WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 FAX /22/ DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ NIP REGON Warszawa dnia r. DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierŝawę centrali telefonicznej dla WSB SP ZOZ - WSB/PN/21/03/2009 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Bródnowski w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 1. Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ, punkt 3.2.2, podał parametry techniczne centralki telefonicznej PABX, w tym Ŝe centrala ma mieć: Porty zewnętrzne: analogowe, cyfrowe ISDN 30B+D (DSS1), jednocześnie zamawiający w punkcie 3.2.1, w konfiguracji Zamawiający podał Ŝe centrala ma być wyposaŝona w 2 trakty cyfrowe ISDN 30B+D (DS81). W punkcie tym zamawiający nie podał wymagań odnośnie pozostałych portów zewnętrznych. Prosimy o podanie wymagań odnośnie, co do: Linii analogowych POTS - Ilość wymaganych linii; Cyfrowych ISDN- ilość wymaganych linii. 2. Zamawiający w załączniku nr 5 SIWZ, punkt 3.2.2, podał parametry techniczne centralki telefonicznej PABX, w tym Ŝe centrala ma mieć: Porty wewnętrzne: analogowe, cyfrowe ISDN 2B+D (SU), jednocześnie Zamawiający W punkcie 3.2.1, w konfiguracji Zamawiający podał Ŝe centrala ma być wyposaŝona w 704 porty wewnętrzne analogowe. W punkcie tym zamawiający nie podał wymagań odnośnie portów wewnętrznych cyfrowych ISDN 2B+D (SO). Prosimy o podanie wymagań odnośnie tych portów. 3. Zamawiający w załączniku nr 5 SIWZ, punkt 3.2.2, napisał Aparaty telefoniczne w systemie impulsowym DP i tonowym DTMF. Prosimy o wyjaśnienie tego pojęcia, czy oznacza ono, Ŝe dostarczona centrala ma współpracować z aparatami będących własnością zamawiającego, czy moŝe I

2 Wykonawca ma dostarczyć aparaty? JeŜeli wykonawca ma dostarczyć aparaty, prosimy o podanie ich ilości. Zamawiający nie wymaga dostarczenia aparatów telefonicznych. 4. Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ, punkt 3.2.2, podał parametr techniczne centralki telefonicznej PABX: (Obudowa w szafie przemysłowej 42 U 19"), który nie ma przełoŝenia na funkcjonalność usługową przedmiotu Zamówienie. Wymóg ten znacząco ogranicza liczbę producentów systemów PABX oraz Operatorów Telekomunikacyjnych co naszym zdaniem narusza zasady równej konkurencji. Prosimy o wykreślenie zapisu zawartego w załączniku nr 5 do SIWZ, punkt (Obudowa w szafie przemysłowej 42 U 19") na rzecz wskazania gabarytów obudowy systemu PABX. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 5. Zamawiający w projekcie umowy w 1 ust, 2 pkt 8 oraz w l ust. 3, posługuje się pojęciem regulamin świadczenia telekomunikacyjnych usług powszechnych" oraz powszechnych usług telekomunikacyjnych". Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym usługę powszechną świadczy przedsiębiorca telekomunikacyjny wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej (art. 82 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) W chwili obecnej przedsiębiorcą wyznaczonym do świadczenia usługi powszechnej jest TP S.A. W związku z tym, Zamawiający poprzez stawianie takiego wymogu w Istotny sposób ogranicza konkurencję jedynie do jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który spełnia ten wymóg (co jest niezgodne z Prawem zamówień publicznych) W związku z tym wnosimy o modyfikację tego zapisu poprzez jego usuniecie z zapisów umieszczonych w SIWZ oraz jego załącznikach. Zamawiający zmienia treść w 1 ust, 2 pkt 8 projektu umowy w następujący sposób: innych usług dodatkowych określonych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w l ust. 3: Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych realizowanych na podstawie niniejszej umowy uregulowany jest w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych wydanym na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz z późn. zm.). 6. Zamawiający w projekcie umowy w 9 ust. 4 wymaga, Ŝeby Wykonawca ponosił wobec Zamawiającego za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienaleŝytego wykonania czynności objętych niniejsza umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks Cywilny. Równocześnie w tym samym paragrafie w ust. 6 Zamawiający wskazuje, iŝ przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają moŝliwość dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody". Wykonawca rozumie konieczność zabezpieczenia Interesów Zamawiającego, ale ustalone na takim poziomie kary umowne dyskryminują Wykonawców. Taki

3 zapis Jest niedopuszczalny w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych. Potwierdzeniem tego Jest uzasadnienie wyroku Zespołu Arbitrów przy Prezesie UZP z dnia 13 sierpnia 2003 r. (sygn. Akt UZP/ZO/0-1221/03). Do naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych naleŝy zasada równego traktowana podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne oraz zasada prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Określone przez Zamawiającego warunki określone w SIWZ powinny mieć na celu jedynie ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia, w związku z czym nie mogą prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji Wykonawców. Faktem jest, Ŝe Zamawiający ma prawo stosować w SIWZ kryteria pozwalające dokonać mu wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak swoboda ta nie moŝe być niczym nie ograniczona. Strony układając przyszły stosunek prawny muszą pamiętać o jego celu i treści oraz o podstawowej zasadzie określonej w przepisie art. 5 k.c: współŝycia społecznego". W myśl art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do umów w zakresie zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. W związku z powyŝszym Wykonawca wnosi o modyfikację powyŝszych zapisów projektu umowy poprzez wyłączenie moŝliwości dochodzenia przez zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Zgodnie z art KC strony mają moŝliwość Ŝądania odszkodowania przewyŝszającego wysokość kary umownej, co nie jest sprzeczne z art. 5 KC. 7. Zamawiający w projekcie Umowy, w 11, przewiduje moŝliwość, iŝ kaŝda ze stron moŝe rozwiązać umowę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym zostało dokonane wypowiedzenie. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe umowa będzie miała charakter umowy zawartej na czas określony - zgodnie z 2 projektu umowy. Istotą i naturą (w rozumieniu art. 353 k.c.) zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na czas określony jest brak moŝliwości wcześniejszego jego zerwania w drodze wypowiedzenia którejkolwiek ze stron kontraktu. MoŜliwość przerywania okresu trwania zobowiązania jest bowiem właściwa dla umów zawieranych na czas nieokreślony i dla tego rodzaju umów przewidziana została instytucja wypowiedzenia umowy, natomiast umowy zawierane na czas określony zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które jeŝeli tylko są wykonywane naleŝycie, to powinny istnieć aŝ do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa. Przede wszystkim jednakŝe naleŝy zwrócić uwagę na sprzeczność omawianego postanowienia SIWZ z przepisami Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Przepis ten daje Zamawiającemu moŝliwość jednostronnego odstąpienia od umowy w razie gdy interes publiczny przemawia za zakończeniem danego stosunku prawnego. Przepis ten, wraz z wynikającą z art. 142 pzp zasadą, Ŝe umowy w sprawach zamówień publicznych powinny być zawierane na czas oznaczony. To tworzy ramy konstrukcyjne stosunku obligacyjnego zawiązanego w wyniku zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest trwałość, rozumiana w ten sposób, Ŝe ustawa nie

4 przewiduje moŝliwości dowolnego rozwiązywania tego stosunku przez Ŝadną ze stron. Jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę iŝ Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować cenę, wysokość opłat oraz inne parametry finansowe, a takŝe przewidzieć ryzyko związane z kontraktem (w tym ryzyko czy poniesione przez nich nakłady zostaną zrekompensowane przychodami uzyskanymi w określonym okresie obowiązywania umowy) jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. W praktyce, w wypadku kaŝdej umowy wiąŝącej się z nakładami, Wykonawca musi rozwaŝać, czy opłaty naliczone w okresie obowiązywania umowy pokryją poniesione nakłady oraz czy uzyskany w ten sposób przychód pozwoli na uzyskanie chociaŝby minimalnego zysku. PowyŜszy zapis jest teŝ całkowicie niezgodny z ustaloną juŝ linia orzecznictwa, które stoi na gruncie poglądu, iŝ zakazane jest redagowanie postanowień umowy o zamówienie publiczne, w taki sposób, Ŝe zakres czy wolumen zamówienia zaleŝy od zdarzeń przyszłych i niepewnych, a związanych z sytuacją Zamawiającego. Przejawem tego stanowiska jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 września 20O5 sygn. Akt V Ca 1110/04, zgodnie z którym: Wykonawcy przystępując do postępowania przetargowego, dokonują analizy kosztów, która wpływa następnie na wysokość ceny, a ta z kolei jest jednym z podstawowych kryteriów oceny ofert. W zaleŝności od wielkości zamówienia dostawca moŝe wprowadzić określone rabaty. Musi mleć zatem pewność, Ŝe zrealizuje w przyszłości (...) zamówienie w pewnym minimalnym zakresie". W związku z powyŝszym, Wykonawca zwraca się. o potwierdzenie; Ŝe powyŝszy zapis Umowy zostanie wykreślony. Zamawiający nie wyraŝa zgody. Czym innym jest instytucja odstąpienia od umowy, a czym innym wypowiedzenie. 8. Jednocześnie niniejszym Pismem wnosimy o przedłuŝenie terminu składania ofert do r. PrzedłuŜony termin składania ofert pozwoli Państwu dokonać odpowiedzi na zapytania, a wykonawcom sporządzić ofertę z naleŝyta starannością z uwzględnieniem odpowiedzi na powyŝsze zapytania. Zamawiający przesunął termin składania ofert na r. 9. Zamawiający wymaga utrzymania dotychczasowych zewnętrznych numerów telefonicznych do łącz ISDN 30B+D na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (zakres numerów: 022 XXX XX XX XXX XX XX) - Opis przedmiotu zamówienia punkt 1.2. Prosimy o podanie powyŝszej numeracji. Zamawiający dysponuje numerami od do Zamawiający wymaga dostarczenia centrali telefonicznej o parametrach: 704 porty wewnętrzne analogowe i 2 trakty cyfrowe ISDN 30B+D (DSS1) punkt Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający równocześnie w punkcie podaje jako parametry centrali Porty wewnętrzne:, cyfrowe ISDN 2B+D (S0). Prosimy o określenie w ile powyŝszych portów ma być wyposaŝona centrala lub wskazanie, Ŝe centrala ma mieć tylko moŝliwość obsługi powyŝszych portów.

5 11. Kto na dzień dzisiejszy świadczy usługi telekomunikacyjne dla Zamawiającego? Zamawiajacy ma zawarta umowę z Netią. 12. Prosimy o podanie konkretnego zakresu posiadanych DDI ze względu na inny koszt przeniesienia numeracji od dotychczasowego dostarczyciela usługi telekomunikacyjnej. Zamawiający dysponuje numerami od do Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający przewiduje dostawę fabrycznie nowej centrali telefonicznej, czy teŝ dopuszcza uŝytkowanie istniejącej i zainstalowanej obecnie centrali w siedzibie Zamawiającego? Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 18 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Dostawa centrali jest jednym z narzędzi przez które będzie realizowana usługa. Zamawiający wymaga dostarczenia centrali nowej lub uŝywanej spełniającej postawione wymogi. 14. Czy dopuszcza się realizację łącza w technologii radiowej w paśmie licencjonowanym oraz czy centrala której specyfikacje przedstawili Państwo w SIWZ, jest z góry określonym modelem który Państwu odpowiada czy teŝ moŝna uŝyć tu kaŝdej dowolnej która spełnia opisane wymagania? Zamawiający dopuszcza się realizację łącza w technologii radiowej. 15. W punkcie Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze: Porty zewnętrzne: analogowe, cyfrowe ISDN 30B+D (DSS1) W ile zewnętrznych portów analogowych ma być wyposaŝona oferowana centrala? 16. W punkcie Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze: Porty wewnętrzne: analogowe, cyfrowe ISDN 2B+D (SO) W ile wewnętrznych portów cyfrowych SO ma być wyposaŝona oferowana centrala? 17. W punkcie Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze: Aparaty telefoniczne w systemie impulsowym DP i tonowym DTMF. Czy aparaty telefoniczne są przedmiotem zamówienia, jeŝeli tak to ile sztuk? Zamawiający nie wymaga dostarczenia aparatów telefonicznych. 18. W punkcie Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze: Kolejkowanie połączeń przychodzących do stanowiska telefonistki Spełnienie

6 ww. funkcjonalności wymaga dostarczenia aparatu z funkcjami systemowymi. W związku z tym, czy centrala ma być wyposaŝona w cyfrowe porty systemowe Ups? JeŜeli tak to w ile sztuk? Czy Przedmiotem zamówienia są aparaty systemowe? JeŜeli tak to ile sztuk? Zamawiający nie wymaga dostarczenia aparatów telefonicznych. Zamawiający wymaga powyŝszej funkcjonalności, tj.: Kolejkowanie połączeń przychodzących do stanowiska telefonistki 19. W punkcie Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisze: Program zarządzający do administracji i utrzymania centrali telefonicznej na PC. Czy przedmiotem zamówienia jest sam program czy teŝ program z komputerem PC? Pprzedmiotem zamówienia jest program z komputerem PC i niezbędnym oprogramowaniem do obsługi wymaganego oprogramowania centrali. 20. W SIWZ Zamawiający nie precyzuje, czy centrala ma być nowa czy uŝywana. Pytamy w związku z tym czy dostarczona centrala wraz z urządzeniami zewnętrznymi ma być fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2009 roku? Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 18 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Dostawa centrali jest jednym z narzędzi przez które będzie realizowana usługa. Zamawiający wymaga dostarczenia centrali nowej lub uŝywanej spełniającej postawione wymogi. 21. Czy istnieje moŝliwość wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej szpitala (kable miedziane)?. Proszę równieŝ o dokładne informacje o miejscu zakończenia usługi tzn. miejsca w którym ma stanąć centrala telefoniczna, piętro, numer pokoju. Centrala jest usytuowana w Budynka A, poziom -1, w pomieszczeniach Apteki Szpitalnej. 22. W ile zewnętrznych portów analogowych ma być wyposaŝona oferowana centrala? 23. W ile wewnętrznych portów cyfrowych SD ma być wyposaŝona oferowana centrala? 24. Czy aparaty telefoniczne są przedmiotom zamówienia, jeŝeli tak to ile sztuk? Zamawiający nie wymaga dostarczenia aparatów telefonicznych.

7 25. W związku z tym, czy centrala ma być wyposaŝona w cyfrowe porty systemowe Ups. JeŜeli tak to w ile sztuk? 26. Czy Przedmiotem zamówienia są, aparaty systemowe leŝeli tak to ile sztuk? Zamawiający nie wymaga dostarczenia aparatów telefonicznych. 27. Czy przedmiotem zamówienia jest sam program czy teŝ program z komputerem PC? Pprzedmiotem zamówienia jest program z komputerem PC i niezbędnym oprogramowaniemdo obsługi wymaganego oprogramowania centrali. 28. W SIWZ Zamawiający nie precyzuje, czy centrala ma być nowa czy uŝywana. Pytamy w związku z tym czy dostarczona centrala wraz z urządzeniami zewnętrznymi ma być fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2009 roku? Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 18 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Dostawa centrali jest jednym z narzędzi przez które będzie realizowana usługa. Zamawiający wymaga dostarczenia centrali nowej lub uŝywanej spełniającej postawione wymogi. 29. Nigdzie nie ma słowa, Ŝe ma być to centrala nowa, czy oznacza to iŝ moŝe być uŝywana? Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 18 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Dostawa centrali jest jednym z narzędzi przez które będzie realizowana usługa. Zamawiający wymaga dostarczenia centrali nowej lub uŝywanej spełniającej postawione wymogi. 30. MoŜliwość rozbudowy o pocztę głosową stanowiącą integralny element centrali telefonicznej czy dopuszcza się uŝycie zewnętrznego systemu poczty głosowej zintegrowanego z systemem i mającego pełną funkcjonalność jak moduł poczty głosowej montowanej w centrali? Zamawiający dopuszcza uŝycie zewnętrznego systemu poczty głosowej zintegrowanego z systemem i mającego pełną funkcjonalność jak moduł poczty głosowej montowanej w centrali. 31. PoniŜszy zapis w wchodzi w konflikt z kolejnym zapisem: Pojemność: 704 portów analogowych z moŝliwością rozbudowy do 1000 bez konieczności dokładania kolejnych modułów, Obudowa w szafie przemysłowej 42U 19

8 32. O ile 704 porty zmieszczą się w szafie 42U o tyle rozbudowa o kolejne 300 portów wymaga dodatkowej szafy (np. jako nadstawka). Jak to interpretować? Czy moŝna uŝyć 2 szaf rakowych? Zamawiający dopuszcza uŝycie 2 szafy rakowe tylko w momencie rozbudowy. 33. MoŜliwość rozbudowy o moduł VoIP (obsługujący protokoły SIP i H.323) stanowiący integralny element centrali telefonicznej. Do telefonii IP potrzebne są aparaty IP, a wymaganiach jest mowa o aparatach analogowych (wspomniane jest to nie wprost, ale wynika z zamówienia na 704 porty analogowe). Oczywiście rozumiem, Ŝe takie są wymagania i chodzi o gotowość systemu, ale podanie w treści wymagań: stanowiący integralny element centrali telefonicznej oznacza iŝ nie moŝna zastosować zewnętrznych modułów do obsługi IP, zatem trzeba uŝyć bardzo drogich i nowoczesnych central, Ŝeby sprostać specyfikacji, a korzyści wynikające z uŝycia rozwiązań IP przy takim systemie są nie współmierne do kosztów z jakimi się wiąŝe postawienie systemu w gotowość według scharakteryzowanych wymagań. Te kilka szczegółów wiąŝą się z koniecznością uŝycia systemu nie za np. 100 tyś zł lecz za 500 tyś zł. Czy to ma sens jeśli tylko istnieje ewentualność uŝycia telefonii voip i to w perspektywie 18 miesięcy, przy załoŝeniu konieczności doinwestowania do systemu, aby mogło wystartować taki rozwiązanie? NiezaleŜnie od tego kto wygra przetarg, koszt dzierŝawy mógłby być wiele razy niŝszy. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SIWZ i wykreśla funkcjonalność: MoŜliwość rozbudowy o moduł VoIP. 34. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, punkt 3.3. wymaga od Wykonawcy wykonywania comiesięcznego przygotowywania taryfikacji wewnętrznej (raporty na DDI) na potrzeby Abonenta. Czy w ramach przetargu wykonawca moŝe dokonać przeszkolenia wskazanego przez zamawiającego pracownika/ów, tak, aby samodzielnie potrafili wykonywać rozliczenia bilingowe? Zamawiający nie wyraŝa zgody. 35. Prosimy o doprecyzowanie zapisów opisie przedmiotu zamówienia i podanie zakresu numeracji, który zmawiający zamierza zachować i podanie dotychczasowego Operatora. Podany zakres numeracyjny zawiera jedynie wskaźnik strefy numeracyjnej. Zamawiający dysponuje numerami od do Zamawiajacy ma obecnie zawartą umowę z Netią. Projekt umowy: 36. W 9 ust. 7 Zamawiający pisze: Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej naleŝności. Prosimy o wykreślenie tego zapisu i jednocześnie wyjaśniamy, Ŝe niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z naleŝnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale

9 takŝe uniemoŝliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto, stwarzając moŝliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez Ŝadnej kontroli czy to Wykonawcy czy sądu, moŝe ono być uznane za naduŝycie prawa skutkujące niewaŝność tegoŝ postanowienia na podstawie art k. c. wzw. z art. 139 ust. 1 p. z. p. Zamawiający nie wyraŝa zgody. 37. W 9 ust. 1 Zamawiający zaproponował kary umowne, których wysokość jest raŝąco wygórowana, dlatego proponujemy zmniejszenie kar umownych co najmniej o połowę. Wyjaśniamy, Ŝe wysoki poziom kar umownych zmusza Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego. Zamawiający nie wyraŝa zgody. 38. Prosimy o wykreślenie zapisu zawartego w 11 lub wskazanie przyczyn rozwiązania umowy. Zamawiający nie wyraŝa zgody. 39. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku przekroczenia kwoty o której mowa w 3 ust. 3 Wykonawca ma wyłączyć usługę? W powyŝszej sytuacji Zamawijacy nie bedzie mógł juŝ dalej realizować umowy. II Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Bródnowski zmienia treść złącznika nr 3 i 5 do SIWZ. w załączeniu. Z poważaniem: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych Jacek Kacperski

10 L.P. Rodzaj usługi/ dostawy Specyfikacja asortymentowo cenowa minuty Liczba Wg. jedno stki wyma ganej Cena jednostkowa netto za 1 min./ jednostka wymagana. (PLN) Załącznik nr 3 do SIWZ Wartość netto (PLN) poz. 3 x poz. 5 lub poz. 4 x poz. 5 Stawka podatku VAT Wartość podatku VAT Wartość brutto (poz. 6+poz. 8) Opłata za instalację dwóch łączy ISDN PRA (30B+D)- w kolumnie 5 naleŝy podać jednorazową opłatę za instalację dwóch łaczy. 1 2 Abonament miesięczny za dwa łącza ISDN PRA oraz za utrzymanie zakresu numerów: (w kolumnie 5 należy podać jedną kwotę jako cenę jednostkową za dwa abonamenty wraz z utrzymaniem zakresu numerów: i w kolumnie 6 pomnożyć przez 18 miesięcy). 3 Abonament miesięczny za utrzymanie PABX 4 Czynsz miesięczny za konserwację centrali określoną w załączniku nr 5 do SIWZ w punkcie (miesi ęcy) 18 (miesi ęcy) 18 (miesi ęcy) 5 Opłata za minutę połączenia lokalnego (naliczanie sekundowe bez opłat za inicjację połączenia) ,00

11 L.P. Rodzaj usługi/ dostawy minuty Liczba Wg. jedno stki wyma ganej Cena jednostkowa netto za 1 min./ jednostka wymagana. (PLN) Wartość netto (PLN) poz. 3 x poz. 5 lub poz. 4 x poz. 5 Stawka podatku VAT Wartość podatku VAT Wartość brutto (poz. 6+poz. 8) Opłata za minutę połączenia międzymiastowego (naliczanie sekundowe bez opłat za inicjację połączenia) 7 Opłata za minutę połączenia międzynarodowego do krajów UE (naliczanie sekundowe bez opłat za inicjację połączenia) stacjonarne. 8 Opłata za minutę połączenia do krajowych operatorów komórkowych (poza siecią PLAY, naliczanie sekundowe bez opłat za inicjację połączenia, połączenia z prezentacją numeru) 9 Opłata za minutę połączenia komórkowego do sieci PLAY (naliczanie sekundowe bez opłat za inicjację połączenia, połączenia z prezentacją numeru) , , ,00 750,00 C i = Zamawiający nie dopuszcza realizacji połączeń na telefony komórkowe bez prezentacji numerów..... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

12 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Postępowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 18 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SP ZOZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, a w szczególności: 1. świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci ISDN w sposób ciągły na dwóch traktach cyfrowych PRA 30B+D (abonament musi zawierać usługę CLIP - wyświetlanie numeru telefonu osoby dzwoniącej) 2. zapewnienie Zamawiającemu utrzymania dotychczasowych zewnętrznych numerów telefonicznych do łącz ISDN 30B+D na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (zakres numerów: ). 3. Opłata za instalację łącza PRA powinna zawierać koszty przeniesienia numerów. 4. świadczenie usług telekomunikacyjnych i utrzymania stałej łączności z publiczną siecią telekomunikacyjną (w tym realizacja połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, krajowych sieci komórkowych z prezentacją numeru, infolinii). 5. Rozliczanie opłat za połączenia w ramach usług telekomunikacyjnych odbywać się będzie w oparciu o naliczanie sekundowe bez opłat za inicjację lub zakończenie połączenia. 6. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w technologii radiowej. Świadczenie usługi obejmuje takŝe następujące elementy: a) Wydzierżawienie Zamawiającemu na okres 18 miesięcy centrali telefonicznej (zgodnie pkt. 3.2); b) Prowadzenie na potrzeby Zamawiającego w okresie 18 miesięcy prac konserwacyjnych dla dostarczonej centrali telefonicznej (zgodnie pkt. 3.3); c) Dostarczenie dwóch łącz ISDN PRA 30B+D do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego; d) Dostosowanie świadczonych usług do wymogów Zamawiającego; e) Zapewnienie gwarancji, serwisu na dostarczony sprzęt oraz usługę. 2. Obecny profil uŝytkownika Wojewódzki Szpital Bródnowski korzysta obecnie z dwóch traktów ISDN 30B+D, za pomocą których generuje następujące zużycie poszczególnych typów usług w skali miesiąca wynosi 1 : a) Połączenia lokalne minut b) Połączenia międzystrefowe minut c) Połączenia do międzynawowego krajów UE stacjonarne- 280 minut d) Połączenia do krajowych sieci komórkowych (poza siecią PLAY) minut 1 PoniŜsze wartości są średnimi wartościami miesięcznymi.

13 e) Połączenia do krajowej sieci komórkowej PLAY - 42 minuty 3. Warunki realizacji zamówienia 3.1 Plany taryfowe w taryfie głosowej Plan taryfowy dla telefonii stacjonarnej powinien być oparty na jednolitym abonamencie dla wszystkich łącz telekomunikacyjnych Zamawiającego, opłaty za połączenia zamieszczone w ofercie powinny być planami sekundowymi bez opłat za rozpoczęcie lub zakończenie połączenia. Główne składniki ceny łącza PRA, które muszą być umieszczone w ofercie: a) Cena za instalację łącza, b) Cena miesięcznego abonamentu, c) Cena minuty połączenia lokalnego d) Cena minuty połączenia międzystrefowego, e) Cena minuty połączenia międzystrefowego do krajów UE stacjonarne, f) Cena minuty połączenia do krajowych sieci komórkowych (poza siecią PLAY) g) Cena minuty połączenia do krajowej sieci komórkowej PLAY 3.2 Wymagania dotyczące centrali i jej podzespołów: 3.2.1Konfiguracja: 680 portów wewnętrznych analogowych 2 trakty cyfrowe ISDN 30B+D (DSS1) Parametry: 1. Obudowa w szafie przemysłowej 42U Interfejs RS232 do współpracy z systemem taryfikacji. 3. Porty zewnętrzne: dwa cyfrowe ISDN 30B+D (DSS1). 4. Pojemność: 680 portów analogowych z możliwością rozbudowy do Rejestracja i taryfikacja połączeń telefonicznych (wychodzących i przychodzących). 6. Bufor taryfikacyjny o pojemności min rekordów. 7. LCR automatyczny wybór najtańszej drogi połączenia. 8. Melodia dla połączeń oczekujących. 9. Wewnętrzny zintegrowany modem V.32 do zdalnego zarządzania i obsługi taryfikacji. 10. Możliwość współpracy aparatów telefoniczne w systemie impulsowym DP i tonowym DTMF. 11. DDI bezpośrednie numery wewnętrzne dostępne z sieci publicznej. 12. Realizacja funkcjonalności kolejkowania połączeń przychodzących do stanowiska telefonistki. 13. Połączenie oczekujące. 14. Odbieranie wywołań. 15. Zawieszanie połączenia. 16. Parkowanie połączenia. 17. Przekazywanie rozmów telefonicznych. 18. Łańcuchowe przekazywanie rozmów telefonicznych. 19. Interwencja (wejście na trzeciego).

14 20. Konferencje. 21. Grupy konferencyjne. 22. Układy sekretarsko dyrektorskie. 23. Wielostopniowe uprawnienia abonentów. 24. Zasilanie awaryjne (baterie akumulatorów) podtrzymujące pracę centrali telefonicznej przez min. 8 godzin. 25. Program zarządzający do administracji i utrzymania centrali telefonicznej na PC wraz z dostawa komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 26. Instalacja centrali telefonicznej w nieklimatyzowanym pomieszczeniu. 3.3 Zakres prac konserwacyjnych centrali telefonicznej: Kontrola kompatybilności central z centralą miejską wraz z analizą. Testowanie i diagnostyka centrali. Przeglądy techniczne i konserwacja. Korekta czasu systemowego. Kontrola stanu zasilania awaryjnego oraz zabezpieczeń nadnapieciowych. Aktualizacja konfiguracji użytkowej: Zmiana uprawnień abonenta, Zmiany czasów systemowych, Zmiana trybu pracy centrali-dzienny, nocny, Edytowanie nazw abonentów, Określanie dostępu do linii miejskich, Restrykcje wyjść na poszczególne kierunki np. połączenia do sieci komórkowych, 0-700, Dołączanie abonentów do grup, Dodawanie numerów skróconych. Instalowanie nowych wersji oprogramowania. Sporządzanie i aktualizacja kopii konfiguracji. Doradztwo techniczne i eksploatacyjne w czasie przeglądów oraz konsultacje telefoniczne w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji. Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej wszystkich portów centrali. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń taryfikujących, jeżeli zostały zainstalowane. Naprawa nieodpłatna i serwis uszkodzonych elementów centrali abonenckiej po stronie operatora. Przyjmowanie zgłoszeń pod specjalnie wskazanym numerem telefonu. Comiesięczne przygotowywanie taryfikacji wewnętrznej ( raporty na DDI) na potrzeby Abonenta.

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegaja się o udzielenie zamówienia publicznego Lublin ul. Staszica 16

Wykonawcy, którzy ubiegaja się o udzielenie zamówienia publicznego Lublin ul. Staszica 16 Ą Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie L. Dz.EO/TE 2730/7/2/13 Lublin 13.06. 2013r. * PROMUJ SZPITAL CY 20-081 Lublin ul. Staszica 16 REGON 431029234 NIP 712-24-29-274 * * ZDROWIE Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Załącznik 2 nr Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.21.2015 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13.10.2010r.

Poznań, dnia 13.10.2010r. Poznań, dnia 13.10.2010r. Zamawiający przekazuje treść pytań z dnia 12.10.2010 wraz z odpowiedziami: Szanowni Państwo! Działając zgodnie z treścią art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147.

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147. Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr 17 / 2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do siwz Wzór UMOWA NR SRPPd/G/./07

załącznik nr 3 do siwz Wzór UMOWA NR SRPPd/G/./07 załącznik nr 3 do siwz Wzór UMOWA NR SRPPd/G/./07 zawarta w dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (058) 5547123, fax. (058) 5521792 U M O W A NR KA /11/0509/UN WZÓR zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Poznań, dnia 10.12.2010 EZ/7852/2/ 2010 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 124/2010 Zakup, dostawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 23 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 23 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 23 lipca 2010 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 94 00 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:am@am.szczecin.pl Szczecin, dnia 29.01.2015r. Dot: pytań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł.

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł. Załącznik nr 3.2 Wzór umowy nr zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szubin.pl ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 21 listopada 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 21 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2484/12 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 21 listopada 2012 r. Luiza Łamejko po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 21 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Dostawc ton pelletu drzewnego

Umowa nr Dostawc ton pelletu drzewnego Nr sprawy: DR.271.09.20132.I Załącznik A do SIWZ ZP/09/13 Umowa nr zawarta w dniu. 2013 roku w Kaliskach pomiędzy: Gminą Kaliska, z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 2, 82-260 Kaliska (NIP: 592-20-52-829;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców ZP/PN/42/2011/WIN/2

Do Wykonawców ZP/PN/42/2011/WIN/2 Do Wykonawców Wrocław, 07.04.2011 r. ZP/PN/42/2011/WIN/2 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. Usługa transmisji na łączach światłowodowych w relacji od ul. Strzegomskiej 148 ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGON... NIP... KRS...

REGON... NIP... KRS... Umowa nr TTE-.../... - WZÓR zawarta w dniu. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze ul. Zyty 26

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług telekomunikacyjnych

U M O W A o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik Nr 3 do SIWZ Prez. BG. 252-05/08 U M O W A o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu roku w Tarnowie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Tarnowie, ul. Jarosława Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

na usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej 92/ZA/15

na usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej 92/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej 92/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 27.11.2015 r. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Zjednoczenia 110 NIP:929 011 25 21 65-120 Zielona Góra REGON:000160821 068 322 91 00, fax 068 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona

Bardziej szczegółowo

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.6151.50.2014 Warszawa, 2014-09-29 2014-13629 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA NR. W dniu... w Bolesławcu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52 (NIP: 612-000-38-08), zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Dariusza Jośko

Bardziej szczegółowo

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15

SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15 SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15 Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych, dzierżawa centrali telefonicznej i apratów telefonicznych w celu zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetargjsopsbielany.waw.pl do dnia r. do godz

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetargjsopsbielany.waw.pl do dnia r. do godz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, tel. 22 568 91 00, fax. 22 864 59 52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Gdańsk, dnia 08..2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58)

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1:

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1: Szczecin 2016.07.28 Akademia Sztuki w Szczecinie przy pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin poniżej udziela odpowiedzi na zapytania wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pt:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają: UMOWA NR W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:.. Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 4.12.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr NZU/362-../ZIM-telefonia/11 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta dnia.. we Wrocławiu

Umowa Nr NZU/362-../ZIM-telefonia/11 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta dnia.. we Wrocławiu Umowa Nr NZU/362-../ZIM-telefonia/11 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta dnia.. we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą: 53-135 Wrocław, ul. Januszowicka

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI /16

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI /16 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI-350-02/16 Dotyczy postępowania konkursowego na Wykonanie łącza światłowodowego oraz świadczenie usług ISDN 30B+D i usług dostępu do Internetu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FPU/NXZ/.../2008

Umowa nr FPU/NXZ/.../2008 Umowa nr FPU/NXZ//2008 zawarta w dniu 2008 r pomiędzy: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul Długa 49, NIP 896-00-05-839, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Bartosza Małysę Dyrektora,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

U m o w a Nr... NIP, REGON.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

U m o w a Nr... NIP, REGON.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... U m o w a Nr... W dniu...r. w Łodzi, pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez pełnomocników: 1.... 2.... Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo