Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci"

Transkrypt

1 Dynatel Zaawansowany System Modu³owy Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci

2 ZAAWANSOWANY SYSTEM MODU OWY 3M DYNATEL MAMY TESTER DLA KA DEJ TECHNOLOGII Nowy system Dynatel posiada wszystkie w³aœciwoœci poprzednich modeli Dynatela 965, plus dodatkowo: wiêkszy, jaœniejszy wyœwietlacz zgodny z zaawansowan¹ technologi¹ polepszenia jasnoœci wyœwietlaczy 3M Vikuiti ; przyjazny dla operatora interfejs oparty na ikonach oraz wytrzyma³e, wymienialne w terenie modu³y. Modu³y zewnêtrzne mog¹ byæ wspó³u ytkowane przez ró nych operatorów, umo liwiaj¹ pomiar parametrów transmisji dla ró nych technologii OSP. Platforma dostêpna jest z opcjonalnym modu³em ADSL2+, a w przysz³oœci bêdzie równie wyposa ona w takie modu³y jak: VDSL2, test œwiat³owodowy FTTx, VoIP i inne technologie, które dopiero nadejd¹. Z wyj¹tkiem testu modemu ISDM Zaawansowany System Modu³owy 3M Dynatel 2

3 W AŒCIWOŒCI I KORZYŒCI Komunikacja Elastyczna architektura Graficzny interfejs u ytkownika Funkcja pomocy Wyœwietlacz Adapter zasilania samochodowego System operacyjny Windows/CE Klawiatura ó³ta i zielona dioda LED Software Jasny du y wyœwietlacz Budowa modu³owa ó³ta obudowa Dynatela Mo liwoœæ wspó³pracy z komputerem w celu aktualizacji oprogramowania i zgrywania danych Zgodnoœæ z ró nymi protoko³ami transmisji danych, takimi jak ADSL2+ Wyniki pomiarów wyœwietlane w sposób przyjazny dla u ytkownika, struktura ikon Wewnêtrzna funkcja pomocy i przewodnik zapewniaj¹ potrzebne informacje podczas obs³ugi Czarno-bia³y wyœwietlacz LCD o du ej rozdzielczoœci i kontraœcie Mo liwoœæ pod³¹czenia do standardowego samochodowego gniazdka zasilaj¹cego Zapewnia otwart¹ architekturê otoczenia programowego Szybki dostêp za pomoc¹ dwunastu niebieskich przycisków funkcyjnych, redukuj¹cych iloœæ poziomów menu. Nawigacja kursorami i wprowadzanie danych alfanumerycznych. Sygnalizacja stanu baterii i statusu komunikacyjnego System inteligentnego reflektometru i autotestu pomagaj¹cy operatorowi w interpretacji wyników pomiarowych Dziêki zastosowanej technologii wzmacniania jaskrawoœci 3M Vikuiti wyœwietlacz wyraÿnie widoczny nawet w silnym œwietle s³onecznym - 80% wiêcej ni dla 965DSP Aby powiêkszyæ mo liwoœci pomiarowe, wystarczy nowy modu³ (nie ma potrzeby zamieniania zestawu pomiarowego) Wytrzyma³oœæ, pewnoœæ KOMPLETNA PLATFORMA TESTOWA DLA WSZYSTKICH TECHNOLOGII TELEKOMUNIKACYJNYCH OSP Ten sterowany przez mikrokomputer elastyczny zestaw pomiarowy zawiera wszystkie w³aœciwoœci pomiarowe dla obwodów triple play - potrójnej gry (przekaz dÿwiêku, obrazu i danych). Przynale noœæ do grupy Dynateli 965 powoduje, e równie model AMS jest ³atwy w u yciu i nauka jego obs³uga nie wymaga przeprowadzania d³ugiego szkolenia. Dziêki szybkiej diagnozie polegaj¹cej na podaniu rodzaju i lokalizacji uszkodzenia, problemy klientów mog¹ byæ szybko rozwi¹zywane. AUTOTESTY Funkcja inteligentnego autotestu zosta³a oparta na przesz³o 100 letnim doœwiadczeniu grupy projektuj¹cej przyrz¹dy serii Dynatel. Umo liwia ona automatyczny test aktywnej i nieaktywnej linii daj¹c w rezultacie weryfikacj¹ dobrego lub z³ego wyniku pomiaru. Mo liwoœci autotestu obejmuj¹ równie inteligentn¹ analizê systemow¹ wyników testu z podaniem porady, jak naprawiæ lub jak zlokalizowaæ uszkodzenie. Funkcja autotestu platformy wspomaga równie wspó³pracê z urz¹dzeniem koñcowym FED II, daj¹c du y wybór konfigurowanych przez u ytkownika testów. 3

4 MODU Y ZEWNÊTRZNE Modu³y Zawansowanego Systemu Modu³owego 3M Dynatel zawieraj¹ precyzyjny cyfrowy modem transmisyjny umo liwiaj¹cy przeprowadzanie odpowiednich testów i dodatkow¹ ich zalet¹ jest mo liwoœæ wymiany w terenie. Modu³y te umo liwiaj¹ osobie przeprowadzaj¹cej pomiary testowanie obwodów o ró nych standardach transmisyjnych. Nie ma ju koniecznoœci kupowania oddzielnej platformy testowej dla ka dego zestawu modu³ów. Obecnie dostêpny jest modu³ ADSL2+. W przysz³oœci dostêpne bêd¹ nastêpuj¹ce protoko³y: VDSL2, test œwiat³owodowy FTTx i VoIP. SOLIDNY, ODPORNY NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE DESIGN Dynatel zamkniêty zosta³ w lekkiej, ergonomicznej obudowie zapewniaj¹cej porêcznoœæ i prostotê obs³ugi tego urz¹dzenia pomiarowego. Dodatkow¹ jego zalet¹ jest odpornoœæ na warunki pogodowe i ma³a waga 2.2 kg. Urz¹dzenie mo e pracowaæ na biurku, na ziemi, w powietrzu i miejscach znajduj¹cych siê pod ziemi¹. Marka produktów serii Dynatel i wyró niaj¹ca siê ó³ta obudowa Dynatela s¹ dla Ciebie gwarantem wytrzyma³oœci i solidnoœci urz¹dzenia. AKCESORIA NAZWA PRODUKTU Przewody pomiarowe Europejskie przewody pomiarowe Przewody zwieraj¹ce Zasilacz AC/DC OPIS 5 przewodów pomiarowych o d³ugoœci 1.5 m zakoñczonych z jednej strony poz³acanymi wtykami bananowymi o œrednicy 2 mm, a z drugiej strony chromowanymi krokodylkami (czarny/czerwony, niebieski/ ó³ty, zielony) 5 przewodów pomiarowych o d³ugoœci 1.5 m zakoñczonych z jednej strony poz³acanymi wtykami bananowymi o œrednicy 2 mm, a z drugiej strony poz³acanymi wtykami bananowymi o œrednicy 4 mm (czarny/czerwony, niebieski/ ó³ty, zielony) O d³ugoœci 0.5 m, zakoñczone krokodylkami Wejœcie V AC (50/60 Hz), wyjœcie 12 V DC (1 A) SPECYFIKACJA ŒRODOWISKOWA Temperatura pracy Temperatura magazynowania Odpornoœæ na deszcz, wodê i wilgotnoœæ powietrza -18 do 60 C -40 do 75 C Spe³nia lub przekracza normy IP65 i IP67 SPECYFIKACJA FIZYCZNA (w³¹cznie z modu³em ADSL2+) WYMIARY (cm) WAGA (W CZNIE Z AKUMULATORAMI) 29 x 14.5 x kg 4

5 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA FUNKCJA POMIAROWA ZAKRES ROZDZIELCZOŒÆ DOK ADNOŒÆ Napiêcie zmienne 0 do 99.9 V 0.1 V 1% ± 0.5 V 100 do 300 V 1 V 3% Napiêcie sta³e Rezystancja przyrz¹du 100k W lub 1MW 0 do 99.9 V 100 do 250 V 0.1 V 1% ± 0.5 V 1 V 3% Pr¹d 0 do 59.9 ma 0.1 ma 1% ± 0.3 ma 60 do 110 ma 0.1 ma 2% Rezystancja wejœciowa 430 W Rezystancja 0 do 9999 W 1 W 1% ± 5 W z napiêciem centrali 0 do 9999 W 1 W 1% ± 50 W 10 kw do 99.9 kw 0.1 kw 1% 100 kw do 999 kw 1 kw 3% 1 MW do 9.9 MW 10 kw 3% 10 MW do 99 MW 0.1 MW 5% 100 MW do 990 MW 1 MW 10% Lokalizacja przerwy (bez szumów) 0 do 1000 m 1 m 1 % ± 1 m 1 km do 3 km 1 m 3% 3 km do 15 km 10 m 5% 15 km do 30 km 100 m 10% Lokalizacja uszkodzeñ rezystancyjnych Zakres uszkodzenia 0 do 20 MW - - Rezystancja do uszkodzenia 0 do W 0.01 W 0.1 % RDK ± 0.01 W (bez szumów) 100 do W 0.1 W 0.2 % RDK ± 0.01 W 1 do 3 kw 1.0 W 1.0 % RDK ± 0.01 W Lokalizacja sekcji przemoczonych Rezystancja pêtli 0 do 7 kw - - Równowaga rezystancyjna 0 do 3.5 kw - 5 % Pomiar rezystancji pêtli 0 do 99.9 W 0.01 W 100 do W 0.1 W 1000 do 7000 W 1 W 0.1 % ± 0.01 W 0.2 % ± 0.01 W 1.0 % ± 0.01 W Asymetria rezystancyjna 0 do W 0.01 W 1% rezystancji pêtli ± 0.01 W Sygna³y wyjœciowe - generator Sygna³ identyfikacyjny ID 200 do 1000 Hz, zadany poziom wyj. 8 V szczyt-szczyt +1 Hz Sygna³ akustyczny (Zout=600 W) 200 do 9999 Hz, -20 do +1 dbm 1 Hz, 0.1 db 1% Hz, 0.2 db 10 kh do khz, -20 do 1 dbm 1 Hz, 0.1 db 2% Hz, 1 db Równowa niki dzwonka 0.0 do do 2000 nf 10 nf Cewki pupinizacyjne ± 1 Rezystancja uziemienia 5 do 500 W 1 W 1% ± 1 W Konwersja rezystancji na odleg³oœæ W km 0.1 m - 5

6 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA FUNKCJA POMIAROWA ZAKRES ROZDZIELCZOŒÆ DOK ADNOŒÆ TDR - funkcja reflektometru Zakresy 30 m, 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1.5 km, 3 km, 6 km, 10 km 1 m 0.3% zakresu Szerokoœæ impulsu 5 ns, 34 ns, 135 ns 600 ns, 1660 ns Wspó³czynnik prêdkoœci 0.50 do 0.99 (150 do 299 m/ms) - - Tryby pracy Pojedyncza linia, dwie linie, ró nicowy, przes³uch, wywo³anie przebiegu z pamiêci, lokalizacja uszkodzeñ chwilowych, ró nicowy z wywo³aniem przebiegu z pamiêci Pomiar t³umiennoœci (i czêstotliwoœci) dla Z=600 W -40 do +10 dbm, 200 do 3000 Hz 0.1 db, 1 Hz ±0.5 db, 2 Hz -40 do +10 dbm, 3000 do 9995 Hz 0.1 db, 10 Hz ±0.5 db, 10 Hz -40 do +10 dbm, 10 khz do 19.9 khz 1 db, 10 Hz ±1 db, 20 Hz Szum metaliczny, Z=600 W 0 do 50 dbrnc (-90 do -40 dbm0p) 1 db ±2 db C i psofometryczny Szum do ziemi dla Z=600 W T³umiennoœæ niesymetrii 40 do 100 dbrnc (-50 do 10 dbm0p) 0 do 85 db Wybieranie DTMF, impulsowe Standard Standard Identyfikacja dzwoni¹cego (tylko USA i Kanada) Data, czas, numer, nazwa - Poziom noœnej -4 do -32 dbm 1 dbm ±2 dbm Specyfikacja szerokopasmowa (bez analizatora widma SA) T³umienie szerokopasmowe -50 do +2 dbm, 20 khz do 1.2 MHz 0.1 db, 100 Hz ±2 db, 1% Hz Z=100, 135 W Generator, Z=100, 135 W 0 dbm, 20 khz do 2.2 MHz 1 khz ±1 db Specyfikacja szerokopasmowa (z analizatorem widma SA) T³umienie szerokopasmowe -85 do +5 dbm, 20 khz do 2.2 MHz Z=100, 135 W Szerokopasmowy szum metaliczny Z=100, 135 W Filtry: E, F, G i G2 Filtr E - 10 do 90 dbm Filtr F - 20 do 90 dbm Filtr G - 30 do 90 dbm Szerokopasmowa analiza widma Z=100, 135 W 10 khz do 2.2 MHz 0.5% zakresu 1% Dynamika -90 dbm do +10 dbm 1 db Szerokopasmowy sygna³ wyj. Z=100, 135 W Zliczanie zak³óceñ impulsowych Filtry: E, F, G i G2 1 db ±2 db 1 db ±2 db 0.1 db, 100 Hz ±1 db, 1% Hz 1 db ±2 db 1 db ±2 db 1 db ±2 db 0 dbm, 20 khz do 2.2 MHz 1 khz ±1 db ±0.1% czêstotliwoœci ±0.5 khz Czas zliczania 1-60 minut 1 minuta ±5% Próg Dolny: 30 dbrnc i E 1 db ±1 db (typowo) 40 dbrnf 50 dbrng Górny: 100 dbrn Dla zak³óceñ wzglêdem ziemi wszystkie progi o 30 db wy sze Pojemnoœæ zliczania

7 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA FUNKCJA POMIAROWA Filtry: C i psofometryczny E F G G2 ZAKRES 300 Hz Hz 1 khz do 50 khz 4.9 khz do 245 khz 20 khz do 1.1 MHz - punkty 3 db 20 khz do 2.2 MHz SPECYFIKACJA OGÓLNA Odpornoœæ na upadek Odpornoœæ na wibracje Odpornoœæ chemiczna, na kurz i na wodê Emisje Wytrzymuje upadek z 1 m na beton (w miêkkim pokrowcu z 1.5 m) ASTM D4169 poziom I, metoda 5276 Zgodnie z: Mil 810F, metoda Zgodnie z: IP65, IEC 529(1989) dla deszczu i kurzu Test zanurzeniowy IP67 dla g³êbokoœci 0.15 m Zgodnie z: FCC czêœæ 15, klasa A: urz¹dzenia cyfrowe (dla USA) i EN55022 (promieniowanie zak³ócaj¹ce) Wyprodukowano zgodnie z norm¹ ISO9001/2000 dla zak³adów produkcyjnych i TL9000 Wyprodukowano zgodnie ze standardem produkcyjnym ANSI/IPC A610-C Jêzyk Jednostki Zasilanie Wyœwietlacz Zapamiêtywanie wyników Angielski, hiszpañski i francuski kanadyjski Stopy lub metry, Fahrenheity lub stopnie Celsiusa, dbrnc lub dbm0p, m/us lub Vp Pakiet akumulatorków lub baterie alkaiczne 9 godzin typowego u ytkowania 104 x 79 mm, rozdzielczoœæ 320 x 240 pikseli, dobra widzialnoœæ na silnym s³oñcu zapewniona przez technologiê 3M Vikuiti Maksymalnie 100 pomiarów wszystkich typów W AŒCIWOŒCI NAZWA MODELU BASIC TDR TDR+SA BASIC+ADSL2+ TDR+ADSL2+ SA+ADSL2+ W AŒCIWOŒCI Podstawowy VOM i POTS Reflektometr - TDR Szerokopasmowy krótko-zakresowy pomiar t³umienia i generator Szerokopasmowa analiza widma, t³umienie i generator Modem ADSL2+ 7

8 W AŒCIWOŒCI BASIC Pod³¹czenia RS232 USB klient 1.1, aktyw. synchr. Gniazdo zasilania akumulatorów Gniazda przewodów pomiarowych Pomiary podstawowe Napiêcie Pr¹d Rezystancja Test up³ywnoœci Uszkodzenia pojemnoœciowe Uszkodzenia rezystancyjne Rezystancja specjalna Dla wszystkich modu³ów Komunikacja z komputerem za pomoc¹ kabla znajduj¹cego siê w wyposa eniu Zawiera wymagany kabel USB W³aœciwoœci wspólne dla wszystkich wersji Wykrywanie i pomiar napiêcia centrali, zewnêtrznego napiêcia sta³ego i zmiennego, w³¹cznie z napiêciem dzwonienia Pomiar pr¹du sta³ego pêtli na rezystancji 430 W Pomiar rezystancji y³ i rezystancji izolacji a do 1 GW Przy³o enie wysokiego napiêcia umo liwia pomiar uszkodzeñ spowodowanych korozj¹ Lokalizacja uszkodzeñ pojemnoœciowych do 30 km Pomiar odleg³oœci do uszkodzenia Pomiar rezystancji pêtli i asymetrii rezystancyjnej pomiêdzy y³ami w parze Lokalizacja sekcji przemoczonych Dzwonki Rezystancja uziemienia Ton identyfikacji ID Szybki test Lokalizacja uszkodzeñ rezystancyjnych, gdy uszkodzenie znajduje siê na obydwu y³ach w parze i brak oddzielnej dobrej pary Pomiar i wyœwietlenie pojemnoœci powi¹zanej z jednym lub kilkoma dzwonkami, wyliczenie iloœci dzwonków Pomiar rezystancji uziemienia Sygna³ du ej mocy do œledzenia i identyfikacji Jednoczesny, ci¹g³y pomiar napiêcia, rezystancji i d³ugoœci Pomiary dla pasma akustycznego Zliczanie cewek pupinizacyjnych T³umienie Szum T³umiennoœæ niesymetrii Charakterystyka czêstotliwoœciowa Szum, t³umienie, generator sygna³u m.cz., t³umiennoœæ niesymetrii, zliczanie cewek pupinizacyjnych i pomiary z FED Detekcja cewek pupinizacyjnych i pomiar odleg³oœci do pierwszej cewki Pomiar t³umienia dla pasma akustycznego Pomiar szumu metalicznego i szumu do ziemi w dbrnc lub dbm0p Zapewnia aktywny pomiar niesymetrii linii Impedancja nie zakoñczonej linii w funkcji czêstotliwoœci Generator Autotest Wybieranie Mikrofon i g³oœnik Identyfikacja dzwoni¹cego Sygna³ testowy do identyfikacji y³ i pomiarów transmisyjnych. 10 sygna³ów o zadanej czêstotliwoœci, wybieranych przez u ytkownika. Sygna³ akustyczny do 20 khz, tony ID do 1000 Hz. Wspó³praca z urz¹dzeniem koñcowym FED II S³uchawka podniesiona, wybieranie numeru, monitorowanie linii G³oœnik o mocy 1 W przydatny w du ym cha³asie Wyœwietlanie numeru, nazwy, daty i czasu 8

9 W AŒCIWOŒCI Pomiary szerokopasmowe krótko-zakresowe Mierzona impedancja Generator sygna³u W AŒCIWOŒCI OPCJONALNE Reflektometr TDR Pojedyncza linia Dwie linie Tryb ró nicowy Przes³uch Przebieg z pamiêci Ró nica z przebiegiem z pamiêci Lokalizacja uszkodzeñ chwilowych Pomiary szerokopasmowe Szerokie pasmo Mierzona impedancja T³umienie szerokopasmowe Generator sygna³u Filtr E, F, G, G2 Pomiar t³umienia szerokopasmowego w ograniczonym zakresie, generator sygna³u szerokopasmowego. W³aœciwoœci dla modelu BASIC i TDR. Tylko 135 W 20 khz do 1.2 MHz, 0 dbm Odpowiednio wyposa ony reflektometr TDR z mo liwoœci¹ wyboru przez u ytkownika szerokoœci impulsu, odleg³oœci, wzmocnienia, filtru i wspó³czynnika prêdkoœci Vp. Funkcja reflektometru dostêpna jest dla modeli TDR i SA Graficzna reprezentacja zdarzeñ w parze. Inteligentna analiza wyników. Zapewnia aktywne porównanie dwóch linii Wyœwietla ró nicê pomiêdzy dwoma obwodami Uwidacznia przes³uch z jednej pary do drugiej Umo liwia porównanie aktywnego przebiegu z przebiegiem zapamiêtanym Ró nica miêdzy przebiegiem zapamiêtanym a przebiegiem mierzonym Wyœwietla maksymaln¹ i minimaln¹ chwilow¹ wartoœæ przebiegu równoczeœnie z przebiegiem mierzonym Pomiary t³umienia, szumów, generator sygna³u, analizator widma dla szerokiego pasma. Te w³aœciwoœci dostêpne s¹ dla modelu SA. Ci¹g³y pomiar szumów i t³umienia wtr¹ceniowego dla sygna³u sinusoidalnego 100 lub 135 W Pomiar t³umienia a do 2.2 MHz dla kwalifikacji wstêpnej xdsl 20 khz do 2.2 MHz na poziomie 0dBm Wa ony pomiar szumów i zak³óceñ impulsowych INFORMACJE DLA ZAMAWIAJ CEGO NAZWA PRODUKTU NUMER MAGAZYNOWY -TDR/SA/ADSL2+/AC/DC/BON TDR/SA/ADSL2+/AC/DC/NN STANDARDOWE WYPOSA ENIE ZESTAWU BASIC Basic OPIS Przyrz¹d, pokrowiec ochronny, przewody pomiarowe (niebieski, ó³ty, zielony, czerwony i czarny), przewód zwieraj¹cy, pakiet akumulatorków NiMH (zainstalowany w przyrz¹dzie), zasobnik na baterie alkaiczne, wzorzec do pomiaru œrednicy y³, modu³ do przeprowadzania testu sprawdzaj¹cego, zasilacz 110/220V napiêcia zmiennego, certyfikat kalibracji, instrukcja obs³ugi, karta gwarancyjna, szybka karta referencyjna, kabel USB i kabel sieciowy Ethernet (dla opcji ADSL2). 9

10 3M, Dynatel i Vikuiti s¹ znakami handlowymi firmy 3M UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu i informacji zawartych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia 3M Poland Sp. z o.o. Dzia³ Telekomunikacji al. Katowicka 117, Kajetany Nadarzyn tel , fax Biuro Regionalne w Katowicach ul. Sowiñskiego Katowice tel , fax Biuro Regionalne w Gdañsku ul. Spichrzowa Gdañsk tel , fax

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie:

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie: Instrukcja obs³ugi DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 032/245/2003 Dostawca: Nokia Poland Spółka z o.o. Adres: ul. Sienna 73 00-833 Warszawa Wyrób: stacjonarne urządzenie końcowe Nokia 32 PBX Opisany powyżej wyrób

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa MARZEC 2012 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU: 1. ZAŁO ENIA DO PROJEKTOWANIA.... 7 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 8 1.2. PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU... 8

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna MICRA

Centrala telefoniczna MICRA Centrala telefoniczna MICRA Abonencka cyfrowa centrala telefoniczna Micra jest uzupe³nieniem rodziny doskonale przyjêtych przez rynek central Sigma i Optima. Rozwi¹zania zarezerwowane do tej pory dla du

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo