WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 FAX /22/ DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ NIP REGON Warszawa dnia r. DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierŝawę centrali telefonicznej dla WSB SP ZOZ - WSB/PN/21/03/2009 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Bródnowski w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 1. Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ, punkt 3.2.2, podał parametry techniczne centralki telefonicznej PABX, w tym Ŝe centrala ma mieć: Porty zewnętrzne: analogowe, cyfrowe ISDN 30B+D (DSS1), jednocześnie zamawiający w punkcie 3.2.1, w konfiguracji Zamawiający podał Ŝe centrala ma być wyposaŝona w 2 trakty cyfrowe ISDN 30B+D (DS81). W punkcie tym zamawiający nie podał wymagań odnośnie pozostałych portów zewnętrznych. Prosimy o podanie wymagań odnośnie, co do: Linii analogowych POTS - Ilość wymaganych linii; Cyfrowych ISDN- ilość wymaganych linii. 2. Zamawiający w załączniku nr 5 SIWZ, punkt 3.2.2, podał parametry techniczne centralki telefonicznej PABX, w tym Ŝe centrala ma mieć: Porty wewnętrzne: analogowe, cyfrowe ISDN 2B+D (SU), jednocześnie Zamawiający W punkcie 3.2.1, w konfiguracji Zamawiający podał Ŝe centrala ma być wyposaŝona w 704 porty wewnętrzne analogowe. W punkcie tym zamawiający nie podał wymagań odnośnie portów wewnętrznych cyfrowych ISDN 2B+D (SO). Prosimy o podanie wymagań odnośnie tych portów. 3. Zamawiający w załączniku nr 5 SIWZ, punkt 3.2.2, napisał Aparaty telefoniczne w systemie impulsowym DP i tonowym DTMF. Prosimy o wyjaśnienie tego pojęcia, czy oznacza ono, Ŝe dostarczona centrala ma współpracować z aparatami będących własnością zamawiającego, czy moŝe I

2 Wykonawca ma dostarczyć aparaty? JeŜeli wykonawca ma dostarczyć aparaty, prosimy o podanie ich ilości. Zamawiający nie wymaga dostarczenia aparatów telefonicznych. 4. Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ, punkt 3.2.2, podał parametr techniczne centralki telefonicznej PABX: (Obudowa w szafie przemysłowej 42 U 19"), który nie ma przełoŝenia na funkcjonalność usługową przedmiotu Zamówienie. Wymóg ten znacząco ogranicza liczbę producentów systemów PABX oraz Operatorów Telekomunikacyjnych co naszym zdaniem narusza zasady równej konkurencji. Prosimy o wykreślenie zapisu zawartego w załączniku nr 5 do SIWZ, punkt (Obudowa w szafie przemysłowej 42 U 19") na rzecz wskazania gabarytów obudowy systemu PABX. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 5. Zamawiający w projekcie umowy w 1 ust, 2 pkt 8 oraz w l ust. 3, posługuje się pojęciem regulamin świadczenia telekomunikacyjnych usług powszechnych" oraz powszechnych usług telekomunikacyjnych". Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym usługę powszechną świadczy przedsiębiorca telekomunikacyjny wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej (art. 82 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) W chwili obecnej przedsiębiorcą wyznaczonym do świadczenia usługi powszechnej jest TP S.A. W związku z tym, Zamawiający poprzez stawianie takiego wymogu w Istotny sposób ogranicza konkurencję jedynie do jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który spełnia ten wymóg (co jest niezgodne z Prawem zamówień publicznych) W związku z tym wnosimy o modyfikację tego zapisu poprzez jego usuniecie z zapisów umieszczonych w SIWZ oraz jego załącznikach. Zamawiający zmienia treść w 1 ust, 2 pkt 8 projektu umowy w następujący sposób: innych usług dodatkowych określonych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w l ust. 3: Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych realizowanych na podstawie niniejszej umowy uregulowany jest w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych wydanym na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz z późn. zm.). 6. Zamawiający w projekcie umowy w 9 ust. 4 wymaga, Ŝeby Wykonawca ponosił wobec Zamawiającego za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienaleŝytego wykonania czynności objętych niniejsza umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks Cywilny. Równocześnie w tym samym paragrafie w ust. 6 Zamawiający wskazuje, iŝ przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają moŝliwość dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody". Wykonawca rozumie konieczność zabezpieczenia Interesów Zamawiającego, ale ustalone na takim poziomie kary umowne dyskryminują Wykonawców. Taki

3 zapis Jest niedopuszczalny w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych. Potwierdzeniem tego Jest uzasadnienie wyroku Zespołu Arbitrów przy Prezesie UZP z dnia 13 sierpnia 2003 r. (sygn. Akt UZP/ZO/0-1221/03). Do naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych naleŝy zasada równego traktowana podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne oraz zasada prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Określone przez Zamawiającego warunki określone w SIWZ powinny mieć na celu jedynie ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia, w związku z czym nie mogą prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji Wykonawców. Faktem jest, Ŝe Zamawiający ma prawo stosować w SIWZ kryteria pozwalające dokonać mu wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak swoboda ta nie moŝe być niczym nie ograniczona. Strony układając przyszły stosunek prawny muszą pamiętać o jego celu i treści oraz o podstawowej zasadzie określonej w przepisie art. 5 k.c: współŝycia społecznego". W myśl art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do umów w zakresie zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. W związku z powyŝszym Wykonawca wnosi o modyfikację powyŝszych zapisów projektu umowy poprzez wyłączenie moŝliwości dochodzenia przez zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Zgodnie z art KC strony mają moŝliwość Ŝądania odszkodowania przewyŝszającego wysokość kary umownej, co nie jest sprzeczne z art. 5 KC. 7. Zamawiający w projekcie Umowy, w 11, przewiduje moŝliwość, iŝ kaŝda ze stron moŝe rozwiązać umowę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym zostało dokonane wypowiedzenie. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe umowa będzie miała charakter umowy zawartej na czas określony - zgodnie z 2 projektu umowy. Istotą i naturą (w rozumieniu art. 353 k.c.) zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na czas określony jest brak moŝliwości wcześniejszego jego zerwania w drodze wypowiedzenia którejkolwiek ze stron kontraktu. MoŜliwość przerywania okresu trwania zobowiązania jest bowiem właściwa dla umów zawieranych na czas nieokreślony i dla tego rodzaju umów przewidziana została instytucja wypowiedzenia umowy, natomiast umowy zawierane na czas określony zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które jeŝeli tylko są wykonywane naleŝycie, to powinny istnieć aŝ do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa. Przede wszystkim jednakŝe naleŝy zwrócić uwagę na sprzeczność omawianego postanowienia SIWZ z przepisami Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Przepis ten daje Zamawiającemu moŝliwość jednostronnego odstąpienia od umowy w razie gdy interes publiczny przemawia za zakończeniem danego stosunku prawnego. Przepis ten, wraz z wynikającą z art. 142 pzp zasadą, Ŝe umowy w sprawach zamówień publicznych powinny być zawierane na czas oznaczony. To tworzy ramy konstrukcyjne stosunku obligacyjnego zawiązanego w wyniku zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest trwałość, rozumiana w ten sposób, Ŝe ustawa nie

4 przewiduje moŝliwości dowolnego rozwiązywania tego stosunku przez Ŝadną ze stron. Jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę iŝ Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować cenę, wysokość opłat oraz inne parametry finansowe, a takŝe przewidzieć ryzyko związane z kontraktem (w tym ryzyko czy poniesione przez nich nakłady zostaną zrekompensowane przychodami uzyskanymi w określonym okresie obowiązywania umowy) jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. W praktyce, w wypadku kaŝdej umowy wiąŝącej się z nakładami, Wykonawca musi rozwaŝać, czy opłaty naliczone w okresie obowiązywania umowy pokryją poniesione nakłady oraz czy uzyskany w ten sposób przychód pozwoli na uzyskanie chociaŝby minimalnego zysku. PowyŜszy zapis jest teŝ całkowicie niezgodny z ustaloną juŝ linia orzecznictwa, które stoi na gruncie poglądu, iŝ zakazane jest redagowanie postanowień umowy o zamówienie publiczne, w taki sposób, Ŝe zakres czy wolumen zamówienia zaleŝy od zdarzeń przyszłych i niepewnych, a związanych z sytuacją Zamawiającego. Przejawem tego stanowiska jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 września 20O5 sygn. Akt V Ca 1110/04, zgodnie z którym: Wykonawcy przystępując do postępowania przetargowego, dokonują analizy kosztów, która wpływa następnie na wysokość ceny, a ta z kolei jest jednym z podstawowych kryteriów oceny ofert. W zaleŝności od wielkości zamówienia dostawca moŝe wprowadzić określone rabaty. Musi mleć zatem pewność, Ŝe zrealizuje w przyszłości (...) zamówienie w pewnym minimalnym zakresie". W związku z powyŝszym, Wykonawca zwraca się. o potwierdzenie; Ŝe powyŝszy zapis Umowy zostanie wykreślony. Zamawiający nie wyraŝa zgody. Czym innym jest instytucja odstąpienia od umowy, a czym innym wypowiedzenie. 8. Jednocześnie niniejszym Pismem wnosimy o przedłuŝenie terminu składania ofert do r. PrzedłuŜony termin składania ofert pozwoli Państwu dokonać odpowiedzi na zapytania, a wykonawcom sporządzić ofertę z naleŝyta starannością z uwzględnieniem odpowiedzi na powyŝsze zapytania. Zamawiający przesunął termin składania ofert na r. 9. Zamawiający wymaga utrzymania dotychczasowych zewnętrznych numerów telefonicznych do łącz ISDN 30B+D na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (zakres numerów: 022 XXX XX XX XXX XX XX) - Opis przedmiotu zamówienia punkt 1.2. Prosimy o podanie powyŝszej numeracji. Zamawiający dysponuje numerami od do Zamawiający wymaga dostarczenia centrali telefonicznej o parametrach: 704 porty wewnętrzne analogowe i 2 trakty cyfrowe ISDN 30B+D (DSS1) punkt Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający równocześnie w punkcie podaje jako parametry centrali Porty wewnętrzne:, cyfrowe ISDN 2B+D (S0). Prosimy o określenie w ile powyŝszych portów ma być wyposaŝona centrala lub wskazanie, Ŝe centrala ma mieć tylko moŝliwość obsługi powyŝszych portów.

5 11. Kto na dzień dzisiejszy świadczy usługi telekomunikacyjne dla Zamawiającego? Zamawiajacy ma zawarta umowę z Netią. 12. Prosimy o podanie konkretnego zakresu posiadanych DDI ze względu na inny koszt przeniesienia numeracji od dotychczasowego dostarczyciela usługi telekomunikacyjnej. Zamawiający dysponuje numerami od do Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający przewiduje dostawę fabrycznie nowej centrali telefonicznej, czy teŝ dopuszcza uŝytkowanie istniejącej i zainstalowanej obecnie centrali w siedzibie Zamawiającego? Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 18 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Dostawa centrali jest jednym z narzędzi przez które będzie realizowana usługa. Zamawiający wymaga dostarczenia centrali nowej lub uŝywanej spełniającej postawione wymogi. 14. Czy dopuszcza się realizację łącza w technologii radiowej w paśmie licencjonowanym oraz czy centrala której specyfikacje przedstawili Państwo w SIWZ, jest z góry określonym modelem który Państwu odpowiada czy teŝ moŝna uŝyć tu kaŝdej dowolnej która spełnia opisane wymagania? Zamawiający dopuszcza się realizację łącza w technologii radiowej. 15. W punkcie Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze: Porty zewnętrzne: analogowe, cyfrowe ISDN 30B+D (DSS1) W ile zewnętrznych portów analogowych ma być wyposaŝona oferowana centrala? 16. W punkcie Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze: Porty wewnętrzne: analogowe, cyfrowe ISDN 2B+D (SO) W ile wewnętrznych portów cyfrowych SO ma być wyposaŝona oferowana centrala? 17. W punkcie Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze: Aparaty telefoniczne w systemie impulsowym DP i tonowym DTMF. Czy aparaty telefoniczne są przedmiotem zamówienia, jeŝeli tak to ile sztuk? Zamawiający nie wymaga dostarczenia aparatów telefonicznych. 18. W punkcie Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze: Kolejkowanie połączeń przychodzących do stanowiska telefonistki Spełnienie

6 ww. funkcjonalności wymaga dostarczenia aparatu z funkcjami systemowymi. W związku z tym, czy centrala ma być wyposaŝona w cyfrowe porty systemowe Ups? JeŜeli tak to w ile sztuk? Czy Przedmiotem zamówienia są aparaty systemowe? JeŜeli tak to ile sztuk? Zamawiający nie wymaga dostarczenia aparatów telefonicznych. Zamawiający wymaga powyŝszej funkcjonalności, tj.: Kolejkowanie połączeń przychodzących do stanowiska telefonistki 19. W punkcie Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze: Program zarządzający do administracji i utrzymania centrali telefonicznej na PC. Czy przedmiotem zamówienia jest sam program czy teŝ program z komputerem PC? Pprzedmiotem zamówienia jest program z komputerem PC i niezbędnym oprogramowaniem do obsługi wymaganego oprogramowania centrali. 20. W SIWZ Zamawiający nie precyzuje, czy centrala ma być nowa czy uŝywana. Pytamy w związku z tym czy dostarczona centrala wraz z urządzeniami zewnętrznymi ma być fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2009 roku? Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 18 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Dostawa centrali jest jednym z narzędzi przez które będzie realizowana usługa. Zamawiający wymaga dostarczenia centrali nowej lub uŝywanej spełniającej postawione wymogi. 21. Czy istnieje moŝliwość wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej szpitala (kable miedziane)?. Proszę równieŝ o dokładne informacje o miejscu zakończenia usługi tzn. miejsca w którym ma stanąć centrala telefoniczna, piętro, numer pokoju. Centrala jest usytuowana w Budynka A, poziom -1, w pomieszczeniach Apteki Szpitalnej. 22. W ile zewnętrznych portów analogowych ma być wyposaŝona oferowana centrala? 23. W ile wewnętrznych portów cyfrowych SD ma być wyposaŝona oferowana centrala? 24. Czy aparaty telefoniczne są przedmiotom zamówienia, jeŝeli tak to ile sztuk? Zamawiający nie wymaga dostarczenia aparatów telefonicznych.

7 25. W związku z tym, czy centrala ma być wyposaŝona w cyfrowe porty systemowe Ups. JeŜeli tak to w ile sztuk? 26. Czy Przedmiotem zamówienia są, aparaty systemowe leŝeli tak to ile sztuk? Zamawiający nie wymaga dostarczenia aparatów telefonicznych. 27. Czy przedmiotem zamówienia jest sam program czy teŝ program z komputerem PC? Pprzedmiotem zamówienia jest program z komputerem PC i niezbędnym oprogramowaniemdo obsługi wymaganego oprogramowania centrali. 28. W SIWZ Zamawiający nie precyzuje, czy centrala ma być nowa czy uŝywana. Pytamy w związku z tym czy dostarczona centrala wraz z urządzeniami zewnętrznymi ma być fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2009 roku? Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 18 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Dostawa centrali jest jednym z narzędzi przez które będzie realizowana usługa. Zamawiający wymaga dostarczenia centrali nowej lub uŝywanej spełniającej postawione wymogi. 29. Nigdzie nie ma słowa, Ŝe ma być to centrala nowa, czy oznacza to iŝ moŝe być uŝywana? Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 18 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Dostawa centrali jest jednym z narzędzi przez które będzie realizowana usługa. Zamawiający wymaga dostarczenia centrali nowej lub uŝywanej spełniającej postawione wymogi. 30. MoŜliwość rozbudowy o pocztę głosową stanowiącą integralny element centrali telefonicznej czy dopuszcza się uŝycie zewnętrznego systemu poczty głosowej zintegrowanego z systemem i mającego pełną funkcjonalność jak moduł poczty głosowej montowanej w centrali? Zamawiający dopuszcza uŝycie zewnętrznego systemu poczty głosowej zintegrowanego z systemem i mającego pełną funkcjonalność jak moduł poczty głosowej montowanej w centrali. 31. PoniŜszy zapis w wchodzi w konflikt z kolejnym zapisem: Pojemność: 704 portów analogowych z moŝliwością rozbudowy do 1000 bez konieczności dokładania kolejnych modułów, Obudowa w szafie przemysłowej 42U 19

8 32. O ile 704 porty zmieszczą się w szafie 42U o tyle rozbudowa o kolejne 300 portów wymaga dodatkowej szafy (np. jako nadstawka). Jak to interpretować? Czy moŝna uŝyć 2 szaf rakowych? Zamawiający dopuszcza uŝycie 2 szafy rakowe tylko w momencie rozbudowy. 33. MoŜliwość rozbudowy o moduł VoIP (obsługujący protokoły SIP i H.323) stanowiący integralny element centrali telefonicznej. Do telefonii IP potrzebne są aparaty IP, a wymaganiach jest mowa o aparatach analogowych (wspomniane jest to nie wprost, ale wynika z zamówienia na 704 porty analogowe). Oczywiście rozumiem, Ŝe takie są wymagania i chodzi o gotowość systemu, ale podanie w treści wymagań: stanowiący integralny element centrali telefonicznej oznacza iŝ nie moŝna zastosować zewnętrznych modułów do obsługi IP, zatem trzeba uŝyć bardzo drogich i nowoczesnych central, Ŝeby sprostać specyfikacji, a korzyści wynikające z uŝycia rozwiązań IP przy takim systemie są nie współmierne do kosztów z jakimi się wiąŝe postawienie systemu w gotowość według scharakteryzowanych wymagań. Te kilka szczegółów wiąŝą się z koniecznością uŝycia systemu nie za np. 100 tyś zł lecz za 500 tyś zł. Czy to ma sens jeśli tylko istnieje ewentualność uŝycia telefonii voip i to w perspektywie 18 miesięcy, przy załoŝeniu konieczności doinwestowania do systemu, aby mogło wystartować taki rozwiązanie? NiezaleŜnie od tego kto wygra przetarg, koszt dzierŝawy mógłby być wiele razy niŝszy. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SIWZ i wykreśla funkcjonalność: MoŜliwość rozbudowy o moduł VoIP. 34. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, punkt 3.3. wymaga od Wykonawcy wykonywania comiesięcznego przygotowywania taryfikacji wewnętrznej (raporty na DDI) na potrzeby Abonenta. Czy w ramach przetargu wykonawca moŝe dokonać przeszkolenia wskazanego przez zamawiającego pracownika/ów, tak, aby samodzielnie potrafili wykonywać rozliczenia bilingowe? Zamawiający nie wyraŝa zgody. 35. Prosimy o doprecyzowanie zapisów opisie przedmiotu zamówienia i podanie zakresu numeracji, który zmawiający zamierza zachować i podanie dotychczasowego Operatora. Podany zakres numeracyjny zawiera jedynie wskaźnik strefy numeracyjnej. Zamawiający dysponuje numerami od do Zamawiajacy ma obecnie zawartą umowę z Netią. Projekt umowy: 36. W 9 ust. 7 Zamawiający pisze: Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej naleŝności. Prosimy o wykreślenie tego zapisu i jednocześnie wyjaśniamy, Ŝe niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z naleŝnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale

9 takŝe uniemoŝliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto, stwarzając moŝliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez Ŝadnej kontroli czy to Wykonawcy czy sądu, moŝe ono być uznane za naduŝycie prawa skutkujące niewaŝność tegoŝ postanowienia na podstawie art k. c. wzw. z art. 139 ust. 1 p. z. p. Zamawiający nie wyraŝa zgody. 37. W 9 ust. 1 Zamawiający zaproponował kary umowne, których wysokość jest raŝąco wygórowana, dlatego proponujemy zmniejszenie kar umownych co najmniej o połowę. Wyjaśniamy, Ŝe wysoki poziom kar umownych zmusza Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego. Zamawiający nie wyraŝa zgody. 38. Prosimy o wykreślenie zapisu zawartego w 11 lub wskazanie przyczyn rozwiązania umowy. Zamawiający nie wyraŝa zgody. 39. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku przekroczenia kwoty o której mowa w 3 ust. 3 Wykonawca ma wyłączyć usługę? W powyŝszej sytuacji Zamawijacy nie bedzie mógł juŝ dalej realizować umowy. II Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Bródnowski zmienia treść złącznika nr 3 i 5 do SIWZ. w załączeniu. Z poważaniem: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych Jacek Kacperski

10 L.P. Rodzaj usługi/ dostawy Specyfikacja asortymentowo cenowa minuty Liczba Wg. jedno stki wyma ganej Cena jednostkowa netto za 1 min./ jednostka wymagana. (PLN) Załącznik nr 3 do SIWZ Wartość netto (PLN) poz. 3 x poz. 5 lub poz. 4 x poz. 5 Stawka podatku VAT Wartość podatku VAT Wartość brutto (poz. 6+poz. 8) Opłata za instalację dwóch łączy ISDN PRA (30B+D)- w kolumnie 5 naleŝy podać jednorazową opłatę za instalację dwóch łaczy. 1 2 Abonament miesięczny za dwa łącza ISDN PRA oraz za utrzymanie zakresu numerów: (w kolumnie 5 należy podać jedną kwotę jako cenę jednostkową za dwa abonamenty wraz z utrzymaniem zakresu numerów: i w kolumnie 6 pomnożyć przez 18 miesięcy). 3 Abonament miesięczny za utrzymanie PABX 4 Czynsz miesięczny za konserwację centrali określoną w załączniku nr 5 do SIWZ w punkcie (miesi ęcy) 18 (miesi ęcy) 18 (miesi ęcy) 5 Opłata za minutę połączenia lokalnego (naliczanie sekundowe bez opłat za inicjację połączenia) ,00

11 L.P. Rodzaj usługi/ dostawy minuty Liczba Wg. jedno stki wyma ganej Cena jednostkowa netto za 1 min./ jednostka wymagana. (PLN) Wartość netto (PLN) poz. 3 x poz. 5 lub poz. 4 x poz. 5 Stawka podatku VAT Wartość podatku VAT Wartość brutto (poz. 6+poz. 8) Opłata za minutę połączenia międzymiastowego (naliczanie sekundowe bez opłat za inicjację połączenia) 7 Opłata za minutę połączenia międzynarodowego do krajów UE (naliczanie sekundowe bez opłat za inicjację połączenia) stacjonarne. 8 Opłata za minutę połączenia do krajowych operatorów komórkowych (poza siecią PLAY, naliczanie sekundowe bez opłat za inicjację połączenia, połączenia z prezentacją numeru) 9 Opłata za minutę połączenia komórkowego do sieci PLAY (naliczanie sekundowe bez opłat za inicjację połączenia, połączenia z prezentacją numeru) , , ,00 750,00 C i = Zamawiający nie dopuszcza realizacji połączeń na telefony komórkowe bez prezentacji numerów..... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

12 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Postępowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 18 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SP ZOZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, a w szczególności: 1. świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci ISDN w sposób ciągły na dwóch traktach cyfrowych PRA 30B+D (abonament musi zawierać usługę CLIP - wyświetlanie numeru telefonu osoby dzwoniącej) 2. zapewnienie Zamawiającemu utrzymania dotychczasowych zewnętrznych numerów telefonicznych do łącz ISDN 30B+D na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (zakres numerów: ). 3. Opłata za instalację łącza PRA powinna zawierać koszty przeniesienia numerów. 4. świadczenie usług telekomunikacyjnych i utrzymania stałej łączności z publiczną siecią telekomunikacyjną (w tym realizacja połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, krajowych sieci komórkowych z prezentacją numeru, infolinii). 5. Rozliczanie opłat za połączenia w ramach usług telekomunikacyjnych odbywać się będzie w oparciu o naliczanie sekundowe bez opłat za inicjację lub zakończenie połączenia. 6. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w technologii radiowej. Świadczenie usługi obejmuje takŝe następujące elementy: a) Wydzierżawienie Zamawiającemu na okres 18 miesięcy centrali telefonicznej (zgodnie pkt. 3.2); b) Prowadzenie na potrzeby Zamawiającego w okresie 18 miesięcy prac konserwacyjnych dla dostarczonej centrali telefonicznej (zgodnie pkt. 3.3); c) Dostarczenie dwóch łącz ISDN PRA 30B+D do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego; d) Dostosowanie świadczonych usług do wymogów Zamawiającego; e) Zapewnienie gwarancji, serwisu na dostarczony sprzęt oraz usługę. 2. Obecny profil uŝytkownika Wojewódzki Szpital Bródnowski korzysta obecnie z dwóch traktów ISDN 30B+D, za pomocą których generuje następujące zużycie poszczególnych typów usług w skali miesiąca wynosi 1 : a) Połączenia lokalne minut b) Połączenia międzystrefowe minut c) Połączenia do międzynawowego krajów UE stacjonarne- 280 minut d) Połączenia do krajowych sieci komórkowych (poza siecią PLAY) minut 1 PoniŜsze wartości są średnimi wartościami miesięcznymi.

13 e) Połączenia do krajowej sieci komórkowej PLAY - 42 minuty 3. Warunki realizacji zamówienia 3.1 Plany taryfowe w taryfie głosowej Plan taryfowy dla telefonii stacjonarnej powinien być oparty na jednolitym abonamencie dla wszystkich łącz telekomunikacyjnych Zamawiającego, opłaty za połączenia zamieszczone w ofercie powinny być planami sekundowymi bez opłat za rozpoczęcie lub zakończenie połączenia. Główne składniki ceny łącza PRA, które muszą być umieszczone w ofercie: a) Cena za instalację łącza, b) Cena miesięcznego abonamentu, c) Cena minuty połączenia lokalnego d) Cena minuty połączenia międzystrefowego, e) Cena minuty połączenia międzystrefowego do krajów UE stacjonarne, f) Cena minuty połączenia do krajowych sieci komórkowych (poza siecią PLAY) g) Cena minuty połączenia do krajowej sieci komórkowej PLAY 3.2 Wymagania dotyczące centrali i jej podzespołów: 3.2.1Konfiguracja: 680 portów wewnętrznych analogowych 2 trakty cyfrowe ISDN 30B+D (DSS1) Parametry: 1. Obudowa w szafie przemysłowej 42U Interfejs RS232 do współpracy z systemem taryfikacji. 3. Porty zewnętrzne: dwa cyfrowe ISDN 30B+D (DSS1). 4. Pojemność: 680 portów analogowych z możliwością rozbudowy do Rejestracja i taryfikacja połączeń telefonicznych (wychodzących i przychodzących). 6. Bufor taryfikacyjny o pojemności min rekordów. 7. LCR automatyczny wybór najtańszej drogi połączenia. 8. Melodia dla połączeń oczekujących. 9. Wewnętrzny zintegrowany modem V.32 do zdalnego zarządzania i obsługi taryfikacji. 10. Możliwość współpracy aparatów telefoniczne w systemie impulsowym DP i tonowym DTMF. 11. DDI bezpośrednie numery wewnętrzne dostępne z sieci publicznej. 12. Realizacja funkcjonalności kolejkowania połączeń przychodzących do stanowiska telefonistki. 13. Połączenie oczekujące. 14. Odbieranie wywołań. 15. Zawieszanie połączenia. 16. Parkowanie połączenia. 17. Przekazywanie rozmów telefonicznych. 18. Łańcuchowe przekazywanie rozmów telefonicznych. 19. Interwencja (wejście na trzeciego).

14 20. Konferencje. 21. Grupy konferencyjne. 22. Układy sekretarsko dyrektorskie. 23. Wielostopniowe uprawnienia abonentów. 24. Zasilanie awaryjne (baterie akumulatorów) podtrzymujące pracę centrali telefonicznej przez min. 8 godzin. 25. Program zarządzający do administracji i utrzymania centrali telefonicznej na PC wraz z dostawa komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 26. Instalacja centrali telefonicznej w nieklimatyzowanym pomieszczeniu. 3.3 Zakres prac konserwacyjnych centrali telefonicznej: Kontrola kompatybilności central z centralą miejską wraz z analizą. Testowanie i diagnostyka centrali. Przeglądy techniczne i konserwacja. Korekta czasu systemowego. Kontrola stanu zasilania awaryjnego oraz zabezpieczeń nadnapieciowych. Aktualizacja konfiguracji użytkowej: Zmiana uprawnień abonenta, Zmiany czasów systemowych, Zmiana trybu pracy centrali-dzienny, nocny, Edytowanie nazw abonentów, Określanie dostępu do linii miejskich, Restrykcje wyjść na poszczególne kierunki np. połączenia do sieci komórkowych, 0-700, Dołączanie abonentów do grup, Dodawanie numerów skróconych. Instalowanie nowych wersji oprogramowania. Sporządzanie i aktualizacja kopii konfiguracji. Doradztwo techniczne i eksploatacyjne w czasie przeglądów oraz konsultacje telefoniczne w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji. Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej wszystkich portów centrali. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń taryfikujących, jeżeli zostały zainstalowane. Naprawa nieodpłatna i serwis uszkodzonych elementów centrali abonenckiej po stronie operatora. Przyjmowanie zgłoszeń pod specjalnie wskazanym numerem telefonu. Comiesięczne przygotowywanie taryfikacji wewnętrznej ( raporty na DDI) na potrzeby Abonenta.

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 października 2012 r.

WYROK. z dnia 22 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2202/12 WYROK z dnia 22 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Agnieszka Bartczak-śuraw Katarzyna Brzeska Protokolant: Paulina Nowicka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet ZP.271.87.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA POLKOWICE 59-100 Polkowice ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r.

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Sygn. akt KIO 700/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Agnieszka Bartczak- śuraw Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

WYROK. Aneta Mlącka Justyna Tomkowska

WYROK. Aneta Mlącka Justyna Tomkowska Sygn. akt: KIO 2217/12 WYROK z dnia 29 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Aneta Mlącka Justyna Tomkowska Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 1173/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo