PREORIENTACJA ZAWODOWA Arkusze oceny kompetencji zawodowych uczniów szkół przysposabiających do pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREORIENTACJA ZAWODOWA Arkusze oceny kompetencji zawodowych uczniów szkół przysposabiających do pracy"

Transkrypt

1 Arkusze oceny kompetencji zawodowych uczniów szkół przysposabiających do pracy Redakcja merytoryczna: Grażyna Parzych Autorzy: Danuta Bartczak, Jolanta Chmielińska, Monika Kurowska, Grażyna Parzych, Arletta Romaniuk Warszawa Katalog czynnosci zawodowych indd :26:56

2 Spis treści 1. Wstęp s Kompetencje zawodowe s Arkusze oceny kompetencji zawodowych s Ocena kompetencji zawodowych s Arkusze oceny kompetencji uczniów jako pracowników s. 215 pomocniczych osób z kwalifikacjami w zawodach: 5.1 Kucharz s Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej s Cukiernik s Piekarz s Sprzedawca s Ogrodnik s Pracownik biurowy s Magazynier s Pracownik sprzątający s Pomoc osobie starszej s Katalog czynnosci zawodowych indd :26:56

3 1. Wstęp Proces kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym realizowany jest na podstawie ramowych planów nauczania, w których przewidziano zintegrowany przedmiot: przysposobienie do pracy. Łączy on ze sobą wiadomości z zakresu: technologii, wyposażenia technologicznego, zajęć praktycznych oraz higieny pracy. Powiązanie tych treści wynika z potrzeby ścisłego scalenia wiadomości teoretycznych z praktycznym działaniem. Opracowany poradnik preorientacji zawodowej nawiązuje do podstawy programowej oraz przedmiotowego programu nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w zawodach: kucharz, ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, piekarz, cukiernik, sprzedawca. Poradnik zawiera: 1) opis zawodu i stanowiska pracy, 2) tabele kompetencji zawodowych. Przedmiotowy materiał powinien stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczyciela w realizacji wyznaczonych celów kształcenia z zakresu przysposobienie do pracy oraz preorientacji zawodowej. Ważnym elementem kształcenia zawodowego jest współpraca szkoły z zakładami pracy. Brak takiej współpracy spowoduje, że programy nauczania, a także nabyte kompetencje zawodowe ucznia będą oderwane od rzeczywistości. W środowisku pracy uczeń konfrontuje nabytą wiedzę i umiejętności z wymogami zakładu pracy. Realizując treści edukacyjne, nauczyciel powinien wyposażyć uczniów po uwzględnieniu ich możliwości, zdolności i zainteresowań w podstawowe umiejętności zawodowe. Powinny one umożliwić funkcjonowanie absolwenta na lokalnym rynku pracy w charakterze pomocy pracownika z kwalifikacjami. Opracowując poradnik, autorka wykorzystała wieloletnie praktyczne doświadczenia w pracy dydaktycznej z młodzieżą upośledzoną w stopniu umiarkowanym. Jego ostateczny kształt powstał we współpracy z nauczycielami pięciu warszawskich szkół: Zespołu Szkół Specjalnych Nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 przy ul. Elektoralnej 12/14, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1 przy ul. Bełskiej 5, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 przy ul. Długiej 9. Praktyczne zastosowanie przez nauczycieli tekstów w wyżej wymienionych placówkach potwierdziło przydatność arkuszy kompetencji w ocenie wiedzy i umiejętności uczniów w konfrontacji z ich oczekiwaniami za wodowymi. Jednocześnie pozwoliło na merytoryczne uzupełnienie treści arkuszy poszczególnych zawodów. 2. Kompetencje zawodowe Kompetencje w znaczeniu ogólnym to zdolność pracownika do działania prowadzącego do osiągnięcia zamierzonego celu w danych warunkach, za pomocą określonych środków. W rozwiniętej wersji kompetencje to ogół wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw i gotowość pracownika do działania w danych warunkach, a więc także zdolność przystosowania się do tych zmieniających się warunków 1. Z definicji terminu kompetencjewynika, że jest to zakres wiedzy i umiejętności oraz cech psychofizycznych. W przypadku kompetencji zawodowych mówi się przede wszystkim o wiedzy, umiejętnościach, a także o uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym, koniecznych do wykonywania danego zawodu. Kompetencje zawodowe nabierają coraz większego znaczenia na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, stąd ogromne znaczenie odpowiedniego przygotowania uczniów do życia oraz wykonywania pracy zawodowej. Opracowany poradnik preorientacji zawodowej jest zestawieniem podstawowych wiadomości, umiejętności oraz czynności, które uczeń powinien poznać i opanować w szkole przysposabiającej. Założeniem jest, by po jej ukończeniu absolwent był zdolny do podjęcia pracy w charakterze pomocy w wybranym zawodzie. 1 Definicja wg M. Egemana, przedmowa do polskiego wydania D. Thierry, Ch. Sauret, N. Monod, Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesach zmian, Poltext, Warszawa, 1994, s Katalog czynnosci zawodowych indd :26:57

4 3. Arkusze oceny kompetencji zawodowych Poradnik zawiera: opis zawodu, omówienie charakteru środowiska pracy, wyszczególnienie podstawowych umiejętności zawodowych, ilustracje znaków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawarte w tabelach ułatwiających zrozumienie treści, sprawdziany weryfikujące wiedzę ucznia. Zaleca się, aby praca z uczniem nad arkuszami oceny kompetencji zawodowych przebiegała metodą tekstu przewodniego. Pełni on funkcję przewodnika prowadzącego ucznia przez proces wykonywania zadania. Tekst przewodni powinien być poprzedzony informacjami nauczyciela podanymi w następującym porządku: temat, cel, zakres i organizacja pracy. Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu dzielą się na etapy. 1) Informacje pogadanka dotycząca opisu wybranego zawodu. 2) Planowanie uczeń zapoznaje się z tekstem, układem treści i sposobem wykonania zadania. 3) Realizacja uczeń wykonuje zadania zgodnie z ustalonym planem, dokonując oceny poszczególnych pytań, wpisując odpowiedzi. 4) Sprawdzenie na podstawie procedury nauczyciel określa przedział procentowy poprawnych odpowiedzi ucznia. 5) Analiza uczeń wspólnie z nauczycielem analizuje posiadane kompetencje zawodowe. Dominująca rola nauczyciela w pracy z poradnikiem polega przede wszystkim na zainteresowaniu uczniów problemem aktywizacji zawodowej, reagowaniu na trudności ucznia oraz motywowaniu go do wykonania zadania. 4. Ocena kompetencji zawodowych Proponuje się następujące kryteria oceny kwalifikacji zawodowych poszczególnych uczniów: Lp. Przedziały oceny kwalifikacji zawodowych liczba odpowiedzi pozytywnych w procentach. Stopień oceny możliwości podjęcia prac pomocniczych w zawodzie % Uczeń może podjąć prace pomocnicze wwybranym zawodzie % Uczeń musi uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności, aby mógł wykonywać prace pomocnicze w wybranym zawodzie. 3. Poniżej 40% Uczeń nie posiada kompetencji do wykonywania prac pomocniczych w danym zawodzie. Wynikoc ny kompetencji zawodowych daje odpowiedź na pytanie, czy uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy jako pomocnik osoby wykwalifikowanej w wybranym zawodzie. Niniejsza publikacja powinna przyczynić się do rozpoznawania możliwości zawodowych uczniów oraz poznania umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania absolwentów na wymagającym rynku pracy. Ponadto arkusze oceny kompetencji zawodowych mogą być przydatne w pracach związanych z doradztwem zawodowym, oceną ryzyka zawodowego, z programami aktywizacji i mobilności zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Uczeń, odpowiadając na pytania zawarte w tabelach, może dokonać oceny stopnia przygotowania do podjęcia pracy w charakterze pracownika pomocniczego osoby wykwalifikowanej w wybranym zawodzie Katalog czynnosci zawodowych indd :26:57

5 5. Arkusze oceny kompetencji uczniów jako pracowników pomocniczych osób z kwalifikacjami w zawodach 5.1 POMOCNIK KUCHARZA Pomocnik kucharza zajmuje się: sporządzaniem potraw, obsługą urządzeń kuchennych, nakrywaniem do stołu, myciem naczyń stołowych i urządzeń kuchennych, utrzymywaniem porządku w pomieszczeniach kuchennych, praniem i prasowaniem bielizny stołowej oraz odzieży ochronnej i roboczej. Pomocnik kucharza pracuje: w pozycji stojącej, w pomieszczeniach zamkniętych, w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze i wilgotności, przestrzegając warunków higieny pracy, w czystym białym fartuchu i w czepku na głowie. Pomocnik kucharza powinien odznaczać się następującymi cechami: dobrym stanem zdrowia, dobrym zmysłem smaku i węchu, odpornością na zmęczenie, odpornością na przeziębienia, higieną osobistą, pracowitością, umiejętnością pracy w zespole. Miejscami pracy pomocnika kucharza są: restauracje, bary, bufety, stołówki: szkolne, przedszkolne, zakładowe, szpitalne, kawiarnie, hotele, firmy cateringowe Katalog czynnosci zawodowych indd :26:57

6 ŚRODOWISKO PRACY Mogę pomagać kucharzowi w pracy, ponieważ prawidłowo obsługuję urządzenia kuchenne: TAK NIE czajnik elektryczny ekspres do kawy kuchenkę elektryczną kuchenkę gazową kuchenkę mikrofalową robota kuchennego krajalnicę do wędlin krajalnicę do chleba toster maszynę do zmywania naczyń Posługuję się bezpiecznie ostrymi narzędziami: TAK NIE nożami kuchennymi obieraczką do warzyw tarką szatkownicą Przestrzegam przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy, ponieważ wiem, w jakiej sytuacji: TAK NIE poparzę się porazi mnie prąd zranię się ulegnę wypadkowi Właściwie wykonuję opatrunek w sytuacji: TAK NIE poparzenia zranienia STANOWISKO PRACY Organizuję stanowisko pracy: TAK NIE Gromadzę narzędzia i materiały niezbędne do: oczyszczania warzyw mycia warzyw rozdrabniania warzyw gotowania i duszenia potraw smażenia potraw pieczenia mielenia mięsa sporządzania makaronu sporządzania napojów Powierzoną pracę wykonuję dokładnie, cierpliwie i wytrwale. Porządkuję własne stanowisko pracy, odkładam narzędzia i drobny sprzęt na właściwe miejsce. Potrafię zgodnie pracować w zespole. Szanuję pracę: TAK NIE swoją innych Katalog czynnosci zawodowych indd :26:58

7 SPORZĄDZANIE POSIŁKÓW Mogę pomagać kucharzowi w pracy, ponieważ potrafię samodzielnie: TAK NIE obierać warzywa i owoce rozdrabniać warzywa i owoce ścierać warzywa na tarce kroić pieczywo wyrabiać ciasto na stolnicy rozwałkować ciasto na stolnicy zarabiać ciasto w naczyniu łączyć i mieszać różne składniki w jednym naczyniu Potrafię ugotować: TAK NIE warzywa jaja ziemniaki makaron ryż kaszę mięso Umiem przyrządzić proste potrawy: TAK NIE zupy jajecznicę omlety racuchy pierogi naleśniki frytki placki ziemniaczane surówki sałatki Wykańczam przygotowane potrawy: TAK NIE doprawiam porcjuję dekoruję Nakrywam do stołu: TAK NIE znam elementy zastawy stołowej znam elementy bielizny stołowej dobieram elementy zastawy stołowej w zależności od podawanych posiłków: śniadanie obiad kolacja ustawiam prawidłowo talerze i rozkładam odpowiednio sztućce ustawiam na stole elementy dekoracyjne Katalog czynnosci zawodowych indd :26:58

8 Właściwie przechowuję artykuły spożywcze: TAK NIE Wiem, które produkty przechowywać w: chłodziarce zamrażarce szafce kuchennej PRACE PORZĄDKOWE Mogę pomagać kucharzowi w pracy, ponieważ wykonuję prace porządkowe w kuchni: TAK NIE sprzątam naczynia zmywam i wycieram naczynia wycieram stoły robocze myję meble kuchenne zamiatam i myję podłogi myję zlewy szoruję kuchenkę i piekarnik myję drobny sprzęt kuchenny rozmrażam i myję lodówkę Znam i obsługuję sprzęt porządkowy ręczny oraz mechaniczny. TAK NIE Prace porządkowe wykonuję z użyciem środków chemicznych i wiem, które środki służą do: TAK NIE mycia dezynfekcji pielęgnacji Znam zasady prania: TAK NIE wiem, jaka jest kolejność czynności podczas prania obsługuję pralkę automatyczną dobieram środki piorące w zależności od rodzaju zabrudzenia i barwy tkaniny ustalam temperaturę wody w zależności od rodzaju i barwy tkaniny Znam zasady prasowania: TAK NIE wiem, jaka jest kolejność czynności podczas prasowania umiem obsługiwać żelazko elektryczne znam etapy prasowania fartucha roboczego Stosuję informacje wszyte do gotowej odzieży. TAK NIE Znam oznaczenia dotyczące prania i prasowania: prać w temperaturze 95 C nie prać nie prasować prać ręcznie Katalog czynnosci zawodowych indd :26:58

9 5.2 POMOCNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ Pomocnik obsługi hotelowej zajmuje się: utrzymaniem porządku i czystości w obiektach hotelowych, utrzymaniem porządku i czystości w otoczeniu hotelu, pracą w pralni hotelowej, pielęgnacją roślin pokojowych, pielęgnacją terenów zieleni w otoczeniu hotelu, pracą w kuchni hotelowej, transportem bagażu gości. Pomocnik obsługi hotelowej powinien odznaczać się następującymi cechami: dobrym stanem zdrowia, sprawnością ruchową, odpornością na zmęczenie, wysoką higieną i kulturą osobistą, uczciwością, pracowitością, umiejętnością komunikowania się z gośćmi hotelowymi. Miejscami pracy pomocnika obsługi hotelowej są: hotele, motele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe i wczasowe. ŚRODOWISKO PRACY Mogę pomagać obsłudze hotelowej w pracy, ponieważ: Posługuję się bezpiecznie urządzeniami: TAK NIE czajnikiem elektrycznym ekspresem do kawy kuchenką mikrofalową odkurzaczem elektrycznym froterką elektryczną sprzętem do mycia podłóg sprzętem służącym do utrzymania czystości otoczenia hotelu: ogrodu i alejek sprzętem służącym do pielęgnacji roślin maszyną do zmywania i wyparzania naczyń pralką automatyczną żelazkiem elektrycznym maglem elektrycznym Znam znaki bezpieczeństwa występujące w pomieszczeniach hotelowych: zakaz palenia gaśnica droga ewakuacyjna Katalog czynnosci zawodowych indd :26:58

10 zakaz wprowadzania psów hydrant droga ewakuacyjna dla niepełnosprawnych Znam podstawowy sprzęt przeciwpożarowy. TAK NIE Wiem, jak zachować się, kiedy gość hotelowy: TAK NIE poparzy się zrani się zasłabnie porazi go prąd jest bardzo zdenerwowany Potrafię: TAK NIE przewidzieć sytuację wywołującą stres zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem zachować się asertywnie PRACE PORZĄDKOWE W POKOJACH HOTELOWYCH Potrafię samodzielnie: TAK NIE zmienić bieliznę pościelową odkurzyć dywany i wykładziny usunąć plamy z dywanów, wykładzin i mebli umyć okna wyczyścić drzwi przetrzeć lustra umyć grzejniki zetrzeć kurz umyć łazienkę: wannę kabinę prysznicową krany umywalki uzupełnić dozowniki na mydło w płynie pielęgnować rośliny doniczkowe Katalog czynnosci zawodowych indd :26:58

11 PRACE POMOCNICZE W GASTRONOMII HOTELOWEJ Samodzielnie wykonuję prace pomocnicze w kuchni hotelowej: TAK NIE oczyszczam, myję i rozdrabniam ziemniaki oczyszczam, myję i rozdrabniam warzywa i owoce sporządzam napoje: herbatę kawę soki owocowe sprawdzam czystość zastawy stołowej kompletuję zastawę stołową: talerze: głębokie, płytkie, deserowe sztućce: noże stołowe, łyżki, widelce widelczyki, łyżeczki, łyżki wazowe szkło: szklanki, filiżanki, półmiski, salaterki, kompotierki, sosjerki ustawiam stoły i krzesła w sali jadalnej nakrywam stoły do posiłków Dobieram odpowiednią zastawę stołową do: TAK NIE śniadania obiadu kolacji We właściwym miejscu ustawiam na stole elementy ozdobne: TAK NIE wazoniki kwiaty świeczniki serwetniki Porządkuję salę jadalną: TAK NIE zbieram i odnoszę naczynia stołowe do zmywalni zbieram obrusy wycieram i myję stoły myję podłogi Dodatkowo umiem: TAK NIE usuwać resztki z naczyń obsługiwać maszynę do mycia i wyparzania naczyń myć i czyścić sprzęt kuchenny wynosić odpady kuchenne do kontenerów Sprzątam z użyciem środków chemicznych i wiem, które środki służą do: TAK NIE mycia czyszczenia dezynfekcji pielęgnacji Katalog czynnosci zawodowych indd :26:58

12 PRACE POMOCNICZE W PRALNI HOTELOWEJ Samodzielnie wykonuje prace pomocnicze w pralni hotelowej: TAK NIE segreguję bieliznę stołową: obrusy: białe i kolorowe serwety serwetki płócienne sortuję bieliznę pościelową: poszewki na kołdry poszewki na poduszki prześcieradła ręczniki szlafroki kąpielowe transportuję brudną bieliznę do pralni dobieram środki do prania i dezynfekcji obsługuję pralkę automatyczną prasuję i magluję bieliznę stołową i pościelową poprawnie składam czystą bieliznę transportuję czyste rzeczy z pralni do magazynu PRACE POMOCNICZE W OTOCZENIU HOTELU Potrafię pielęgnować tereny zielone: TAK NIE podlewać rośliny grabić trawniki kosić trawniki grabić liście odchwaszczać klomby nawozić rośliny przekopywać ziemię sadzić rośliny zamiatać alejki Potrafię zadbać o czystość parkingów i garaży: TAK NIE zamiatać plac parkingowy i garaże opróżniać kosze na śmieci zwracać uwagę na bezpieczeństwo samochodów pozostawionych przez gości hotelowych 5.3 POMOCNIK CUKIERNIKA Pomocnik cukiernika zajmuje się: przygotowywaniem wyrobów cukierniczych, dobieraniem surowców do sporządzania wyrobów według receptur, obsługą podstawowych urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych. Pomocnik cukiernika pracuje: w pozycji stojącej, w pomieszczeniach zamkniętych, w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze i wilgotności, w białym fartuchu i w czepku na głowie Katalog czynnosci zawodowych indd :26:59

13 Pomocnik cukiernika powinien odznaczać się następującymi cechami: dobrym stanem zdrowia, sprawnością i wytrzymałością fizyczną, zainteresowaniem produkcją cukierniczą, poczuciem odpowiedzialności, systematycznością i dokładnością. Miejscami pracy pomocnik cukiernika są: cukiernie, kawiarnie, działy cukiernicze w obiektach hotelarskich, zakłady rzemieślnicze, działy cukiernicze w hipermarketach. ŚRODOWISKO PRACY Mogę pomagać cukiernikowi w pracy, ponieważ prawidłowo obsługuję podstawowe urządzenia produkcji cukierniczej: robot elektryczny wieloczynnościowy mikser piekarnik elektryczny wagę elektroniczną urządzenie do pakowania wyrobów cukierniczych urządzenia chłodnicze: lodówki witryny i szafy chłodnicze drobny sprzęt cukierniczy: sita do przesiewania maku formy i foremki wałki do ciasta rózgi urządzenia do dekoracji ciast Przestrzegam przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy, ponieważ wiem, w jakiej sytuacji: poparzę się porazi mnie prąd zranię się upadnę się na śliskiej podłodze wirujące części maszyn pochwycą moje: palce niezapięte rękawy fartucha ochronnego niezwiązane włosy Stosuję zasady bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Przed pracą oraz podczas pracy często myję ręce. TAK TAK NIE NIE Katalog czynnosci zawodowych indd :26:59

14 STANOWISKO PRACY Sam przygotowuję swoje stanowisko pracy i gromadzę narzędzia i materiały służące do: TAK NIE sporządzania ciasta ubijania śmietany przyrządzania galaretki z owocami ważenia wyrobów pakowania wyrobów mycia urządzeń cukierniczych mycia drobnego sprzętu Umiem transportować wózkiem ręcznym wyroby z cukierni do magazynu. TAK NIE Potrafię utrzymać porządek i dyscyplinę w miejscu pracy, odkładam narzędzia i drobny sprzęt na właściwe miejsce. TAK NIE Powierzoną pracę wykonuję dokładnie, cierpliwie i wytrwale. TAK NIE Potrafię zgodnie pracować w zespole. TAK NIE SPORZĄDZANIE WYROBÓW CUKIERNICZYCH Mogę pomagać cukiernikowi w pracy, ponieważ wiem, jakie wyroby on produkuje: TAK NIE sernik chleb torty bułki pierniki biszkopty wędliny pączki lody pierogi Wiem, z jakich surowców cukiernik sporządza swoje wyroby: TAK NIE mąka jaja mleko margaryna cukier: kryształ, puder, waniliowy itp. ziemniaki śmietana proszek do pieczenia aromaty: rumowy, arakowy, waniliowy itp. koncentrat pomidorowy owoce bakalie: figi, daktyle, rodzynki itp. kakao Katalog czynnosci zawodowych indd :26:59

15 Samodzielnie wykonuję następujące prace: TAK NIE wybijam jaja ubijam białka ucieram żółtka ubijam śmietanę odważam określoną ilość mąki i cukru odmierzam określoną ilość płynów, np. wody i mleka wyrabiam ciasto robotem elektrycznym wyrabiam ciasto na stolnicy rozwałkowuję ciasto na stolnicy wykrawam ciasto za pomocą foremek łączę i mieszam różne składniki w jednym naczyniu przygotowuję formy do pieczenia ciasta ustawiam temperaturę pieczenia ciasta w piekarniku kuchenki elektrycznej kontroluję czas pieczenia ciasta porcjuję ciasto korzystam z przepisów zamieszczonych w: książkach kucharskich prasie internecie podanych przez znajome osoby Umiem oszczędnie gospodarować surowcami. TAK NIE Dbam o ekologię znam oznakowanie na opakowaniach produktów ekologicznych: opakowanie zostało wyprodukowane z surowców pochodzących z recyklingu TAK NIE logo oznaczające zgodność wyrobu z rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie rolnictwa ekologicznego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania (recyklingu) dbaj o czystość po zużyciu produktu wyrzuć opakowanie do kosza, nie zaśmiecając środowiska Potrafię samodzielnie sporządzić następujące wyroby cukiernicze: Wymień: 1) 2) 3) Właściwie przechowuję surowce i produkty do produkcji cukierniczej. TAK NIE Wiem, które produkty przechowywać w: lodówkach zamrażarkach regałach i szafkach Katalog czynnosci zawodowych indd :26:59

16 PRACE PORZĄDKOWE Mogę pomagać cukiernikowi w pracy, ponieważ samodzielnie wykonuję prace porządkowe: rozkładam na elementy robota wieloczynnościowego myję elementy robota wycieram elementy robota sprzątam i zmywam naczynia wycieram naczynia wycieram stoły robocze szoruję kuchenkę i piekarnik przecieram meble: szafki regały stoły robocze zamiatam i myję podłogi myję zlewozmywaki i krany myję drobny sprzęt obsługuję zmywarkę rozmrażam i myję lodówkę Znam i obsługuję sprzęt porządkowy ręczny i mechaniczny. Prace porządkowe wykonuję z użyciem środków chemicznych i wiem, które środki służą do: mycia czyszczenia dezynfekcji pielęgnacji TAK TAK NIE NIE 5.4 POMOCNIK PIEKARZA Pomocnik piekarza zajmuje się: wypiekiem pieczywa, dobieraniem surowców do sporządzania wyrobów, obsługą podstawowych urządzeń i sprzętu stosowanego w produkcji wyrobów piekarskich. Pomocnik piekarza pracuje: w pozycji stojącej, w pomieszczeniach zamkniętych, w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze, w pomieszczeniach o dużym zapyleniu, w białym fartuchu i w czepku na głowie. Pomocnik piekarza powinien odznaczać się następującymi cechami: dobrym stanem zdrowia, sprawnością i wytrzymałością fizyczną, zainteresowaniem produkcją piekarską, dużą sprawnością palców rąk, systematycznością i dokładnością. Miejscami pracy pomocnik piekarza są: piekarnie, zakłady rzemieślnicze, działy piekarskie w hipermarketach Katalog czynnosci zawodowych indd :26:59

17 ŚRODOWISKO PRACY Mogę pomagać piekarzowi w pracy, ponieważ prawidłowo obsługuję podstawowe urządzenia produkcji piekarskiej: TAK NIE piekarnik elektryczny wagę elektroniczną krajalnicę do krojenia chleba pakowarkę do pakowania w torebki zgrzewane lub zapinane na klips urządzenia chłodnicze: lodówki witryny i szafy chłodnicze zamrażarki Wiem, do czego służy drobny sprzęt piekarski: TAK NIE sita do przesiewania maku dzieże do wyrabiania ciasta koszyczki fermentacyjne do rozrostu ciasta formy blachy wałki do ciasta rózgi opakowania: folia na rolkach, woreczki foliowe i papierowe Znam przeznaczenie pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania piekarni: TAK NIE magazynu mąki magazynu dodatków magazynu sprzętu i opakowań hal produkcyjnych magazynu wyrobów gotowych myjni pojemników pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników pokoju śniadań pomieszczeń administracyjno-biurowych Przestrzegam przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy, ponieważ wiem, w jakiej sytuacji: TAK NIE poparzę się porazi mnie prąd zranię się upadnę się na śliskiej podłodze wirujące części maszyn pochwycą moje: niezwiązane włosy rękawy fartucha ochronnego palce Wiem, jak obsługiwaćsprzęt gaśniczy. TAK NIE Wiem, kiedy należy założyć maseczkę pyłochłonną. TAK NIE Katalog czynnosci zawodowych indd :27:00

18 Znam oznaczenia tablic ostrzegawczych. TAK NIE ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią ostrzeżenie przed upadkiem ostrzeżenie przed porażeniem prądem ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obcięcia palców STANOWISKO PRACY Sam przygotowuję swoje stanowisko pracy: TAK NIE Gromadzę narzędzia i materiały służące do: przesiewania mąki sporządzenia zaczynu drożdżowego przyrządzania ciasta ważenia ciasta wypieku pieczywa pakowania wyrobów mycia urządzeń piekarskich mycia drobnego sprzętu Utrzymuję porządek i dyscyplinę w miejscu pracy. TAK NIE Powierzoną pracę wykonuję dokładnie, cierpliwie i wytrwale. TAK NIE Dbam o higienę pracy: TAK NIE zakładam czysty: fartuch czepek obuwie ochronne często myję i dezynfekuję ręce sam porządkuję własne stanowisko pracy, odkładam narzędzia i drobny sprzęt na właściwe miejsce potrafię zgodnie pracować w zespole SPORZĄDZANIE WYROBÓW PIEKARSKICH Mogę pomagać piekarzowi w pracy, ponieważ wiem, jakie wyroby produkuje piekarz: chleb bułki rogale chałki bagietki surówki chleb tostowy TAK NIE Katalog czynnosci zawodowych indd :27:00

19 drożdżówki sery spody do pizzy bułki hot dogów bułki do hamburgerów cukierki Wiem, z jakich surowców piekarz sporządza swoje wyroby: TAK NIE mąka: żytnia pszenna razowa kukurydziana ziemniaczana mieszana jaja mleko tłuszcze: margaryna masło olej mięso ziarna roślin: słonecznik dynia siemię lniane mak itp. drożdże piekarnicze warzywa grzyby woda Potrafię samodzielnie: TAK NIE sporządzić rozczyn z drożdży, mąki, cukru i mleka wbijać jaja odważać określoną ilość mąki odmierzać określoną ilość płynów, np. wody i mleka wyrabiać ciasto robotem elektrycznym wyrabiać ciasto na stolnicy łączyć i mieszać różne składniki w jednym naczyniu przygotować blachy do pieczenia pieczywa ustawiać temperaturę pieczenia w piekarniku kuchenki elektrycznej kontrolować czas pieczenia kroić chleb na kromki Oszczędnie gospodaruję surowcami: TAK NIE dbam o ekologię segreguję opakowania transportuję wyroby wózkiem z półkami z piekarni do magazynu pakuję pieczywo w woreczki foliowe Katalog czynnosci zawodowych indd :27:00

20 PRACE PORZĄDKOWE Mogę pomagać piekarzowi w pracy, ponieważ samodzielnie wykonuję prace porządkowe: rozkładam na elementy robota wieloczynnościowego myjęi wycieram elementyrobota sprzątam, zmywam i wycieram drobny sprzęt myję i wycieram stoły robocze szoruję piekarnik zamiatam i myję podłogi usuwam plamy i zabrudzenia olejowe myję zlewozmywaki i krany obsługuję zmywarkę rozmrażam i myję sprzęt chłodniczy myję pojemniki na okruchy produkcyjne myję skrzynki transportowe do pieczywa znam i obsługuję sprzęt porządkowy ręczny i mechaniczny Prace porządkowe wykonujęz użyciem środków chemicznych i wiem, które środki służą do: mycia czyszczenia dezynfekcji pielęgnacji TAK TAK NIE NIE 5.5 POMOCNIK SPRZEDAWCY Pomocnik sprzedawcy zajmuje się: obsługą podstawowych urządzeń i sprzętu sprzedażowego, przygotowaniem towarów do sprzedaży, rozmieszczaniem i uzupełnianiem towarów na półkach, pakowaniem i wydawaniem towarów, utrzymywaniem porządku w sklepie, na zapleczu i magazynie. Pomocnik sprzedawcy pracuje: w pozycji stojącej, w pomieszczeniach zamkniętych, wykonując różnorodne czynności wymagające dużego wysiłku fizycznego, w odzieży ochronnej. Pomocnik sprzedawcy powinien odznaczać się następującymi cechami: dobrym stanem zdrowia, odpornością na zmęczenie, odpowiedzialnością, odpornością na stres, zachowaniem standardów higieny osobistej, pracowitością oraz dokładnością, wysoką kulturą osobistą, zmysłem estetycznym. Miejscami pracy pomocnika sprzedawcy są: sklepy, galerie handlowe, hurtownie, Katalog czynnosci zawodowych indd :27:00

21 kioski, bazary i stragany, stoiska sprzedażowe w: cukierniach, piekarniach, lodziarniach itp. ŚRODOWISKO PRACY Mogę pomagać sprzedawcy w pracy, ponieważ prawidłowo i bezpiecznie obsługuję urządzenia sprzedażowe: TAK NIE wagę elektroniczną metkownicę maszyny do krojenia wędlin i serów krajalnicę do chleba lady chłodnicze maszynki do mielenia mięsa rożen do drobiu narzędzia do otwierania opakowań: obcęgi, młotki, szczypce do cięcia drutu, nożyce, noże, otwieracze do puszek wózki ręczne do przewożenia towarów transportery taśmowe Wiem, jakie jest przeznaczenie mebli ustawionych w sklepie: TAK NIE stołów sprzedażowych (lad) gablot regałów stojaków wieszaków Znam przeznaczenie pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania sklepu: TAK NIE sal sprzedażowych zaplecza magazynu opakowań magazynu towarów pokoju socjalnego pokoju kierownika sklepu Przestrzegam przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy, ponieważ wiem, w jakiej sytuacji mogę narazić siebie oraz klienta na: TAK NIE upadek na śliskiej podłodze porażenie prądem zranienie się zarażenie chorobami wynikającymi z nieprzestrzegania higieny, np. nie mycia rąk Znam przeznaczenie urządzeń bezpieczeństwa pracy: TAK NIE systemów alarmowych systemów monitoringu sprzętu przeciwpożarowego Odnoszę się kulturalnie i szacunkiem do: TAK NIE klientów kierownictwa i pracowników sklepu Katalog czynnosci zawodowych indd :27:01

22 STANOWISKO PRACY Umiem organizowaćswoje stanowisko pracy i zgromadzić narzędzia oraz materiały niezbędne do: TAK NIE segregacji towarów na dobre i wadliwe ważenia towarów na wadze z odpowiednimi kodami oznaczającymi poszczególne owoce i warzywa porcjowania towarów: serów, wędlin, mięsa krojenia chleba metkowania towarów organizacji stanowiska promocyjnego Potrafię: TAK NIE porządkować własne stanowisko po zakończeniu pracy, odkładać narzędzia i drobny sprzęt na właściwe miejsce, segregować towary na dobre i wadliwe zgodnie pracować w zespole dbać o to, aby na moim stanowisku pracy panowała dobra atmosfera SPRZEDAŻ TOWARÓW Mogę pomagać sprzedawcy w jego pracy, ponieważ potrafię samodzielnie wykonać następujące czynności pomocnicze: segregować towary porcjować produkty ważyć na wadze elektronicznej, także takiej z kodowymi oznaczeniami artykułów żywnościowych kroić: pieczywo, sery, wędliny rozmieszczać towary na regałach uzupełniać ich braki wystawiać towary w witrynach chłodniczych metkować produkty pakować i foliować różnego rodzaju towary wykonać opakowanie ozdobne dbać o estetykę ekspozycji produktów Wiem, do jakiej torby należy zapakować: świeżego kurczaka proszek do prania pieczywo chleb marchew warzywa i owoce mydło bułki owoce chemia dezodorant Polecenie: posegreguj towary do toreb. Umiem określić, co oznaczają podstawowe znaki towarowe: materiały trujące mięso TAK NIE materiały łatwopalne Katalog czynnosci zawodowych indd :27:01

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ SYMBOL CYFROWY 913[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) utrzymywać

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych INDYWIDUALNA SESJA DORADCZA

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych INDYWIDUALNA SESJA DORADCZA INDYWIDUALNA SESJA DORADCZA 1 Informacja dla beneficjenta/beneficjentki: Podręcznik dla beneficjenta/ beneficjentki zawiera zestaw informacji i ćwiczeń przydatnych przy planowaniu kariery zawodowej. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Symbol cyfrowy: 913[01] Oznaczenie tematu: 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer 1 nr postępowania: BZP.2421.34.2014.JS Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2 Dodatek nr 4 do SIWZ znak sprawy WA-900-/04. POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE,. opróżnianie koszy na śmieci,. opróżnianie pojemników niszczarek papieru wraz z wyniesieniem makulatury do wska-

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 341[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU:

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: ZSP1/T-V-tżu-12/13 12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym. Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1.

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. FREDRY 12 POZNAŃ CZĘŚĆ 1. PARTER PIĘTRO I PIĘTRO II PIĘTRO III RODZAJ POWIERZCHNI PANELE 8 PŁYTKI 78,44 PARKIET 0 WYKŁADZINA PCV 0 DYWAN/WYKŁADZINA 0 POSADZKA KAMIENNA 32,39

Bardziej szczegółowo

I. Zakres obowiązków na stanowisku WOŹNA ODDZIAŁOWA. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi i Kierownikowi Gospodarczemu.

I. Zakres obowiązków na stanowisku WOŹNA ODDZIAŁOWA. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi i Kierownikowi Gospodarczemu. SPIS TREŚCI Załącznik nr 5 do Statutu Przedszkola Integracyjnego nr 247 z dnia I. Zakres obowiązków na stanowisku WOŹNA ODDZIAŁOWA...1 II. Zakres obowiązków na stanowisku ROBOTNIK DO PRAC CIĘŻKICH...2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Sporządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku SPRZĄTACZKA 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu.

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

2 Piec konwekcyjno parowy k011/8 poz. 7 1 20000,00 20000,00 0 0

2 Piec konwekcyjno parowy k011/8 poz. 7 1 20000,00 20000,00 0 0 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Załącznik nr 3 do wzoru umowy Z dniem. 2013 r. Wynajmujący - m.st. Warszawa - Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, ul. Radzymińska 227,

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć przysposobienia do pracy

Scenariusz zajęć przysposobienia do pracy Scenariusz zajęć przysposobienia do pracy Prowadzący: mgr Artur Bujak Przysposobienie do pracy sporządzanie i wydawanie posiłków Tematyka: 1. Zakupy wspierane wg listy doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Symbol cyfrowy: 913 [01] W celu zapewnienia właściwego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 i przy ul. Długiej 38/40 CPV 90919200-4, 90911300-9

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI WSTĘP................................. 9 I. Podstawy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy 1. Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy..............

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii.

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii. Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej. Opracowała : Jolanta Próchniewicz Dział programowy Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE DLA ZAWODU KUCHARZ NA POZIOMIE TECHNIKUM 512[02]

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE DLA ZAWODU KUCHARZ NA POZIOMIE TECHNIKUM 512[02] PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE DLA ZAWODU KUCHARZ NA POZIOMIE TECHNIKUM 512[02] Restauracja Jan III Sobieski przyjęła zamówienie na wykonanie zestawów obiadowych dla grupy młodzieży klasy 4K, która

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA III Moduł Dział podręcznika Treści nauczania Wiadomości Osiągnięcia szczegółowe uczniów Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprzętu bloku żywieniowego

Wykaz sprzętu bloku żywieniowego Wykaz sprzętu bloku żywieniowego Załącznik nr 8 do SIWZ Treść Miejsce I. Środki trwałe (k-to 011) 1. szafa chłodnicza SN INOX mag. podręczny 2. szafa mroźnicza SN INOX mag. żywności 3. zmywarka WT505010

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Moduł 3 Strona 1 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 12 POWLECZENIA NA POŚCIEL 140X200, 70X80 3 13 KOC 150X200 1 14 ARANŻACJA OKNA 270X200 1

Arkusz1. lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 12 POWLECZENIA NA POŚCIEL 140X200, 70X80 3 13 KOC 150X200 1 14 ARANŻACJA OKNA 270X200 1 SZT 1 POKÓJ DWUOSOBOWY Z ANEKSEM KUCHENNYM razem lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 1 ŁÓŻKO REHAB. 200x100 2 2 SZAFKI nocne med. 50x50 2 4 KRZESŁO TAPICEROWANE 2 5 FOTEL 90X90 2 6 SZAFA/KOMODA

Bardziej szczegółowo

CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II

CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II 5 CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II CELE OGÓLNE: zrozumienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym poznanie zagrożeń dla środowiska ze strony człowieka uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. ZAMAWIAJĄCY Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie tel./fax 91 418 96 97 Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KAMIENIU POMORSKIM ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę)

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę) ZAŁĄCZNIK nr 1 Jednostka Gdańsk - ZADANIE 1: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, dwukondygnacyjny: A 7:00 19:00, (12 godzin), jedna zmiana 7:00 21:00, (14 godzin), dwie zmiany poniedziałek piątek poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

Myślę co jem - profilaktyka otyłości i chorób dietozależnych wśród dzieci. Temat 2: Jak jem? Opracowanie: mgr Agnieszka Augustyniak

Myślę co jem - profilaktyka otyłości i chorób dietozależnych wśród dzieci. Temat 2: Jak jem? Opracowanie: mgr Agnieszka Augustyniak 1. Cel główny Uczeń ocenia swój sposób żywienia Temat 2: Jak jem? Opracowanie: mgr Agnieszka Augustyniak 2. Cele szczegółowe Uczeń: ocenia wielkość porcji poszczególnych grup produktów spożywczych identyfikuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Placówka Terenowa KRUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 6 1.1. ZAKRES A Sprzątanie lokali - pomieszczenia wewnątrz budynku: powierzchnia ogólna 447,55 m 2 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z przysposobienia do pracy

Scenariusz zajęć z przysposobienia do pracy Scenariusz zajęć z przysposobienia do pracy 1. Prowadzący: Magdalena Baranowska 2. Temat zajęć: Zupa pomidorowa z makaronem, udka faszerowane i sałatka jarzynowa. 3. Metody pracy: - słowna (instruktaż

Bardziej szczegółowo

2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne

2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne 2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne 2.1. Magazynowanie surowców cukierniczych, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych 2.2. Konfekcjonowanie i pakownie wyrobów cukierniczych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu procesy technologiczne w gastronomii w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Opracowanie: Alicja Wojnach Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2 Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek SPIS TREŚCI Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o produktach spożywczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26 Spis treści 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11 1.1. Działalność usługowa zakładów gastronomicznych........ 11 1.2. Podział zakładów gastronomicznych w zależności od zakresu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Cukiernik nr indeksu 751201

Cukiernik nr indeksu 751201 Cukiernik nr indeksu 751201 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTERNACKICH - CAŁODZIENNY

SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTERNACKICH - CAŁODZIENNY SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTERNACKICH - CAŁODZIENNY DATA: 27.05.2008r. GRUPA: I LICZBA WYCHOWANKÓW: 9 CZAS ZAJĘĆ: 7:00 8:00, 14:25 22:00 PROWADZĄCA: Jolanta Cichomska ŚCIEŻKA EDUKACYJNA: Prozdrowotna HASŁO DNIA:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH PIWNICA (-1) c-codziennie, t raz w tygodniu, m-raz w miesiącu, r-raz na rok, potrzeb P. nr 10 Lab. X- Generatora ** Lab. Wirówka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 1. Przedmiot zamówienia 2. Zakres prac 3. Dane do charakterystyki obrotów 4. Organizacja usług 5. Aspekty techniczne 6. Oczekiwania wobec jakości usług

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 6

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 6 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 6 OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY: 1. Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania. 2. Umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych

Bardziej szczegółowo

II. BLOKI PROGRAMOWE

II. BLOKI PROGRAMOWE I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać podstawowe rodzaje oraz właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych; 2) charakteryzować sposoby wytwarzania tworzyw

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1050 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] brak Moc Elektryczna [kw] 41,3 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 10,4 Ilość wody zimnej

Bardziej szczegółowo

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy PLAN USŁUG SPRZATANIA PARTER A przedsionek: Zamiatanie i mycie posadzki, usuwanie śladów oraz wycieraczka dyw. 3,5 zanieczyszczeń z drzwi i okien, czyszczenie na bieŝąco 12,20 1 drzwi i pow. przeszklona

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego - przykładowe rozwiązanie zadania nr 1

Zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego - przykładowe rozwiązanie zadania nr 1 TYTUŁ PROJEKT REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM OBIADU W PRZEDSZKOLU WG OBOWIĄZUJĄCEGO JADŁOSPISU ORAZ SPORZĄDZENIE ZAPOTRZEBOWANIA ŻYWNOŚCIOWEGO I RAPORTU ŻYWIENIOWEGO W ODNIESIENIU DO OBIADU.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII ) Załącznik Nr 6 do Umowy L.p. SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU. Pomieszczenia biurowe 0,7 m 2, sala rozpraw 40,20 m 2 balkony - 9,6m 2.. Opróżnianie pojemników na śmieci wraz z wymianą worków ok. 5 szt..2. Opróżnienie

Bardziej szczegółowo

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl

Plan higieny pochodzi ze strony www.tenzi.pl Ręce - MYCIE I DEZYNFEKCJA Gotowy do użycia Mycie i dezynfekcja przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oraz każdym wyjściu z toalety. Namydlić ręce i myć przez minutę. Spłukać bieżącą wodą pitną i osuszyć

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DLA PERSONELU ZAJMUJĄCEGO SIĘ ŚWIADCZENIEM CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE REHABILITACJI MASAŻ WIROWY, OKŁADY CIEPLNE

ZAKRES PRAC DLA PERSONELU ZAJMUJĄCEGO SIĘ ŚWIADCZENIEM CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE REHABILITACJI MASAŻ WIROWY, OKŁADY CIEPLNE załącznik 1 ZAKRES PRAC PERSONELU POMCNICZEGO CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1. Pomoc przy karmieniu pacjentów ciężko chorych i niepełnosprawnych Przy każdym posiłku 2. Mycie sztućców

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Druga Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym cyklu:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Sprzątanie wew. sekretariat) (5 szt./ 174,00 m2) Pomieszczenia w piwnicy. (4 szt./ 795,70 m²) (2 szt./200,30 m²) (szt./ 117,80 m²) Korytarze

Sprzątanie wew. sekretariat) (5 szt./ 174,00 m2) Pomieszczenia w piwnicy. (4 szt./ 795,70 m²) (2 szt./200,30 m²) (szt./ 117,80 m²) Korytarze Nazwa Urzędu IS Olsztyn Sprzątanie wew. POMIESZCZENIA Pokoje biurowe (w tym serwerownia) 63 szt./ 917,5 m2 Toalety 12 szt./ 120,40 m2 Aneksy kuchenne 2 szt./ 13,60 m2 Sala konferencyjna/sala narad ( 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiekcie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A. zgodnie z opisem i wymogami

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo zbożowe 1.1. Asortyment przetwórstwa zbożowego 1.2. Surowce

Bardziej szczegółowo

W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego

W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego 46 C-52 C 115 F-125 F 00:00:20 Każdy, kto wchodzi na teren hali produkcyjnej zakładu przetwórstwa rybnego musi być ubrany w czyste ubranie robocze i powinien

Bardziej szczegółowo

Zawód: opiekun medyczny symbol cyfrowy: 513[02] Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Zawód: opiekun medyczny symbol cyfrowy: 513[02] Etap pisemny egzaminu obejmuje: STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODACH, W KTÓRYCH KSZTAŁCENIE ODBYWA SIĘ W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH, TECHNIKACH, TECHNIKACH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

3. Podczas całego cyklu zajęć (od momentu wyjazdu ze szkoły do momentu powrotu) uczniowie są objęci opieką pedagogiczną. Opiekę zapewnia szkoła

3. Podczas całego cyklu zajęć (od momentu wyjazdu ze szkoły do momentu powrotu) uczniowie są objęci opieką pedagogiczną. Opiekę zapewnia szkoła Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) wyjazdy specjalistyczne do nowocześnie wyposażonych placówek edukacyjnych - ćwiczenia, warsztaty, zajęcia laboratoryjne dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków

Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1091,8 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] 86,3 Moc Elektryczna [kw] 323,09 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 7,9 Ilość wody zimnej [m3/dobę]

Bardziej szczegółowo

AquaCar Group Sp. z o.o. Ul. Słoneczna 7a 62-020 Swarzędz NIP: 777-32-44-966. Infolinia: +48 61 639 60 80 +48 73 445 82 82 bok@aquacar.com.

AquaCar Group Sp. z o.o. Ul. Słoneczna 7a 62-020 Swarzędz NIP: 777-32-44-966. Infolinia: +48 61 639 60 80 +48 73 445 82 82 bok@aquacar.com. Usługi dla auta Mycie podstawowe Mycie ręczne podstawowe (mycie karoserii, felg, wosk w płynie) Odkurzanie, bez foteli Odkurzanie Podstawowe: (odkurzenie dywaników, foteli, mycie dywaników gumowych) Odkurzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROJEKT TECHNOLOGICZNY ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH KUCHNI I ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO INWESTOR: USŁUGI GASTRONOMICZNE I CATERINGOWE PAWEŁ OBORSKI ul. KRZEMIENICKA 3/8 45-401 OPOLE NIP: 754-115-67-40 ADRES

Bardziej szczegółowo

WZP/WIS/U-335-61/11. dla rozwoju Mazowsza

WZP/WIS/U-335-61/11. dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw

Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw Aby otrzymać potrawy o wysokiej jakości zdrowotnej należy właściwie postępować we wszystkich etapach procesu technologicznego. Ważne jest, aby

Bardziej szczegółowo

Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16

Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16 Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

godz. Zakres treści Ilość Moduł-dział 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania Lekcja organizacyjna-zapoznanie z PSO

godz. Zakres treści Ilość Moduł-dział 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania Lekcja organizacyjna-zapoznanie z PSO Lekcja organizacyjna-zapoznanie z PSO 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania 2 Powtórzenie wiadomości Procesy techniczne w gastronomii 3 kształcenie umiejętności uzupełniania tekstu poprzez brakujące

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE kucharz 512001 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik rolnik hotelarstwa technologii żywności R.3. Prowadzenie R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej T.11. Planowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia)

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia) Worek Ŝółty tworzywa sztuczne butelki plastikowe (PET) po wodzie i napojach czyste kanistry plastikowe (np. po wodzie demineralizowanej, po spryskiwaczach do szyb do samochodu) folia torebki tzw. reklamówki,

Bardziej szczegółowo

Teczka zawodu Kucharz 512001

Teczka zawodu Kucharz 512001 1 512001 2 Spis treści str. 1. Wstęp 3 2. Opis zawodu 4 3. Predyspozycje kandydata 4 4. Wykonywane czynności w zawodzie kucharz 5 5. Środowisko pracy 6 6. Sprzęt stosowany w zawodzie kucharz 8 7. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT GASTRONOMICZNY I PROJEKTOWANIE

SPRZĘT GASTRONOMICZNY I PROJEKTOWANIE sprzęt gastronomiczny Profesjonalny sprzęt jest sercem każdego lokalu gastronomicznego. Jego sprawność, niezawodność i wygoda użycia wpływają na efekt końcowy czyli zadowolenie Klienta. Bazując na naszych

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym.

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Załącznik nr 6 Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Zasady dezynfekcji Wszelkie czynności dezynfekcyjne muszą być realizowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404 Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2015

Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2015 Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2015 Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Każdego roku wybierany jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania:bzp.2421.35.2012.js Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie nr 2 MUZEUM PRZYRODNICZE I. Powierzchnie przeznaczone do codziennego sprzątania: Pomieszczenia Muzeum *- 102

Bardziej szczegółowo

SALIMAR. Czystość w Twoich rękach...

SALIMAR. Czystość w Twoich rękach... Czystość w Twoich rękach... SALIMAR \ ROK ZAŁOŻENIA 1994 W ofercie znajdą Państwo nowości w postaci ekologicznych płynów do mycia, dezynfekcji i odtłuszczania, kompozycje zapachowe oraz środki higieny.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁU GASTRONOMICZNYCH NR PROGRAMU- 343404 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa III MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady gastronomiczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut Przed rozpoczęciem czyszczenia usunąć produkty spożywcze Temperatura urządzenia powinna wynosić ok. 50ºC Rozprowadzić równomiernie środek czyszczący MERIDA GRILL (250 ml/250 ml wody) Pozostawić środek

Bardziej szczegółowo