ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201"

Transkrypt

1 Zawód: technik bezpiecze stwa i higieny pracy Symbol cyfrowy zawodu: 315[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 315[01] Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Informacje dla zdaj cego: 1. Materia y egzaminacyjne obejmuj : ARKUSZ EGZAMINACYJNY z tre ci zadania i dokumentacj, zeszyt ze stron tytu ow KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KART OCENY. 2. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1 stron. Sprawd, czy materia y egzaminacyjne s czytelne i nie zawieraj b dnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki w materia ach egzaminacyjnych zg o przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego etap praktyczny. 3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: wpisz swoj dat urodzenia, wpisz swój numer PESEL*. 4. Na KARCIE OCENY: wpisz swoj dat urodzenia, wpisz swój numer PESEL*, wpisz symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratk z numerem odpowiadaj cym numerowi zadania, przyklej naklejk ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 5. Zapoznaj si z tre ci zadania egzaminacyjnego, dokumentacj za czon do zadania, a nast pnie przyst p do rozwi zania zadania. Rozwi zanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac okre lonych w tre ci zadania. 6. Zadanie rozwi zuj tylko w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto, nie otrzymasz dodatkowych kartek. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., je eli nie nale do pracy, obwied lini i oznacz s owem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie b d oceniane. 7. Po rozwi zaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij od strony, na której jest miejsce do zapisania tytu u pracy. Wszystkie materia y, które za czasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL* w prawym górnym rogu. 8. Na stronie tytu owej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczb stron swojej pracy i liczb sztuk za czonych materia ów. 9. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KART OCENY przeka zespo owi nadzoruj cemu etap praktyczny. Powodzenia! * w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo.

2 ZADANIE EGZAMINACYJNE W parterowym budynku, w którym znajduje si pomieszczenie o wymiarach 120 m x 70 m i wysoko ci 10 m mie ci si magazyn produktów spo ywczych o d ugich terminach wa no ci. Produkty dostarczane w paczkach i opakowaniach o wadze od 1 kg do 24 kg, sk adowane s na paletach w rega ach wysokiego sk adowania, jak i na powierzchni pod ogi w strefach sk adowania oznaczonych niebieskimi liniami. Trzech pracowników magazynu wykonuj cych te same czynno ci, do przenoszenia palet, ich przestawiania i umieszczania na rega ach wykorzystuje elektryczny wózek wid owy wysokiego sk adowania marki Linde. Wykonaj analiz i ocen pomieszczenia oraz stanowiska pracy operatora elektrycznego wózka wid owego wysokiego sk adowania w magazynie spo ywczym, pod wzgl dem spe nienia wymaga bezpiecze stwa, higieny pracy i ergonomii oraz ocen ryzyka zawodowego na opisanym stanowisku. Zaproponuj dzia ania zmniejszaj ce ryzyko zawodowe na tym stanowisku. Projekt realizacji prac powinien zawiera : 1. Tytu. 2. Za o enia. 3. Wymagania wynikaj ce z przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy dla pomieszczenia i stanowiska pracy operatora elektrycznego wózka wid owego oraz ocen spe nienia tych wymaga w oparciu o przywo ane przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy. 4. Wykaz zagro e, ze wskazaniem czynników niebezpiecznych oraz szkodliwych i uci liwych, w tym fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych z uwzgl dnieniem róde ich powstawania i skutków oddzia ywania wyst puj cych na opisanym stanowisku pracy operatora elektrycznego wózka wid owego (w Karcie analizy i oceny ryzyka zawodowego sporz dzonej w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ wed ug za czonego wzoru Za cznik 8). 5. Oszacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy operatora wózka wid owego w oparciu o metod pi ciostopniow wg PN-N-18002:2000 z wyznaczeniem ryzyka zawodowego i jego dopuszczalno ci dla ka dego zidentyfikowanego zagro enia (w Karcie analizy i oceny ryzyka zawodowego sporz dzonej w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ wed ug za czonego wzoru Za cznik 8). 6. czn warto ryzyka zawodowego na stanowisku pracy operatora elektrycznego wózka wid owego wraz z okre leniem jego dopuszczalno ci i uzasadnieniem przyj tej warto ci. 7. Propozycj dzia a zmierzaj cych do ograniczenia lub likwidacji zagro e oraz zmniejszenia ryzyka zawodowego. Strona 2 z 10

3 Do wykonania zadania wykorzystaj: Za cznik 1. Opis pomieszczenia, stanowiska i wykonywanych na nim czynno ci Za cznik 2. Wyniki pomiarów i ogl dzin wykonanych na stanowisku pracy operatora elektrycznego wózka wid owego Za cznik 3. PN-EN :2004 dotycz ca o wietlenia wn trz Za cznik 4. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, z pó niejszymi zmianami, Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz z pó. zm. Za cznik 5. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy u ytkowaniu wózków jezdniowych z nap dem silnikowym, Dz. U. Nr 70, poz. 650 z pó. zm. Za cznik 6. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy r cznych pracach transportowych, Dz. U. Nr 26, poz. 313 z pó. zm. Za cznik 7. PN-N 18002:2000 Systemy zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Za cznik 8. Wzór: Karta analizy i oceny ryzyka zawodowego metod pi ciostopniow na stanowisku operatora wózka wid owego elektrycznego Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. Strona 3 z 10

4 Za cznik 1. Opis pomieszczenia, stanowiska i wykonywanych na nim czynno ci. Rega y dostosowane do masy sk adowanych towarów s trwale zmocowane do pod o a, a ich najwy sze poziomy si gaj 6,35 m. Pomi dzy strefami sk adowania towarów oraz pomi dzy rega ami, wyznaczone s za pomoc ci g ych pasów o barwie ó tej, drogi transportowe o szeroko ci dostosowanej do u ywanych wózków wid owych, a miejsca niebezpieczne i przej cia dla pieszych oznakowane znakami drogowymi oraz barwami i znakami bezpiecze stwa. Ustalone zosta y równie dopuszczalne pr dko ci na drogach transportowych. Wózki poddawane s codziennej kontroli stanu technicznego, zgodnie z dokumentacj techniczno-eksploatacyjn dostarczon przez producenta. W przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci w dzia aniu wózka wid owego operator zg asza ten fakt prze o onemu. Wózki posiadaj certyfikat bezpiecze stwa. Na wózku w widocznym miejscu jest oznaczona jego dopuszczalna no no. Do obowi zków operatora nale y: codzienna obs uga techniczna wózka, w tym adowanie akumulatorów zgodnie z udost pnion dokumentacj techniczno-eksploatacyjn wózka, transport palet z samochodu ci arowego do magazynu, rozpakowywanie palet przy u yciu no y introligatorskich, umieszczenie na paletach magazynowych rozpakowanych towarów i zabezpieczenie ich przed przypadkowym zsuni ciem poprzez owini cie specjaln foli na pó automatycznej owijarce do palet lub w razie potrzeby r cznie, oznakowaniu palety odpowiednim kodem kreskowym a nast pnie wprowadzenie danych do systemu magazynowego przy pomocy przeno nego terminala z czytnikiem kodów kreskowych, transport palet na odpowiednie lokacje. Nad porz dkiem w magazynie czuwa komputerowy system magazynowy i to on wskazuje dla palet odpowiedni lokacj w magazynie. Pracownicy magazynu zatrudnieni s w systemie jednozmianowym od do Operatorzy wózków maj uko czone 18 lat, prawo jazdy kategorii B i aktualne badania lekarskie oraz szkolenie w zakresie bhp. Pracodawca udost pni pracownikom apteczk, sprz t przeciwpo arowy oraz instrukcje p.po. Operatorzy wózków s wyposa eni w odzie i obuwie robocze. Za cznik 2. Wyniki pomiarów i ogl dzin wykonanych na stanowisku pracy operatora wózka wid owego elektrycznego 1. Ha as: L EX,8h = 55 db, L Amax = 75 db, L Cpeak = 98 db 2. O wietlenie mieszane: naturalne i sztuczne. 3. O wietlenie elektryczne: E m 175 lx, UGRL 22, Ra Py y nie wyst puj. 5. Powierzchnia pod óg oraz dróg jest g adka, równa, nie liska bez ubytków i progów, atwa do utrzymania w czysto ci Strona 4 z 10

5 PN-EN :2004 dotycz ca o wietlenia wn trz Za cznik 3. Tablica 5.1 Strefy komunikacyjne i obszary ogólnego przeznaczenia w budynkach 1.5 Strefy magazynowe z rega ami Nr ref. Rodzaj wn trza, zadania E m lub czynno ci [lx] UGR L R a Uwagi Przej cia bez obs ugi Nat enie o wietlenia na poziomie pod ogi Przej cia z obs ug Nat enie o wietlenia na poziomie pod ogi Stanowiska kontroli Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz z pó. zm. Za cznik 4. Dzia II Obiekty budowlane i teren zak adu pracy Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny wyst powa progi ani stopnie Miejsca w zak adzie pracy, w których wyst puj zagro enia dla pracowników, powinny by oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpiecze stwa. Dzia III Pomieszczenia pracy Rozdzia 1 Przepisy ogólne W pomieszczeniach oraz na drogach znajduj cych si w obiektach budowlanych pod ogi powinny by stabilne, równe, nie liskie, niepyl ce i odporne na cieranie oraz nacisk, a tak e atwe do utrzymania w czysto ci. Dzia IV Procesy pracy Rozdzia 1 Przepisy ogólne Pracodawca jest obowi zany udost pni pracownikom, do sta ego korzystania, aktualne instrukcje bezpiecze stwa i higieny pracy dotycz ce: 1) stosowanych w zak adzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi lub zagro eniami zdrowia pracowników, 2) obs ugi maszyn i innych urz dze technicznych, 3) post powania z materia ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 4) udzielania pierwszej pomocy Pracodawca jest obowi zany zapewni pracownikom sprawnie funkcjonuj cy system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz rodki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególno ci pracodawca powinien zapewni : 2) apteczki w poszczególnych wydzia ach (oddzia ach) zak adu pracy. 3. Obs uga punktów i apteczek, na ka dej zmianie powinna by powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Strona 5 z 10

6 4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny by wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3. Rozdzia 4 Transport wewn trzny i magazynowanie R czne przemieszczanie i przewo enie ci arów o masie przekraczaj cej ustalone normy jest niedopuszczalne Masa adunków przemieszczanych przy u yciu rodków transportowych nie powinna przekracza dopuszczalnej no no ci lub ud wigu danego rodka transportowego. 2. Masa i rozmieszczenie adunku na rodkach transportowych powinny zapewnia bezpieczne warunki przewozu i prze adunku. 3. adunek powinien by zabezpieczony w szczególno ci przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem si ze rodka transportu. 65. Przy obs udze urz dze transportu zmechanizowanego mog by zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach w a ciwych do obs ugi okre lonego urz dzenia Pracodawca jest obowi zany zapewni opracowanie zasad ruchu na drogach wewn trzzak adowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. 2. W zasadach ruchu, wymienionych w ust. 1, nale y okre li w szczególno ci maksymalne pr dko ci rodków transportu i komunikacji na drogach wewn trzzak adowych oraz w pomieszczeniach zak adu pracy, uzale nione od szeroko ci dróg, nat enia ruchu, widoczno ci itp. 3. Drogi powinny by oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym Przy sk adowaniu materia ów nale y: 1) okre li dla ka dego rodzaju sk adowanego materia u miejsce, sposób i dopuszczaln wysoko sk adowania, 2) zapewni, aby masa sk adowanego adunku nie przekracza a dopuszczalnego obci enia urz dze przeznaczonych do sk adowania (rega ów, podestów itp.), 3) zapewni, aby masa sk adowanego adunku, cznie z mas urz dze przeznaczonych do jego sk adowania i transportu, nie przekracza a dopuszczalnego obci enia pod óg i stropów, na których odbywa si sk adowanie, 4) wywiesi czytelne informacje o dopuszczalnym obci eniu pod óg, stropów i urz dze przeznaczonych do sk adowania Rega y powinny mie odpowiednio wytrzyma i stabiln konstrukcj oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem si. 2. Szeroko odst pów mi dzy rega ami powinna by odpowiednia do stosowanych rodków transportowych oraz powinna umo liwia bezpieczne operowanie tymi rodkami i adunkami. ZA CZNIK Nr 1 SZCZEGÓ OWE ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW I SYGNA ÓW BEZPIECZE STWA Rozdzia 1 Przepisy ogólne 2. Pracodawca powinien zapewni pracownikom instrukcje dotycz ce stosowanych w zak adzie pracy znaków i sygna ów bezpiecze stwa, obejmuj ce w szczególno ci znaczenie znaków i sygna ów oraz zasady zachowania si pracowników, których mog one dotyczy. Rozdzia 3 Wymagania dotycz ce oznaczania przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg Drogi w budynkach powinny by wyra nie wyznaczone za pomoc ci g ych pasów o dobrze widocznej barwie (z uwzgl dnieniem barwy pod o a) - najlepiej ó tej lub bia ej. Strona 6 z 10

7 Za cznik 5. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy u ytkowaniu wózków jezdniowych z nap dem silnikowym Dz. U. Nr 70, poz. 650 z pó. zm Stosowane w zak adach pracy wózki powinny spe nia wymagania bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ergonomii okre lone w odr bnych przepisach. 3. Obs uga i konserwacja wózków oraz przeprowadzanie okresowych przegl dów i napraw powinny by wykonywane zgodnie z dokumentacj techniczno-ruchow opracowan przez producenta Do obs ugi wózka mo e by dopuszczony pracownik, który uko czy 18 lat i uzyska : 1) uprawnienia operatora, zgodnie z odr bnymi przepisami, lub 2) imienne zezwolenie do obs ugi wózka wystawione przez pracodawc, wa ne na terenie zak adu pracy tego pracodawcy Przed przekazaniem wózka do u ytkowania pracodawca powinien zapewni kontrol jego stanu technicznego, w tym kontrol elementów, uk adów i mechanizmów; w szczególno ci nale y sprawdzi : 1) prawid owo dzia ania uk adu kierowniczego, hamulcowego i nap dowego, mechanizmów podnoszenia oraz osprz tu, 2) sprawno o wietlenia i sygnalizacji, prawid owo dzia ania urz dze pomiarowokontrolnych oraz elementów i urz dze zabezpieczaj cych kierowc i osoby wspó uczestnicz ce w czynno ciach transportowych. 2. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, powinno by odnotowane w dokumentach eksploatacyjnych wózka. 3. Niedopuszczalne jest eksploatowanie niesprawnego wózka lub bez odpowiedniego osprz tu, Przed przyst pieniem do pracy z u yciem wózka pracodawca powinien przekaza kierowcy wózka aktualne informacje o warunkach pracy, a w szczególno ci o: 1) masie adunków, ich w a ciwo ciach fizycznych i chemicznych oraz rodzajach opakowa tych adunków, 2) zagro eniach po arowych, wybuchowych, chemicznych i innych mog cych wyst pi w pomieszczeniach, w których wózek ma by eksploatowany, 3) stanie technicznym dróg i trasie przejazdu wózka, 4) wymaganiach dotycz cych organizacji pracy zwi zanej z u ytkowaniem wózka, w tym rodkach, jakie nale y stosowa dla zachowania bezpiecze stwa podczas pracy. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, nale y przekaza kierowcy wózka podczas szkolenia z zakresu bezpiecze stwa i higieny pracy okre lonego w odr bnych przepisach oraz ka dorazowo w przypadku zmiany warunków wykonywania pracy Pracodawca powinien okre li dopuszczalne pr dko ci wózków na poszczególnych odcinkach dróg, uwzgl dniaj c przy tym nasilenie ruchu, rodzaj przewo onych adunków, szeroko i stan dróg oraz widoczno. Strona 7 z 10

8 Za cznik 6. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy r cznych pracach transportowych Dz. U. Nr 26, poz. 313 z pó. zm. Rozdzia 3. Przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie mo e przekracza : 1) 30 kg - przy pracy sta ej, 2) 50 kg - przy pracy dorywczej. 2. Niedopuszczalne jest r czne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczaj cej 30 kg na wysoko powy ej 4 m lub na odleg o przekraczaj c 25 m. Za cznik 7. PN-N 18002:2000 Systemy zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Przy oszacowaniu ryzyka zawodowego ci ko szkodliwych nast pstw zagro enia i prawdopodobie stwo ich wyst pienia mo na okre li stosuj c ni ej wymienione wskazówki: Nast pstwa o ma ej szkodliwo ci - urazy i choroby, które nie powoduj d ugotrwa ych dolegliwo ci i absencji, s to czasowe pogorszenia stanu zdrowia (np. niewielkie st uczenia i zranienia, podra nienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle g owy, itp.). Nast pstwa o redniej szkodliwo ci - urazy i choroby, które powoduj niewielkie, ale d ugotrwa e lub nawracaj ce okresowo dolegliwo ci i s zwi zane z okresami absencji (np. zranienia, oparzenia II stopnia na niewielkiej powierzchni cia a, alergie skórne, proste z amania, zespo y przeci eniowe uk adu mi niowo-szkieletowego itp.). Nast pstwa o du ej szkodliwo ci - urazy i choroby, które powoduj ci kie i sta e dolegliwo ci i/lub mier (np. oparzenia III z uszkodzeniem ci gien, oparzenia II i III stopnia du ej powierzchni cia a, amputacje, skomplikowane z amania, choroby nowotworowe, toksyczne urz dzenia narz dów wewn trznych i uk adu nerwowego w wyniku nara enia na czynniki chemiczne, choroba wibracyjna, astma, za ma, itp. Nast pstwa ma o prawdopodobne - nast pstwa zagro e, które nie powinny wyst pi podczas ca ego okresu aktywno ci zawodowej pracownika. Nast pstwa prawdopodobne - nast pstwa zagro e, które mog wyst pi nie wi cej ni kilkakrotnie podczas aktywno ci zawodowej pracownika. Nast pstwa wysoce prawdopodobne - nast pstwa zagro e, które mog wyst pi wielokrotnie podczas aktywno ci zawodowej pracownika. Strona 8 z 10

9 Tabela 1: Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali pi ciostopniowej. Prawdopodobie stwo Ma o prawdopodobne Prawdopodobne Wysoce prawdopodobne Warto ciowanie ryzyka w skali pi ciostopniowej Ci ko nast pstw ma a rednia du a bardzo ma e ma e rednie ma e rednie du e rednie du e bardzo du e Tabela 2. - Ogólne zasady wyznaczenia dopuszczalno ci ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotycz ce dzia a wynikaj cych z oceny tego ryzyka w skali pi ciostopniowej Oszacowanie ryzyka zawodowego bardzo du e du e rednie ma e bardzo ma e Dopuszczalno ryzyka zawodowego niedopuszczalne dopuszczalne Niezb dne dzia ania - praca nie mo e by rozpocz ta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego - je eli ryzyko zawodowe jest zwi zane z ju wykonywan prac, to dzia ania w celu jego zmniejszenia trzeba podj natychmiast - planowana praca nie mo e by rozpocz ta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego - zaleca si zaplanowanie i podj cie dzia a, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego - zaleca si rozwa enie mo liwo ci dalszego zmniejszenia poziomu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, e ryzyko zawodowe pozostaje co najmniej na tym samym poziomie - nie jest konieczne prowadzenie adnych dzia a Strona 9 z 10

10 Za cznik 8. Wzór: Karta analizy i oceny ryzyka zawodowego metod pi ciostopniow na stanowisku operatora wózka wid owego elektrycznego Strona 10 z 10 Lp. Ad. 5. Wykaz zagro e na analizowanym stanowisku pracy z uwzgl dnieniem róde ich powstawania i skutków oddzia ywania Zagro enie oraz rodzaj czynnika: [N - niebezpieczny, F - fizyczny, B - biologiczny, CH - chemiczny, PF - psychofizyczny] ród o zagro enia Wyniki pomiarów Mo liwe skutki zagro e Ad. 6. Ocena ryzyka zawodowego na analizowanym stanowisku pracy metod skali pi ciostopniowej z wyznaczeniem dopuszczalno ci ryzyka zawodowego dla ka dego zagro enia. Ci ko szkód [M - Ma a, r - rednia, D - Du a] Prawdopodo - bie stwo [MP - Ma o prawdopodobne, P - Prawdopodobne], WP - Wysoce prawdopodobne] *Oszacowanie ryzyka i wyznaczenie jego dopuszczalno ci * Oszacowanie ryzyka: [BM - bardzo ma e, M - Ma e, r - rednie, D Du e, BD bardzo du e] i wyznaczenie jego dopuszczalno ci: [Dop. Dopuszczalne], [Ndop. Niedopuszczalne]

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[16]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik us ug detektywistycznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[96] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[96]-01-112 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-06-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-04-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[51] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[51]-04-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo