Mirosław CHUDEK, Piotr STRZAŁKOWSKI, Roman ŚCIGAŁA Politechnika Śląska, Gliwice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mirosław CHUDEK, Piotr STRZAŁKOWSKI, Roman ŚCIGAŁA Politechnika Śląska, Gliwice"

Transkrypt

1 WARSZTATY 2005 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str Mirosław CHUDEK, Piotr STRZAŁKOWSKI, Roman ŚCIGAŁA Politechnika Śląska, Gliwice Przebieg procesu deformacji ze szczególnym uwzględnieniem fazy zaniku ruchów górotworu Streszczenie Proces deformacji górotworu i powierzchni terenu trwa przez okres prowadzenia eksploatacji oraz przez pewien czas po jej zakończeniu. Ze względów utylitarnych szczególne znaczenie ma znajomość czasu trwania końcowej fazy ruchów powierzchni terenu, po zakończeniu eksploatacji. W referacie przedstawiona została analiza wyników obserwacji geodezyjnych poparta wynikami obliczeń osiadań. Analiza ta przeprowadzona została w celu ustalenia czasu trwania poeksploatacyjnych ruchów powierzchni terenu na terenie górniczym jednej ze zlikwidowanych kopalń. Wyniki analiz pozwoliły na wyodrębnienie fazy końcowej ruchów oraz osiadań resztkowych, które ujawniają się jeszcze przez kilka lat po zakończeniu prowadzenia robót. 1. Wprowadzenie Jak wskazano w pracach (Chudek i in. 2000; Chudek 2002; Chudek i in. 2004), istotną dla praktyki górniczej kwestią jest znajomość czasu trwania poeksploatacyjnych ruchów powierzchni terenu. Proces deformacji przebiega oczywiście przez okres dokonywania eksploatacji (znany a priori) i jeszcze przez pewien czas po jej zakończeniu. Należy uznać, że najistotniejszą kwestią jest znajomość fazy końcowej, która przebiega po zakończeniu eksploatacji. Dla celów utylitarnych przyjmuje się najczęściej, że zakończenie procesu osiadania ma miejsce, gdy roczny przyrost osiadania reperów nie przekracza 10mm, co z grubsza odpowiada dokładności pomiarów wykonywanych przy pomocy niwelacji technicznej. Tego rzędu przyrosty osiadania nie powodują uszkodzeń obiektów, a zatem praktycznie są pomijalne. Rozpatrywanie przebiegu osiadania w dłuższym przedziale czasu po zakończeniu eksploatacji jest zresztą trudne, gdyż proces obejmuje wtedy szereg czynników związanych z wpływami pośrednimi, jak choćby odwodnienie górotworu. Nie mówiąc już o tym, że znaczna intensywność eksploatacji górniczej powoduje nakładanie się na siebie wpływów powodowanych wybieraniem wielu pól. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, prowadzenie obserwacji procesu osiadania w długich przedziałach czasu po zakończeniu eksploatacji jest znacznie utrudnione. W ramach niniejszej pracy poddano analizie wyniki pomiarów prowadzonych na terenie górniczym jednej ze zlikwidowanych kopalń. 235

2 M.CHUDEK, P.STRZAŁKOWSKI, R. ŚCIGAŁA Przebieg procesu deformacji Charakterystyka dokonanej eksploatacji górniczej i prowadzonych pomiarów geodezyjnych W rozpatrywanym rejonie prowadzona była eksploatacja górnicza w ośmiu pokładach grupy rudzkiej w przedziale głębokości od 700 do 1000 m. Główny ciężar eksploatacji skupiony był w rejonie na południowy wschód od szybów głównych. W rejonie tym prowadzone były obserwacje geodezyjne na liniach obserwacyjnych nr 4, 5 i 6 (rys. 2.1). Ponadto pomiary prowadzono na północ od omawianego pola na liniach nr 1, 2, 7 i 8. Obserwacje ruchów powierzchni terenu dokonywane były od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku do roku Podstawowe informacje dotyczące warunków geologiczno górniczych dokonanej eksploatacji zamieszczone zostały w tabeli 2.1. Schemat rozmieszczenia wybranych pól eksploatacyjnych oraz rozpatrywanych linii pomiarowych przedstawiono natomiast na rys Szyby główne 500m Rys Schemat rozmieszczenia wybranych pól oraz linii pomiarowych Fig The sketch of extracted fields and observing lines location 3. Czas trwania końcowej fazy ruchów powierzchni terenu w świetle wyników pomiarów Analizy wyników pomiarów geodezyjnych przeprowadzone w nawiązaniu do dokonanej eksploatacji górniczej pozwoliły na poczynienie szeregu spostrzeżeń, z których najważniejsze przytoczono poniżej. 236

3 WARSZTATY 2005 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Zestawienie podstawowych informacji o dokonanej eksploatacji górniczej Pokl nr nr rok H g kąt up par śc. eksp. [m] [m] [st] 404/12 31 N A A A A A A A A A A A A B B C /34 10 A A A A A A A A /1 48 B B B B B B B B The juxtaposition of basic mining extraction data Tabela 2.1 Table 2.1 Pokl nr nr rok H g kąt up par śc. eksp. [m] [m] [st] 406/1 56 B B B B B A A A /2 1 B B B B B B B B B /3 20 B B /1 18 B B /1 22 B B B /1 25 B /12 26 B B B B B Na podstawie przebiegu osiadań reperów w czasie z linii nr 5 (rys. 3.1) można uznać, że proces osiadania punktów pomiarowych na tej linii zakończył się w maju 1999 r. Analiza map pokładowych wskazuje, że ostatnie ruchy wywołane zostały eksploatacją górniczą prowadzoną ścianą B-1 w pokładzie 404/1-2. Pokład eksploatowany był tą ścianą w I i II kwartale 1998 r. z zawałem stropu na wysokość ok. 3,30 m. Średnia głębokość zalegania pokładu w rejonie ściany wynosiła ok. 680m. Zatem można uznać, że ruchy powierzchni terenu ustały w połowie 1999 r., czyli ok. roku (11 miesięcy lub niewiele dłużej) od momentu zakończenia eksploatacji prowadzonej na głębokości ok. 680 m ścianą B-1 w pokładzie 404/1-2. Przebieg osiadania punktów linii nr 4 (rys. 3.2) wskazuje na uspokojenie się ruchów powierzchni terenu w pomiarze z maja 2002 r. Poprzedni pomiar wykonano jednak w 1997 r. Ostatnio prowadzono w rejonie środkowego odcinka linii eksploatację ścianą B-1 w pokładzie 410/1 z zawałem stropu na wysokość 2,6 m, na średniej głębokości ok. 960 m. Eksploatacja ta prowadzona była od IV kwartału 1997 r. do II kwartału 1998 r. Zatem eksploatacja prowadzona na głębokości ok. 960 m wywołała osiadania, które zakończyły się przed 2002 r. 237

4 M.CHUDEK, P.STRZAŁKOWSKI, R. ŚCIGAŁA Przebieg procesu deformacji w [mm] Rys Przebieg osiadań w czasie wybranych punktów na linii obserwacyjnej nr 5 Fig The course of subsidence over time for chosen observing points from line w [mm] Rys Przebieg osiadań w czasie wybranych punktów na linii obserwacyjnej nr 4 Fig The course of subsidence over time for chosen observing points from line 4 Podsumowując można stwierdzić, że czas trwania ruchów powierzchni po zakończeniu eksploatacji znacząco zależał od głębokości jej prowadzenia. W przypadku głębokości rzędu 680 m wynosił on ok. 1 roku, a dla głębokości ok m wynosił ok. 1,5 roku. Należy przy tym mieć na uwadze, że mowa tu o zasadniczych wpływach dokonanej eksploatacji (powyżej 90% wpływów całkowitych), bez uwzględnienia tzw. wpływów resztkowych. 238

5 WARSZTATY 2005 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie 4. Analizy wyników pomiarów prowadzonych w okresie występowania osiadań resztkowych Najpełniejszy obraz czasoprzestrzenny przebiegu obserwowanych wartości osiadania można uzyskać na podstawie map izolinii wartości tego wskaźnika deformacji, sporządzonych w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych na poszczególnych liniach pomiarowych łącznie. Dla celów wykreślenia map rozkładu izolinii pomierzonych obniżeń powierzchni terenu wykorzystano interpolację metodą krigingu. Zadanie to zrealizowano wykorzystując program Surfcad (Ścigała 2003). Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wyniki interpolacji dokonanej ze zbioru nieregularnie rozmieszczonych punktów obserwacyjnych (a z takim mamy w tym przypadku do czynienia), należy odpowiednio interpretować, szczególnie w obszarach, w których brak jest danych doświadczalnych. Procedura interpolacyjna w takich obszarach dokonuje ekstrapolacji rozkładu wartości doświadczalnych (w tym przypadku obniżeń), co nie zawsze jest w pełni wiarygodne. Stąd nie należy traktować przedstawianych poniżej map jako dokładnego rozkładu obniżeń w rozpatrywanych terenie jest to obraz przybliżony, aczkolwiek wystarczająco wiarygodny, aby wyciągnąć na tej podstawie wnioski dotyczące ogólnego rozkładu obniżeń powierzchni terenu. Rys. 4.1 przedstawia izolinie osiadań stwierdzonych pomiarami w okresie Z rysunku widać, że w analizowanym okresie niewielkie wartości osiadań, nie przekraczające 30 mm, wystąpiły w rejonie linii 6 (nad ostatnio prowadzoną przez KWK M eksploatacją górniczą) oraz w rejonie linii 1 i 7. Układ izolinii wskazuje w tym ostatnim przypadku na oddziaływanie eksploatacji kopalni sąsiedniej. Oczywiście nie są to wartości duże, przekraczają jednak dokładność pomiarów wykonywanych przy pomocy niwelacji technicznej i świadczyć mogą o pewnych niewielkich, resztkowych obniżeniach powierzchni terenu. Dla celów dokonania porównawczych analiz jakościowych wykonano mapę izolinii osiadań obliczonych dla eksploatacji górniczej dokonanej w 1998 r. (rys. 4.2), w którym to roku kopalnia zakończyła swoją działalność. Obliczenia te wykonano przy pomocy programu DEFK-Win (Ścigała i Strzałkowski 2000), przy przyjęciu następujących wartości parametrów: współczynnik kierowania stropem a = 0.8 (eksploatacja zawałowa), tangens kąta rozproszenia wpływów głównych tg = 1.9. Wg otrzymanych wyników obliczeń, eksploatacja ta spowodowała maksymalne wartości osiadania wynoszące ok. 1.3 m w rejonie linii 6 i ok. 0.1 m w rejonie linii 8. Zasięg wpływów tej eksploatacji przebiegał po stronie zachodniej przez rejon szybów głównych, następnie przebiegał stycznie do linii 7, a po stronie północnej wykraczał poza granicę OG. Porównując przebieg osiadań stwierdzonych pomiarami w latach (rys. 4.3) z uzyskanym z obliczeń dla eksploatacji prowadzonej w 1998 r. należy stwierdzić, że występuje jakościowa zgodność powyższych przebiegów w rejonie linii 4 i 6 (a zatem w rejonie wpływów eksploatacji dokonanej przez KWK M ). W pobliżu zachodniej granicy OG występują natomiast w rzeczywistości (obraz uzyskany na podstawie wyników pomiarów) dodatkowe wartości osiadań, których przebieg izolinii wskazuje na wywołanie ich przez eksploatację prowadzoną na zachód od granicy OG, czyli przez kopalnie sąsiednie. 239

6 M.CHUDEK, P.STRZAŁKOWSKI, R. ŚCIGAŁA Przebieg procesu deformacji m Rys Izolinie obniżeń uzyskane na podstawie wyników pomiarów za okres Fig, 4.1. Subsidence isolines obtained on the basis of measurements for time period m Rys Izolinie obniżeń uzyskane na podstawie wyników obliczeń dla eksploatacji prowadzonej w 1998 r Fig Subsidence isolines obtained on the basis of calculations done for the mining extraction led in

7 WARSZTATY 2005 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie 500m Rys Izolinie obniżeń uzyskane na podstawie wyników pomiarów za okres Fig, 4.3. Subsidence isolines obtained on the basis of measurements for time period Wnioski końcowe Przeprowadzone analizy wyników pomiarów geodezyjnych oraz wyników obliczeń pozwalają na przedstawienie następujących wniosków końcowych : 1) Rozważania przeprowadzone w zakresie ustalenia czasu trwania końcowej fazy ruchów powierzchni terenu wywołanych podziemną eksploatacją górniczą wykazały, że czas ten, liczony od momentu zakończenia eksploatacji do wystąpienia wartości osiadania pomijalnych dla celów praktycznych (rzędu mm), wynosi w warunkach KWK M ok. 1 roku dla głębokości eksploatacji rzędu 700 m i około 1,5 roku dla głębokości eksploatacji około 1000 m. Stąd należy wnioskować, że istotna ze względu na oddziaływanie na obiekty faza ruchów powierzchni terenu, wywołanych eksploatacją złoża prowadzoną do końca roku 1998, powinna się zakończyć do połowy roku Należy jednak zaznaczyć, że ustalenia te są obarczone błędem wynikającym z faktu, iż pomiary wykonywane są w pewnych dyskretnych przedziałach czasu, a co gorsza w przedstawionym przypadku brak było dokumentacji geodezyjnej za okres , co ograniczało możliwości uściślenia otrzymanych wyników. 2) Wyniki prowadzonych pomiarów geodezyjnych w latach 2002 i 2004 wykazują pewne niewielkie, resztkowe obniżenia powierzchni terenu, głównie w rejonie linii obserwacyjnych nr 4, 5 i 6. Pomierzone wartości obniżeń co prawda niewiele przekraczają dokładność pomiarów w kolejnych okresach czasu, ale mają tendencję narastającą i korelują z lokalizacją głównej niecki obniżeniowej, która powstała na skutek eksploatacji partii złoża zlokalizowanej na południowy wschód od szybów głównych. Pozwala to wysunąć 241

8 M.CHUDEK, P.STRZAŁKOWSKI, R. ŚCIGAŁA Przebieg procesu deformacji... hipotezę, że są to jeszcze resztkowe obniżenia będące efektem dokonanej eksploatacji. Mogą być one również wynikiem zmian stosunków wodnych w górotworze, spowodowanych zatrzymaniem pracy pomp głównego odwadniania zlikwidowanej kopalni. Deformacje te nie powinny jednak już wywoływać na powierzchni szkód w obiektach. Literatura [1] Chudek M. 2002: Geomechanika z podstawami ochrony środowiska górniczego i powierzchni terenu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. [2] Chudek i in. 2004: Ochrona środowiska w Górnośląskim i Donieckim Zagłębiu Węglowym. Wyd. Pol. Śl., Gliwice. [3] Chudek i in. 2000: Czas trwania procesu poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu w zależności od warunków geologiczno górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe nr 3. [4] Ścigała R. 2003: Oprogramowanie dla celów tworzenia graficznego obrazu deformacji powierzchni terenu. Konferencja Naukowa : Górnictwo zrównoważonego rozwoju Zeszyty Naukowe Pol. Śl. s. Górnictwo, z Gliwice. [5] Ścigała R., Strzałkowski P. 2000: Software for predictions of underground mining influences on the land surface and rock mass. Międzynarodowa Konferencja : GEOTECHNICS Gliwice- Ustroń, Wysokie Tatry Podbanske, Slowacja, październik The course of deformation process with taking into account the decay phase of rock mass movement The rock mass and land surface deformation process lasts through the extraction period as well as some time interval after its ending. For practical purposes, special attention is payed to lasting of the terminal movement phase (decaying phase), after extraction ending. The analyses of geodesic measurements aiming at determining of movement decay phase has been presented in this paper. The analyses were led on the basis of geodesic measurements results from one of the Polish coal mines, that were closed in recent years. Przekazano: 20 marca 2005 r. 242

PRZYKŁAD ANALIZY WPŁYWU PRĘDKOŚCI POSTĘPU FRONTU EKSPLOATACYJNEGO NA PRZEBIEG DEFORMACJI NA POWIERZCHNI TERENU

PRZYKŁAD ANALIZY WPŁYWU PRĘDKOŚCI POSTĘPU FRONTU EKSPLOATACYJNEGO NA PRZEBIEG DEFORMACJI NA POWIERZCHNI TERENU Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007 Mirosław Chudek*, Piotr Strzałkowski*, Roman Ścigała* PRZYKŁAD ANALIZY WPŁYWU PRĘDKOŚCI POSTĘPU FRONTU EKSPLOATACYJNEGO NA PRZEBIEG DEFORMACJI NA POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

System komputerowy służący ocenie wpływów podziemnej eksploatacji złóż na górotwór i powierzchnię terenu

System komputerowy służący ocenie wpływów podziemnej eksploatacji złóż na górotwór i powierzchnię terenu WARSZTATY 2005 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 333 340 Roman ŚCIGAŁA Politechnika Śląska, Gliwice System komputerowy służący ocenie wpływów podziemnej eksploatacji złóż na górotwór

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZYNNIKA PRĘDKOŚCI OSIADANIA DLA WARUNKÓW JEDNEJ Z KOPALŃ GZW

KOMPLEKSOWA IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZYNNIKA PRĘDKOŚCI OSIADANIA DLA WARUNKÓW JEDNEJ Z KOPALŃ GZW GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2012 Tom 7 Zeszyt 1 Roman ŚCIGAŁA Politechnika Śląska, Gliwice Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni KOMPLEKSOWA IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZYNNIKA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SI-BPiOP/33

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SI-BPiOP/33 Strona 1 z 5 Z1-PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Ochrona górotworu i powierzchni 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/13 4. Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODLEGŁOŚCI PUNKTÓW W LINIACH OBSERWACYJNYCH NA WARTOŚCI OBLICZANYCH Z POMIARÓW ODKSZTAŁCEŃ POZIOMYCH

WPŁYW ODLEGŁOŚCI PUNKTÓW W LINIACH OBSERWACYJNYCH NA WARTOŚCI OBLICZANYCH Z POMIARÓW ODKSZTAŁCEŃ POZIOMYCH GÓRNICTWO I GEOLOGIA 21 Tom 5 Zeszyt 2 Jan ZYCH Politechnika Śląska, Gliwice WPŁYW ODLEGŁOŚCI PUNKTÓW W LINIACH OBSERWACYJNYCH NA WARTOŚCI OBLICZANYCH Z POMIARÓW ODKSZTAŁCEŃ POZIOMYCH Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: N Iz-GGiP/36

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: N Iz-GGiP/36 Strona 1 z 5 Z1PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Ochrona terenów górniczych 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2013/14 4. Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAISTNIAŁYCH WPŁYWÓW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Z UWAGI NA PRZYDATNOŚĆ TERENU DO DALSZEJ ZABUDOWY

OCENA ZAISTNIAŁYCH WPŁYWÓW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Z UWAGI NA PRZYDATNOŚĆ TERENU DO DALSZEJ ZABUDOWY MARIAN KAWULOK, mkawulok@itb.katowice.pl LESZEK SŁOWIK, lslowik@itb.katowice.pl Instytut Techniki Budowlanej OCENA ZAISTNIAŁYCH WPŁYWÓW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Z UWAGI NA PRZYDATNOŚĆ TERENU DO DALSZEJ ZABUDOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: S I-BPiOP/42

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: S I-BPiOP/42 Strona 1 z 5 Z1-PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM SPECJALNOŚCIOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/13 4. Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU WYDOBYCIA NA SEJSMICZNOŚĆ W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO

BADANIE WPŁYWU WYDOBYCIA NA SEJSMICZNOŚĆ W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO BADANIE WPŁYWU WYDOBYCIA NA SEJSMICZNOŚĆ W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO Lis Anna Lis Marcin Kowalik Stanisław 2 Streszczenie. W pracy przedstawiono rozważania dotyczące określenia zależności pomiędzy wydobyciem

Bardziej szczegółowo

APROKSYMACJA DANYCH RÓŻNYMI FUNKCJAMI PRZY OBLICZENIACH DEFORMACJI TERENU

APROKSYMACJA DANYCH RÓŻNYMI FUNKCJAMI PRZY OBLICZENIACH DEFORMACJI TERENU Stanisław KOWALIK Politechnika Śląska, Gliwice APROKSYMACJA DANYCH RÓŻNYMI FUNKCJAMI PRZY OBLICZENIACH DEFORMACJI TERENU Streszczenie. W pracy dokonano aproksymacji danych liczbowych dotyczących przemieszczeń

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie eksploatacji górniczej na powierzchnię i zabudowę miejską na przykładzie południowej części OG Wirek I

Oddziaływanie eksploatacji górniczej na powierzchnię i zabudowę miejską na przykładzie południowej części OG Wirek I 21 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 11, nr 1-4, (2009), s. 21-31 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Oddziaływanie eksploatacji górniczej na powierzchnię i zabudowę miejską na przykładzie południowej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wpływu błędów średnich przyjmowanych wartości parametrów teorii na błąd średni prognozy obniżeń, nachyleń i krzywizn terenu górniczego

Modelowanie wpływu błędów średnich przyjmowanych wartości parametrów teorii na błąd średni prognozy obniżeń, nachyleń i krzywizn terenu górniczego Nr 8 PRZEGLĄD GÓRNICZY 171 UKD 622333: 622624044: 624044 Modelowanie wpływu błędów średnich przyjmowanych wartości parametrów teorii na błąd średni prognozy obniżeń, nachyleń i krzywizn terenu górniczego

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu

PL B1. Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu PL 214250 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382608 (51) Int.Cl. E21C 41/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

POMIARY GEODEZYJNE JAKO FORMA WERYFIKACJI BADAŃ POLIGONOWYCH RUROCIĄGU Z PVC W WARUNKACH GÓRNICZEJ DEFORMACJI TERENU

POMIARY GEODEZYJNE JAKO FORMA WERYFIKACJI BADAŃ POLIGONOWYCH RUROCIĄGU Z PVC W WARUNKACH GÓRNICZEJ DEFORMACJI TERENU ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 1996 Seria: BUDOWNICTWO z. 82 Nr kol. 1308 Józef MENDEC, Maria WYSTRYCHOWSKA, Barbara KLISZCZEWICZ Politechnika Śląska POMIARY GEODEZYJNE JAKO FORMA WERYFIKACJI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SIECI NEURONOWEJ DO BADANIA WPŁYWU WYDOBYCIA NA SEJSMICZNOŚĆ W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO. Stanisław Kowalik (Poland, Gliwice)

WYKORZYSTANIE SIECI NEURONOWEJ DO BADANIA WPŁYWU WYDOBYCIA NA SEJSMICZNOŚĆ W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO. Stanisław Kowalik (Poland, Gliwice) WYKORZYSTANIE SIECI NEURONOWEJ DO BADANIA WPŁYWU WYDOBYCIA NA SEJSMICZNOŚĆ W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO Stanisław Kowalik (Poland, Gliwice) 1. Wprowadzenie Wstrząsy podziemne i tąpania występujące w kopalniach

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ W AEROLOGII GÓRNICZEJ

ZASTOSOWANIE GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ W AEROLOGII GÓRNICZEJ Krzysztof SŁOTA Instytut Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej w Gliwicach ZASTOSOWANIE GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ W AEROLOGII GÓRNICZEJ Od Redakcji: Autor jest doktorantem w Zakładzie Aerologii Górniczej

Bardziej szczegółowo

POEKSPLOATACYJNE DEFORMACJE PROFILU RZEKI SKUTKUJĄCE POWSTANIEM ZAWODNIEŃ TERENU

POEKSPLOATACYJNE DEFORMACJE PROFILU RZEKI SKUTKUJĄCE POWSTANIEM ZAWODNIEŃ TERENU GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2011 Tom 6 Zeszyt 4 Marian GOROL Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Instytut Geologii Stosowanej POEKSPLOATACYJNE DEFORMACJE PROFILU RZEKI SKUTKUJĄCE POWSTANIEM ZAWODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Propozycja prognozowania deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją dwóch ścian w górotworze nienaruszonym

Propozycja prognozowania deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją dwóch ścian w górotworze nienaruszonym Nr 3 PRZEGLĄD GÓRNICZY 101 UKD 624.131:622.167/.168:622.83/.84 Propozycja prognozowania deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją dwóch ścian w górotworze nienaruszonym Concept of forecasting surface

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMU GRASS-GIS DO GRAFICZNEJ INTERPRETACJI WYNIKÓW PROGNOZ DEFORMACJI

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMU GRASS-GIS DO GRAFICZNEJ INTERPRETACJI WYNIKÓW PROGNOZ DEFORMACJI GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 2 Roman ŚCIGAŁA Politechnika Śląska, Gliwice OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMU GRASS-GIS DO GRAFICZNEJ INTERPRETACJI WYNIKÓW PROGNOZ DEFORMACJI Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-02-04/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-02-04/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-02-04/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEODEZYJNE REALIZOWANE DLA OCHRONY OBIEKTÓW PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ NA TERENIE WYBRANYCH OBSZARÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

BADANIA GEODEZYJNE REALIZOWANE DLA OCHRONY OBIEKTÓW PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ NA TERENIE WYBRANYCH OBSZARÓW DOLNEGO ŚLĄSKA XXII JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI 40 LAT BADAŃ GEODYNAMICZNYCH NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA WROCŁAW, 22-23 września 2014 Krzysztof Mąkolski, Mirosław Kaczałek Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przestrzennego automatu deterministycznego do symulowania obniżeń terenu spowodowanych podziemną eksploatacją

Wykorzystanie przestrzennego automatu deterministycznego do symulowania obniżeń terenu spowodowanych podziemną eksploatacją Nr 8 PRZEGLĄD GÓRNICZY 131 UKD 622.333: 622.83/.84: 622.2-045.43 Wykorzystanie przestrzennego automatu deterministycznego do symulowania obniżeń terenu spowodowanych podziemną eksploatacją Application

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA JEDNODNIOWA STĘŻENIA METANU NA WYLOCIE Z REJONU ŚCIANY N-6 W POKŁADZIE 330 W KWK K3

PROGNOZA JEDNODNIOWA STĘŻENIA METANU NA WYLOCIE Z REJONU ŚCIANY N-6 W POKŁADZIE 330 W KWK K3 SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI 24 PROGNOZA JEDNODNIOWA STĘŻENIA METANU NA WYLOCIE Z REJONU ŚCIANY N-6 W POKŁADZIE 33 W KWK K3. WSTĘP Zagrożenie metanowe jest jednym z najpowszechniej występujących

Bardziej szczegółowo

DROGI lądowe, powietrzne, wodne 10/2008

DROGI lądowe, powietrzne, wodne 10/2008 34 DROGI lądowe, powietrzne, wodne 10/2008 mgr inż. Marcin Grygierek Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa Drogi FEDROWANIE POD DROGAMI Wpływ górniczych rozluźnień podłoża na nośność nawierzchni drogowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA WYSTĘPOWANIE DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH TYPU LINIOWEGO

ANALIZA WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA WYSTĘPOWANIE DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH TYPU LINIOWEGO GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 2 Marek KRUCZKOWSKI Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA WYSTĘPOWANIE DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH TYPU LINIOWEGO Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROGNOZY PRZEMIESZCZEŃ PIONOWYCH TERENU GÓRNICZEGO ZG KONRAD W IWINACH

OPRACOWANIE PROGNOZY PRZEMIESZCZEŃ PIONOWYCH TERENU GÓRNICZEGO ZG KONRAD W IWINACH Nr 128 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 128 Studia i Materiały Nr 36 2009 Tadeusz GŁOWACKI* pomiary geodezyjne, reper, deformacje, prognoza, teren górniczy OPRACOWANIE PROGNOZY

Bardziej szczegółowo

Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków WARSZTATY 2005 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 257 266 Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Zmiany rozwarstwień skał stropowych

Bardziej szczegółowo

2. Kopalnia ČSA warunki naturalne i górnicze

2. Kopalnia ČSA warunki naturalne i górnicze Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 1 2008 Janusz Makówka*, Józef Kabiesz* SPOSÓB ANALIZY PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA ZAGROŻENIA TĄPANIAMI NA PRZYKŁADZIE KOPALNI ČSA 1. Wprowadzenie Analiza

Bardziej szczegółowo

Wpływ eksploatacji ścianowej w rejonie filara ochronnego na budynek wielorodzinny poddany rektyfikacji

Wpływ eksploatacji ścianowej w rejonie filara ochronnego na budynek wielorodzinny poddany rektyfikacji T. MAJCHERCZYK, P. MAŁKOWSKI, Z. NIEDBALSKI Wpływ eksploatacji ścianowej.. Mat. Symp. str. 176 187 Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Kontrola grawimetryczna stanu górotworu solnego na terenie Kopalni Otworowej Barycz

Kontrola grawimetryczna stanu górotworu solnego na terenie Kopalni Otworowej Barycz WARSZTATY z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 227 232 Krzysztof JAKIEL, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Kontrola grawimetryczna stanu górotworu

Bardziej szczegółowo

2. Parametry wpływające na wartość współczynnika spływu powierzchniowego

2. Parametry wpływające na wartość współczynnika spływu powierzchniowego WARSZTATY 2007 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Materiały Warsztatów str. 325 330 Józef MATERSKI, Dariusz GRADECKI KWB Konin w Kleczewie S.A. Ocena wartości współczynnika spływu powierzchniowego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMU OBSŁUGI KOPALNIANYCH MAP NUMERYCZNYCH DLA CELÓW PROGNOZOWANIA DEFORMACJI TERENU GÓRNICZEGO

WYKORZYSTANIE SYSTEMU OBSŁUGI KOPALNIANYCH MAP NUMERYCZNYCH DLA CELÓW PROGNOZOWANIA DEFORMACJI TERENU GÓRNICZEGO Jan BIAŁEK 1, Marian PONIEWIERA 2 WYKORZYSTANIE SYSTEMU OBSŁUGI KOPALNIANYCH MAP NUMERYCZNYCH DLA CELÓW PROGNOZOWANIA DEFORMACJI Streszczenie W niniejszym referacie omówiono problematykę związaną z tworzeniem

Bardziej szczegółowo

INIEKCYJNE WZMACNIANIE GÓROTWORU PODCZAS PRZEBUDÓW ROZWIDLEŃ WYROBISK KORYTARZOWYCH**** 1. Wprowadzenie

INIEKCYJNE WZMACNIANIE GÓROTWORU PODCZAS PRZEBUDÓW ROZWIDLEŃ WYROBISK KORYTARZOWYCH**** 1. Wprowadzenie Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Tadeusz Rembielak*, Jan Krella**, Janusz Rosikowski**, Franciszek Wala*** INIEKCYJNE WZMACNIANIE GÓROTWORU PODCZAS PRZEBUDÓW ROZWIDLEŃ WYROBISK KORYTARZOWYCH****

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM METANOWYM W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO W LATACH

ANALIZA WYPADKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM METANOWYM W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO W LATACH Stanisław KOWALIK, Maria GAJDOWSKA Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA WYPADKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM METANOWYM W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO W LATACH 22-29 Streszczenie. Spośród licznych zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14 BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14.1 WSTĘP Ogólne wymagania prawne dotyczące przy pracy określają m.in. przepisy

Bardziej szczegółowo

2. Korozja stalowej obudowy odrzwiowej w świetle badań dołowych

2. Korozja stalowej obudowy odrzwiowej w świetle badań dołowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Mirosław Chudek*, Stanisław Duży*, Grzegorz Dyduch*, Arkadiusz Bączek* PROBLEMY NOŚNOŚCI STALOWEJ OBUDOWY ODRZWIOWEJ WYROBISK KORYTARZOWYCH UŻYTKOWANYCH W

Bardziej szczegółowo

Przyczynek do badań mikrograwimetrycznych naruszeń powierzchni szlaków komunikacyjnych w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej

Przyczynek do badań mikrograwimetrycznych naruszeń powierzchni szlaków komunikacyjnych w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej Mat. Symp., str.445-x452 Zbigniew FAJKLEWICZ Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stanisław LASEK, Aleksander MATWIEJSZYN KWK Mysłowice, Mysłowice Janusz RADOMIŃSKI Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Przyczynek

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka parametrów drgań w gruntach i budynkach na obszarze LGOM

Charakterystyka parametrów drgań w gruntach i budynkach na obszarze LGOM WARSZTATY 23 z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 25 216 Krzysztof JAŚKIEWICZ CBPM Cuprum, Wrocław Charakterystyka parametrów drgań w gruntach i budynkach na obszarze LGOM Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.1. Lokalizacja punktów pomiaru miąższości wybranych pokładów węgla w KWK Murcki (opróbowanie wiertnicze i górnicze)

Załącznik 1.1. Lokalizacja punktów pomiaru miąższości wybranych pokładów węgla w KWK Murcki (opróbowanie wiertnicze i górnicze) ZAŁĄCZNIKI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik 1.1. Lokalizacja punktów pomiaru miąższości wybranych pokładów węgla w KWK Murcki (opróbowanie wiertnicze i górnicze) Załącznik 1.2. Lokalizacja punktów pomiaru miąższości

Bardziej szczegółowo

Fundamenty na terenach górniczych

Fundamenty na terenach górniczych Fundamenty na terenach górniczych Instrukcja ITB Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej zostały wydane i zalecone do

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie)

Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie) Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie) dr inż. A.Kotyrba, dr inż. A.Frolik dr inż. Ł.Kortas, mgr S.Siwek Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ROZRUCHU ŚCIANY 375 W KWK PIAST NA DRODZE INIEKCYJNEGO WZMACNIANIA POKŁADU 209 PRZED JEJ CZOŁEM****

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ROZRUCHU ŚCIANY 375 W KWK PIAST NA DRODZE INIEKCYJNEGO WZMACNIANIA POKŁADU 209 PRZED JEJ CZOŁEM**** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 3/1 2009 Tadeusz Rembielak*, Jacek Kudela**, Jan Krella**, Janusz Rosikowski***, Bogdan Zamarlik** ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ROZRUCHU ŚCIANY 375 W KWK PIAST

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło - prof. AGH* ) Dr inż. Tomasz Stoch* ) Mgr inż. Szczepan Moskała** ) Dr inż. Paweł Sopata* )

Dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło - prof. AGH* ) Dr inż. Tomasz Stoch* ) Mgr inż. Szczepan Moskała** ) Dr inż. Paweł Sopata* ) 113 UKD 622.333: 622.624.044: 622.2-045.43 Funkcje aproksymujące przeciętny przebieg wskaźników deformacji dla wyznaczania parametrów rozproszenia losowego pogórniczych przemieszczeń i deformacji powierzchni

Bardziej szczegółowo

HAZARD TO THE SURFACE ARISING OUT OF THE OLD, SHALLOW MINING

HAZARD TO THE SURFACE ARISING OUT OF THE OLD, SHALLOW MINING GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2012 Tom 7 Zeszyt 1 Piotr STRZAŁKOWSKI Politechnika Śląska, Gliwice Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni ZAGROŻENIE DLA POWIERZCHNI WYNIKAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PRZEBIEGU OTWORÓW WIERTNICZYCH BADAWCZYCH, ODWADNIAJĄCYCH PODZIEMNY ZBIORNIK WODNY, NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO

PROJEKTOWANIE PRZEBIEGU OTWORÓW WIERTNICZYCH BADAWCZYCH, ODWADNIAJĄCYCH PODZIEMNY ZBIORNIK WODNY, NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO SYSTEMY WSPOMAGANIA w INŻYNIERII PRODUKCJI Rozpoznawanie Złóż i Budownictwo Podziemne 2017 25 PROJEKTOWANIE PRZEBIEGU OTWORÓW WIERTNICZYCH BADAWCZYCH, ODWADNIAJĄCYCH PODZIEMNY ZBIORNIK WODNY, NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia

Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia XV WARSZTATY GÓRNICZE 4-6 czerwca 2012r. Czarna k. Ustrzyk Dolnych - Bóbrka Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia i przemieszczenia wokół wyrobisk korytarzowych Tadeusz Majcherczyk Zbigniew Niedbalski

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OGRANICZENIA RUCHU TRANZYTOWEGO W MIEŚCIE NA POZIOM HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

WPŁYW OGRANICZENIA RUCHU TRANZYTOWEGO W MIEŚCIE NA POZIOM HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2010 Seria TRANSPORT z. 69 Nr kol. 1834 Jan FILIPCZYK, Aleksandra KUTRZYK-NYKIEL, Robert WIESZAŁA WPŁYW OGRANICZENIA RUCHU TRANZYTOWEGO W MIEŚCIE NA POZIOM HAŁASU

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metody GPS-RTK do pomiarów przemieszczeń powierzchni terenów górniczych

Wykorzystanie metody GPS-RTK do pomiarów przemieszczeń powierzchni terenów górniczych WARSZTATY 2008 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 365 374 Paweł SOPATA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Wykorzystanie metody

Bardziej szczegółowo

Możliwości badania zagrożenia sejsmicznego powierzchni na podstawie pomiarów przyspieszeń drgań gruntu

Możliwości badania zagrożenia sejsmicznego powierzchni na podstawie pomiarów przyspieszeń drgań gruntu Zygmunt GERLACH KHW S.A. KWK Katowice-Kleofas, Katowice Ewa WYROBEK-GOŁĄB KHW S.A. KWK Wesoła, Mysłowice-Wesoła Mat. Symp. Warsztaty 2000 str. 235-245 Możliwości badania zagrożenia sejsmicznego powierzchni

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN

OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 Zbigniew Owczarek* Robert Geryło** OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA

Bardziej szczegółowo

Badania rozkładów odkształceń poziomych w rozetach pomiarowych

Badania rozkładów odkształceń poziomych w rozetach pomiarowych Nr 8 PRZEGLĄD GÓRNICZY 165 UKD 622.333: 622.333-049.7: 622.044: 624.044 Badania rozkładów odkształceń poziomych w rozetach pomiarowych Observed vs. modelled distributions of horizontal deformations in

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA DEFORMACJI POWIERZCHNI DLA DZISIEJSZEGO POLSKIEGO GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO. 1. Perspektywy i zaszłości górnictwa węgla kamiennego

SPECYFIKA DEFORMACJI POWIERZCHNI DLA DZISIEJSZEGO POLSKIEGO GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO. 1. Perspektywy i zaszłości górnictwa węgla kamiennego Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007 Andrzej Kowalski* SPECYFIKA DEFORMACJI POWIERZCHNI DLA DZISIEJSZEGO POLSKIEGO GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 1. Perspektywy i zaszłości górnictwa węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY 2001 nt. Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym

WARSZTATY 2001 nt. Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym WARSZTATY 2001 nt. Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym Mat. Symp., str.433-444 Zygmunt GERLACH Agencja Informacyjna INFO-ZEW, Katowice Ernestyn KUBEK, Jerzy GRYCMAN, Tadeusz KABZA Rybnicka

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD NORMATYWNYCH PROJEKTOWANIA OBUDOWY STALOWEJ ŁUKOWEJ PODATNEJ STOSOWANEJ W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH***

PORÓWNANIE METOD NORMATYWNYCH PROJEKTOWANIA OBUDOWY STALOWEJ ŁUKOWEJ PODATNEJ STOSOWANEJ W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH*** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 3/1 2009 Andrzej Wichur*, Kornel Frydrych**, Maciej Bober** PORÓWNANIE METOD NORMATYWNYCH PROJEKTOWANIA OBUDOWY STALOWEJ ŁUKOWEJ PODATNEJ STOSOWANEJ W PODZIEMNYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NAPRĘŻEŃ W KOŁACH ZĘBATYCH WYZNACZONYCH METODĄ ELEMENTÓW BRZEGOWYCH

ANALIZA NAPRĘŻEŃ W KOŁACH ZĘBATYCH WYZNACZONYCH METODĄ ELEMENTÓW BRZEGOWYCH 3-2006 PROBLEMY EKSPLOATACJI 157 Piotr FOLĘGA Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA NAPRĘŻEŃ W KOŁACH ZĘBATYCH WYZNACZONYCH METODĄ ELEMENTÓW BRZEGOWYCH Słowa kluczowe Koła zębate, zużycie ścierne zębów,

Bardziej szczegółowo

Pomiary inklinometryczne jako narzędzie monitoringu deformacji górotworu w kopalniach podziemnych

Pomiary inklinometryczne jako narzędzie monitoringu deformacji górotworu w kopalniach podziemnych Mat. Symp. str. 92-100 Wiesław GRZEBYK, Lech STOLECKI KGHM Cuprum spółka z o.o. Centrum Badawczo - Rozwojowe, Wrocław Pomiary inklinometryczne jako narzędzie monitoringu deformacji górotworu w kopalniach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: N II-BPIOP/27

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: N II-BPIOP/27 Strona 1 z 5 Z1-PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SEMIANARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/13 4. Poziom kształcenia: studia drugiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 8 Electrical Engineering 05 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH

Bardziej szczegółowo

dr inż. Magdalena Głogowska* ) dr inż. Jarosław Chećko* ) mgr inż. Tomasz Urych* ) mgr inż. Robert Warzecha* )

dr inż. Magdalena Głogowska* ) dr inż. Jarosław Chećko* ) mgr inż. Tomasz Urych* ) mgr inż. Robert Warzecha* ) 20 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2014 UKD 622.333: 622.1: 550.8 Ocena zasobów węgla kamiennego dla celów podziemnego zgazowania węgla metodą szybową w złożach czynnych kopalń Kompanii Węglowej S.A. Assessment of hard

Bardziej szczegółowo

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków **

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 3/1 2009 Tadeusz Rembielak*, Jacek Kudela**, Janusz Rosikowski***, Franciszek Wala**** INIEKCYJNE WZMACNIANIE GÓROTWORU POPRZEDZAJĄCE PRZEBUDOWĘ ROZWIDLENIA WYROBISKA

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik emisji metanu z kopalń węgla kamiennego w Polsce

Wskaźnik emisji metanu z kopalń węgla kamiennego w Polsce Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk rok 2016, nr 94, s. 67 78 Renata PATYŃSKA* Wskaźnik emisji metanu z kopalń węgla w Polsce Streszczenie: Szacowanie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH 3/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH JURA Stanisław,

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE Pomiar osiadań Kaplicy Królewskiej w Gdańsku z dnia Seria XIV (3. KN Hevelius)

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE Pomiar osiadań Kaplicy Królewskiej w Gdańsku z dnia Seria XIV (3. KN Hevelius) SPRAWOZDANIE TECHNICZNE Pomiar osiadań Kaplicy Królewskiej w Gdańsku z dnia 10.11.2012 Seria XIV (3. KN Hevelius) Gdańsk, 23.12.2012r. 1 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Instytucja wykonująca pomiar..3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DOBÓR SPOSOBU EKSPLOATACJI POLA CENTRALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY CZĘŚCI ZABYTKOWEJ GISZOWCA

DOBÓR SPOSOBU EKSPLOATACJI POLA CENTRALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY CZĘŚCI ZABYTKOWEJ GISZOWCA Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 4 2006 Ireneusz Firlit* DOBÓR SPOSOBU EKSPLOATACJI POLA CENTRALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY CZĘŚCI ZABYTKOWEJ GISZOWCA 1. Wstęp Kopalnia Staszic prowadzi eksploatację

Bardziej szczegółowo

NIE SZKODA CZASU NA SZKODY

NIE SZKODA CZASU NA SZKODY NIE SZKODA CZASU NA SZKODY Czyli jak i gdzie szukać informacji dotyczącej budownictwa na terenach górniczych Zespół redagujący: 1. Piotr Klikowicz 2. Tomasz Kubina 3. Jacek Komorowski 4. Katarzyna Seweryn

Bardziej szczegółowo

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl 3OF_III_D KOOF Szczecin: www.of.szc.pl XXXII OLIMPIADA FIZYCZNA (198/1983). Stopień III, zadanie doświadczalne D Źródło: Nazwa zadania: Działy: Słowa kluczowe: Komitet Główny Olimpiady Fizycznej; Waldemar

Bardziej szczegółowo

Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa

Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa Pozyskanie terenu Prace geodezyjne na etapie studiów projektowych Prace geodezyjne na etapie projektu szczegó łowego Geodezyjne opracowanie projektu OBIEKT Tyczenie Pomiary

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU

ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU Dr inż. Paweł PIETKIEWICZ Dr inż. Wojciech MIĄSKOWSKI Dr inż. Krzysztof NALEPA Piotr LESZCZYŃSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.283 ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Tadeusz Głuski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Obiekty budowlane na terenach górniczych

Obiekty budowlane na terenach górniczych Jerzy Kwiatek Obiekty budowlane na terenach górniczych Wydanie II zmienione i rozszerzone GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ... 13 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ...

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DLA CELÓW WENTYLACYJNYCH I TRANSPORTOWYCH WYROBISK W OBECNOŚCI ZROBÓW W ASPEKCIE LIKWIDACJI REJONU

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DLA CELÓW WENTYLACYJNYCH I TRANSPORTOWYCH WYROBISK W OBECNOŚCI ZROBÓW W ASPEKCIE LIKWIDACJI REJONU Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 1 2008 Andrzej Janowski*, Maciej Olchawa*, Mariusz Serafiński* MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DLA CELÓW WENTYLACYJNYCH I TRANSPORTOWYCH WYROBISK W OBECNOŚCI ZROBÓW W ASPEKCIE

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ I CZAS PRACY KOPAREK WIELONACZYNIOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE. 1. Wprowadzenie. Zbigniew Kasztelewicz*, Kazimierz Kozioł**

WYDAJNOŚĆ I CZAS PRACY KOPAREK WIELONACZYNIOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE. 1. Wprowadzenie. Zbigniew Kasztelewicz*, Kazimierz Kozioł** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 2 2007 Zbigniew Kasztelewicz*, Kazimierz Kozioł** WYDAJNOŚĆ I CZAS PRACY KOPAREK WIELONACZYNIOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE 1. Wprowadzenie Branża

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE LOKALIZACJI CHODNIKA PRZYŚCIANOWEGO W WARUNKACH ODDZIAŁYWANIA ZROBÓW W POKŁADZIE NIŻEJ LEŻĄCYM**

OKREŚLENIE LOKALIZACJI CHODNIKA PRZYŚCIANOWEGO W WARUNKACH ODDZIAŁYWANIA ZROBÓW W POKŁADZIE NIŻEJ LEŻĄCYM** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Tadeusz Majcherczyk*, Zbigniew Niedbalski*, Piotr Małkowski* OKREŚLENIE LOKALIZACJI CHODNIKA PRZYŚCIANOWEGO W WARUNKACH ODDZIAŁYWANIA ZROBÓW W POKŁADZIE NIŻEJ

Bardziej szczegółowo

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY TWORZENIE MODELU DNA ZBIORNIKA WODNEGO W OPARCIU O JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY Tomasz Templin, Dariusz Popielarczyk Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne oddziaływania drgań na powierzchnię terenu ZG Rudna po wstrząsie z dnia roku o energii 1,9 E9 J

Dynamiczne oddziaływania drgań na powierzchnię terenu ZG Rudna po wstrząsie z dnia roku o energii 1,9 E9 J WARSZTATY 27 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Materiały Warsztatów str. 411 421 Lech STOLECKI KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe Dynamiczne oddziaływania drgań na powierzchnię

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań modelowych (MES) weryfikowanych pomiarami geodezyjnymi

Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań modelowych (MES) weryfikowanych pomiarami geodezyjnymi WARSZTATY z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 285 292 Krzysztof PIETRUSZKA Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań modelowych

Bardziej szczegółowo

Ocena błędów systematycznych związanych ze strukturą CCD danych astrometrycznych prototypu Pi of the Sky

Ocena błędów systematycznych związanych ze strukturą CCD danych astrometrycznych prototypu Pi of the Sky Ocena błędów systematycznych związanych ze strukturą CCD danych astrometrycznych prototypu Pi of the Sky Maciej Zielenkiewicz 5 marca 2010 1 Wstęp 1.1 Projekt Pi of the Sky Celem projektu jest poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja emisji metanu z układów wentylacyjnych i z układów odmetanowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 2001-2010

Inwentaryzacja emisji metanu z układów wentylacyjnych i z układów odmetanowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 2001-2010 1 Inwentaryzacja emisji metanu z układów wentylacyjnych i z układów odmetanowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 2001-2010 Dr inż. Renata Patyńska Główny Instytut Górnictwa Pracę zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Uwagi na temat stosowania gazów obojętnych (azotu, dwutlenku węgla) do gaszenia pożaru w otamowanym polu rejony wydobywczego

Uwagi na temat stosowania gazów obojętnych (azotu, dwutlenku węgla) do gaszenia pożaru w otamowanym polu rejony wydobywczego 253 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 12, nr 1-4, (2010), s. 253-259 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Uwagi na temat stosowania gazów obojętnych (azotu, dwutlenku węgla) do gaszenia pożaru w

Bardziej szczegółowo

Górniczy System Informatyczny wspomagający monitorowanie zagrożeń górniczych w BOT KWB Turów S.A.

Górniczy System Informatyczny wspomagający monitorowanie zagrożeń górniczych w BOT KWB Turów S.A. WARSZTATY 2005 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 261 266 Adam MENDAKIEWICZ, Leszek WACHELKA Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o. o. Górniczy System Informatyczny

Bardziej szczegółowo

Kinematyka konwergencji górotworu solnego oraz przemieszczeń punktów w rejonie szybu Kinga KS Wieliczka S.A.

Kinematyka konwergencji górotworu solnego oraz przemieszczeń punktów w rejonie szybu Kinga KS Wieliczka S.A. 51 UKD 622.363.1: 622.1: 550.8: 622.83/.84 Kinematyka konwergencji górotworu solnego oraz przemieszczeń punktów w rejonie szybu Kinga KS Wieliczka S.A. Kinematics of convergence of the rock mass and displacements

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.8 : 2007

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.8 : 2007 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.8 : 2007 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZEJ NA TERENACH OBJĘTYCH WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII WARSZAWA 2007

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 4

Ć w i c z e n i e K 4 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDARKA DO WIZUALIZACJI WYNIKÓW WYRÓWNANIA PO- ZIOMYCH OSNÓW KOPALNIANYCH.

PROGRAM PRZEGLĄDARKA DO WIZUALIZACJI WYNIKÓW WYRÓWNANIA PO- ZIOMYCH OSNÓW KOPALNIANYCH. B. Cisło, W. Gruszczyński PROGRAM PRZEGLĄDARKA DO WIZUALIZACJI WYNIKÓW WYRÓWNANIA PO- ZIOMYCH OSNÓW KOPALNIANYCH. Jednym z podstawowych zadań działu mierniczego każdego zakładu górniczego jest sporządzanie

Bardziej szczegółowo

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO TRAMWAJU NA POSTOJU I PODCZAS JAZDY ASSESSMENT OF ACOUSTIC CLIMATE OF A TRAM AT A TRAM STOP AND DURING A RIDE

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO TRAMWAJU NA POSTOJU I PODCZAS JAZDY ASSESSMENT OF ACOUSTIC CLIMATE OF A TRAM AT A TRAM STOP AND DURING A RIDE FRANCISZEK TOMASZEWSKI, MAŁGORZATA ORCZYK GRZEGORZ SZYMAŃSKI, BARTOSZ CZECHYRA OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO TRAMWAJU NA POSTOJU I PODCZAS JAZDY ASSESSMENT OF ACOUSTIC CLIMATE OF A TRAM AT A TRAM STOP AND

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych studium przypadku

Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych studium przypadku Nr 9 PRZEGLĄD GÓRNICZY 41 UKD 622.23:622.25:005.585 Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych studium przypadku The analysis of

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE Wojciech KUBISSA 1 Roman JASKULSKI 1 ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE 1. Wprowadzenie O trwałości konstrukcji wykonanych z betonu zbrojonego w szczególnym stopniu decyduje ich odporność na penetrację

Bardziej szczegółowo

WZMACNIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ POD NASYPY DROGOWE I OBIEKTY INŻYNIERSKIE AUTOSTRADY A4

WZMACNIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ POD NASYPY DROGOWE I OBIEKTY INŻYNIERSKIE AUTOSTRADY A4 Prof. dr hab. inż. Jan ZYCH Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice, Polska tel. 032 2371374, fax. 032-2371238 e-mail: jzych@rg4.gorn.polsl.gliwice.pl Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Nr ewidencyjny M-34-63-A-c/G/N/4 Lokalizacja: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Rodzaj zakładu górniczego:

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Śląskie Forum Drogowe Piekary Śląskie, 8-10 maja 2013

Śląskie Forum Drogowe Piekary Śląskie, 8-10 maja 2013 Specyficzne problemy śląskiej sieci drogowej wynikające z zagrożeń geodynamicznych terenu górniczego i po-górniczego oraz intensywnych obciążeń ruchem drogowym Katedra Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp

WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp Autor: inż. Izabela KACZMAREK Opiekun naukowy: dr inż. Ryszard SOŁODUCHA WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp Obecnie wykorzystywane przez

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE NISZCZĄCEJ STREFY WPŁYWÓW DLA ZJAWISK SEJSMICZNYCH. 1. Wprowadzenie. Jan Drzewiecki* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt

OKREŚLENIE NISZCZĄCEJ STREFY WPŁYWÓW DLA ZJAWISK SEJSMICZNYCH. 1. Wprowadzenie. Jan Drzewiecki* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt Górnictwo i Geoinżynieria ok 32 Zeszyt 1 2008 Jan Drzewiecki* OKEŚLENIE NISZCZĄCEJ STEFY WPŁYWÓW DLA ZJAWISK SEJSMICZNYCH 1. Wprowadzenie Wstrząsy górotworu towarzyszą prowadzonej działalności górniczej.

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZAGROŻEŃ NATURALNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY W KOPALNIACH

WPŁYW ZAGROŻEŃ NATURALNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY W KOPALNIACH GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2013 Tom 8 Zeszyt 1 Jan SZLĄZAK Politechnika Śląska, Gliwice WPŁYW ZAGROŻEŃ NATURALNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY W KOPALNIACH Streszczenie. W artykule wykonano analizę wpływu zagrożeń

Bardziej szczegółowo