ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna Zielona Góra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Magazyn Główny (G-8) Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Szafrana Opracował: Zielona Góra, 31 października 2010 r. Data opracowania r. Strona 1 z 34

2 I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 4 II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, oraz możliwość dojazdu pożarowego i poboru wody do zewnętrznego gaszenia pożaru Charakterystyka techniczno-budowlana budynku Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; Odległość od obiektów sąsiadujących; Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi; Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane; Podział obiektu na strefy pożarowe; 8 III. CHARAKTERYSTYCZNE, POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU, DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA ORAZ ZASADY ZAPOBIEGANIA POWSTANIA POŻARU Materiały palne oraz niebezpieczne pożarowo, stosowane w procesach technologicznych Główne możliwe przyczyny powstawania pożarów w odeniu do prowadzonych procesów technologicznych 9 3. Proces technologiczny, wynikajace z niego zagrożenia i zapobieganie im. 9 IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI UŻYTKOWYCH Instalacja elektryczna: Instalacja odgromowa (piorunochronna): Przewody kominowe (wentylacji grawitacyjnej i spalinowe): Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i ogrzewcza: 13 V. ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM. 14 VI. ZASADY ROZMIESZCZANIA I EKSPLOATACJI GAŚNIC PRZENOŚNYCH. 17 VII. SPOSOBY PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM STOSOWANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I GAŚNIC. 20 Gaśnice 21 Hydranty wewnętrzne 21 Hydranty zewnętrzne 23 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 23 VIII. ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI. 24_Toc IX. ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU Zasady alarmowania w przypadku powstania pożaru Zasady postępowania pracowników i innych stałych użytkowników budynku w przypadku powstania pożaru, do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz współdziałania z kierującym akcją ratowniczą: 25 Data opracowania r. Strona 2 z 34

3 X. ORGANIZACJA I ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKÓW I INNYCH STAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ TREŚCIĄ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Cele szkolenia przeciwpożarowego i ratowniczego Organizacja szkolenia przeciwpożarowego dotyczy Zakres szkolenia przeciwpożarowego Sposoby zaznajamiania pracowników oraz stałych użytkowników budynku z treścią niniejszej instrukcji Szkolenie osób nie będących pracownikami lub stałymi użytkownikami budynku. 31 XI. WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCY OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I MIEJSCE ICH PRZECHOWYWANIA. 32 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Aktualizacja Zakres stosowania Obowiązek opracowania 33 Data opracowania r. Strona 3 z 34

4 I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, zawierająca ogólne i szczegółowe wymagania przeciwpożarowe dla Magazynu Głównego (G-8) Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Szafrana. Podstawa opracowania: 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Zakresem opracowania objęto: 1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem; 2) wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; 3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane; 5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania; 6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi; 7) plany obiektu obejmujące: a) warunków ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, b) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, c) usytuowanie elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, Ilekroć w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego mowa jest o: 1. Kierowniku Sekcji Administracji Obiektami Budowlanymi rozumie się przez to zarządcę, któremu właściciel, na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej i prawa budowlanego, powierzył w całości ustawowe obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i warunków technicznych bezpieczeństwa budynków. 2. Kierującym Działaniem Ratowniczym rozumie się strażaka uprawnionego do kierowania tymi działaniami. Data opracowania r. Strona 4 z 34

5 II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. 1. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, oraz możliwość dojazdu pożarowego i poboru wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Budynek pełniący funkcję Magazynu Głównego (G-8) jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, z podpiwniczeniem, usytuowanym przy ul. Szafrana w Zielonej Górze. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: Zapotrzebowanie na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm 3 /s wydajności wodociągu. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają hydranty zewnętrzne DN 80 zamontowane na miejskiej sieci wodociągowej. Najbliższe (dwa) hydranty podziemne zlokalizowane są w odległości do 75 m od budynku. Droga pożarowa Droga pożarowa do obiektu nie jest obligatoryjnie wymagana. Dojazd stanowi droga o utwardzonej nawierzchni przebiegająca z trzech stron budynku. 2. Charakterystyka techniczno-budowlana budynku. 2.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; Magazyn Główny jest obiektem jednokondygnacyjnym, o następujących parametrach użytkowych: - wysokość - do 12,00 m 1 - liczba kondygnacji powierzchnia wewnętrzna budynku ,00 m 2 - powierzchnia kondygnacji - 626, 00 m 2 1 wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej płaszczyzny stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową zgodnie z definicją zawartą w warunkach techniczno-budowlanych [3] Data opracowania r. Strona 5 z 34

6 2.2 Odległość od obiektów sąsiadujących; Tabela [1]: Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej (E), wynikającą z klasy odporności pożarowej budynku, nie powinna być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli: Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m 2 ZL IN Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m 2 Q PM < Q Q > ZL PM Q PM < Q PM Q > Magazyn Główny jest obiektem wolnostojącym oddalonym od innych obiektów ponad 8m. 2.3 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; Gęstość obciążenia ogniowego, to energia cieplna wyrażona w [MJ], która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w obrębie strefy pożarowej, przypadająca na jednostkę powierzchni tej strefy, wyrażoną w [m 2 ]. Przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego uwzględnia się materiały palne składowane, wytwarzane, przerabiane lub transportowane w danej strefie pożarowej. Gęstość obciążenia ogniowego jest obliczana przy założeniu, że wszystkie materiały znajdujące się w danej strefie pożarowej są równomiernie rozmieszczone na powierzchni rzutu poziomego tej strefy. Gęstość obciążenia ogniowego określono w oparciu o zależność: Q d i n = i = 1 = Q F i G i gdzie: n - ilość rodzajów materiałów palnych występujących w strefie pożarowej Qd - gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m 2 ] Data opracowania r. Strona 6 z 34

7 Qi - ciepło spalania poszczególnych materiałów palnych [MJ/kg] Gi - masa materiału palnego w strefie pożarowej [kg] F - powierzchnia rzutu poziomego strefy pożarowej [m 2 ] Gęstość obciążenia ogniowego magazynu nie będzie przekraczała 1000 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi; Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Przyjmuje się, że sporadycznie w magazynie mogą przebywać ludzie łącznie do 2 godzin na dobę. 2.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem i nie są wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem. 2.6 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane; Klasa odporności ogniowej elementu budowlanego jest cechą mierzoną za pomocą czasu, w okresie którego, w warunkach pożaru, element nie powinien utracić żadnego z trzech podstawowych parametrów: R - nośności ogniowej i/lub [min], E - szczelności ogniowej i/lub [min], I - izolacyjności ogniowej [min]. Tabela [4]: Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej dla poszczególnych części budynku (stref pożarowych) przedstawiają się następująco: Klasa odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku 2 Konstrukcja dachu strop 3 ściany zewnętrzne 9)4 ściany wewnętrzne 9 przekrycie dachu 5 D R 30 (-) R E I 30 E I 30 (o i) (EI15) (-) 2 elementy budynku, o których mowa w tabeli powinny być co najmniej nierozprzestrzeniające ognia, 3 jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, to powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej 4 klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o szerokości co najmniej 1,2 m (nad pierwszą kondygnacją) oraz co najmniej 0,8 m nad drugą kondygnacją, wraz z połączeniem ze stropem 5 wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeżeli otwory nie zajmując więcej niż 20% powierzchni dachu Data opracowania r. Strona 7 z 34

8 2.7 Podział obiektu na strefy pożarowe; Przez strefę pożarową należy rozumieć przestrzeń w budynku, wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni. Magazyn Główny stanowi jedną wydzieloną przestrzennie strefę pożarową o powierzchni ok m 2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej nie została przekroczona. III. CHARAKTERYSTYCZNE, POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU, DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA ORAZ ZASADY ZAPOBIEGANIA POWSTANIA POŻARU. 1. Materiały palne oraz niebezpieczne pożarowo, stosowane w procesach technologicznych W funkcjonowaniu obiektu mamy do czynienia z charakterem działalności, gdzie składuje się materiały palne. Przyjmuje się generalnie, że użytkownik obiektu nie będzie przechowywał lub stosował wewnątrz jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych pożarowo (mogących stworzyć zagrożenie pożarowe, wybuchowe lub inne niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi), takich jak: gazy palne ( z wyjątkiem magazynu gazów), ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 0 C), materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały zapalające się samorzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, materiały mające skłonności do samozapalenia. Do materiałów palnych składowanych w budynku w największych ilościach, w postaci podatnej na zapalenie oraz stwarzających możliwość nie tyle powstania, ile głównie rozprzestrzeniania się pożaru należą: wyroby celulozowe (karton, papier do opakowań), drewno (palety magazynowe, meble), folia polietylenowa, tworzywa sztuczne. Materiał Folia Polistyren (styropian) Wyroby celulozowe Drewno sosnowe Właściwości temperatura zapalenia ( C ) ciepło spalania ( 42 MJ/kg ) podczas spalania wydzielają duże ilości dymów i gazów toksycznych Ciepło spalania 42MJ/kg temperatura zapalenia ( C ) temperatura samozapłonu ( C ) ciepło spalania ( 16 MJ/kg ) temperatura zapłonu ( C ) temperatura samozapłonu ( C ) Data opracowania r. Strona 8 z 34

9 ciepło spalania ( 22,1 MJ/kg ) Tworzywa sztuczne temperatura zapalenia ( C ) ciepło spalania ( 36 MJ/kg ) Tworzywa sztuczne: ze względu na surowiec, jaki użyty zostanie do produkcji tworzyw sztucznych, niektóre gatunki tworzyw sztucznych są palne. Do gatunku tworzyw sztucznych palnych należą następujące masy plastyczne: - pochodne węgla kamiennego, - pochodne produktów naftowych, - pochodne produktów roślinno zwierzęcych. Charakterystyka ogólna: temperatura zapalenia ( uzależniona od rodzaju tworzywa)waha się w granicach C do C, wartość cieplna 4,5 Mcal/kg, spalają się bardzo szybko powodując gwałtowny rozwój pożaru, w czasie palenia się tworzyw występuje silne wydzielanie dymu, trujących substancji gazowych. 2. Główne możliwe przyczyny powstawania pożarów w odniesieniu do prowadzonych procesów technologicznych Źródłem powstania pożaru może być każdy otwarty płomień lub impuls cieplny o temperaturze ok C. Do potencjalnych źródeł mogących go wytworzyć w budynku należy: otwarty płomień (w większości przypadków uzależniony od czynnika ludzkiego), żarzące się cząstki (np. unoszone w powietrzu z kominów i urządzeń zewnętrznych lub powstałe wskutek prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jak np. spawania), iskry od urządzeń elektrycznych (powstałe w wyniku przeciążenia przewodów i zwarć, nagrzewania się styków, łuków elektrycznych), iskry od elektryczności statycznej (stwarzają zagrożenie głównie w atmosferze mieszaniny palnych par, gazów i pyłów z powietrzem), wyładowania atmosferyczne, niedopałki papierosów, nadmierne nagrzewanie (np. na skutek przegrzania łożysk w urządzeniach lub awarii środka transportu wewnętrznego), urządzenia ogrzewcze (elektryczne lub gazowe), żarówki elektryczne (szczególnie bez osłon), lampy flouoroscencyjne - świetlówki (niesprawne stateczniki), podpalenia celowe. 3. Proces technologiczny, wynikające z niego zagrożenia i zapobieganie im W magazynie głównym składowane będą głównie meble wycofane z użytkowania. Meble dostarczane będą do magazynu transportem kołowym. O ile możemy upatrywać realnych źródeł zagrożenia pożarowego w samych procesach transportu (przywóz mebli i transport wewnętrzny) o tyle sam proces magazynowania, jest w zasadzie bezpieczny z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, nie stwarza możliwości powstania, a głównie powoduje możliwość rozprzestrzeniania się pożaru. Magazynowanie Wśród ogólnych wymagań dotyczących magazynowania i składowania materiałów palnych, w tym akumulatorów należy wymienić następujące postanowienia: Data opracowania r. Strona 9 z 34

10 materiały palne znajdujące się wewnątrz obiektów, na terenie przyległym lub placu składowym powinny być używane oraz przechowywane w sposób nie naruszający bezpieczeństwa osób i mienia, zabronione jest używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie czynników mogących zainicjować zapłon w miejscach występowania materiałów palnych określonych przez użytkownika (właściciela) obiektów i terenu oraz oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami, zabronione jest przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 0 C), linii kablowych o napięciu powyżej 1 kv, przewodów uziemiających i odgromowych oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V, zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości (dotyczy to zarówno wydzielonych w sensie budowlanym dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, jak również ciągów ewakuacyjnych wyznaczonych w budynkach magazynowym i produkcyjnym), stałe materiały palne mogą być składowane pod ścianami obiektów pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej, zachowania dostępu do obiektu na wypadek działania ratowniczego oraz nienaruszenia wymaganej przepisami minimalnej odległości od obiektów sąsiednich. A. PRZYCZYNY POWSTAWANIA POŻARÓW W MAGAZYNACH: zła jakość lub nieprawidłowe wykonanie urządzeń elektrycznych (m.in. wykonywane samodzielnie w trakcie eksploatacji obiektu podłączenia prowizoryczne przewodów i odbiorników energii elektrycznej, nieprawidłowe oprawy i osłony urządzeń elektroenergetycznych, brak przeprowadzania okresowych badań stanu technicznego instalacji elektrycznych), składowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach, w których zewnętrzne powierzchnie instalacji i urządzeń (np. elektrycznych i ogrzewczych) mogą się nagrzewać powyżej 2/3 maksymalnej temperatury ich samozapłonu, wyrażonej w stopniach Celsjusza i określonych Polską Normą dla poszczególnych rodzajów substancji (przy czym należy tu brać pod uwagę magazynowany materiał palny o najniższej temperaturze samozapłonu), niezachowanie zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się ogniem, w szczególności przez osoby palące tytoń i prowadzące prace niebezpieczne pożarowo, zwarcia w instalacji elektrycznej spowodowane jednoczesnym włączaniem dużej ilości odbiorników energii elektrycznej, lub włączaniem do sieci dwufazowej odbiorników o dużej mocy jak np. spawarek, elektryczność statyczna podczas przelewania i mieszania materiałów niebezpiecznych pożarowo (np. cieczy łatwo zapalnych, które z założenia nie powinny być przechowywane i stosowane w obiekcie), podpalenia umyślne. B. OGÓLNE WSKAZANIA PREWENCYJNE: wszelkie materiały palne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej C oraz co najmniej 0,05 m od nieosłoniętych żarówek, odległości między rzędami regałów powinny być większe od 0,75 m, przy czym w przypadku dróg ewakuacyjnych w magazynie wartość ta powinna być nie mniejsza jak 1,2 m, przejście główne w magazynie i drogi wyznaczone, jako ewakuacyjne nie mogą być zastawione materiałami, opakowaniami lub środkami transportu wewnętrznego, najmniejsza szerokość drogi do najdalej położonego stosu lub regału powinna wynosić co najmniej 1,2 m, na odpadki i śmieci przewidzieć zamknięte pojemniki wykonane z materiałów niepalnych, odpady powinny być usuwane na bieżąco poza obręb magazynu i na bieżąco odtransportowywane na wysypisko śmieci. C. W MAGAZYNACH ZABRANIA SIĘ: Data opracowania r. Strona 10 z 34

11 magazynowania i stosowania materiałów niebezpiecznych, w tym przelewania i mieszania niebezpiecznym pod względem pożarowym i wybuchowym cieczy i innych substancji chemicznych, używania otwartego ognia i palenia tytoniu, porzucania nieugaszonych papierosów i zapałek (zaleca się wprowadzenie obowiązkowego zakazu palenia w obiekcie, a w szczególności w pomieszczeniach magazynowych), korzystania z uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych, używania uszkodzonych urządzeń ogrzewczych lub elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta, zastawiania drzwi i wyjść ewakuacyjnych oraz zamykania ich w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie (w tym zmniejszania wymaganej szerokości i wysokości wyjść ewakuacyjnych), składowania materiałów palnych na wyznaczonych drogach komunikacyjnych służących celom ewakuacji (należy zwrócić tu szczególną uwagę zarówno na główne drogi ewakuacyjne, jak i wytyczone pomiędzy rzędami regałów lub stosami magazynowanych materiałów), stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki, zastawiania dojść do tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, dokonywania przeróbek i remontów urządzeń elektrycznych przez osoby nieuprawnione oraz naprawiania uszkodzonych bezpieczników elektrycznych. Data opracowania r. Strona 11 z 34

12 IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI UŻYTKOWYCH. Instalacje i urządzenia należy użytkować w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji. Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta - jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia jest ZABRONIONE! 1. Instalacja elektryczna 6 : pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych - nie rzadziej jak raz na pięć lat, pomiary skuteczności zabezpieczenia przed porażeniami elektrycznymi - nie rzadziej jak co pięć lat, pomiary uziemień instalacji i urządzeń nie rzadziej jak co pięć lat. Miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy oznakować znakiem zgodnym z PN-N :1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. Ponadto, wymaga się, aby tablice rozdzielcze były w sposób widoczny i jednoznaczny opisane. 2. Instalacja odgromowa (piorunochronna) 7 : oględziny części nadziemnej, sprawdzanie ciągłości połączeń, pomiar rezystancji uziemienia, czynności te należy wykonywać nie rzadziej jak co 5 lat, przed rozpoczęciem tzw. okresu burzowego. 6 zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 106, poz ze zm.) 7 zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 106, poz ze zm.) Data opracowania r. Strona 12 z 34

13 3. Przewody kominowe (wentylacji grawitacyjnej i spalinowe) 8 : Przewody kominowe należy poddawać następującym przeglądom okresowym: kontrola stanu technicznej sprawności - co najmniej raz w roku, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych co najmniej raz na 6 miesięcy, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacji grawitacyjnej co najmniej raz w roku. 4. Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i ogrzewcza: izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny być wykonane w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, odgromowych (piorunochronnych) oraz gazowych, o której mowa powyżej, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń energetycznych lub gazowych, określone w przepisach szczególnych (uprawnienia dozorowe D, w zakresie pomiarowym). Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa powyżej, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (w odniesieniu do grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych oraz przewodów spalinowych). Osoby te powinny dokumentować przeprowadzone prace ewentualnie pozostawiać Zarządcy obiektu protokoły z przeprowadzonych czynności. Wpisy do Książki obiektu budowlanego dokonuje Zarządca obiektu lub osoba przez niego delegowana. Odpowiedzialność za realizację obowiązków dotyczących cyklicznego prowadzenia badań i przeglądów okresowych instalacji użytkowych, spoczywa na Zarządcy obiektu. 8 zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. 1 pkt 1 c) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U Nr 106, poz ze zm.) oraz 34 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Data opracowania r. Strona 13 z 34

14 V. ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym, to prace prowadzone wewnątrz obiektu bądź na terenach przyległych z użyciem otwartego płomienia lub wykonywaniem czynności mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu. (np. spawanie, cięcie prace ślusarskie, lutowanie, nagrzewanie, smołowanie, itp.) Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Zarządca obiektu wyznacza pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie, nadzorowanie (środki zabezpieczenia BHP i P-POŻ) i kontrolowanie bezpieczeństwa podczas ich prowadzenia i po zakończeniu. Zadaniem wyznaczonego pracownika jest: ocenić zagrożenie pożarowe w obszarze, w którym będą prowadzone prace, ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg prac oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu prac. Po wykonaniu tych czynności sporządza się "Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych" według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. Kierownik Działu Budowlanego (lub osoba go zastępująca) wydaje zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych po przedłożeniu wypełnionego protokółu zawierającego podpisy osób i sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. UWAGA!!! Wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Data opracowania r. Strona 14 z 34

15 bez pisemnego zezwolenia jest ZABRONIONE! Ponadto przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym osoba nadzorująca ich wykonanie, zobowiązana jest zapoznać pracowników wykonujących prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie ich wykonywania oraz z rodzajem zabezpieczeń mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy przestrzegać następujących zasad: przy spawaniu, cięciu i pracach ślusarskich: wszelkie prace spawalnicze należy prowadzić na zewnątrz budynku. wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac spawalniczych oraz pomieszczeniach lub rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i instalacji technologicznych należy zabezpieczyć przed zapaleniem lub usunąć w promieniu 10 m,, w miejscu wykonywania prac spawalniczych powinien znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, należy uszczelnić i zabezpieczyć wszelkie otwory w ścianach i stropach oraz instalacje za pomocą materiałów nie palnych, sprzęt do wykonywania prac spawalniczych powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru, obwód prądu spawania nie powinien być uziemiony, z wyjątkiem przypadków, gdy przedmioty są połączone z ziemią, przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny być połączone z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliżej miejsca spawania, prace spawalnicze na zbiornikach i rurociągach po środkach chemicznych i innych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mogą być podjęte po dokładnym ich oczyszczeniu z tych środków, niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w określonych przez producenta ustawieniach układów regulacji i ciśnienia zaworów bezpieczeństwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zezwala się na prowadzenie prac niebezpiecznych w pomieszczeniach budynku, za zgodą Zarządcy obiektu (lub osoby go zastępującej) i po spełnieniu wyżej wymienionych zasad. Do wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo uprawnione są osoby posiadające jeden z niżej wymienionych dokumentów: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, świadectwo egzaminu spawacza, książkę spawacza. Przy stosowaniu cieczy, gazów i pyłów, przy których mogą powstać mieszaniny wybuchowe z powietrzem: wszelkie źródła ognia otwartego powinny być odsunięte, co najmniej na odległość 20 m od miejsca wykonywania prac, instalację elektroenergetyczną należy wyłączyć, a w razie potrzeby korzystać ze źródła światła w oprawie przeciwwybuchowej połączonej przewodem z punktem zasilania znajdującym się poza częścią budynku, w której wykonywane są prace, wprowadzić całkowity zakaz palenia tytoniu, pomieszczenia, w których wykonywane są prace powinny być skutecznie wentylowane (nie należy Data opracowania r. Strona 15 z 34

16 dopuścić do przekroczenia 10% stężenia dolnej granicy wybuchowości występujących par lub gazów), używane narzędzia muszą być wykonane z materiałów nie iskrzących. Przechowywanie butli z palnymi lub utleniającymi, gazami technicznymi (acetylen, tlen) po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie budynku, a w szczególności w obrębie dróg ewakuacyjnych lub pomieszczeń ogólnie dostępnych, przeznaczonych na pobyt ludzi - jest ZABRONIONE! Po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz pomieszczenia lub rejony przyległe, sprawdzając dokładnie, czy nie pozostawiono tlących się lub żarzących się cząstek, czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt używany do wykonywania prac został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Ponowna kontrola rejonu prowadzenia prac powinna się odbyć po 4, a następnie po 8 godzinach od zakończenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Wyniki kontroli należy każdorazowo odnotowywać w Książce kontroli prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, prowadzonej przez osobę nadzorującą. Wzór książki kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. PRZYKŁADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Materiały palne, których usunięcie poza zasięg rozprysków spawalniczych jest niemożliwe, osłaniamy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo: 1 ekran z materiału niepalnego (np. z blachy) 2 koc gaśniczy Z izolowanych rurociągów na których prowadzi się prace spawalnicze, należy usunąć izolację cieplną na odcinku gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie potrzeby (izolacja łatwo zapalna) chłodzić skutecznie, np. sposobem pokazanym na rysunku: 1 przewód doprowadzający wodę 2 zwoje sznura Wszelkie szczeliny i otwory prowadzące do sąsiednich pomieszczeń i pozostające w zasięgu rozprysków spawalniczych powinny być uszczelnione za pomocą niepalnego materiału: 1- materiał niepalny Data opracowania r. Strona 16 z 34

17 Spawane przegrody, części maszyn i urządzeń oraz elementy konstrukcji budowlanych stykające się z materiałami palnymi lub przebiegające w pobliżu nich, należy skutecznie chłodzić: 1 przewód doprowadzający wodę 2 zwoje sznura 3 koc W zależności od ciśnienia pod jakim wykonywane są prace spawalnicze, należy zabezpieczyć przed przypadkowym zapaleniem wszystkie palne materiały w odległości minimum 10 m. VI. ZASADY ROZMIESZCZANIA I EKSPLOATACJI GAŚNIC PRZENOŚNYCH. Przy rozmieszczaniu gaśnic należy wziąć pod uwagę występujące w danym pomieszczeniu lub w całej strefie pożarowej rodzaje materiałów palnych oraz kierować się właściwościami gaśniczymi środka gaśniczego i poniższymi zasadami: do gaszenia pożarów grupy A (pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia, np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne) stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, śniegowe lub proszkowe (z proszkiem przystosowanym do gaszenia pożarów tej grupy), do gaszenia pożarów grupy B (pożary cieczy palnych i substancji stale topiących się wskutek wytworzonego przy pożarze ciepła, np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła) stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, śniegowe lub proszkowe, do gaszenia pożarów grupy C (pożary gazów palnych, np. metan, aceton, propan, wodór) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe, do pożarów grupy D (pożary metali lekkich, np. magnez, sód, uran) stosuje się gaśnice proszkowe specjalnie do tego przeznaczone, do gaszenia pożarów grupy F (tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych) stosuje się specjalne gaśnice, do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz materiałów znajdujących się w pobliżu tych urządzeń stosuje się zamiennie gaśnice śniegowe lub proszkowe. Powierzchnia budynku powinna być wyposażona w środki gaśnicze zawarte w gaśnicach przenośnych spełniających wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), według zasady 9 : 1) na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym: a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, 9 zgodnie z wymaganiami 32 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Data opracowania r. Strona 17 z 34

18 b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m 2, c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem; 2) na każde 300 m 2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Dopuszcza się stosowanie gaśnic o zawartości środka gaśniczego co najmniej 2 kg (lub 3 dm 3 ), zaleca się jednak stosowanie gaśnic o większej masie środka gaśniczego, tj. co najmniej 4-6 kg (lub 6-9 dm 3 ), jako skuteczniejszych w gaszeniu pożaru w jego wstępnej (zarodkowej) fazie. Przy rozmieszczaniu gaśnic należy stosować następujące zasady : powinny one być umieszczone: 1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: a) przy wejściach do budynków, b) na klatkach schodowych, c) na korytarzach, d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki); 3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. powinien być zapewniony do nich dostęp o szerokości co najmniej 1 m, odległość dojścia do gaśnic nie powinna być większa niż 30 m, miejsca usytuowania gaśnic powinny być oznakowane znakami zgodnymi z PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. Gaśnice należy poddawać okresowym badaniom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym, wg zasad określonych Polskimi Normami dotyczącymi gaśnic, zgodnie z odnośną dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi, w następujących czasookresach: czynności konserwacyjne powinny być prowadzone nie rzadziej niż raz w roku, a ich zakres powinien być zgodny z instrukcją producenta, gaśnice i urządzenia gaśnicze śniegowe (CO2) o każdej pojemności oraz pozostałe gaśnice i urządzenia gaśnicze o pojemności powyżej 6 kg (dm 3 ), traktowane są jako proste zbiorniki ciśnieniowe, w związku z czym powinny być poddawane badaniom okresowym, dokonywanym przez właściwą placówkę dozoru technicznego. Odpowiedzialność za realizację obowiązków dotyczących cyklicznego prowadzenia badań i przeglądów okresowych instalacji użytkowych, spoczywa na Zarządcy obiektu. Przeglądy organizuje Specjalista ds. Zabezpieczenia Przeciwpożarowego. Czynności konserwacyjne przeprowadzają firmy zewnętrzne. ZASADY OBSŁUGI GAŚNIC 1. Wziąć gaśnicę GAŚNICA PROSZKOWA W razie pożaru należy: Data opracowania r. Strona 18 z 34

19 2. Pobiec z gaśnicą w kierunku ognia 3. W pobliżu ognia uruchomić gaśnicę przez wyciągnięcie zawleczki i nacisnąć dźwignię uwalniając proszek gaśniczy 4. Strumień proszku skierować w kierunku ognia (na podstawę płomienia) operując strumieniem na całej powierzchni pożaru. HYDRANT WEWNĘTRZNY W razie pożaru należy: 1. Zerwać plombę, otworzyć drzwiczki 2. Otworzyć zawór przez obrócenie kółka w lewo 3. Chwycić prądownicę i pobiec do miejsca pożaru, rozwijając wąż Data opracowania r. Strona 19 z 34

20 4. Strumień skierować w kierunku ognia (na żar, nie na płomień) UWAGA! Hydrantów nie wolno używać do gaszenia instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem. Przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. VII. SPOSOBY PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM STOSOWANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I GAŚNIC. Urządzenia przeciwpożarowe, to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające brak (nie wymaga się), urządzenia inertyzujące brak (nie wymaga się), urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe brak (nie wymaga się), urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych brak (nie wymaga się), instalacje oświetlenia ewakuacyjnego brak (nie jest obligatoryjnie wymagane), hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe występuje hydrant o średnicy 25 mm z wężem płaskoskładanym, hydranty zewnętrzne zaopatrzenie wodne stanowią hydranty zlokalizowane na terenie UZ, pompy w pompowniach przeciwpożarowych brak (nie wymaga się), przeciwpożarowe klapy odcinające brak (nie wymaga się), urządzenia oddymiające brak (brak nie wymaga się) urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki brak (nie wymaga się), kurtyny dymowe brak (nie wymaga się), drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeśli są wyposażone w systemy sterowania brak (nie wymaga się), przeciwpożarowe wyłączniki prądu obiekt posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany przy wejściu głównym, Data opracowania r. Strona 20 z 34

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Nauk Biologicznych(A-8) Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 OPRACOWAŁ : ZATWIERDZIŁ : Poznań, styczeń 2015r 2 Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i zakres opracowania. 5 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu ul. Malczewskiego 16

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu ul. Malczewskiego 16 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu ul. Malczewskiego 16 Wykonał: Radom, styczeń 2012 r. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 2 Karta aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych pożarem oraz wybuchem podstawowe pojęcia oraz wymagania związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych. Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) Dz.U.10.109.719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 109 9116 Poz. 719 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach LOKALIZACJA : 40-752 Katowice ul. Medyków 2a tel. (032) 252-86-62 Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla obiektów: KARPOL Spółka z o.o. mieszczących się: w Pile, przy Al. Wojska Polskiego 66 Opracował: Zatwierdził: Piła, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI: I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego. TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A

Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego. TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego Opracowana dla TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A Data aktualizacji: 28.08. 2012 r. Bryg.w st. spocz. inż. Antoni Filapek.. Mgr inż.pawe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Dla Obiektu Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu ul. Godlewskiego 1 OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Elbląg, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP - ZASADNOŚĆ OPRACOWANIA, ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski Inwestuj w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wojciech Witkowski Zakres materiału Akty prawne Rodzaje systemów przeciwpożarowych Wymagania dotyczące obiektów Szkolenia z zakresu ppoż. Ewakuacja Kontrola

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 4 w Sanoku ulica Jana Pawła II nr 25

Gimnazjum Nr 4 w Sanoku ulica Jana Pawła II nr 25 Gimnazjum Nr 4 w Sanoku ulica Jana Pawła II nr 25 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Instrukcje aktualizował: Specjalista ds. BHP i P.poż. inż. Krzysztof Krochmal SANOK P A Ź D Z I E R N I K

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo