PREORIENTACJA ZAWODOWA Arkusze oceny kompetencji zawodowych uczniów szkół przysposabiających do pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREORIENTACJA ZAWODOWA Arkusze oceny kompetencji zawodowych uczniów szkół przysposabiających do pracy"

Transkrypt

1 Arkusze oceny kompetencji zawodowych uczniów szkół przysposabiających do pracy Redakcja merytoryczna: Grażyna Parzych Autorzy: Danuta Bartczak, Jolanta Chmielińska, Monika Kurowska, Grażyna Parzych, Arletta Romaniuk Warszawa Katalog czynnosci zawodowych indd :26:56

2 Spis treści 1. Wstęp s Kompetencje zawodowe s Arkusze oceny kompetencji zawodowych s Ocena kompetencji zawodowych s Arkusze oceny kompetencji uczniów jako pracowników s. 215 pomocniczych osób z kwalifikacjami w zawodach: 5.1 Kucharz s Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej s Cukiernik s Piekarz s Sprzedawca s Ogrodnik s Pracownik biurowy s Magazynier s Pracownik sprzątający s Pomoc osobie starszej s Katalog czynnosci zawodowych indd :26:56

3 1. Wstęp Proces kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym realizowany jest na podstawie ramowych planów nauczania, w których przewidziano zintegrowany przedmiot: przysposobienie do pracy. Łączy on ze sobą wiadomości z zakresu: technologii, wyposażenia technologicznego, zajęć praktycznych oraz higieny pracy. Powiązanie tych treści wynika z potrzeby ścisłego scalenia wiadomości teoretycznych z praktycznym działaniem. Opracowany poradnik preorientacji zawodowej nawiązuje do podstawy programowej oraz przedmiotowego programu nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w zawodach: kucharz, ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, piekarz, cukiernik, sprzedawca. Poradnik zawiera: 1) opis zawodu i stanowiska pracy, 2) tabele kompetencji zawodowych. Przedmiotowy materiał powinien stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczyciela w realizacji wyznaczonych celów kształcenia z zakresu przysposobienie do pracy oraz preorientacji zawodowej. Ważnym elementem kształcenia zawodowego jest współpraca szkoły z zakładami pracy. Brak takiej współpracy spowoduje, że programy nauczania, a także nabyte kompetencje zawodowe ucznia będą oderwane od rzeczywistości. W środowisku pracy uczeń konfrontuje nabytą wiedzę i umiejętności z wymogami zakładu pracy. Realizując treści edukacyjne, nauczyciel powinien wyposażyć uczniów po uwzględnieniu ich możliwości, zdolności i zainteresowań w podstawowe umiejętności zawodowe. Powinny one umożliwić funkcjonowanie absolwenta na lokalnym rynku pracy w charakterze pomocy pracownika z kwalifikacjami. Opracowując poradnik, autorka wykorzystała wieloletnie praktyczne doświadczenia w pracy dydaktycznej z młodzieżą upośledzoną w stopniu umiarkowanym. Jego ostateczny kształt powstał we współpracy z nauczycielami pięciu warszawskich szkół: Zespołu Szkół Specjalnych Nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 przy ul. Elektoralnej 12/14, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1 przy ul. Bełskiej 5, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 przy ul. Długiej 9. Praktyczne zastosowanie przez nauczycieli tekstów w wyżej wymienionych placówkach potwierdziło przydatność arkuszy kompetencji w ocenie wiedzy i umiejętności uczniów w konfrontacji z ich oczekiwaniami za wodowymi. Jednocześnie pozwoliło na merytoryczne uzupełnienie treści arkuszy poszczególnych zawodów. 2. Kompetencje zawodowe Kompetencje w znaczeniu ogólnym to zdolność pracownika do działania prowadzącego do osiągnięcia zamierzonego celu w danych warunkach, za pomocą określonych środków. W rozwiniętej wersji kompetencje to ogół wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw i gotowość pracownika do działania w danych warunkach, a więc także zdolność przystosowania się do tych zmieniających się warunków 1. Z definicji terminu kompetencjewynika, że jest to zakres wiedzy i umiejętności oraz cech psychofizycznych. W przypadku kompetencji zawodowych mówi się przede wszystkim o wiedzy, umiejętnościach, a także o uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym, koniecznych do wykonywania danego zawodu. Kompetencje zawodowe nabierają coraz większego znaczenia na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, stąd ogromne znaczenie odpowiedniego przygotowania uczniów do życia oraz wykonywania pracy zawodowej. Opracowany poradnik preorientacji zawodowej jest zestawieniem podstawowych wiadomości, umiejętności oraz czynności, które uczeń powinien poznać i opanować w szkole przysposabiającej. Założeniem jest, by po jej ukończeniu absolwent był zdolny do podjęcia pracy w charakterze pomocy w wybranym zawodzie. 1 Definicja wg M. Egemana, przedmowa do polskiego wydania D. Thierry, Ch. Sauret, N. Monod, Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesach zmian, Poltext, Warszawa, 1994, s Katalog czynnosci zawodowych indd :26:57

4 3. Arkusze oceny kompetencji zawodowych Poradnik zawiera: opis zawodu, omówienie charakteru środowiska pracy, wyszczególnienie podstawowych umiejętności zawodowych, ilustracje znaków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawarte w tabelach ułatwiających zrozumienie treści, sprawdziany weryfikujące wiedzę ucznia. Zaleca się, aby praca z uczniem nad arkuszami oceny kompetencji zawodowych przebiegała metodą tekstu przewodniego. Pełni on funkcję przewodnika prowadzącego ucznia przez proces wykonywania zadania. Tekst przewodni powinien być poprzedzony informacjami nauczyciela podanymi w następującym porządku: temat, cel, zakres i organizacja pracy. Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu dzielą się na etapy. 1) Informacje pogadanka dotycząca opisu wybranego zawodu. 2) Planowanie uczeń zapoznaje się z tekstem, układem treści i sposobem wykonania zadania. 3) Realizacja uczeń wykonuje zadania zgodnie z ustalonym planem, dokonując oceny poszczególnych pytań, wpisując odpowiedzi. 4) Sprawdzenie na podstawie procedury nauczyciel określa przedział procentowy poprawnych odpowiedzi ucznia. 5) Analiza uczeń wspólnie z nauczycielem analizuje posiadane kompetencje zawodowe. Dominująca rola nauczyciela w pracy z poradnikiem polega przede wszystkim na zainteresowaniu uczniów problemem aktywizacji zawodowej, reagowaniu na trudności ucznia oraz motywowaniu go do wykonania zadania. 4. Ocena kompetencji zawodowych Proponuje się następujące kryteria oceny kwalifikacji zawodowych poszczególnych uczniów: Lp. Przedziały oceny kwalifikacji zawodowych liczba odpowiedzi pozytywnych w procentach. Stopień oceny możliwości podjęcia prac pomocniczych w zawodzie % Uczeń może podjąć prace pomocnicze wwybranym zawodzie % Uczeń musi uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności, aby mógł wykonywać prace pomocnicze w wybranym zawodzie. 3. Poniżej 40% Uczeń nie posiada kompetencji do wykonywania prac pomocniczych w danym zawodzie. Wynikoc ny kompetencji zawodowych daje odpowiedź na pytanie, czy uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy jako pomocnik osoby wykwalifikowanej w wybranym zawodzie. Niniejsza publikacja powinna przyczynić się do rozpoznawania możliwości zawodowych uczniów oraz poznania umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania absolwentów na wymagającym rynku pracy. Ponadto arkusze oceny kompetencji zawodowych mogą być przydatne w pracach związanych z doradztwem zawodowym, oceną ryzyka zawodowego, z programami aktywizacji i mobilności zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Uczeń, odpowiadając na pytania zawarte w tabelach, może dokonać oceny stopnia przygotowania do podjęcia pracy w charakterze pracownika pomocniczego osoby wykwalifikowanej w wybranym zawodzie Katalog czynnosci zawodowych indd :26:57

5 5. Arkusze oceny kompetencji uczniów jako pracowników pomocniczych osób z kwalifikacjami w zawodach 5.1 POMOCNIK KUCHARZA Pomocnik kucharza zajmuje się: sporządzaniem potraw, obsługą urządzeń kuchennych, nakrywaniem do stołu, myciem naczyń stołowych i urządzeń kuchennych, utrzymywaniem porządku w pomieszczeniach kuchennych, praniem i prasowaniem bielizny stołowej oraz odzieży ochronnej i roboczej. Pomocnik kucharza pracuje: w pozycji stojącej, w pomieszczeniach zamkniętych, w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze i wilgotności, przestrzegając warunków higieny pracy, w czystym białym fartuchu i w czepku na głowie. Pomocnik kucharza powinien odznaczać się następującymi cechami: dobrym stanem zdrowia, dobrym zmysłem smaku i węchu, odpornością na zmęczenie, odpornością na przeziębienia, higieną osobistą, pracowitością, umiejętnością pracy w zespole. Miejscami pracy pomocnika kucharza są: restauracje, bary, bufety, stołówki: szkolne, przedszkolne, zakładowe, szpitalne, kawiarnie, hotele, firmy cateringowe Katalog czynnosci zawodowych indd :26:57

6 ŚRODOWISKO PRACY Mogę pomagać kucharzowi w pracy, ponieważ prawidłowo obsługuję urządzenia kuchenne: TAK NIE czajnik elektryczny ekspres do kawy kuchenkę elektryczną kuchenkę gazową kuchenkę mikrofalową robota kuchennego krajalnicę do wędlin krajalnicę do chleba toster maszynę do zmywania naczyń Posługuję się bezpiecznie ostrymi narzędziami: TAK NIE nożami kuchennymi obieraczką do warzyw tarką szatkownicą Przestrzegam przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy, ponieważ wiem, w jakiej sytuacji: TAK NIE poparzę się porazi mnie prąd zranię się ulegnę wypadkowi Właściwie wykonuję opatrunek w sytuacji: TAK NIE poparzenia zranienia STANOWISKO PRACY Organizuję stanowisko pracy: TAK NIE Gromadzę narzędzia i materiały niezbędne do: oczyszczania warzyw mycia warzyw rozdrabniania warzyw gotowania i duszenia potraw smażenia potraw pieczenia mielenia mięsa sporządzania makaronu sporządzania napojów Powierzoną pracę wykonuję dokładnie, cierpliwie i wytrwale. Porządkuję własne stanowisko pracy, odkładam narzędzia i drobny sprzęt na właściwe miejsce. Potrafię zgodnie pracować w zespole. Szanuję pracę: TAK NIE swoją innych Katalog czynnosci zawodowych indd :26:58

7 SPORZĄDZANIE POSIŁKÓW Mogę pomagać kucharzowi w pracy, ponieważ potrafię samodzielnie: TAK NIE obierać warzywa i owoce rozdrabniać warzywa i owoce ścierać warzywa na tarce kroić pieczywo wyrabiać ciasto na stolnicy rozwałkować ciasto na stolnicy zarabiać ciasto w naczyniu łączyć i mieszać różne składniki w jednym naczyniu Potrafię ugotować: TAK NIE warzywa jaja ziemniaki makaron ryż kaszę mięso Umiem przyrządzić proste potrawy: TAK NIE zupy jajecznicę omlety racuchy pierogi naleśniki frytki placki ziemniaczane surówki sałatki Wykańczam przygotowane potrawy: TAK NIE doprawiam porcjuję dekoruję Nakrywam do stołu: TAK NIE znam elementy zastawy stołowej znam elementy bielizny stołowej dobieram elementy zastawy stołowej w zależności od podawanych posiłków: śniadanie obiad kolacja ustawiam prawidłowo talerze i rozkładam odpowiednio sztućce ustawiam na stole elementy dekoracyjne Katalog czynnosci zawodowych indd :26:58

8 Właściwie przechowuję artykuły spożywcze: TAK NIE Wiem, które produkty przechowywać w: chłodziarce zamrażarce szafce kuchennej PRACE PORZĄDKOWE Mogę pomagać kucharzowi w pracy, ponieważ wykonuję prace porządkowe w kuchni: TAK NIE sprzątam naczynia zmywam i wycieram naczynia wycieram stoły robocze myję meble kuchenne zamiatam i myję podłogi myję zlewy szoruję kuchenkę i piekarnik myję drobny sprzęt kuchenny rozmrażam i myję lodówkę Znam i obsługuję sprzęt porządkowy ręczny oraz mechaniczny. TAK NIE Prace porządkowe wykonuję z użyciem środków chemicznych i wiem, które środki służą do: TAK NIE mycia dezynfekcji pielęgnacji Znam zasady prania: TAK NIE wiem, jaka jest kolejność czynności podczas prania obsługuję pralkę automatyczną dobieram środki piorące w zależności od rodzaju zabrudzenia i barwy tkaniny ustalam temperaturę wody w zależności od rodzaju i barwy tkaniny Znam zasady prasowania: TAK NIE wiem, jaka jest kolejność czynności podczas prasowania umiem obsługiwać żelazko elektryczne znam etapy prasowania fartucha roboczego Stosuję informacje wszyte do gotowej odzieży. TAK NIE Znam oznaczenia dotyczące prania i prasowania: prać w temperaturze 95 C nie prać nie prasować prać ręcznie Katalog czynnosci zawodowych indd :26:58

9 5.2 POMOCNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ Pomocnik obsługi hotelowej zajmuje się: utrzymaniem porządku i czystości w obiektach hotelowych, utrzymaniem porządku i czystości w otoczeniu hotelu, pracą w pralni hotelowej, pielęgnacją roślin pokojowych, pielęgnacją terenów zieleni w otoczeniu hotelu, pracą w kuchni hotelowej, transportem bagażu gości. Pomocnik obsługi hotelowej powinien odznaczać się następującymi cechami: dobrym stanem zdrowia, sprawnością ruchową, odpornością na zmęczenie, wysoką higieną i kulturą osobistą, uczciwością, pracowitością, umiejętnością komunikowania się z gośćmi hotelowymi. Miejscami pracy pomocnika obsługi hotelowej są: hotele, motele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe i wczasowe. ŚRODOWISKO PRACY Mogę pomagać obsłudze hotelowej w pracy, ponieważ: Posługuję się bezpiecznie urządzeniami: TAK NIE czajnikiem elektrycznym ekspresem do kawy kuchenką mikrofalową odkurzaczem elektrycznym froterką elektryczną sprzętem do mycia podłóg sprzętem służącym do utrzymania czystości otoczenia hotelu: ogrodu i alejek sprzętem służącym do pielęgnacji roślin maszyną do zmywania i wyparzania naczyń pralką automatyczną żelazkiem elektrycznym maglem elektrycznym Znam znaki bezpieczeństwa występujące w pomieszczeniach hotelowych: zakaz palenia gaśnica droga ewakuacyjna Katalog czynnosci zawodowych indd :26:58

10 zakaz wprowadzania psów hydrant droga ewakuacyjna dla niepełnosprawnych Znam podstawowy sprzęt przeciwpożarowy. TAK NIE Wiem, jak zachować się, kiedy gość hotelowy: TAK NIE poparzy się zrani się zasłabnie porazi go prąd jest bardzo zdenerwowany Potrafię: TAK NIE przewidzieć sytuację wywołującą stres zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem zachować się asertywnie PRACE PORZĄDKOWE W POKOJACH HOTELOWYCH Potrafię samodzielnie: TAK NIE zmienić bieliznę pościelową odkurzyć dywany i wykładziny usunąć plamy z dywanów, wykładzin i mebli umyć okna wyczyścić drzwi przetrzeć lustra umyć grzejniki zetrzeć kurz umyć łazienkę: wannę kabinę prysznicową krany umywalki uzupełnić dozowniki na mydło w płynie pielęgnować rośliny doniczkowe Katalog czynnosci zawodowych indd :26:58

11 PRACE POMOCNICZE W GASTRONOMII HOTELOWEJ Samodzielnie wykonuję prace pomocnicze w kuchni hotelowej: TAK NIE oczyszczam, myję i rozdrabniam ziemniaki oczyszczam, myję i rozdrabniam warzywa i owoce sporządzam napoje: herbatę kawę soki owocowe sprawdzam czystość zastawy stołowej kompletuję zastawę stołową: talerze: głębokie, płytkie, deserowe sztućce: noże stołowe, łyżki, widelce widelczyki, łyżeczki, łyżki wazowe szkło: szklanki, filiżanki, półmiski, salaterki, kompotierki, sosjerki ustawiam stoły i krzesła w sali jadalnej nakrywam stoły do posiłków Dobieram odpowiednią zastawę stołową do: TAK NIE śniadania obiadu kolacji We właściwym miejscu ustawiam na stole elementy ozdobne: TAK NIE wazoniki kwiaty świeczniki serwetniki Porządkuję salę jadalną: TAK NIE zbieram i odnoszę naczynia stołowe do zmywalni zbieram obrusy wycieram i myję stoły myję podłogi Dodatkowo umiem: TAK NIE usuwać resztki z naczyń obsługiwać maszynę do mycia i wyparzania naczyń myć i czyścić sprzęt kuchenny wynosić odpady kuchenne do kontenerów Sprzątam z użyciem środków chemicznych i wiem, które środki służą do: TAK NIE mycia czyszczenia dezynfekcji pielęgnacji Katalog czynnosci zawodowych indd :26:58

12 PRACE POMOCNICZE W PRALNI HOTELOWEJ Samodzielnie wykonuje prace pomocnicze w pralni hotelowej: TAK NIE segreguję bieliznę stołową: obrusy: białe i kolorowe serwety serwetki płócienne sortuję bieliznę pościelową: poszewki na kołdry poszewki na poduszki prześcieradła ręczniki szlafroki kąpielowe transportuję brudną bieliznę do pralni dobieram środki do prania i dezynfekcji obsługuję pralkę automatyczną prasuję i magluję bieliznę stołową i pościelową poprawnie składam czystą bieliznę transportuję czyste rzeczy z pralni do magazynu PRACE POMOCNICZE W OTOCZENIU HOTELU Potrafię pielęgnować tereny zielone: TAK NIE podlewać rośliny grabić trawniki kosić trawniki grabić liście odchwaszczać klomby nawozić rośliny przekopywać ziemię sadzić rośliny zamiatać alejki Potrafię zadbać o czystość parkingów i garaży: TAK NIE zamiatać plac parkingowy i garaże opróżniać kosze na śmieci zwracać uwagę na bezpieczeństwo samochodów pozostawionych przez gości hotelowych 5.3 POMOCNIK CUKIERNIKA Pomocnik cukiernika zajmuje się: przygotowywaniem wyrobów cukierniczych, dobieraniem surowców do sporządzania wyrobów według receptur, obsługą podstawowych urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych. Pomocnik cukiernika pracuje: w pozycji stojącej, w pomieszczeniach zamkniętych, w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze i wilgotności, w białym fartuchu i w czepku na głowie Katalog czynnosci zawodowych indd :26:59

13 Pomocnik cukiernika powinien odznaczać się następującymi cechami: dobrym stanem zdrowia, sprawnością i wytrzymałością fizyczną, zainteresowaniem produkcją cukierniczą, poczuciem odpowiedzialności, systematycznością i dokładnością. Miejscami pracy pomocnik cukiernika są: cukiernie, kawiarnie, działy cukiernicze w obiektach hotelarskich, zakłady rzemieślnicze, działy cukiernicze w hipermarketach. ŚRODOWISKO PRACY Mogę pomagać cukiernikowi w pracy, ponieważ prawidłowo obsługuję podstawowe urządzenia produkcji cukierniczej: robot elektryczny wieloczynnościowy mikser piekarnik elektryczny wagę elektroniczną urządzenie do pakowania wyrobów cukierniczych urządzenia chłodnicze: lodówki witryny i szafy chłodnicze drobny sprzęt cukierniczy: sita do przesiewania maku formy i foremki wałki do ciasta rózgi urządzenia do dekoracji ciast Przestrzegam przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy, ponieważ wiem, w jakiej sytuacji: poparzę się porazi mnie prąd zranię się upadnę się na śliskiej podłodze wirujące części maszyn pochwycą moje: palce niezapięte rękawy fartucha ochronnego niezwiązane włosy Stosuję zasady bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Przed pracą oraz podczas pracy często myję ręce. TAK TAK NIE NIE Katalog czynnosci zawodowych indd :26:59

14 STANOWISKO PRACY Sam przygotowuję swoje stanowisko pracy i gromadzę narzędzia i materiały służące do: TAK NIE sporządzania ciasta ubijania śmietany przyrządzania galaretki z owocami ważenia wyrobów pakowania wyrobów mycia urządzeń cukierniczych mycia drobnego sprzętu Umiem transportować wózkiem ręcznym wyroby z cukierni do magazynu. TAK NIE Potrafię utrzymać porządek i dyscyplinę w miejscu pracy, odkładam narzędzia i drobny sprzęt na właściwe miejsce. TAK NIE Powierzoną pracę wykonuję dokładnie, cierpliwie i wytrwale. TAK NIE Potrafię zgodnie pracować w zespole. TAK NIE SPORZĄDZANIE WYROBÓW CUKIERNICZYCH Mogę pomagać cukiernikowi w pracy, ponieważ wiem, jakie wyroby on produkuje: TAK NIE sernik chleb torty bułki pierniki biszkopty wędliny pączki lody pierogi Wiem, z jakich surowców cukiernik sporządza swoje wyroby: TAK NIE mąka jaja mleko margaryna cukier: kryształ, puder, waniliowy itp. ziemniaki śmietana proszek do pieczenia aromaty: rumowy, arakowy, waniliowy itp. koncentrat pomidorowy owoce bakalie: figi, daktyle, rodzynki itp. kakao Katalog czynnosci zawodowych indd :26:59

15 Samodzielnie wykonuję następujące prace: TAK NIE wybijam jaja ubijam białka ucieram żółtka ubijam śmietanę odważam określoną ilość mąki i cukru odmierzam określoną ilość płynów, np. wody i mleka wyrabiam ciasto robotem elektrycznym wyrabiam ciasto na stolnicy rozwałkowuję ciasto na stolnicy wykrawam ciasto za pomocą foremek łączę i mieszam różne składniki w jednym naczyniu przygotowuję formy do pieczenia ciasta ustawiam temperaturę pieczenia ciasta w piekarniku kuchenki elektrycznej kontroluję czas pieczenia ciasta porcjuję ciasto korzystam z przepisów zamieszczonych w: książkach kucharskich prasie internecie podanych przez znajome osoby Umiem oszczędnie gospodarować surowcami. TAK NIE Dbam o ekologię znam oznakowanie na opakowaniach produktów ekologicznych: opakowanie zostało wyprodukowane z surowców pochodzących z recyklingu TAK NIE logo oznaczające zgodność wyrobu z rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie rolnictwa ekologicznego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania (recyklingu) dbaj o czystość po zużyciu produktu wyrzuć opakowanie do kosza, nie zaśmiecając środowiska Potrafię samodzielnie sporządzić następujące wyroby cukiernicze: Wymień: 1) 2) 3) Właściwie przechowuję surowce i produkty do produkcji cukierniczej. TAK NIE Wiem, które produkty przechowywać w: lodówkach zamrażarkach regałach i szafkach Katalog czynnosci zawodowych indd :26:59

16 PRACE PORZĄDKOWE Mogę pomagać cukiernikowi w pracy, ponieważ samodzielnie wykonuję prace porządkowe: rozkładam na elementy robota wieloczynnościowego myję elementy robota wycieram elementy robota sprzątam i zmywam naczynia wycieram naczynia wycieram stoły robocze szoruję kuchenkę i piekarnik przecieram meble: szafki regały stoły robocze zamiatam i myję podłogi myję zlewozmywaki i krany myję drobny sprzęt obsługuję zmywarkę rozmrażam i myję lodówkę Znam i obsługuję sprzęt porządkowy ręczny i mechaniczny. Prace porządkowe wykonuję z użyciem środków chemicznych i wiem, które środki służą do: mycia czyszczenia dezynfekcji pielęgnacji TAK TAK NIE NIE 5.4 POMOCNIK PIEKARZA Pomocnik piekarza zajmuje się: wypiekiem pieczywa, dobieraniem surowców do sporządzania wyrobów, obsługą podstawowych urządzeń i sprzętu stosowanego w produkcji wyrobów piekarskich. Pomocnik piekarza pracuje: w pozycji stojącej, w pomieszczeniach zamkniętych, w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze, w pomieszczeniach o dużym zapyleniu, w białym fartuchu i w czepku na głowie. Pomocnik piekarza powinien odznaczać się następującymi cechami: dobrym stanem zdrowia, sprawnością i wytrzymałością fizyczną, zainteresowaniem produkcją piekarską, dużą sprawnością palców rąk, systematycznością i dokładnością. Miejscami pracy pomocnik piekarza są: piekarnie, zakłady rzemieślnicze, działy piekarskie w hipermarketach Katalog czynnosci zawodowych indd :26:59

17 ŚRODOWISKO PRACY Mogę pomagać piekarzowi w pracy, ponieważ prawidłowo obsługuję podstawowe urządzenia produkcji piekarskiej: TAK NIE piekarnik elektryczny wagę elektroniczną krajalnicę do krojenia chleba pakowarkę do pakowania w torebki zgrzewane lub zapinane na klips urządzenia chłodnicze: lodówki witryny i szafy chłodnicze zamrażarki Wiem, do czego służy drobny sprzęt piekarski: TAK NIE sita do przesiewania maku dzieże do wyrabiania ciasta koszyczki fermentacyjne do rozrostu ciasta formy blachy wałki do ciasta rózgi opakowania: folia na rolkach, woreczki foliowe i papierowe Znam przeznaczenie pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania piekarni: TAK NIE magazynu mąki magazynu dodatków magazynu sprzętu i opakowań hal produkcyjnych magazynu wyrobów gotowych myjni pojemników pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników pokoju śniadań pomieszczeń administracyjno-biurowych Przestrzegam przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy, ponieważ wiem, w jakiej sytuacji: TAK NIE poparzę się porazi mnie prąd zranię się upadnę się na śliskiej podłodze wirujące części maszyn pochwycą moje: niezwiązane włosy rękawy fartucha ochronnego palce Wiem, jak obsługiwaćsprzęt gaśniczy. TAK NIE Wiem, kiedy należy założyć maseczkę pyłochłonną. TAK NIE Katalog czynnosci zawodowych indd :27:00

18 Znam oznaczenia tablic ostrzegawczych. TAK NIE ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią ostrzeżenie przed upadkiem ostrzeżenie przed porażeniem prądem ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obcięcia palców STANOWISKO PRACY Sam przygotowuję swoje stanowisko pracy: TAK NIE Gromadzę narzędzia i materiały służące do: przesiewania mąki sporządzenia zaczynu drożdżowego przyrządzania ciasta ważenia ciasta wypieku pieczywa pakowania wyrobów mycia urządzeń piekarskich mycia drobnego sprzętu Utrzymuję porządek i dyscyplinę w miejscu pracy. TAK NIE Powierzoną pracę wykonuję dokładnie, cierpliwie i wytrwale. TAK NIE Dbam o higienę pracy: TAK NIE zakładam czysty: fartuch czepek obuwie ochronne często myję i dezynfekuję ręce sam porządkuję własne stanowisko pracy, odkładam narzędzia i drobny sprzęt na właściwe miejsce potrafię zgodnie pracować w zespole SPORZĄDZANIE WYROBÓW PIEKARSKICH Mogę pomagać piekarzowi w pracy, ponieważ wiem, jakie wyroby produkuje piekarz: chleb bułki rogale chałki bagietki surówki chleb tostowy TAK NIE Katalog czynnosci zawodowych indd :27:00

19 drożdżówki sery spody do pizzy bułki hot dogów bułki do hamburgerów cukierki Wiem, z jakich surowców piekarz sporządza swoje wyroby: TAK NIE mąka: żytnia pszenna razowa kukurydziana ziemniaczana mieszana jaja mleko tłuszcze: margaryna masło olej mięso ziarna roślin: słonecznik dynia siemię lniane mak itp. drożdże piekarnicze warzywa grzyby woda Potrafię samodzielnie: TAK NIE sporządzić rozczyn z drożdży, mąki, cukru i mleka wbijać jaja odważać określoną ilość mąki odmierzać określoną ilość płynów, np. wody i mleka wyrabiać ciasto robotem elektrycznym wyrabiać ciasto na stolnicy łączyć i mieszać różne składniki w jednym naczyniu przygotować blachy do pieczenia pieczywa ustawiać temperaturę pieczenia w piekarniku kuchenki elektrycznej kontrolować czas pieczenia kroić chleb na kromki Oszczędnie gospodaruję surowcami: TAK NIE dbam o ekologię segreguję opakowania transportuję wyroby wózkiem z półkami z piekarni do magazynu pakuję pieczywo w woreczki foliowe Katalog czynnosci zawodowych indd :27:00

20 PRACE PORZĄDKOWE Mogę pomagać piekarzowi w pracy, ponieważ samodzielnie wykonuję prace porządkowe: rozkładam na elementy robota wieloczynnościowego myjęi wycieram elementyrobota sprzątam, zmywam i wycieram drobny sprzęt myję i wycieram stoły robocze szoruję piekarnik zamiatam i myję podłogi usuwam plamy i zabrudzenia olejowe myję zlewozmywaki i krany obsługuję zmywarkę rozmrażam i myję sprzęt chłodniczy myję pojemniki na okruchy produkcyjne myję skrzynki transportowe do pieczywa znam i obsługuję sprzęt porządkowy ręczny i mechaniczny Prace porządkowe wykonujęz użyciem środków chemicznych i wiem, które środki służą do: mycia czyszczenia dezynfekcji pielęgnacji TAK TAK NIE NIE 5.5 POMOCNIK SPRZEDAWCY Pomocnik sprzedawcy zajmuje się: obsługą podstawowych urządzeń i sprzętu sprzedażowego, przygotowaniem towarów do sprzedaży, rozmieszczaniem i uzupełnianiem towarów na półkach, pakowaniem i wydawaniem towarów, utrzymywaniem porządku w sklepie, na zapleczu i magazynie. Pomocnik sprzedawcy pracuje: w pozycji stojącej, w pomieszczeniach zamkniętych, wykonując różnorodne czynności wymagające dużego wysiłku fizycznego, w odzieży ochronnej. Pomocnik sprzedawcy powinien odznaczać się następującymi cechami: dobrym stanem zdrowia, odpornością na zmęczenie, odpowiedzialnością, odpornością na stres, zachowaniem standardów higieny osobistej, pracowitością oraz dokładnością, wysoką kulturą osobistą, zmysłem estetycznym. Miejscami pracy pomocnika sprzedawcy są: sklepy, galerie handlowe, hurtownie, Katalog czynnosci zawodowych indd :27:00

21 kioski, bazary i stragany, stoiska sprzedażowe w: cukierniach, piekarniach, lodziarniach itp. ŚRODOWISKO PRACY Mogę pomagać sprzedawcy w pracy, ponieważ prawidłowo i bezpiecznie obsługuję urządzenia sprzedażowe: TAK NIE wagę elektroniczną metkownicę maszyny do krojenia wędlin i serów krajalnicę do chleba lady chłodnicze maszynki do mielenia mięsa rożen do drobiu narzędzia do otwierania opakowań: obcęgi, młotki, szczypce do cięcia drutu, nożyce, noże, otwieracze do puszek wózki ręczne do przewożenia towarów transportery taśmowe Wiem, jakie jest przeznaczenie mebli ustawionych w sklepie: TAK NIE stołów sprzedażowych (lad) gablot regałów stojaków wieszaków Znam przeznaczenie pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania sklepu: TAK NIE sal sprzedażowych zaplecza magazynu opakowań magazynu towarów pokoju socjalnego pokoju kierownika sklepu Przestrzegam przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy, ponieważ wiem, w jakiej sytuacji mogę narazić siebie oraz klienta na: TAK NIE upadek na śliskiej podłodze porażenie prądem zranienie się zarażenie chorobami wynikającymi z nieprzestrzegania higieny, np. nie mycia rąk Znam przeznaczenie urządzeń bezpieczeństwa pracy: TAK NIE systemów alarmowych systemów monitoringu sprzętu przeciwpożarowego Odnoszę się kulturalnie i szacunkiem do: TAK NIE klientów kierownictwa i pracowników sklepu Katalog czynnosci zawodowych indd :27:01

22 STANOWISKO PRACY Umiem organizowaćswoje stanowisko pracy i zgromadzić narzędzia oraz materiały niezbędne do: TAK NIE segregacji towarów na dobre i wadliwe ważenia towarów na wadze z odpowiednimi kodami oznaczającymi poszczególne owoce i warzywa porcjowania towarów: serów, wędlin, mięsa krojenia chleba metkowania towarów organizacji stanowiska promocyjnego Potrafię: TAK NIE porządkować własne stanowisko po zakończeniu pracy, odkładać narzędzia i drobny sprzęt na właściwe miejsce, segregować towary na dobre i wadliwe zgodnie pracować w zespole dbać o to, aby na moim stanowisku pracy panowała dobra atmosfera SPRZEDAŻ TOWARÓW Mogę pomagać sprzedawcy w jego pracy, ponieważ potrafię samodzielnie wykonać następujące czynności pomocnicze: segregować towary porcjować produkty ważyć na wadze elektronicznej, także takiej z kodowymi oznaczeniami artykułów żywnościowych kroić: pieczywo, sery, wędliny rozmieszczać towary na regałach uzupełniać ich braki wystawiać towary w witrynach chłodniczych metkować produkty pakować i foliować różnego rodzaju towary wykonać opakowanie ozdobne dbać o estetykę ekspozycji produktów Wiem, do jakiej torby należy zapakować: świeżego kurczaka proszek do prania pieczywo chleb marchew warzywa i owoce mydło bułki owoce chemia dezodorant Polecenie: posegreguj towary do toreb. Umiem określić, co oznaczają podstawowe znaki towarowe: materiały trujące mięso TAK NIE materiały łatwopalne Katalog czynnosci zawodowych indd :27:01

S P R A W O Z D A N I E z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy

S P R A W O Z D A N I E z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy S P R A W O Z D A N I E z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym NADZIEJA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw Warszawa, wersja z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu 5900_WP_NOWY.qxd 4/4/2007 2:13 PM Page 239 Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu. dr n. techn. Halina

Bardziej szczegółowo

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU:

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU: LIDER PROJEKTU: PARTNERZY PROJEKTU: Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa Szczecin 2013 Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Sprzedawca Warszawa 2009 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Przewodnik praktyki w ramach Projektu Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Przewodnik praktyki w ramach Projektu Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Przewodnik praktyki w ramach Projektu Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Praktyki realizowane

Bardziej szczegółowo

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nasz znak: 271-11/2014 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz - 512001 - kwalifikacje T.6. Sporządzanie potraw i napojów: 1) kształcenie

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia. Tom I. kwalifikacja T.6. Agnieszka Kasperek Marzanna Kondratowicz.

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia. Tom I. kwalifikacja T.6. Agnieszka Kasperek Marzanna Kondratowicz. Agnieszka Kasperek Marzanna Kondratowicz Gastronomia. Tom I Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Podręcznik technik żywienia i usług gastronomicznych kucharz kwalifikacja T.6 Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

Towar jako przedmiot handlu

Towar jako przedmiot handlu Marta Misiarz Katarzyna Kocierz Katarzyna Kocierz Marta Misiarz Towar jako przedmiot handlu Prowadzenie sprzedaży. Tom I Towar jako przedmiot handlu Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie sprzedawca,

Bardziej szczegółowo

Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania

Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania Krzysztof Balon, Joanna Staręga Piasek, Grażyna Rutkiewicz, Katarzyna Stec, Izabela Szmaglińska, Mirosława Zielony Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania Projekt

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja w przedszkolu

Dokumentacja w przedszkolu Dokumentacja w przedszkolu Praktyczny program zawierający wszystkie wzory dokumentów, pism, druków niezbędnych w prowadzeniu przedszkola wersja 7.0 Verlag Dashofer Sp. z o.o. Dokumentacja w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane paski do przyklejenia symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 47/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Dietetyk 322001 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania

Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania Wersja robocza z dnia 1.06.2011 r. Zespół ekspercki do spraw osób starszych w składzie: Joanna Staręga- Piasek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie i podawanie napojów zimnych oraz gorących 512[02].Z2.08

Sporządzanie i podawanie napojów zimnych oraz gorących 512[02].Z2.08 MINTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Gorobika Sporządzanie i podawanie napojów zimnych oraz gorących 512[02].Z2.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

JESTEM ZDROWY, JESTEM BEZPIECZNY

JESTEM ZDROWY, JESTEM BEZPIECZNY PRZEDSZKOLE nr 88 Ul. Meissnera 4 Gdańsk JESTEM ZDROWY, JESTEM BEZPIECZNY PROJEKT EDUKACYJNY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Sprzedawca 522[01]

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Sprzedawca 522[01] Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Sprzedawca 522[01] Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w porozumieniu z entralną Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2012 r. (poz....) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Podstawa programowa, o której mowa w niniejszym załączniku, została

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KELNER 513101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KELNER 513101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU KELNER 513101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SIS TREŚI 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia Spis treści 1. Wstęp..2 2. Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy 3. w wyborze zawodu i kierunku kształcenia.3 4. Opis programu.5 5. Cel główny..5 6. Cele szczegółowe.5 7. Adresat

Bardziej szczegółowo