I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year."

Transkrypt

1 Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Peter Baudrexl prezes zarządu Siemens Sp. z o.o. CEO Siemens Sp. z o.o. s 1 Leczenie ze znakiem jakości 5 Długoterminowe zaangażowanie 6 Integracja w grupie Siemensa 7 Porozumienie z polskim Komitetem Normalizacyjnym 8 Siemens podwójnym laureatem 8 Pomoc w zdobywaniu funduszy Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) , fax (22) Newsletter Leczenie ze znakiem jakości Wśród wielu przedsięwzięć, które są finansowane z funduszy Unii, znajdują się inwestycje medyczne. Unijne programy mówią nie tylko o potrzebie wzrostu konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy w tym sektorze, ale przede wszystkim o konieczności poprawy jakości opieki zdrowotnej. Odkąd Polska znalazła się w gronie państw Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy mają znacznie większe możliwości korzystania z programów finansowanych przez Unię. Zarówno lekarze, jak i menadżerowie zarządzający szpitalami zdają sobie sprawę z szansy, jaką jest uzyskanie dopłaty do inwestycji mogących znacznie poprawić możliwości diagnostyczne i terapeutyczne ich placówki. Instytucje finansowe odnotowują w ostatnich miesiącach ciągły wzrost zainteresowania programami unijnymi dotyczącymi sektora ochrony zdrowia. Jednak możliwość korzystania z pieniędzy Unii to nie jedyny efekt polskiej akcesji. Innym aspektem członkostwa jest konieczność dostosowania wielu dziedzin życia do unijnych norm i uregulowań prawnych. Opieka medyczna jest jedną z tych dziedzin, które mają przed sobą największe zmiany, głównie w zakresie przepisów regulujących jakość usług medycznych. W dyrektywach akcent jest położony na poprawę jakości procesów i metod leczenia oraz na stałe monitorowanie tej jakości. Skutkiem wprowadzenia u nas prawa Unii powinno być osiągnięcie standardów zachodnioeuropejskich w dziedzinie ochrony zdrowia. Ten proces nie jest zapewne kwestią miesięcy, ale raczej lat. Nie ulega jednak wątpliwości, że wejście do UE może go skutecznie przyspieszyć. Z jednej strony bowiem Polska wzięła na siebie pewne zobowiązania prawne, które wymuszą zmiany, z drugiej otwarła się możliwość korzystania z funduszy unijnych, a to pozwala zrobić dużo więcej w sprawie modernizacji służby zdrowia. Wymagania dla zdrowia Unijne regulacje w zakresie opieki zdrowotnej nie zaczęły obowiązywać automatycznie wraz z wejściem Polski do UE. Dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii odbywa się stopniowo, tak aby dać całemu sektorowi czas na adaptację, i zakończy się za dwa, trzy lata. Jak na tak poważne zmiany nie jest to jednak długi okres. Zdaniem wielu firm branży medycznej najważniejsze jest, aby wszyscy zainteresowani dobrze znali harmonogram wprowadzania nowych przepisów w życie, dzięki czemu będą mogli się do nich zawczasu przygotować. Ogólne wymagania związane z bezpieczeństwem, zdrowiem czy ochroną konsumenta zawierają tzw. Dyrektywy Nowego Podejścia. Szczegóły techniczne tych wymagań zawarte są w odpowiednich normach. Dyrektywy nakładą obowiązek umieszczenia na podlegających jej wyrobach oznakowania CE, symbolizującego zgodność z odpowiednimi regulacjami UE. Takie oznakowanie w zakresie aparatury medycznej w Polsce zostało wprowadzone ustawą o wyrobach medycznych. Chociaż zdaniem specjalistów można mówić o biurokratycznym przeregulowaniu w wielu dziedzinach, jakimi zajmuje się Unia, to zarzut ten nie powinien mieć zastosowania w przypadku ochrony zdrowia, gdzie szczegółowo sformułowane wymagania są uzasadnione. Mamy tu wszakże do czynienia z najbardziej istotną materią, jaką jest zdrowie i dobro pacjentów. Co więcej, normy obowiązujące dotychczas w Polsce ocenia się często jako niewystarczające. W dużej mierze pochodziły one sprzed lat i siłą rzeczy nie uwzględniały najnowszych możliwości i technologii wykorzystywanych w dzisiejszej medycynie. >>>

2 news >>> Leczenie ze znakiem jakości Od dyrektywy do ustawy Dyrektywa o wyrobach medycznych 93/42/EEC określa podstawowe wymagania odnośnie bezpieczeństwa produktu i jego zastosowania. Stanowi ona główny mechanizm harmonizacji prawa UE w aspekcie zapewnienia odpowiedniej jakości wytwarzanych produktów oraz ochrony obywateli UE. Dyrektywa została wprowadzona Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 93 z 2004 r. poz. 896), która zastąpiła poprzednią ustawę (z dnia 27 lipca 2001 r.). Ustawa określa m.in. wprowadzanie do obrotu i do używania wyrobów medycznych, ocenę kliniczną i warunki używania tych wyrobów. Określa ponadto sposób nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i do używania wyrobów medycznych, klasyfikację i kwalifikację tych wyrobów, a także zgłaszanie incydentów medycznych. ZPORR: procedury formalne Droga, jaką muszą przejść projekty inwestycyjne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: - przyjmowanie wniosków Urząd Marszałkowski, - ocena formalna Urząd Marszałkowski, - ocena merytoryczna panel ekspertów działający przy Urzędzie Marszałkowskim, - rekomendacja wyboru projektów Regionalny Komitet Sterujący przy Urzędzie Marszałkowskim, - wybór projektów Zarząd Województwa, - ocena zgodności projektów z celami ZPORR MGPiPS, - podpisanie umowy z beneficjentami Wojewoda. Aparatura rentgenowska do wymiany Kwestie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pochodzącym ze źródeł medycznych reguluje Dyrektywa Rady 97/43/Euroatom. Wymiana aparatury RTG nie spełniającej wymogów unijnych została rozłożona na klika lat. W okresie przejściowym, czyli do końca 2006 roku, Polska zobowiązała się do: - Wycofania aparatów RTG o niedopuszczalnej konstrukcji - do , - Doposażenia zestawów RTG, które można rozbudować - do , - Wycofania zestawów RTG, których nie można rozbudować - do , - Wdrożenia przez zakłady opieki zdrowotnej stosujące promieniowanie jonizujące w celach medycznych Systemu Zapewnienia Jakości - do , - Certyfikowania przez te zakłady Systemu Zapewnienia Jakości - do , - Spełnienia kryteriów Komisji Europejskiej "Radiation Protection" - do Bezpieczne monitorowanie Normy unijne kładą duży nacisk na stałe monitorowanie wszelkich działań medycznych i sprzętu. Nie ma wątpli-wości, że to rozwiązanie jest potrzebne. Gdyby działał system monitorowania, można byłoby zapobiec takim wypadkom, jak ten, który wydarzył się przed trzema laty w Białymstoku, gdy pacjentki zostały poparzone podczas zabiegu radioterapii. Dążenie do sytuacji, w której cały proces leczenia będzie opisany i zdefiniowany według mierzalnych parametrów, powinno w efekcie końcowym skutkować uzyskaniem najwyższej jakości leczenia. Błędne byłoby jednak stwierdzenie, że dopiero unijne normy wymuszają na polskich instytucjach medycznych modernizację. W wielu przypadkach można mówić o doganianiu przez prawo bieżącej sytuacji, ponieważ liczne rozwiązania, zapisane w dyrektywach Unii, są już od paru lat stosowane w Polsce. Nie jest zatem konieczne, żeby po wejściu w życie nowych norm szpitale musiały wymieniać całe wyposażenie. W wypadku wielu z nich dostosowanie do norm UE będzie kwestią stosunkowo niewielkich zmian sprzętowych, polegających na uzupełnieniu posiadanej aparatury o pewne elementy, jak np. urządzenia do monitorowania dawek promieniowania. Jest to jeden z najbardziej aktualnych przykładów modernizacji wymuszonej przez UE. Promieniowanie emitowane przez urządzenia medyczne daje znakomite efekty diagnostyczne, jednak w większej dawce jest szkodliwe. W przypadku wadliwego działania aparatury monitorowanie dawki promieniowania może ochronić nie tylko zdrowie pacjenta, ale również personelu medycznego, narażonego na wielokrotne naświetlenie. Norma unijna wymusza tu zatem stosunkowo proste rozwiązanie, którego efekty mogą być nieocenione. Co to jest ZPORR? Jednym z najważniejszych programów, z którym przedstawiciele branży medycznej wiążą duże nadzieje, jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Kieruje nim Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS), dysponując środki na poziom województw, z przeznaczeniem na realizację projektów o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Główni adresaci ZPORR to jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, małe przedsiębiorstwa, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą lub zagrożone bezrobociem, absolwenci lub osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji, a także porozumienia i stowarzyszenia samorządowe. Są wśród nich również szpitale i inne ośrodki zdrowia, a rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia stanowi część całego Programu. ZPORR jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Agnieszka Trębicka, dyrektor branży Medical Solutions w Siemens Sp. z o.o. Decyzja o umieszczeniu ochrony zdrowia na liście ZPORR zapadła stosunkowo późno, uzupełnienia zostały oficjalnie opublikowane pod koniec kwietnia W naszym interesie jest wspierać potencjalnych beneficjantów tego programu, dlatego bardzo szybko podjęliśmy akcję informacyjną skierowaną do szpitali, starając się spełniać nie tylko rolę informacyjną, ale i doradczą. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiążę się zarówno z możliwością finansowania inwestycji medycznych ze środków europejskich, jak i z nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi oczywiście całego sektora i wielu różnych procesów diagnostycznych i leczniczych. Naszą rolą jako dostawcy sprzętu medycznego jest także szerzenie i przekazywanie informacji na ten temat, tak aby ułatwić naszym klientom monitorowanie zachodzących zmian w prawie i okoliczności ich wprowadzania. Jest to dla nas ważne również z tej przyczyny, że zmiany te dotyczą częściowo także urządzeń produkowanych i dostarczanych przez naszą firmę. Chcemy zatem zaoferować naszym klientom sensowne rozwiązania związane z modernizacją aparatury medycznej. Jako dostawcy sprzętu opartego na najnowocześniejszych technologiach chcemy włączyć się w proces modernizacji polskiej służby zdrowia. Będzie to dla nas satysfakcja, jeśli będziemy w porę zaproponujemy szpitalom odpowiednie rozwiązania. Myślę, że generalnie jest to modelowa sytuacja win-win, w której ostatecznie wszyscy gracze okazują się wygranymi. A największym beneficjentem zmian w infrastrukturze służby zdrowia zawsze będzie pacjent. 2 newsletter nr 14

3 >>> Leczenie ze znakiem jakości Województwo mazowieckie otrzymało do zagospodarowania niespełna 11% środków UE, jakie zostały alokowane dla ZPORR. W działaniach 1.3 i 3.5 tego programu przewidziano również możliwość finansowania służby zdrowia: w pierwszym - związanej z opieką specjalistyczną (szpitale kliniczne i wojewódzkie), w drugim - z opieką podstawową (szpitale powiatowe i lokalne ZOZ-y). W ogłoszonych w 2004 roku dwóch turach naboru wniosków zaskakująco duży udział miały właśnie wnioski służby zdrowia. Na ogólną liczbę 578 wniosków aż 162 (28%) pochodziły od szpitali i ZOZ-ów. Imponująca była też wysokość dotacji, o którą ubiegali się beneficjenci z tej grupy, sięgająca 450 milionów zł (1/4 wnioskowanych kwot ogółem). Można zatem stwierdzić, że pojawiające się możliwości wsparcia dla służby zdrowia zostaną wykorzystane w całości już w pierwszych etapach wdrażania funduszy strukturalnych na Mazowszu. Jednak nie na wszystkie projekty wystarczy pieniędzy, jak i nie wszystkie wnioski przejdą całą procedurę. System wyboru wniosków wymaga od beneficjenta profesjonalizmu i doświadczenia w budowaniu i realizacji projektów. Ocena wniosku dokonywana jest przez kilka niezależnych ciał, tak więc wszelkie niedoskonałości przekładają się w efekcie na niższą ocenę, a czasem na odrzucenie wniosku. Pierwsza tura naboru wniosków przyniosła już wymierne efekty: po przeprowadzeniu pełnej procedury wojewoda mazowiecki zawarł ponad 50 umów o finansowanie, m. in. ze szpitalami. Jednak spora część aplikacji zawierała błędy bądź nie spełniała wszystkich wymagań. Głównym powodem niepowodzeń był brak środków własnych. Często szpitale nie potrafiły wykazać, że posiadają własne środki, nawet jeśli nie były w najgorszej sytuacji finansowej. Kolejnym powodem odrzuceń były błędy w technicznej części wniosku lub brak znaczącego wpływu projektu na poprawę jakości świadczeń zdrowotnych. Urząd Marszałkowski prowadzi akcje edukacyjne dla wnioskodawców, dostarczając im niezbędną wiedzę. Wychodzimy z założenia, że gdyby nawet beneficjentowi nie udało się skorzystać ze środków agendy , to następna agenda będzie znacznie większa i poczyniony dziś wysiłek da efekty w następnych latach. Albert Borowski, dyrektor Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim województwa mazowieckiego Wspólnoty na lata (NPR/CSF). Program ten precy-zuje cele NPR, określając priorytety, kierunki działań i wysokość środków, uruchamianych z udziałem unijnych funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w UE. Środki wykorzystywane na realizację polityki regionalnej państwa w ramach ZPORR będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europej-skiego Funduszu Społecznego. Cel strategiczny ZPORR został sformułowany w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata jako tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Jego realizacja ma się odbywać w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekono-micznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Środki zdecentralizowane W każdym z 16 województw pod nadzorem MGPiPS działają instytucje pośredniczące w zarządzaniu programem umieszczone w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich. >>> Finding Funding Ever since Poland entered the European Union, Polish entrepreneurs have had much better possibilities to use programs financed by the EU. Medical doctors as well as managers at hospitals realize what an excellent opportunity it is to receive subsidies for investments which can significantly improve the diagnostic and therapeutic capabilities of their institutions. Recently, financial institutions have reported a steadily rising interest in EU programs which concern the sector of health services. Another aspect of EU membership is the necessity to apply EU legal regulations. Medical care is among those areas which await the largest transformations, primarily regarding regulations of the quality of medical services. The adjustment of the Polish law to EU requirements is taking place gradually, so that the entire sector has enough time to adjust; the entire process will be completed in just two or three years. General requirements related to safety, health and consumer protection are contained in the New Approach directives. Technical details of those requirements are defined in respective harmonized norms. The directives make it obligatory to put the "CE" mark, which stands for compliance with relevant EU regulations, on products they cover. In Poland, the marks on medical equipment were introduced by the Law on Medical Products. Together with its executive acts, the law introduces a few directives into the Polish legal system, including 93/42/EEC, 98/79/EC and 2000/70/EC. EU norms put a strong emphasis on constant monitoring of medical procedures and equipment. The accomplishment of a situation in which the entire therapeutic process is described and defined according to measurable parameters should eventually result in the best quality treatment possible. Numerous solutions that are mentioned in the EU's directives are already in use in Poland. In many cases, adjustments to EU norms will only be a question of minor changes of equipment, for example, supplying a hospital's apparatus with elements such as devices to monitor radiation dosage. One of the most important programs that the medical sector is looking forward to is the Integrated Operating Program for Regional Development (ZPORR), the implementation of which is coordinated by the Ministry of the Economy, Labor and Social Policy. The program's funds will be allocated in projects of local and regional importance. The main addressees of ZPORR include hospitals and health centers. Financial resources used as part of ZPORR will come from the European Regional Development Fund and the European Social Fund. Institutions to mediate in managing the program work in each of Poland's 16 provinces, are located at the main provincial offices and administrations. In the public sector, applicants with ZPORR can be granted subsidies of up to 75 percent from EU resources to finance their projects. Private companies can apply as well, however, in their case the maximum subsidies can amount to only 50 percent, but in practice they never exceed 30 percent of a given project's value. Private clinics and hospitals can, however, take advantage of other EU programs for the development of small and medium-sized enterprises. A very important feature of ZPORR is its decentralization. Funds are distributed at the provincial level, so that they can be targeted more efficiently. Assessment of projects in each province is handled by panels of experts. Lists of equipment which can purchased using ZPORR subsidies includes devices for diagnostics and therapy, such as mammography, CT scan and USG units, equipment to perform invasive angiography and coronarography and radiological equipment enabling creation of digital images and telemetric analysis. newsletter nr 14 3

4 news >>> Leczenie ze znakiem jakości Struktury działające na poziomie urzędów marszałkowskich odpowiedzialne są m.in. za koordynowanie i mo-nitorowanie działalności samorządu województwa w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. W ramach ZPORR należy do nich realizacja komponentu wojewódzkiego, a także prowadzenie Systemu Internetowego Monito-rowania i Kontroli Wdrażania Programu. Do zadań podobnych departamentów w całej Polsce należy ponadto opracowywanie strategii rozwoju regio-nalnego oraz programów wojewódzkich, których założenia są jednym z kryteriów przy rozpatrywaniu wniosków o objęcie Programem. Z kolei urzędy wojewódzkie m.in. podpisują umowy finansowe z beneficjentami Programu, a także obsługują przepływ środków (wydziały finansowe) oraz weryfikują i potwierdzają wydatki poniesionych w ramach ZPORR. W przypadku sektora publicznego wnioskodawcy uczestniczący w ZPORR mogą liczyć na sfinansowane projektu aż w 75 procentach ze środków unijnych. O dotacje mogą się ubiegać również prywatne firmy medyczne, jednak w ich przypadku maksymalna stawka dofinansowania wynosi 50%, a w praktyce dofinansowanie większości projektów nie przekracza 30% jego wartości. Z drugiej strony prywatne kliniki czy szpitale mają dodatkowo możliwość korzystania z innej formy pomocy, jaką są unijne programy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Ważną cechą ZPORR jest decentralizacja. Rozdzielanie środków odbywa się na poziomie województw, bez udziału ministerstw, co pozwala je lepiej zaadresować. W każdym z województw merytoryczną oceną wniosków zajmują się tzw. panele ekspertów, złożone ze specjalistów różnych branż. Na liście sprzętu, którego zakup może być dofinansowany ze środków ZPORR, są m.in. urządzenia do diagnostyki i terapii, takie jak mammografy, tomografy, sprzęt do angiografii inwazyjnej, sprzęt do koronarografii, sprzęt radiologiczny z możliwością tworzenia obrazów cyfrowych i analizy telemetrycznej, aparaty USG i inne. Wnioski, składane przez szpitale, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje czy podmioty prywatne, powinny mieć charakter ogólnego zapotrzebowania na dany rodzaj sprzętu, np. tomograf komputerowy, z opisem funkcji, jaką ma spełniać dane urządzenie. Znaczącą częścią wniosku jest studium wykonalności projektu, wykazujące m.in., czy zostanie zapewniona infrastruktura i personel niezbędne do właściwej obsługi urządzenia. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, beneficjent może rozpocząć procedurę przetargową na zakup urządzenia. Pacjent skorzysta Tegoroczna tura Programu jest na finiszu. Druga runda składania wniosków odbędzie się w pierwszej połowie 2005 r. W niektórych województwach zapadły już decyzje o akceptacji pierwszych wniosków, które jednak nie są równoznaczne z decyzjami o dofinansowaniu. Rekordowa liczba wniosków związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia wpłynęła w województwach mazowieckim i śląskim. Bez wątpienia, jednym z podstawowych warunków pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest jego stuprocentowa poprawność formalna, jednak czas trwania procedury rozpatrywania wniosków waha się w zależności od regionu. Pierwszy rok funkcjonowania Programu jest rokiem nauki nie tylko dla potencjalnych beneficjentów, ale także dla struktur organizacyjnych, które musiały powstać w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich. Jak można zbilansować ułatwienia i utrudnienia w działalności służby zdrowia związane z przystąpieniem Polski do UE? W branży medycznej można spotkać opinię, że mimo pewnych problemów, które trzeba pokonać przy wprowadzaniu bardziej wymagających przepisów unijnych, nie można mówić o ujemnych skutkach akcesji. Minusem byłoby, gdyby cierpiała na tym misja wypełniana przez służbę zdrowia, tymczasem nowe rozwiązania, chociaż wymagają wysiłku organizacyjnego i finansowego, przyniosą w rezultacie bardzo pozytywne skutki. Pełna integracja z systemem prawnym UE, stawiającym na pierwszym miejscu jakość leczenia, pozwoli osiągnąć większą satysfakcję tym, którzy świadczą usługi medyczne. Nie mówiąc o efektach, na jakie mogą liczyć pacjenci. Marcin Mierzejewski Zarząd Siemens Sp. z o.o. już w pełnym składzie Od 1 grudnia nowym prezesem do spraw finansowych Siemens Sp. o.o. jest Alexander von Thielmann. W ten sposób planowane zmiany w dwuosobowym zarządzie firmy Siemens Sp. z o.o. zostały zakończone. Pan von Thielmann, ma 42 lata i pochodzi z Niemiec. Z wykształcenia jest ekonomistą, związanym od 1990 roku z koncernem Siemens. W ostatnich 4 latach kierował finansami i sprawami handlowymi spółki regionalnej Siemensa w Rosji przedtem zajmował różne kierownicze stanowiska w macierzystym koncernie i za granicą. A. von Thielmann jest żonaty i ma sześciomiesięcznego synka. The Polish Siemens Board Now at Full Strength On the 1st of December, the new Siemens Sp. z o.o. Chief Financial Officer, Alexander von Thielmann, took office. Thus the planned changes in the 2-member management board of Siemens Sp. z o.o. have now been completed. Mr. von Thielmann, is 42 and comes from Germany. An economist by education, he has been with Siemens since Over the last four years, he managed the finances and sales of the Siemens regional company in Russia, and before that he held many managerial positions in the mother company and abroad. Alexander von Thielmann is married and has a 6 month old son. 4 newsletter nr 14

5 biznes Długoterminowe zaangażowanie Peter Baudrexl, nowy prezes zarządu Siemens Sp. z o.o., w rozmowie z Newsletterem. - Czy zmiana na stanowisku prezesa oznacza zmianę strategii firmy? - Myślę, że ta zmiana oznacza silne podkreślenie długoterminowego zaaganżowania się naszej firmy w Polsce. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, chcielibyśmy wprowadzić do firmy więcej unijnego i międzynarodowego know-how. Oczywiście, mój poprzednik, pan Karol Romanowski, bardzo skutecznie kierował firmą przez ponad 10 lat. Ale jego sukcesy oparte były o rynek polski. Musieliśmy odejść od podejścia skoncentrowanego na rynku krajowym do podejścia szerszego, międzynarodowego. A to pod wieloma względami wpływa na naszą strategię. - Jakie są priorytety Siemensa w Polsce? - W średniookresowej perspektywie musimy skoncentrować się zarówno na naszych pracownikach, jak i na klientach. Musimy postarać się, aby nasi pracownicy otrzymywali zamówienia, które są nam potrzebne jako firmie, oraz wzmocnić pewne obszary naszej działalności, ponieważ w przeszłości skupialiśmy się głównie na telekomunikacji i przemyśle. Wraz z integracją europejską wiele będzie się działo w dziedzinie systemów transportu oraz produkcji i dystrybucji energii. To są te obszary, na które należy położyć nacisk w nadchodzących trzech latach. - Pana nominacja związana jest z wprowadzeniem nowej strategii Siemensa w Europie Środkowej i Wschodniej. Co jest podstawą tej strategii? - Jak już powiedziałem, chcemy przestać się skupiać na pojedynczym rynku i przejść do bardziej zintegrowanego, międzynarodowego działania. Jako grupa spółek europejskich mamy pewne międzynarodowe ciała doradcze; chcielibyśmy wzmocnić związki z ludźmi, których kariera jest związana z różnymi krajami. Ja sam pracowałem w Belgii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Iranie, mogę więc dziś korzystać z doświadczeń wyniesionych z innych krajów i rynków. To ułatwia współpracę. Siemens uruchomił program "One Siemens", zajmujący się współpracą ponad granicami oraz pomiędzy poszczególnymi ludźmi, której celem jest stworzenie bardziej zintegrowanego profilu firmy. - W wyniku fuzji branż powstała niedawno nowa branża - Siemens Communications. Czy należy oczekiwać dalszych zmian organizacyjnych? - To jest czysto wewnętrzna sprawa, która nie ma nic wspólnego z naszym podejściem do rynku czy wizerunkiem firmy. Był to krok w kierunku usprawnienia naszej wewnętrznej organizacji. Oczywiście, mamy nadzieję, że pomoże nam to w osiągnięciu lepszych wyników na rynku, ale zasadniczo nie będzie to miało wpływu na nasze działanie na zewnątrz. Long-term involvement Peter Baudrexl, new CEO of the board of Siemens Sp. z o.o., talks to the Newsletter. - Does the appointment of a new president represent a change in the companyís strategy? - I think it is a very strong statement concerning our long-term involvement in Poland. In connection with Poland's European Union accession, we wanted to bring more EU and international know-how to the company. Of course, my predecessor Mr. Karol Romanowski, was a very successful Siemens president for over 10 years but that success was based on the Polish market. We needed to move away from a purely country-based approach to a more international focus, which also influences our strategy in many ways. - What are Siemens priorities in Poland? - In the medium term, we have to concentrate on both our workers and customers. We have to make sure our employees are getting the orders we need as a company and also strengthen certain areas because in the past we focused on communications and industry. Together with integration there will be a lot of development in transportation systems as well as in power production and distribution. These are the areas which need to be emphasized in the next three years. - Your nomination is connected with a new Siemens strategy in Central and Eastern Europe. What is the basis of this new strategy? - As I said we want to move away from an isolated country approach to a more integrated international approach. We have certain councils as a group of European companies and it makes sense to strengthen these ties with people who have been in many different countries. I've been to Belgium, Great Britain, Turkey and Iran so I can use many experiences from other countries and markets. That will make cooperation easier. Siemens has a programme called One Siemens which means we should have cooperation across borders and between people to create a more integrated approach. - The new Siemens Communications department was recently created as the result of a merger. Can we expect any further structural changes? - This is a purely internal issue and has nothing whatsoever to do with our market approach or the representation of the company. This was an attempt to streamline our internal organization. Obviously, we hope that this may help us achieve a stronger performance on the market but basically it will not affect our external business. newsletter nr 14 5

6 news - Czy będą dalsze zmiany w strukturze firmy? - Mam nadzieję. Siemens składa się z wielu różnych spółek. Chodzi o to, aby każdy podmiot stosował to samo podejście, abyśmy mieli tę samą centralę i administrację. To jest jedna z rzeczy, o które z pewnością będę zabiegać. - Przez sześć lat pracował Pan w Turcji. Czy może Pan porównać działalność Siemensa w Turcji i w Polsce? - Rynki te są nadspodziewanie podobne. Ich wielkość jest mniej więcej ta sama. W zeszłym roku wartość zamówień na rynku tureckim wyniosła milion euro, w Polsce milionów. W Turcji Siemens więcej produkuje, natomiast nasza działalność w Polsce nastawiona jest bardziej na wartość dodaną, na przykład na rozwój oprogramowania. Tak więc pod względem wielkości rynki te są podobne, natomiast pod względem udziałów w rynku poszczególnych branż sytuacja w Turcji jest lepsza, ponieważ działalność Siemensa jest tam lepiej zdywersyfikowana pomiędzy komunikację, produkcję i dystrybucję energii, systemy transportowe i przemysł. Proporcja jest tam bardziej zrównoważona i bezpieczniejsza niż w Polsce, gdzie najsilniejszą pozycję ma branża telekomunikacyjna. - Siemens zaangażowany jest również w działalność społeczną, edukacyjną i kulturalną w Polsce. Czy spółka zarządzana przez Pana będzie kontynuować tę działalność? - Przede wszystkim każda firma podobna do Siemensa powinna nie tylko dbać o produkcję i rozwój przemysłowy, ale również starać się o to, by być częścią społeczeństwa i służyć mu. Osobiście uważam, że powinniśmy robić znacznie więcej niż dotychczas, ponieważ chcemy odgrywać ważną rolę w społeczeństwie. - Siemens chce osiągnąć pozycję światowego lidera na rynku elektrycznym i elektrotechnicznym. Czy można mówić o kreowaniu przez koncern nowych standardów dla przedsiębiorstwa działającego w skali globalnej? - Myślę, że można tak powiedzieć. Nasz program Siemens Management System zajmuje się właśnie systematycznym podejściem do problemów rynku i innowacji. Program obejmuje działania firmy na całym świecie. Chcemy, aby pomiędzy różnymi częściami koncernu było więcej współpracy, co oznacza dzielenie się w większym stopniu kompetencjami, usługami i pomysłami. I o to właśnie chodzi w działaniu globalnej korporacji. Dziś nie można koncentrować się tylko na jednym, małym zakątku świata. - Will there be further structural changes? - I hope so. Siemens consists of many different companies. This is a question of making sure that each unit uses the same approach, that we have the same headquarters and administration. This is one thing I have to push for. - You worked for six years in Turkey. Can you compare Siemens businesses in Turkey and Poland? - These markets are surprisingly similar. They are approximately the same size. Last year we reported an order intake of million euros and 500 million euros in Poland. Siemens has more production in Turkey, while in Poland we pursue more intellectual value-added activities such as software development. Basically, in terms of size, they are similar. In terms of market share, the situation is better in Turkey because we have a better spread between communication, power generation and distribution, transport systems and industry. This is a much more equal and safer balance than what we have in Poland, where our communications units are strongest. - Siemens is also involved in some social, educational and cultural projects in Poland. Will the company continue these activities under your presidency? - First of all, any company like Siemens is obliged not only to take care of production and industrial development but to be also part of the community and also have related obligations to the community. My personal feeling is to do much more than what we have done in the past because we would like to play an important role in this community. - Siemens wants to be a world leader on the electrical and electrical engineering markets. Is Siemens creating new standards for a global company? - Yes, I think one could say that. Siemens Management System means a systematic approach to the market and innovation. These approaches encompass all Siemens activities worldwide. We want to have more cooperation between different parts of Siemens, which means more sharing of responsibilities, service and ideas. This is what a global company is all about. You can't sit in one place and focus on one little corner of the world. Integracja w grupie Siemensa Spółka Siemens Building Technologies (SBT) połączyła się 1 października z firmą Siemens Sp. z o.o. i obecnie działa w jej ramach jako branża pod nazwą Building Technologies. Dyrektorem branży i wiceprezesem Siemens Sp. z o.o. jest dr Marek Bielski. Skonsolidowanie działalności spółek w ramach jednej silnej firmy regionalnej pozwoli na bardziej kompleksową obsługę klientów oraz poszerzenie oferty produktów i usług z jednej ręki. Wszystkie prawa i zobowiązania SBT Sp. z o.o. wynikające z kodeksu spółek handlowych przejęła z dniem 1 października firma Siemens Sp. z o.o. Aktualny adres do korespondencji to: Siemens Sp. z o.o., Building Technologies, ul. Żupnicza 11, Warszawa. Siedziba branży Building Technologies pozostaje bez zmian; mieści się ona przy ul. Żupniczej 17 (budynek ARDO). Integration Now Siemens Building Technologies (SBT) merged with Siemens Sp. z o.o. Oct. 1 and now works as part of the Building Technologies division. Dr. Marek Bielski is the director of the division and vice president of Siemens Sp. z o.o. The consolidation of the companies into a single, regional firm will promote more complex customer service and a wider selection of products and services from a single source.as of Oct. 1, Siemens Sp. z o.o. assumed all the rights and obligations of SBT Sp. z o.o. resulting from the commercial company code.the current correspondence address is Siemens Sp. z o.o., Building Technologies, 11 Żupnicza St., Warsaw. The headquarters of the Building Technologies division remains unchanged and is located at 17 Żupnicza St. (ARDO building). 6 newsletter nr 14

7 biznes Porozumienie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym Normalizacja to czynnik stymulujący rozwój ekonomiczny na świecie. Stosowanie norm pozwala m.in. na zagwarantowanie jakości, zwiększenie bezpieczeństwa pracy, racjonalizację produkcji i usług, ułatwianie porozumiewania się, usuwanie barier technicznych, poprawę funkcjonalności, kompatybilności wyrobów i usług itp. Ale to nie wszystkie korzyści. Normy pozwalają również na upowszechnianie postępu technicznego, powodują, że zagadnienia związane z normalizacją pozostają w obszarze szczególnego zainteresowania takich firm, jak Siemens. Mając świadomość tych korzyści, Siemens AG utworzył dział Corporate Standardization & Regulation (CT SR), zajmujący się standaryzacją i normalizacją w ramach koncernu. Na polskim rynku działania CT SR wspiera Siemens Sp. z o.o., współpracując z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN). Współpraca ta polega przede wszystkim na ciągłej wymianie poglądów w kwestiach polityki normalizacyjnej, zagadnień z zakresu tak zwanej normalizacji horyzontalnej (obejmującej takie zagadnienia, jak terminologia, bezpieczeństwo elektryczne, kompatybilność elektromagnetyczna i pola elektromagnetyczne, a także bezpieczeństwo związane z eksploatacją maszyn), normalizacji wyrobów, normalizacji i certyfikacji systemów zarządzania oraz tak zwanych dyrektyw Nowego Podejścia, dotyczących podstawowych zasad w dziedzinie regulacji europejskich. Efektem dotychczasowej współpracy jest zawarte 2 grudnia 2004 roku porozumie- >>> Po podpisaniu umowy: R. Przybyłowski (po lewej) i prez. J. Szymański (po prawej) nie o współpracy PKN i Siemens Sp. z o.o. w dziedzinie normalizacji i oceny zgodności. Strony zadeklarowały wymianę poglądów i wiedzy fachowej we wszelkich o współpracy zbiegła się z obchodami 80-lecia rocznicy powstania PKN. Podpisy pod dokumentem porozumienia złożyli w imieniu PKN, dr Janusz Szymański, obszarach normalizacji. Siemens zaoferował Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, również udział swoich ekspertów w pracach Komitetów Technicznych PKN. Uroczystość podpisania porozumienia a w imieniu Siemensa - Rafał Przybyłowski, Kierownik Działu Zarządzania Jakością w Spółce. The Standard Agreement Siemens AG has created a Corporate Standardization & Regulation (CT SR) department that deals with standardization in the concern. On the Polish market, CT SR activities are backed by Siemens Sp. z o.o. in cooperation with the Polish Committee for Standardization (PKN). The cooperation primarily involves the regular exchange of opinions in standardization policy and covers issues of horizontal standardization, product standardization, standardization and certification of management systems as well as New Approach directives concerning the basic principles in the field of European regulation. As a result of cooperation to date, Siemens Sp. z o.o. and PKN signed an agreement on cooperation concerning standardization and compatibility assessment Dec. 2, The ceremony coincided with the 80th anniversary of PKN. The document was signed by PKN President Janusz Szymański, Ph.D., and on behalf of Siemens by Rafał Przybyłowski, head of the Quality Management Department in the company. newsletter nr 14 7

8 info Siemens podwójnym laureatem W pierwszych dniach grudnia Siemens otrzymał dwie prestiżowe, przyznawane w Polsce nagrody. Firma Siemens AG została wyróżniona tytułem Amico Europae A.D w konkursie Stowarzyszenia Pro Europa, a Siemens Sp. z o.o. otrzymał jedną z nagród tygodnika The Warsaw Voice dla największych inwestycji zagranicznych typu green field w Polsce. W imieniu Spółki Kryształowy Certyfikat The Warsaw Voice odebrał 1 grudnia w Warszawie Gerhard Barber (na zdjęciu pierwszy z prawej), wiceprezes Siemens Sp. z o.o. i szef branży Communications. Siemens otrzymał tę nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii: największa liczba utworzonych miejsc pracy w Polsce w 2004 roku w sektorze badania i rozwój. 200 nowych miejsc pracy w samym 2004 roku dało Siemensowi zwycięstwo w tej kategorii ex aequo z firmą Delphi Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Uroczystość wręczenia nowej nagrody była częścią konferencji VII Inwestorski Tor Przeszkód. Kryształowe Certyfikaty przyznano na podstawie rankingu przygotowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Nagrody przyznano także w kategoriach: największa liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze produkcji (Gillette Poland S.A.) oraz największa inwestycja (Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. oraz Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o.). W konkursie społeczno-gospodarczym "Przyjaciel Europy", organizowanym przez Stowarzyszenie Pro Europa, koncern Siemens został nagrodzony w kategorii Europejski inwestor zagraniczny w Polsce. Nagroda w postaci tytułu Laureata eurokonkursu Amico Europae i statuetki przekazana została firmie podczas uroczystej gali 9 grudnia w Warszawie. Tytuł został nadany za udane łączenie działalności społecznej, w tym w szczególności promującej idee zjednoczonej Europy, z osiągnięciami ekonomicznymi. W uzasadnieniu wskazano na zakres inwestycji Siemensa w Polsce oraz jego działalność w dziedzinie ochrony środowiska. M.M. Double Winner Siemens AG company was awarded the "Amico Europae A.D. 2004" title in the competition held by Pro Europa Association. Siemens Sp. z o.o. received an award from the The Warsaw Voice weekly for the largest foreign greenfield investment project in Poland. The Crystal Certificate of The Warsaw Voice was accepted Dec. 1 in Warsaw by Gerhard Barber, vice president of Siemens Sp. z o.o. and head of the Communications division. Siemens was ranked first in the category involving the largest number of new jobs created in Poland in 2004 in the research and development sector. In the "Friend of Europe" socio-economic competition organized by Pro Europa association, Siemens has been awarded in the category European Foreign Investor in Poland. The Winner of Euro-competition Amico Europae award and a statuette, were accepted Dec. 9 in Warsaw. Pomoc w zdobywaniu funduszy Siemens Finance - firma z grupy Siemensa w Polsce - aktywnie uczestniczy w procesie zdobywania unijnych funduszy, m.in. dla służby zdrowia. Starającym się o dofinansowanie prywatnym gabinetom, przychodniom i klinikom firma oferuje dwa podstawowe produkty: leasing finansowy oraz pożyczkę. Leasing finansowy można wykorzystywać przede wszystkim przy finansowaniu przedsięwzięć określonych w unijnym Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje ). Pożyczka jest z kolei produktem, który może być wykorzystywany w każdym programie finansowanym z funduszy UE. W celu uproszczenia procedur Siemens Finance zmodyfikował system płatności za usługę pożyczki. Standardowo, środki otrzymane w ramach pożyczki są przelewane bezpośrednio na konto dostawcy na podstawie polecenia zapłaty wystawianego przez klienta. W efekcie wprowadzonej modyfikacji środki uzyskane z pożyczki przelewane są na konto klienta, a dopiero potem przekazywane dostawcy. W ten sposób spełniony zostaje warunek finansowania zakupu urządzeń ze środków własnych, co otwiera drogę do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych. Przelew może być zabezpieczony w różnoraki sposób. Dzięki temu, że klient składa w Siemens Finance nieodwołalną dyspozycję dotyczącą otrzymanych dzięki pożyczce środków, pewne jest, że pieniądze zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celu zapłaty za urządzenie wymienione we wniosku o dofinansowanie. Dyspozycja ta musi być przyjęta i potwierdzona przez bank prowadzący rachunek klienta Siemens Finance. Innym możliwym rozwiązaniem jest założenie przez klienta odrębnego rachunku wyłącznie na potrzeby transakcji podlegającej dofinansowaniu. Siemens Finance chce być dogodnym partnerem dla wszystkich szpitali, klinik i przychodni, które zamierzają ubiegać się o fundusze z UE, zapewniając swoim klientom z branży medycznej nie tylko produkty finansowe spełniające wszelkie wymogi związane z procedurami przyznawania dofinansowania unijnego, ale także szybką ścieżkę obsługi. Financial Assistance Siemens Finance, a company from the Siemens Group in Poland, actively participates in the process of obtaining European Union funds for the healthcare sector. The company offers private doctor's offices, outpatient and other clinics two basic products-financial leasing and loans. Financial leasing may be used in the first place in financing projects defined in the EU Sector Operating Program for Increasing Company Competitiveness (of small and medium-sized companies through investment). The loan is a product that can be used in any program financed by EU funds. In order to simplify the procedures, Siemens Finance has modified the payment system for the loan service. Under standard conditions, the funds obtained under the loan are transferred directly to the supplier's bank account on the basis of a payment order issued by the client that is part of the loan contract. As a result of the modification, the funds from the loan are transferred to the client's account and only later sent to the supplier. In this way, the condition for financing the purchase of machinery or equipment from the company's own funds is met, which opens the way to effectively applying for additional financing from EU funds. 8 newsletter nr 14

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo