TECHNOLOGIE INFORMATYCZNO-Ł CZNO CIOWO-TRANSPORTOWE SZANS PRZY PIESZENIA KONKURENCYJNO CI I INNOWACYJNO CI W POLSCE WIELKICH SZYBKO CI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE INFORMATYCZNO-Ł CZNO CIOWO-TRANSPORTOWE SZANS PRZY PIESZENIA KONKURENCYJNO CI I INNOWACYJNO CI W POLSCE WIELKICH SZYBKO CI"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNO-Ł CZNO CIOWO-TRANSPORTOWE SZANS PRZY PIESZENIA KONKURENCYJNO CI I INNOWACYJNO CI W POLSCE WIELKICH SZYBKO CI ZBIGNIEW KRUSZEWSKI 1,3, TADEUSZ LESZCZY SKI 1,2, ANDRZEJ STRASZAK 1,4, ANTONI ZABŁUDOWSKI 2 Szkoła Wy sza im. Pawła Włodkowica w Płocku Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Politechnika Warszawska SNT w Płocku Instytut Bada Systemowych PAN w Warszawie Streszczenie Referat przedstawia przyszłe przełomowe informatyczne i telekomunikacyjne technologie oraz technologie transportowe wysokich szybko ci w szczególno ci kolejowe w dost pne w drugiej i trzeciej dekadzie 21. wieku w Unii Europejskiej. W zwi zku z tym przed Polsk stoj najwy sze w historii wyzwania i mo liwo ci dla dzisiaj i najbli szej przyszło ci. Dzi ki cyfrowej i transportowej rewolucji w Unii Europejskiej Polska mo e przyspieszy rozwój kraju i swoich regionów oraz doł czy do poziomu innych krajów UE w oparciu o znaczne zwi kszenie twórczo ci, innowacyjno ci i przedsi biorczo ci wi kszo ci swoich regionów. Słowa kluczowe: ICT, szybkie koleje, konkurencyjno Polski, innowacyjno Polski, aerotropolis, Polska Nowe technologie w elektronice i telekomunikacji Przewiduje si, e w ci gu najbli szych dwóch, trzech lat zostanie wygenerowanych tyle informacji, ile od czasów prehistorycznych powstało do tej pory. Moc serwerów przetwarzaj cych dane ro nie znacz co, a ich wymiary fizyczne malej. Ogólno wiatowa sie teleinformatyczna ju niedługo powinna by gotowa do szybkiego przesyłania generowanych du ych ilo ci informacji przy jednoczesnym wdra aniu nowoczesnych rozwi za w zakresie zarz dzania energi i ochron rodowiska. Mo liwe to b dzie dzi ki powstaniu nowych oraz modyfikacji ju istniej cych technologii elektronicznych stanowi cych podstaw dla rozwoju systemów przetwarzania informacji. Nowoczesne technologie elektroniczne wi si z minimalizacja rozmiarów układów i urz dze elektronicznych. Pomimo bardzo zaawansowanych technologii wytwarzania układów elektronicznych nadal obowi zuje empiryczne prawo Moore a, które mówi, e co 18 miesi cy podwaja si upakowanie oraz zło ono układów elektronicznych. Wielka skala integracji układów wi - e si nie tylko z minimalizacj rozmiarów urz dze elektronicznych, ale posiada znacz cy wpływ na szybko ich działania Ograniczeniem w zakresie rozwoju układów elektronicznych s raczej problemy natury mechanicznej, bo w przypadku współczesnych cyfrowych układów scalonych mog one posiada nawet kilkaset wyprowadze co stanowi problem zwi zany z ich obudow. Z kolei, poniewa układy te pracuj z cz stotliwo ciami bliskimi mikrofalowych, wymagana jest odpowiednia konstrukcja płytki drukowanej, gdy ka da cie ka stanowi mo e ju falowód, a nie

2 90 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 klasyczny przewód. Wszystkie te czynniki maj kluczowe znaczenie w technologii produkcji obwodów drukowanych, na których montowane s układy wielkiej skali integracji. Przewiduje si, e w ci gu najbli szych kilku lat rozmiary płytek oraz szeroko ci cie ek powinny nadal male, osi gaj c poziom kilkunastu mikrometrów czyli rozmiar znany dotychczas w strukturach układów scalonych. Wiele firm prowadzi intensywne prace badawcze w zakresie technologii PCB, które obejmuje mi dzy innymi opracowanie nowych technik poł czeniowych np. poł czenia optyczne pomi dzy układami scalonymi na płytce drukowanej. Z przedstawionych wy ej zagadnie wynika, e rozwi zania innowacyjne w zakresie tworzenia układów scalonych oraz płytek drukowanych zmierzaj raczej w kierunku nanotechnologii i s niestety bardzo kapitałochłonne. Dlatego mog by one rozwijane w tych obszarach wiata, które tradycyjnie s przoduj cymi w tym zakresie. Miniaturyzacja urz dze elektronicznych kreuje rynki w zakresie zupełnie nowych aplikacji. Czasy współczesne charakteryzuj si przede wszystkim mobilno ci w zakresie transferu informacji oraz pełn dost pno ci kanałów transmisyjnych. St d te dynamicznie rozwija si rynek urz dze przeno nych poł czonych w sieci radiowe Sensors Networks (GPS, czujniki, mierniki itp.) co zmusza przemysł półprzewodnikowy do tworzenia zintegrowanych rozwi za, ł cz cych kilka specjalizowanych układów razem, które produkowane były tradycyjnie jako oddzielne układy. Nie jest to proces zupełnie prosty bo du ym, wyzwaniem jaki stoi dzi przed konstruktorami takich systemów jest integracja w układzie scalonym pasywnych i aktywnych elementów mocy, a najtrudniejszym okazuje si zintegrowanie w układzie scalonym baterii czy innych ródeł zasilania. Pomimo tego, e współczesne układy scalone wymagaj niewielkich poborów mocy, to problem zasilania jest niezwykle krytyczny. Nowe technologie stosowane przy wytwarzaniu cyfrowych i analogowych układów scalonych w poł czeniu z nowatorskimi systemami projektowania i monta u pozwalaj budowa wydajne systemy przetwarzania i przesyłania danych. Dla konstruktora sprz tu elektronicznego dost pna jest na rynku cała gama ró nych procesorów i komputerów, od specjalizowanych procesorów jednoukładowych, poprzez komputery klasy PC (w tym równie komputery przemysłowe PC Industrial PC) czy wreszcie du e systemy superkomputerowe. Te ostatnie mog by oczywi cie aplikowane jedynie w bardzo specjalistycznych zastosowaniach. Oprócz procesorowych systemów sterowania konstruktor sprz tu musi projektowa i wykorzystywa wiele ró nych specjalizowanych urz dze. Dla takich celów producenci sprz tu udost pniaj konstruktorom wiele specjalizowanych układów programowalnych FPGA, czy ASIC. Dzi ki temu inwencja twórcza konstruktorów nie musi by hamowana adnymi ograniczeniami sprz towymi. Jak ju wspomniano wyzwaniem naszych czasów jest wszechobecna mobilno. Osi ga si j poprzez wykorzystanie wydajnych rozwi za radiowych. Interfejsy radiowe oparte na modulacji OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) systematycznie zyskuj popularno. Ta wydajna i odporna na zakłócenia technika transmisji fal radiowych jest ju stosowana mi dzy innymi w sieciach bezprzewodowych Wi-Fi (802.11g, a), systemach dost powych WiMax (standard IEE802.16) czy systemach cyfrowej transmisji satelitarnej DVB. Technologie bezprzewodowej transmisji danych stworzone w warunkach pełnego wykorzystania mo liwo ci jakie zapewniaj procesory sygnałowe DSP, ale wyposa one w jedn anten zaczynaj by postrzegane jako systemy bez mo liwo ci ich dalszego rozwoju. Zastosowanie wielu anten (techniki MIMO Multiple-Input-Multiple-Output) mo e sta si kluczem do osi gni cia wy szych pr dko ci transmisji danych oraz wi kszej niezawodno ci samej transmisji. Analizuj c architektury istniej cych sieci transmisji danych łatwo dostrzec, e wydajne systemy radiowe lokuj si w ich warstwach dost powych eliminuj c zasadnicz przeszkod jak stanowi brak miedzianych linii dost powych.

3 Zbigniew Kruszewski, Tadeusz Leszczy ski, Andrzej Straszak, Antoni Zabłudowski Technologie informatyczno-ł czno ciowo-transportowe szans przy pieszenia konkurencyjno ci i innowacyjno ci w Polsce Wielkich Szybko ci 91 W zwi zku z konieczno ci przesyłania ogromnej liczby danych rozwijaj si dynamicznie ró ne metody kompresji danych, szczególnie jest to istotne w przypadku przekazu w czasie rzeczywistym danych multimedialnych. Szybka wymiana du ych ilo ci danych (np. ruchomych obrazów wizyjnych ) wymaga budowy sieci szerokopasmowych, gdy dzi ki takim sieciom zarówno miasta jak i wsie staj lepszymi miejscami do ycia, pracy i zabawy. Przy czym w przypadku sieci szerokopasmowych nie chodzi tylko o mo liwo ci wdro enia zaawansowanych rozwi za i aplikacji teleinformatycznych, lecz równie o mo liwo podł czenia si wszystkich mieszka ców do infrastruktury komunikacyjnej o wysokiej wydajno ci. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodz rozwijane obecnie w sposób niezwykle dynamiczny technologie dost pu i transferu informacji w sieci Internet. Ewolucja metod dost pu do Internetu odzwierciedla rosn cy popyt na urz dzenia zapewniaj ce szersze pasmo oraz wi ksz wydajno. Bardzo dynamicznie rozwijaj si technologie dost pu bezprzewodowego, technologie wykorzystuj ce istniej ce linie telefoniczne (xdsl) oraz sieci telewizji kablowych. Szerokopasmowy dost p do Internetu to nie tylko du a przepustowo ł cza klienta ale równie mo liwo zaoferowania nowych multimedialnych usług na szerok skal. Cho przeci tnego u ytkownika nie interesuje zwykle z jakich rozwi za korzysta w danej chwili i liczy si tylko dla niego efekt ko cowy, to obecnie istotna wydaje si mo liwo wyboru rodzaju sieci dost powej, której wykorzystanie byłoby optymalne. Idea integracji sieci komórkowych ze standardami bezprzewodowego przesyłania danych pojawiła si wraz z rozwojem i dost pno ci nowych usług. Popularno telefonii komórkowej drugiej generacji (2G) w dalszym ci gu ro nie i tylko do ko ca roku 2005 globalna liczba u ytkowników GSM przekroczyła 2 mld. Zauwa alne jest przy tym systematyczne rozszerzanie funkcjonalno ci telefonii drugiej generacji w kierunku usług 2,5 G (GPRS, HSCSD, EDGE) czy te standardu 3G (UMTS). Ch korzystania z zalet zarówno telefonii komórkowej, jak i bezprzewodowych sieci lokalnych doprowadziła do idei integracji u ywanych obecnie systemów ł czno ci w jednym urz dzeniu. W ci gu najbli szych kilku lat istot systemu ł czno ci stanie si konwergencja systemów sieci stałych oraz mobilnych, a ich cech wspóln b dzie protokół IP (wersja Ipv6). Rozwi zanie takie otwiera wiele nowych mo liwo ci z zakresu przesyłania danych i roamingu pomi dzy technologiami sieci telekomunikacyjnych. Całkowite uzale nienie nowych systemów od sieci IP jest jednocze nie wypełnieniem zało e telefonii czwartej generacji 4G. Integracja systemów GSM, UMTS, WLAN jest procesem nieuniknionym. Coraz wi cej firm przedstawia rozwi zania pozwalaj ce na wiadczenie usług triple play (TV, Video, VoIP) w sieciach IP. Produkowany ju sprz t oferuje multicastowe routowanie pakietów, umo liwiaj ce masow dystrybucj sygnałów wizyjnych i d wi kowych przez infrastruktur IP. Coraz cz ciej przedstawiane s rozwi zania telewizji interaktywnej IPTV, usługi takie s ju oferowane w wielu krajach (Włochy, Niemcy, Francja). Opracowywane w firmach wielousługowe sieci IP gwarantuj ewolucj istniej cych sieci do wspólnej infrastruktury IP, daj c jednocze nie operatorom mo liwo rozwoju nowych usług w przyszło ci. Najnowsze osi gni cia z dziedziny elektroniki i automatyki przeobra aj zwykły budynek lub mieszkanie w obiekt inteligentny co pozwala efektywnie nim zarz dza (zu ycie energii, bezpiecze stwo itp.). Technologia M2M (Machine - to - Machne, Machine - to - Mobile) jest bezprzewodow technologi opart na infrastrukturze sieci GSM umo liwiaj c zdalne zarz dzanie i monitorowanie urz dze, którymi mog by zarówno urz dzenia domowe, pojedyncze obiekty jak i całe procesy

4 92 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 produkcyjne. Technologia M2M obejmuje zarówno platform sprz tow jak i programow (aplikacje Java), umo liwiaj c realizacj zaawansowanego sterowania i monitorowania procesów. Mo liwo ci oferowane przez technologi M2M s praktycznie nieograniczone. Wykorzystuj c t technologi mo emy sterowa np. : - systemami alarmowymi zainstalowanymi w budynkach lub pojazdach, - systemami pomiarowymi (np. metrologicznymi), - automatami dystrybucyjnymi, - tablicami wietlnymi (ekrany uliczne), - przepompowniami cieków itp. Z kolei poł czenie technologii M2M z mo liwo ciami instalacji inteligentnych umo liwia zdalne sterowanie niemal ka dym urz dzeniem zainstalowanym w budynku lub mieszkaniu, co stwarza zupełnie nowe rozwi zania technologiczne i u ytkowe. Zupełnie innym zastosowaniem technologii M2M s systemy radiowej identyfikacji RFID. Efektem prowadzonych prac stan si zunifikowane rozwi zania drugiej generacji pozwalaj ce na identyfikacj w czasie rzeczywistym wszelkich obiektów w ramach całego ła cucha dostaw i sprzeda y. System RFID jest integraln cz ci kompleksowego rozwi zania opartego na mobilnej technologii wykorzystuj cej czytniki stacjonarne i przeno ne metki radiowe, czyli tzw. tagi. W zale no ci od zastosowanego taga system RFID umo liwia odczytywanie danych z odległo ci 3 8 m, a zapis mo e odbywa si z odległo ci 2-3 m. Czytniki s w stanie odczytywa informacj z pr dko ci 1000 tagów /sek. Mo emy wi c w ten sposób np. odczyta zawarto ci arówki opuszczaj cej magazyn bez potrzeby zatrzymywania pojazdu. Przy okazji bada nad systemami Systemy lokalizacyjne wykorzystuj ce technologi GPS i RFID s coraz cz ciej stosowane w biznesie logistycznym pozwalaj c np. ledzi losy poszczególnych partii towaru. Bezpiecze stwo wyrasta obecnie na jeden z podstawowych problemów w zarz dzaniu infrastruktur teleinformatyczn wyzwaniem jest liczba zagro e i ich narastaj ca intensywno. Przekłada si to w prostej linii na architektur, sposób działania i mo liwo ci integracji systemów maj cych chroni sieci i informacje w niej zgromadzone. Rozwijaj si wi c dynamicznie ró ne technologie np. systemy biometryczne identyfikacji osób oraz systemy kontroli dost pu do sieci. Prowadzone s badania umo liwiaj ce wykorzystanie próbek biometrycznych w kryptografii oraz do wzmocnienia e-podpisu. Specjali ci ds. bezpiecze stwa systemów elektronicznych przygl daj si równie coraz bardziej popularnej technologii RFID, udaje si budowa np. urz dzenia wykorzystuj ce fale radiowe do zakłócania ł czno ci pomi dzy tagami a czytnikiem. Za pomoc takiego urz dzenia mo na równie zmienia tre taga co pozwala np. fałszowa dane i dokonywa wszelkiego rodzaju nadu y Obecnie i w przyszło ci ilo informacji, które b dzie trzeba przetworzy i przesła w ró ne miejsca b dzie dalej rosła i spraw kluczow b dzie budowanie szybkich, niezawodnych, bezpiecznych i łatwych w obsłudze systemów przesyłania i przetwarzania danych, charakteryzuj cych si du przepustowo ci kanałów transmisyjnych. Rozwa aj c zagadnienia dotycz ce systemów przetwarzania i przesyłania danych nie sposób pomin tak e problematyki kompresji informacji. Pomimo tego, e współczesna technologia dysponuje praktycznie nieograniczonymi mo liwo ciami transferu informacji, to jednak przy tak znacznym zwi kszeniu jej wolumenu niezb dna staje si kompresja. Dlatego bardzo dynamicznie rozwijaj si równie ró ne metody kompresji danych, co jest szczególnie istotne w przypadku

5 Zbigniew Kruszewski, Tadeusz Leszczy ski, Andrzej Straszak, Antoni Zabłudowski Technologie informatyczno-ł czno ciowo-transportowe szans przy pieszenia konkurencyjno ci i innowacyjno ci w Polsce Wielkich Szybko ci 93 przekazu informacji w czasie rzeczywistym, np. informacji multimedialnych video czy obrazu telewizyjnego. Reasumuj c przedstawione powy ej rozwa ania, nale y dobitnie podkre li, e innowacyjno rozwi za dotycz cych przesyłania i przetwarzania informacji (ogólnie poj tej komunikacji komputerowej) wi e si z wdra aniem nowych technologii zarówno w zakresie budowy sprz tu, jak i oprogramowania. Gdyby próbowa okre li kierunki działa innowacyjnych rozwijanych lokalnie, np. w Regionie kujawsko- pomorskim, to mierz c siły na zamiary, nale y z góry wykluczy te, które s zwi zane z technologi rozwoju sprz tu, a zdecydowa si raczej na działania innowacyjne w zakresie tworzenia aplikacji programowych. Działania te dotyczy mog zarówno wypełnienia sieci Internet nowymi tre ciami ( np. nauczanie na odległo czy e-commerce), jak i budowa nowych rozwi za dla okre lonych celów (Leszczy ski, 2006). 2. Społecze stwo informacyjne w Europie, Polsce i Regionie Społecze stwo informacyjne jest traktowane jako nowy typ społecze stwa wykreowany w krajach, w których rozwój technologii telekomunikacyjnych oraz informatycznych osi gn ł wystarczaj co wysoki poziom i członkowie tego społecze stwa w pełni potrafi korzysta z dobrodziejstw jakie stwarzaj istniej ce systemy (sieci) teleinformatyczne. Budowa społecze stwa informacyjnego koncentrowa si powinna na stworzeniu odpowiedniej struktury technologicznej spełniaj cej dwa zasadnicze warunki: po pierwsze: na obszarze zamieszkałym przez społecze stwo informacyjne istnie musi wydajna sie telekomunikacyjna (teleinformatyczna) ł cz c globalne oraz lokalne zasoby informatyczne, do której dost p maj wszyscy obywatele zamieszkuj cy ten obszar; po drugie: w sieci dost pne musz by publiczne zasoby informacyjne umieszczone w sieciowych serwerach systemów informatycznych, z których korzysta mo e, bez wyj tku, ka dy z członków społecze stwa. W sytuacji zapó nienia infrastrukturalnego regionu, budowa społecze stwa informacyjnego, wymaga b dzie zarówno budowy sprawnej struktury sieciowej jak i wypełniania tej sieci tre ci (Leszczy ski, 2006, Zabłudowski, 2006). Kierunki rozwoju społecze stwa informacyjnego w Europie wyznaczyło kilka zasadniczych dokumentów z serii eeurope. Pierwszy z tych dokumentów uchwalony w marcu 2000 roku, eeurope An Information Society For All precyzował działania w sferze kreowania szczegółowej polityki nowego społecze stwa. Kolejny dokument, który pojawił si w czerwcu 2000 r., eeurope 2002 An Information Society For All szczegółowo omawiał aspekty techniczne dotycz ce sieci teleinformatycznych takie jak: bezpiecze stwo Internetu, dost pno dla obywateli poprzez tanie systemy dost powe, szybko Internetu oraz aspekty społeczne, w tym przede wszystkim problem inwestowania w ludzi i umiej tno ci. Obecne spojrzenie na strategi rozwoju społecze stwa informacyjnego precyzuje dokument eeurope 2005 An Information Society For All. An Action Plan opublikowany w czerwcu 2002 r. W dokumencie tym zaproponowano, eby kraje Unii Europejskiej posiadały do 2005 roku nowoczesne usługi publiczne online w trzech nast puj cych obszarach działania: e-government, e-learning oraz e-health. Podkre lono równie, e rozwój wyszczególnionych wy ej usług oraz usług całej sfery e-biznesu wymaga budowy sieci obejmuj cej swoim zasi giem wi ksz cz społecze stwa i posiadaj cej szerokopasmowy, bezpieczny dost p do Internetu. Powszechny dost pu szerokopasmowy do Internetu pobudzi rozwój oraz konkurencyjno regionów na poziomach regionalnym i lokalnym, gdy technologie ICT wspieraj przemiany w sys-

6 94 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 temie działania administracji publicznej, słu by zdrowia, edukacji i biznesu, dzi ki czemu instytucje te mog oferowa lepsze oraz bardziej efektywne usługi on-line. Działania w zakresie budowy społecze stwa informacyjnego w Polsce rozpocz ły si w lipcu 2000 roku, kiedy to Sejm Rzeczpospolitej Polski powzi ł Uchwał w Sprawie Budowania Społecze stwa Informacyjnego w Polsce. W listopadzie 2000 roku, Komitet Bada Naukowych wspólnie z ówczesnym Ministerstwem Ł czno ci zaprezentował dokument zatytułowany Cele i kierunki rozwoju społecze stwa informacyjnego w Polsce, traktowany obecnie jako strategiczny dokument w zakresie budowy społecze stwa informacyjnego w Polsce. W grudniu 2003 przyj ta została przez Rad Ministrów Narodowa Strategia Rozwoju Dost pu Szerokopasmowego do Internetu na lata , w której podkre lono znaczenie bezpiecznej infrastruktury dost pu szerokopasmowego do Internetu dla wszystkich obywateli i przedsi biorców, administracji publicznej, szkół i nauki oraz dla tworzenia konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. W Regionie Kujawsko-Pomorskim uchwalona została Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego uwzgl dniaj ca problematyk społecze stwa informacyjnego. W ramach tej Strategii wyznaczono zadanie budowy szerokopasmowej sieci dost pu do globalnego Internetu. Władze Regionu uznały, e zasadnicze inwestycje w struktur regionalnej sieci szerokopasmowej realizowane b d przy wykorzystaniu funduszy europejskich dost pnych w ramach Zintegrowanych Programów Operacyjnych Rozwoju Regionalnego (ZPORR) finansowane w latach 2004 do Programy ZPORR precyzowały, e inwestycje w rozwój społecze stwa informacyjnego oraz infrastruktury teleinformatycznej b d realizowane w ramach działania 1.5 (w priorytecie I). W ramach tych funduszy Region Kujawsko-Pomorski uzyskał dost p do rodków inwestycyjnych na rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, za głównym projektem realizowanym w ramach działania 1.5 ZPORR jest Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Dla realizacji tak zło onego projektu, jakim jest budowa szerokopasmowej sieci IP, Samorz d Wojewódzki powołał specjalny podmiot prawny Kujawsko-Pomorsk Sie Informacyjn (K- PSI) sp. z o.o., którego głównym celem działalno ci jest budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej. Mamy zatem tutaj do czynienia z dualno ci nazwy Kujawsko-Pomorska Sie Informacyjna, gdy zarówno projekt jak i podmiot, b d cy beneficjentem tego projektu nosz t sam nazw. 3. Kujawsko-Pomorska Sie Informacyjna (K-PSI) Kluczowe kryteria oraz zasady wdra ania funduszy strukturalnych wspieraj cych rozwój ICT, szczególnie w zakresie rozwoju infrastruktury, okre laj szczegółowe przepisy Unii Europejskiej. Kryteria te szczegółowo definiuj takie elementy jak: neutralno technologiczna proponowanych rozwi za, otwarty dost p dla wszystkich u ytkowników, zarówno rezydentnych jak i instytucjonalnych, niezakłócanie konkurencji rynku, poprzez nadmierne zani anie taryf, ramy strategiczne wyznaczaj ce obszary działania. Odpowiedzialno za budow opracowanej, w ramach strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, szerokopasmowej sieci teleinformatycznej powierzono Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej (K-PSI) sp. z o.o., która powstała w wyniku inicjatywy oraz wspólnych działa trzech podmiotów: Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

7 Zbigniew Kruszewski, Tadeusz Leszczy ski, Andrzej Straszak, Antoni Zabłudowski Technologie informatyczno-ł czno ciowo-transportowe szans przy pieszenia konkurencyjno ci i innowacyjno ci w Polsce Wielkich Szybko ci 95 w Toruniu oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (dawniej ATR). Celem, jaki zało yciele okre lili dla spółki było zbudowanie nowoczesnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej obejmuj cej swym zasi giem cały region kujawsko-pomorski, stwarzaj c warunki dla rozwoju województwa oraz wzrostu jego atrakcyjno ci inwestycyjnej i konkurencyjno ci. 4. Projekt budowy szerokopasmowej sieci K-PSI Zało enia dotycz ce budowy sieci przewidywały, e sie posiada b dzie punkty dystrybucyjne w ka dym powiecie, do których doł czone b d z kolei punkty dost powe instalowane w gminach (Zabłudowski, 2006). Tym samym zapewni ona: mieszka com Regionu, mo liwo korzystania z szerokopasmowych usług teleinformatycznych, dost p do multimedialnych zasobów informacyjnych i usług wiadczonych elektronicznie; jednostkom samorz du terytorialnego, efektywn wymian danych pomi dzy jednostkami (urz dy administracji pa stwowej, placówki o wiatowe, szpitale, biblioteki); podmiotom gospodarczym Regionu, sprawn komunikuj z urz dami. Zało enia dotycz ce budowanej infrastruktury sieci teleinformatycznej, w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Sie Informacyjna, precyzuj, e z logicznego punktu widzenia sie b dzie mie struktur dwupoziomow z warstwami logicznymi odpowiedzialnymi za ró ne funkcje sieciowe (Zabłudowski, 2006). Warstwami budowanej sieci s : warstwa szkieletowa składaj ca si z fizycznej struktury wiatłowodowej, wiatłowodowych systemów transmisyjnych oraz w złów dystrybucyjnych instalowanych we wszystkich miastach powiatowych Regionu. W zły dystrybucyjne instalowane w miastach powiatowych przesyłaj informacje pomi dzy sob wykorzystuj c optyczne systemy transmisyjne; warstwa dost powa ł cz ca w zły dystrybucyjne z w złami dost powymi instalowanymi w gminach. W zły dost powe, umieszczone w siedzibach gmin, szkołach, instytucjach u ytku publicznego, pełni b d równie rol w złów brzegowych, gdy trzeba b dzie rozszerzy zasi g sieci dost powej. Obsługa ruchu wymienianego z globaln sieci Internetow odbywa si b dzie poprzez dwa punkty styku z globaln sieci Internet (Internet Exchange Point), które zapewni odpowiedni funkcjonalno, wydajno oraz redundancj. Punkty styku sieci K-PSI z sieci Internet zlokalizowane s w Toruniu i w Bydgoszczy. Zgodnie z zało eniami projektowymi, warstw szkieletow K-PSI stanowi sie wiatłowodowa ł cz ca w zły zlokalizowane we wszystkich miastach powiatowych Regionu. Medium wiatłowodowe (włókna wiatłowodowe) warstwy szkieletowej utworzono na zasadzie pozyskania pary ciemnych włókien od Operatorów telekomunikacyjnych dysponuj cych infrastruktur wiatłowodow. Włókna wiatłowodowe pozyskano od dwóch Operatorów Netii oraz Energi, na zasadzie nieodwołalnego prawa u ytkowania (IRU - Indefeasible Right to Use), za topologia fizyczna sieci tworzy struktur dwu pier cieniow. Z usługowego punktu widzenia sie teleinformatyczna pracuje z wykorzystaniem protokołu IP MPLS. Dotyczy to zarówno warstwy szkieletowej jak i warstwy dost powej. Routery IP MPLS instalowane w w złach dystrybucyjnych warstwy szkieletowej (w miastach powiatowych) pełni funkcje agreguj ce ruch z w złów warstwy dost powej. Rozwi zanie zapewnia jednorodn, niezale n sie o parametrach umo liwiaj cych spełnienie bie cych oraz przyszłych wymaga u yt-

8 96 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 kowników. Urz dzenia sieciowe (routery) zainstalowane w sieci zapewniaj jej skalowalno (bez potrzeby wymiany sprz tu) w perspektywie co najmniej 8 lat, przy wzro cie ruchu o 15% rocznie, gdy sumaryczna wydajno zainstalowanych urz dze sieciowych przekracza 640 Gbps. Dla sterowania, utrzymywania oraz zarz dzania usługami, zainstalowano w sieci dwa dubluj ce si Centra Zarz dzania jedno w Toruniu, a drugie w Bydgoszczy. Wydajny transport informacji w warstwie szkieletowej zrealizowano na bazie optycznego systemu transmisyjnego, który korzysta z technologii zwielokrotnienia długo ci optycznych fal wietlnych systemu DWDM, za pakiety IP przesyłane pomi dzy routerami IP s przenoszone z wykorzystaniem transportu na urz dzeniach 1 GbE oraz 10 GbE. Ka de z urz dze Gigabit Ethernet korzysta z własnego wydzielonego kanału optycznego (długo ci fali wietlnej lambdy) systemu DWDM. Routery IP MPLS, które s umieszczone za urz dzeniami transportowymi DWDM oraz zbieraj ruch z warstwy dost powej, a tak e przesyłaj tranzytowy ruch pakietów IP w sieci. Sie dost powa zasadniczo została zbudowana z wykorzystaniem technologii radiowej jednak tam, gdzie pozwol na to warunki, mo liwe b dzie wykorzystanie dost pu na kablach wiatłowodowych (na zasadzie sieci PON) lub na kablach miedzianych (w tym przypadku nale y uzyska dost p do infrastruktury miedzianej). W przypadku sieci PON dla podł czenia lokacji gminy, czy powiatu, wykorzystane b d ł cza optyczne, na których zainstalowane zostan urz dzenia Fast Ethernet z interfejsami optycznymi o przepływno ci 100 Mb/s. Dla celów realizacji dost pu z wykorzystaniem technologii radiowej, zarówno w gminach jak i w miastach, przewiduje si wykorzystanie systemów radiowych działaj cych zgodnie z technologi standardu IEEE a. Koncepcja budowy warstwy dost powej zakłada, e w zeł dystrybucyjny w powiecie b dzie poł czony z w złem dost powym w gminie, systemem radiowym standardu IEEE a na zasadzie ł cza typu punkt-punkt. Zalet technologii standardu IEEE a s jej parametry, czyli zasi g, który dla ł cza typu punkt-punkt przy widoczno ci anten (LoS) wynosi nawet powy ej 20 km oraz przepustowo, która przy odległo ci do 5-ciu kilometrów mo e wynosi nawet powy ej 25 Mb/s. Parametry takie potwierdzaj zarówno testy, jak i wyniki planowania radiowego. Nawet przy braku widoczno ci anten (NLoS) zasi g tego systemu radiowego wynosi od 3 do 5 km. Takie funkcjonalno ci zainstalowanego systemu radiowego oznaczaj, e istnieje rzeczywista mo liwo doł czenia, do w złów dystrybucyjnych sieci szkieletowej, zarówno dowolnych w złów dost powych w mie cie powiatowym (nawet bez widoczno- ci anten), jak i wszystkich w złów dost powych w gminach (przy widoczno ci anten). Poł czenie od stacji abonenckiej do konkretnych u ytkowników zarówno w powiecie, jak i w gminie s równie realizowane dwojako. Je eli urz dzenia u ytkowników s rozmieszczone w niedalekiej odległo ci (do około m) od terminala abonenckiego, wówczas s one ł czone po sieci Ethernet wykorzystuj c interfejs 10/100 Base T. Je eli jednak urz dzenia u ytkowników znajduj si w odległo ci wi kszej od 300 m wówczas s one ł czone z wykorzystaniem równie technologii radiowej, z tym, e technologii standardu IEEE b lub g. W odró nieniu od poł czenia pomi dzy punktem dystrybucyjnym a punktem dost powym, doł czenie u ytkowników ko cowych realizowane b dzie na zasadzie poł czenia typu punkt-wielopunkt. W niedalekiej przyszło ci K-PSI zamierza równie zainstalowa pilotowy system radiowy typu Mesh. Całkowita realizacja projektu budowy regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach finansowania na lata , składała si z dwóch etapów

9 Zbigniew Kruszewski, Tadeusz Leszczy ski, Andrzej Straszak, Antoni Zabłudowski Technologie informatyczno-ł czno ciowo-transportowe szans przy pieszenia konkurencyjno ci i innowacyjno ci w Polsce Wielkich Szybko ci 97 inwestycyjnych, z których ka dy, zgodnie z wymogami funduszy publicznych, wymagał przeprowadzenia procedury przetargu publicznego: 1. etap 1: pozyskanie włókien wiatłowodowych jako medium dla budowy sieci transmisyjnej warstwy szkieletowej sieci; 2. etap 2: budowa oraz integracja warstwy szkieletowej, warstwy dost powej, Centrów Zarz dzania i Utrzymania Sieci, punktów styku z globalnym Internetem (Internet Exchange Point) oraz Centrów Przetwarzania Danych. Drugi etap inwestycyjny był prowadzony w formule Zaprojektuj i Wykonaj. Stan obecny realizacji projektu budowy sieci jest nast puj cy: K-PSI pozyskało na zasadzie IRU, na okres 20 lat, około 1000 km włókien wiatłowodowych. Sumaryczny koszt inwestycyjny pozyskania tych włókien wyniósł około 16 mln złotych + VAT. W fazie ko cowej jest drugi etap budowy sieci. Wykonawc tego etapu jest konsorcjum dwóch firm: firmy Solidex z Krakowa oraz firmy Ericsson. Przetarg na realizacj drugiego etapu w formule Zaprojektuj i Wykonaj, składał si z nast puj cych cz ci: 1. projektu oraz budowy optycznej sieci transportowej; 2. projektu oraz budowy warstwy usługowej IP MPLS wykorzystuj cej optyczn sie transportow jako warstw fizyczn ; 3. projektu oraz budowy sieci telefonii IP dla komunikacji głosowej administratorów w złów sieci IP MPLS; 4. projektu oraz budowy radiowej warstwy dost powej wraz z urz dzeniami sieciowymi instalowanymi u u ytkowników; 5. projektu oraz budowy dwóch Centrów Zarz dzania urz dzeniami wszystkich warstw sieci oraz usługami oferowanymi przez Sie ; 6. projektu oraz budowy dwóch punktów styku zapewniaj cych dost p do ogólno wiatowej (globalnej) sieci Internet; 7. projektu oraz budowy odcinka wiatłowodowego ł cz cego miasta: Chełmno i wiecie wraz z zamkni ciem pier cieni wiatłowodowych. Sumaryczny koszt tej cz ci projektu wyniósł nieco ponad 43 mln złotych + VAT. Zako czenie procesu budowy sieci przewiduje si na koniec trzeciego kwartału 2007 roku. Na obecnym etapie realizowana jest najbardziej pracochłonna cz projektu, czyli radiowa warstwa dost powa (Zabłudowski, 2006). 5. Nowe Bardzo Szybkie Poci gi w Unii Europejskiej W najbli szych latach przewiduje si dalsze umasowienie bardzo szybkich poci gów pasa erskich w Unii Europejskiej (15) co obecnie oznacza szybko 300 km/h. Bardzo szybkie linie kolejowe poł cz innowacyjne regiony wiedzy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch, tworz c innowacyjn supersie regionów B+R opartych na wiedzy o wielkich perspektywach w globalnej gospodarce rynkowej. Tak e poci gami podmiejskimi i regionalnymi coraz cz ciej podró uje si w dobrze amortyzowanym, klimatyzowanym wagonie zdarza si, e s to linie wchodz ce w skład rozrastaj cej si sieci superszybkich poł cze. Rynek sprz tu i urz dze kolejowych według naj wie szych bada wart na wiecie 103 miliardy euro rocznie ma si w ci gu dziesi ciu najbli szych lat rozwija w tempie 2 % na rok.

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI WST P Koncepcja klastrów, czyli relacji o

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI Streszczenie Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, sytuacja ekonomiczna w Polsce i na wiecie,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. O Priorytetowa: Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM

KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM GERARD KILJAN Instytut Bada Systemowych PAN Streszczenie Ostatnie katastrofy naturalne po raz kolejny ujawniły istotne wady funkcjonuj

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI

SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI Streszczenie W artykule przedstawiono skrótowo systemy monitoringu pojazdów w oparciu o współczesne techniki informatyczno telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

Cloud computing czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach

Cloud computing czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 183 194 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.14 Cloud computing czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach Nades

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA

PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, ANETA MUZOLF Streszczenie Dynamiczne zmiany zachodz ce

Bardziej szczegółowo

Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl

Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl Sieci mobilne i bezprzewodowe Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl Literatura D. P. Agrawal, Q.-A. Zeng, Introduction to Wireless and Mobile Systems, 2e, Thomson, 2006 W. Stallings, Wireless

Bardziej szczegółowo