Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci"

Transkrypt

1 Dynatel Zaawansowany System Modu³owy Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci

2 ZAAWANSOWANY SYSTEM MODU OWY 3M DYNATEL MAMY TESTER DLA KA DEJ TECHNOLOGII Nowy system Dynatel posiada wszystkie w³aœciwoœci poprzednich modeli Dynatela 965, plus dodatkowo: wiêkszy, jaœniejszy wyœwietlacz zgodny z zaawansowan¹ technologi¹ polepszenia jasnoœci wyœwietlaczy 3M Vikuiti ; przyjazny dla operatora interfejs oparty na ikonach oraz wytrzyma³e, wymienialne w terenie modu³y. Modu³y zewnêtrzne mog¹ byæ wspó³u ytkowane przez ró nych operatorów, umo liwiaj¹ pomiar parametrów transmisji dla ró nych technologii OSP. Platforma dostêpna jest z opcjonalnym modu³em ADSL2+, a w przysz³oœci bêdzie równie wyposa ona w takie modu³y jak: VDSL2, test œwiat³owodowy FTTx, VoIP i inne technologie, które dopiero nadejd¹. Z wyj¹tkiem testu modemu ISDM Zaawansowany System Modu³owy 3M Dynatel 2

3 W AŒCIWOŒCI I KORZYŒCI Komunikacja Elastyczna architektura Graficzny interfejs u ytkownika Funkcja pomocy Wyœwietlacz Adapter zasilania samochodowego System operacyjny Windows/CE Klawiatura ó³ta i zielona dioda LED Software Jasny du y wyœwietlacz Budowa modu³owa ó³ta obudowa Dynatela Mo liwoœæ wspó³pracy z komputerem w celu aktualizacji oprogramowania i zgrywania danych Zgodnoœæ z ró nymi protoko³ami transmisji danych, takimi jak ADSL2+ Wyniki pomiarów wyœwietlane w sposób przyjazny dla u ytkownika, struktura ikon Wewnêtrzna funkcja pomocy i przewodnik zapewniaj¹ potrzebne informacje podczas obs³ugi Czarno-bia³y wyœwietlacz LCD o du ej rozdzielczoœci i kontraœcie Mo liwoœæ pod³¹czenia do standardowego samochodowego gniazdka zasilaj¹cego Zapewnia otwart¹ architekturê otoczenia programowego Szybki dostêp za pomoc¹ dwunastu niebieskich przycisków funkcyjnych, redukuj¹cych iloœæ poziomów menu. Nawigacja kursorami i wprowadzanie danych alfanumerycznych. Sygnalizacja stanu baterii i statusu komunikacyjnego System inteligentnego reflektometru i autotestu pomagaj¹cy operatorowi w interpretacji wyników pomiarowych Dziêki zastosowanej technologii wzmacniania jaskrawoœci 3M Vikuiti wyœwietlacz wyraÿnie widoczny nawet w silnym œwietle s³onecznym - 80% wiêcej ni dla 965DSP Aby powiêkszyæ mo liwoœci pomiarowe, wystarczy nowy modu³ (nie ma potrzeby zamieniania zestawu pomiarowego) Wytrzyma³oœæ, pewnoœæ KOMPLETNA PLATFORMA TESTOWA DLA WSZYSTKICH TECHNOLOGII TELEKOMUNIKACYJNYCH OSP Ten sterowany przez mikrokomputer elastyczny zestaw pomiarowy zawiera wszystkie w³aœciwoœci pomiarowe dla obwodów triple play - potrójnej gry (przekaz dÿwiêku, obrazu i danych). Przynale noœæ do grupy Dynateli 965 powoduje, e równie model AMS jest ³atwy w u yciu i nauka jego obs³uga nie wymaga przeprowadzania d³ugiego szkolenia. Dziêki szybkiej diagnozie polegaj¹cej na podaniu rodzaju i lokalizacji uszkodzenia, problemy klientów mog¹ byæ szybko rozwi¹zywane. AUTOTESTY Funkcja inteligentnego autotestu zosta³a oparta na przesz³o 100 letnim doœwiadczeniu grupy projektuj¹cej przyrz¹dy serii Dynatel. Umo liwia ona automatyczny test aktywnej i nieaktywnej linii daj¹c w rezultacie weryfikacj¹ dobrego lub z³ego wyniku pomiaru. Mo liwoœci autotestu obejmuj¹ równie inteligentn¹ analizê systemow¹ wyników testu z podaniem porady, jak naprawiæ lub jak zlokalizowaæ uszkodzenie. Funkcja autotestu platformy wspomaga równie wspó³pracê z urz¹dzeniem koñcowym FED II, daj¹c du y wybór konfigurowanych przez u ytkownika testów. 3

4 MODU Y ZEWNÊTRZNE Modu³y Zawansowanego Systemu Modu³owego 3M Dynatel zawieraj¹ precyzyjny cyfrowy modem transmisyjny umo liwiaj¹cy przeprowadzanie odpowiednich testów i dodatkow¹ ich zalet¹ jest mo liwoœæ wymiany w terenie. Modu³y te umo liwiaj¹ osobie przeprowadzaj¹cej pomiary testowanie obwodów o ró nych standardach transmisyjnych. Nie ma ju koniecznoœci kupowania oddzielnej platformy testowej dla ka dego zestawu modu³ów. Obecnie dostêpny jest modu³ ADSL2+. W przysz³oœci dostêpne bêd¹ nastêpuj¹ce protoko³y: VDSL2, test œwiat³owodowy FTTx i VoIP. SOLIDNY, ODPORNY NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE DESIGN Dynatel zamkniêty zosta³ w lekkiej, ergonomicznej obudowie zapewniaj¹cej porêcznoœæ i prostotê obs³ugi tego urz¹dzenia pomiarowego. Dodatkow¹ jego zalet¹ jest odpornoœæ na warunki pogodowe i ma³a waga 2.2 kg. Urz¹dzenie mo e pracowaæ na biurku, na ziemi, w powietrzu i miejscach znajduj¹cych siê pod ziemi¹. Marka produktów serii Dynatel i wyró niaj¹ca siê ó³ta obudowa Dynatela s¹ dla Ciebie gwarantem wytrzyma³oœci i solidnoœci urz¹dzenia. AKCESORIA NAZWA PRODUKTU Przewody pomiarowe Europejskie przewody pomiarowe Przewody zwieraj¹ce Zasilacz AC/DC OPIS 5 przewodów pomiarowych o d³ugoœci 1.5 m zakoñczonych z jednej strony poz³acanymi wtykami bananowymi o œrednicy 2 mm, a z drugiej strony chromowanymi krokodylkami (czarny/czerwony, niebieski/ ó³ty, zielony) 5 przewodów pomiarowych o d³ugoœci 1.5 m zakoñczonych z jednej strony poz³acanymi wtykami bananowymi o œrednicy 2 mm, a z drugiej strony poz³acanymi wtykami bananowymi o œrednicy 4 mm (czarny/czerwony, niebieski/ ó³ty, zielony) O d³ugoœci 0.5 m, zakoñczone krokodylkami Wejœcie V AC (50/60 Hz), wyjœcie 12 V DC (1 A) SPECYFIKACJA ŒRODOWISKOWA Temperatura pracy Temperatura magazynowania Odpornoœæ na deszcz, wodê i wilgotnoœæ powietrza -18 do 60 C -40 do 75 C Spe³nia lub przekracza normy IP65 i IP67 SPECYFIKACJA FIZYCZNA (w³¹cznie z modu³em ADSL2+) WYMIARY (cm) WAGA (W CZNIE Z AKUMULATORAMI) 29 x 14.5 x kg 4

5 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA FUNKCJA POMIAROWA ZAKRES ROZDZIELCZOŒÆ DOK ADNOŒÆ Napiêcie zmienne 0 do 99.9 V 0.1 V 1% ± 0.5 V 100 do 300 V 1 V 3% Napiêcie sta³e Rezystancja przyrz¹du 100k W lub 1MW 0 do 99.9 V 100 do 250 V 0.1 V 1% ± 0.5 V 1 V 3% Pr¹d 0 do 59.9 ma 0.1 ma 1% ± 0.3 ma 60 do 110 ma 0.1 ma 2% Rezystancja wejœciowa 430 W Rezystancja 0 do 9999 W 1 W 1% ± 5 W z napiêciem centrali 0 do 9999 W 1 W 1% ± 50 W 10 kw do 99.9 kw 0.1 kw 1% 100 kw do 999 kw 1 kw 3% 1 MW do 9.9 MW 10 kw 3% 10 MW do 99 MW 0.1 MW 5% 100 MW do 990 MW 1 MW 10% Lokalizacja przerwy (bez szumów) 0 do 1000 m 1 m 1 % ± 1 m 1 km do 3 km 1 m 3% 3 km do 15 km 10 m 5% 15 km do 30 km 100 m 10% Lokalizacja uszkodzeñ rezystancyjnych Zakres uszkodzenia 0 do 20 MW - - Rezystancja do uszkodzenia 0 do W 0.01 W 0.1 % RDK ± 0.01 W (bez szumów) 100 do W 0.1 W 0.2 % RDK ± 0.01 W 1 do 3 kw 1.0 W 1.0 % RDK ± 0.01 W Lokalizacja sekcji przemoczonych Rezystancja pêtli 0 do 7 kw - - Równowaga rezystancyjna 0 do 3.5 kw - 5 % Pomiar rezystancji pêtli 0 do 99.9 W 0.01 W 100 do W 0.1 W 1000 do 7000 W 1 W 0.1 % ± 0.01 W 0.2 % ± 0.01 W 1.0 % ± 0.01 W Asymetria rezystancyjna 0 do W 0.01 W 1% rezystancji pêtli ± 0.01 W Sygna³y wyjœciowe - generator Sygna³ identyfikacyjny ID 200 do 1000 Hz, zadany poziom wyj. 8 V szczyt-szczyt +1 Hz Sygna³ akustyczny (Zout=600 W) 200 do 9999 Hz, -20 do +1 dbm 1 Hz, 0.1 db 1% Hz, 0.2 db 10 kh do khz, -20 do 1 dbm 1 Hz, 0.1 db 2% Hz, 1 db Równowa niki dzwonka 0.0 do do 2000 nf 10 nf Cewki pupinizacyjne ± 1 Rezystancja uziemienia 5 do 500 W 1 W 1% ± 1 W Konwersja rezystancji na odleg³oœæ W km 0.1 m - 5

6 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA FUNKCJA POMIAROWA ZAKRES ROZDZIELCZOŒÆ DOK ADNOŒÆ TDR - funkcja reflektometru Zakresy 30 m, 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1.5 km, 3 km, 6 km, 10 km 1 m 0.3% zakresu Szerokoœæ impulsu 5 ns, 34 ns, 135 ns 600 ns, 1660 ns Wspó³czynnik prêdkoœci 0.50 do 0.99 (150 do 299 m/ms) - - Tryby pracy Pojedyncza linia, dwie linie, ró nicowy, przes³uch, wywo³anie przebiegu z pamiêci, lokalizacja uszkodzeñ chwilowych, ró nicowy z wywo³aniem przebiegu z pamiêci Pomiar t³umiennoœci (i czêstotliwoœci) dla Z=600 W -40 do +10 dbm, 200 do 3000 Hz 0.1 db, 1 Hz ±0.5 db, 2 Hz -40 do +10 dbm, 3000 do 9995 Hz 0.1 db, 10 Hz ±0.5 db, 10 Hz -40 do +10 dbm, 10 khz do 19.9 khz 1 db, 10 Hz ±1 db, 20 Hz Szum metaliczny, Z=600 W 0 do 50 dbrnc (-90 do -40 dbm0p) 1 db ±2 db C i psofometryczny Szum do ziemi dla Z=600 W T³umiennoœæ niesymetrii 40 do 100 dbrnc (-50 do 10 dbm0p) 0 do 85 db Wybieranie DTMF, impulsowe Standard Standard Identyfikacja dzwoni¹cego (tylko USA i Kanada) Data, czas, numer, nazwa - Poziom noœnej -4 do -32 dbm 1 dbm ±2 dbm Specyfikacja szerokopasmowa (bez analizatora widma SA) T³umienie szerokopasmowe -50 do +2 dbm, 20 khz do 1.2 MHz 0.1 db, 100 Hz ±2 db, 1% Hz Z=100, 135 W Generator, Z=100, 135 W 0 dbm, 20 khz do 2.2 MHz 1 khz ±1 db Specyfikacja szerokopasmowa (z analizatorem widma SA) T³umienie szerokopasmowe -85 do +5 dbm, 20 khz do 2.2 MHz Z=100, 135 W Szerokopasmowy szum metaliczny Z=100, 135 W Filtry: E, F, G i G2 Filtr E - 10 do 90 dbm Filtr F - 20 do 90 dbm Filtr G - 30 do 90 dbm Szerokopasmowa analiza widma Z=100, 135 W 10 khz do 2.2 MHz 0.5% zakresu 1% Dynamika -90 dbm do +10 dbm 1 db Szerokopasmowy sygna³ wyj. Z=100, 135 W Zliczanie zak³óceñ impulsowych Filtry: E, F, G i G2 1 db ±2 db 1 db ±2 db 0.1 db, 100 Hz ±1 db, 1% Hz 1 db ±2 db 1 db ±2 db 1 db ±2 db 0 dbm, 20 khz do 2.2 MHz 1 khz ±1 db ±0.1% czêstotliwoœci ±0.5 khz Czas zliczania 1-60 minut 1 minuta ±5% Próg Dolny: 30 dbrnc i E 1 db ±1 db (typowo) 40 dbrnf 50 dbrng Górny: 100 dbrn Dla zak³óceñ wzglêdem ziemi wszystkie progi o 30 db wy sze Pojemnoœæ zliczania

7 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA FUNKCJA POMIAROWA Filtry: C i psofometryczny E F G G2 ZAKRES 300 Hz Hz 1 khz do 50 khz 4.9 khz do 245 khz 20 khz do 1.1 MHz - punkty 3 db 20 khz do 2.2 MHz SPECYFIKACJA OGÓLNA Odpornoœæ na upadek Odpornoœæ na wibracje Odpornoœæ chemiczna, na kurz i na wodê Emisje Wytrzymuje upadek z 1 m na beton (w miêkkim pokrowcu z 1.5 m) ASTM D4169 poziom I, metoda 5276 Zgodnie z: Mil 810F, metoda Zgodnie z: IP65, IEC 529(1989) dla deszczu i kurzu Test zanurzeniowy IP67 dla g³êbokoœci 0.15 m Zgodnie z: FCC czêœæ 15, klasa A: urz¹dzenia cyfrowe (dla USA) i EN55022 (promieniowanie zak³ócaj¹ce) Wyprodukowano zgodnie z norm¹ ISO9001/2000 dla zak³adów produkcyjnych i TL9000 Wyprodukowano zgodnie ze standardem produkcyjnym ANSI/IPC A610-C Jêzyk Jednostki Zasilanie Wyœwietlacz Zapamiêtywanie wyników Angielski, hiszpañski i francuski kanadyjski Stopy lub metry, Fahrenheity lub stopnie Celsiusa, dbrnc lub dbm0p, m/us lub Vp Pakiet akumulatorków lub baterie alkaiczne 9 godzin typowego u ytkowania 104 x 79 mm, rozdzielczoœæ 320 x 240 pikseli, dobra widzialnoœæ na silnym s³oñcu zapewniona przez technologiê 3M Vikuiti Maksymalnie 100 pomiarów wszystkich typów W AŒCIWOŒCI NAZWA MODELU BASIC TDR TDR+SA BASIC+ADSL2+ TDR+ADSL2+ SA+ADSL2+ W AŒCIWOŒCI Podstawowy VOM i POTS Reflektometr - TDR Szerokopasmowy krótko-zakresowy pomiar t³umienia i generator Szerokopasmowa analiza widma, t³umienie i generator Modem ADSL2+ 7

8 W AŒCIWOŒCI BASIC Pod³¹czenia RS232 USB klient 1.1, aktyw. synchr. Gniazdo zasilania akumulatorów Gniazda przewodów pomiarowych Pomiary podstawowe Napiêcie Pr¹d Rezystancja Test up³ywnoœci Uszkodzenia pojemnoœciowe Uszkodzenia rezystancyjne Rezystancja specjalna Dla wszystkich modu³ów Komunikacja z komputerem za pomoc¹ kabla znajduj¹cego siê w wyposa eniu Zawiera wymagany kabel USB W³aœciwoœci wspólne dla wszystkich wersji Wykrywanie i pomiar napiêcia centrali, zewnêtrznego napiêcia sta³ego i zmiennego, w³¹cznie z napiêciem dzwonienia Pomiar pr¹du sta³ego pêtli na rezystancji 430 W Pomiar rezystancji y³ i rezystancji izolacji a do 1 GW Przy³o enie wysokiego napiêcia umo liwia pomiar uszkodzeñ spowodowanych korozj¹ Lokalizacja uszkodzeñ pojemnoœciowych do 30 km Pomiar odleg³oœci do uszkodzenia Pomiar rezystancji pêtli i asymetrii rezystancyjnej pomiêdzy y³ami w parze Lokalizacja sekcji przemoczonych Dzwonki Rezystancja uziemienia Ton identyfikacji ID Szybki test Lokalizacja uszkodzeñ rezystancyjnych, gdy uszkodzenie znajduje siê na obydwu y³ach w parze i brak oddzielnej dobrej pary Pomiar i wyœwietlenie pojemnoœci powi¹zanej z jednym lub kilkoma dzwonkami, wyliczenie iloœci dzwonków Pomiar rezystancji uziemienia Sygna³ du ej mocy do œledzenia i identyfikacji Jednoczesny, ci¹g³y pomiar napiêcia, rezystancji i d³ugoœci Pomiary dla pasma akustycznego Zliczanie cewek pupinizacyjnych T³umienie Szum T³umiennoœæ niesymetrii Charakterystyka czêstotliwoœciowa Szum, t³umienie, generator sygna³u m.cz., t³umiennoœæ niesymetrii, zliczanie cewek pupinizacyjnych i pomiary z FED Detekcja cewek pupinizacyjnych i pomiar odleg³oœci do pierwszej cewki Pomiar t³umienia dla pasma akustycznego Pomiar szumu metalicznego i szumu do ziemi w dbrnc lub dbm0p Zapewnia aktywny pomiar niesymetrii linii Impedancja nie zakoñczonej linii w funkcji czêstotliwoœci Generator Autotest Wybieranie Mikrofon i g³oœnik Identyfikacja dzwoni¹cego Sygna³ testowy do identyfikacji y³ i pomiarów transmisyjnych. 10 sygna³ów o zadanej czêstotliwoœci, wybieranych przez u ytkownika. Sygna³ akustyczny do 20 khz, tony ID do 1000 Hz. Wspó³praca z urz¹dzeniem koñcowym FED II S³uchawka podniesiona, wybieranie numeru, monitorowanie linii G³oœnik o mocy 1 W przydatny w du ym cha³asie Wyœwietlanie numeru, nazwy, daty i czasu 8

9 W AŒCIWOŒCI Pomiary szerokopasmowe krótko-zakresowe Mierzona impedancja Generator sygna³u W AŒCIWOŒCI OPCJONALNE Reflektometr TDR Pojedyncza linia Dwie linie Tryb ró nicowy Przes³uch Przebieg z pamiêci Ró nica z przebiegiem z pamiêci Lokalizacja uszkodzeñ chwilowych Pomiary szerokopasmowe Szerokie pasmo Mierzona impedancja T³umienie szerokopasmowe Generator sygna³u Filtr E, F, G, G2 Pomiar t³umienia szerokopasmowego w ograniczonym zakresie, generator sygna³u szerokopasmowego. W³aœciwoœci dla modelu BASIC i TDR. Tylko 135 W 20 khz do 1.2 MHz, 0 dbm Odpowiednio wyposa ony reflektometr TDR z mo liwoœci¹ wyboru przez u ytkownika szerokoœci impulsu, odleg³oœci, wzmocnienia, filtru i wspó³czynnika prêdkoœci Vp. Funkcja reflektometru dostêpna jest dla modeli TDR i SA Graficzna reprezentacja zdarzeñ w parze. Inteligentna analiza wyników. Zapewnia aktywne porównanie dwóch linii Wyœwietla ró nicê pomiêdzy dwoma obwodami Uwidacznia przes³uch z jednej pary do drugiej Umo liwia porównanie aktywnego przebiegu z przebiegiem zapamiêtanym Ró nica miêdzy przebiegiem zapamiêtanym a przebiegiem mierzonym Wyœwietla maksymaln¹ i minimaln¹ chwilow¹ wartoœæ przebiegu równoczeœnie z przebiegiem mierzonym Pomiary t³umienia, szumów, generator sygna³u, analizator widma dla szerokiego pasma. Te w³aœciwoœci dostêpne s¹ dla modelu SA. Ci¹g³y pomiar szumów i t³umienia wtr¹ceniowego dla sygna³u sinusoidalnego 100 lub 135 W Pomiar t³umienia a do 2.2 MHz dla kwalifikacji wstêpnej xdsl 20 khz do 2.2 MHz na poziomie 0dBm Wa ony pomiar szumów i zak³óceñ impulsowych INFORMACJE DLA ZAMAWIAJ CEGO NAZWA PRODUKTU NUMER MAGAZYNOWY -TDR/SA/ADSL2+/AC/DC/BON TDR/SA/ADSL2+/AC/DC/NN STANDARDOWE WYPOSA ENIE ZESTAWU BASIC Basic OPIS Przyrz¹d, pokrowiec ochronny, przewody pomiarowe (niebieski, ó³ty, zielony, czerwony i czarny), przewód zwieraj¹cy, pakiet akumulatorków NiMH (zainstalowany w przyrz¹dzie), zasobnik na baterie alkaiczne, wzorzec do pomiaru œrednicy y³, modu³ do przeprowadzania testu sprawdzaj¹cego, zasilacz 110/220V napiêcia zmiennego, certyfikat kalibracji, instrukcja obs³ugi, karta gwarancyjna, szybka karta referencyjna, kabel USB i kabel sieciowy Ethernet (dla opcji ADSL2). 9

10 3M, Dynatel i Vikuiti s¹ znakami handlowymi firmy 3M UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu i informacji zawartych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia 3M Poland Sp. z o.o. Dzia³ Telekomunikacji al. Katowicka 117, Kajetany Nadarzyn tel , fax Biuro Regionalne w Katowicach ul. Sowiñskiego Katowice tel , fax Biuro Regionalne w Gdañsku ul. Spichrzowa Gdañsk tel , fax

Analizator Dynatel 965 DSP/SA Nowa wersja 6.00x z analizatorem widma

Analizator Dynatel 965 DSP/SA Nowa wersja 6.00x z analizatorem widma Analizator Dynatel 965 DSP/SA Nowa wersja 6.00x z analizatorem widma Analizator Dynatel 965 DSP/SA jest urządzeniem przystosowanym do potrzeb służb zajmujących się instalacją i utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dynatel 965 DSP/SA Analizator pętli abonenckich

Dynatel 965 DSP/SA Analizator pętli abonenckich Dynatel 965 DSP/SA Analizator pętli abonenckich Analizator pętli abonenckich Dynatel 965DSP/SA jest urządzeniem, posiadającym pełen zestaw funkcji przeznaczonych do kompleksowego testowania linii POTS

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Dynatel 2273M, 2273M-iD Lokalizatory tras kabli, rur, uszkodzeń, znaczników EMS/EMS-iD

Dynatel 2273M, 2273M-iD Lokalizatory tras kabli, rur, uszkodzeń, znaczników EMS/EMS-iD Dynatel 2273M, 2273M-iD Lokalizatory tras kabli, rur, uszkodzeń, znaczników EMS/EMS-iD Dodatkowe funkcje lokalizatora Dynatel 2273M-iD. Lokalizacja i pomiar głębokości wszystkich istniejących znaczników

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury z wbudowan¹ drukark¹

Rejestrator temperatury z wbudowan¹ drukark¹ DR-100 TERMOGRAF Rejestrator temperatury z wbudowan¹ drukark¹ 1 czujnik temperatury 1 wejœcie sygnalizacyjne alarm temperatury obudowa hermetyczna zasilanie 12...24V lub 230V T1=23.3 C T2=15.6 C 10:46

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi

ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi - 2 - 1. Wstęp W odróżnieniu od innych aparatów monterskich, mikrotelefon DR-700 wyposażony jest w omomierz wyskalowany w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Tester MT3000e należy do nowej generacji szerokopasmowych testerów telekomunikacyjnych. Jest on idealnie przystosowany do odbiorów i badań sygnałami analogowymi

Bardziej szczegółowo

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne Kuranty elektroniczne UNI-BELL Dzwony i kuranty elektroniczne UNI-BELL DK-2 Uni-Bell Wersja eksportowa PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE Sterownik UniBell jest to nowoczesny mikroprocesorowy zegar czasu rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KARTA PRODUKTU 000, 000, 000 Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KOMUNIKACJA konwersji zapewnia doskona³¹ ochronê pod³¹czonym - Sieciowa Karta

Bardziej szczegółowo

Nowe mierniki rezystancji izolacji

Nowe mierniki rezystancji izolacji 58 Wysokonapięciowe mierniki rezystancji izolacji Megger MIT Tomasz Koczorowicz Brytyjska firma Megger wprowadzi a do sprzedaøy nowπ serií wysokonapiíciowych miernikûw rezystancji izolacji o nazwie handlowej

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

3M TM Dział Telekomunikacji Analizatory Dynatel. Dynatel TM 950 ADSL2 PLUS. tester pętli abonenckich

3M TM Dział Telekomunikacji Analizatory Dynatel. Dynatel TM 950 ADSL2 PLUS. tester pętli abonenckich 3M TM Dział Telekomunikacji Analizatory Dynatel 950 ADSL2 PLUS Dynatel TM tester pętli abonenckich Każdego dnia operatorzy telekomunikacyjni pracują nad polepszeniem oferty dla swoich klientów i dostarczeniem

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie Przyk³adowe zastosowania d³ugoterminowe przechowywanie próbek i materia³u biologicznego do badañ przechowywanie ³atwo rozk³adalnych wzorców (np. w postaci sta³ej) testy mrozoodpornoœci materia³ów budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Analizator uszkodzeń kabli teletechnicznych

Analizator uszkodzeń kabli teletechnicznych modele: HT1000/2-AX HT1000/2-CX HT1000/2-VX Analizator uszkodzeń kabli teletechnicznych Rozbudowany zestaw pomiarów kwalifikacyjnych, sprawdzających jakość i możliwości techniczne istniejącego połączenia

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

MESO - H MESO - HX MESO - L

MESO - H MESO - HX MESO - L INSTRUKCJA OS UGI The Transmitter Company PRZETWORNIK TEMPERATURY Z PROTOKO EM HART MESO - H MESO - HX MESO - L PRZEDSIÊIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych: KARTA KATALOGOWA Nazwa: Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-505 Typ: EG-MPI-505 Cyfrowy wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów: impedancji pętli

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE 1) VM-3240VA VM-3240VA jest to wielofunkcyjny wzmacniacz przeznaczony do montażu w szafie rackowej (3-u). Wzmacniacz zawiera w sobie moduły wejść muzyki tła, wyjścia głośnikowe na sześć niezależnych stref.

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

przeciwprzepiêciowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce OCHRONA PRZECIWPRZEPIÊCIOWA PRODUKT POLSKI bezpieczeñstwo w zasiêgu rêki Katalog NOWOŒCI 0/06 Spis treœci: Tabela porównawcza acar AXON 4 ADSL Protector

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen Mierniki > Mierniki Cęgowe > Model : - Producent : - Cechy szczególne i funkcje specjalne Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych Pomiar metodą cęgową Maksymalna średnica przewodu 4 mm DATA HOLD - zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

H-207 TELESTO. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP Sp. z o.o.

H-207 TELESTO. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP Sp. z o.o. H-07 TELEO IP65 oœwietlenia awaryjnego 1845/013 Zastosowanie Zadaniem oprawy H-07 TELEO, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ œwietlówki kompaktowe jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych. Dziêki wysokiej szczelnoœci,

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I - zmodyfikowana

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I - zmodyfikowana Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I - zmodyfikowana 1. Oscyloskopy cyfrowe kompaktowe 2-kanałowe - 3 szt. - ilość kanałów : 2 - pasmo : 100MHz - prędkość próbkowania :

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa przewodowych sieci komputerowych Ethernet Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE Czas nagrzewania Podwójny okres czasu liczony od ostatniego włączenia. 20 minut maksimum Standardowe Interfejsy RS232 Opcjonalne Interfejsy USB (Universal

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania Źródła zasilania

Źródła zasilania Źródła zasilania Akumulatorki Ni-Cd... 328 Akumulatorki Ni-MH... 328-329 Baterie alkaliczne... 329-330 Akumulatorki do telefonów stacjonarnych... 330 Baterie zwykłe cynkowe... 331 Baterie litowe... 331-332 Baterie alkaliczne

Bardziej szczegółowo

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o.

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o. POFILIGHT IP20 Oprawa oœwietlenia awaryjnego 1231/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy Profilight, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ diody LED, jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa Oprawa oœwietlenia awaryjnego PIMOS LED IP65 1240/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy PIMOS LED jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych. Jest opraw¹ kierunkow¹. Oprawa znajduje zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR PRACY BATERII RPB-2

REJESTRATOR PRACY BATERII RPB-2 REJESTRATOR PRACY BATERII RPB-2 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE APARATURA PRZEZNACZENIE Mikroprocesorowy rejestrator pracy baterii RPB-2 s³u y do pomiarów parametrów elektrycznych baterii akumulatorów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Miernik parametrów instalacji Eurotest MI2086

Miernik parametrów instalacji Eurotest MI2086 Miernik parametrów instalacji Eurotest 61557 MI2086 Producent: Metrel Najlepsze urządzenie do całościowych pomiarów w instalacjach elektrycznych umożlwiające testowanie, pomiary, rejestrację i analizę.

Bardziej szczegółowo

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD Lokalizator Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Opis techniczny Dynatel 2573E-iD zestaw oraz panel sterowania z trybem wizualizacji trasy kabla Odbiornik Częstotliwości pracy odbiornika od 50hZ do 133kHz Częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS / Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS Protokó³ komunikacyjny Hart Certyfikat ATEX Wspó³praca z si³ownikami pneumatycznymi jednostronnego i dwustronnego dzia³ania o ruchu liniowym i obrotowym t³oczyska

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oscyloskopu w doœwiadczeniach szkolnych

Wykorzystanie oscyloskopu w doœwiadczeniach szkolnych PMEF IF UMK instr. 47 Wykorzystanie oscyloskopu w doœwiadczeniach szkolnych Cel ogólny: Zapoznanie siê z zasad¹ dzia³ania oscyloskopu i zdobycie umiejêtnoœci zastosowania oscyloskopu jako przyrz¹du pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym Flo Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA Wraz z seri¹ odbiorników FLO dostêpn¹ w wersji wewnêtrznej i uniwersalnej lub modularnej o mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo