Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr indeksu ISSN Wydanie specjalne marzec 2011

2 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³ PRENUMERATÊ MO NA ZAMÓWIÆ: ( tel.: (22) Ê fax (22) : internet: UWAGA! PUNKTY EDUKACYJNE: Za prenumeratê 5 pkt., za opublikowany artyku³ medyczny 20 pkt.!

3 Bardzo wiele do zrobienia Tomasz Sienkiewicz Ten kolejny ju, specjalny numer S³u by Zdrowia adresujemy g³ównie do pracowników ochrony zdrowia, a szczególnie lekarzy rodzinnych, dyrekcji szpitali oraz zespo³ów kontroli zaka eñ szpitalnych. Inspiracj¹ jest wdra- any w³aœnie Pilota owy Program Profilaktyki Zaka eñ STOP! HCV, a te w³aœnie grupy naszych czytelników s¹, obok m³odzie y szkó³ ponadgimnazjalnych, g³ównymi adresatami Programu. Skalê spustoszeñ, jakich niemal bezkarnie dokonuje w polskim spo³eczeñstwie wirus zapalenia w¹troby typu C trudno z czymkolwiek porównaæ. Nazywany jest wirusow¹ bomb¹ zegarow¹, bomb¹ z opóÿnionym zap³onem, a z powodu chorób, jakie wywo³uje, dla niema³ej czêœci chorych jest wyrokiem œmierci z odroczonym, ale tylko do pewnego czasu, terminem wykonania. Szacuje siê, e w Polsce jest ok. 700 tys. zaka onych HCV, a przy wykrywalnoœci siêgaj¹cej zaledwie 10%, mówi siê te o cichej epidemii. Tymczasem szybkie wykrycie HCV w organizmie i podjêcie leczenia daje bardzo du e szanse wyzdrowienia. PóŸniej medycyna staje siê bezradna. HCV jest przyczyn¹ 60% przypadków raka w¹troby w Polsce, nie mówi¹c o marskoœci w¹troby. To wiêc ogromny problem i wielkie pole do dzia³ania dla pracowników s³u by zdrowia. Tym bardziej e ok. 80% infekcji HCV to zaka- enia jatrogenne. Zadziwia, e dot¹d nie prowadzi siê centralnego rejestru nowo odkrytych zachorowañ wzw C, brakuje programu zdrowotnego terapii tych zaka eñ, choæ programów terapeutycznych doczekali siê chorzy na jednostki chorobowe wystêpuj¹ce w znacznie mniejszej skali. Przera aj¹ca jest niemal ca³kowita nieœwiadomoœæ zagro enia w naszym spo³eczeñstwie. G³ówny Inspektor Sanitarny alarmuje na tych ³amach, powo³uj¹c siê na badania OBOP-u (sprzed 3 lat), e 93% Polaków nie wiedzia³o, co to jest HCV. Mnóstwo ludzi jest przekonanych, e w¹trobê przed zaka eniem wystarczaj¹co chroni szczepionka przeciwko HBV, kto siê wiêc zaszczepi³, temu nic ju nie grozi. A na HCV nie ma jeszcze przecie szczepionki. Co konkretnie mo na i nale y w tej dziedzinie zrobiæ? Nasi autorzy nie maj¹ w¹tpliwoœci. Zapraszamy do lektury. n Redaktor naczelny: Tomasz Sienkiewicz Projekt i opracowanie graficzne: Zbigniew Cieœliñski Sk³ad i ³amanie: Mariola W³odarczyk Korekta: Maria Suda Redakcja: ul. Jana Bro ka 4, Warszawa tel , fax Wydawca: Sanitas sp. z o.o. ul. Jana Bro ka 4, Warszawa HCV wa ne zadanie dla Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej 4 Powstan¹ szczegó³owe procedury dekontaminacji 4 Ochroniæ m³odzie 5 Ruszy³ program 6 Polska w obliczu zaka eñ HCV 8 Nie wszystko jeszcze wiemy 12 Raport. Kiepsko z higien¹ w szpitalach 14 Chroñ pacjenta jak siebie samego 18 Trzy pytania do lekarza rodzinnego 19 Zdiagnozowani i leczeni to wierzcho³ek góry lodowej 20 Walczyæ jak Prometeusz 22 Gdzie krócej, gdzie d³u ej? 24 Pacjenci wygrywaj¹ w s¹dach 25 Kto wygrywa, a kto przegrywa 27 Brak badañ i nieleczenie kosztuje nas miliardy 28 Samorz¹dy nie widz¹ problemu HCV 29 Nie ma winnych 30 HCV wœród personelu medycznego 34 Nie-A i nie- B, czyli C 37 Boceprevir rejestrowany w trybie przyspieszonym 38 Oœrodki diagnostyki i leczenia 38 marzec 2011 r. 3

4 HCV wa ne zadanie dla Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej Przemys³aw Biliñski G³ówny Inspektor Sanitarny Wirusowe zapalenie w¹troby typu C zosta³o uznane przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia za jedno z najwiêkszych œwiatowych zagro eñ epidemiologicznych. Z uwagi na coraz wiêksze rozpowszechnienie, bezobjawowy przebieg uniemo liwiaj¹cy wczesne rozpoczêcie leczenia, a tak e wysoki koszt terapii stanowi ono powa - ne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Porównywanie wzw C do wirusowej bomby zegarowej ze wzglêdu na d³ugoletni i bez- W badaniu opinii publicznej ok. 93% ankietowanych w ogóle nie wiedzia³o, co to jest HCV objawowy przebieg ma swój sens nie tylko w odniesieniu do pojedynczego pacjenta, ale równie ca³ej populacji. 85% zaka eñ prowadzi do rozwoju przewlek³ego zapalenia w¹troby, które dla jednych mo e siê koñczyæ marskoœci¹ w¹troby, dla innych pierwotnym rakiem w¹troby. Ten stosunkowo nowy, ale niezmiernie wa ny problem epidemiologiczny, to kolejne wyzwanie dla Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, najwiêkszej instytucji w Polsce dzia³aj¹cej w obszarze zdrowia publicznego. W pierwszej kolejnoœci chodzi o wzmocnienie nadzoru i kontroli zak³adów opieki zdrowotnej w zakresie zaka eñ zak³adowych. Skupiamy siê na prawid³owoœci procedur dekontaminacji, a nie jak w przesz³oœci jedynie na ocenie tzw. bie ¹cego stanu sanitarnego. Drugi element to zmiany prawne i nowe obowi¹zki na³o one nie tylko na zozy, ale równie na inne podmioty, jak zak³ady fryzjerskie i kosmetyczne, w których mo e dojœæ do naruszenia ci¹g³oœci tkanek. Trzecim elementem musi byæ edukacja spo³eczna. Wiedza spo³eczeñstwa o HCV jest bardzo niska w badaniu opinii publicznej (TNS OBOP, wrzesieñ 2007 r.) ok. 93% spo³eczeñstwa w ogóle nie wiedzia³o, co to jest HCV. Pilota owy program profilaktyki zaka- eñ HCV realizowany bêdzie w 3 modu- ³ach. Pierwszy zak³ada dotarcie do wybranych szkó³ ponadgimnazjalnych i realizacjê dzia³añ edukacyjnych wœród m³odzie y. Drugi skierowany jest do szpitali wysokospecjalistycznych, kadry zarz¹dzaj¹cej i personelu medycznego. Planowane jest przeprowadzenie testów diagnostycznych na obecnoœæ przeciwcia³ anty-hcv i skierowanie osób zaka onych do specjalisty (algorytm postêpowania) oraz wprowadzenie systemowych rozwi¹zañ diagnostyczno-przesiewowych w szpitalach wielospecjalistycznych. Realizacja ostatniego modu³u, w ramach podstawowej opieki medycznej, zak³ada przeszkolenie minimum 10% lekarzy poz w ca- ³ej Polsce. P³atnik Narodowy Fundusz Zdrowia daje nadziejê, e jeszcze w tym roku uda siê wykonaæ 100 tys. testów. Bez czynnego poszukiwania osób zaka onych, czyli powszechnych badañ skriningowych, nigdy nie rozwi¹ emy tego powa nego problemu zdrowotnego. Dzia³ania w obszarze zdrowia publicznego mog¹ przynieœæ w przysz³oœci doskona³e rezultaty. Ich brak mo e prowadziæ do powa nych konsekwencji: liczba zaka onych bêdzie ci¹gle ros³a, a wraz z ni¹ medyczne, spo- ³eczne i ekonomiczne koszty zaka eñ wzw C. n Fot. Jacek Persa Izabela Kucharska dyrektor Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zaka eñ i Chorób ZakaŸnych u Ludzi, G³ówny Inspektorat Sanitarny Raporty zachorowañ na wzw C prowadzone w postaci meldunków epidemiologicznych (dostêpne na stronie internetowej NIZP-PZH) nie oddaj¹ pe³nej liczby osób zaka onych, przede wszystkim z uwagi na fakt, i rejestruje siê zachorowania ju trwaj¹ce, którym towarzysz¹ okreœlone objawy kliniczne. Wystêpowanie objawów klinicznych u chorego nie oznacza zaœ, e jest to nowy przypadek zachorowania na wzw C. Nie rejestruje siê nowych/œwie ych przypadków HCV, a zachorowania bezobjawowe b¹dÿ nie poddane diagnostyce czêsto nie s¹ w ogóle odnotowywane i to te jest przyczyn¹ niepe³nych danych epidemiologicznych. Rzeczywista liczba zaka eñ wirusem zapalenia w¹troby typu C w Polsce jest obecnie trudna do oszacowania. Z uwagi na fakt, i zaka enie wirusem mo e byæ przez wiele lat bezobjawowe, dostêpne dane wskazuj¹, e odsetek nosicielstwa mo e wynosiæ nawet 1,9% populacji. Nale y przypominaæ, e ok. 80% zarejestrowanych przypadków zaka eñ ma zwi¹zek z wykonywaniem zabiegów medycznych (w tym stomatologicznych) oraz w innych miejscach œwiadczenia us³ug, w trakcie których dochodzi lub mo e dojœæ do naruszenia ci¹g³oœci tkanek (np.: gabinety tatua u, kosmetyczne, zak³ady fryzjerskie). W celu zapobiegania wystêpowaniu zaka- eñ zwi¹zanych z wykonywaniem us³ug medycznych oraz zwalczania ich, Pañstwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi, jakie powinien spe³niaæ personel medyczny oraz sprzêt i pomieszczenia, w których udzielane s¹ œwiadczenia zdrowotne, zarówno w lecznictwie zamkniêtym, jak i otwartym. W ubieg³ym roku opublikowaliœmy wyniki najwiêkszej w ci¹gu ostatnich 20 lat kontroli w zakre- 4 marzec 2011 r.

5 Powstan¹ szczegó³owe procedury dekontaminacji sie zaka eñ zak³adowych (czyt. te s przyp. red.), któr¹ objêto 223 szpitale we wszystkich województwach (oko³o 25% wszystkich szpitali w Polsce, dysponuj¹cych 35% wszystkich ³ó ek szpitalnych w kraju i realizuj¹cych ok. 40% hospitalizacji). Wyniki kontroli pos³u y³y do analizy porównawczej sytuacji epidemiologicznej oraz realizacji procedur zapobiegania zaka eniom zwi¹zanym z opiek¹ zdrowotn¹ w polskich szpitalach. Na podstawie dostêpnych danych, do medycznych dróg szerzenia zaka enia wirusem HCV zalicza siê g³ównie: l wk³ucia oraz inne inwazyjne zabiegi medyczne wykonywane niesterylnym sprzêtem lub brudnymi rêkoma/rêkawiczkami, co wynika z braku wiedzy personelu medycznego lub braku albo nieprzestrzegania przez lekarzy/pielêgniarki procedur postêpowania aseptycznego i antyseptycznego, l wielokrotne stosowanie przez personel medyczny sprzêtu jednorazowego u ytku, m.in. do dzielenia multidawek preparatów podawanych pozajelitowo i aplikacji leków, l pos³ugiwanie siê sprzêtem ska onym materia³em biologicznym zawieraj¹cym HCV w wyniku nieskutecznej sterylizacji lub/i dezynfekcji czy wtórnego ska enia narzêdzi w efekcie nieprzestrzegania przez personel medyczny procedur zabiegów, lb³êdy w dezynfekcji spowodowane: wyborem niew³aœciwego preparatu, zbyt niskim stê eniem roztworu, skróceniem czasu dezynfekcji, z³ym wstêpnym umyciem narzêdzi, u yciem nieja³owej wody do sp³ukania preparatu, wtórnym ska eniem zdezynfekowanego narzêdzia przy transporcie/przechowywaniu/podczas zabiegu, l b³êdy w sterylizacji spowodowane: rezygnacj¹ z wyja³awiania, u ywaniem niesprawnej aparatury, brakiem monitorowania i kontroli skutecznoœci procesu, niedok³adnym myciem wstêpnym, brakiem wstêpnej dezynfekcji, zbyt du ¹ liczb¹ narzêdzi w opakowaniu zbiorczym, l u ywanie wyrobów medycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem czy instrukcj¹ ich dekontaminacji, np. ponowne u ywanie sprzêtu medycznego przeznaczonego przez producenta wy³¹cznie do jednorazowego u ytku. Jednym z najwa niejszych obszarów prewencji najgroÿniejszych zaka eñ szpitalnych s¹ procedury zwi¹zane z terapi¹ do yln¹. W dalszym ci¹gu w 31% szpitali funkcjonuje otwarty system pobierania krwi, który w œwietle aktualnych wytycznych krajowych i europejskich powinien byæ zast¹piony systemem zamkniêtym, zapewniaj¹cym personelowi wiêksze bezpieczeñstwo. Wskazane jest podjêcie wielostronnych dzia³añ promuj¹cych wykorzystanie nowych, bezpiecznych technologii w polskich szpitalach z udzia³em oœrodków referencyjnych, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, p³atnika oraz instytucji ubezpieczaj¹cych szpitale w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej. Procesy sterylizacji i dezynfekcji stanowi¹ jedno z najwa niejszych ogniw prewencji zaka eñ oraz przerywania ³añcucha epidemiologicznego zaka eñ szpitalnych. Od ich skutecznoœci zale y bezpieczeñstwo pacjentów i personelu, decyduje ona równie w du ym stopniu o powodzeniu terapii, szczególnie w dziedzinach zabiegowych. Jednym z g³ównych zadañ na najbli - szy rok jest stworzenie szczegó³owych regulacji procedur dekontaminacji sprzêtu medycznego, w szczególnoœci sterylizacji. n Ochroniæ m³odzie Jacek uczak dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz w G³ównym Inspektoracie Sanitarnym Edukacja zdrowotna prowadzona w ramach pilota owego programu profilaktyki zaka eñ STOP! HCV wœród m³odzie y ponadgimnazjalnej, koordynowana przez jednostki Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, ma na celu zwiêkszenie œwiadomoœci i upowszechnienie wiedzy w obszarze profilaktyki tych zaka eñ. Przez dzia³ania programowe chcemy wœród m³odzie y zminimalizowaæ indywidualne ryzyko zaka enia, uœwiadomiæ, jakie, nawet codzienne zachowania, s¹ ryzykowne. Przekaz dla tych m³odych brzmi: B¹dŸ œwiadomy zagro- enia. Zapobiegaj zaka eniu! Po lekcji edukacyjnej prowadzonej w klasie uczeñ powinien wiedzieæ, jakie czynniki mog¹ prowadziæ do zaka- enia HCV, znaæ zasady profilaktyki, umieæ rozró niaæ typy wzw oraz rozumieæ, jak¹ rolê spe³nia w¹troba dla prawid³owego funkcjonowania organizmu oraz znaæ nastêpstwa nieleczonego zaka enia HCV. Powinien te wiedzieæ, gdzie szukaæ pomocy, a przede wszystkim, e nale- y codziennie stosowaæ zasady zdrowego trybu ycia. W ramach kampanii, we wspó³pracy z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹ oraz Polsk¹ Grup¹ Ekspertów, prowadzone s¹ kaskadowe szkolenia edukacyjne. Wojewódzcy koordynatorzy ju niebawem rozpoczn¹ szkolenia dla koordynatorów powiatowych i nauczycieli. Edukacj¹ zostan¹ objêci uczniowie z pierwszych lub drugich klas, z co najmniej jednej szko³y w powiecie. Za³o eniem programu jest dotarcie do uczniów z ok. 400 szkó³ w 16 województwach, czyli ok. 2% m³odzie y z grupy docelowej populacji jednego rocznika. Wstêpnie koordynatorzy wojewódzcy zg³osili zapotrzebowanie na ponad 16 tys. ulotek informacyjnych dla rodziców i ok. 500 p³yt CD z filmem edukacyjnym dla m³odzie y. Elementem programu jest równie dotarcie za poœrednictwem uczniów do rodziców, by mobilizowaæ ich do zachowañ prozdrowotnych. Realizacja tego pilota owego programu bêdzie obejmowaæ zajêcia edukacyjne, z wykorzystaniem aktywnych metod, na temat wirusowego zapalenia w¹troby typu C, bezpieczeñstwa epidemiologicznego, dróg szerzenia i ryzykownych zachowañ oraz mo liwoœci prewencji i nastêpstw przewlek³ego zaka enia. W toku jego realizacji szko³y otrzymaj¹ pakiety dydaktyczne: prezentacjê i film edukacyjny, scenariusz lekcji wychowawczej, ulotki edukacyjne, formularz zg³oszeniowy oraz ankiety ewaluacyjne dla uczniów i nauczycieli. n Fot. Jacek Persa marzec 2011 r. 5

6 tekst dr El bieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Pilota owego Programu Profilaktyki Zaka eñ STOP! HCV Celem Pilota owego Programu Profilaktyki Zaka eñ STOP! HCV jest zmniejszenie obci¹- enia zdrowotnego populacji Polski skutkami zaka eñ HCV poprzez: l zwiêkszenie wiedzy o ich epidemiologii, czynnikach ryzyka, obrazie chorobowym oraz zapobieganiu infekcji wœród m³odzie y, l zwiêkszenie wiedzy personelu medycznego o mo liwoœciach profilaktycznych i terapeutycznych zaka eñ oraz zachorowañ, l zwiêkszenie liczby badañ w kierunku HCV u osób z grup ryzyka, l zwiêkszenie wykrywalnoœci zaka eñ etiologii HCV. Ruszy³ program Zadaniem bior¹cej udzia³ w programie m³odzie y bêdzie sygnalizowanie bliskim potrzeby wykonania testu na HCV w przypadku obecnoœci czynników ryzyka lub opisywanych objawów. Lekarzom wskazujemy potrzebê diagnostyki i specjalistycznego nadzoru nad pacjentami z problemami zdrowotnymi mog¹cymi mieæ Ÿród³o w zaka eniu HCV. Przekaz programowy dla lekarzy poz brzmi: B¹dŸ œwiadomy zagro enia. Minimalizuj szkody zdrowotne. Zleæ test na HCV. Zak³adamy, e w trakcie spotkañ szkoleniowych pracowników Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej z wybranymi lekarzami rodzinnymi, ogólnymi, internistami, Program zak³ada realizacjê dzia³añ edukacyjno-szkoleniowych od lutego do wrzeœnia 2011 r. w 3 modu³ach: szkolnym, przeznaczonym dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, oraz szpitalnym dla personelu medycznego i kierownictwa wielospecjalistycznych placówek lecznictwa zamkniêtego. Ze wzglêdu na specyfikê poszczególnych grup docelowych przygotowano ró ne koncepcje dzia³ania, jak i niezbêdne do realizacji narzêdzia, tj. zestawy materia³ów. Bêd¹ wiêc spotkania edukacyjne, szkolenia, wyk³ady ekspertów, film i prezentacja dla m³odzie y, plakaty, ulotki, broszury informacyjne, poradniki, podrêczniki. Materia³y w wiêkszoœci bêd¹ dostêpne równie na stronie internetowej uruchomionej na potrzeby programu (www.stophcv.pl). Do m³odzie y, a za jej poœrednictwem do rodziców i krewnych, kierujemy przekaz: B¹dŸ œwiadomy zagro enia. Zapobiegaj zaka eniu. Wykonaj test na HCV. pediatrami i stomatologami zostan¹ omówione metody pierwotnej i wtórnej prewencji zaka eñ HCV, tote za ich poœrednictwem informacja motywuj¹ca do wykonania testu dotrze do pacjentów. Dla przychodni wspó³pracuj¹cych w pilota u przygotowaliœmy informacyjne plakaty i ulotki. Oczekujemy, i w uzasadnionych przypadkach lekarze skieruj¹ osoby z podejrzeniem zapalenia w¹troby typu C na badania i do specjalisty chorób zakaÿnych czy hepatologa. Do dyrekcji szpitali, zespo³ów kontroli zaka eñ szpitalnych oraz lekarzy pracuj¹cych w tych jednostkach kierujemy przes³anie: 6 marzec 2011 r.

7 Dr El bieta Narolska-Wierczewska Fot. Jacek Persa B¹dŸ œwiadomy zagro enia. Minimalizuj ryzyko. Zleæ test na HCV. Jako cel szkoleñ, prowadzonych kaskadowo w wytypowanych 200 szpitalach wielospecjalistycznych na terenie ca³ego kraju, stawiamy: l zwiêkszenie œwiadomoœci kierownictwa szpitali w zakresie zagro eñ i odpowiedzialnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem placówki lecznictwa stacjonarnego, l pog³êbienie wiedzy lekarzy w zakresie profilaktyki, obrazu klinicznego i diagnostyki zaka eñ HCV, l dotarcie do pacjentów z informacj¹ motywuj¹c¹ do wykonania testu, l zwiêkszenie liczby pacjentów testowanych w kierunku HCV. W ramach dzia³añ programowych osoby odpowiedzialne za bezpieczeñstwo epidemiologiczne szpitali zostan¹ przeszkolone w siedzibach Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz zaopatrzone w materia³y fachowe i informacyjne. Zadaniem osób nadzoruj¹cych wewnêtrznie stan sanitarny i bezpieczeñstwo biologiczne szpitala bêdzie zorganizowanie szkoleñ wewnêtrznych dla lekarzy oraz kierowniczej kadry pielêgniarskiej. Kolejnym elementem, którego realizacjê proponujemy uczestnikom modu³u szpitalnego, bêdzie monitorowanie sytuacji epidemiologicznej placówki w zakresie zagro eñ zwi¹zanych z HCV, z uwzglêdnieniem liczby osób badanych, liczby wyników dodatnich, jak równie kontrola wewnêtrzna przestrzegania procedur i instrukcji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem epidemiologicznym (mycie i dezynfekcja r¹k, zasady stosowania sprzêtu jednorazowego u ytku, dzielenie p³ynów infuzyjnych i leków we wstrzykniêciach, stan dezynfekcji powierzchni, praktyki w zakresie sterylizacji sprzêtu medycznego). Czynny udzia³ w realizacji Pilota owego Programu Profilaktyki Zaka eñ HCV weÿmie ³¹cznie oko³o tysi¹ca pracowników Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Wsparcie merytoryczne dzia³añ zapewniaj¹ cz³onkowie Polskiej Grupy Ekspertów Tylko 5% chorych leczy wzw typu C HCV oraz kilkunastu krajowych i lokalnych ekspertów w dziedzinie chorób zakaÿnych. W ramach dzia³añ programowych planujemy przeszkolenie nie mniej ni 9,5 tys. uczniów, 2 tys. lekarzy poz i ok. 5 tys. pracowników medycznych szpitali. W oparciu o dane z realizacji i ewaluacji Pilota owego Programu STOP! HCV (listopad 2011 r.), pod warunkiem zapewnienia realizatorom œrodków finansowych niezbêdnych do rozszerzenia dzia³añ, planujemy przygotowanie wieloletniego Krajowego Programu Profilaktyki Zaka eñ HCV. n Zaka enia HCV w postaci przewlek³ej (80% wszystkich przypadków) s¹ przyczyn¹ zwiêkszonej zachorowalnoœci i umieralnoœci na marskoœæ w¹troby, ylaki prze³yku, wodobrzusze, encefalopatiê w¹trobow¹ oraz raka w¹trobowokomórkowego. Przewlek³e zapalenie w¹troby typu C jest pierwsz¹ w Europie (60% przypadków), a drug¹ na œwiecie przyczyn¹ tego nowotworu, wystêpuj¹cego od 20 do 200 razy czêœciej u chorych na marskoœæ w¹troby o etiologii HCV w porównaniu do niezaka onych. Powodem istotnego obni enia jakoœci ycia osób yj¹cych z HCV s¹ takie objawy, jak: d³ugotrwa³e zmêczenie, apatia, stany depresyjne, dolegliwoœci grypopodobne czy dyspeptyczne oraz choroby przyczynowo zwi¹zane z infekcj¹, m.in.: zapalenia wielostawowe, ch³oniaki B, gammapatie, ma³op³ytkowoœci, zapalenia tarczycy, k³êbkowe zapalenia nerek, porfiria skórna póÿna, liszaj p³aski czy zespo³y metaboliczne. Stany te, tak w skali globalnej, jak i indywidualnej, przek³adaj¹ siê na straty ekonomiczne i spo³eczne (zahamowany rozwój osobisty i zawodowy, gorsze funkcjonowanie rodzin, absencja, inwalidztwo, przedwczesne zgony). Brak charakterystycznego obrazu klinicznego zaka enia wirusem zapalenia w¹troby typu C powoduje, i infekcjê mo na rozpoznawaæ wy³¹cznie przy u yciu testów serologicznych. Niestety, w wielu krajach, w tym w Polsce, nie funkcjonuje system badañ przesiewowych wykrywaj¹cych osoby z podejrzeniem choroby. Eksperci szacuj¹, e z powodu niskiego poziomu wiedzy i œwiadomoœci spo³ecznej co do zagro eñ HCV, jak równie z powodu ograniczeñ w dostêpnoœci badañ przesiewowych, tylko oko³o 5% chorych w Polsce korzysta z opieki specjalistycznej, w tym z terapii anty-hcv. marzec 2011 r. 7

8 tekst Ma³gorzata Paw³owska, Waldemar Halota Katedra Chorób ZakaŸnych i Hepatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu Polska w obliczu zaka eñ HCV Zaka enia wirusem HCV (Hepatitis C Virus) dominuj¹ wœród przyczyn chorób w¹troby na œwiecie, a póÿne nastêpstwa tych zaka eñ decyduj¹ w istocie o ich powa nej randze w patologii ludzkiej. Charakterystyczn¹ ich cech¹, niezale nie od przebiegu zaka enia (ostry czy przewlek³y), jest brak objawów klinicznych. Rola lekarzy rodzinnych W ostrym wirusowym zapaleniu w¹troby typu C ó³taczka prawie nie wystêpuje, natomiast inne objawy s¹ ma³o swoiste, co powoduje bardzo rzadkie rozpoznanie zaka enia na tym etapie. Szacuje siê, e oko³o 20% osób zaka onych HCV zdrowieje spontanicznie. Pozosta- ³e 80% zaka eñ nale y do tzw. pierwotnie przewlek³ych, czyli nie poprzedzonych jawnym, ostrym okresem chorobowym. Wœród objawów dominuj¹: przewlek³e zmêczenie, apatia czy depresja, które nie u³atwiaj¹ rozpoznania systematycznie postêpuj¹cej choroby. Do manifestacji klinicznej zaka- enia HCV dochodzi wówczas na etapie zaawansowanego procesu chorobowego. Ryzyko marskoœci w¹troby lub raka w¹trobowokomórkowego tej etiologii dotyczy oko- ³o 1/5 pacjentów przewlekle zaka onych HCV. Wyst¹pienie tych niekorzystnych nastêpstw klinicznych ogranicza mo liwoœci leczenia farmakologicznego; czêsto jedyn¹ szans¹ terapeutyczn¹ pozostaje przeszczepienie w¹troby, co wobec wielkiej liczby zaka onych wirusem HCV jest opcj¹ raczej teoretyczn¹. Jedyn¹ zatem metod¹ unikniêcia tych powa nych problemów zdrowotnych i spo- ³ecznych jest wprowadzenie do praktyki medycznej rutynowego wykrywania osób zaka- onych HCV za pomoc¹ czynnych badañ przesiewowych prowadzonych przez lekarzy rodzinnych. Rozpowszechnienie HCV 8 Œwiatowa Organizacja Zdrowia szacuje, i od 170 do 200 milionów ludzi (ok. 3% populacji na œwiecie) jest zaka onych tym wirusem. D³ugotrwa³y, utajony przebieg zaka enia HCV oraz ograniczenie dostêpu do niezbêdnych terapii przyczyni siê, zdaniem WHO, do potrojenia œmiertelnoœci wœród zaka onych tym wirusem w ci¹gu najbli szych lat. W przypadku Europy wskazuje siê, e zaka enia HCV mog¹ dotyczyæ prawie 9 mln ludzi (7,3 8,8 mln). Stosunkowo rzadko zaka- enia te wystêpuj¹ na pó³nocy kontynentu, w krajach skandynawskich, gdzie ich odsetki nie przekraczaj¹ 0,1% populacji. Znacznie czêœciej, powy ej 1,2%, wystêpuj¹ w krajach Europy Po³udniowo-Wschodniej. Prawdopodobnie szczególnie wysokie s¹ odsetki zaka- onych HCV w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, aczkolwiek brakuje na ten temat obiektywnych danych. Szacuje siê, i ka dego roku w Europie umiera z tego powodu pramarzec 2011 r.

9 wie 90 tysiêcy osób. Zaka enie HCV jest tu g³ówn¹ przyczyn¹ pierwotnego raka w¹troby, a tak e przeszczepiania w¹troby. Pierwsze publikacje dotycz¹ce rozpowszechnienia rodzimych zaka eñ HCV pochodz¹ z pocz¹tku lat 90. ub. wieku. Dotyczy- ³y one badañ prowadzonych w ró nych grupach wysokiego ryzyka tych zaka eñ. Z tego czasu wywodz¹ siê pierwsze wyniki badañ wœród krwiodawców, które sta³y siê podstaw¹ rutynowych procedur selekcji dawców krwi w 1993 r. Wœród krwiodawców pocz¹tkowo wykrywano od 1 do 4% zaka eñ HCV (œrednio 1,4%). Najwy sze odsetki zaka onych wystêpowa³y wœród dawców p³atnych (do 5%). W kolejnych latach odsetki te zmniejszy³y siê do poni ej 0,5% pierwszorazowych honorowych dawców krwi. U oko³o 2/3 tych osób z przeciwcia³ami anty-hcv wykrywano obecnoœæ kwasu nukleinowego wirusa HCV, czyli czynne zaka enia. W innych grupach prowadzono badania najczêœciej dla potrzeb dysertacji doktorskich. Nale y do nich badanie wystêpowania anty- -HCV wœród 1000 dzieci przyjmowanych do jednego z bydgoskich szpitali. Wykryto 4% zaka eñ HCV, przy czym czêœciej wystêpowa³y one wœród dzieci m³odszych oraz czêsto hospitalizowanych. Na podobne odsetki zaka onych wskazano wœród 320 chorych na cukrzycê, badanych w tym kierunku. Podobnie jak w innych krajach, szczególnie wysokie odsetki zaka onych HCV wystêpowa³y wœród polskich narkomanów, uzale nionych od do ylnie przyjmowanych œrodków odurzaj¹cych (75 90%) oraz wœród pacjentów poddawanych hemodializie. W tym ostatnim przypadku wraz z up³ywem lat systematycznie obni a³y siê odsetki zaka eñ (z oko³o 50 do poni ej 15%). Interesuj¹ce s¹ te niedawno przeprowadzone badania wœród osadzonych w zak³adach karnych, gdzie wystêpowanie przeciwcia³ anty-hcv wykazano u 7,25% badanych. Najwiêksze z badañ przesiewowych, prowadzone przed kilku laty w Polsce, obejmowa³o prawie pacjentów. Wykryto w nim równie œrednio 4% zaka onych HCV, przy czym wystêpowa³y du e ró nice miêdzy poszczególnymi regionami kraju. Mankamentem tego badania by³o, i robiono je na yczenie pacjentów, o których nic nie wiedziano. W konsekwencji nie by³o uprawnione ekstrapolowanie tych wyników na przeciêtn¹ polsk¹ populacjê. By³oby to tym bardziej nieuzasadnione, e w innym badaniu na yczenie wykryto 1,9% zaka onych HCV. Wœród 48 spoœród ponad 2,5 tysi¹ca osób poddanych badaniom, u 31 (65%) wystêpowa³y wyk³adniki czynnego zaka enia (HCV RNA). W ostatnim kwartale 2009 r., pod patronatem Polskiej Grupy Ekspertów HCV, przeprowadzono w Polsce szerok¹ akcjê badañ przesiewowych w kierunku zaka eñ HCV, obejmuj¹c¹ doros³ych pacjentów przyjmowanych do wybranych 21 szpitali wielospecjalistycznych, 8 szpitali wojskowych, a tak e pacjentów zg³aszaj¹cych siê do anonimowych punktów konsultacyjno-diagnostycznych oraz poradni rejonowych. Badanie w kierunku obecnoœci przeciwcia³ anty-hcv przeprowadzono w surowicach osób, uzyskuj¹c wynik dodatni u 496 (1,9%). U co trzeciego pacjenta z obecnymi przeciwcia³ami anty-hcv w surowicy wykrywano materia³ genetyczny wirusa HCV. W badanej populacji przewa a³y kobiety (72,3%) oraz ludzie pochodz¹cy z miast (79%), œredni wiek wynosi³ 43 lata. Badani podawali najczêœciej 3 wczeœniejsze pobyty w szpitalu. Jako czynniki ryzyka zaka eñ HCV okreœlono p³eæ mêsk¹, czêste (wiêcej ni 3) hospitalizacje, przetoczenia krwi przed 1992 r. oraz przyjmowanie œrodków odurzaj¹cych drog¹ do yln¹. HCV u dzieci W zwi¹zku z systematycznym wzrostem liczby zaka eñ HCV w populacji ogólnej, wzrasta ich liczba u kobiet w wieku rozrodczym, a tym samym potencjalne ryzyko ekspozycji perinatalnych. Œredni¹ czêstoœæ zaka- eñ HCV u kobiet ciê arnych w Europie i Ameryce Pó³nocnej szacuje siê na 0,2 3%. Jest ona wy sza w grupach ryzykownych zachowañ, jak przyjmowanie œrodków odurzaj¹cych drog¹ do yln¹, a tak e w krajach, w których g³ówn¹ drog¹ szerzenia siê tych zaka eñ s¹ zaka enia szpitalne. Pomimo braku szczepionki przeciw wzw C i niemo liwej podczas ci¹ y chemioprofilaktyki, wykrycie zaka enia HCV u kobiety ciê arnej umo liwia, obok opieki hepatologicznej nad matk¹, tak e szybk¹ diagnostykê tego zaka enia u nowo narodzonego dziecka. Czêstoœæ transmisji wertykalnej (z matki na dziecko) szacuje siê na 3 5% u noworodków urodzonych przez matki replikuj¹ce HCV. Wzrasta ona 2 3-krotnie w przypadku wspó³istniej¹cego, nie leczonego zaka enia HIV. Czynnikami zwiêkszaj¹cymi ryzyko transmisji wertykalnej HCV oprócz koinfekcji HIV s¹ wysoka replikacja HCV oraz przyjmowanie przez matkê œrodków odurzaj¹cych drog¹ do yln¹. Zwraca siê tak e uwagê na ryzykowne zabiegi po³o nicze. Zaka enie HCV u matki nie stanowi przeciwwskazania do karmienia naturalnego Poniewa matczyne przeciwcia³a anty- -HCV przechodz¹ przez ³o ysko, mog¹ byæ obecne w surowicy krwi noworodka i niemowlêcia. St¹d diagnostyka wertykalnego zaka enia HCV w pierwszym roku ycia dziecka wymaga przeprowadzenia badañ wiremii HCV. Odmatczyne przeciwcia³a przekazane biernie dziecku zanikaj¹ najczêœciej przed ukoñczeniem pierwszego roku ycia. Algorytm diagnostyki noworodka matki zaka onej HCV przedstawiono na ryc. 1. Przebieg zaka enia HCV u dzieci, jeszcze czêœciej ni u doros³ych, jest bezobjawowy; aktywnoœæ biochemiczna choroby mierzona aktywnoœci¹ AlAT u wiêkszoœci pozostaje w granicach normy, a zmiany histopatologiczne w w¹trobie s¹ ma³o zaawansowane. Z opublikowanych badañ wynika, e od 20 do 40% zaka eñ HCV u dzieci koñczy siê spontanicznym wyzdrowieniem, jednak u zaka onych przed 20. rokiem ycia zaawansowana choroba w¹troby ujawnia siê po oko³o 30 latach od zaka enia. G³ówn¹ przes³ank¹ leczenia dzieci zaka onych HCV jest niemo noœæ wczesnego prognozowania zejœcia choroby w œwietle jej powa nych nastêpstw. Leczenie przeciwwirusowe jest u dzieci profilaktyk¹ niekorzystnych nastêpstw klinicznych w postaci marskoœci w¹troby i HCC, a terapia w tej grupie wiekowej jest skuteczna i dobrze tolerowana. Wynika to z wczesnej fazy choroby, relatywnie wysokich dawek interferonu i rybawiryny, mniejszej ni u doros³ych liczby chorób wspó³istniej¹cych oraz niedojrza³oœci uk³adu immunologicznego i tym samym wiêkszej jego podatnoœci na immunomodulacyjne dzia³anie leków. Wykazano, e skutecznoœæ terapii niepegylowanym interferonem i rybawiryn¹ pzw C u dzieci wynosi oko³o 50%, co odpowiada odsetkom uzyskania trwa³ej odpowiedzi u doros³ych leczonych pegylowanym interferonem i rybawiryn¹. Terapia pegylowanym interferonem i rybawiryn¹ dzieci chorych na pzw C, zaka onych genotypami 1, 4 HCV, leczonych pierwszorazowo, charakteryzowa³a siê skutecznoœci¹ zbli on¹ do uzyskiwanej w leczeniu doros³ych zaka onych genotypami 2, 3 HCV. D³ugofalowe obserwacje dzieci, które uzyska³y trwa³¹ odpowiedÿ wirusologiczn¹ na leczenie, potwierdzaj¹ zasadnoœæ wczesnego wprowadzania terapii w tej grupie pacjentów. Terapia zaka eñ HCV Historia naturalna zaka eñ jest uwarunkowana relacjami miêdzy uk³adem odpornoœciowym cz³owieka a cechami drobnoustroju. W konfrontacji z wirusem HCV cz³owiek najczêœciej przegrywa, czego dowodem s¹ przewlek³e zaka enia dotycz¹ce oko³o 80% przypadków. Na kolejnych etapach klinicznego przebiegu tego zaka enia proporcje odwracaj¹ siê, marzec 2011 r. 9

10 gdy tylko 20% spoœród nich przechodzi w dalsze niekorzystne nastêpstwa. Nie pozwala to jednak na lekcewa enie problemu, gdy zaka enia HCV ze wzglêdu na szerokie rozpowszechnienie zajmuj¹ pierwsze miejsce wœród przyczyn powa nych patologii w¹troby na œwiecie. W tym kontekœcie aspekty terapeutyczne nabieraj¹ szczególnego znaczenia. Efektywnoœæ terapii w ostatnich latach systematycznie siê poprawia. Monoterapia interferonem alfa, zarówno naturalnym, jak i rekombinowanym, tylko w niewielkim stopniu prowadzi³a do trwa³ej odpowiedzi wirusologicznej. Prowokowa³o to do dyskusji, czy efektywnoœæ tych terapii nie jest pozorna, gdy wynika ze spontanicznej eliminacji zaka enia HCV. Wzbogacenie interferonu o rybawirynê i wyd³u enie okresu leczenia do 48 tygodni praktycznie podwoi³o skutecznoœæ terapeutyczn¹. Kolejnym postêpem w leczeniu zaka- eñ HCV by³o wprowadzenie do praktyki klinicznej pegylowanych preparatów interferonu. To one w po³¹czeniu z rybawiryn¹ stanowi¹ obecny standard terapeutyczny, prowadz¹c do trwa³ej odpowiedzi wirusologicznej u po³owy zaka onych genotypem 1 HCV oraz u 80 90% zaka onych genotypem 2i3HCV. Interferony pegylowane alfa wraz z rybawiryn¹ stanowi¹ podstawowy schemat terapeutyczny. W wybranych przypadkach mo na stosowaæ równie interferony rekombinowane lub naturalne, a tak e monoterapiê zamiast leczenia skojarzonego. Leczeni farmakologicznie powinni byæ chorzy zarówno z ostrym, jak i przewlek³ym zaka- eniem HCV, a tak e chorzy na marskoœæ w¹troby tej etiologii, bez objawów niewyrównania czynnoœci w¹troby. Na œwiecie wskazuje siê, e umotywowane oczekiwanie pacjenta stanowi wystarczaj¹c¹ przes³ankê do terapii. W praktyce, du e grupy oczekuj¹cych pacjentów zmuszaj¹ do ustalenia kolejnoœci leczenia. W Polsce przes¹dza o tym zaawansowanie w³óknienia w¹troby, oczekiwanie na zabieg przeszczepienia narz¹du (nerki), koinfekcje HBV i HIV oraz krioglobulinemia objawowa. Obowi¹zuj¹cym czasem terapii s¹ 24 tygodnie dla zaka onych genotypem 2 i 3 HCV oraz genotypem 1 w przypadku chorych z nisk¹ wiremi¹ i szybk¹ odpowiedzi¹ na leczenie (RVR). Pozosta³ych zaka onych, genotypem 1 lub 4 HCV, powinniœmy leczyæ 48 lub 72 tygodnie, w zale noœci od rodzaju tzw. wczesnej odpowiedzi wirusologicznej (cevr, pevr). W tym kontekœcie najwiêcej problemów stwarzaj¹ chorzy na marskoœæ w¹troby, gdy czas niezbêdnej terapii w tych przypadkach nie zosta³ dotychczas zdefiniowany. W grudniu 2008 r. Amerykañska Agencja ds. ywnoœci i Leków (FDA) zarejestrowa³a pegylowany interferon alfa-2b w kombinacji z rybawiryn¹ do leczenia pierwszorazowego dzieci chorych na pzw C. W listopadzie 2009 r. lek ten zarejestrowano do leczenia dzieci chorych na przewlekle zapalenie w¹troby typu C w Unii Europejskiej. W Polsce terapia ta znajduje siê w propozycji programów terapeutycznych na bie ¹cy rok, natomiast nadal obowi¹zuj¹cym w terapii pzw C u dzieci jest interferon niepegylowany preparat o ni szej skutecznoœci, wymaga- 10 marzec 2011 r.

11 j¹cy 3 zastrzyków tygodniowo przez okres 1 roku. Zachowanie siê wiremii HCV w surowicy krwi jest podstawowym instrumentem prognozowania terapii i oceny jej efektywnoœci. Skuteczne leczenie jest zwi¹zane z obni eniem siê wiremii do poziomów niewykrywalnych czu³ymi testami diagnostycznymi, przy czym im szybciej zjawisko to nast¹pi, tym lepiej prognozuje. W konsekwencji takie zjawiska jak RVR (rapid viral response), EVR (early viral response complete, partial), czy ETR (end of treatment response) i SVR (sustained viral response) s¹ œciœle monitorowane. Ich znaczenie przedstawiono na ryc. 2. Chorzy z nisk¹ wiremi¹ (poni ej 600 tysiêcy IU/ml), zaka eni genotypem 1 HCV, mog¹ byæ leczeni przez 24 tygodnie, natomiast w przypadkach czêœciowego EVR przez 72 tygodnie. Pojawiaj¹ siê publikacje sugeruj¹ce, i zaka eni genotypem 2 lub 3 mog¹ byæ w tych przypadkach leczeni tygodni, a wiêc krócej ni przewiduje standard. W przypadkach braku odpowiedzi na leczenie, mo emy mieæ do czynienia z pierwotn¹ lekoopornoœci¹, prze³omem lub nawrotem. Jeœli pacjenci uzyskaj¹ SVR, to niewykrywalna wiremia utrzymuje siê d³ugotrwale i tylko niezwykle rzadko dochodzi do reaktywacji zaka enia HCV. Efekt terapeutyczny uwarunkowany jest wieloma czynnikami, determinowanymi zarówno przez wirusa, jak i zaka onego cz³owieka. Predyktorami niekorzystnej odpowiedzi terapeutycznej po stronie chorego s¹ p³eæ mêska, rasa czarna, przekroczenie wieku 40 lat, oty³oœæ, opornoœæ na insulinê oraz choroby wspó³istniej¹ce, np. st³uszczenie w¹troby czy niewydolnoœæ nerek. Czynnikami niekorzystnej prognozy terapeutycznej zale nymi od HCV jest przede wszystkim genotyp 1 i 4 oraz wysoka wyjœciowa wiremia. Mimo i efektywnoœæ terapii obni a siê wraz z czasem trwania zaka enia, nie znajduje to nale nej rangi w kszta³towaniu standardów leczniczych. Bezpoœredni wp³yw na skutecznoœæ leczenia ma przestrzeganie przez pacjenta zaleconych dawek leków i czasu trwania terapii. Warunkiem zaliczenia kursu terapeutycznego jest przyjêcie co najmniej 80% przewidywanej dawki obu leków w okresie siêgaj¹cym 80% planowanego czasu terapii. Utrudniaj¹ to dzia³ania niepo ¹dane stosowanych leków, z których wiêkszoœæ udaje siê skutecznie neutralizowaæ farmakologicznie. Niekiedy niezbêdne jest zredukowanie dawek lub przerwy w terapii, aczkolwiek zwiêksza to ryzyko niepowodzeñ terapeutycznych. Nowe terapie Nie ustaj¹ próby modyfikacji tradycyjnych metod leczenia, sk³adaj¹cych siê z po³¹czenia dzia³ania immunostymulacyjnego z antywirusowym. Dotyczy to badania innych interferonów, analogów rybawiryny, a tak e induktorów interferonu czy innych immunostymulatorów, np. histaminy i tymozyny. Celem tych poszukiwañ, poza popraw¹ skutecznoœci, jest lepsza jakoœæ ycia chorych. Wœród interferonów g³ównym przedmiotem badañ s¹ consensus interferon, albinterferon oraz interferony gamma, omega i ostatnio lambda. Nowy obszar poszukiwañ to próby wykorzystania swoistych inhibitorów enzymów uczestnicz¹cych w replikacji, translacji i dojrzewaniu wirionów HCV. Do tych badañ wykorzystuje siê zwierzêta eksperymentalne, hodowle komórkowe oraz replikony. Analizuje siê przede wszystkim mo liwoœæ upoœledzania inicjacji translacji (5`- UTR), blokowania wejœcia (E1/E2), redukcji i blokowania replikacji (NS5A i B) oraz zaburzania podzia³u poliproteiny (NS2/NS3). Wskazuje siê, e blokowanie kana³u jonowego p7 mo e obni aæ zakaÿnoœæ wirionu. Interesuj¹ce s¹ te próby hamowania replikacji HCV poprzez blokowanie mikrona. Najbardziej zaawansowane badania z zakresu terapii STAT-C (Specifically Targeted Therapies for HCV) dotycz¹ inhibitorów proteazy: telaprewiru i boceprewiru. Oba te leki po po³¹czeniu z pegylowanym interferonem i rybawiryn¹ potencjalizowa- ³y efekt terapeutyczny bez nasilenia dzia³añ niepo ¹danych i prawdopodobnie w najbli szych latach zostan¹ wprowadzone do standardowej terapii. Wykazano, e leki dzia³aj¹ce bezpoœrednio na wirusy, dodane do terapii standardowej pegylowanym interferonem i rybawiryn¹, skracaj¹ okres terapii i zwiêkszaj¹ skutecznoœæ leczenia mierzon¹ uzyskaniem szybkiej odpowiedzi wirusologicznej (RVR rapid viral response) oraz trwa³ej odpowiedzi wirusologicznej (SVR sustained viral response). Wed³ug niektórych badaczy dzia³anie tych leków jest niezale ne od profilu genetycznego gospodarza, aczkolwiek pogl¹d ten jest dyskusyjny, np. w kontekœcie skutecznoœci leczenia w zale noœci od polimorfizmu genów IL-28 B (3). Inhibitory proteazy HCV s¹ pierwszymi lekami grupy DAAs (directly acting antivirals dzia³aj¹ce bezpoœrednio na wirusy), które utorowa³y drogê pogl¹dom dotycz¹cym zjawiska opornoœci na leki p. HCV obok ich wysokiej skutecznoœci. Niektóre z nich, pomimo istotnej zdolnoœci supresji wiremii HCV, charakteryzuje niska bariera genetyczna lekoopornoœci, determinuj¹ca ni sz¹ skutecznoœæ leczenia. Dowiedziono, e bariera genetyczna lekoopornoœci ró ni siê zale nie od genotypów i podtypów HCV. Terapia DAAs skojarzona ze standardowym leczeniem pegylowanym interferonem i rybawiryn¹ stanowi atrakcyjn¹ propozycjê terapii pzw C, która zwiêksza skutecznoœæ i umo liwia skrócenie okresu leczenia. Jej negatywn¹ stron¹ jest niew¹tpliwie generowanie lekoopornoœci oraz dodatkowe dzia³ania niepo ¹dane, co jest zwi¹zane z koniecznoœci¹ monitorowania wirusologicznego oraz wy szymi kosztami. Nieudane próby zastosowania klinicznego inhibitorów helikazy prawdopodobnie przyczyni³y siê do zaprzestania badañ. W przeciwieñstwie do nich, inhibitory polimerazy stanowi¹ realn¹ perspektywê terapeutyczn¹. Spoœród innych leków na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ inhibitory cyklofilin, zaburzaj¹ce replikacjê HCV, a tak e agoniœci receptorów Toll-like, które maj¹ zdolnoœæ rekonstrukcji mechanizmów odpornoœciowych, zarówno w zakresie odpornoœci wrodzonej, jak i nabytej. Postêp w leczeniu zaka eñ HCV mo e zale eæ równie od prac nad szczepionk¹ terapeutyczn¹. Badania dotycz¹ przede wszystkim stymulowania przeciwcia³ przeciwko glikoproteinom E1 i E2, cz¹stkom NS3 i NS2/3 rdzenia HCV, jak równie stymulacji komórek T w drodze wykorzystania szczepionek plazmidowych. Hamowanie tworzenia nowych wirionów oraz klirens komórek ju zaka onych to wystarczaj¹ce warunki sukcesu terapeutycznego. W œwietle dostêpnych publikacji brakuje przes³anek wskazuj¹cych, i nowe leki stosowane w monoterapii zrealizuj¹ ten postulat. Zarówno bowiem drobne cz¹steczki, jak i szczepionki terapeutyczne bêd¹ raczej dodawane do leków obecnie stosowanych. W konsekwencji, w nieodleg³ej przysz³oœci nale y spodziewaæ siê wielolekowych schematów terapeutycznych, w których niezmiennie bêd¹ wystêpowaæ interferony i rybawiryna lub leki o zbli onym mechanizmie dzia³ania oraz znajduj¹ce siê obecnie w trakcie badañ klinicznych. Reasumuj¹c, w obliczu du ych grup pacjentów dotychczas nieskutecznie leczonych poprawa efektywnoœci terapii chorób etiologii HCV odgrywa wa ne znaczenie kliniczne. Oczekiwania koncentruj¹ siê wokó³ terapii celowanych z zastosowaniem inhibitorów replikacji wirusa HCV oraz szczepionek terapeutycznych. Do³¹czenie tych preparatów do obowi¹zuj¹cych, choæ modyfikowanych standardów terapeutycznych, to bardzo realna nadzieja na poprawê skutecznoœci terapii i reterapii. n Œródtytu³y pochodz¹ od redakcji marzec 2011 r. 11

12 Nie wszystko jeszcze wiemy Z dr. hab. n. med. Andrzejem Horbanem, konsultantem krajowym w dziedzinie chorób zakaÿnych, na temat zaka enia HCV rozmawia Marcin We³nicki G³ównym czynnikiem ryzyka w zaka eniu HCV jest kontakt ze s³u b¹ zdrowia. Ten paradoks podkreœlany jest przez wszystkich lekarzy chorób zakaÿnych i epidemiologów. Czy wirusowe zapalenie w¹troby typu C nale y wiêc traktowaæ jako zaka enie wewn¹trzszpitalne, czy te jest to konsekwencja przywi¹zywania zbyt ma³ej wagi do przepisów sanitarno-epidemiologicznych obowi¹zuj¹cych, przynajmniej w teorii, w placówkach ochrony zdrowia? To trudne pytanie. Generalnie odpowiedÿ brzmi: i tak, i nie. Wiêkszoœæ zaka eñ HCV, która mia³a miejsce przed 1989 r., rzeczywiœcie by³a efektem dzia³alnoœci s³u by zdrowia. Nie mo na jednak mówiæ o tym w kategoriach winy. Nie znaliœmy wtedy jeszcze wirusa, nie potrafiliœmy oznaczaæ przeciwcia³ skierowanych przeciwko jego cz¹steczce. Wiedzieliœmy tylko, e istnieje patogen przenoszony drog¹ krwi, który wywo³uje wirusowe zapalenie w¹troby, okreœlane wówczas jako nie-a nie-b. W tym kontekœcie ka da osoba, która przed 1989 r. mia³a przetaczan¹ krew, by³a nara ona na zaka enie. St¹d nasza proœba, aby tacy pacjenci byli teraz uprzejmi zbadaæ siê pod k¹tem obecnoœci przeciwcia³ anty-hcv. Rutynowe testy dla krwiodawców wprowadzano w ci¹gu kilku lat od momentu zidentyfikowania patogenu w 1989 r., mo na wiêc przyj¹æ, e badania powinni wykonaæ wszyscy, którzy mieli przetaczan¹ krew przed 1992 r. Nale y jednak pamiêtaæ, e istnieje ma³y odsetek osób zaka onych, które replikuj¹ wirusa, ale nie wytwarzaj¹ przeciwcia³. Pewne ryzyko zaka enia podczas przetaczania preparatów krwiopochodnych istnia³o wiêc tak e po 1992 r. Obecnie eliminujemy je dziêki testom PCR, wykrywaj¹cym materia³ genetyczny patogenu. Warto tak e pamiêtaæ, e kilka dekad temu nie dysponowaliœmy sprzêtem jednorazowym, ig³y gotowano, a jakoœæ urz¹dzeñ s³u ¹cych do dezynfekcji pozostawia³a wiele do yczenia. W efekcie w latach 80. ubieg³ego wieku mieliœmy rocznie 40 tys. nowych wirusowych zapaleñ w¹troby typu B. To by³a plaga! Teraz nowych zaka eñ HBV stwierdzamy rocznie od 1,5 do 2 tys. i jest to miara sukcesu, wynikaj¹cego z poprawy warunków sanitarnych w placówkach s³u by zdrowia. Droga szerzenia siê zaka enia HCV jest taka Fot. Jacek Persa sama jak w przypadku HBV, chocia wirusem C zaraziæ siê jest trudniej. Przez analogiê mo na wiêc stwierdziæ, e procedury medyczne nie s¹ ju g³ównym czynnikiem ryzyka przy zaka eniu HCV. W takim razie, jakie zachowania stwarzaj¹ dzisiaj zagro enie zaka eniem siê HCV? Nie jesteœmy tego do koñca pewni. Stosunkowo rzadko udaje nam siê stwierdziæ zaka enie HCV w jego ostrej fazie. Kto ³¹czy³by tak niespecyficzne objawy, jak sennoœæ czy przewlek³e zmêczenie, z infekcj¹ wirusem hepatotropowym? Najczêœciej wiêc wy³apujemy takich pacjentów przypadkowo. Warto te zaznaczyæ, e HCV jest relatywnie ³agodnym patogenem oko³o 20% zaka onych ulega samowyleczeniu w ci¹gu roku. Problem zaczyna siê, gdy zaka enie przechodzi w postaæ przewlek³¹. Wœród tych osób u 20 30% z czasem rozwin¹ siê ciê kie powik³ania, z marskoœci¹ w¹troby i wszelkimi jej konsekwencjami w³¹cznie. Czas od zaka enia do tak niepomyœlnego zejœcia choroby jest bardzo ró ny od 10 do 20 30, a nawet 40 lat. Zale y to od wielu czynników dodatkowych. W efekcie jednak wyj¹tkowo trudno jest stwierdziæ, kiedy i gdzie dok³adnie dosz³o do pierwotnej infekcji. Na pewno ryzyko istnieje zawsze, gdy dochodzi do jakiegokolwiek przerwania ci¹g³oœci tkanek przez narzêdzie, które mog³o mieæ wczeœniej kontakt z krwi¹ zaka on¹ wirusem. Obecnie wydaje siê nam, e g³ówn¹ przyczyn¹ zaka eñ HCV s¹ zabiegi wykonywane poza placówkami s³u by zdrowia: w gabinetach kosmetycznych, salonach tatua ów, gabinetach piercingowych. Zachowaniem ryzykownym jest tak e oczywiœcie stosowanie do ylnych narkotyków, to jednak zdarza siê obecnie znacznie rzadziej ni kiedyœ. Istniej¹ kontrowersje dotycz¹ce ryzyka zaka enia HCV drog¹ stosunków p³ciowych. Jakie jest w tej kwestii stanowisko lekarzy chorób zakaÿnych? Na szczêœcie, ryzyko transmisji zaka enia drog¹ seksualn¹, a w zasadzie ka d¹ inn¹ ni z krwi¹, jest niewielkie. Nasienie mê - czyzn zaka onych, wydzieliny dróg rodnych kobiet czy œlina nie s¹ istotnym materia³em zakaÿnym. Osobom, których partnerzy seksualni s¹ nosicielami HCV, nie zalecamy adnych dodatkowych metod ochronnych. Oczywiœcie, ostatecznie to oni sami zawsze podejmuj¹ decyzjê. W Polsce zebranie rzetelnych danych epidemiologicznych odnoœnie do ró nych 12 marzec 2011 r.

13 schorzeñ czêsto jest, jak wiadomo, problematyczne. W przypadku HCV dodatkowym utrudnieniem jest d³ugi okres bezobjawowy zaka enia. Ile, w przybli eniu, osób w naszym kraju mo e byæ zaka onych tym wirusem? Ile nowych zaka eñ stwierdza siê rocznie? Tak naprawdê wci¹ tego nie wiemy. Wszystkie dane s¹ szacunkowe, wydaje nam siê jednak, e te szacunki s¹ coraz bli sze prawdy. Istniej¹ polskie badania sugeruj¹ce, e zaka one mo e byæ nawet 2% naszego spo- ³eczeñstwa. Badanie, do którego pan siê odwo³uje, dotyczy³o osób zg³aszaj¹cych siê do placówek ochrony zdrowia. Z za³o enia jest to wiêc populacja wysokiego ryzyka. Co ciekawe, jednoczeœnie okreœlano liczbê zaka eñ u pracowników ochrony zdrowia i odsetkowo by³o ich mniej ni wœród pacjentów. Czêste hospitalizacje i przetaczanie preparatów krwiopochodnych okaza³y siê wed³ug tego badania dodatkowymi czynnikami zwiêkszaj¹cymi ryzyko zaka enia. Nie badaliœmy jednak populacji ogólnej. Wiemy na przyk³ad, e wœród osób do 20. roku ycia, które nie naprzykrzaj¹ siê zbytnio s³u bie zdrowia, ryzyko zaka enia HCV jest znacznie mniejsze. A przecie ta populacja wiekowa stanowi blisko po³owê naszego spo³eczeñstwa. To stoi trochê w sprzecznoœci z tym, o czym mówiliœmy wczeœniej, e do wiêkszoœci zaka eñ dochodzi obecnie prawdopodobnie w salonach kosmetycznych, piercingu itd. Nie wszyscy z tych salonów korzystaj¹, nie wszyscy te fascynuj¹ siê piercingiem i tatua ami. Oczywiœcie, osoby takie s¹ obci¹ one wy szym ni przeciêtne ryzykiem zaka enia. Generalnie jednak uwa a siê, e zaka onym HCV mo e byæ 0,5 1% naszego spo³eczeñstwa, co te stanowi bardzo du ¹ liczbê ok. 360 tysiêcy osób, z czego jedynie 40 50% zdaje sobie sprawê, e s¹ zaka one. Zarówno objawy przedmiotowe, jak i nieprawid³owoœci wykazywane w badaniach laboratoryjnych w przypadku zaka enia HCV s¹ niespecyficzne. Jakim pacjentom lekarz rodzinny powinien zleciæ zrobienie odpowiedniego testu? A mo e badania tego typu powinno siê wykonywaæ rutynowo u wszystkich? Wykonywanie badañ ka demu by³oby zbyt drogie, na pewno jednak przeciwcia³a anty-hcv powinno siê oznaczyæ u osób, u których wyst¹pi³y zachowania ryzykowne. Poza wymienionymi ju sytuacjami, nale y tak e pamiêtaæ o czêstych wizytach u stomatologa. Niestety, nie ka dy gabinet dysponuje wysokiej klasy urz¹dzeniami do dezynfekcji narzêdzi. Je eli wystêpuj¹ ju objawy kliniczne, nawet wysoce niespecyficzne, to z regu³y lekarz wpada w koñcu na pomys³ oznaczenia przeciwcia³ anty-hcv. Wskazówk¹ bywaj¹ nieprawid³owe wyniki badañ laboratoryjnych, takie jak podwy szona aktywnoœæ aminotransferaz. Jednym z pierwszych izolowanych wskaÿników zaawansowanej choroby jest trombocytopenia. Pierwsi pacjenci z zaka aniami HCV kierowani byli do nas od hematologów, którzy zajmowali siê diagnostyk¹ ma³op³ytkowoœci. Niestety, obecnoœæ nieprawid³owoœci laboratoryjnych lub objawów klinicznych wskazuje ju na stopieñ zaawansowania procesu zapalnego, co z kolei zwi¹zane jest z gorszymi wynikami leczenia. Staramy siê leczyæ tych pacjentów jak najwczeœniej, ale w tym celu musimy mieæ szanse spotkania siê z nimi. Diagnostyka zaka enia HCV zaczyna siê najczêœciej poza poradni¹ chorób zakaÿnych na oddziale internistycznym, hematologicznym lub zupe³nie gdzie indziej. W którym momencie pacjent powinien zostaæ skierowany do oœrodka zajmuj¹cego siê leczeniem chorób zakaÿnych? Od razu po stwierdzeniu obecnoœci przeciwcia³ anty-hcv. Potwierdzenie obecnoœci wirusa metod¹ PCR mo na pozostawiæ poradni chorób zakaÿnych. Takich oœrodków jest w Polsce 60. Do nich nale y okreœlenie poziomu wiremii, genotypu wirusa oraz kwalifikacji do dalszego leczenia. Dok³adne badania s¹ konieczne, poniewa jak ju wspomina³em, 20% zaka onych ulega samowyleczeniu. Co wiêcej, wœród osób z przewlek³ym wzw C rocznie oko³o 2% pozbywa siê wirusa z organizmu. Po 30 latach od zaka enia wiremiê stwierdzamy wiêc tylko u oko³o po³owy osób. U pacjentów z aktywnym zaka eniem musimy okreœliæ stopieñ zaawansowania zmian zapalnych oraz genotyp wirusa. Osoby zaka- one genotypem 2 lub 3 leczymy przez pó³ roku, a szanse wyleczenia szacuje siê na ok. 70%. W takim przypadku nie sprawdzamy obecnoœci zmian zapalnych w w¹trobie, tylko leczymy, aby eradykowaæ wirusa. Niestety, w Polsce najczêœciej stwierdzamy genotyp 1 HCV. W takich przypadkach trwa- ³e wyleczenie udaje nam siê uzyskaæ u 40 50% pacjentów i bardzo istotnym czynnikiem rokowniczym jest tu stopieñ uszkodzenia w¹troby. W terapii stosujemy przede wszystkim interferon, który pobudza uk³ad immunologiczny do walki z wirusem. Jeœli patogen jest ma- ³o zjadliwy, o czym œwiadczy niski stopieñ uszkodzenia w¹troby, ³atwiej jest sobie z nim poradziæ. Mechanizm dzia³ania stosowanej w terapii zaka enia HCV rybawiryny jest natomiast wci¹ niejasny. Lek ten gwa³townie obni a wiremiê poprzez zahamowanie replikacji. Nie wiemy tylko, czy cz¹steczka rybawiryny wbudowuje siê w kwas nukleinowy wirusa, czy te zak³óca dzia³anie enzymów bior¹cych udzia³ w procesie replikacji. Ostatecznie wiêc rybawiryna ma tylko usprawniæ dzia- ³anie uk³adu interferonowego. Pytanie z pogranicza kliniki i administracji: jak wygl¹da kwalifikacja pacjentów do leczenia przeciwwirusowego i czy rzeczywiœcie istniej¹ powa ne problemy z jego dostêpnoœci¹? Kryteria w³¹czenia pacjentów do programu terapeutycznego s¹ w naszym kraju bardzo jasno zdefiniowane. Pacjenci z 1. genotypem wirusa oraz bez zmian w w¹trobie czekaj¹. Nie jest to nasz polski wymys³, ale zasada wynikaj¹ca z miêdzynarodowych wytycznych. My siê z tym nie do koñca zgadzamy i w moim oœrodku czêsto leczymy równie te osoby. Generalnie, praktyka jest jednak taka, e pierwszeñstwo w leczeniu maj¹ pacjenci z zaawansowanymi zmianami w w¹trobie. Oni nie powinni czekaæ. Nie powinni, czy nie czekaj¹? Nie powinni. Je eli czekaj¹, jest to kwestia nie braku œrodków finansowych, ale z³ej organizacji na miejscu. NFZ z roku na rok zwiêksza nak³ady przeznaczane na program leczenia wzw C i w wiêkszoœci województw obecnie nie ma kolejek do programu. Nale y tu podkreœliæ, e jeden rok oczekiwania na rozpoczêcie terapii jest ca³kowicie akceptowalny. Potrzebujemy kilku miesiêcy na przeprowadzenie wszystkich koniecznych badañ, a sama terapia przeciwwirusowa wi¹- e siê tak e z ograniczeniem aktywnoœci zawodowej i spo³ecznej pacjenta do tego równie trzeba siê przygotowaæ. Pacjenci bez zmian zapalnych w w¹trobie lub z niewielkim ich nasileniem mog¹ czekaæ. I nie jest to b³¹d. Generalnie natomiast w ostatnich latach dostêpnoœæ programu znacznie siê poprawi³a. Skutecznoœæ terapii nie zawsze jest jednak zadowalaj¹ca. Czy prowadzone s¹ badania nad nowymi lekami? Oczywiœcie, trwaj¹ badania kliniczne trzeciej fazy kilku nowych leków przeciwwirusowych, które stosowane ³¹cznie z interferonem i rybawiryb¹ w istotny sposób zwiêkszaj¹ skutecznoœæ leczenia. Du ym zaskoczeniem by³a dla nas na przyk³ad skutecznoœæ pochodnych cyklosporyny, których dodanie do standardowej obecnie terapii zwiêksza szanse na wyleczenie do niemal 100% i 70% w przypadku odpowiednio genotypu 2 i 3 oraz 1. marzec 2011 r. 13

14 tekst Ewa Stêpieñ Obecnie przyspieszono badania rejestracyjne i trwaj¹ dyskusje na temat czasu takiej politerapii. Byæ mo e, wystarczy 24 tygodnie leczenia, a nie jak dotychczas 48. Chcielibyœmy przynajmniej wyselekcjonowaæ grupy pacjentów, u których terapia mo e trwaæ krócej, podobnie jak jest w przypadku indywidualizacji czasu leczenia interferonem i rybawiryn¹. Proszê w takim razie przypomnieæ nam definicjê wyleczenia. Trwa³e wyleczenie to sytuacja, w której pó³ roku od zakoñczenia terapii i niezale nie od d³ugoœci jej trwania nie stwierdzamy wiremii. U wiêkszoœci z tych osób wirus nie wraca. W przypadku tych, u których po latach znów stwierdzamy wiremiê, musimy siê zastanowiæ, czy jest to reaktywacja, czy te efekt nowego zaka enia. Pacjenci z przewlek³ym wzw C wymagaj¹ monitorowania pod k¹tem progresji zmian zapalnych i ich powik³añ. Jak czêsto i jakie badania kontrolne nale y u nich wykonywaæ? Czy nale y to do obowi¹zków lekarza rodzinnego, czy te poradni specjalistycznej? Dalszym prowadzeniem pacjentów zaka onych HCV powinny siê zajmowaæ poradnie specjalistyczne. To, czego boimy siê w sposób szczególny, to onkogenny potencja³ wirusów hepatotropowych. Raz na rok pacjenci zaka eni HCV powinni mieæ oznaczan¹ aktywnoœæ AFP, wskazuj¹c¹ na obecnoœæ raka w¹trobowokomórkowego (HCC). W przypadkach skrajnych, kiedy nowotwór ten rozwija siê w marsko przebudowanej w¹trobie, przyczyn¹ zgonu chorego jest najczêœciej nie sam rak, ale niewydolnoœæ narz¹du. HCV mo e jednak powodowaæ transformacjê nowotworow¹ komórek relatywnie dobrze funkcjonuj¹cej w¹troby i w takiej sytuacji choroba ta stwarza powa ne zagro enie ycia. Raz na rok powinno siê tak e wykonywaæ usg jamy brzusznej, oznaczenie aktywnoœci aminotransferaz oraz wiremii. U pacjentów trwale wyleczonych z czasem mo- emy zrezygnowaæ z tego ostatniego badania. Transaminazy z kolei s¹ bardzo niespecyficznym wskaÿnikiem aktywnoœci choroby. Stan zapalny ma zwykle zmienne nasilenie, zwy ki aktywnoœci enzymów w¹trobowych s¹ wiêc przejœciowe i mo emy ich nie wychwyciæ. Trzeba równie pamiêtaæ, e o ich aktywnoœci w du ej mierze decyduje styl ycia pacjenta. Mam na myœli nie tylko alkohol, ale równie leki hepatotoksyczne czy oty³oœæ z towarzysz¹cym st³uszczeniem w¹troby. Problem zaka enia HCV oraz opieki nad pacjentem jest wiêc ostatecznie zagadnieniem interdyscyplinarnym. n Raport GIS z kontroli zaka eñ Kiepsko z higien¹ w szpitalach Brakuje wielu wa nych przepisów, szczegó³owo reguluj¹cych kwestie dekontaminacji sprzêtu medycznego. W szpitalach mnóstwo jest przestarza³ych autoklawów, a zu ycie œrodków dezynfekcyjnych przez personel medyczny jest za ma³e wynika z raportu G³ównego Inspektoratu Sanitarnego o funkcjonowaniu kontroli zaka eñ szpitalnych w Polsce. 14 marzec 2011 r.

15 Tymczasem Polska Grupa Ekspertów HCV w³aœnie sterylizacjê narzêdzi i urz¹dzeñ medycznych oraz dezynfekcjê r¹k wymienia jako g³ówne dzia³ania prewencyjne, chroni¹ce przed zaka eniami wirusem C. Skoro do 80% zaka eñ HCV dochodzi w jednostkach s³u by zdrowia, g³ównie w szpitalach, ich prewencja jest jednym z najwa niejszych sk³adowych zarz¹dzania jakoœci¹ œwiadczeñ. Podczas dwudniowej kontroli, przeprowadzonej przez GIS paÿdziernika 2009 r. w losowo wybranych 223 szpitalach w ca³ym kraju, dokonano oceny bie ¹cego stanu kontroli zaka eñ szpitalnych i zapobiegania im, po wejœciu w ycie nowych przepisów ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zaka eñ i chorób zakaÿnych z 2008 r. Ten akt prawny podniós³ rangê prewencji zaka eñ szpitalnych, zwiêkszy³ wymagania wobec jednostek ochrony zdrowia w tym zakresie, rozszerzy³ monitorowanie zaka eñ, jak równie zakres wymagañ w stosunku do procedur dekontaminacji skóry, sprzêtu medycznego i œrodowiska szpitalnego. Kompleksow¹ kontrol¹ objêto wszystkie typy szpitali: wysokospecjalistyczne, kliniczne, instytuty, szpitale wojewódzkie, powiatowe publiczne i niepubliczne. Oceniono warunki realizacji programu kontroli zaka eñ przez zespo³y i komitety kontroli zaka eñ szpitalnych, monitorowanie i rejestracjê zaka- eñ, raportowanie, wykorzystanie diagnostyki mikrobiologicznej, zu ycie antybiotyków, edukacjê personelu, procedury oceny i redukcji ryzyka zaka enia, skontrolowano te 2 wybrane oddzia³y szpitali: zabiegowy i niezabiegowy oraz wybrane dzia³y szpitali: dezynfekcjê, sterylizacjê, materia³y sterylne, odpady medyczne, wodê, transport wewnêtrzny, wentylacjê i klimatyzacjê. Brakuje szczegó³owych przepisów Ze wzgl¹du na bezpieczeñstwo pacjentów i personelu jednym z najwa niejszych elementów prewencji zaka eñ s¹ skuteczne procesy sterylizacji i dezynfekcji. Kontrolerzy z GIS zwrócili uwagê na lukê w polskim prawodawstwie, dotycz¹c¹ szczegó³owych regulacji procedur dekontaminacji sprzêtu medycznego, w szczególnoœci sterylizacji. Postulowali piln¹ koniecznoœæ poprawy regulacji prawnych oraz wprowadzenia ich w ycie. W zakresie wyposa enia szpitali w sprzêt do sterylizacji stwierdzili du e zró nicowanie. W 68% placówek istnieje centralna sterylizatornia, w 48% wystêpuj¹ sterylizatornie lokalne, a 14% szpitali zaopatruje siê w sprzêt sterylny w zewnêtrznych sterylizatorniach. Wyposa enie w autoklawy jest równie bardzo zró nicowane, najstarsze dzia³aj¹ce maj¹ ponad 30 lat. A 62% badanych szpitali dysponowa³o sprzêtem ponad 10-letnim. Procesy sterylizacji s¹ poddawane kontroli chemicznej i biologicznej, jednak jej czêstotliwoœæ i sposób realizacji jest bardzo ró na. Zdaniem GIS wymaga to przyspieszenia prac nad rozporz¹dzeniem o sterylizacji medycznej, reguluj¹cym szczegó³owo niedoprecyzowane kwestie. I tak kontrola chemiczna skutecznoœci sterylizacji w autoklawach parowych prowadzona by³a w 49% szpitali w ka dym wsadzie, a w 51% tylko w ka dym pakiecie. Jeszcze bardziej zró nicowane by³o stosowanie kontroli biologicznej autoklawów parowych, która w 17% szpitali prowadzona by³a codziennie, w 40% cotygodniowo, a w 37% raz w miesi¹cu. Kontrola sterylizacji niskotemperaturowej równie nie by³a prawid³owa: w 62% szpitalach kontrolowany by³ ka dy wsad, ale w 24% kontroli dokonywano raz dziennie, a w 15% jeszcze rzadziej. Istotnym elementem systemu profilaktyki zaka eñ szpitalnych jest tak e dekontaminacja sprzêtu endoskopowego, która powinna byæ prowadzona w automatycznych urz¹dzeniach zapewniaj¹cych dezynfekcjê chemiczno-termiczn¹. W 77% kontrolowanych jednostek endoskopy poddawane by³y dekontaminacji w urz¹dzeniach automatycznych, ale ponad 40% szpitali w dalszym ci¹gu wykonywa³o te procedury rêcznie (w niektórych zak³adach stosowano obie technologie). Prof. Andrzej Zieliñski, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, zgadza siê z uwagami GIS co do potrzeb rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych sterylizacji. Faktycznie, te rozwi¹zania siê opóÿniaj¹, a s¹ bardzo potrzebne mówi. Tylko, jak znam ycie, sama legislacja nie rozwi¹ e problemu, poniewa albo nie bêdzie pieniêdzy w szpitalach na wdro enie nowego prawa, albo zabraknie starannoœci w jego przestrzeganiu. W polskich szpitalach nie jest najlepiej z przestrzeganiem procedur. Skrupulatnoœci w higienie mo emy siê uczyæ od Holandii, Szwecji, Niemiec. W kwestii np. dezynfekcji r¹k daleko nam do holenderskich standardów. Czêœciej dezynfekowaæ rêce W GIS-owskiej kontroli poddano analizie iloœæ œrodków dezynfekcyjnych stosowanych przez personel medyczny do dezynfekcji r¹k. Potwierdzono zbyt ma³e zu ycie tych œrodków, jak równie niedostateczne wyposa enie gabinetów w stanowiska do higieny r¹k. Wykazano te du e zró nicowanie miêdzy jednostkami; œrednie zu ycie wynosi oko³o 50 ml na hospitalizacjê, co przy œrednim czasie pobytu pacjenta ok. 6 dni daje przeciêtnie 3 cykle dezynfekcji dziennie na statystycznego pacjenta. Niewystarczaj¹ce jest wyposa enie stanowisk pacjentów w œrodki dezynfekcyjne, jedynie w 57% szpitali w oddzia³ach intensywnej terapii by³ dozownik z preparatem dezynfekcyjnym na ka dym stanowisku, przy tym 70% szpitali mia³o armaturê do mycia r¹k bez kontaktu z d³oni¹ w gabinetach zabiegowych. Niebezpieczna terapia do ylna W 31% szpitali funkcjonowa³ otwarty system pobierania krwi, który w œwietle wytycznych krajowych i europejskich powinien byæ zast¹piony systemem zamkniêtym, zapewniaj¹cym wiêksze bezpieczeñstwo. Procedury zwi¹zane z terapi¹ do yln¹ to jeden z najwa niejszych obszarów prewencji najgroÿniejszych zaka eñ szpitalnych. Ryzyko zaka enia dotyczy zarówno pacjenta (zaka enie ³o yska naczyniowego, sepsa odcewnikowa), jak i personelu medycznego (zaka enia wirusami zapalenia w¹troby typu B i C oraz HIV). GIS wskaza³ na koniecznoœæ podjêcia wielostronnych dzia³añ promuj¹cych wykorzystanie nowych, bezpiecznych technologii. Czynnie powinni w tym uczestniczyæ oœrodki referencyjne, nadzór sanitarno-epidemiologiczny, p³atnik oraz instytucje ubezpieczaj¹ce szpitale od odpowiedzialnoœci cywilnej. Inspektorzy sanitarni zwrócili uwagê, e mimo powszechnej dostêpnoœci nowoczesnych opakowañ p³ynów infuzyjnych, wyposa onych w elastyczne porty zapobiegaj¹ce rozszczelnieniu linii naczyniowej, jak równie redukuj¹ce ryzyko ska enia przy koniecznoœci dodawania leków bezpoœrednio do opakowania wykorzystywa³o je jedynie 67% kontrolowanych szpitali. Natomiast w 22% nadal dodawano leki przek³uwaj¹c opakowanie, co jest szczególnie ryzykowne dla pacjenta. Stosowaæ wk³ucia centralne Kolejn¹ furtk¹ szerzenia siê zaka eñ s¹ procedury zak³adania cewnika naczyniowego centralnego, których nie wdro y³o 29% kontrolowanych szpitali. To podwy szone ryzyko wymaga pilnej regulacji, zgodnie z wytycznymi ekspertów. Jeszcze trudniejszym obszarem s¹ procedury zwi¹zane marzec 2011 r. 15

16 z przygotowywaniem roztworów do ywienia pozajelitowego, stosowane tylko w 42% ocenianych szpitali. Dla bezpieczeñstwa pacjentów procedury te s¹ niezwykle istotne i wymagaj¹ pilnego wdro enia w porozumieniu z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Farmaceutyczn¹, zgodnie z wytycznymi ekspertów. ISO i akredytacja CMJ 54% kontrolowanych jednostek ma system jakoœci potwierdzony certyfikatem, w tym wiêkszoœæ ISO, a jedynie 30 szpitali uzyska³o akredytacjê Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Szpitale, które posiada³y system zarz¹dzania jakoœci¹, charakteryzowa³a lepsza organizacja i wiêksza efektywnoœæ systemów kontroli zaka eñ szpitalnych. Ile ³ó ek na pielêgniarkê? Jednym z najwa niejszych czynników wp³ywaj¹cych na bezpieczeñstwo opieki medycznej jest liczba personelu pielêgniarskiego i lekarskiego. W kontrolowanych szpitalach liczba ³ó ek na 1 pielêgniarkê wynosi³a miêdzy 10 a 32 podczas 1 dy uru. W raporcie GIS podniesiono koniecznoœæ prawnego uregulowania tej kwestii i okreœlenia liczby pacjentów przypadaj¹cych na 1 pielêgniarkê, w szczególnoœci w oddzia³ach o podwy szonym ryzyku. We wszystkich szpitalach stwierdzono istnienie zespo³u kontroli zaka eñ, ale nie wszêdzie w sk³adzie wymaganym przepisami (lekarz, pielêgniarka epidemiologiczna, mikrobiolog). W wiêkszoœci funkcja w zespole kontroli zaka eñ by³a ³¹czona z innymi obowi¹zkami w szpitalu, co zmniejsza efektywnoœæ. Wprowadziæ ³¹czników i zespo³y antybiotykowe Kolejny postulat GIS dotyczy uregulowania w oddzia³ach szpitalnych kwestii personelu ³¹cznikowego, który stanowi wsparcie w zakresie oceny ryzyka, monitorowania, rejestracji zaka eñ oraz szkoleñ. Wykazano bowiem, e w 30% jednostek w ogóle nie by³o ³¹czników lub byli jedynie w wybranych oddzia³ach. Do uregulowania na poziomie ustawowym jest te powo³ywanie zespo³ów zajmuj¹cych siê polityk¹ antybiotykow¹, ustalaj¹cych wytyczne terapii i profilaktyki zaka eñ oraz nadzorowanie tej grupy leków. 28% kontrolowanych szpitali nie mia³o takich zespo³ów. Multum braków W raporcie mowa jest te o zbyt ma³ej liczbie badañ mikrobiologicznych (œrednio ok. 18 posiewów na ³ó ko rocznie, co stanowi ok. 40% œredniej liczby badañ w szpitalach UE) oraz izolatek (tylko w 38% szpitali). Kontroluj¹cy zwrócili równie uwagê na rzadkie stosowanie nowoczesnych narzêdzi analizy zaka eñ szpitalnych, w szczególnoœci karty oceny ryzyka zaka enia przy przyjêciu oraz podczas pobytu w szpitalu, wprowadzonej ustaw¹ z 2008 r. Wiêkszoœæ szpitali opiera³a system monitorowania na zg³oszeniach lekarzy prowadz¹cych oraz zespole kontroli zaka eñ szpitalnych, choæ wiêkszoœæ wprowadzi³a kartê monitorowania zaka enia szpitalnego oraz kartê monitorowania drobnoustroju alarmowego. Prawo o sterylizacji w szufladzie Dr Bo enna Jakimiak, kierownik Zak³adu Zwalczania Ska eñ Biologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Pañstwowego Zak³adu Higieny zwraca uwagê, e wszystkie poruszane w raporcie kwestie s¹ bardzo istotne w zapobieganiu zaka eniom, zarówno wirusowym, w tym HCV, jak i bakteryjnym oraz grzybiczym. Procesy sterylizacji i dezynfekcji mówi nale ¹ do najwa niejszych w zapobieganiu rozprzestrzeniania siê mikroorganizmów chorobotwórczych. B. Jakimiak podkreœla niezwyk³¹ wagê prawid³owego ich wykonania i kontroli przebiegu. Prawid³owoœæ procesów dezynfekcji i sterylizacji wci¹ wymaga sformu³owania sztywnych regu³ i wytycznych w postêpowaniu maj¹cym zapobiegaæ zaka eniom szpitalnym podkreœla. Nadal brakuje rozporz¹dzeñ i aktów prawnych w tej kwestii. Szczególne znaczenie maj¹ procesy dekonta- 16 marzec 2011 r.

17 minacji sprzêtu medycznego i prawid³owa dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna r¹k personelu medycznego. W raporcie GIS mowa jest o pilnej koniecznoœci szczegó³owych regulacji prawnych w zakresie doprecyzowania zasad prowadzenia i kontroli procedur dekontaminacji sprzêtu medycznego, w szczególnoœci sterylizacji medycznej. W latach powsta³ projekt rozporz¹dzenia opracowany przez grupê ekspertów z NIZP- -PZH, Stowarzyszenia Kierowników Sterylizacji i Dezynfekcji Szpitalnej (obecnie, po zmianie nazwy: Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej) oraz Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa przypomina dr Jakimiak. Trafi³ on do GIS i do MZ. Niestety, ta ogromna praca spo³eczna do dzisiaj nie ujrza³a œwiat³a dziennego. Tymczasem takie rozporz¹dzenie, dotycz¹ce sterylizacji medycznej, powinno byæ jak najszybciej wprowadzone w ycie, co w raporcie GIS siê akcentuje. Stanowisko to popiera te NIZP- -PZH. Szczegó³owe rozporz¹dzenie dotycz¹ce dekontaminacji sprzêtu medycznego jest bardzo potrzebne zarówno u ytkownikom, jak i pracownikom nadzoru stacji sanitarno-epidemiologicznych. Najwiêksza od 20 lat Kontrola ta by³a najwiêksz¹ tego typu tematyczn¹ kontrol¹ w ci¹gu ostatnich 20 lat. Ze wzglêdu na metodologiê, du ¹ liczbê skontrolowanych szpitali stanowi¹cych próbê reprezentatywn¹ uzyskane wyniki mo na uznaæ za obrazuj¹ce sytuacjê w ca- ³ym kraju. Dr Pawe³ Grzesiowski z Fundacji Instytut Profilaktyki Zaka eñ w Warszawie, który koordynowa³ raport GIS od strony merytorycznej, dodaje, e dotyczy³ on ogólnej sytuacji epidemiologicznej, a nie szczegó³owo poszczególnych jednostek chorobowych. HCV jest zaka eniem krwiopochodnym; aby siê zakaziæ, trzeba mieæ w mniejszym lub wiêkszym stopniu naruszon¹ ci¹g³oœæ tkanek mówi dr Grzesiowski. Nie wiemy do koñca, kto i gdzie siê zaka a. Ogólne stwierdzenie, e 80% zaka- eñ to efekt kontaktu z ochron¹ zdrowia, nie wskazuje na konkretne okolicznoœci, np. wk³ucia do ylne, pobieranie krwi, zabiegi operacyjne. Wiadomo, e sterylizacja sprzêtu jest konieczna, by zabiæ wirusa, podobnie skuteczna dezynfekcja chemiczna. Wszystko zale y jednak od efektywnoœci tych procedur w szpitalach, a tego kontrola nie sprawdza³a, bo aby to zweryfikowaæ, trzeba zastosowaæ zupe³nie inne mechanizmy. n Raport sobie, a ycie sobie Komentarz prof. Waldemara Haloty, przewodnicz¹cego Polskiej Grupy Ekspertów HCV, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala ZakaŸnego w Bydgoszczy Fot. Jacek Persa Z dostêpnych badañ i opinii jednoznacznie wynika, e zaka enia szpitalne odgrywaj¹ dominuj¹c¹ rolê w kszta³towaniu sytuacji epidemicznej wirusowych zapaleñ w¹troby typu C. Dotyczy to zw³aszcza drobnych zabiegów medycznych, jak iniekcje czy pobrania krwi. W mojej ocenie, w ostatnich latach nie dosz³o do radykalnej poprawy stanu sanitarnego w ochronie zdrowia i raport nie zmienia tego pogl¹du. Mimo i by³a to kontrola na niespotykan¹ wczeœniej skalê, zbyt czêsto dominowa³y w niej kryteria oceny formalnej, co nie oddaje obiektywnego stanu sanitarnego kontrolowanych jednostek. Procedury kontrolne mog¹ nie ilustrowaæ rozmiaru zagro eñ zwi¹zanych z zaka eniami szpitalnymi. St¹d ani komitet, ani komisja, ani te, co sugeruj¹ autorzy raportu, zwiêkszenie liczby personelu ³¹cznikowego w oddzia³ach mog¹ nie poprawiæ sytuacji. Nie mam natomiast w¹tpliwoœci, e bezpieczeñstwo powinny poprawiaæ certyfikaty jakoœci, ale zarazem przypomina mi siê jedno z miêdzynarodowych spotkañ, gdy kolega z Rumunii t³umaczy³, e u nich nie ma zaka eñ szpitalnych, bo maj¹ ISO W ci¹gu 2 dni kontrolerzy mog¹ sprawdziæ dokumenty, ale niemo liwa jest weryfikacja faktycznego bezpieczeñstwa pacjentów pod k¹tem zagro eñ biologicznych. Skutecznoœæ dzia³añ personelu w zespo- ³ach kontroli zaka eñ mo na oceniæ wy- ³¹cznie po zmniejszaniu siê liczby tych zaka eñ. Inne próby oceny wprowadzaj¹ nas w sferê domniemañ. W wielu miejscach raport dostarcza interesuj¹cych wniosków i sugestii. Dotyczy to np. odwiecznego niedostatku w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej. Nie mo na jednak nie zauwa yæ, i ³atwiej oceniæ zagro enia ze strony zaka- eñ bakteryjnych ni w przypadku HCV, gdzie choroba ujawnia siê po wielu latach od wyjœcia ze szpitala czy ambulatorium. Polska Grupa Ekspertów HCV od lat zwraca uwagê na brak procedur dotycz¹cych bezpiecznego wykonywania drobnych zabiegów medycznych oraz powszechnych zaniedbañ w tym obszarze. Je eli autorzy raportu wskazuj¹, e dotyczy to nawet procedur terapii do ylnej, to nasze oczekiwania bêd¹ trudne do spe³nienia w najbli szym czasie. Sytuacja jest nadzwyczajnie groÿna, gdy podobne uwagi dotycz¹ procedur sterylizacji i dezynfekcji. W wiêkszoœci kontrolowanych jednostek dominuje przestarza³y sprzêt, prowadzona jest wyrywkowa kontrola skutecznoœci sterylizacji itd. Dramatu dope³nia fakt, i okaza³o siê, e w szpitalach brakuje nawet œrodków do dezynfekcji r¹k. Z raportu wynika, e na jednego pacjenta przypadaj¹ trzy cykle dezynfekcji dziennie, co oznacza, e na ka dej zmianie (dy urze) jedna osoba mo e jednorazowo umyæ rêce. Raport nie analizuje dostêpu personelu medycznego do jednorazowych rêkawiczek. Nawet gdyby rêkawiczek by³o pod dostatkiem, co jest niewiarygodne, to zalecenie mycia r¹k przed i po ich u yciu staje siê nierealne. Czy te fakty nie s¹ powa - nym zagro eniem epidemiologicznym, wa niejszym nawet od liczby wiarygodnych badañ mikrobiologicznych? Gdyby sytuacja ta nie by³a powszechna, ³atwiej by³oby wydaæ decyzje administracyjne. Jestem dyrektorem szpitala i nie podzielam sugestii z raportu, e brakuje œredniego personelu medycznego. Przeliczanie liczby pielêgniarek na liczbê ³ó ek wydaje siê anachroniczne, poniewa ³ó ka nie s¹ ca³kowicie ob- ³o one. Z raportu przecie wynika, e w tych 223 kontrolowanych szpitalach œrednie ob- ³o enie wynosi³o niespe³na 74%. Reasumuj¹c, bez wykszta³cenia nawyków bezpiecznych, profesjonalnych zachowañ wœród pracowników ochrony zdrowia, osobiœcie wykonuj¹cych zabiegi medyczne, nie uda siê poprawiæ losu chorych. Komitety, komisje i certyfikaty mog¹ zafa³szowywaæ rzeczywistoœæ, nawet dla potrzeb raportu. n E.S. marzec 2011 r. 17

18 tekst Jolanta Sielska Chroñ pacjenta jak siebie samego Dla Œwiatowej Organizacji Zdrowia przestrzeganie zasad prewencji zaka eñ zak³adowych, dawniej nazywanych szpitalnymi, jest wyk³adnikiem jakoœci ochrony zdrowia w danym kraju. To nie jest przypadek. Koszty moralne ludzkiej krzywdy oraz odszkodowañ i leczenia s¹ tak ogromne, e rygorystyczne przestrzeganie zasad prewencji staje siê powinnoœci¹ nie tylko medyczn¹ mówi prof. Jacek Juszczyk, dyrektor Instytutu Mikrobiologii i Chorób ZakaŸnych UM w Poznaniu. Nie ma wyodrêbnionego sposobu prewencji zaka eñ HCV u personelu medycznego. Nawet gdyby taka metoda by³a, na przyk³ad w postaci szczepieñ, to i tak obowi¹zywa³yby równie uniwersalne zasady ochrony, bêd¹ce podstaw¹ przeciwdzia³ania wszystkim zaka eniom, identyczne, jak w przypadku innych zaka eñ. Jak wynika z mojej wiedzy i wieloletnich doœwiadczeñ oraz badañ, przestrzeganie zasad ochrony nie mo e dotyczyæ wy- ³¹cznie osoby wykonuj¹cej czynnoœci medyczne, lecz w taki sam sposób pacjenta podkreœla prof. Jacek Juszczyk. Jego zdaniem, jest to problem m.in. zwi¹zany z obowi¹zkiem i nawykiem mycia r¹k. Profesor jest przeciwnikiem zak³adania rêkawiczek przy ka dym kontakcie z pacjentem. Uwa a, e nie ma takiej potrzeby, a sytuacje, w których nale y to czyniæ, musz¹ byæ jasno okreœlone w procedurach prewencji zaka eñ zak³adowych. Zdarza siê natomiast, e pracownicy ochrony zdrowia zak³adaj¹ rêkawiczki i przechodz¹ od pacjenta do pacjenta, w ogóle ich nie zdejmuj¹c. Jest to naganne i niezgodne z ogólnie przyjêtymi na œwiecie zasadami akcentuje. Zaka enie œwie e czy wczeœniej nabyte? Prof. Jacek Juszczyk: Bardzo dobrze wiemy, jak zaka eniom zapobiegaæ. I wci¹ musimy wracaæ do podstawowej zasady: mycia r¹k Zawê aj¹c problem zaka eñ do HCV, nale y podkreœliæ, e wirus przenosi siê przez krew osoby zaka onej, w znacznie mniejszym stopniu przez wydzieliny ustrojowe. Równie relatywnie rzadko w tracie kontaktów seksualnych oraz z matki na p³ód. Warto zaznaczyæ, e zaka one kobiety mog¹ karmiæ piersi¹. Je eli dojdzie do skaleczenia narzêdziem, np. skalpelem czy ig³¹, postêpowanie jest takie, jak w ka dym innym przypadku. Jako zasadê przyjmuje siê, jak przy nara eniu na zaka enie wirusem HIV, i nie nale y wyciskaæ krwi z rany. W odró nieniu od zapobiegania zaka eniom wirusem HBV, nie ma surowicy zawieraj¹cej przeciwcia³a anty-hcv chroni¹ce przed zaka eniem. Pod wzglêdem postêpowania po skaleczeniu wyj¹tkiem jest bowiem jedynie wirus B w tym znaczeniu, e u osoby nieszczepionej mo na zastosowaæ immunoglobulinê anty-hbs. Ka dy przypadek skaleczenia, gdy zachodzi ryzyko zaka enia wirusem HCV, nale y zg³osiæ do lekarza zak³adowego, który wyznaczy terminy badañ pozwalaj¹ce na okreœlenie, czy dosz³o do zaka enia. Prof. Juszczyk zwraca przy tym uwagê, e mo liwe jest, i osoba uczestnicz¹ca w takim zdarzeniu mog³a ju wczeœniej byæ zaka ona. Dlatego w dniu incydentu lub nazajutrz nale y pobraæ krew do badañ na obecnoœæ HCV. Wynik dodatni badania nie œwiadczy o œwie ym zaka eniu, lecz o zaka eniu nabytym ju w przesz³oœci mówi profesor. Pacjent jako ofiara i zagro enie Wszystkie zak³ady opieki zdrowotnej zobowi¹zane s¹ do przestrzegania przepisów dotycz¹cych zapobiegania chorobom zakaÿnym. W ocenie prof. Juszczyka, bior¹c pod uwagê ostatnie 20 lat, a zw³aszcza sytuacjê z lat 70. i 80. ub.w. poziom dba³oœci o prewencjê w zak³adach opieki zdrowotnej, choæ nadal jest niezadowalaj¹cy, wyraÿnie siê poprawi³. Nieporównywalnie lepszy jest dostêp do sprzêtu jednorazowego u ytku. Innym powodem wzmo onej dba³oœci o zapobieganie zaka eniom wirusowym jest te coraz wiêksza œwiadomoœæ prawna pacjentów, a co za tym idzie, rosn¹ca z roku na rok liczba procesów wytaczanych placówkom ochrony zdrowia. Sumy odszkodowañ s¹ znacz¹ce, co wymusza na dyrektorach, a co za tym idzie podleg³ych im jednostkach organizacyjnych szpitala i jego pracownikach dba³oœæ o prewencjê. Ponadto brak przestrzegania regu³ ochrony przed zaka eniami w zak³adzie pracy uznawany jest za brak profesjonalizmu. I to powa ny, wrêcz kompromituj¹cy podkreœla profesor. Nie ma wiêc zgody na z³e postêpowanie, odbywaj¹ce siê kosztem bezpieczeñstwa kontynuuje. Liczne badania udowodni³y, w jaki sposób dochodzi do przenoszenia drobnoustrojów na terenie szpitala. Te kana³y s¹ dok³adnie poznane. Bardzo dobrze wiemy, jak zaka eniom zapobiegaæ. I wci¹ musimy wracaæ do podstawowej zasady: mycia r¹k. Nie chodzi jedynie o przestrzeganie procedury, ale o wyrobienie w sobie takiego nawyku dodaje. Profesor porównuje ten nawyk do prowadzenia samochodu. Chodzi o sytuacjê, gdy nie trzeba siê ju nad tym zastanawiaæ. To powinien byæ odruch uwa a. Jego zdaniem, dziêki wyrobieniu takich odruchów, pracownicy ochrony zdrowia mog¹ znacznie podnieœæ bezpieczeñstwo w³asne i pacjentów. n 18 marzec 2011 r.

19 Trzy pytania do lekarza rodzinnego Z Tadeuszem Dereziñskim, lekarzem rodzinnym z Gniewkowa, o profilaktyce HCV rozmawia Halina Pilonis Z powodu braku badañ diagnostycznych w kierunku HCV, zdecydowana wiêkszoœæ nosicieli wirusa nie jest tego œwiadoma i mo e przekazywaæ go innym. Czy mo na to zmieniæ? I czy nie jest to zadaniem lekarzy rodzinnych? O zaka eniu wirusem HCV ludzie dowiaduj¹ siê najczêœciej, gdy chc¹ oddaæ krew lub gdy szykuj¹ siê do planowej operacji. W Polsce, jak wiadomo, nie wyszukuje siê aktywnie zara onych, a ci, nieœwiadomi zagro enia, jakie stwarzaj¹, nie lecz¹ siê i zara aj¹ innych. Lekarze rodzinni s¹ najlepiej przygotowani do tego, aby przebadaæ jak najwiêksz¹ liczbê osób w kierunku nosicielstwa HCV, bo przecie wiêkszoœæ Polaków wybiera sobie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i przynajmniej raz na jakiœ czas go odwiedza. Jednak badanie na obecnoœæ wirusa HCV nie jest wpisane przez NFZ w pakiet badañ diagnostycznych lekarza poz. Jakie rozwi¹zania powinny byæ zatem wprowadzone, aby lekarz rodzinny móg³ zlecaæ testy na obecnoœæ przeciwcia³ HCV? Model docelowy jest taki, e chorzy wiedz¹ o tym, e s¹ zara eni, natomiast zdrowi, w tym pracownicy s³u by zdrowia, wiedz¹, jak zaka enia unikaæ. Dziêki temu zmniejsza³aby siê populacja zara aj¹cych, a w konsekwencji i zara onych. Oczywiœcie, trzeba ponieœæ koszty, bo lekarzom rodzinnym za badania na obecnoœæ wirusa HCV trzeba zap³aciæ. Specjaliœci chorób zakaÿnych z kolei bêd¹ musieli wytypowaæ chorych, którzy zareaguj¹ na leczenie, wskutek czego wzroœnie liczba pacjentów poddanych farmakoterapii. Jednak te koszty s¹ konieczne. WyobraŸmy sobie sytuacjê osób, u których toczy siê proces zapalny, wzrasta ryzyko marskoœci i raka w¹troby, a one siê nie lecz¹, bo nie wiedz¹, e s¹ zaka one. Có, w czasach gdy pacjent staje siê PESEL-em i procedur¹, empatia czy taka bardziej wspó³czuj¹ca wyobraÿnia staj¹ siê chyba towarem deficytowym. Jeœli lekarz poz podejrzewa u pacjenta wzw C, to mo e chyba skierowaæ go na nierefundowane badanie diagnostyczne? Po pierwsze, objawy wzw C jak wiadomo s¹ bardzo niecharakterystyczne, wiêc na podstawie wywiadu trudno tê chorobê rozpoznaæ. Kiedyœ s¹dzono, e podstawowym symptomem jest z ó³knienie skóry. Dziœ wiadomo, e u pacjentów z wzw C niemal nie ma takich objawów, wystêpuj¹ wrêcz sporadycznie. Brak apetytu, mêczliwoœæ, podwy szona temperatura, bóle miêœni i koœci mog¹ sugerowaæ zaka enie wirusem C, ale s¹ te objawami innych schorzeñ. Mo emy wiêc zleciæ próby w¹trobowe i jeœli wyniki bêd¹ podwy szone kierowaæ do specjalisty. Trzeba siê te wyczuliæ na sygna³y z otoczenia. Kiedy zauwa am u swojego pacjenta œwie y tatua lub nowy kolczyk, to pytam, czy zdecydowa³ siê k³uæ w firmie posiadaj¹cej certyfikaty sanepidu, albo czy u ywano tam jednorazowych, sterylnych narzêdzi? Jeœli podejrzewam chorobê, mogê skierowaæ pacjenta do specjalisty chorób zakaÿnych lub namówiæ go, eby zosta³ honorowym dawc¹ krwi, bo wówczas zostanie przebadany na obecnoœæ HCV za darmo. n Grupy wysokiego ryzyka zaka eniem HCV: l osoby, którym przetoczono krew lub preparaty krwiopochodne przed 1993 r., l kilkukrotnie hospitalizowani, l poddani zabiegom chirurgicznym, czêstym badaniom krwi, l pracownicy s³u by zdrowia, stra y po arnej, policji (nara eni na urazy), l przyjmuj¹cy narkotyki drog¹ do yln¹ lub donosowo, l korzystaj¹cy z salonów tatua u, kolczykowani. Opr. na podstawie materia³ów z GIS HCV nie przenosi siê poprzez: l kichanie i kaszel, l trzymanie siê za rêce, l ca³owanie siê, l u ywanie tej samej toalety, wanny, prysznica, l spo ywanie ywnoœci przygotowanej przez osobê zaka on¹ HCV, l trzymanie kogoœ w objêciach, przytulanie, l p³ywanie w tym samym zbiorniku wodnym, l zabawê z dzieæmi, sport jeœli nie dochodzi do uszkodzeñ cia³a. Opr. na podstawie materia³ów z GIS marzec 2011 r. 19

20 tekst Tomasz Sienkiewicz zdjêcia Jacek Persa Prelegenci na konferencji (od lewej): prof. dr hab. med. Ma³gorzata Paw³owska, kierownik Kliniki Chorób ZakaŸnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego UMK w Toruniu, prof. dr hab. med. Waldemar Halota, szef Polskiej Grupy Ekspertów HCV, kierownik Katedry i Kliniki Chorób ZakaŸnych i Hepatologii UMK w Toruniu, dr Przemys³aw Biliñski, G³ówny Inspektor Sanitarny, dr hab. med. Andrzej Horban, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaÿnych, kierownik Kliniki Chorób ZakaŸnych dla Doros³ych w Instytucie Chorób ZakaŸnych i Paso ytniczych WUM, dr El bieta Narolska-Wierczewska krajowy koordynator Programu STOP! HCV. Konferencja prasowa nt. STOP! HCV Zdiagnozowani i leczeni to wierzcho³ek góry lodowej Przedstawiciele Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i nadzoru specjalistycznego zaprezentowali na konferencji prasowej (25 lutego 2011 r.) za³o enia i cele wdra anego w³aœnie programu STOP! HCV, a tak e przekazali dziennikarzom sporo wiedzy nt. wirusowego zapalenia w¹troby typu C. Prof. Waldemar Halota, przedstawiaj¹c istotê zagro enia wirusem HCV alarmowa³, e jeœli nie podejmiemy radykalnych dzia³añ przeciwko wznawiaj¹cej siê historii naturalnej zaka eñ tym wirusem, to w ci¹gu najbli szych 10 lat potroi siê œmiertelnoœæ z powodu HCV. A ju obecnie wynosi ona w Europie 86 tys. rocznie. ebyœmy nie myœleli, e tylko Polacy podnosz¹ z tego powodu wrzawê, to chcê podkreœliæ, e zaka enia HCV uzna³ w 2007 r. za powa ny problem Parlament Europejski i wezwa³ rz¹dy pañstw cz³onkowskich do podjêcia natychmiastowych dzia³añ, ze skoncentrowaniem siê na wczesnej diagnostyce oraz zapewnieniu szerszego dostêpu do leczenia i opieki mówi³ profesor. Dr El bieta Narolska podkreœla³a, e istot¹ i celem programu STOP! HCV jest niedopuszczanie do przypadków nowych zaka- eñ, jak równie zmniejszenie ich postêpów, przede wszystkim œmiertelnoœci. Zauwa y³a te, e problem HIV-AIDS, jeœli chodzi o liczbê zaka onych i chorych, jest w Polsce znacznie mniejszy ni HCV. Przekonywa³a, e wydatek z w³asnej kieszeni z³, eby wykonaæ test na przeciwcia³a HCV, jest bardzo uzasadniony wystarczy porównaæ go z kosztami terapii przewlek³ego zapalenia w¹troby typu C. 20 marzec 2011 r.

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania szansa dla aptekarzy www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI s. 3 i 11 Ostania AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (230)

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo

Nr 9(30) listopad 2011 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad ISSN 2081-2361 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Zakrzepica

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl ISSN 1233-2755 Vol. XVI Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (186-187) Czerwiec-Lipiec 2009 AMBASADOR FARMACJI Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Kontynuator

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nasz cel 3 proc. światowego rynku Kilka faktów o Orphée Notowania 4 5 CORMAY CORMAY & Orphée Orphée DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE emoglobina A1c w rozpoznawaniu i monitorowaniu cukrzycy

Bardziej szczegółowo

Pokonaæ naturê - w jaki sposób zabezpieczyæ siê przed szkodami powodziowymi? Piotr Przybysz zarz¹dzanie ryzykiem Zarz¹dzanie ryzykiem - jeœli nie teraz, to kiedy? Zbigniew yra maj¹tek Pomieszczenia kluczowe

Bardziej szczegółowo

ISSN 2081-4143 NR 3 POZNAÑ 2011 MEDYCZNA WOKANDA

ISSN 2081-4143 NR 3 POZNAÑ 2011 MEDYCZNA WOKANDA ISSN 2081-4143 POZNAÑ 2011 NR 3 MEDYCZNA WOKANDA MEDYCZNA WOKANDA / MEDICAL DOCKET Medyczna Wokanda ukazuje siê pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego Medical Docket is published

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo