SPORZĄDZIŁA: Anna Dąbek-Lisiak ZATWIERDZAM. Zastępca Komendanta COSSW (-) mjr Krzysztof Stachera r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPORZĄDZIŁA: Anna Dąbek-Lisiak ZATWIERDZAM. Zastępca Komendanta COSSW (-) mjr Krzysztof Stachera r."

Transkrypt

1 nr sprawy 3/ż/13 zamawiający Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej ulica; nr Wrocławska kod; miejscowość Kalisz tel; fax / NIP nazwa banku NBP o/kalisz nr rachunku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na dostawę pieczywa, wyrobów piekarniczych i ciastkarskich SPORZĄDZIŁA: Anna Dąbek-Lisiak ZATWIERDZAM Zastępca Komendanta COSSW (-) mjr Krzysztof Stachera r. 1

2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla potrzeb COSSW w Kaliszu pieczywa, wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. CPV pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie Wykonawca dostarczy produkty wytworzone zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilości i terminach określonych przez zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Wykonawca zrealizuje dostawy do siedziby zamawiającego własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych Opis odpowiednich części zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych poprzez składanie ofert na poszczególne części, podzielone wg obszaru dostaw. Za ofertę częściową uważa się ofertę obejmującą pełny asortyment danej części. Liczba części 2. Część I pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie chleb 1) chleb baltonowski kg 2) chleb żytni razowy kg 3) bułka pszenna zwykła szt. 4) bułka graham szt. 5) bułka kajzerka szt. 6) bułka z ziarnami szt. 7) bułka kukurydziana szt. 8) bułka cebulowa szt. 9) bułka tarta kg 10) żurek zakwas litrów Część II rogaliki pieczywo francuskie bułeczki wyroby ciastkarskie ciasta 1) pączek drożdżowy szt. 2) drożdżówka z nadzieniem szt. 3) eklery szt. 4) rożek francuski szt. 5) rogaliki półfrancuskie drożdżowe szt. 6) rurka z kremem szt. 7) mix ciastek: maczki, muszelki, kokosanki, szarlotka, kruche z cukrem kg 8) sernik wiedeński kg 9) szarlotka kg 10) sernik z owocami kg 11) babka piaskowa marmurkowa kg 2

3 12) wuzetka kg 13) ciasto miodowe kg Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Umowa ramowa Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej Dynamiczny system zakupów Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. TERMINY 2.1. Termin wykonania zamówienia Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż r. Data zakończenia: do dnia r Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się dnia r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 206 budynku nr 20 /wartownia/. 3. WARUNKI I DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA 3.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 3

4 3.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca składa: A. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca składa: A. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; B. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; C. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; D. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: A. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, B. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 4

5 C. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, D. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ Wykonawcy zagraniczni Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: A. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; B. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w A i B zastępuje się je dokumentem (dokumentami) zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument (dokumenty) te powinny być wystawione zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Forma dokumentów Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 5

6 4.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.4. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia A. Imię i nazwisko: Małgorzata Szymańska tel B. Imię i nazwisko: Łukasz Nowacki tel w sprawach związanych z procedurą C. Imię i nazwisko: Emilia Jackowska tel D. Imię i nazwisko: Anna Dąbek-Lisiak tel WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 6.1. Informacje ogólne O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, których oferta jest zgodna z ustawą. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Język, w którym należy sporządzić ofertę Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6

7 6.3. Jedna oferta, jeden wykonawca Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie Oferta Każdy wykonawca składa zamawiającemu ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Na ofertę składają się: A. formularz ofertowy (wzór załącznik nr 2 do SIWZ), B. formularz cenowy (wzór załącznik nr 3 do SIWZ), C. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 4 do SIWZ), D. oświadczenie wykonawcy o brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 5 do SIWZ), E. oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 (wzór załącznik nr 6 do SIWZ), F. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, zgodnie z pkt B, G. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z pkt C, H. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS zgodnie z pkt D Pożądane jest, aby każda zapisana strona oferty była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę W przypadku dokonywania poprawek, należy dokonać je w sposób czytelny, przekreślając błędny zapis, jednocześnie parafując miejsca dokonanych zmian przez osobę podpisującą ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki Pełnomocnictwo Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa Numerowanie stron Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek Tajemnica przedsiębiorstwa informacje tajne W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepi- 7

8 sów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.) 6.8. Oznaczenie i adresowanie oferty Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ul. Wrocławska Kalisz i oznaczona jako oferta na: dostawę pieczywa, wyrobów piekarniczych i ciastkarskich z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert dnia r. do godz. 10:30 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy Zmiana lub wycofanie oferty Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 7.1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia "Formularza cenowego" i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia Sposób obliczania ceny: Podaną cenę jednostkową netto każdego artykułu (kol. 4) należy pomnożyć przez ilość (kol. 5), otrzymując wartość netto (kol. 6). Następnie wartość netto (kol. 6) należy pomnożyć przez podaną w kol. 7 stawkę VAT, otrzymując wartość VAT (kol. 8). Następnie należy zsumować wartość netto (kol. 6) i wartość VAT (kol. 8) otrzymując wartość brutto artykułu. Cenę oferty w każdej części stanowi suma wartości brutto wszystkich artykułów zawartych w kolumnie Cena oferty w każdej części winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty Oczywiste omyłki Zamawiający poprawi w tekście oferty: A. oczywiste omyłki pisarskie, B. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, C. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności jeżeli: 8

9 A. zawiera błędy w obliczeniu ceny; B. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 8. KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU OFERTY 8.1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: KRYTERIUM waga w % 1 Cena całkowita podana w ofercie brutto (z podatkiem VAT) Opis kryteriów: Punkty będą przyznawane według następujących zasad (oddzielnie dla każdej części): KRYTERIUM cena całkowita podana w ofercie brutto (z podatkiem VAT) najniższa oferowana cena brutto Cena = x 100 pkt cena badanej oferty brutto Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. 9. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 9.1. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą W celu podpisania umowy osoby podpisujące umowę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość i umocowanie do podpisywania umowy W uzasadnionych przypadkach zamawiającemu przysługuje prawo niewyrażenia zgody na udział w realizacji zamówienia wskazanego podwykonawcy. 10. DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 10.1.Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 9

10 10.2.Umowa może być zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w przypadkach wymienionych poniżej: zmiana osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych; zmiana przepisów powszechnie obowiązujących, która wymusza zmianę treści umowy; zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego; zmiana terminu przystąpienia do robót budowlanych, powodująca konieczność wcześniejszego, bądź późniejszego wyłączenia budynku kuchni z eksploatacji. 11. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 11.1.Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 12. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (wzór) Załącznik nr 3 Formularz cenowy (wzór) Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór) Załącznik nr 6 Oświadczenie wykonawcy o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej (wzór) Załącznik nr 7 Umowa (wzór) 10

11 Załącznik nr 1 do SWIZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie chleb lp Nazwa artykułu Opis przedmiotu zamówienia 1 Chleb baltonowski 2 Chleb żytni razowy 3 Bułka pszenna zwykła pieczywo spożywcze produkowane z mąki pszennej i żytniej, na kwasie, z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka; struktura i konsystencja: podłużny, skórka gładka lub lekko chropowata, błyszcząca; miękisz: suchy w dotyku, o dobrej krajalności; zapach aromatyczny, swoisty dla rodzaju chleba; waga 600 g. Przydatność do spożycia: chleb świeży, tj. wyprodukowany w dniu dostawy o terminie przydatności nie krótszym niż 2 dni. pieczywo spożywcze produkowane z mąki żytniej razowej, na kwasie, z dodatkiem drożdży, soli, mleka, ekstraktu słodowego i ziaren słonecznika; struktura i konsystencja: w kształcie podłużnej foremki, skórka gładka lub lekko chropowata, błyszcząca; miękisz: równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku, o dobrej krajalności; zapach aromatyczny, swoisty dla rodzaju chleba; waga 400 g. Przydatność do spożycia: chleb świeży, tj. wyprodukowany w dniu dostawy o terminie przydatności nie krótszym niż 2 dni. pieczywo spożywcze pszenne, produkowane z mąki pszennej, na podmłodzie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego; struktura i konsystencja: okrągła z poprzecznym podziałem, skórka gładka, błyszcząca, lekko chropowata w miejscu podziału; barwa skórki: złocista do jasności brązowej; miękisz: równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku, o dobrej krajalności, sprężysty, równomiernie porowaty, smak i zapach: aromatyczny, swoisty dla tego rodzaju bułek; średnia waga w partii 80 g. Przydatność do spożycia: bułka świeża, tj. wyprodukowana w dniu dostawy o terminie przydatności nie krótszym niż 2 dni. 4 Bułka graham pieczywo spożywcze mieszane, produkowane z mąki żytniej i pszennej na podmłodzie, z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli: struktura i konsystencja: podłużna, skórka chropowata z widocznymi ziarnami; barwa skórki: jasnobrązowa do ciemnobrązowej; miękisz: równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku, o dobrej krajalności, równomiernie porowaty; smak i zapach: aromatyczny, swoisty dla tego rodzaju bułek; średnia waga w partii 50 g. Przydatność do spożycia: bułka świeża, tj. wyprodukowana w dniu dostawy o terminie przydatności nie krótszym niż 2 dni. 5 Bułka kajzerka pieczywo spożywcze pszenne z mąki pszennej, na podmłodzie, z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego, cukru, tłuszczu; struktura i konsystencja: okrągła z podziałem "na krzyż", skórka gładka, błyszcząca, lekko chropowata w miejscu podziału; barwa skórki: złocista do jasnobrązowej; miękisz: równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku, o dobrej krajalności, sprężysty, równomiernie porowaty; smak i zapach: aromatyczny, swoisty dla tego rodzaju bułek; średnia waga w partii 80 g. Przydatność do spożycia: bułka świeża, tj. wyprodukowana w dniu dostawy o terminie przydatności nie krótszym niż 2 dni. 6 Bułka z ziarnami pieczywo z mąki pszennej, na podmłodzie, z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego, cukru, tłuszczu, z dodatkiem: nasion lnu, sezamu, płatków owsianych; struktura i konsystencja: okrągła; średnia waga w partii 60 g. Przydatność do spożycia: bułka świeża, tj. wyprodukowana w dniu dostawy o terminie przydatności nie krótszym niż 2 dni. 7 Bułka kukurydziana pieczywo z mąki pszennej, na podmłodzie, z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego, cukru, tłuszczu, z dodatkiem mąki kukurydzianej, średnia waga w partii 50 g. Przydatność do spożycia: bułka świeża, tj. wyprodukowana w dniu dostawy o terminie przydatności nie krótszym niż 2 dni. 8 Bułka cebulowa pieczywo z mąki pszennej typ 650, z dodatkiem prażonej cebuli; średnia waga w partii 60 g. Przydatność do spożycia: bułka świeża, tj. wyprodukowana w dniu dostawy o terminie przydatności nie krótszym niż 2 dni. Jednostka miary Ilość kg kg szt szt szt szt szt szt

12 lp Nazwa artykułu Opis przedmiotu zamówienia 9 Bułka tarta PN-A-74113:1997; produkt otrzymany przez rozdrobnienie wysuszonego pieczywa pszennego, bez dodatku nasion, nadzień i zdobień; struktura i konsystencja: sypka, bez grudek o barwie jasnożółtej; smak i zapach charakterystyczny dla suszonego pieczywa; opakowanie: torba papierowa; waga 500 g. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. Jednostka miary Ilość kg 350 litr 180 Część II rogaliki pieczywo francuskie bułeczki wyroby ciastkarskie ciasta lp Nazwa artykułu Opis przedmiotu zamówienia 1 Pączek drożdżowy 2 Drożdżówka z nadzieniem PN-A-88106:1998; pieczywo spożywcze produkowane z mąki pszennej na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, cukru, jaj, tłuszczu, z nadzieniem z powideł lub kremu budyniowego nie mniej niż 20% masy pączka; kształt: okrągły, barwa skórki jasnobrązowa; miękisz: suchy w dotyku, o dobrej krajalności, sprężysty, równomiernie porowaty i wyrośnięty; średnia waga w partii 70 g. Przydatność do spożycia: ciastko świeże, tj. wyprodukowane w dniu dostawy o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż 1 dzień. PN-A-88106:1998; pieczywo spożywcze produkowane z mąki pszennej na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, cukru, jaj, tłuszczu i innych dodatków smakowych, z nadzieniem nie mniej niż 40 g lub kruszonką min. 20% masy drożdżówki; kształt okrągły lub podłużny, barwa skórki: złocista do jasnobrązowej, miękisz: suchy w dotyku, o dobrej krajalności, sprężysty, równomiernie porowaty, wyrośnięty; średnia waga w partii 80 g. Przydatność do spożycia: ciastko świeże, tj. wyprodukowane w dniu dostawy o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż 1 dzień. 3 Eklery PN-A-88106:1998; pieczywo spożywcze produkowane z mąki pszennej zaparzanej mieszaniną wody z tłuszczem, a następnie połączenie uzyskanej masy z jajami; kształt: w formie walca długości 10 cm, z nadzieniem z kremu budyniowego nie mniej niż 50 g, posypanych cukrem pudrem; wypieczone korpusy powinny być suche i kruche, górna powierzchnia wyrobów powinna mieć lekki połysk i barwę jasnozłocistą do jasnobrązowej; średnia waga w partii 70 g. Przydatność do spożycia: ciastko świeże, tj. wyprodukowane w dniu dostawy o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż 1 dzień. 4 Rożek francuski PN-A-88106:1998; pieczywo spożywcze produkowane z ciasta podstawowego, wałkowanego z tłuszczem; po upieczeniu odznacza się charakterystycznym delikatnym listkowaniem; barwa jasnozłota do jasnobrązowej; nadzienie: jabłko nie mniej niż 40 g; średnia waga w partii 80 g. Przydatność do spożycia: ciastko świeże, tj. wyprodukowane w dniu dostawy o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż 1 dzień. 5 Rogaliki półfrancuskie drożdżowe PN-A-88106:1998; pieczywo spożywcze produkowane z ciasta drożdżowego wałkowanego z tłuszczem z nadzieniem z jabłek lub ze śliwek lub z masy budyniowej, nie mniej niż 40 g; po upieczeniu charakterystyczne listkowanie; średnia waga w partii 70 g. Przydatność do spożycia: ciastko świeże, tj. wyprodukowane w dniu dostawy o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż 1 dzień. 6 Rurka z kremem PN-A-88106:1998, z ciasta francuskiego, po upieczeniu odznacza się charakterystycznym listkowaniem; nadzienie: krem budyniowy nie mniej niż 40% ciasta; średnia waga w partii 60 g. Przydatność do spożycia: ciastko świeże, tj. wyprodukowane w dniu dostawy o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż 1 dzień. 10 Żurek zakwas Skład: mąka żytnia, woda; opakowanie jednostkowe: butelka z tworzywa sztucznego o pojemności 1 litr lub wiaderko plastikowe o pojemności do 5 litrów. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 7 dni od daty dostawy. Jednostka miary Ilość szt szt szt szt szt szt

13 lp Nazwa artykułu Opis przedmiotu zamówienia 7 MIX ciastek: maczki, muszelki, kokosanki, szarlotka, kruche z cukrem PN-A-88106:1998; drobne ciastka: maczki z ciasta biszkoptowego z makiem, przełożone marmoladą, muszelki z ciasta kruchego, częściowo oblane czekoladą, kokosanki białka z cukrem i kokosem, szarlotka z ciasta kruchego z jabłkiem, kruche z cukrem z ciasta kruchego z cukrem; opakowanie: karton wyłożony pergaminem; waga do 3 kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni. 8 Sernik wiedeński wyrób cukierniczy z masy serowej bez podkładu, po upieczeniu puszysty, o smaku słodko-serowym, barwa jasnożółta, równomierna w całej masie, z dodatkiem rodzynek; gotowy sernik w przeliczeniu na 10 kg zawiera nie mniej niż 7 kg sera, 3 kg cukru, 3 kg jaj, 1 kg rodzynek, o dobrej krajalności. Przydatność do spożycia: ciasto świeże, tj. wyprodukowane w dniu dostawy o terminie przydatności nie krótszym niż 1 dzień. 9 Szarlotka wyrób cukierniczy z ciasta kruchego z nadzieniem z masy jabłkowej, równomiernie rozłożonej w całym cieście kruchym, o smaku słodko-kwaśnym, lekko cynamonowym; po upieczeniu: szarlotka o dobrej krajalności; gotowa szarlotka w przeliczeniu na 10 kg produktu zawiera nie mniej niż 7 kg jabłek. Przydatność do spożycia: ciastko świeże, tj. wyprodukowane w dniu dostawy o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż 1 dzień. 10 Sernik z owocami 11 Babka piaskowa marmurkowa wyrób cukierniczy na spodzie z ciasta kruchego, z nadzieniem z masy serowej z brzoskwinią, ananasem, bądź wiśnią; ilość owoców nie mniej niż 2,5 kg na 10 kg sernika; miękisz: ciasto o dobrej krajalności, równomiernie porowaty i wyrośnięty; masa serowa równomiernie rozłożona w całym cieście, nie oddzielająca się od ciasta kruchego, o smaku słodko-serowym; gotowy sernik w przeliczeniu na 10 kg zawiera nie mniej niż 5 kg sera, 2 kg cukru, 2 kg jaj. Przydatność do spożycia: ciastko świeże, tj. wyprodukowane w dniu dostawy o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż 1 dzień. PN-A-88115:1998; wyrób cukierniczy z mąki pszennej, jajek, tłuszczu, cukru, soli, mąki ziemniaczanej i kakao oraz innych dodatków smakowych, posypanej cukrem pudrem; po upieczeniu miękisz równomiernie zabarwiony, lekko wilgotny w dotyku, o dobrej krajalności, równomiernie porowaty i wyrośnięty, ciasto kakao w całej wysokości; gotowa babka w przeliczeniu na 10 kg produktu zawiera nie mniej niż 3,5 kg tłuszczu, 5,5 kg mąki, 1,5 kg jaj, 0,3 kg kakao; foremka; waga do 400 g. Przydatność do spożycia: ciastko świeże, tj. wyprodukowane w dniu dostawy o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż 1 dzień. 12 Wuzetka PN-A-88115:1998; ciasto biszkoptowe z kakao; odznacza się lekkością, puszystością, jest porowate i elastyczne, z nadzieniem z bitej śmietany 30% z cukrem pudrem, nie mniej niż 50% całego ciasta, równomiernie rozłożona na całym cieście. Przydatność do spożycia: ciastko świeże, tj. wyprodukowane w dniu dostawy o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż 1 dzień. 13 Ciasto miodowe PN-A-88115:1998; ciasto kruche z miodem, przełożone kremem budyniowym i ciastem biszkoptowym, wykończone kremem budyniowym, czekoladą i orzechami włoskimi. Przydatność do spożycia: ciastko świeże, tj. wyprodukowane w dniu dostawy o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż 1 dzień. Jednostka miary Ilość kg 100 kg 150 kg 150 kg 150 kg 100 kg 100 kg

14 Załącznik nr 2 do SIWZ pieczęć adresowa wykonawcy nr tel. / fax REGON NIP FORMULARZ OFERTOWY (wzór) W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego dostawę pieczywa, wyrobów piekarniczych i ciastkarskich składamy niniejszą ofertę na kwotę: Część I wartość netto... zł (słownie:...złotych) VAT... zł (słownie:...złotych) wartość brutto... zł (słownie:...złotych) zgodnie z Formularzem cenowym Część II wartość netto... zł (słownie:...złotych) VAT... zł (słownie:...złotych) wartość brutto... zł (słownie:...złotych) zgodnie z Formularzem cenowym 1. Termin wykonania zamówienia: Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż r. Data zakończenia: do dnia r. 2. Oświadczamy, że: a) prowadzimy działalność gospodarczą jednoosobowo / w formie spółki cywilnej (liczba wspólników spółki...) / w innej formie *, b) wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego, c) zamówienie zrealizujemy sami / z udziałem podwykonawców *, d) * w przypadku zatrudnienia podwykonawców wskazujemy części zamówienia, których realizację zamierzamy powierzyć podwykonawcom: e) w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich usługi tak jak za swoje własne. 14

15 3. Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie ze wzorem umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. Na... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty...., dnia podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 1. formularz cenowy str. nr 2. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu str. nr 3. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu str. nr 4. oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej str. nr aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej zgodnie z pkt B aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z pkt C aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS zgodnie z pkt D str. nr str. nr str. nr 8. pełnomocnictwo * str. nr * niepotrzebne skreślić 15

16 Załącznik nr 3 do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY Część I pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie chleb lp Nazwa artykułu Jednostka miary Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto Stawka VAT Wartość VAT Wartość brutto Chleb baltonowski kg Chleb żytni razowy kg Bułka pszenna zwykła szt Bułka graham szt Bułka kajzerka szt Bułka z ziarnami szt Bułka kukurydziana szt Bułka cebulowa szt Bułka tarta kg Żurek zakwas litr 180 razem x..., dnia podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 16

17 Część II rogaliki pieczywo francuskie bułeczki wyroby ciastkarskie ciasta lp Nazwa artykułu Jednostka miary Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto Stawka VAT Wartość VAT Wartość brutto Pączek drożdżowy szt Drożdżówka z nadzieniem szt Eklery szt Rożek francuski szt Rogaliki półfrancuskie drożdżowe szt Rurka z kremem szt MIX ciastek: maczki, muszelki, kokosanki, szarlotka, kruche z cukrem kg Sernik wiedeński kg Szarlotka kg Sernik z owocami kg Babka piaskowa marmurkowa kg Wuzetka kg Ciasto miodowe kg 100 razem x..., dnia podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 17

18 Załącznik nr 4 do SIWZ pieczęć adresowa wykonawcy OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej...., dnia podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 18

19 Załącznik nr 5 do SIWZ pieczęć adresowa wykonawcy OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)...., dnia podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 19

20 Załącznik nr 6 do SIWZ pieczęć adresowa wykonawcy OŚWIADCZENIE o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej Niniejszym oświadczamy, że: nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) *, należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. * - niepotrzebne skreślić..., dnia podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 20

21 Załącznik nr 7 do SWIZ Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, ul. Wrocławska , Kalisz, NIP reprezentowanym przez:... zwanym dalej zamawiającym a reprezentowanym przez:... zwanym dalej wykonawcą zawarta została umowa następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa pieczywa, wyrobów piekarniczych / ciastkarskich * w asortymencie i cenie określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy. 2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszej umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: wartość netto:... zł słownie:... zł podatek VAT:... zł słownie:... zł wartość brutto:... zł słownie:... zł 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostawy poszczególnego asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy w przypadku, gdy wymaga tego interes publiczny lub ulegną zmniejszeniu potrzeby zamawiającego. 4. Wykonawcy nie przysługują z tytułu, o którym mowa w ust. 3 roszczenia, a dostawy będą wykonywane z zachowaniem obowiązujących w umowie cen Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilości i terminach określonych przez zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. 2. Dostawy będą realizowane w/g wskazań zamawiającego w godzinach Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia na dzień przed dostawą korekty ilości dostarczonych asortymentów. 4. Dostarczany towar musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zawartym w obowiązujących normach. 5. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, że dostarczony towar nie jest zgodny z normami jakościowymi lub posiada wady eliminujące go do spożycia, wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na własny koszt w ciągu 4 godzin. 6. W przypadku odmowy wymiany wadliwego towaru, zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badań potwierdzających zgodność dostarczonego towaru z obowiązującymi normami. 21

22 7. W przypadku stwierdzenia, że towar nie odpowiada obowiązującym normom, koszty tych badań poniesie wykonawca. 8. Do kontaktów w sprawach wykonania umowy wyznacza się: po stronie zamawiającego..., tel.:... po stronie wykonawcy..., tel.: W przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT) w stosunku do obowiązującej w dniu zawarcia umowy, dopuszcza się zmianę cen jednostkowych produktów do wysokości wynikającej ze zmienionej stawki VAT. Zmiana ta wymaga zgody obu stron. 2. Zmiana cen wymaga pisemnego aneksu do umowy. 4 Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. 5 Za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia ustala się 30-dniowy termin płatności, liczony od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego. Sposób płatności przelew na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze Wykonawcę obciążają kary umowne w następujących sytuacjach i w wysokościach: 1) z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% wartości brutto umowy; 2) z tytułu nieterminowego wykonania dostawy w wysokości 5% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy; 3) z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi winę wykonawca w wysokości 20% brutto umowy. 2. Kary umowne określone w ust. 1 obowiązują niezależnie od siebie. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia należnego za realizację przedmiotu umowy. 4. Niezależnie od naliczenia kar umownych zamawiający może dochodzić od wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zamawiający poniesie szkodę Umowa zawarta jest na okres od dnia... do dnia r. 2. Umowa zostaje rozwiązana przed końcem okresu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zrealizowania wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust Umowa może być rozwiązana przez zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że jakość dostarczanych towarów nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, wymaganiom sanitarnym i polskim normom, a także w przypadku nieterminowej realizacji dostaw. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z 14-dniowym okresem wypowiedzenia. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 907 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 22

23 9 Umowa może być zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty z zastrzeżeniem 3 w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych; 2) w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, która wymusza zmianę treści umowy; 3) w przypadku zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego; 4) w przypadku zmiany terminu przystąpienia do robót budowlanych, powodującej konieczność wcześniejszego, bądź późniejszego wyłączenia budynku kuchni z eksploatacji. 10 W razie konieczności w sprawach spornych, związanych z wykonaniem umowy właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd siedziby zamawiającego. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 12 Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta wykonawcy oraz SIWZ. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: * niepotrzebne skreślić 23

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 27. 11. 2012 1/ 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl Bolesławiec: DOSTAWA PIECZYWA, oznaczenie sprawy EZ/6/2012

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: Dostawa pieczywa Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bolesławiec: Dostawa pieczywa Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl Bolesławiec: Dostawa pieczywa Numer ogłoszenia: 213302-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/5 do ogłoszenia SP2/271/11/2016. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ 5 PIECZYWO Lp. Nazwa j.m. Przewidywana ilość Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Cena jedn. brutto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik, woj. małopolskie, tel. 033 8763222, faks 033 8763229.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik, woj. małopolskie, tel. 033 8763222, faks 033 8763229. Izdebnik: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2016 do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 08.07.2016 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/14AB/06/2016 o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 127311-2016;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/5 do ogłoszenia SP2/271/11/2016. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ 5 PIECZYWO Lp. Nazwa j.m. Przewidywana ilość Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Cena jedn. brutto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Bułka tarta - opakowanie 0,45 kg,

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Bułka tarta - opakowanie 0,45 kg, FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/5 do ogłoszenia SP2/271/11/2016. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ 5 PIECZYWO Lp. Nazwa j.m. Przewidywana ilość Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Cena jedn. brutto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Łochów, 12.12.2017r. Dotyczy: dostawa pieczywa do placówek oświatowych Gminy Łochów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający Zespół Obsługi Szkół Samorządowych z siedzibą w Łochowie przy Al. Pokoju 75

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

.. załącznik nr 2.1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) Numer sprawy: ZSnr4/06/2015. Termin przydatnoś ci do spożycia

.. załącznik nr 2.1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) Numer sprawy: ZSnr4/06/2015. Termin przydatnoś ci do spożycia .. załącznik nr 2.1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) Numer sprawy: ZSnr4/06/2015 CZĘŚĆ 1 Pieczywo Lp. Nazwa artykułu Termin przydatnoś ci do spożycia Zespół Szkół Nr 4 w Rzeszowie Strona 1 z 5 j.m. Przewidy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: usługi sprzedaży biletów lotniczych wraz z dostawą do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalbialogard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalbialogard.pl 1 z 6 2015-10-05 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalbialogard.pl Białogard: PRZETARG NIEOGRANICZONY na sukcesywną dostawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Usługa drukowania materiałów informacyjnych i promocyjnych (duży format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 72803-2014; data zamieszczenia: 03.04.2014 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-04-20 22:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jedlec.nowybip.pl Gołuchów: Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarządzania zbiorami

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-11-17 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp141warszawa.edupage.org Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 13.08.2015 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA Serdecznie zapraszamy do składania ofert na dostawy pieczywa. Szczegóły zamówienia

Bardziej szczegółowo

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: 95716-2012;

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, Izdebnik, woj. małopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, Izdebnik, woj. małopolskie, tel , faks Izdebnik: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2016 do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku Numer ogłoszenia: 325874-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/5 do ogłoszenia SP2/271/11/2017. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ 5 PIECZYWO Lp. Nazwa j.m. Przewidywana ilość Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Cena jedn. brutto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.olsztyn.eu/bip/folder/3466/przetargi_i_ogloszenia/ Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora 1. Podstawę prawną postępowania o zamówienie publiczne stanowią przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zamowienia.pragapld.waw.pl Warszawa: Wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Dostawa artykułów ogólnospożywczych Numer ogłoszenia: 48993-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 17/2016

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 17/2016 Strona internetowa Elbląg, 2016-04-06 Znak sprawy 17/2016 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.niwa.info.pl/ Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: 20876 2016; data

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Siemiatycze dnia 01.06.2017r Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC i NNW kierowców i pasażerów

Bardziej szczegółowo