oczy. Zapobieganie: P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241: UŜywać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/ /przeciwwybuchowego sprzętu. P242: UŜywać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. P243: Przedsięwziąć środki ostroŝności zapobiegające statycznemu rozładowaniu P280: Stosować rękawice ochronne/ odzieŝ ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. Reagowanie: P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: OstroŜnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeŝeli są i moŝna je łatwo usunąć. Nadal płukać P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzieŝ. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Przechowywanie: P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu Inne zagroŝenia: Mieszanina nie został sklasyfikowana jako PBT i vpvb. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięŝsze od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych częściach pomieszczeń. Zbiorniki naraŝone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

3 Strona 3 z 17 SEKCJA 3. Skład / informacja o składnikach 3.1. Substancje: Nazwa substancji Nr indeksowy Nr CAS Nr WE Skład w % (v/v) Klasyfikacja zgodna z dyrektywą Rady 67/548/EWG Znak ostrzegawczy Symbol Zwroty R Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Kody zwrotów Klasy zagroŝenia i wskazujących kody kategorii rodzaj zagroŝenia Etanol Nie mniej niŝ 99,5 F 11 Flam. Liq. 2 H225 Pełne brzmienia zwrotów R i H oraz akronimy symboli, klas zagroŝenia i kodów kategorii podano w sekcji 16 Karty Charakterystyki. SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy: Wdychanie: Wynieść poszkodowanego z miejsca naraŝenia, ułoŝyć w wygodnej pozycji półleŝącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. JeŜeli wystąpią zaburzenia oddychania, zastosować sztuczne oddychanie. JeŜeli objawy nie ustępują, wezwać lekarza Kontakt ze skórą: Natychmiast spłukać duŝą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzieŝ, skórę zmyć duŝą ilością wody z mydłem, nie uŝywać rozpuszczalników lub rozcieńczalników. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem Kontakt z oczami: Natychmiast płukać duŝą ilością letniej wody, najlepiej bieŝącej, przez co najmniej 15 min. Usunąć szkła kontaktowe Połknięcie: W przypadku połknięcia nie powodować wymiotów, naleŝy wypłukać usta wodą a następnie podać pół litra wody do wypicia. Nie podawać mleka, węgla aktywnego, środków wymiotnych. W przypadku wystąpienia dolegliwości Ŝołądkowych naleŝy skontaktować się z lekarzem. JeŜeli poszkodowany jest nieprzytomny, nie moŝna podawać płynu do ust oraz naleŝy przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej i bezzwłocznie wezwać pomoc lekarską.

4 Strona 4 z NajwaŜniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki naraŝenia: Przy znacznych stęŝeniach par lub bezpośrednim dostaniu się produktu do oczu moŝe wystąpić lekkie podraŝnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, ból. Wdychanie par o duŝym stęŝeni moŝe spowodować uczucie zmęczenia, osłabienie, senność, nudności, bóle i zawroty głowy, kaszel, urywany oddech. SpoŜycie duŝych ilości wywołuje mdłości, wymioty, ból brzucha. Bezpośrednim następstwem zatrucia drogą pokarmową moŝe być uszkodzenie wątroby i nerek Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Leczyć objawowo. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Dla uzyskania specjalistycznej porady lekarze powinni się skontaktować z Centrum Informacji o Zatruciach. Miejsce pracy powinno być wyposaŝone w prysznic i stanowisko do płukania oczu. Uwaga: W pierwszej kolejności naleŝy wyprowadzić poszkodowaną osobę ze skaŝonego środowiska. NaleŜy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i uŝytkowania zamieszczonych na etykiecie. Przy wystąpieniu symptomów lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć rady lekarza. SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku poŝaru 5.1. Środki gaśnicze: Odpowiednie środki gaśnicze: suche proszki gaśnicze ABC lub BC, piany odporne na alkohol, halon, CO 2, mgła wodna. Niewłaściwe środki gaśnicze: strumień wody; moŝe spowodować rozprysk palącej się cieczy i rozprzestrzenienie poŝaru Szczególne zagroŝenia związane z substancją lub mieszaniną: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięŝsze o powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń. Zbiorniki naraŝone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi. W środowisku poŝaru wydzielają się tlenki węgla Informacje dla straŝy poŝarnej: Wysoce łatwo palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, są cięŝsze od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych częściach pomieszczeń. Pojemniki naraŝone na działanie ognia chłodzić z bezpiecznej odległości rozproszonym strumieniem wody (niebezpieczeństwo wybuchu); o ile

5 Strona 5 z 17 to moŝliwe, usunąć je z terenu zagroŝonego. OdzieŜ gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, izolujący sprzęt ochrony układu oddechowego. Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku poŝaru. Nie naleŝy przebywać w zagroŝonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia (kompletna odzieŝ ochronna z kaskiem, osłona na twarz i kark, kurtka i spodnie z materiału izolacyjnego, z opaskami wokół ramion, na nogach i wokół pasa) i aparatu do oddychania z niezaleŝnym obiegiem powietrza. Niebezpieczne produkty spalania: W czasie poŝaru mogą tworzyć się tlenki węgla, draŝniące i toksyczne dymy i gazy. SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1. Indywidualne środki ostroŝności, wyposaŝenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Dla osób nienaleŝących do personelu udzielającego pomocy: W przypadku wydostania się etanolu do środowiska, osoby postronne przebywające na zagroŝonym awarią obszarze naleŝy natychmiast ewakuować Dla osób udzielających pomocy: Awaria musi być jak najszybciej zlokalizowana i zlikwidowana. Obszar dotknięty awarią musi być kontrolowany eksplozymetrem, lub za pomocą rurek wskaźnikowych. Do likwidowania skaŝenia mogą przystąpić przeszkolone w ratownictwie chemicznym osoby. W przypadku wydostania się alkoholu do kanalizacji istnieje niebezpieczeństwo wytworzenia się mieszanin wybuchowych z powietrzem oraz wybuchu. W warunkach przemysłowych zakładać odzieŝ ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice wykonane z kauczuku nitrylowego (grubość 1.25 mm, czas przebicia 480 min) lub kauczuku butylowego (grubość 0.5 mm, czas przebicia 480 min). Stosować okulary ochronne typu gogle, chroniące przed kroplami cieczy. Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie uŝywania. Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i uŝywania narzędzi iskrzących). Usunąć osoby niezabezpieczone z zagroŝonego obszaru. Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną. Unikać wdychania par. W razie potrzeby zarządzić ewakuację. OdzieŜ ochronna, ochrony dróg oddechowych z filtrem par oznaczonym kolorem brązowym i literą A oraz filtrem cząsteczkowym P2, szczelne okulary ochronne, rękawice ochronne Środki ostroŝności w zakresie ochrony środowiska: W przypadku wycieku naleŝy usunąć potencjalne źródła zapłonu i, jeśli to moŝliwe, zlikwidować wyciek. Zabezpieczyć otoczenie przed przedostaniem się produktu do cieków wodnych.

6 Strona 6 z Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skaŝenia i słuŝące do usuwania skaŝenia: Zabezpieczyć studzienki ściekowe. JeŜeli to moŝliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić). Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. W razie duŝego wycieku obwałować miejsce wycieku, zebraną ciecz odpompować. Pary rozcieńczyć rozproszonym strumieniem wody. Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i uŝywania narzędzi iskrzących). Zbieranie rozlanego alkoholu dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących (słoma, siano, trociny, wysuszony torf i in.). Małe ilości zaabsorbować w chemicznie obojętny materiał wiąŝący (piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do szczelni zamykanych pojemników przenieść do szczelnie zamykanych pojemników i przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. W przypadku niemoŝności zlikwidowania następstw awarii własnymi siłami i środkami, przeprowadzenie akcji naleŝy powierzyć zewnętrznym, wyspecjalizowanym słuŝbom ratowniczym. Chronić kanalizację. W przypadku wydostania się alkoholu do wód powierzchniowych, ostrzec uŝytkowników. Metody utylizacji: Niszczyć na drodze spalania - zgodnie z obowiązującym prawem Odniesienia do innych sekcji: Patrz sekcja 8. i 13. Karty Charakterystyki. SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostroŝności dotyczące bezpiecznego postępowania: Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Trzymać z daleka od źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. Wskazane jest stosowanie rękawic i okularów ochronnych, aby podczas pracy z substancją unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać oparów/aerozoli. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z substancją. Po zakończonej pracy zdjąć odzieŝ ochronną i umyć ręce. Stosować urządzenia i narzędzia nieiskrzące Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności: Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z wentylacją wywiewną. Instalacja, aparatura i zbiorniki powinny być zawsze szczelnie zamknięte. Pary mieszaniny z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Pary są cięŝsze od powietrza i gromadzą się przy powierzchni podłogi lub gruntu. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposaŝonym w instalację elektryczną i wentylacyjną w wykonaniu przeciwwybuchowym.

7 Strona 7 z 17 Przechowywać z daleka od źródeł wysokiej temperatury, źródeł zapłonu, utleniaczy. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych. Magazynowanie: Zasady magazynowana określa norma PN-A-79535:2008 Wyroby i półprodukty przemysłu spirytusowego. Pakowanie, przechowywanie i transport. Dla wyrobu nie określa się czasu przechowywania. Wszystkie opakowania magazynowe, tj. zbiorniki, pojemniki itp. Powinny mieć numer ewidencyjny naniesiony w sposób trwały i widoczny. Ponadto na kaŝdym opakowaniu magazynowym powinna być umieszczona przywieszka informacyjna umoŝliwiająca monitorowanie wyrobów. p normy: Pomieszczenia magazynowe wyrobów w opakowaniach jednostkowych. Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do przechowywania wyrobów w opakowaniach powinny spełniać następujące wymagania: - powinny być wydzielone (dotyczy zakładów produkcyjnych i hurtowni), - powinny być zamknięte i szczelnie kryte, tak aby ograniczyć dostęp owadów i gryzoni, - powinny być suche i przewiewne, bez obcych zapachów, - powinny być zaopatrzone, w zaleŝności od potrzeby, w agregaty chłodnicze, podkłady, regały, półki, palety ładunkowe oraz sprzęt do przemieszczania i składowania jednostek ładunkowych, jednostek ładunkowych paletowych, - podłogi powinny być suche i niepalące się, łatwe w utrzymaniu czystości (np. asfaltobeton, Ŝywice poliestrowe), - drzwi powinny być wykonane z materiałów trudno palnych, - w pomieszczeniach naleŝy utrzymywać temperaturę od 3oC do 30oC i wilgotność do 80%, - wyroby nie powinny być naraŝone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych Przy składowaniu oraz podczas przemieszczania wyrobów w magazynie naleŝy przestrzegać zasady: PIERWSZE WESZŁO PIERWSZE WYSZŁO (FIFO skrót od słów: first-in, first-out). p Pomieszczenia magazynowe wyrobów luzem Powinny spełniać następujące wymagania: - powinny być wydzielone - powinny być zamknięte i szczelnie kryte, tak aby ograniczyć dostęp owadów i gryzoni, - powinny być suche i przewiewne, bez ubocznych zapachów - powinny być zaopatrzone, w zaleŝności od potrzeby w agregaty chłodnicze - podłogi powinny być suche i niepylące się, łatwe w utrzymaniu czystości (np. asfaltobeton, Ŝywice poliestrowe) - drzwi powinny być wykonane z materiałów trudno palnych, - w pomieszczeniach naleŝy utrzymywać temperaturę do 30oC i wilgotność do 80% - powinny być zaopatrzone w misy awaryjne na wypadek rozszczelnienia zbiornika lub przelania płynu, - w strefie zagroŝonej wybuchem powinny mieć instalację elektryczną i wentylacyjną w wykonaniu przeciwwybuchowym - odległość zbiorników od ściany powinna wynosić nie mniej niŝ 0,6 m.

8 Strona 8 z Szczególne zastosowania końcowe: Etanol absolutny paliwowy - bioetanol półprodukt stosowany w przemyśle paliwowym. Brak informacji o innych zastosowaniach niŝ wymienione w punkcie 1.2 SEKCJA 8. Kontrola naraŝenia/ środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli: ETANOL DNEL inhal = 1900 mg/m3 DNEL ogólnoustrojowy (skóra) = 343 mg/kg w.c./dzień DNEL ogólnoustrojowy (przez drogi oddechowe) = 206 mg/kg w.c./dzień DNEL ogólnoustrojowy (doustnie) 87 mg/kg.w.c./dzień PNEC woda = 0.96 mg/l PNEC woda morska = 0.76 mg/l PNEC osad = 2.9 mg/kg PNEC ziemia= 0.63 mg/kg NajwyŜsze dopuszczalne stęŝenia: Nazwa substancji nr CAS Normatyw wartość jednostka Etanol NDS 1900 mg/m3 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833, 2002 wraz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 212, poz. 1769, 2005 r. z dnia r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645, 2005). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86,2005) Kontrola naraŝenia: Stosowne techniczne środki kontroli: Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Stosować dobrą wentylację. Nie wdychać par produktu. Unikać kontaktu za skórą i oczami. JeŜeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo zapalenia odzieŝy na pracowniku, w pobliŝu stanowisk pracy powinny być zainstalowane prysznice bezpieczeństwa oraz oddzielne myjki do przemywania oczu Indywidualne środki ochrony:

9 Drogi oddechowe: Strona 9 z 17 W przypadku wystąpienia duŝego stęŝenia par produktu w powietrzu (przekroczenia dopuszczalnych normatywów) stosować ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem białym i symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem brązowym i literą A. MoŜna stosować filtry zespolone AP. Ręce i skóra: W warunkach produkcyjnych stosować odzieŝ ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice wykonane z kauczuku nitrylowego (grubość 1.25 mm, czas przebicia 480 min) lub kauczuku butylowego (grubość 0.5 mm, czas przebicia 480 min). Oczy: Higiena pracy: W warunkach produkcyjnych stosować okulary ochronne typu gogle, chroniące przed kroplami cieczy Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stęŝeń normatywnych. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy. NaleŜy zastosować procedury monitorowania stęŝeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu naraŝania oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.) w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Metody oceny naraŝenia w środowisku pracy: PN-86/Z Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia ogólne. PN-89/Z Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników. PN-89/Z ark. 02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej Kontrola naraŝenia środowiska Nie naleŝy dopuścić do przedostania się duŝych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

10 Strona 10 z 17 SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: wygląd : ciecz lotna, bezbarwna, klarowna. zapach: swoisty charakterystyczny dla alkoholu etylowego ph: 7,0-roztwór neutralny temperatura topnienia/ krzepnięcia: -114,15 OC w zaleŝności od składu. początkowa temperatura wrzenia: 78,3 C ( 1013 hpa). temperatura zapłonu: ok. 17 C (1013 hpa) produkt wysoce łatwopalny. pręŝność par: PręŜność par w temp. 20 C : 59 hpa. rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: bardzo dobra bez ograniczeń granice wybuchowości: DGW 3,5% obj., GGW 15% obj. gęstość: 0,789 0,795 g/cm 3 w temp 20 C. temperatura samozapłonu: 425 C. lepkość w temp. 20 C: 1,2 mpa s. Pary substancji tworzą mieszaninę wybuchową z powietrzem. SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność Reaktywność: Substancja jest stabilna chemicznie i nie ma ryzyka wystąpienia niebezpiecznych reakcji dla otoczenia w warunkach bezpiecznego składowania, Stabilność chemiczna: Substancja jest stabilna chemicznie w normalnych warunkach przechowywania MoŜliwość występowania niebezpiecznych reakcji Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe Warunki, których naleŝy unikać NaleŜy unikać podgrzewania produktu do wysokiej temperatury i ekspozycji na światło oraz chronić od źródeł zapłonu.

11 Strona 11 z Materiały niezgodne Silne utleniacze, mocne kwasy i zasady Niebezpieczne produkty rozkładu W warunkach poŝaru i wysokiej temperatury mogą powstawać tlenki węgla (CO, CO2). SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Etanol Toksyczność ostra: DLLO doustnie dziecko 2000 mg/kg DTLO doustnie męŝczyzna 700 mg/kg DLLO doustnie człowiek 1400 mg/kg DL50 - doustnie szczur 7060 mg/kg CL50 - inhalacyjnie szczur mg/l (10h) LC50 (inhalacja, mysz): 39 mg/m3/4h LD50 (doustnie, mysz): 3450 mg/kg LD50(doustnie, królik): 6300 mg/kg Działanie Ŝrące / draŝniące na skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione PowaŜne uszkodzenie oczu / działanie draŝniące na oczy: Powoduje umiarkowane podraŝnienie oczu. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: nie są znane przypadki działania mutagennego. Rakotwórczość: nie stwierdzono działania rakotwórczego. Szkodliwe działanie na rozrodczość: nie są znane przypadki działania reprotoksycznego. Działanie toksyczne na narządy docelowe - naraŝenie jednorazowe: nie stwierdzono działania toksycznego na organizm ludzki. Działanie toksyczne na narządy docelowe - naraŝenie powtarzalne: nie stwierdzono działania toksycznego na organizm ludzki. ZagroŜenie spowodowane aspiracją: wdychanie par/ aerozoli moŝe być szkodliwe dla zdrowia (patrz pkt. 8. Karty Charakterystyki).

12 Strona 12 z 17 SEKCJA 12. Informacje ekologiczne Toksyczność: Składnik CAS-nr Dawka wartość jednostka. Etanol CL0 ryby (Leuciscus idus melanotus) 7110 mg/l (48h) CL50 - ryby (Leuciscus idus melanotus) 8140 mg/l (48h) CE50 - bezkręgowce (Daphnia magna) >10000 mg/l (24h) CE50 - bezkręgowce (Nitocra spinipes) 7750 mg/l (96h) CE50 - glony (Chlorella pyrenoidoso) 9310 mg/l Przy prawidłowym uŝytkowaniu, substancja nie jest niebezpieczna dla środowiska Trwałość i zdolność do rozkładu: Produkt jest łatwo biodegradowalny Zdolność do bioakumulacji: Produkt nie wykazuje zdolności do akumulacji Mobilność w glebie: Brak danych dotyczących mobilności produktu w glebie Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Nie dotyczy Inne szkodliwe skutki działania. Brak danych. SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów: Nie usuwać substancji razem z odpadami komunalnymi. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. NadwyŜki produktu przekazać firmom wyspecjalizowanym w zbiórce odpadów.

13 Strona 13 z 17 ZuŜyte opakowania dokładnie opróŝnić. Opakowania wielokrotnego uŝytku mogą być (po oczyszczeniu) uŝywane powtórnie. Opakowania jednorazowe (po dokładnym oczyszczeniu) przekazać do recyklingu. Specjalne środki ostroŝności: Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. NaleŜy zachować ostroŝność podczas operowania opróŝnionymi pojemnikami, które nie zostały dokładnie oczyszczone. NaleŜy zapobiegać przedostawaniu się rozlanego produktu do gleby i cieków wodnych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.628, 2001 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638, 2001); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206, 2001). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 1458, Sposób likwidacji odpadów A1/A3: Na drodze spalania. Zawartość opakowania, wg: podgrupy odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych. rodzaju odpady z destylacji spirytualów. rodzaju odpady z procesów chemicznych. Opakowania, wg: rodzaju opakowania z tworzyw sztucznych, rodzaju opakowania z metalu, rodzaju opakowania ze szkła. rodzaju opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu Numer UN (numer ONZ): Prawidłowa nazwa przewozowa: ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY) 14.3.Klasa zagroŝenia w transporcie: Grupa pakowania: Grupa pakowanie: II Kod klasyfikacyjny: F1 Numer rozpoznawczy zagroŝenia: 33 Ilości ograniczone: LQ4 Kategoria transportowa: 3 Nalepka ostrzegawcza wg ADR/RID: Nr 3

14 Strona 14 z ZagroŜenia dla środowiska: Substancja nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami Szczególne środki ostroŝności dla uŝytkowników: NaleŜy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są odpowiednio zabezpieczone. NaleŜy się upewnić, Ŝe osoby transportujące produkt wiedzą, co naleŝy robić w przypadku awarii lub rozlania się produktu Transport luzem zgodnie z załącznikiem II konwencji do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy Transport lądowy ADR/RID ADR prawidłowa nazwa w transporcie: UN 1170 ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY), 3, II RID prawidłowa nazwa w transporcie: 33 UN 1170 ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY), 3, II 14.1 Numer UN (ONZ): Klasa RID/ADR/IMO: Kod klasyfikacyjny: F Ilości ograniczone: LQ Kategoria transportowa: Grupa pakowania: II 14.7 Numer rozpoznawczy zagroŝenia: Nalepka ostrzegawcza wg ADR/RID: Nr 3 Zasady transportu zewnętrznego określa norma PN-A-79535:2008 Wyroby i półprodukty przemysłu spirytusowego. Pakowanie, przechowywanie i transport, punkt 6.2. Do przewozu luzem naleŝy uŝywać opakowań uzgodnionych między zainteresowanymi stronami. Do przewozu w opakowaniach jednostkowych naleŝy stosować środki transportu, takie jak samochody skrzyniowe zamknięte lub kontenery. WyŜej wymienione środki transportu powinny spełniać następujące wymagania: - powinny być kryte lub okrywane i gwarantować zabezpieczenie ładunku przed zawilgoceniem w czasie transportu, - powinny być suche, czyste, bez obcych zapachów, - powinny być zabezpieczone przed nadmiernym nagrzewaniem się, - cysterny powinny mieć waŝne urzędowe sprawdzenia dozoru technicznego, - powinny być zabezpieczone przed kradzieŝą. Zgodnie z przepisami prawnymi: Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) Ustawa z r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.).

15 Strona 15 z 17 SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (D.U. nr 63, poz ). ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku). ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z 5 września 2009 roku). ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŝ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 roku) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 1018) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania opakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 445) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników słuŝących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. 2012, poz. 601) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaŝa się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŝenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2012, poz. 688)

16 Strona 16 z 17 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz.1671, 2002). Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w Ŝycie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR)sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami) Ocena bezpieczeństwa chemicznego. Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji nie jest wymagana i nie była wykonywana. SEKCJA 16. Inne informacje Zwroty R, zwroty H i skróty ( wskazujące rodzaj zagroŝenia) uŝyte w karcie charakterystyki: R 11 Produkt wysoce łatwopalny; H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary H319 Działa draŝniąco na oczy. F Produkt wysoce łatwopalny. Flam. Liq. 2 Substancja łatwopalna kategoria zagroŝenia 2. DNEL PNEC CI50/CE50 CL50 DL50 Poziom nie powodujący zmian dla zdrowia ludzkiego StęŜenie, które nie powoduje działania szkodliwego StęŜenie substancji w miligramach na litr powodujące określony efekt zahamowania wzrostu u 50% badanej populacji StęŜenie substancji w wdychanym powietrzu w miligramach lub gramach na metr sześcienny wdychanego powietrza, powodująca śmierć 50% danej populacji w określonym czasie Dawka substancji w miligramach na kilogram masy ciała potrzebna do uśmiercenia 50% danej populacji Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opracowano na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Opisują one wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych własności wyrobu. BieŜąca wersja karty charakterystyki został sporządzona zgodnie z wymogami Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

17 Strona 17 z 17 Karta charakterystyki opracowana przez firmę WRATISLAVIA-BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie substancji jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uŝywania substancji i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszej substancji. Inne źródła informacji wykorzystane w Karcie: IUCLID Data Bank (European Commision European Chemicals Bureau). ESIS European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ETANOL 96% Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Etanol

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mocznik Synonimy:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ WAPNIA WĘGLAN STRĄCONY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SODU TETRABORAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Sodu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1.1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów Dystrybutor: NATURAN Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KWAS BOROWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Kwas borowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

AGATA do nabłyszczania paneli

AGATA do nabłyszczania paneli Data aktualizacji 2012-11-16 Data wydruku 2012-11-16 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 1. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU TLENEK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp.

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. Producent: MEEX CHEMIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Plastyfikator do betonu. Identyfikacja przedsiębiorstwa: Qmar Probostwo Górne 13 87-732 Lubanie tel./fax.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia REACH ( WE) nr 1907/2006; Art. 31; załącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia REACH ( WE) nr 1907/2006; Art. 31; załącznik II Data sporządzenia: 02.04.2009 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Płyn do prania tapicerki samochodowej i dywanów JAN 2. Zastosowanie preparatu Płyn przeznaczony jest do

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 17:00): + 48 22 595 42 00

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 17:00): + 48 22 595 42 00 Strona 1 / 5 Data sporządzenia: 27/07/2010 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Akrylowy uszczelniacz w wodnej dyspersji. Producent: MAPEI

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 20071002 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu Ludwik 5 funkcyjny proszek do zmywarek Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa INCOVERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii Grupa Chemii Gospodarczej Adres ul.towarowa

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie: szczelne opakowania, w chłodnym miejscu. Chronić od światła i ognia.

Magazynowanie: szczelne opakowania, w chłodnym miejscu. Chronić od światła i ognia. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KOLODIUM Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Kolodium Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu. nie dotyczy

Karta charakterystyki preparatu. nie dotyczy 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacje o produkcie Nazwa handlowa: BUP Zastosowanie: Gotowy do uŝytku tynk dekoracyjny na bazie tworzyw sztucznych o strukturze

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: FM002484 Zastosowanie preparatu: Aktywator Producent / Dystrybutor: ul. Fabryczna 5 00-446

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ AMINOFILINA DWUWODNA Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI LUDWIK balsam

KARTA CHARAKTERYSTYKI LUDWIK balsam Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ OLEJ RYCYNOWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Olej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 28.02.2011. Data wydruku: 28.02.2011. 1) Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: SIN-LUX DO MYCIA SZYB

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS Strona 1 / 6 Data sporządzenia: 03.10.2011 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja toksyczna. Działa toksycznie po połknięciu, działa draŝniąco na oczy i skórę.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja toksyczna. Działa toksycznie po połknięciu, działa draŝniąco na oczy i skórę. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ CHLORALU WODZIAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Chloralu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Producent: ul. Wiosenna 22 05-092 ŁOMIANKI tel./ fax. (0-81) 749 44 34, 749 44 00 w godzinach: 7 00-15 00 Data sporządzenia karty: 25.05.2007 Data aktualizacji karty: 15.09.2009 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 25.08.2014 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU 1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIE ODRADZANE Płyn do mycia

Bardziej szczegółowo

Statoil Podpałka do grilla Nr katalogowy 12/2001 Wersja 3

Statoil Podpałka do grilla Nr katalogowy 12/2001 Wersja 3 1 Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Producent: Dystrybutor: AUTOLAND J. Kisielewski & J. Morański Sp. jawna ul.ogrodowa 37 00-873 Warszawa zakład produkcyjny: ul. Mickiewicza 28 43-250 Pawłowice

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOTH KILLER SUPER. Substancja nr CAS nr WE % wag. Klasyfikacja

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOTH KILLER SUPER. Substancja nr CAS nr WE % wag. Klasyfikacja Aktualizacja: 22.12.2005r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu: MOTH KILLER SUPER Zastosowanie: Zawieszka do szafy

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SREBRA AZOTAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Srebra

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI LUDWIK

KARTA CHARAKTERYSTYKI LUDWIK Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Velox Foam NA. Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji: 14.07.2014 Wersja PL:2.0

Velox Foam NA. Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji: 14.07.2014 Wersja PL:2.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Mozaikowy tynk dekoracyjny (Caparol-Buntstein-Sockelputz) Zastosowanie: Mozaikowy tynk dekoracyjny do wnętrz i na elewacje.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i Data sporządzenia karty: 09.02.2004r. Data aktualizacji: 20.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń

2. Identyfikacja zagroŝeń Data opracowania: 0.11.2010r strona 1/5 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa; 1.1. Identyfikacja mieszaniny Nazwa handlowa: GERUCH-EX Nr art.: 2080 Rejestracja w systemie REACH:

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GLICERYNA. Data sporządzenia: Data aktualizacji: Wydanie: 3

KARTA CHARAKTERYSTYKI GLICERYNA. Data sporządzenia: Data aktualizacji: Wydanie: 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI GLICERYNA Data sporządzenia: 2003-02-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 3 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

G 478 Entschäumer D Data sporządzenia: 27. 5. 2011 strona 1 / 10

G 478 Entschäumer D Data sporządzenia: 27. 5. 2011 strona 1 / 10 Data sporządzenia: 27. 5. 2011 strona 1 / 10 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

RM MYJĄCY KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

RM MYJĄCY KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1/6 Dystrybutor: RM Gastro Polska ul. Skoczowska 94 43 450 Ustroń tel. 033 / 854 73 26, 854 70 52 Telefony alarmowe: Pogotowie 999 StraŜ poŝarna 998 Policja 997 Data sporządzenia karty: 01.04.2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Producent: ul. Wiosenna 22 05-092 ŁOMIANKI tel./ fax. (0-81) 749 44 34, 749 44 00 Tel. Alarmowy: 998 Data wydania karty: 09.10.2005 999 Data aktualizacji karty: 10.09.2007 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Ludwik płyn do mycia paneli

KARTA CHARAKTERYSTYKI Ludwik płyn do mycia paneli Data sporządzenia: 2010-01-26 KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Alkohol izopropylowy Zastosowanie: Producent: Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa wyrobu : Numer kat./nr Genisys : 20759414122 Nazwa substancji : AMPLICOR CT/NG Specimen

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (REACH)] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator Produktu: Płyn zimowy

Bardziej szczegółowo

Nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu. Przy prawidłowym użytkowaniu nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

Nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu. Przy prawidłowym użytkowaniu nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska. 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Farba elewacyjna. Producent: CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INCO VERITAS S.A. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Pinivit

INCO VERITAS S.A. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Pinivit Data sporządzenia 06.02.2008 Data aktualizacji: nie dotyczy 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Telefon E-mail Nawóz mineralny, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji :11.01.2008 Wydanie : 8 Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu CHUSTECZKI DO RĄK Nr katalogowy 79/2007 Zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on nr CAS: 55965-84-9 2-metylo-2H-izotiazol-3-on

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16.

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. Data sporządzenia: 02.02.2009 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu 2. Zastosowanie preparatu Preparat przeznaczony do mycia karoserii samochodowych 3. Identyfikacja dystrybutora/producenta

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 2010-09-01 Data aktualizacji: - Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 05.02.2003 Data aktualizacji karty 27.06.2013 Wersja numer 1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Ludwik płyn do mycia drewna

KARTA CHARAKTERYSTYKI Ludwik płyn do mycia drewna Data sporządzenia: 2010-01-26 KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego KWAS CYTRYNOWY 40 %

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego KWAS CYTRYNOWY 40 % Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Płyn do płukania kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-400 Nisko Ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Nazwa produktu: Total RNA Purification Kit (3-zone & Novabeads) Aplikacja: Preparat przeznaczony jest do izolacji kwasy rybonukleinowego RNA. Produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: KH.HS.Dt35 Zastosowanie preparatu: Preparat do utrzymywania higieny w kuchni, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do olejowania powierzchni

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. Data sporządzenia: 10.10.2004 Data aktualizacji: 10.02.2009

Bardziej szczegółowo