PODSUMOWANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMOWYCH W RAMACH MODUŁÓW POZ, SZPITALNEGO I SZKOLNEGO PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV pn. STOP!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMOWYCH W RAMACH MODUŁÓW POZ, SZPITALNEGO I SZKOLNEGO PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV pn. STOP!"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMOWYCH W RAMACH MODUŁÓW POZ, SZPITALNEGO I SZKOLNEGO PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV pn. STOP! HCV 1

2 I. WPROWADZENIE W celu ograniczenia szkód medycznych i społecznych związanych z zakażeniami i zachorowaniami etiologii HCV, Państwowa Inspekcja Sanitarna wraz z Polską Grupą Ekspertów HCV przygotowały Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV STOP! HCV", zwany dalej Programem. Program, wpisujący się w misję oraz statutowe działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, rekomendował profilaktykę pierwotną, to jest unikanie narażenia na HCV i eliminację zagrożeń związanych z opieką medyczną, jak również profilaktykę wtórną, czyli wczesne wykrywanie oraz skuteczne leczenie zakażonych. Celem głównym Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV STOP! HCV było zmniejszenie obciążenia zdrowotnego populacji Polski zagrożeniami związanymi z HCV, zaś cele szczegółowe były następujące: zwiększenie wiedzy o epidemiologii, czynnikach ryzyka, obrazie chorobowym, jak i profilaktyce zakażeń HCV wśród młodzieży, zwiększenie wiedzy wśród personelu medycznego o możliwościach zapobiegania zakażeniom oraz zachorowaniom o etiologii HCV, zwiększenie liczby badań w kierunku HCV u osób z grup ryzyka zakażenia, zwiększenie wykrywalności zakażeń etiologii HCV. Wyodrębniono następujące grupy docelowe kluczowe dla osiągnięcia wyznaczonego celu: młodzież klasy I lub II szkół ponadgimnazjalnych, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, kadra kierownicza i personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo epidemiologiczne w szpitalach wielospecjalistycznych. Ze względu na zróżnicowanie grup docelowych wyodrębniono 3 moduły Programu: szkolny, skierowany do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej tzw. moduł POZ, szpitalny. 2

3 Przyjęto, że Program będzie prowadzony w każdym powiecie w: jednej klasie szkoły ponadgimnazjalnej (dla 25 uczniów), jednym dużym podmiocie leczniczym (dla 5 lekarzy), jednym szpitalu wielospecjalistycznym (dla 3 osób z kierownictwa i zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, a następnie 1 ordynatorów oraz 1 pielęgniarek oddziałowych). Założono, że przy liczbie 373 powiatów Program obejmie nie mniej niż 9,5 tysiąca uczniów (około 2% populacji w roczniku), 2 tysiące lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych (około 1% pracujących) i 8,5 tysiąca pracowników medycznych szpitali (około 1% pracujących). Ogólnopolską koordynację Programu Główny Inspektor Sanitarny powierzył Koordynatorowi Krajowemu, który realizował Program przy pomocy 32 koordynatorów wojewódzkich, w tym 16 dla modułów medycznych i 16 dla modułu szkolnego, współpracujących z kilkuset koordynatorami powiatowymi. Realizację Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV STOP! HCV zaplanowano na okres od listopada 1 roku do listopada 11 roku. W dniu 9 listopada 1 roku odbyło się w Warszawie szkolenie koordynatorów wojewódzkich wszystkich modułów, na którym przedstawiono zagadnienia medyczne i epidemiologiczne w zakresie infekcji HCV oraz zarys założeń programowych projektu. Kolejne szkolenia, przeprowadzone w formie warsztatów poświęconych szczegółom realizacji i omówieniu materiałów edukacyjno-informacyjnych planowanych do wykorzystania w trakcie realizacji modułów, miały miejsce w Bydgoszczy w dniach 7 stycznia (moduły medyczne) i 31 stycznia (moduł szkolny) 11 r. 3

4 II. OMÓWIENIE WYNIKÓW 1. PODSUMOWANIE REALIZACJI MODUŁU SZKOLNEGO Moduł szkolny Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV STOP! HCV, którego celem była edukacja młodzieży w zakresie dróg szerzenia się HCV i metod zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, realizowano na terenie całego kraju w okresie od listopada 1 roku do maja 11 roku. Działania programowe przewidywały wytypowanie w każdym powiecie jednej szkoły ponadgimnazjalnej, w której zostanie przeprowadzona jedna lekcja edukacyjna poświęcona problematyce zakażeń HCV. OGÓLNOPOLSKIE DANE O REALIZACJI MODUŁU SZKOLNEGO Pilotaż zrealizowano w 351 szkołach ponadgimnazjalnych w prawie wszystkich powiatach kraju (ryc. 1) Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Zachodniopomorskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Ryc. 1. Liczba szkół uczestniczących w pilotażu 4

5 W ramach wojewódzkich szkoleń przygotowano do realizacji programu 644 osoby, w tym 339 koordynatorów powiatowych i 239 nauczycieli (ryc.2). Ponadto w 167 przypadkach nauczyciele realizujący działania programowe otrzymali indywidualny instruktaż udzielony przez koordynatorów powiatowych. Natomiast 34 nauczycieli wykorzystało dodatkowo inne formy przygotowania się do zajęć, w tym samokształcenie z wykorzystaniem literatury fachowej oraz stron internetowych, m. in. strony Programu STOP! HCV Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Nauczyciele Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Koordynatorzy Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ryc. 2. Liczba uczestników szkoleń wojewódzkich dla koordynatorów powiatowych i nauczycieli (z wyłączeniem instruktażu indywidualnego i samokształcenia). W 419 lekcjach edukacyjnych uczestniczyło łącznie uczniów, spośród których około % (5 894) stanowili uczniowie klas pierwszych, zaś % (3 7) uczniowie klas drugich. Jedną lekcję edukacyjną przeprowadzono również w klasie trzeciej (22 uczniów) (ryc. 3 i 4). 5

6 5 3 1 Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Ryc. 3. Liczba zrealizowanych lekcji edukacyjnych Uczniowie klas II 39% Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Uczniowie klasy III (22 osoby) Zachodniopomorskie Uczniowie klas I 61% Ryc. 4. Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych poddanych interwencji programowej Przygotowane przez organizatorów pakiety edukacyjne, zawierające scenariusz lekcji, cztery prezentacje w formacie ppt i krótki film animowany oraz formularze ewaluacyjnosprawozdawcze, były przekazane wszystkim szkołom w formie elektronicznej. W celu wzmocnienia działań programowych przekazano uczniom uczestniczącym w lekcji ponad 12,5 tysiąca ulotek zachęcających do diagnostyki w kierunku HCV, z zaleceniem przekazania ich rodzicom wraz z informacją o treści przekazu edukacyjnego. W szeregu szkół wzbogacono realizację programu o własne inicjatywy, takie jak: przeprowadzenie konkursu wiedzy o HCV, przygotowanie tematycznych gazetek ściennych, 6

7 umieszczenie informacji o programie na stronach internetowych i w gazetkach szkolnych, przekazanie treści edukacyjnych rodzicom podczas zebrań klasowych. Ocenę efektywności lekcji edukacyjnej przeprowadzono za pomocą ankietowego badania poziomu wiedzy przed interwencją edukacyjną i po niej. Średnia krajowa wartość prawidłowych odpowiedzi w ankiecie przed rozpoczęciem lekcji szkoleniowej wyniosła 68%, a po jej zakończeniu 91% (przy istotnym zróżnicowaniu w poszczególnych szkołach od 3% do 1% w ankiecie pre- i odpowiednio od 35% do 1% w ankiecie post-). Średni krajowy przyrost odpowiedzi prawidłowych wyniósł 24%, przy najniższym 5% i najwyższym 5%. Analiza ilościowa powyższych danych wskazuje na znaczący średni wzrost wiedzy na temat zakażeń HCV wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pomimo wysokiego wyjściowego poziomu prawidłowych odpowiedzi, wahającego się w poszczególnych województwach średnio od 44% nawet do 89 % (ryc. 5) 1% % % % % % Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Najniższy Najwyższy Średni Ryc. 5. Przyrost prawidłowych odpowiedzi w ankiecie oceny wiedzy uczniów po lekcji edukacyjnej Przygotowanie modułu szkolnego zostało ocenione przez 35 nauczycieli, którzy wypełnili ankiety z trzema kryteriami oceny (bardzo dobra, średnia, słaba) w siedmiu kategoriach (ogólna ocena lekcji, odbiór lekcji przez uczniów, dostosowanie założeń i sposobu realizacji do wieku uczniów, ocena materiałów dla uczniów, dla nauczycieli i materiałów dodatkowych oraz ocena 7

8 realizacji zakładanych celów). Średnie odsetki ocen bardzo dobrych były wysokie, wahając się od 75% dla oceny materiałów edukacyjnych dla uczniów, 88% dla oceny lekcji przez uczniów i 89% dla oceny lekcji przez nauczycieli, do 91% dla oceny realizacji zakładanych celów, przy średniej dla wszystkich kategorii wynoszącej 85% (ryc. 6 i 7) Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Bardzo dobra Średnia Słaba Ryc. 6. Realizacja zakładanych celów lekcji edukacyjnej w ocenie nauczycieli uczestniczących w pilotażu (w procentach) Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Bardzo dobra Średnia Słaba Ryc. 7. Uśredniona ocena lekcji edukacyjnej dla wszystkich kategorii (w procentach) 8

9 PODSUMOWANIE REALIZACJI MODUŁU SZKOLNEGO Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA Województwo dolnośląskie Do programu przystąpiło 28 szkół ponadgimnazjalnych, w których w 23 klasach pierwszych i 12 klasach drugich przeprowadzono lekcje edukacyjne. Ogółem interwencji programowej poddano 5 uczniów z 35 klas, w tym 522 z klas pierwszych (65%) i 283 z klas drugich (35%) (ryc. 1). Uczniowie klas I 65% Uczniowie klas II 35% Ryc. 1. Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych poddanych interwencji programowej W szkoleniu zorganizowanym przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (WSSE) udział wzięły 54 osoby, w tym 26 koordynatorów z Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych (PSSE) i 24 nauczycieli. Dwunastu nauczycieli realizujących pilotaż otrzymało indywidualny instruktaż udzielony przez pracownika PSSE. Nauczyciele bardzo dobrze ocenili poszczególne elementy programu w następującym odsetku: odbiór lekcji edukacyjnej przez uczniów 92% ogólna ocena lekcji edukacyjnej przez nauczyciela 91% dostosowanie założeń i sposobu realizacji lekcji edukacyjnej do wieku uczniów 92% ocena materiałów edukacyjnych dla nauczyciela 92% ocena materiałów edukacyjnych dla uczniów 74% ocena materiałów dodatkowych (ulotek) 75% ocena realizacji zakładanych celów 87%. Średnia wojewódzka wartość prawidłowych odpowiedzi w ankiecie przed rozpoczęciem lekcji edukacyjnej wyniosła 67%, a po jej zakończeniu 88% (przy zróżnicowaniu w poszczególnych klasach od 34% do 89% w ankiecie pre- i odpowiednio od 5% do 1% w 9

10 ankiecie post-). Średni wojewódzki przyrost odpowiedzi prawidłowych wyniósł 21%, wahając się w poszczególnych szkołach od % do 54% (ryc. 2). 1,% 9,%,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 1% 89% 88% 67% 5% 54% 34% 21% % Najniższy przyrost Najwyższy przyrost Średni przyrost Przed lekcją edukacyjną Po lekcji edukacyjnej Przyrost prawidłowych odpowiedzi Ryc. 2. Odsetek prawidłowych odpowiedzi uczniów w ankietowym badaniu wiedzy o HCV Zamiar uczestnictwa w kolejnych edycjach działań edukacyjnych zadeklarowało 82% szkół. Nie udało się pozyskać lokalnych partnerów programu. Województwo kujawsko-pomorskie Program zrealizowały 23 szkoły ponadgimnazjalne, w których lekcja edukacyjna odbyła się w 14 klasach pierwszych i 12 klasach drugich. Ogółem w pilotażu udział wzięło 638 uczniów z 26 klas, w tym 363 z klas pierwszych (57%) i 275 z klas drugich (43%) (ryc. 1). Uczniowie klas II 43% Uczniowie klas I 57% Ryc. 1. Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych poddanych interwencji programowej W szkoleniu zorganizowanym przez WSSE udział wzięły 42 osoby, w tym 19 koordynatorów z PSSE i 23 nauczycieli. Ośmiu nauczycieli realizujących pilotaż otrzymało indywidualny instruktaż udzielony przez pracownika PSSE. 1

11 Nauczyciele bardzo dobrze ocenili poszczególne elementy programu w następującym odsetku: odbiór lekcji edukacyjnej przez uczniów 96% ogólna ocena lekcji edukacyjnej przez nauczyciela 1% dostosowanie założeń i sposobu realizacji lekcji edukacyjnej do wieku uczniów 87% ocena materiałów edukacyjnych dla nauczyciela 96% ocena materiałów edukacyjnych dla uczniów 78% ocena materiałów dodatkowych (ulotek) 91% ocena realizacji zakładanych celów 1%. Średnia wojewódzka wartość prawidłowych odpowiedzi w ankiecie przed rozpoczęciem lekcji edukacyjnej wyniosła 69%, a po jej zakończeniu 89% (przy zróżnicowaniu w poszczególnych klasach od 55% do 83% w ankiecie pre- i odpowiednio od 56% do 98% w ankiecie post-). Średni wojewódzki przyrost odpowiedzi prawidłowych wyniósł %, wahając się w poszczególnych szkołach od 1% do 36% (ryc. 2). 1,% 9,%,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 83% 98% 89% 69% 55% 56% 36% % 1% Najniższy przyrost Najwyższy przyrost Średni przyrost Przed lekcją edukacyjną Po lekcji edukacyjnej Przyrost prawidłowych odpowiedzi Ryc. 2. Odsetek prawidłowych odpowiedzi uczniów w ankietowym badaniu wiedzy o HCV Zamiar uczestnictwa w kolejnych edycjach działań edukacyjnych zadeklarowały wszystkie szkoły. W jednym przypadku udało się pozyskać lokalnych partnerów Programu - Rada Rodziców zakupiła nagrody na dodatkowo zorganizowany konkurs wiedzy. Województwo lubelskie Program był realizowany w 21 szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie lekcja edukacyjna odbyła się w 15 klasach pierwszych i 11 klasach drugich. W pilotażu udział wzięło łącznie 548 uczniów, w tym 355 z klas pierwszych (65%) i 193 z klas drugich (35%) (ryc. 1). 11

12 Uczniowie klas I 65% Uczniowie klas II 35% Ryc. 1. Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych poddanych interwencji programowej W szkoleniu zorganizowanym przez WSSE udział wzięli wyłącznie pracownicy PSSE, będący koordynatorami powiatowymi programu, zaś 21 nauczycieli realizujących pilotaż zostało indywidualnie przygotowanych przez właściwych terenowo koordynatorów. Nauczyciele bardzo dobrze ocenili poszczególne elementy programu w następującym odsetku: odbiór lekcji edukacyjnej przez uczniów 9% ogólna ocena lekcji edukacyjnej przez nauczyciela 95% dostosowanie założeń i sposobu realizacji lekcji edukacyjnej do wieku uczniów 95% ocena materiałów edukacyjnych dla nauczyciela 86% ocena materiałów edukacyjnych dla uczniów 67% ocena materiałów dodatkowych (ulotek) 81% ocena realizacji zakładanych celów 95%. Średnia wojewódzka wartość prawidłowych odpowiedzi w ankiecie przed rozpoczęciem lekcji edukacyjnej wyniosła 74%, a po jej zakończeniu 92% (przy zróżnicowaniu w poszczególnych klasach od 53% do 9% w ankiecie pre- i odpowiednio od 83% do 1% w ankiecie post-). Średni wojewódzki przyrost odpowiedzi prawidłowych wyniósł 19%, wahając się w poszczególnych szkołach od 4% do 36% (ryc. 2). 1,% 9,%,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 83% 9% 1% 92% 74% 53% 36% 19% 4% Najniższy przyrost Najwyższy przyrost Średni przyrost Przed lekcją edukacyjną Po lekcji edukacyjnej Przyrost prawidłowych odpowiedzi Ryc. 2. Odsetek prawidłowych odpowiedzi uczniów w ankietowym badaniu wiedzy o HCV 12

13 Zamiar uczestnictwa w kolejnych edycjach działań edukacyjnych zadeklarowało 95% szkół ( na 21). Nie udało się pozyskać lokalnych partnerów działań programowych. Województwo lubuskie W programie uczestniczyło 14 szkół ponadgimnazjalnych, w których lekcja edukacyjna odbyła się w 1 klasach pierwszych i 8 klasach drugich. Łącznie w pilotażu wzięło udział 389 uczniów, w tym 257 z klas pierwszych i 132 z klas drugich (ryc. 1). Uczniowie klas II 34% Uczniowie klas I 66% Ryc. 1. Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych poddanych interwencji programowej W szkoleniu zorganizowanym przez WSSE przygotowano do pełnienia funkcji koordynatorów powiatowych 26 pracowników PSSE, w tym 15 osób z pionu promocji zdrowia i 11 osób z pionu nadzoru przeciwepidemicznego. Czternastu nauczycieli z wytypowanych szkół zostało indywidualnie przeszkolonych przez współpracujących z nimi koordynatorów. Nauczyciele bardzo dobrze ocenili poszczególne elementy Programu w następującym odsetku: odbiór lekcji edukacyjnej przez uczniów 93% ogólna ocena lekcji edukacyjnej przez nauczyciela 93% dostosowanie założeń i sposobu realizacji lekcji edukacyjnej do wieku uczniów 93% ocena materiałów edukacyjnych dla nauczyciela 86% ocena materiałów edukacyjnych dla uczniów 86% ocena materiałów dodatkowych (ulotek) 86% ocena realizacji zakładanych celów 93%. Średnia wojewódzka wartość prawidłowych odpowiedzi w ankiecie przed rozpoczęciem lekcji edukacyjnej wyniosła 69%, a po jej zakończeniu 91% (przy zróżnicowaniu w poszczególnych klasach od 51% do 99% w ankiecie pre- i odpowiednio od 74% do 1% w ankiecie post-). Średni wojewódzki przyrost odpowiedzi prawidłowych wyniósł 21%, wahając się w poszczególnych szkołach od 1% do 77% (ryc. 2). 13

14 1,% 9,%,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 99% 1% 91% 74% 77% 69% 51% 21% 1% Najniższy przyrost Najwyższy przyrost Średni przyrost Przed lekcją edukacyjną Po lekcji edukacyjnej Przyrost prawidłowych odpowiedzi Ryc. 2. Odsetek prawidłowych odpowiedzi uczniów w ankietowym badaniu wiedzy o HCV Zamiar uczestnictwa w kolejnych edycjach działań edukacyjnych zadeklarowało 13 na 14 szkół uczestniczących w pilotażu. Programu nie wspierali lokalni partnerzy czy darczyńcy. Województwo łódzkie Do programu przystąpiło 21 szkół ponadgimnazjalnych. Lekcja edukacyjna odbyła się w 8 klasach pierwszych i 13 klasach drugich. W pilotażu uczestniczyło 476 uczniów, w tym 4 z klas pierwszych (43%) i 272 z klas drugich (57%) (ryc. 1). Uczniowie klas II 57% Uczniowie klas I 43% Ryc. 1. Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych poddanych interwencji programowej W szkoleniu wojewódzkim udział wzięły 44 osoby, w tym 21 koordynatorów powiatowych i nauczycieli. Jeden nauczyciel realizujący lekcję edukacyjną otrzymał indywidualny instruktaż. Nauczyciele bardzo dobrze ocenili poszczególne elementy Pprogramu w następującym odsetku: odbiór lekcji edukacyjnej przez uczniów 86% ogólna ocena lekcji edukacyjnej przez nauczyciela 81% 14

15 dostosowanie założeń i sposobu realizacji lekcji edukacyjnej do wieku uczniów 71% ocena materiałów edukacyjnych dla nauczyciela 86% ocena materiałów edukacyjnych dla uczniów 62% ocena materiałów dodatkowych (ulotek) 86% ocena realizacji zakładanych celów 86%. Średnia wojewódzka wartość prawidłowych odpowiedzi w ankiecie przed rozpoczęciem lekcji edukacyjnej wyniosła 71%, a po jej zakończeniu 94% (przy zróżnicowaniu w poszczególnych klasach od 46% do 86% w ankiecie pre- i odpowiednio od 83% do 1% w ankiecie post-). Średni wojewódzki przyrost odpowiedzi prawidłowych wyniósł 22%, wahając się w poszczególnych szkołach od 5% do 44% (ryc. 2). 1,% 9,%,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 83% 86% 46% 5% 1% 94% 71% 44% 22% Najniższy przyrost Najwyższy przyrost Średni przyrost Przed lekcją edukacyjną Po lekcji edukacyjnej Przyrost prawidłowych odpowiedzi Ryc. 2. Odsetek prawidłowych odpowiedzi uczniów w ankietowym badaniu wiedzy o HCV Zamiar uczestnictwa w kolejnych edycjach działań edukacyjnych zadeklarowały wszystkie szkoły realizujące pilotaż. Program aktywnie wsparł Klub Honorowych Krwiodawców oraz personel medyczny zajmujący się młodzieżą szkolną. Województwo małopolskie Działania programowe realizowało 19 szkół ponadgimnazjalnych. Lekcje edukacyjne przeprowadzono w 1 klasach pierwszych i 11 klasach drugich. Uczestniczyło w nich 536 uczniów, w tym 269 z klas pierwszych (5%) i 267 z klas drugich (5%) (ryc. 1). 15

16 Uczniowie klas II 5% Uczniowie klas I 5% Ryc. 1. Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych poddanych interwencji programowej W szkoleniu wojewódzkim udział wzięło 55 osób, w tym 18 koordynatorów powiatowych i 17 nauczycieli. Indywidualne instruktaże przeprowadzono z trzema nauczycielami. Nauczyciele bardzo dobrze ocenili poszczególne elementy Programu w następującym odsetku: odbiór lekcji edukacyjnej przez uczniów 84% ogólna ocena lekcji edukacyjnej przez nauczyciela 89% dostosowanie założeń i sposobu realizacji lekcji edukacyjnej do wieku uczniów 84% ocena materiałów edukacyjnych dla nauczyciela 68% ocena materiałów edukacyjnych dla uczniów 68% ocena materiałów dodatkowych (ulotek) 74% ocena realizacji zakładanych celów 74%. Średnia wojewódzka wartość prawidłowych odpowiedzi w ankiecie przed rozpoczęciem lekcji edukacyjnej wyniosła 63%, a po jej zakończeniu 9% (przy zróżnicowaniu w poszczególnych klasach od 3% do 82% w ankiecie pre- i odpowiednio od % do 98% w ankiecie post-). Średni wojewódzki przyrost odpowiedzi prawidłowych wyniósł 27%, wahając się w poszczególnych szkołach od 5% do 92% (ryc. 2). 16

17 1,% 9,%,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 98% 92% 9% 82% % 63% 27% 3% 5% Najniższy przyrost Najwyższy przyrost Średni przyrost Przed lekcją edukacyjną Po lekcji edukacyjnej Przyrost prawidłowych odpowiedzi Ryc. 2. Odsetek prawidłowych odpowiedzi uczniów w ankietowym badaniu wiedzy o HCV Zamiar uczestnictwa w kolejnych edycjach działań edukacyjnych zadeklarowały wszystkie szkoły realizujące pilotaż. Program aktywnie wsparły pielęgniarki i higienistki szkolne. Województwo mazowieckie Pilotaż Programu był realizowany we wszystkich powiatach Mazowsza łącznie w 43 szkołach (w 35 powiatach po jednej szkole, w 3 szkołach w Warszawie i w Pruszkowie oraz w 2 w Gostyninie). Lekcje edukacyjne przeprowadzono w 56 klasach: w 32 klasach pierwszych, 23 drugich i jednej klasie trzeciej. Program realizowało 37 nauczycieli w populacji uczniów, na którą złożyło się 797 uczniów klas pierwszych (58%), 557 uczniów klas drugich (%) i 22 uczniów klasy trzeciej (2%) (ryc. 1). Uczniowie klasy II 2% Uczniowie klas II % Uczniowie klas I 58% Ryc. 1. Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych poddanych interwencji programowej 17

18 W szkoleniu wojewódzkim uczestniczyło 87 osób, w tym koordynatorów powiatowych i 37 nauczycieli. Indywidualne instruktaże przeprowadzono z nauczycielami. Nauczyciele bardzo dobrze ocenili poszczególne elementy Programu w następującym odsetku: odbiór lekcji edukacyjnej przez uczniów 95% ogólna ocena lekcji edukacyjnej przez nauczyciela 91% dostosowanie założeń i sposobu realizacji lekcji edukacyjnej do wieku uczniów 91% ocena materiałów edukacyjnych dla nauczyciela 93% ocena materiałów edukacyjnych dla uczniów 81% ocena materiałów dodatkowych (ulotek) 79% ocena realizacji zakładanych celów 93%. Średnia wojewódzka wartość prawidłowych odpowiedzi w ankiecie przed rozpoczęciem lekcji edukacyjnej wyniosła 67%, a po jej zakończeniu 94% (przy zróżnicowaniu w poszczególnych klasach od 25% do 1% w ankiecie pre- i odpowiednio od 59% do 1% w ankiecie post-). Średni wojewódzki przyrost odpowiedzi prawidłowych wyniósł 26%, wahając się w poszczególnych szkołach od % do 53% (ryc. 2). 1,% 9,%,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 1% 1% 94% 67% 59% 53% 25% 26% % Najniższy przyrost Najwyższy przyrost Średni przyrost Przed lekcją edukacyjną Po lekcji edukacyjnej Przyrost prawidłowych odpowiedzi Ryc. 2. Odsetek prawidłowych odpowiedzi uczniów w ankietowym badaniu wiedzy o HCV Zamiar uczestnictwa w kolejnych edycjach działań edukacyjnych zadeklarowały 42 szkoły. Wsparcie w realizacji działań programowych uzyskano ponadto od przedstawicieli niektórych podmiotów leczniczych. 18

19 Województwo opolskie Program edukacyjny zrealizowano w 13 szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie lekcja edukacyjna odbyła się w 15 klasach pierwszych i 21 klasach drugich. W pilotażu udział wzięło łącznie 4 uczniów, w tym 196 z klas pierwszych (41%) i 284 z klas drugich (59%) (ryc. 1). Uczniowie klas II 59% Uczniowie klas I 41% Ryc. 1. Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych poddanych interwencji programowej W szkoleniu zorganizowanym przez WSSE uczestniczyło 28 osób (11 koordynatorów i 12 nauczycieli). Pracownicy PSSE, będący koordynatorami powiatowymi Programu w 2 przypadkach udzielili indywidualnych instruktaży. Nauczyciele bardzo dobrze ocenili poszczególne elementy Programu w następującym odsetku: odbiór lekcji edukacyjnej przez uczniów 1% ogólna ocena lekcji edukacyjnej przez nauczyciela 1% dostosowanie założeń i sposobu realizacji lekcji edukacyjnej do wieku uczniów 1% ocena materiałów edukacyjnych dla nauczyciela 61% ocena materiałów edukacyjnych dla uczniów 54% ocena materiałów dodatkowych (ulotek) 69% ocena realizacji zakładanych celów 1%. Średnia wojewódzka wartość prawidłowych odpowiedzi w ankiecie przed rozpoczęciem lekcji edukacyjnej wyniosła 68%, a po jej zakończeniu 93% (przy zróżnicowaniu w poszczególnych klasach od 55% do 83% w ankiecie pre- i odpowiednio od % do 1% w ankiecie post-). Średni wojewódzki przyrost odpowiedzi prawidłowych wyniósł 25%, wahając się w poszczególnych klasach od 11% do 41% (ryc. 2). 19

20 1,% 9,%,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 1% 93% % 83% 68% 55% 41% 25% 11% Najniższy przyrost Najwyższy przyrost Średni przyrost Przed lekcją edukacyjną Po lekcji edukacyjnej Przyrost prawidłowych odpowiedzi Ryc. 2. Odsetek prawidłowych odpowiedzi uczniów w ankietowym badaniu wiedzy o HCV Zamiar uczestnictwa w kolejnych edycjach działań edukacyjnych zadeklarowały wszystkie prowadzące pilotaż szkoły. Uczniowie i pracownicy wytypowanych szkół, poza lekcją edukacyjną, realizowali szereg własnych przedsięwzięć, które wzmacniały działania programowe. Były to, między innymi, wykonanie gazetki informacyjnej, przygotowanie plakatów STOP! HCV, umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły, zrealizowanie kampanii STOP! HCV na forum szkoły w formie apelu. Do prowadzenia prelekcji dla uczniów włączyła się również pielęgniarka medycyny szkolnej. Województwo podkarpackie Do Programu przystąpiło 25 szkół ponadgimnazjalnych. Lekcja edukacyjna odbyła się w 13 klasach pierwszych i 12 klasach drugich. Wzięło w niej udział 614 uczniów, w tym 313 z klas pierwszych (51%) i 31 z klas drugich (49%) (ryc. 1). Uczniowie klas I 51% Uczniowie klas II 49% Ryc. 1. Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych poddanych interwencji programowej

21 W szkoleniu wojewódzkim uczestniczyło 51 osób, w tym 23 koordynatorów powiatowych i 24 nauczycieli. Udzielono siedmiu indywidualnych instruktaży. Nauczyciele bardzo dobrze ocenili poszczególne elementy programu w następującym odsetku: odbiór lekcji edukacyjnej przez uczniów 88% ogólna ocena lekcji edukacyjnej przez nauczyciela 88% dostosowanie założeń i sposobu realizacji lekcji edukacyjnej do wieku uczniów 84% ocena materiałów edukacyjnych dla nauczyciela 84% ocena materiałów edukacyjnych dla uczniów 84% ocena materiałów dodatkowych (ulotek) 96% ocena realizacji zakładanych celów 88%. Średnia wojewódzka wartość prawidłowych odpowiedzi w ankiecie przed rozpoczęciem lekcji edukacyjnej wyniosła 67%, a po jej zakończeniu 95% (przy zróżnicowaniu w poszczególnych klasach od 54% do 87% w ankiecie pre- i odpowiednio od 83% do 1% w ankiecie post-). Średni wojewódzki przyrost odpowiedzi prawidłowych wyniósł 28%, wahając się w poszczególnych szkołach od 12% do % (ryc. 2). 1,% 9,%,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 83% 87% 54% 12% 1% 95% 67% % 28% Najniższy przyrost Najwyższy przyrost Średni przyrost Przed lekcją edukacyjną Po lekcji edukacyjnej Przyrost prawidłowych odpowiedzi Ryc. 2. Odsetek prawidłowych odpowiedzi uczniów w ankietowym badaniu wiedzy o HCV Zamiar uczestnictwa w kolejnych edycjach działań edukacyjnych zadeklarowało 1% szkół zaangażowanych w pilotaż. W ramach dodatkowych aktywności młodzież rozpropagowała informacje z Programu w gazetce szkolnej i na stronach internetowych szkół, jak również uzyskano merytoryczne wsparcie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej uczestniczącego w Programie. 21

22 Województwo podlaskie Program zrealizowało 18 szkół ponadgimnazjalnych, w których lekcje edukacyjne odbyły się w 7 klasach pierwszych i 14 klasach drugich. Ogółem w pilotażu udział wzięło 453 uczniów z 21 klas, w tym 155 z klas pierwszych (34%) i 298 z klas drugich (66%) (ryc. 1). Uczniowie klas II 66% Uczniowie klas I 34% Ryc. 1. Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych poddanych interwencji programowej W szkoleniu wojewódzkim udział wzięły 33 osoby, w tym 13 koordynatorów z PSSE, 16 nauczycieli oraz pielęgniarki szkolne. Dwoje nauczycieli realizujących pilotaż otrzymało indywidualny instruktaż udzielony przez pracownika PSSE. Nauczyciele bardzo dobrze ocenili poszczególne elementy programu w następującym odsetku: odbiór lekcji edukacyjnej przez uczniów 89% ogólna ocena lekcji edukacyjnej przez nauczyciela 94% dostosowanie założeń i sposobu realizacji lekcji edukacyjnej do wieku uczniów 94% ocena materiałów edukacyjnych dla nauczyciela 1% ocena materiałów edukacyjnych dla uczniów 1% ocena materiałów dodatkowych (ulotek) 94% ocena realizacji zakładanych celów 83%. Średnia wojewódzka wartość prawidłowych odpowiedzi w ankiecie przed rozpoczęciem lekcji edukacyjnej wyniosła 65%, a po jej zakończeniu 92% (przy zróżnicowaniu w poszczególnych klasach od 5% do 74% w ankiecie pre- i odpowiednio od 81% do 99% w ankiecie post-). Średni wojewódzki przyrost odpowiedzi prawidłowych wyniósł 27%, wahając się w poszczególnych szkołach od 11% do 42% (ryc. 2). 22

23 1,% 9,%,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 99% 92% 81% 74% 65% 5% 42% 27% 11% Najniższy przyrost Najwyższy przyrost Średni przyrost Przed lekcją edukacyjną Po lekcji edukacyjnej Przyrost prawidłowych odpowiedzi Ryc. 2. Odsetek prawidłowych odpowiedzi uczniów w ankietowym badaniu wiedzy o HCV Zamiar wzięcia udziału w kolejnych edycjach Programu zadeklarowały wszystkie uczestniczące w pilotażu szkoły. Lokalnymi sojusznikami działań edukacyjnych okazali się nauczyciele pracujący w innych instytucjach. Województwo pomorskie Do Programu przystąpiło 21 szkół ponadgimnazjalnych, w których w 14 klasach pierwszych i 7 klasach drugich przeprowadzono lekcję edukacyjną. Ogółem interwencji programowej poddano 569 uczniów z 21 klas, w tym 2 z klas pierwszych (71%) i 167 z klas drugich (29%) (ryc. 1). Uczniowie klas II 29% Uczniowie klas I 71% Ryc. 1. Struktura uczniów szkół ponadgimnazjalnych poddanych interwencji programowej 23

24 W szkoleniu zorganizowanym przez WSSE udział wzięły 23 osoby, w tym 19 koordynatorów z PSSE. Wszyscy nauczyciele realizujący pilotaż otrzymali indywidualne instruktaże. Nauczyciele bardzo dobrze ocenili poszczególne elementy programu w następującym odsetku: odbiór lekcji edukacyjnej przez uczniów 81% ogólna ocena lekcji edukacyjnej przez nauczyciela 81% dostosowanie założeń i sposobu realizacji lekcji edukacyjnej do wieku uczniów 76% ocena materiałów edukacyjnych dla nauczyciela 62% ocena materiałów edukacyjnych dla uczniów 52% ocena materiałów dodatkowych (ulotek) 81% ocena realizacji zakładanych celów 86%. Średnia wojewódzka wartość prawidłowych odpowiedzi w ankiecie przed rozpoczęciem lekcji edukacyjnej wyniosła 69%, a po jej zakończeniu 91% (przy zróżnicowaniu w poszczególnych klasach od 51% do 94% w ankiecie pre- i odpowiednio od 83% do 1% w ankiecie post-). Średni wojewódzki przyrost odpowiedzi prawidłowych wyniósł 24%, wahając się w poszczególnych szkołach od 5% do 36% (ryc. 2). 1,% 9,%,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 94% 1% 83% 91% 69% 51% 36% 24% 5% Najniższy przyrost Najwyższy przyrost Średni przyrost Przed lekcją edukacyjną Po lekcji edukacyjnej Przyrost prawidłowych odpowiedzi Ryc. 2. Odsetek prawidłowych odpowiedzi uczniów w ankietowym badaniu wiedzy o HCV Zamiar uczestnictwa w kolejnych edycjach działań edukacyjnych zadeklarowało 1% szkół. Wsparcia w realizacji Programu udzielali zarówno dyrektorzy szkół, jak i wychowawcy. 24

Zalozenia programowe, harmonogram realizacji i oprzyrzadowanie modulu u dla szkól

Zalozenia programowe, harmonogram realizacji i oprzyrzadowanie modulu u dla szkól Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV Zalozenia programowe, harmonogram realizacji i oprzyrzadowanie modulu u dla szkól (wersja z grudnia 2010) Opis problemu Zakazenia HCV: skapoobjawowe zakazenie

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok Wybierz Życie Pierwszy Krok Spotkanie dla Koordynatorów Szkolnych Leszno, 12 października 2015 Rak szyjki macicy w Polsce RSM to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy narządów rodnych u

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej. pt. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. III edycja rok szkolny 2010/2011

Informacja z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej. pt. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. III edycja rok szkolny 2010/2011 Informacja z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS III edycja rok szkolny 2010/2011 1. Liczba przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które przystąpiły

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży

Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INTERWENCJI w woj. warmińsko-mazurskim II edycja 1. Nazwa interwencji programowej: Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży 2. Grupa docelowa: uczniowie

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE EDYCJA PILOTAŻOWA ROK 2010 I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 września 2015 r.

Warszawa, 22 września 2015 r. WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jerzy Gryglewicz, Jakub Gierczyński Warszawa, 22 września 2015 r. http://instytuty.lazarski.pl/izwoz/

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WSTĘP...3 Analiza opisowa...4 Czyste powietrze wokół nas..6 Nie pal przy mnie, proszę..11 Trzymaj Formę! 15

Spis treści. WSTĘP...3 Analiza opisowa...4 Czyste powietrze wokół nas..6 Nie pal przy mnie, proszę..11 Trzymaj Formę! 15 BADANIE ANKIETOWE DLA NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W PLACÓWKACH NAUCZANIA I WYCHOWANIA W ROKU SZKOLNYM 212/213 Opracowanie: Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego. ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014

Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego. ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014 Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014 W związku z realizacją Projektu KIK/68 pn. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Projekt KIK-68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Projekt KIK-68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Projekt KIK-68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Podsumowanie dwuletniej realizacji programu 2013-1015 Wytyczne do tegorocznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ na lata 2012 2015 PROGRAM WIELOLETNI

PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ na lata 2012 2015 PROGRAM WIELOLETNI PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ na lata 2012 2015 PROGRAM WIELOLETNI Cel Programu Zasadniczym celem Programu jest popularyzacja postaw prosportowych wśród

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ EDYCJA PILOTAŻOWA ROK 2010 I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU Zmniejszenie narażenia dzieci na

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 2 18 16 14 procent uczniów 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna zarządzania programem

Struktura organizacyjna zarządzania programem Program MultiSport Cele programu wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej stworzenie oraz poprawa warunków udziału dzieci i młodzieży w zorganizowanej aktywności

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PROCES DORADCZY W PROJEKCIE WSPARCIE Doradztwo i szkolenia z zakresu ekonomii społecznej DLA instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Mężczyzna 45+ Projekt realizowany jest przez Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia w latach 2010-2013

Mężczyzna 45+ Projekt realizowany jest przez Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia w latach 2010-2013 Mężczyzna 45+ Projekt realizowany jest przez Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia w latach 2010-2013 Partnerem projektu jest Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób odkleszczowych informacje o programie ROK SZKOLNY 2013/2014

Program profilaktyki chorób odkleszczowych informacje o programie ROK SZKOLNY 2013/2014 CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI WSZYSTKIMI SPOSOBAMI! Program profilaktyki chorób odkleszczowych informacje o programie ROK SZKOLNY 2013/2014 AGENDA INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE PATRONI HONOROWI CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI - edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę!

Podsumowanie VI - edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! Podsumowanie VI - edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa, 24 sierpnia 2012 r. Hasło VI edycji

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej

Ewaluacja Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Ewaluacja Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi Dopalaczom mówimy STOP wybieramy zdrowie Pod patronatem Wojewody Łódzkiego 2013-2015 I. Cele Kampanii

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY WSSE Rzeszów Moje dziecko idzie do szkoły Autorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Poznaniu. W

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień WZW 28 lipca 2015

Światowy Dzień WZW 28 lipca 2015 N A R O D O W Y I N S T Y T U T Z D R O W I A P U B L I C Z N E G O P A Ń S T W O W Y Z A K Ł A D H I G I E N Y 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Centrala: (+48 22) 54-21-400, Dyrektor: (+48 22) 849-76-12

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień"

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

46% 43% 44% 46% 43% 40% Gimnazja Szkoły Podstawowe 33% 33% 35% 27% 28%

46% 43% 44% 46% 43% 40% Gimnazja Szkoły Podstawowe 33% 33% 35% 27% 28% Podsumowanie realizacji ycji programu edukacyjnego pt. Trzymaj Formę! na terenie województwa mazowieckiego, rok szkolny 2014/2015 analiza w odniesieniu do wszystkich edycji Grupę docelową programu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej PODSUMOWANIE REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU Główny Inspektorat Sanitarny 12-15 października 2010 Rzeszów RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 17 grudnia 2015 r. Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej Jak

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych danych z projektów w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. II cykl

Analiza wybranych danych z projektów w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. II cykl Analiza wybranych danych z projektów w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół II cykl Projekty w województwach W analizie uwzględniono dane pochodzące ze 30 sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

Założenia teoretyczne i metodyczne programu WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK. Warszawa, dn r.

Założenia teoretyczne i metodyczne programu WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK. Warszawa, dn r. Założenia teoretyczne i metodyczne programu WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK Warszawa, dn. 17.11.2016r. CEL GŁÓWNY Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę Umieralność z powodu

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu Trzymaj Formę! Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 22.08.2013 r.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu Trzymaj Formę! Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 22.08.2013 r. Konkurs wiedzy o zdrowym stylu Trzymaj Formę! Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 22.08.2013 r. W roku szkolnym 2012/13 odbyła się II edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji II edycji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. Czyste Powietrze Wokół Nas w roku 2009/2010

Informacja z realizacji II edycji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. Czyste Powietrze Wokół Nas w roku 2009/2010 Informacja z realizacji II edycji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. Czyste Powietrze Wokół Nas w roku 2009/2010 Uprzejmie prosimy Przedszkolnego Koordynatora Programu Czyste Powietrze

Bardziej szczegółowo

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Seminarium Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r. UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 3 listopada 2011r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań na 2012 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli Anna Dudkowska

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze sprawozdania

Wyciąg ze sprawozdania Wyciąg ze sprawozdania z realizacji Programu pn.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Warszawa, grudzień 2011 Badania przesiewowe prowadzone, w ciągu

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy. Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

Program edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy. Wybierz Ŝycie - pierwszy krok Program edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 III EDYCJA I. CEL GŁÓWNY: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. II.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Zapobieganie chorobom zachowaniozależnym Od Samobadania Piersi Do Mammografii 2011/12 pilotaż

Bardziej szczegółowo

II edycja - Program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka:

II edycja - Program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka: II edycja - Program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka: Grupa docelowa Adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Autorami

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla koordynatorów programu do realizacji IV edycji programu edukacyjnego pt. ARS, czyli jak dbać o miłość? w roku szkolnym 2016/17

Wytyczne dla koordynatorów programu do realizacji IV edycji programu edukacyjnego pt. ARS, czyli jak dbać o miłość? w roku szkolnym 2016/17 Wytyczne dla koordynatorów programu do realizacji IV edycji programu edukacyjnego pt. ARS, czyli jak dbać o miłość? w roku szkolnym 2016/17 Zgodnie z założeniami projektu KIK/68 Profilaktyczny program

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące realizacji I edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. Bieg po zdrowie

Założenia dotyczące realizacji I edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. Bieg po zdrowie Założenia dotyczące realizacji I edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. Bieg po zdrowie I edycja programu Bieg po zdrowie zostanie przeprowadzona w 16 województwach, w każdym w maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z realizacji konferencji pt. Urząd otwarty na innowacje, dotyczącej rezultatów oraz planów dalszych prac w projekcie: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Bezpośrednie wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli (projekt w przygotowaniu)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ PT. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ PT. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ PT. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS I. CELE GŁÓWNE PROGRAMU: 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją

Bardziej szczegółowo

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 Zimowa przerwa

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt UE

Nowy projekt UE Nowy projekt UE 2015-2022 Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicznodemograficznych kraju 10 specjalizacji objętych projektem: 1. onkologia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i

2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i 2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki Spis treści Program KLUB... 2 Kalendarium Programu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska I. Aktualna sytuacja specjalizacyjna w dziedzinie stomatologii dziecięcej na dzień 31.08. 2009r. 1. W odniesieniu do ogółu 7.626 specjalistów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA. Centralna Komisja Egzaminacyjna WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PREZENTACJA. Centralna Komisja Egzaminacyjna WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Centralna Komisja Egzaminacyjna Wydział Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych PREZENTACJA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje wstępne 8 kwietnia 2003 r. po raz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KIK/68 PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROJEKT KIK/68 PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT KIK/68 PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH Joanna Skowron Radca Głównego Inspektora Sanitarnego, Kierownik Projektu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DO SPRAW REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS NA LATA

ZESPÓŁ DO SPRAW REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS NA LATA ZESPÓŁ DO SPRAW REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS NA LATA 2012-2016 W DNIU 24 MAJA 2012 ROKU ZARZĄDZENIEM NR 159/12 WOJEWODY POMORSKIEGO ZOSTAŁ POWOŁANY ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo