Reorganizacja procesów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na przykładzie firmy sektora motoryzacyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reorganizacja procesów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na przykładzie firmy sektora motoryzacyjnego"

Transkrypt

1 Marek JAKIMOWICZ *, Mariusz MĄDRY *, Sebastian SANIUK ** * Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Uniwersytet Zielonogórski ** Instytut Politechniczny, Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Sulechowie Reorganizacja procesów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na przykładzie firmy sektora motoryzacyjnego 1. Wstęp Wzrost konkurencyjności na rynku motoryzacyjnym, potrzeba ciągłego doskonalenia procesów produkcji, poprawy jakości a zarazem redukcji kosztów, zmusza producentów do podnoszenia produktywności i tym samym usprawnienia procesów fizycznego i informacyjnego przepływu produkcji [1]. W rozwaŝanym przypadku dokonano próby reorganizacji jednej z linii wytwórczej zlokalizowanej w jednej z firm motoryzacyjnych zachodniej Polski, będącej oddziałem większego konsorcjum. Przedsiębiorstwo jest wiodącym producentem komponentów części samochodowych o ogólnoświatowym zasięgu, z tego względu zapewnienie jakości wytwarzanych produktów oraz ich terminowe dostarczanie dla klientów stanowi priorytet w strategii koncernu. RozwaŜane przedsiębiorstwo zatrudnia ok. 800 osób, produkując dziennie kilka tysięcy gotowych komponentów i mechanizmów, które są rozsyłane do klientów na całym świecie. Stąd teŝ logistyka staje się dziedziną działalności przedsiębiorstwa, która na bazie systemów informatycznych prowadzi do integracji przedsiębiorstwa. Zapewnia kompleksowe funkcjonowanie łańcuchów zaopatrzeniowych, tj. od momentu pozyskania części pojedynczych, poprzez ich przetworzenie i dystrybucję, aŝ do momentu dostarczenia gotowego wyrobu finalnemu odbiorcy. Rosnący zakres produkowanych asortymentów, rosnąca liczba nowych projektów oraz wzrost wymagań narzucanych przez kooperantów zmusza przedsiębiorstwo do poprawy funkcjonowania w zakresie terminowości i kosztów produkcji. Aby usprawnić funkcjonowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, postanowiono wdroŝyć nową koncepcję logistyczną, bazującą na znanych i sprawdzonych metodach stosowanych w przemyśle samochodowym. Jedną z takich metod jest filozofia Lean Manufacturing, polegająca na nieustannym eliminowaniu niewykorzystania zasobów oraz filozofia Kaizen, której najwaŝniejszym przesłaniem jest szerokie spojrzenie na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie oraz próba poszukiwania prostych rozwiązań, mających na celu zoptymalizowanie i udoskonalanie procesów produkcyjnych. 2. Model systemu logistycznego rozwaŝanego przedsiębiorstwa Praca rozwaŝanej linii produkcyjnej polega na produkowaniu gotowych wyrobów, które podlegają dalszej obróbce u zleceniodawcy. Pojawia się więc problem dostarczania i odbierania części produkcyjnych oraz gotowych wyrobów do klienta. Pomocna w tych działaniach jest koncepcja logistyczna, której zadaniem jest realizowanie zadań związa- 69

2 nych z terminowym dostarczaniem towarów. Do głównych zadań logistyki naleŝą więc tu wszystkie czynności związane z planowaniem, sterowaniem oraz realizacją zleceń produkcyjnych tak, aby dostawa do punktu odbioru nastąpiła zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Dostarczony produkt powinien być właściwy pod względem ilości i jakości, powinien trafić w odpowiednie miejsce o odpowiednim czasie przy moŝliwie minimalnych kosztach. Aby usprawnić działanie systemów produkcyjnych często stosuje się narzędzie komunikacyjne uŝywane w systemie kontroli produkcji i zapasów nazywane potocznie Just-in-Time. Jest to system zarządzania produkcją, którego zasadniczym zadaniem jest sprowadzenie części składowych wytwarzanych elementów dokładnie w momencie, kiedy ma być on uŝyty do produkcji. W rezultacie uzyskuje się oszczędności wynikające z ograniczenia nadprodukcji, zapasów i kosztów magazynowania. W dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa działanie koncepcji logistycznej oparte jest głównie o kartę sterującą Kanban. SłuŜy ona do sterowania przepływem części pojedynczych, jak równieŝ części znajdujących się w toku produkcyjnym. Kartą Kanban oznakowane są komponenty pochodzące z danej linii produkcyjnej, dając informację o potrzebie dostarczenia ich w odpowiedniej ilości. Po wykorzystaniu części do procesu produkcyjnego, karta Kanban wraca na swoje pierwotne miejsce, gdzie stanowi zamówienie do dalszej produkcji. Dla identyfikacji stanu, czy dana część jest juŝ wykorzystana, czy znajduje się w toku produkcyjnym konieczny jest podział na dwa magazyny: główny i produkcyjny. NajwaŜniejszym zadaniem przy zastosowaniu tego rozwiązania jest zapewnienie prawidłowego przepływu materiału pomiędzy magazynem głównym a magazynem produkcyjnym. Wyksięgowywanie materiału z magazynu produkcyjnego odbywa się za pomocą księgowania części gotowych. Produkt gotowy zaksięgowany do magazynu wysyłkowego zdejmował ze stanów (magazyn produkcyjny) pojedyncze części na zasadzie listy materiałowej. 2.1 Model linii produkcyjnej Linia produkcyjna, jak większość w przemyśle motoryzacyjnym, została zaprojektowana specjalnie dla danego wyrobu. Stanowi ją linią produkcyjną typu gniazdowego. Cała linia produkcyjna składa się z dwóch niezaleŝnych nitek technologicznych nazywanych potocznie ALD i SRST. W skład linii ALD wchodzą następujące stanowiska (AFO): AFO 010 Nitownica automatyczna, AFO 025 Prasa mechaniczna, AFO 030 Nitownica ze smarowaniem elementów ruchomych w częściach produkcyjnych, AFO 040 4/5 Stanowisko do bezpiecznego montaŝu spręŝyn w częściach produkcyjnych lewych i prawych z jednoczesnym smarowaniem, AFO 050 Stacja kontrolna, AFO 060 Robot spawalniczy z gniazdami do spawania części lewych oraz prawych, AFO 070 Stacja kontrolno-księgująca. Z kolei linie SRST tworzą stanowiska: AFO 110 Zgrzewarka automatyczna bolców w częściach lewych oraz prawych. AFO 120 Zgrzewarka automatyczna. AFO 130 Nitownica z automatycznym systemem odpytywania oraz smarowania części. AFO 140 Nitownica z automatycznym systemem odpytywania oraz smarowania części. AFO 150 Robot spawalniczy. 70

3 W skład linii produkcyjnej wchodzą równieŝ regały magazynowe, na których są składowane części, uŝywane w procesie wytwarzania. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe w skład rozwa- Ŝanej linii wchodzi równieŝ stanowisko CAQ, które takŝe jest nieodzowną częścią procesów produkcyjnych w tej branŝy. Stanowiska do kontroli jakości są jednymi z waŝniejszych, poniewaŝ to one pozwalają na kontrolowanie procesu wytwarzania gotowego wyrobu. BranŜa motoryzacyjna jest bardzo mocno zorientowana na jakość swoich wyrobów. Często kontroluje się 100% wyrobów po to, aby: wyroby były w 100% bezpieczne dla uŝytkowników pojazdów, uniknąć reklamacji od klientów (zwrotów) i kosztów z nimi związanych, szybko reagować na zakłócenia zachodzące w procesie produkcyjnym, kontrolować jakość stosowanych materiałów produkcyjnych. Dla zachowania prawidłowej wydajności maszyn bardzo waŝne są ich cykliczne przeglądy i naprawy. KaŜda z maszyn posiada własny zaplanowany harmonogram przeglądów. Za wszystkie tego typu działania w firmie jest odpowiedzialny Dział Utrzymania Ruchu Technicznego, który dokonuje cyklicznych przeglądów oraz niezbędnych napraw, gdy wystąpią usterki maszyn. Wszystkie zaplanowane działania mające na celu utrzymać maszyny w dobrym stanie technicznym są wykonywane zgodnie z procedurą i wymaganymi TPM. 3. Sformułowanie problemu W rozwaŝanym przedsiębiorstwie produkcyjnym stosowane procedury zarządzania przepływem materiału wpływają na ograniczanie osiąganego wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa. Ponadto przyczyniają się do tworzenia zbędnych zapasów części pojedynczych zarówno w magazynie jak i w procesie produkcyjnym. Sposób gospodarowania powierzchnią produkcyjną dodatkowo obciąŝa wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa, poprzez ograniczanie powierzchni produkcyjnych pod nowe projekty. W toku prowadzonych analiz dostrzeŝono moŝliwość dokonania zmian w przedsiębiorstwie, bez ingerowania w produkowane wyroby, przetwarzane materiały, a jedynie racjonalizując koszty środowiska pracy, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania Lean management oraz systemów informatycznych wspomagających procesy produkcyjne. Zatem w rozpatrywanym przypadku sprecyzowano następujący problem: Dane jest przedsiębiorstwo produkcyjne z linią produkcyjną typu gniazdowego. W przedsiębiorstwie tym stosowane metody zarządzania produkcją nie wykorzystują w pełni dostępnych zasobów oraz przyczyniają się do generowania zbędnych kosztów. Tym samym poszukiwana jest odpowiedź na następujące pytanie: Czy moŝna zmienić organizację produkcji i sposób przepływu materiałów w taki sposób aby poprawić wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa i nie zakłócić terminów ukończenia realizowanych w nim zleceń? W dalszej części przedstawiono propozycję rozwiązania postawionego problemu. 4. Zastosowanie narzędzi Lean management w logistycznym systemie produkcyjnym Przeprowadzone pobieŝne analizy wykazały, Ŝe naleŝy dokonać modyfikacji procesów logistycznych realizowanych w przedsiębiorstwie zgodnie z zasadami Kaizen. Zasady te wskazują m.in. na stałą potrzebę dokonywania zmian i ulepszeń przy zaangaŝowaniu wszystkich pracowników, w celu np. zmniejszenia kosztów produkcji bez reorganizacji procesów produkcyjnych. W celu wdroŝenia nowej koncepcji logistycznej naleŝało dokonać dogłębnej analizy i opracować propozycje zmian pozwalających rozwiązać postawiony problem. 71

4 4.1 Zmiany w obszarze produkcji Układ poszczególnych stanowisk produkcyjnych zamieszczono na rys. 1. Na projekcie widoczne są duŝe obszary wolnej powierzchni. NaleŜy zastanowić się nad reorganizacją stanowisk pracy aby wykorzystać maksymalnie wolne obszary które moŝna w dalszej perspektywie przeznaczyć pod inne linie produkcyjne. BR204 Nitownica AFO 010 Prasa AFO 025 Nitownica AFO 030 Kontroler Zgrzewarka AFO 110 Brygadzista Zgrzewarka AFO 120 Stacja kontrolna AFO 050 Stanowisko montaŝowe AFO 040 Rega ł Nitownica AFO 130/140 Stół AFO 070 AFO 065 Kabina spawalnicza Paleta Robot AFO 060 Kosze Nitownica AFO 130/140 Stół Stół Paleta Robot AFO 150 Paleta Stół Rys. 1. Rozmieszczenie stanowisk w hali produkcyjnej Fig. 1. Stand location in production hall 72

5 AFO Zaproponowano modyfikację stanowiska poprzez wykonanie otworów w blacie maszyny w celu zamontowania dwóch pojemników na małe części np. Bolzen Klinkensperre oraz Antriebsbolzen Poprawi to ergonomię pracy i przyspieszy takt pracy pracownika. AFO Zamontowany w prasie podajnik na Muter Zuglasche i wykonany dodatkowo regalik na Zuglasche /5.96 wyeliminuje zbędne ruchy pracownika, poprawi ergonomie pracy. Na nowym regale powinny znajdować się miejsca odstawcze na gotowe sprasowane elementy tworzące ZB Zuglasche /5.96. Produkowana ilość detali na stanowisku nie wpływa na ograniczenie produkcji całej linii ALD. Pracownik pracujący na AFO 025 nie wykorzystuje w pełni swojego czasu na obsługę stanowiska. Tym samym czas ten moŝe zostać ograniczony do 4 godzin na zmianę. AFO Stanowi w chwili obecnej wąskie gardło całej linii ALD. Zaproponowano przystosowanie maszyny do pracy dwóch osób. Stąd osoba pracująca na AFO 025 moŝe wspomagać przez pozostałe 4 godziny pracownika z AFO 030. W ten sposób powinna zostać zwiększona wydajność stanowiska pracy oraz całej linii ALD. AFO 030 => AFO 040 Taśmociąg stanowi zbędny bufor produkcyjny. Zaproponowano skrócenie taśmociągu o 1,5 m, co w znacznym stopniu ograniczy gromadzenie się niepotrzebnego zapasu i zaoszczędzi powierzchnię produkcyjną. AFO 040 Zaproponowano przerobienie stanowiska poprzez wykonanie półki pod Zugfeder Poprawi to ergonomię pracy oraz wyeliminuje zbędne czynności odkładania gotowych części do oddalonych pojemników. AFO 040 i AFO 050 W celu zmniejszenia wymaganego przez oba stanowiska miejsca na powierzchni hali produkcyjnej zaproponowano przesunięcie obu stanowisk w kierunku robota. Pozwoli to zaoszczędzić powierzchnię produkcyjną. AFO 060 Zaproponowano zmianę geometrii osłon w robocie spawalniczym co pozwoli na wyeliminowanie stanowiska do usuwania odprysków AFO 065. Odpryski spawalnicze mogą zostać ograniczyć m.in. poprzez zastosowanie specjalnych silikonów uszczelniających gniazdo spawalnicze oraz wpisania w plan przeglądów częstszych czynności czyszczenia stołów spawalniczych i gniazd. Czynności czyszczące mogą obejmować np. przedmuchanie spręŝonym powietrzem i spryskanie środkiem antyodpryskowym (przynajmniej dwa razy na zmianę). Eliminacja odprysków w 100% jest niemoŝliwa ale moŝna je ograniczyć w ten sposób nawet do 95%. Pozostałe 5% moŝna wykonywać na AFO 070 przystosowując do tego odpowiednio stanowisko. Jak wynika z pomiaru czasu pracy nie powinna ta czynność spowodować Ŝadnych zakłóceń w procesie produkcyjnym. AFO 065 Likwidacja stanowiska usuwania odprysków. Czynności usuwania odprysków moŝna wyeliminować poprzez modyfikację osłon spawalniczych na AFO 060. MoŜna równieŝ w ten sposób zredukować liczbę personelu pracującego na linii ALD o pracownika obsługi stanowiska AFO 065. AFO 070 NaleŜy obrócić maszynę o 180 stopni, dostawiając stanowisko do usuwania odprysków spawalniczych. Jak wynika z pomiarów jest to najszybsza maszyna na linii ALD i nie spowoduje ta działania Ŝadnych dodatkowych zakłóceń w procesie produkcyjnym. 4.2 Propozycje zmian w schemacie linii SRST (część samochodowa) AFO 110 Zaproponowano zmianę sposobu pakowania części pojedynczych w pojemnikach magnum Box. Dotychczas elementy SRST Aussen /5.96 oraz SRST Innen /5.96 były pakowane po 1000 sztuk w pojemniku Magnum Box. Zmiana sposobu pakowania tych elementów po 500 sztuk Aussena i 500 sztuk Innena do jednego 73

6 pojemnika ograniczy miejsce w obszarze produkcji i wyeliminuje przepakowywanie tych elementów (zbędna czynność) oraz niepotrzebną stratę czasu pracownika. AFO 110 / AFO 120 / AFO 130 / AFO 140 Po obserwacjach i analizie czasu pracy osób pracujących na zgrzewarkach AFO 110 / AFO 120 i nitownicach AFO 130 / AFO 140 zauwaŝono moŝliwość redukcji personelu. Istnieje moŝliwość ograniczenia personelu z czterech osób do trzech, poprzez zastosowanie rotacji pracowników pomiędzy poszczególnymi AFO. Symulację zamieszczono w tabeli 1 i 2. Tab 1. Czasy pracy pracowników AFO 110 /120 /130 / 140 Tab. 1. Employees work time AFO 110 /120 /130 / 140 Maszyny Czas pracy [s/zespół] Ilość pracowników Cykl AFO 110 / ,03 2 pracowników Cykl AFO 110 / ,42 1 pracownik Cykl AFO 130 / ,52 2 pracowników Cykl AFO 130 / ,20 1 pracownik Tab. 2. Symulacja pracy pracowników na AFO 110 / 120 / 130 / 140 Tab. 2. Simulation of employees work on AFO 110 / 120 / 130 / 140 Godziny pracy Godziny pracy Rotacja osób AFO110 AFO120 Ilość wykonana (pary) Bufor (pary) Rotacja osób AFO130 AFO140 Wyroby gotowe (pary) , , ,70 1, , , , ,70 2, , ,60 45, , ,70 3, , ,60 47, , ,70 4, , ,60 48, , ,70 5, , ,60 49, , ,70 7, , ,60 50, , ,70 8, , ,60 51, , ,70 9, ,00 Suma wykonanych par przez 8 godzin AFO 130 / AFO 140 Zaproponowano poprawę ergonomii pracy poprzez zamontowanie w blatach maszyny trzech pojemników. W ten sposób zostaną wyeliminowane zbędne ruchy pracownika co przełoŝy się na ilość produkowanych elementów. 74

7 4.3 Koncepcja logistyczna propozycje zmian W celu poszukiwania rozwiązań przyjęto załoŝenie, Ŝe zapas części na produkcji powinien wystarczyć maksymalnie na dwie godziny pracy. Na obszarze produkcyjnym BR 204 istnieją duŝe moŝliwości w ograniczeniu ilości części pojedynczych potrzebnych do produkcji, nie powodując Ŝadnych zakłóceń w procesie. Na obszarze produkcyjnym, przy projekcie znajdują się duŝe regały logistyczne, przeznaczone do gromadzenia pojedynczych części z magazynu wejścia towaru, tworząc tym samym zbędny bufor produkcyjny. Jeden regał jest przeznaczony dla części pojedynczych linii ALD, a drugi do linii SRST. Zaproponowano likwidację regałów logistycznych w obrębie produkcji optymalizując stanowiska pracy stosując przy zaopatrywaniu zasadę JIT. AFO 010 / AFO 030 Zaproponowano przerobienie regału produkcyjnego na części z AFO 010 / 30 (8 pojemników KLT 3214). Jeden pojemnik powinien znajdować się na regale i jeden na stanowisku dając zapas na 2 godziny. powinien teŝ posiadać miejsce do odbioru pustych pojemników. Do 4 pojemników stojących przed AFO 010 naleŝy wykonać mocowanie do skrzynek (zapas części na 2h produkcyjne). Wykonać oznaczenie sygnalizacyjne na regale i pojemnikach dla osoby dostarczającej części w obszar produkcji (transportera). AFO 030 => AFO 040 Wykonać miejsce odstawcze na 6 pojemników KLT 3214 z częściami produkowanymi w AFO 025 ZB Zuglashe /5.96 nad ruczą dostarczającą części z AFO 010 do AFO 030. AFO 040 Stanowisko montaŝu spręŝyny powinno mieć zrobiony specjalnie mały regalik na jeden pojemnik KLT 3214 ze spręŝyną (Zugfeder ) a drugi powinien znajdować się na stanowisku pracy. W ten sposób części produkcyjne zostaną zabezpieczone na 2 godziny. AFO 060 NaleŜy zamontować dodatkowy regał w robocie na którym powinny znajdować się dwie półki. Na kaŝdej półce powinny być 3 pojemniki z częściami pojedynczymi Qerror Hinten Dodatkowo w regale powinno być miejsce na Ŝółtą skrzynkę (części do poprawy) i czerwoną skrzynkę (części przeznaczone na złom). Stary regał znajdujący się przy stanowisku robota powinien zostać zmodyfikowany tak by posiadał cztery półki. Dwie na części do produkcji Schwige Hinten Aussen /5.96 i dwie na puste pojemniki. AFO 110 / AFO 120 / AFO 130 / AFO 140 NaleŜy zlikwidować regał produkcyjny i przenieść części na nowe mniejsze regały produkcyjne. AFO 110 / AFO 120 Przy maszynach powinien stać jeden regał zabezpieczający części pojedyncze do AFO 110 / 120. Zapas na regale powinien wynosić po jednym pojemniku i drugi powinien stać na stanowisku, zabezpieczając produkcję na 2 godziny. Dodatkowo naleŝy zlikwidować wózki produkcyjne i zastąpić je taśmociągami którymi będą przemieszczane części zgrzane na AFO 120 do dalszej produkcji na AFO 130 i AFO 140. AFO 130 / AFO 140 NaleŜy przerobić i powiększyć regał stojący w maszynach AFO 130 i AFO 140 aby części tam dostarczane zabezpieczyły produkcję na 2 godziny. Re-gał naleŝy wyposaŝyć w półkę na odbiór pustych pojemników. Dodatkowo naleŝy wykonać dla obu AFO miejsce (półka lub blat) na dwa kartony Buchs, wykorzystując miejsce pod podajnikami. AFO 150 Zaproponowano przerobienie stołu pomocniczego stojącego przy stanowisku robota i zamontowanie w nim regału przepływowego dla części ZB Neigungeinsteller oraz Buchsy Usprawni to pracę na tym stanowisku. NaleŜy pamiętać Ŝe regał powinien posiadać teŝ system odbioru pustych pojemników. 75

8 4.4 Wizualizacja jako element w procesie dostarczania części na produkcję WaŜnym zagadnieniem w stosowaniu nowych zasad funkcjonowania koncepcji logistycznej jest wizualizacja stanów poszczególnych części. NaleŜy zatem opracować system sygnalizowania stanu dla wszystkich regałów i pojemników w obszarze produkcji. Sygnalizacja stanu powinna być czytelna dla pracownika poruszającego się po hali produkcyjnej, w celu transportowania części pomiędzy odpowiednimi stanowiskami. Zaproponowano jednakowy sposób oznaczeń do wszystkich pojemników typu, MagnumBox oraz regałów produkcyjnych, wykorzystując flagi. Kolor zielony daje informacje Ŝe pojemnik z częściami jest jeszcze pełny, kolor czerwony zaś informuje Ŝe naleŝy wymienić pojemnik. Na regałach produkcyjnych zastosowano oznaczenia w formie flagi informującej o braku pojemnika, który powinien zostać uzupełniony zgodnie z zasadą FIFO. W tym wypadku pojemnik, zgodnie z filozofią Kanban, wyznacza rytm produkcji, w którym został ustalony zapas części w obszarze produkcji. Dla poszczególnego stanowiska pracy lub maszyny zapas moŝe wynosić maksymalnie dwa pojemniki, z czego jeden powinien być umieszczony na regale produkcyjnym, a drugi przy stanowisku pracy lub maszynie. Jednak oba mają starczyć na dwie godziny produkcji. 4.5 Skanowanie i dostarczanie części w obszar produkcji W obszarze produkcji, po wyznaczonej trasie, w obrębie kaŝdej produkcyjnej, porusza się jeden pracownik, który ma za zadanie zeskanować puste miejsca po pojemnikach z częściami. Następnie po pokonaniu trasy następuje wysyłanie raportu ze skanera do komputera stojącego w magazynie. Tam następuje wydruk etykiet i według nich pracownik w magazynie otrzymuje informację, jakie części i w jakiej ilości ma przygotować ustawiając części gotowe do wysyłki w strefę załadunku. Następnie części zostają dostarczone przez transportera w obszar produkcji, wykorzystując do tego celu specjalnie przystosowane pociągi. Zaplanowanie całego cyklu począwszy od momentu skanowania części w obszarze produkcji, poprzez zapakowanie ich w magazynie oraz dostarczenie na wyznaczone miejsca powinien wynosić maksymalnie 90 minut. Zapas części przeznaczonych do produkcji, znajdujący się na regałach produkcyjnych i w maszynach wystarcza na zabezpieczenie 120 minut produkcji. Tym samym utworzony jest 30-to minutowy, bufor bezpieczeństwa, pozwalający na niewielkie zakłócenia w procesie produkcyjnym gotowego wyrobu. 4.6 Magazyn jako ogniwo w łańcuchu dostaw Informatyczny system obsługi magazyn stanowi jedno z waŝniejszych ogniw rozwaŝanego systemu logistycznego. W systemie tym następuje elektroniczna awizacja dostaw, na podstawie której zakładana jest karta dostawy. Awizacja dostaw stanowi kluczowy element w pozyskiwaniu informacji dotyczących terminów i wielkości dostaw określonych częściami. Usprawnia planowanie dostaw, sprawniejszy rozładunek oraz bezkolizyjny przepływ materiału wewnątrz magazynu. Do magazynu dostarczane są części, które trafiają najpierw w strefę wejścia towaru, gdzie następuje weryfikacja zgodności z listem przewozowym. Następnie części przekazywane są do strefy paletyzacji, gdzie otrzymują etykietę, z numerem i kodem kreskowym. Tak oznakowane części składowane są na regale logistycznym. Etykieta i kod kreskowy stanowią ID produktu, ułatwiając jego sprawną identyfikację i przemieszczanie. 5. Zakończenie Przeprojektowanie wewnętrznego systemu logistycznego w rozpatrywanym przedsiębiorstwie przyniosło wymierne korzyści w postaci wzrostu wyniku ekonomicznego. Ze względu na to, Ŝe nie wszystkie prowadzone działania modernizacyjne zostały juŝ ukończone, oraz Ŝe prowadzone były w środowisku komercyjnym, dane szczegółowe 76

9 zostały utajnione. Stanowią jednak podstawę do dalszych badań i planowane jest przygotowanie publikacji z danymi szczegółowymi po zakończeniu wszystkich procesów modernizacyjnych. Optymalizacja stanowisk pracy, skrócenie czasu realizacji zleceń oraz utrzymywanie niskich stanów zapasów magazynowych wpłynęło na zmniejszenie kosztów wytwarzania. Przeprowadzenie opisanych modernizacji wspomagane było zintegrowanym systemem informatycznym. W efekcie uzyskano m.in.: Usprawnienie procedur procesów logistyki, Znaczne ułatwienie pracy dla personelu, MoŜliwość dostępu w kaŝdej chwili do aktualnych, poprawnych, szybkich informacji w bazach danych, Lepszej i wiarygodnej kontroli stanów magazynowych, Przedsiębiorstwa działające na rynku duŝej konkurencji powinno ciągle usprawniać wewnętrzne procesy, gdyŝ kryją się tam elementy mogące podnieść wynik finansowy przedsiębiorstwa. Literatura 1. Masaaki I,: Kaizen klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. MT Biznes Warszawa 2007 r. 2. Jeffrey K. Liker: Droga Toyoty. MT Biznes Warszawa 2005 r. 3. Pohl H. C.: Systemy Logistyczne. Biblioteka Logistyka Poznań 2001 r. 4. Goldrat E.M.: Łańcuch krytyczny. Werbel Warszawa 2000 r. 5. Liwowski B., Kozłowski R.: Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Oficyna Wolters Kluwer Kraków 2007 r. Streszczenie W artykule przedstawiono sposób reorganizacji procesów logistycznych przedsiębiorstwa motoryzacyjnego w zachodniej Polsce. Reorganizacja w znacznym stopniu wpłynęła na zmniejszenie kosztów wytwarzania i usprawniła przepływ towarów i informacji w tym przedsiębiorstwie. Zaprezentowano równieŝ rozwiązania, które po wprowadzeniu przyczyniły się m.in. do usprawnienia przebiegu procesu produkcji, skrócenia czasu realizacji zleceń produkcyjnych, zmniejszenia zapasów magazynowych, uzyskania dodatkowej powierzchni produkcyjnej oraz poprawy kontroli kosztów realizacji zlecenia. Prezentowane w pracy rozwiązania są w trakcie realizacji co stanowi doskonały materiał badawczy, pozwalający na praktyczną ocenę funkcjonowania systemu. Reorganization logistic processes with IT technology based on an example automotive industry company Summary In this paper a reorganization logistic processes of automotive industry company from West Poland is presented. This reorganization has a good effect on the reducing of production costs and on the streamlining of goods and information flow in the company. There are some solutions are shown, which allow to streamline a production process 77

10 course, shorten time of production order execution, reduce stocks, get extra production surface and improve costs control of production order execution. The presented solutions are being carried out. So it is a very good research material, which allows to estimate of company operating in a practical way. 78

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA SYSTEMY MAGAZYNOWANIA Automatyzacja - lepsza wydajność i ergonomia pracy MAGAZYN BLACH MAGAZYN DREWNA MAGAZYN NARZĘDZI KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA Automatyczne składowanie materiałów jest rozwiązaniem o charakterze

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MIESZANIA CEMENTU MULTICOR PRODUKCJA JUST-IN-TIME

SYSTEM MIESZANIA CEMENTU MULTICOR PRODUKCJA JUST-IN-TIME SYSTEM MIESZANIA CEMENTU MULTICOR PRODUKCJA JUST-IN-TIME ZrównowaŜona produkcja cementu przy wykorzystaniu kompozytów cementu: Kierunki zmian i korzyści z produkcji cementu MoŜemy wyróŝnić główne czynniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Warszawa 31.05.2011 Plan rejsu 1 2 3 Ale po co żeglować i z kim? Rozwiązanie, czyli co mamy pod pokładem Eksperymenty, czyli przykłady żeglowania

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Wdrażamy Kanban! foto 1. Przewód PA singiel z dwoma komponentami

Wdrażamy Kanban! foto 1. Przewód PA singiel z dwoma komponentami Wdrażamy Kanban! Jarosław Raczek Zobacz krok po kroku jak stworzono System sterowania i planowania przepływem produkcji w oparciu o metodę KANBAN, na przykładzie zlokalizowanego w Polsce zakładu przemysłu

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu

Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu 2. KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu Andrzej Anielski, Marcin Pardyak ISL Innowacyjne Systemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Dr Józef Bielecki Pytania, które nas nurtują Co decyduje o konkurencyjności firmy? Jakie mamy zagroŝenia dla małych i średnich firm? Jak poprawić efektywność

Bardziej szczegółowo

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul)

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację... (Computer Modul)... (Flexible Manufacturing Systems)... (Computer Aid Manufacturing)... (Computer Integrated Manufacturing) CM (Computer Modul) Elastyczne

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZARZĄDZANIE PROCESAMI dr Małgorzata Wiśniewska WIZ Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych ul. Strzelecka, pok. 303A malgorzata.wisniewska@put.poznan.pl Forma zaliczenia przedmiotu Obecność i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu Kanban na przykładzie zaopatrzenia linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie przemysłowym z branży motoryzacyjnej

Wykorzystanie systemu Kanban na przykładzie zaopatrzenia linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie przemysłowym z branży motoryzacyjnej Marta Grabowska, Maciej Włodarski Politechnika Częstochowska, Koło Naukowe Plus-Minus Wykorzystanie systemu Kanban na przykładzie zaopatrzenia linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie przemysłowym z branży

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A.

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A. Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne Mariusz Malczewski Magazyn - regały dynamiczne Regały przejezdne Regały przepływowe Regały paletowe przejezdne Nowoczesne systemy magazynowania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Analiza na przykładzie Spółdzielni Piekarsko Ciastkarskiej w Warszawie Warszawa, Lipiec 2013 Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie SPC to największy

Bardziej szczegółowo

Efektywna gospodarka częściami zamiennymi - automatyczne regały w działach Utrzymania Ruchu Michał Witczak Kierownik Projektów

Efektywna gospodarka częściami zamiennymi - automatyczne regały w działach Utrzymania Ruchu Michał Witczak Kierownik Projektów Seminarium Mechanika i Utrzymanie Ruchu 18.04.2013 Poznań Efektywna gospodarka częściami zamiennymi - automatyczne regały w działach Utrzymania Ruchu Michał Witczak Kierownik Projektów Dlaczego automatyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system zarządzania lekiem

Kompleksowy system zarządzania lekiem Kompleksowy system zarządzania lekiem ZARZĄDZANIE I CONTROLLING ODDZIAŁY SZPITALNE APTEKA CENTRALNA ZLECENIE LEKU WYDANIE ZAMÓWIENIA LOGISTYKA NA ODDZIALE KONTROLA TERAPII PACJENTA PODANIE LEKU PACJENTOWI

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 101 Nr kol. 1974 Andrzej KARBOWNIK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI Adam KONOPA, Jacek CZAJKA, Mariusz CHOLEWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wynik prac zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Bartłomiej Wyrwa Synchronized Buffers Management Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Czym się zajmujemy Weryfikujemy i usprawniamy procesy zarządzania przedsiębiorstwem: procesy planowania

Bardziej szczegółowo

LZPD pytania z wykładu 2012-2013

LZPD pytania z wykładu 2012-2013 1 1. Jakie procesy wspomagają wejście procesu produkcji? 2. Jakie procesy wspomagają wyjście procesu produkcji? 3. Jaką rolę odgrywają zamówienia od klientów w firmie produkującej meble biurowe? 4. Jakimi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wykonaniem produkcji

Sterowanie wykonaniem produkcji STEROWANIE WYKONANIEM PRODUKCJI (Production Activity Control - PAC) Sterowanie wykonaniem produkcji (SWP) stanowi najniŝszy, wykonawczy poziom systemu zarządzania produkcją, łączący wyŝsze poziomy operatywnego

Bardziej szczegółowo

IT w Logistyce. Rozwój międzynarodowej sieci transportowej aut używanych w oparciu o zintegrowanie systemów IT FINISHED VEHICLE LOGISTICS

IT w Logistyce. Rozwój międzynarodowej sieci transportowej aut używanych w oparciu o zintegrowanie systemów IT FINISHED VEHICLE LOGISTICS IT w Logistyce Rozwój międzynarodowej sieci transportowej aut używanych w oparciu o zintegrowanie systemów IT FINISHED VEHICLE LOGISTICS Zakres wystąpienia 1. Miejsce AUTO1.COM w międzynarodowym łańcuchu

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH /0 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH Dorota STADNICKA, Piotr STĘPIEŃ Właściwa organizacja procesów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia Plan-de-CAMpagne

Korzyści z wdrożenia Plan-de-CAMpagne Korzyści z wdrożenia Plan-de-CAMpagne Chaos informacyjny w obszarze produkcji i realizacji zamówień jest bolączką producentów, którzy nie mają wystarczająco dużo czasu i energii by dokładnie analizować

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Listopad 2012 Strategia firmy a optymalizacja procesów Cel strategiczny firma produkcyjna: po wejściu Polski do UE każde zamówienie z Berlina i okolic

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Rozpędź produkcję zmniejszając koszty energii!

Rozpędź produkcję zmniejszając koszty energii! : moŝliwości i bezpośrednie korzyści Kompleksowe rozwiązanie dla zakładów zuŝywających większe ilości mediów: energii elektrycznej, gazu, wody, ciepła, pary, spręŝonego powietrza i innych. Obecne koszty

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK W MAGAZYNIE POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY MNIEJ STRAT I KONTUZJI

PORZĄDEK W MAGAZYNIE POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY MNIEJ STRAT I KONTUZJI PORZĄDEK W MAGAZYNIE POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY MNIEJ STRAT I KONTUZJI Efektywne składowanie palet - eliminacja ręcznego podnoszenia palet Korzyści, jakie zapewnia PALOMAT Oszczędność miejsca i porządek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo