SAMORZĄDOWE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SIECIOWĄ (ŚWIATŁOWODY) Z WYKORZYSTANIEM BOT W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMORZĄDOWE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SIECIOWĄ (ŚWIATŁOWODY) Z WYKORZYSTANIEM BOT W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO"

Transkrypt

1 SAMORZĄDOWE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SIECIOWĄ (ŚWIATŁOWODY) Z WYKORZYSTANIEM BOT W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO Warszawa, 30 marca 2006 roku. Samorząd na samym początku powinien określić potrzebę realizacji danego przedsięwzięcia w sektorze infrastruktury telekomunikacyjnej. Jednocześnie należy sobie uświadomić możliwości i korzyści wynikające z jego realizacji na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zwykle jest to rola podmiotu publicznego w ramach procesu określenia strategii rozwoju infrastruktury. Nowoczesna sieć światłowodowa jest tak samo niezbędnym elementem uzbrojenia terenu jak droga (dobre skomunikowanie), energia elektryczna, woda i odprowadzenie ścieków, gaz czy dostarczenie ciepła. Władze, zajmujące się planowaniem, szacują zapotrzebowanie na energię elektryczną, usługi transportowe, wodę i inne usługi publiczne w tym infrastrukturę sieciową oraz określają priorytety. Następnie, zostaje określone zapotrzebowanie na infrastrukturę sieciową dla mieszkańców i gospodarki lokalnej w jakimś horyzoncie czasowym. W dalszej kolejności, partner publiczny rozważa możliwości realizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem, takiej czy innej formy finansowania, gdzie jednym z rozwiązań jest koncepcja BOT 1. Czasami 1 Skrót BOT oznacza buduj, eksploatuj i przekaż lub też buduj, posiadaj i przekaż (w języku angielskim terminy built, operate and transfer oraz built, own and transfer są używane zamiennie). Występują też takie odmiany, jak: BOO (buduj, posiadaj i eksploatuj, tzn. bez żadnego zobowiązania do przekazania); BOR (buduj, eksploatuj i odnawiaj koncesję); BOOT (buduj, posiadaj, eksploatuj i przekaż); BLT lub BRT (buduj, najmuj lub dzierżaw i przekaż); BT (buduj i przekaż natychmiast); BTO (buduj, przekaż i eksploatuj, może występować z płatnością ratalną); DBFO (projektuj, buduj, finansuj i eksploatuj) oraz DCMF (projektuj, buduj, zarządzaj i 1

2 zdarza się, że to sektor prywatny jest stroną identyfikującą możliwość realizacji przedsięwzięcia i zwracającą się z tym pomysłem do podmiotu publicznego. 2 ZAPROJEKTUJEMY, ZBUDUJEMY, ZAPEWNIMY FINANSOWANIE I URUCHOMIMY EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA ZANIA TELEKOMUNIKACYJNE SZKOŁY UNIWERSYTET ŚWIATŁOWODOWA PLATFORMA SIECI KONWERGENTNEJ PRZEDISĘBIORSTWA PRODUCENCI I DOSTAWCY ENERGII, INNE ZAKŁADY ADY KOMUNALNE USŁUGI UGI TRANSPORTU PUBLICZNEGO ADMINISTRACJA PUBLICZNA INTERESANCI URZĄD D MIASTA CENTRUM INFORMACYJNE PRACA W DOMU GOSPODARSTWA DOMOWE Źródło: opracowanie własne Project Finance Poland na podstawie ALCATEL Władze lokalne mogą podnieść konkurencyjność regionu dzięki pokazaniu, że dysponują takim samym poziomem usług szerokopasmowych, jaki jest dostępny w dużych metropoliach. W takiej sytuacji, nawet niewielkie miasteczko może przyciągnąć inwestorów i stać się regionalnym centrum przemysłowym, edukacyjnym, medycznym lub innym redukującym poziom lokalnego bezrobocia. A użytkownicy będą mogli jednocześnie korzystać z 4 aktywnych linii telefonicznych, surfować po Internecie z prędkością łączy światłowodowych, oglądać setki kanałów wideo, wszystko po pojedynczym włóknie światłowodowym. Od poziomu telekomunikacji zależy rozwój regionu za który odpowiadają samorządy, a który można zrealizować dzięki nowoczesnym systemom cyfrowej komunikacji. Rozwiązania te oczywiście muszą uwzględniać takie kryteria jak gęstość zaludnienia, cele geograficzne i usługowe, jak również brać pod uwagę już istniejącą infrastrukturę. Dla przykładu na terenach wiejskich lub odizolowanych charakteryzujących się niskim poziomem zaludnienia, można zastosować system wykorzystujący technologie radiowe bądź satelitarne. Project Finance Poland dostarczy władzom samorządowym gotowe rozwiązanie oraz może zająć się wszystkimi etapami realizacji projektu: od fazy analizy finansowej projektu poprzez przygotowanie procedury zamówienia publicznego, zaprojektowanie struktury finansowej, finansuj); MOT (modernizuj, posiadaj/eksploatuj i przekaż); ROO (uzdrów, posiadaj i eksploatuj). UNIDO BOT Guidelines, Guidelines for Infrastructure Development through Build-Operate-Transfer (BOT) Projects 2 Art Podmiot zainteresowany realizacją określonego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publicznoprywatnego może zgłosić wniosek do podmiotu publicznego z propozycją realizacji tego przedsięwzięcia, Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dziennik Ustaw nr

3 struktury prawnej i alokacji ryzyka transakcji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzięki temu, władze lokalne będą mogły skupić się na swoich kluczowych kompetencjach i innych zadaniach publicznych. TRAFNE DECYZJE INWESTYCYJNE W INFRASTRUKTURĘ TELEKOMUNIKACYJNĄ SĄ SUMĄ WIEDZY O ZAKRESIE WYBORU METOD FINANSOWANIA, SPOSOBACH OCENY WYKONALNOŚCI I OPŁACALNOŚCI, MINIMALIZACJI RYZYKA I RACJONALNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘWZIĘCIEM INWESTYCYJNYM. Nowoczesna miejska sieć szerokopasmowa, sieć metropolitalna oparta jest na technologii FTTB Fiber-To-The-Building oraz tradycyjnym Ethernecie. Mieszkańcom miasta może udostępnić jednocześnie pełen zakres usług triple play, obejmujących podłączenie do Internetu, telefonię VoIP oraz telewizję interaktywną (IPTV) poprzez kilometry światłowodów jednomodowych, dysponujących szerokim pasmem i gwarantujących wysoką jakość przesyłanego sygnału. Struktura i źródła finansowania infrastruktury telekomunikacyjnej w modelu PPP Kapitał własny Giełda / IPO Mezzanine / PRE IPO Capital Private Equity / Quasi-equity Venture Capital Kapitały własne partnera prywatnego Kapitały własne partnera publicznego (aport) Kapitał obcy (dług) Źródło: opracowanie własne Dotacje / Granty UE / Finansowanie z źródeł UE Obligacje /sekurytyzacja Kredyty i pożyczki bankowe Leasing (komunalny, inwestycyjny, zwrotny, technologiczny, etc..) Kredyt kupiecki Linie kredytowe Pożyczka podporządkowana Etapy rozwoju projektu Źródło: Projekt BOT w modelu PPP. Najczęściej podmiot publiczny chce (i musi) przeprowadzić własną analizę finansową i ekonomiczną, mającą określić czy dane przedsięwzięcie BOT jest warte realizacji. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w modelu PPP do której zobowiązuje Art.11 ustawy o PPP 3, to konieczność sporządzenia analizy przez podmiot publiczny przed podjęciem decyzji o realizacji określonego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w celu określenia jego efektywności oraz zagrożeń związanych z jego realizacją, a w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem, które dokładniej są określone w projektach aktów wykonawczych do Ustawy. 3 Art. 11 Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Przed podjęciem decyzji o realizacji określonego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego podmiot publiczny sporządza analizę tego przedsięwzięcia w celu określenia jego efektywności oraz zagrożeń związanych z jego realizacją 3

4 Schemat BOT projektu infrastruktury telekomunikacyjnej 4 Gwarancja ukończenia Ochrona przed ryzykiem politycznym, szkodami fizycznymi i utratą zysku Główni inwestorzy przedsięwzięcia Inwestorzy instytucjonalni Firmy ubezpieczeniowe Wsparcie polityczne i finansowe Umowa pomiędzy udziałowcami Inwestycja w kapitał własny Inwestycja w kapitał własny Umowy ubezpieczeniowe Podmiot publiczny Kapitał własny Umowa BOT Spółka projektowa BOT lub DBFO (SPV) Kredyty Pożyczki podporządko wane Kredytodawcy Banki komercyjne i fundusze VC Umowa budowlana Umowa na eksploatację Umowa projektowa Umowy na dostawy urządzeń Umowa na odbiór Generalny wykonawca Spółka eksploatacyjna (operator) Projekt architektury sieci Odbiorcy / Klienci Dostawca urządzeń Gwarancja realizacji budowy Gwarancje uzyskania planowanych wyników Gwarancje cen i dostaw Ryzyko inflacji i walutowe Gwarancje wywiązania się z dostaw Mechanizmy ryzyko / nagroda Pakiet ryzyko / nagroda Powiązania kontraktowe Przepływ środków finansowych W wczesnych fazach projektu, podmiot publiczny będzie głównie zainteresowany wartością ekonomiczną samego projektu lub ekonomiczną stopą zwrotu z projektu. Stopa zwrotu może być zmierzona przez Ekonomiczną Analizę Kosztów i Korzyści (EAKK). Rezultat EAKK wesprze podmiot publiczny w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu projektu. EAKK jest daną wejściową dla narzędzi oceny PPP. W późniejszym etapie po podjęciu decyzji o realizacji projektu, podmiot publiczny rozważy kilka procedur przetargowych. Aby oszacować potencjał przetargowy PPP dla określonego projektu Project Finance Poland jako doradca podmiotu publicznego może przeprowadzić 4 Opracowanie własne Project Finance Poland na podstawie UNIDO BOT Guidelines, Guidelines for Infrastructure Development through Build-Operate-Transfer (BOT) Projects 4

5 badanie PPP za pomocą PPS (Private-Public Scan). PPS może dać przybliżone i jakościowe wskazanie potencjału dla PPP i wesprze podmiot publiczny w decyzji, czy analizować potencjał PPP bardziej szczegółowo i przygotować przetarg PPP czy nie (analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego, w celu określenia efektywności projektów oraz zagrożeń związanych z ich realizacją w formule partnerstwa publiczno-prywatnego). W modelu partnerstwa publiczno-prywatnego szalenie ważne jest przygotowanie postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, przebieg postępowania, na przykład negocjacje z ogłoszeniem lub inny tryb wyboru jak koncesja czy dialog konkurencyjny. Dla projektów realizowanych w modelu PPP, korzystnym rozwiązaniem w prawie zamówień publicznych może być zwłaszcza dialog konkurencyjny. Zgodnie z prawem europejskim harmonizacja w formie nowelizacji polskiego prawa zamówień publicznych, wprowadza nowy tryb postępowania dialog konkurencyjny. Ma być on stosowany w przypadkach zamówień szczególnie skomplikowanych, w których ze względu na złożoność zamówienia zamawiający nie jest w stanie określić, jakie rozwiązanie organizacyjne, ekonomiczne i techniczne będzie dla niego najkorzystniejsze. Zamawiający po wstępnej weryfikacji ofert i ocenie potencjalnych wykonawców pod względem spełniania przez nich kryteriów ekonomicznych, technicznych i finansowych, zaprasza ich do przedstawienia propozycji sposobu realizacji zamówienia. Dialog konkurencyjny ma być stosowany głównie przy zamówieniach dotyczących projektów infrastrukturalnych oraz projektów o złożonym procesie finansowania, między innymi realizowanych w oparciu o partnerstwo publicznoprywatne. Korzyści technologiczne z nowej infrastruktury. Nowatorstwo rozwiązań sieciowych polega między innymi na zintegrowanej ofercie triple play, zintegrowane usługi cyfrowej transmisji telewizji, telewizji na żądanie, telefonii i Internetu dla gospodarstw domowych, przedsiębiorców, administracji publicznej w tym szkół i uczelni akademickich. Dodając do szerokopasmowego dostępu do Internetu, usługę głosową (telefonia VoIP) oraz telewizję interaktywną (IPTV), użytkownicy telefonii internetowej wraz z umową otrzymują bramkę VoIP (wyposażoną w porty RJ-11 i RJ-45), co wyklucza konieczność inwestycji w nowe aparaty telefoniczne. W przypadku korzystania z IPTV, klientom udostępniana jest przystawka set-top-box (dostarczone wraz z całą platformą IPTV która spełnia funkcje analogiczne do cyfrowego dekodera satelitarnego). Architektura sieci umożliwia równoczesną cyfrową transmisję trzech połączonych usług (telewizji, telefonii oraz Internetu), które będzie można zamówić u jednego operatora i otrzymać usługę z jednej sieci. Rozwiązanie charakteryzuje się cyfrową jakością oraz niskim kosztem wynikającym ze skumulowania trzech usług w jednym pakiecie. W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań w Polsce, triple play usługi związane z telewizją przenosi na cyfrową platformę IP. W porównaniu z usługami oferowanymi przez obecnych na rynku operatorów telewizji kablowych, triple play poprzez fukcjonalność sieci wprowadza nową jakość w postaci interaktywnego korzystanie z telewizji. Użytkownik będzie mógł komponować swój własny pakiet kanałów telewizyjnych, zatrzymywać, cofać i powtarzać dowolne fragmenty programów, wypożyczać filmy z cyfrowej biblioteki Video On Demand przy użyciu pilota telewizyjnego czy nagrać cyfrowo dowolną audycję bez konieczności posiadania magnetowidu. Sieć daje również dostęp do usługi telefonii oraz Internetu gwarantującego prędkość przesyłu danych na poziomie 100 Mbps. 5

6 Idea platformy sieci konwergentnej (graf na końcu artykułu), oznacza że usługi telewizji, telefonii oraz dostępu do Internetu realizowane są w oparciu o jedno medium, czyli protokół IP. Do mieszkań ruch sieciowy doprowadzany jest za pomocą tradycyjnej skrętki UTP, użytkownicy mają dostęp do wewnętrznej sieci o przepustowości 100 Mb/s, bez ograniczeń na styku sieci LAN i Internetu. Polska a społeczeństwo informacyjne. Andersen Business Consulting, we współpracy z największymi operatorami telekomunikacyjnymi nowych krajów członkowskich UE Europy Centralnej i Wschodniej, opublikował dokument na temat pogarszającego się stanu stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjnej w większości tych krajów. Dokument przedstawia niepewne perspektywy dla budowy społeczeństwa informacyjnego, genezę tego stanu oraz rekomendacje mające na celu poprawę sytuacji w przyszłości. 5 O ile dynamiczny rozwój usług telefonii komórkowej należy traktować jako sukces nowych krajów UE, to pogarszający się stan dostępności sieci stacjonarnej w nowych krajach UE stanowi zagrożenie dla planów budowy sprawnie funkcjonującego społeczeństwa informacyjnego, którego podstawą jest powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu. Autorzy raportu zauważają, że przepaść w zakresie implementacji programu eeurope 2005 nie tylko nie zmniejsza się, ale nawet istnieje ryzyko, iż będzie się pogłębiać. Dalece odmienna ścieżka rozwoju rynków telekomunikacyjnych w nowych krajach UE wymaga zdefiniowania własnej wizji ich rozwoju oraz odpowiedniego zaadaptowania unijnych zasad regulacji tych rynków do ich specyfiki. Niestety mechaniczne kopiowanie rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej, bez dostosowania ich do warunków rynkowych, stopnia rozwoju i infrastruktury nowych krajów UE może okazać się panaceum na inną chorobę. 6 Rząd Kazimierza Marcinkiewicza przywiązuje dużą wagę do nowoczesnych technologii zwłaszcza w dziedzinie telekomunikacji i informatyzacji E-government strategy oraz inwestycji w nowoczesne sieci szerokopasmowe. Jesienią tego roku powstanie Urząd ds. Informatyzacji poinformował na konferencji prasowej wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Ludwik Dorn. "Urząd ma odciążyć poszczególne ministerstwa oraz urzędy w standaryzacji procesów wymiany informacji w administracji publicznej", powiedział Dorn. Urząd ma także zająć się tworzeniem wspólnego systemu do obsługi obywateli przez administrację. 7 W tym roku Telekomunikacja Polska chce zainwestować w budowę linii telefonicznych ok. 1 mld zł. Mają one powstawać m.in. na terenach wiejskich. Według danych GUS, w końcu 2004 r. na wsi było niemal 20 linii telefonicznych na 100 mieszkańców. W miastach nieco ponad 41 na 100 mieszkańców. TP chce jednak, by jej inwestycje w nowe linie były chronione przed konkurentami, którzy dzięki liberalizacji rynku mogliby od razu korzystać z linii TP 8. Na szczęście minęły te czasy kiedy o lokalizacji i zakresie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną i nowe technologie telekomunikacyjne decydował monopolista na rynku Telekomunikacja Polska. Nasz największy operator TP S.A., kieruje się swoim dobrze pojętym interesem a zwłaszcza interesem swoich akcjonariuszy. To do samorządów należą teraz decyzje dotyczące określenia strategii rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej na swoim terenie, dzisiaj i w perspektywie następnych kilkudziesięciu lat. 5 Andersen Business Consulting, Raport (white paper) dotyczący infrastruktury telekomunikacyjnej wspierającej rozwój społeczeństwa informacyjnego, 6 Andersen Business Consulting, Op.cit. 7 Ludwik Dorn: Standard informatyzacji, , 8 Tomasz Świderek, Bez gwarancji nie zainwestują, Rzeczpospolita, 20 lutego

7 Podsumowanie. Struktura i treść artykułu są krótką ilustracją typowego cyklu rozwoju projektu BOT od identyfikacji możliwości, poprzez studia feasibility, stworzenia konsorcjum i procedury przetargowej, pakietu kontraktów i sfinansowania projektu, aż do eksploatacji i utrzymania wybudowanej infrastruktury oraz często przekazania praw własności podmiotowi publicznemu. Chcieliśmy przedstawić możliwości, dzięki którym projekt BOT może promować transfer technologii i rozbudowę zdolności konkurencyjnych regionu. Global Group of Companies Sp. z o.o.(ggc) 9 Project Finance Poland 10, doradza przy projektach inwestycyjnych, w fazie pre-development i w fazie realizacji, w projektach project finance, zarządzania ryzykiem w project finance, zwłaszcza w transakcjach realizowanych w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego. NOWE PODEJŚCIE TO IDEA SIECI KONWERGENTNEJ OD USŁUG NIEZALEŻNYCH SIECI DO USŁUG SIECI KONWERGENTNEJ OPTYMALIZACJA UPROSZCZENIE KAŻDA USŁUGA MA SWOJĄ WŁASNĄ SIEĆ WSZYSTKIE USŁUGI MAJĄ JEDNĄ SIEĆ Źródło: opracowanie własne Project Finance Poland na podstawie ALCATEL 9 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Gospodarczego Numer KRS: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 ZŁ, rok założenia PROJECT FINANCE POLAND jest znakiem towarowym korzystającym z prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP, Numer Z Global Group of Companies Sp. z o.o.. All rights reserved. 7

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie)

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW Projekt SSPW skupia się na białych obszarach NGA (v. 3.3 Wytycznych Wspólnotowych), to jest obszarach,

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO STRATEGII ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO 2016 ROKU

SUPLEMENT DO STRATEGII ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO 2016 ROKU SUPLEMENT DO STRATEGII ROZWOJU W POLSCE DO 2016 ROKU WSTĘP. Strategia to zaplanowany sposób prowadzenia działań, zwykle na wielką skalę i długotrwałych 1 i tak należy rozumieć przygotowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa w gminie

Sieć komputerowa w gminie Krzysztof Buczkowski Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy organizacji i zarządzania Fundacja Wspomagania Wsi 2007 Krzysztof Buczkowski Planowana informatyzacja Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych Kamil Bodzoń Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji w różnych obszarach sfery użyteczności publicznej

Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji w różnych obszarach sfery użyteczności publicznej Anna Górczyńska * Nina Kolczyńska ** Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji w różnych obszarach sfery użyteczności publicznej Wstęp Jednostki należące do sektora publicznego są zobligowane

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie powiat hajnowski Obszar: Podlaskie. C Opracowanie przygotowane przez: DGA S.A. InfoStrategia Krzysztof Heller i

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach?

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach? The Innovative Actions Network for the Information Society Sieć Innowacyjnych Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Hausnera Autorzy: dr Irena Herbst dr Aleksandra Jadach-Sepioło Tomasz Korczyński Współpraca: Tomasz

Bardziej szczegółowo