INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI. Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych. Praca nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI. Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych. Praca nr 11.30.001.6"

Transkrypt

1 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych Praca nr TENDENCJE ZMIAN NA POLSKIM RYNKU TECHNOLOGII TELEKOMUNIKACYJNYCH I INFORMATYCZNYCH (ICT) W ROKU OBRAZ RYNKU W PORÓWNANIU Z WYBRANYMI KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ. Kierownik pracy: dr inż. Michał Duszak Współautorzy: mgr Barbara Bartoszewska mgr Mirosław Fereniec mgr Magdalena Olender Warszawa, grudzień 2006 rok

2 SPIS TREŚCI Str 1. WSTĘP...A Rozdział I. Polski rynek ICT... 3 Rozdział II. Polska na tle wybranych krajów UE Rozdział III Dostępność do sprzętu komputerowego i Internetu Rozdział IV - Podsumowanie Rozdział V. LITERATURA SPIS RYSUNKÓW SPIS TABEL

3 1. WSTĘP W teleinformatyce następuje ciągły postęp techniczny. Pojawiają się nowe techniki dostępu szerokopasmowego (przewodowego, światłowodowego, radiowego i satelitarnego), służące do przekazywania tekstów, danych, obrazów ruchomych i nieruchomych. Rozwijają się techniki przekazów multimedialnych. Telewizja kablowa, oprócz swej podstawowej funkcji, jaką jest przekaz obrazów wizyjnych, pełni funkcję szerokopasmowego dostępu do Internetu i realizuje usługi wideo na żądanie. Procesy te zachodzą w tempie niespotykanym w historii cywilizacji. W zasadzie można już mówić o rewolucji teleinformatycznej, zmieniającej codzienne życie ludzi i funkcjonowanie całych społeczeństw. Tempo zmian technologicznych zachodzących we współczesnym świecie sprawia, iż koniecznym jest stałe prowadzenie szczegółowych analiz danych opisujących rynek technologii telekomunikacyjnych i informatycznych w Polsce oraz ich porównanie z odpowiednimi danymi w wybranych krajach UE, co pozwoli na lepsze rozpoznanie sytuacji omawianego rynku i opracowywanie prognoz rozwoju tego rynku na następne lata. Niniejsza praca przedstawia analizę i ocenę zmian zachodzących na rynku technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w Polsce po roku 2002, ze szczególnym uwzględnieniem przychodów i ponoszonych nakładów w poszczególnych jego segmentach na tle rynku Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na skalę wielkości polskiego rynku ICT w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej oraz wybranych krajów takich jak Hiszpania, Czechy, Węgry i Słowacja. W opracowaniu przyjęto punkt widzenia ostatecznego odbiorcy usług użytkownika końcowego. W związku z tym skoncentrowano się przede wszystkim na analizie rynku telefonii mobilnej, Internetu oraz rynku przesyłu telekomunikacyjnego. Dynamicznie rozwijające się usługi internetowe, takie jak VoIP, czy telewizja przez Internet zostały pominięte, gdyż popyt na nie odzwierciedlony zostaje w popycie na Internet szerokopasmowy. Z uwagi na to, że dla abonenta największe znaczenie ma sam dostęp do Internetu, pozostałe usługi zostały potraktowane przez autorów jako usługi pochodne. W rozdziale pierwszym zaprezentowano ogólną charakterystykę rynku technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT) w Polsce po roku W rozdziale drugim opracowania porównano rynek ICT w Polsce z analogicznymi rynkami w wybranych krajach europejskich. A

4 Dostępność do sprzętu komputerowego i Internetu została omówiona w rozdziale trzecim opracowania. W rozdziale czwartym dokonano podsumowania zmian zachodzących w omawianym okresie na rynku technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w roku Rozdział piąty jest wykazem bibliografii wykorzystanej do realizacji pracy. Uwaga: Rysunki i tabele w niniejszym opracowaniu są numerowane zgodnie z numerem rozdziału i kolejnym numerem w tym rozdziale. B

5 C

6 Rozdział I. Polski rynek ICT Jedną z podstawowych korzyści, jakie uzyskała Polska w momencie akcesji do Unii Europejskiej jest szansa pozyskania funduszy na rozwój naszej gospodarki i naszej infrastruktury technologicznej, aby mieć szansę na dogonienie uciekającej nam Europie. Była to przesłanka słuszna, ale żeby wykorzystać tę sytuację powinniśmy mieć wiedzę na temat wielkości naszego opóźnienia i na tej podstawie sformułować strategię rozwoju poszczególnych działów gospodarki. Szczególnie ważnymi wydają się te segmenty gospodarki, które w dalszym ciągu zależą jeszcze od ingerencji państwa. Opóźnienie poszczególnych segmentów naszej gospodarki w stosunku do krajów starej Unii jest ogólnie znanym faktem i nie ma w tym momencie sensu szukać winnych wśród poprzedników lub jakichś zdarzeń historycznych. Nasz dystans do pokonania w niektórych dziedzinach jest tak wielki, że znaczące skracanie go wymaga działań niestandardowych. Potrzebna dla gospodarki Polski dynamika rozwoju nie mieści się w żadnym obserwowanym do tej chwili projekcie rozwoju. My musimy stworzyć własny model, szybszy i skuteczniejszy. Nie mamy żadnych wzorców. Musimy je stworzyć. Jednym z działów gospodarki, w którym szczególnie widać bardzo duże zróżnicowanie między starymi i nowymi członkami Unii Europejskiej jest szeroko rozumiany rynek nowych technologii związanych z elektroniką. Rynek technologii telekomunikacyjnych i informatycznych rozwija się na obszarze Unii Europejskiej i jej poszczególnych uczestników z szybkością co najmniej dwukrotnie większą od średniej rozwoju całej gospodarki UE. Praktycznie rozwój tego rynku jest jeszcze większy niż wykazują statystyki, bo mimo istniejącej inflacji ceny na występujące tu produkty i usługi z roku na rok spadają i jest to związane z szybszym niż w innych dziedzinach rozwojem rozwiązań technologicznych i niespotykanym dotychczas w historii rozwoju zasięgu i wielości świadczonych przez niego usług i dostępności relatywnie taniego osprzętu. Polski rynek technologii telekomunikacyjnych i informatycznych (ICT), największy w Europie Środkowej, stanowi tylko 2,4% rynku UE25, ale jest to prawie 45% potencjału w tej dziedzinie dziesięciu państw przyjętych do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Na rysunku 1.1 zilustrowano procentowy udział w ogólnej wartości rynku technologii telekomunikacyjnych i informatycznych wszystkich nowoprzyjętych krajów do Unii Europejskiej (UE10). 3

7 0,9% 1,0% EU 15 Polska 0,2% 0,4% Estonia 94,5% 5,5% 0,2% 0,1% 0,2% Łotwa Litwa Czechy Węgry 2,4% Słowacja Słowenia Rys. 1.1 Procentowy udział w ogólnej wartości rynku ICT wszystkich nowoprzyjętych krajów do UE [2] Wartość rynku ICT w Polsce w 2006 roku szacuje się na około15,5 mln, z czego 49,3% przypada na przesył telekomunikacyjny, 14,5% na sprzęt komputerowy i 10,5% na wyposażenie sieciowe. Udział poszczególnych segmentów w całości rynku technologii telekomunikacyjnych i informatycznych pokazano na rysunku ,7% 14,5% Sprzęt komputerowy Wyposażenie telekomunikacyjne użytkowników końcowych Wyposażenie biura 49,3% 11,1% Wyposażenie sieciowe Oprogramowanie 10,5% 0,6% Przesył telekomunikacyjny Usługi IT 5,2% Rys. 1.2 Rynek ICT w Polsce w 2006 r. w podziale na segmenty [2] 4

8 Dynamika wzrostu wartości rynku ICT w Polsce w 2006 r. wyniesie średnio 8% (Tabela 1.1.). Najszybciej będzie rósł rynek usług IT (14,8%) i oprogramowania (14,0%), najwolniej zaś wyposażenie biura (1,3%). W ostatnich latach wyraźnie zarysowuje się trend na rynku ICT w kierunku wzrostu znaczenia wydatków na usługi IT i oprogramowanie. Tabela 1.1 Struktura i dynamika zmian rynku ICT w Polsce w latach w mln [1,2] Segment rynku ICT Dynamika 2005/2006 Sprzęt komputerowy ,6% Wyposażenie telekomunikacyjne użytkowników końcowych ,4% Wyposażenie biura ,3% Wyposażenie sieciowe ,0% Oprogramowanie ,0% Przesył telekomunikacyjny ,8% Usługi IT ,8% Istotnym czynnikiem wzrostu rynku ICT w Polsce pozostaje rynek usług telekomunikacyjnych, w tym przede wszystkim rynek usług telefonii mobilnej i rynek transmisji danych. Rozwój tych segmentów pokazano na rysunkach 1.3 i 1.5, ilustrujących wzrost penetracji użytkowników telefonii mobilnej i Internetu. Olbrzymia dynamika przyrostu liczby korzystających z telefonii mobilnej i z dostępu do Internetu nie przekłada się na podobną dynamikę wzrostu przychodów na rynku przesyłu telekomunikacyjnego, co spowodowane jest obniżaniem cen za te usługi i zmniejszaniem przychodów z tradycyjnego obszaru, jakim jest telefonia stacjonarna. Na rysunku 1.4 przedstawiono, jak wyglądał stan telefonii mobilnej w Polsce na tle Unii Europejskiej na koniec trzeciego kwartału 2005 roku. Sytuacja na koniec 2006 roku będzie się dla Polski przedstawiać o wiele korzystniej gdyż, jak pokazali autorzy w pracy [19], dynamika wzrostu tego segmentu jest dwukrotnie większa od średniej krajów tzw. starej Unii. Można wiec sądzić, że w tym roku dojdziemy do średniej w UE25. 5

9 40 95% 100% 90% 30 60% 76% 29,2 36,3 80% 70% 60% 20 36% 45% 23,1 50% 40% % 17,4 13,9 18% 10% 9,6 5% 0,6% 2% 6,7 4,0 1,9 0,2 0, * 30% 20% 10% 0% liczba abonentów (w mln) Penetracja Rys. 1.3 Liczba aktywnych kart SIM w sieciach mobilnych (w mln.) i penetracja telefonii mobilnej w Polsce w latach (w %) [5 i prognozy autorów] Śr. EU AT BE DK FI GR NL IE LU PT ES DE IT FR SE UK PL CZ HU EE CY LV LT MT SI SK Rys. 1.4 Penetracja telefonii mobilnej w krajach UE w październiku 2005 r. [7] 6

10 100% 12,6 15 Miliony 9, % 0% 7,5 6,2 53,0% 47,0% 5,1 42,2% 3,6 32,4% 2,2 25,1% 20,9% 17,3% 11,9% 7,3% H2006 penetracja w Polsce penetracja w UE liczba internautów 5 0 Rys. 1.5 Wzrost liczby internautów w latach H2006 w grupie lat [9, 10] Podobnie jak dla segmentu telefonii mobilnej, pokazany zostanie na rysunku 1.6 wskaźnik penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu (liczba linii w przeliczeniu na 100 mieszkańców) w Polsce na tle średniej całej Unii (UE25), tzw. starej Unii (UE15) i wybranych krajów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że przyjmowanie jako parametru dostępności do Internetu liczby linii w przeliczeniu na 100 mieszkańców nie jest w pełni miarodajne. Uwzględnianie statystyk na stu mieszkańców wydaje się bardzo zasadne dla liczby działających na terenie danego kraju np. telefonów komórkowych, gdyż są to urządzenia indywidualnie przypisane do użytkownika końcowego. Z liniami szerokopasmowego dostępu do Internetu jest jak na razie inaczej, gdyż przypisane są one do lokalu (gospodarstwa domowego lub lokalu firmowego). Wraz z rozwojem technologii radiodostępu typu WiMAX i innych rodzajów dostępu wskaźnik penetracji (technicznej dostępności) w przeliczeniu na liczbę mieszkańców a nie na liczbę gospodarstw domowych będzie bardziej realny. Na rysunku 1.6 zostały przedstawione dwa różniące się znacznie wyniki penetracji szerokopasmowego Internetu na terenie Polski. Rozbieżność ta i jej źródła zostaną wyjaśnione poniżej. 7

11 25% 22,5% 23,8% 20% 15% 13,0% 10% 10,5% 11,5% 11,5% 5% 3,4% 1,7% 5,7% 5,6% 5,8% 0% EU10 PL wg Raportu PL wg autorów CZ LT ES EU25 DE EU15 DK NL Rys. 1.6 Penetracja Internetu w Unii Europejskiej i wybranych państwach w październiku 2005 roku na podstawie [7] z uwzględnieniem poprawki autorów. W ostatnich dniach lutego 2006 roku opublikowany został 11 Raport Komisji Europejskiej o rynkach łączności elektronicznej [7], gdzie podane zostały dane dla wszystkich 25 krajów Unii Europejskiej, dotyczące szeroko rozumianej telekomunikacji według stanu na październik 2005 roku. Na terenie Polski zarejestrowano linii szerokopasmowego dostępu do Internetu (październik 2005 roku) i miały się na to składać podłączenia w technologii DSL (np. Neostrada w TPSA) oraz poprzez modemy w sieciach telewizji kablowej. Nie uwzględniono dużej liczby abonentów tzw. sieci osiedlowych, które praktycznie nie są znane w krajach tak zwanej starej Unii. Dane przyjęte do obliczenia statystyk przez analityków tworzących 11 Raport KE zbliżone są bardziej do wielkości z października 2004 roku niż 2005 roku. Prawidłową liczbę linii szerokopasmowego dostępu do Internetu na październik 2005 roku można oszacować w sposób następujący [15]: 980 tys. w TPSA- na podstawie Raportu Giełdowego spółki za III kwartał 2005 r.; 35 tys. w Netia- na podstawie Raportu Giełdowego spółki za III kwartał 2005 r.; 85 tys. w Dialog- na podstawie informacji o spółce na stronie ; 350 tys. w sieciach telewizji kablowej- na podstawie informacji Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Komunikacji Kablowej; 8

12 700 tys. w tzw. sieciach osiedlowych - na podstawie informacji firmy ATMAN przedstawionej na Konferencji Tygodnika Computerland października 2004 roku w referacie pt. Fenomen sieci osiedlowych ; 40 tys. u innych operatorów telekomunikacyjnych- szacunek na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych małych operatorów; Łącznie więc w październiku 2005 roku było ok tys. linii szerokopasmowego dostępu do Internetu czyli wskaźnik penetracji dla tego rynku wynosił 5.73 linii na 100 mieszkańców (5,73%) a nie 1.72%, jak pokazano w 11 Raporcie KE. (Informacje o tym błędzie jako pierwsi podaliśmy do wiadomości w środkach masowego przekazu np. w Pulsie Biznesu z dnia ), zwróciliśmy również, na to niedoszacowanie, uwagę Urzędu Komunikacji Elektroniczne, które dostarcza większość danych do UE, jednak Urząd nie podjął czynności w celu skorygowania tego niedoszacowania. Wynik przedstawiony przez autorów jest niewiele różniący się do wynikającego z całościowych danych z wyliczeń UKE na podstawie Formularza 06 na koniec 2005 r. (patrz tabela 1.2). Podawanie takich nieprawdziwych danych jest bardzo niekorzystne dla Polski, szczególnie w kontekście ewentualnych nowych inwestycji zagranicznych na terenie naszego kraju i możliwości korzystania przez Inwestorów z nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Tabela 1.2 Liczba użytkowników korzystających z dostępu do Internetu w sposób inny niż dostęp wdzwaniany (dial-up) koniec 2005 r. [UKE] Łączna liczba użytkowników korzystających z usług dostępu realizowanego przez: Ogółem xdsl HiS stacjonarny dostęp bezprzewodowy FWA TVK modem kablowy łącza dzierżawione bezprzewodowe sieci (WLAN) UMCS 1 CDMA EDGE 0 WiMax 5 łącza satelitarne 21 PLC 0 inne razem

13 Dane takie są zbierane przez UKE przy pomocy narzędzia jakim jest sprawozdanie Formularz 06 Usługi dostępu do sieci Internet świadczone użytkownikom końcowym. Z informacji pozyskanych z UKE, w 2005 roku użytkowników wdzwanianego dostępu do Internetu było , w tym rozliczających się na zasadach ryczałtu Liczbę użytkowników korzystających z innych sposobów przedstawiono w tabeli 1.2. Dane przedstawiane przez UKE, jako materiały z opracowania Formularza 06, poza danymi dotyczącymi użytkowników korzystających z dostępu wdzwanianego oraz realizowanego przez xdsl i HiS wydają się mało wiarygodne, gdyż nie obejmują, jak się wydaje, wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W roku 2005 było wiele enuncjacji prasowych dotyczących uruchomienia usługi PLC w nowo budowanych osiedlach, jak również o sukcesach podłączania Internetu przez łącza satelitarne. Do trudności z pozyskiwaniem wypełnionych Formularzy 06 przyznaje się samo UKE powołując się na brak możliwości formalnego egzekwowania składania tych sprawozdań. Interesujące jest jednak zestawienie danych, jakie można uznać za rzeczywiste (bo składają je najwięksi operatorzy telekomunikacji - najczęściej spółki giełdowe dopełniające wszelkich obowiązków) pomiędzy 2005 i 2004 rokiem, co pokazano w tabeli 1.3. Tabela 1.3 Dane dotyczące dostępu do sieci Internet na podstawie formularzy sprawozdawczych za 2004 i 2005 r. [UKE] Technologie Suma z Formularza 06 w roku 2004 Suma z Formularza 06 w roku 2005 Dostęp wdzwaniany dial-up Użytkownicy (łącznie z ryczałtem) Przychody xdsl i HIS TVK modem kablowy Użytkownicy Przychody Użytkownicy Przychody Na podstawie danych z tabeli 1.3 można zauważyć znaczące zmniejszanie się zainteresowania usługą dostępu wdzwanianego (w połowie 2006 roku korzystanie z niej deklarowało już tylko 6% internautów) i znaczący wzrost usługi xdsl. Zgodnie z informacją izby gospodarczej PIKE zrzeszającej operatorów kablowych wzrost w czasie 2005 roku wynika nie tylko ze wzrostu liczby nowych użytkowników, ale także z większej liczby 10

14 wypełnionych i złożonych Formularzy 06. Zdaniem PIKE podawana przez statystyki UKE liczba 520 tys. jest jeszcze zaniżona. Prawdziwość oszacowanej przez autorów liczby podłączeń do Internetu potwierdza (a nawet sugeruje pewne niedoszacowanie) badanie przeprowadzone przez GUS [18], które podaje, że 30% gospodarstw domowych (czyli około czterech milionów) mogło korzystać z dostępu do Internetu. Jeżeli pominiemy podłączenia dial-up w liczbie około 1.3 mln. (średnia z r.) to pozostaje nam liczba około 2.7 mln. Badanie to było przeprowadzone na ponad ośmiu tysiącach gospodarstw domowych i zgodnie z ich terytorialnym rozkładem, więc jest bardzo wiarygodne. Badanie to miało miejsce w pierwszej połowie 2005 roku, więc do końca roku mogły zajść daleko idące zmiany w kierunku zwiększenia liczby gospodarstw domowych, których członkowie mogli korzystać z dostępu do Internetu. Niedoszacowanie w danych uzyskanych z Formularza 06 w szczególności w obszarze tak zwanych sieci osiedlowych potwierdzają również autorzy opracowania UOKiK [20]. Olbrzymi przyrost liczby internautów przełożył się również na zmianę w statystykach miejsc, w jakich użytkownicy korzystali z dostępu do Internetu, co pokazano na rysunku 1.7. Widać na tym diagramie, że najbardziej dynamicznie wzrastał domowy dostęp do Internetu z 56.7% (czyli około 3.5 mln internautów) w roku 2003 do 73.4% (czyli 9,2 mln internautów) w połowie 2006 roku. 80% 73,4% 60% 56,7% 61,5% 64,7% 40% 42,2% 32,1% 41,8% 43,8% 20% 15,0% 14,1% 12,7% 7,8% 11,8% 17,8% 5,6% 12,6% 0% w domu w pracy/szkole w kawiarni internetowej, sklepie u znajomych Rys. 1.7 Miejsce korzystania z dostępu do Internetu. [9] Należy przy tym zauważyć, że dane te wyglądają jeszcze lepiej, gdy przejdziemy na wielkości bezwzględne. W 2004 roku z Internetu w domu korzystało ok. 4.6 mln 11

15 internautów, a w połowie roku 2006 już dwukrotnie więcej, czyli ok. 9.2 mln. Stąd można wysnuć wniosek, że co najmniej podwoiła się też liczba mieszkań podłączonych do szerokopasmowego dostępu do Internetu, bo liczba użytkowników korzystających z wdzwanianego dostępu do Internetu w sposób szybki maleje. Można więc szacować, że w połowie 2006 roku mieliśmy około 4,3 mln stałych łączy dostępu do Internetu, co daje penetrację na poziomie ponad 11%, co jest znaczącym zbliżeniem się do średniej dostępności technicznej w UE25. Potwierdzają to wyniki badania realizowanego w drugim kwartale 2006 r. przez inną firmę i zaprezentowane w tabeli 1.5. Z przedstawionych danych wynika, że ponad 70% internautów ma dostęp do sieci w domu, a z tej liczby ponad 90% ma łącze stałe. Ważną informacją, jaką można dodatkowo uzyskać z zestawienia danych w tabeli 1.4 jest fakt praktycznie minimalnego znaczenia na rynku dostępu do Internetu telefonii komórkowej i łącz satelitarnych. Tabela 1.4 Sposób łączenia się z Internetem z domu 1H 2006 r. [9] nie korzysta z Internetu w domu 26,6% przez modem (dial-up) 6,3% stałe łącze 64,9% telefon komórkowy obsługujący WAP/GPRS 0,8% inny sposób 0,4% nie wiem 1,0% Podobne szacunki co do wielkości rynku polskiego Internetu prezentowane były na III Forum na Rzecz Usług Szerokopasmowych (21-22 listopada 2006 r.): "Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce wzrośnie z obecnych 4,1 mln do 7,1 mln w 2009 roku. Wzrost będzie generował segment konsumencki. Za trzy lata tylko 10% szerokopasmowych będzie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa" - prognozuje Paweł Olszynka, analityk z firmy PMR. Pośród najszybciej rozwijających się segmentów rynku telekomunikacyjnego w ciągu najbliższych lat będzie tzw. triple play, usługi VoIP dla sektora korporacyjnego, dostęp do Internetu w technologii WiMAX oraz dostęp do Internetu przez telewizję kablową. Mimo tak znaczącego wzrostu, w ostatnich latach, w dalszym ciągu udział rynku ICT w polskim PKB jest znacząco niższy niż w innych krajach UE, szczególnie w starej Unii. Przedstawiono to na wybranych przykładach w poniższej tabeli. 12

16 Tabela 1.5 Porównanie podstawowych wskaźników rynku technologii telekomunikacyjnych i informatycznych w krajach Unii Europejskiej [5,8] KRAJ Populacja 2005 r. [mln] Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 2005 r. [, wg cen stałych] Wartość rynku ICT 2005 r. Nakłady inwestycyjne na ICT w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2005 r. [mln ] [ ] UE (15 krajów) 385, * Austria 8, Belgia 10, * 1 752* Dania 5, Francja 60, Finlandia 5, Niemcy 82, W.Brytania 60, Irlandia 4, Grecja 11, Hiszpania 40, Holandia 16, Portugalia 10, Szwecja 9, Włochy 58, UE (nowe 10 krajów) 74, ** 518,5** POLSKA 38, Czechy 10, Węgry 10, Słowacja 5, Słowenia 2, Litwa 3, Łotwa 2, Estonia 1, UE (25 krajów) 459, * Dane dla Belgii i Luksemburga razem. ** Dane bez Cypru i Malty Z analizy danych przedstawionych w tabeli 1.5 widać, że w dziedzinie rozwoju i zastosowania technologii telekomunikacyjnych i informatycznych istnieje znaczny dystans pomiędzy Polską a państwami Unii Europejskiej, szczególnie państwami starej Unii. Poziom zamożności mierzony wielkością PKB na jednego mieszkańca, jest w Polsce kilkakrotnie niższy od analogicznego poziomu w krajach Europy Zachodniej. W przypadku Polski i Portugalii rozpiętość jest dwu-i-półkrotna, natomiast przy porównaniu Polski i Danii siedem-i-półkrotna. Ponad dwu-i-półkrotnie wyższy poziom PKB na 1 mieszkańca w 13

17 porównaniu do poziomu w Polsce odnotowano w 2005 r. na Słowenii, znacznie wyższe są też te wskaźniki w Czechach i na Węgrzech. Rozwój gospodarczy, szczególnie tempo wzrostu PKB, ma znaczący wpływ na popyt na usługi telekomunikacyjne i informatyczne. W 2005 r. udział wydatków na usługi telekomunikacyjne i informatyczne, wyrażone jako odsetek PKB, stanowiły w Polsce 7,22%. Dla porównania wydatki na telekomunikację i informatykę w Estonii wyniosły 9,72%, na Łotwie 9,65% i na Węgrzech 8,17%. Porównanie analogicznych wskaźników w roku 2005, wyrażonych w liczbach bezwzględnych, wskazuje, iż wydatki te były również znacznie niższe w Polsce niż w większości krajów poszerzonej Unii Europejskiej. Wydatki na telekomunikację i informatykę na osobę w Polsce wynoszące w 2005 r. 374 były niższe niż na przykład na Słowenii (740 ), na Węgrzech (639 ), w Estonii (575 ), w Czechach (563 ), nie wspominając krajów starej Unii (średnio w krajach starej Unii na osobę w 2005 r.). Olbrzymi dystans między Polską a krajami Europy Zachodniej obrazuje także porównanie przychodów z usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Przychody z usług telekomunikacyjnych i informatycznych w Polsce w 2005 r. były aż dziewięciokrotne niższe niż w Niemczech i ośmiokrotnie niższe niż w Wielkiej Brytanii. W stosunku do średniej w krajach starej Unii (15 państw) przychody w Polsce były ponad dwu-i-półkrotnie niższe. Dynamiczny wzrost PKB przy utrzymaniu niskiej inflacji powinien się przełożyć na wzrost wydatków na usługi telekomunikacyjne i informatyczne w Polsce w najbliższych latach. Szacuje się, że w roku 2007 wartość rynku ICT w Polsce osiągnie wartość ok mln. Przyczyny takiej, dynamiki wzrostu to: Szybkie tempo wprowadzania technologicznych innowacji, Wzrost w dziedzinie multimediów, Wzrastający rozwój produktów rynku masowego, Upowszechnianie standardów UE. 14

18 Rozdział II. Polska na tle wybranych krajów UE Prawdziwa kondycja polskiego rynku ICT pokazana zostanie na kilkunastu przykładach, gdzie porównano nasze osiągnięcia z osiągnięciami wybranych krajów UE oraz ze średnią UE 25. Na rysunku 2.1 pokazano dynamikę wzrostu wielkości rynku technologii telekomunikacyjnych i informatycznych (tak zwany ICT Information and Communications Technologies) w Polsce na tle uśrednionych danych dla całej Unii Europejskiej i w porównaniu do Hiszpanii. Wybór Hiszpanii jako przykładu gospodarki, do której porównujemy Polskę jest związany z podobieństwem obu państw ze względu na powierzchnię i liczbę ludności ,2% 11,1% 8,6% 7,7% 7,5% 6,6% 5,6% 3,8% 3,6% 4,0% 3,4% 2,5% 3,2% 2,9% 0,9% 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 Polska Hiszpania UE 25 Rys. 2.1 Dynamika wzrostu wielkości rynku technologii telekomunikacyjnych i informatycznych (ICT) od 2002 roku z prognozą na 2006, 2007 rok na przykładzie Polski oraz Hiszpanii w porównaniu do średniej wielkości dla Unii Europejskiej [1,2] W zestawieniu takim, jak na rysunku 2.1, osiągnięcia gospodarki polskiej wyglądają imponująco, ale jak przejdziemy do bezwzględnych kwot w przeliczenia na jednego mieszkańca można zauważyć ich małość, co pokazane zostało na rysunku 2.2. Zaczyna być widoczny dystans, jaki mamy do odrobienia, a czas jaki jest na to potrzebny jest trudny do 15

19 oszacowania. Z prostego obliczenia wynika, jeżeli założymy, że w następnych latach średnia dynamika wzrostu wydatków na rynku będzie równa średniej z lat , to do zrównania się w rocznych nakładach Polski z Unią Europejską potrzeba czekać jeszcze 25 lat. Proste modele matematyczne mają tu zastosowania tylko jako wskaźniki, gdyż będąc krajem goniącym powinniśmy wypracować strategię rozwoju dającą możliwość pójścia na skróty i omijania pewnych pośrednich rozwiązań technicznych, chętnie oferowanych przez producentów, które nie dają nowej jakości, tylko poprawiają trochę już istniejącą. Jest to problem znany ze znajdującego się prawie w każdym podręczniku analizy matematycznej zadania dotyczącego pogoni wilka za zającem. Praktycznie dogonienie jest niemożliwe, ale zbliżamy się znacznie szybciej wybierając kierunek po siecznych do punktu przebywania zająca niż poruszając się stycznymi do jego toru ucieczki. Na taką strategię aktywnej pogoni musi nastawić się nasz rynek nowoczesnych technologii a w szczególności w telekomunikacji i informatyce. Realizacja takiego zadania jest możliwa, a najlepszym przykładem mogą tu być techniczne realizacje w Polsce sieci telewizji kablowej, które ominęły wszystkie początkowe fazy rozwoju i były realizowane od razu już w technice obowiązującej w latach 90-tych, bez żadnych historycznych balastów Polska Hiszpania UE 25 Rys. 2.2 Rzeczywista wielkość rynku technologii telekomunikacyjnych i informatycznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach od 2002 z prognozą na 2006 i 2007 rok na przykładzie Polski, Hiszpanii i w całej Unii Europejskiej. [1,2,6] 16

20 Na rysunku 2.2 pokazano, że w 2007 roku średnia w Unii Europejskiej w porównaniu z Polską będzie dalej ponad 3.5 razy wyższa, ale jak weźmiemy pod uwagę liderów europejskich (czyli Danię i Szwecję) to iloraz ten będzie wynosił prawie sześć. Porównanie z najsłabszym krajem starej Unii (Grecją) też nie wypada dobrze, bo wspomniany powyżej iloraz w 2006 r. wynosi prawie dwa. Na rysunku 2.3 pokazano dynamikę wzrostu wielkości rynku technologii telekomunikacyjnych w Polsce na tle uśrednionych danych dla całej Unii Europejskiej i w porównaniu do Hiszpanii. Porównując dane przedstawione na rysunku 2.3 z danymi z rysunku 2.1 można stwierdzić, że na całym rynku ICT składnikiem bardziej aktywnym, szybciej się rozwijającym jest rynek technologii informatycznych. 10 9,6% 9,0% 7,8% 8,1% 6,5% 5 3,2% 2,8% 4,5% 3,1% 5,1% 2,7% 2,2% 3,5% 1,6% 1,6% 0 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 Polska Hiszpania UE Rys. 2.3 Dynamika wzrostu wielkości rynku technologii telekomunikacyjnych od 2002 roku z prognozą na 2006 i 2007 rok na przykładzie Polski oraz Hiszpanii w porównaniu do średniej wielkości dla Unii Europejskiej. [1,2] Wielkość bezpośrednich nakładów na rynku technologii telekomunikacyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca pokazano na rysunku

21 Polska Hiszpania UE25 Rys. 2.4 Rzeczywista wielkość nakładów inwestycyjnych telekomunikacyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach od 2002 z prognozą na 2006 i 2007 rok na przykładzie Polski, Hiszpanii i w całej Unii Europejskiej. [1,2,6] Z zależności pokazanej na rysunku 2.4 można zauważyć przepaść dzielącą nasz rynek od średniej Unii Europejskiej i zaobserwować na przykładzie danych dotyczących Hiszpanii, jak długą drogę ma przed sobą polski rynek telekomunikacji, aby zbliżyć się do standardów Europy. Jeszcze większy dystans nas dzieli od europejskich liderów: Szwecji i Danii, gdzie wielkość rynku w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest czterokrotnie wyższa niż w Polsce. W Polsce praktycznie jedynymi podmiotami inwestującymi w telekomunikację są przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Bierne pozostają samorządy, które w niektórych krajach pozyskując fundusze unijne wzmacniają infrastrukturę i budują własne sieci przesyłowe. Brak takiego działania jest dla Polski dużą stratą do wykorzystania z UE jest mln. Częściowo wynikać to może z obawy przed uznaniem takiego działania za niedozwoloną pomoc publiczną dla operatorów, a częściowo z samej procedury składania wniosków. Przykładem na tę tezę jest Płock, który w listopadzie 2006 r. oddał do użytku lokalną sieć bezprzewodową i publiczne punkty dostępu do Internetu, na które urząd miasta przeznaczył ponad 2,5 mln zł (choć pierwotnie planowano starać się o środki unijne, zrezygnowano z ich ze względu na procedurę wnioskowania). Środki z funduszy wspólnotowych mogą okazać się niezbędne przy realizacji następnych inwestycji w Płocku czyli m.in. przy budowie miejskiej sieci światłowodowej. Podobny charakter ma Program Operacyjny Rozwój Polski 18

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Strona 1/5 Autorzy dorocznego raportu Cisco VNI Forecast szacują, że liczba urządzeń i połączeń internetowych ulegnie w latach

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, maj 2015 r. Spis treści Spis treści... 1 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej 1 Cel badania Głównym celem badania jest określenie korzyści, jakie kraje UE15 osiągają

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE POZIOMU ROZWOJU POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ

WYRÓWNYWANIE POZIOMU ROZWOJU POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ dr Barbara Ptaszyńska Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu WYRÓWNYWANIE POZIOMU ROZWOJU POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ Wprowadzenie Podstawowym celem wspólnoty europejskiej jest wyrównanie poziomu rozwoju poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE 7 marzec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 77

Bardziej szczegółowo

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 IP/08/1422 Bruksela, dnia 29 września 2008 r. Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2012 r. 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metoda kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2015-2019 Emil Konarzewski, Tomasz Kulisiewicz, Grzegorz Bernatek Audytel SA 23.09.2014 Telecom Briefing:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiał na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem EURYDICE Nowości Wydawnicze Sieci Eurydice Nr 21 lipiec 2011 Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno- -komunikacyjnych w szkołach w Europie Wydanie 2011 Technologie

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011 Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu Warszawa, 28 października 2011 O czym dziś Ryzyko wyczerpania się zasobów częstotliwości operatorów

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej sytuacja w dniu 1 lipca 27 roku Komisji Europejskiej Społeczeństwo Informacyjne i Media Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Struktura Grupy 100% 100% 100% Częstotliwości Częstotliwości Częstotliwości Infrastruktura W skład Grupy NFI Midas wchodzą: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Data wydania: maj 2010 Języki raportu: polski, angielski www.itandtelecompoland.com

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 9 15 lutego 2015 9.02 Puls Biznesu: Grube miliardy na częstotliwości Autor: MZAT 10 lutego 2015 roku rozpoczęła się aukcja częstotliwości z pasma 800 MHz i 2600 MHz, które

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo