SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowej organizacji stoiska oraz trzech ekspozycji dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Brukseli w Miasteczku Polskim podczas OPEN DAYS w dniach 9-12 października Miejsce: Usługi będą realizowane na terenie Parku Pięćdziesięciolecia w Brukseli (Parc du Cinquantenaire, Plaine du Chien Vert, Bruksela) [Uwaga: Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca (w obrębie miasta Bruksela) w przypadku zmiany miejsca przez Organizatora Miasteczka Polskiego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W takim przypadku nowe miejsce będzie uzgadniane z Wykonawcą niezwłocznie po przekazaniu informacji przez Organizatora.] 3. Terminy: Impreza: 9-12 października 2011 r. Realizacja całości zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 14 października 2011 r. Data wystawienia faktury: nie później niŝ 30 październik 2011 r. [Uwaga: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu przez Organizatora Miasteczka Polskiego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W takim przypadku nowy termin będzie uzgadniany z Wykonawcą niezwłocznie po przekazaniu informacji przez Organizatora.] 4. Wynajem obiektu: 1) Zamawiający zawarł umowę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Organizatorem) na wynajem powierzchni wystawienniczej i pokrył koszt wynajmu miejsca w Miasteczku Polskim : a) stoiska 9 m²; b) ekspozycji w kopule Innowacje 16 m²; c) ekspozycji w kopule Eko-polska 16 m²; d) ekspozycji w kopule Kuchnia polska do 5 m 2. 2) Okres Najmu wynosi 5 dni, tj. od 8 do 12 października 2011 roku, z czego: a) dni od 8 października 2011 roku (od godz ) do 9 października 2011 roku (do godz ) przeznaczone są na montaŝ stoiska oraz ekspozycji lub wykonanie przez Wykonawcę innych czynności przygotowawczych; b) dni od 9 października 2011 roku (od godz ) do 12 października 2011 roku (do godz ) przeznaczone są na Imprezę; c) dzień 12 października 2011 (po godz ), bezpośrednio po zakończeniu imprezy, przeznaczony jest na demontaŝ oraz posprzątanie stoiska i ekspozycji przez Wykonawcę. 5. Wykonawca zapewni zespół osób do realizacji zamówienia, tj.: Kierownika Projektu/Koordynatora; 1 osobę ds. kreacji; Tłumacza z języka polskiego na angielski (tłumaczenie tekstów w projektach graficznych opracowywanych przez Wykonawcę); Minimum 1 osobę do obsługi technicznej sprzętu; Strona 1 z 5

2 3 osoby do załadunku i rozładunku; Inne osoby niezbędne do realizacji zamówienia; Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą posiadać wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania określonych czynności. 6. Usługa będzie obejmować: 1) Zaprojektowanie i wykonanie (po akceptacji Zamawiającego) w Parku Pięćdziesięciolecia w Brukseli: a) stoiska wystawienniczego o powierzchni 9 m 2, ograniczonego z trzech stron ściankami, na którym powinny się znaleźć: co najmniej 1 monitor dotykowy min. 21-calowy do ustawienia na ladzie (zapewnia co najmniej 2 laptopy oraz łącza dla wszystkich urządzeń elektronicznych wykorzystywanych na stoisku, tak by umoŝliwiały wyświetlanie na monitorze plazmowym filmów promocyjnych i prezentacji multimedialnych oraz podłączeń internetowych na monitorze dotykowym (pełna kompatybilność urządzeń oraz programów) (zapewnia stolik, trzy krzesła, zamykana szafka na materiały, stojak na publikacje, ladę ekspozycyjną, 2 stołki barowe, ekran plazmowy 42-calowy, stojak do 2 m wysokości (zapewnia Organizator MRR); dostęp bezprzewodowy do Internetu poprzez łącze symetryczne min. 2 Mbit/s (zapewnia Organizator MRR); aranŝacja stoiska: opracowanie projektów graficznych plansz w oparciu o zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego, które zostaną przez Wykonawcę dopracowane graficznie, dostosowane do wydruku i zamontowane na ściance stoiska w formie wydruku na szkle lub innym materiale zastosowanym przez Wykonawcę (nie moŝe być w formie wydruku papierowego). Plansze mają być podświetlone od wewnątrz (zapewnia Wykonawca) informacja o finansowaniu stoiska (wkomponowana w aranŝację): Stoisko współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budŝetu województwa mazowieckiego", hasło dla rozwoju Mazowsza oraz logotyp Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. b) ekspozycji otwartej o powierzchni 16 m 2 w kopule Innowacje (stoisko/ekspozycja bez ścian z dostępem dla zwiedzających z kaŝdej strony), na której powinny się zaleźć: szklane eksponaty: wolnostojący ekran o wymiarach 2,6 wys. x 0,8 m szer., stojak, fotel, kanapa, stolik, rzeźba (zapewnia Zamawiający); folia projekcyjna minimum 1 m 2 w celu zainstalowania na ekranie szklanym (zapewnia co najmniej rzutnik i co najmniej 1 laptop oraz łączy dla wszystkich urządzeń elektronicznych wykorzystywanych na stoisku umoŝliwiających wyświetlanie na folii filmu promocyjnego i prezentacji multimedialnych (pełna kompatybilność urządzeń oraz programów) (zapewnia podświetlenie szklanych eksponatów (zapewni Wykonawca). c) ekspozycji otwartej o powierzchni 16 m 2 w kopule Eko-Polska (stoisko/ekspozycja bez ścian z dostępem dla zwiedzających z kaŝdej strony), na której powinny się zaleźć: model przestrzenny (makieta) Term Mszczonowskich (zapewnia Zamawiający); co najmniej 1 ekran mgłowy wraz z wyposaŝeniem niezbędnym do działania urządzenia (zapewnia co najmniej 1 rzutnik i co najmniej 1 laptop oraz łącza dla wszystkich urządzeń elektronicznych wykorzystywanych na ekspozycji umoŝliwiających wyświetlanie na ekranie Strona 2 z 5

3 filmu promocyjnego i prezentacji multimedialnych (pełna kompatybilność urządzeń oraz programów) (zapewnia co najmniej 1 infokiosk z monitorem dotykowym, umoŝliwiający dostęp do stron projektów zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wskazanych przez Zamawiającego (minimum 2 adresy projektów prezentowanych na ekspozycjach, np: na których oprócz informacji zamieszczone są animacje i filmy). Programy zainstalowane w infokiosku muszą gwarantować moŝliwość wyświetlania filmów zarówno tych umieszczonych na stronach, jak i dodatkowych filmów promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego (zapewnia dostęp bezprzewodowy do Internetu poprzez łącze symetryczne min. 2 Mbit/s (zapewnia Organizator MRR). d) ekspozycji otwartej o powierzchni o maksymalnej powierzchni 5 m 2 w kopule Kuchnia polska (stoisko/ekspozycja bez ścian z dostępem dla zwiedzających z kaŝdej strony), na której powinny się zaleźć: aranŝacja stołu regionalnego (stół i regionalne produkty spoŝywcze zapewnia Organizator MRR, wykonanie aranŝacji zapewnia Wykonawca) tradycyjne elementy wystroju stołu oraz kopie dawnych sprzętów uŝytku codziennego (zapewnia Zamawiający); tabliczka z informacjami o dobrych praktykach, których dotyczy ekspozycja, informacji o finansowaniu ekspozycji: Ekspozycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budŝetu województwa mazowieckiego", hasłem dla rozwoju Mazowsza oraz logotypem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (zapewnia Wykonawca). Informacje dodatkowe: - Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaŝe dane teleadresowe osoby koordynującej ze strony Organizatora w celu ustalenia wszystkich niezbędnych danych technicznych dotyczących stoisk/ekspozycji oraz całej koncepcji organizacji imprezy. - Materiały zastosowane do wykonania stoisk mają sprawiać wraŝenie lekkości i mają podkreślać przestronność i funkcjonalność stoisk, mają być odporne na zabrudzenia. - Oznakowanie stoisk musi być spójne z Systemem Identyfikacji Wizualnej RPO WM. Logotypy w wersji anglojęzycznej wg podanego wzoru: lub w wersji czarnobiałej: (Uwaga: Szczegółowe wytyczne oraz niezbędne pliki zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.) - AranŜacja z wydrukami wielkoformatowymi po demontaŝu przechodzi na własność Zamawiającego w celu dalszego wykorzystania. 2) Transport: a) transport materiałów informacyjno-promocyjnych: Strona 3 z 5

4 Wykonawca zapewni transport materiałów informacyjno-promocyjnych Zamawiającego (obiór z siedziby Zamawiającego Warszawa, ul. Jagiellońska 74) do Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego (199 Rue Victor Hugo, 1030 Bruksela, Belgia), a następnie do codziennego dowoŝenia ich z Biura do Parku Pięćdziesięciolecia (Bruksela), w celu uzupełnienia materiałów na stoisku i ekspozycjach. Przewidywana waga: publikacje (ok kg) materiały promocyjne (ok kg). Uwaga: Materiały informacyjno-promocyjne, które będą wypakowywane w Biurze Przedstawicielstwa, mogą być przenoszone wyłącznie w paczkach. Na miejscu, tj. w miejscu rozładunku nie ma moŝliwości wjazdu po schodkach do piwnicy, w której znajduje się magazyn, oraz nie ma wózków do przewoŝenia palet. Niewykorzystane materiały informacyjne, które zostaną w magazynie Biura Przedstawicielstwa po zakończeniu Miasteczka polskiego pozostaną w Brukseli. b) transport wypoŝyczonych eksponatów: Wykonawca zapewni transport eksponatów do Parku Pięćdziesięciolecia w Brukseli, w miejsce, które wyznaczy Organizator, a następnie odwiezie je po demontaŝu ekspozycji pod adresy, z których były wypoŝyczone. Przewidywana waga eksponatów: szklane meble i rzeźby (ok kg odbiór z Ostrołęki, ul. Przemysłowa 1, ,); model term (ok. 100 kg odbiór z Mszczonowa, ul. Warszawska 52, ) tradycyjne elementy wystroju stołu oraz kopie dawnych sprzętów uŝytku codziennego (ok. 300 kg odbiór z siedziby Zamawiającego Warszawa, ul. Jagiellońska 74). c) transport pozostałych elementów niezbędnych do budowy stoiska i ekspozycji: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i zamontowania stoiska i ekspozycji zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem w Parku Pięćdziesięciolecia w Brukseli (w miejscu wyznaczonym przez Organizatora). Informacje dodatkowe: - Po podpisaniu umowy miedzy Zamawiającym i Wykonawcą, strony ustalą wspólnie termin odbioru materiałów informacyjno-promocyjnych i eksponatów, do transportu których zobowiązany jest Wykonawca. Wykonawca zapewnia oprócz transportu trzech pracowników do rozładunku materiałów informacyjno-promocyjnych w siedzibie Biura Przedstawicielstwa. - Pakowanie wszystkich transportowanych materiałów musi być wykonane przez Wykonawcę w taki sposób, aby maksymalnie zabezpieczyć je przed ewentualnym zniszczeniem. Pakowanie musi być adekwatne do transportowanego materiału oraz uŝytego środka transportu, np. osobne opakowania, wypełniacze itp. - Dopuszczalna róŝnica w wadze materiałów przeznaczonych do transportu wynosi +/- 10%. - Do obowiązków Wykonawcy naleŝy ubezpieczenie transportu oraz ubezpieczenie montaŝu i demontaŝu materiałów wskazanych w podpunkcie b. Ubezpieczenie musi obejmować transport ze wszystkich miejsc odbioru materiałów do Brukseli i z powrotem. Rodzaj ubezpieczenia musi być dostosowany do specyfiki technicznej i materiałowej przewoŝonych materiałów. Szacunkowa wartość transportowanych materiałów (w tym m.in. meble i rzeźby szklane, kopie dawnych sprzętów uŝytku codziennego) wynosi ,00 zł. - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wszelkich szkód powstałych w czasie transportu oraz montaŝu i demontaŝu wszystkich materiałów wskazanych w podpunktach a, b i c. - Zamawiający dopuszcza moŝliwość wynajęcia przez Wykonawcę sprzętu multimedialnego oraz innych elementów niezbędnych do budowy i wyposaŝenia stoiska i ekspozycji na terenie miasta/kraju, w którym odbywa się Miasteczko polskie. 3) Utrzymanie i obsługa techniczna stoiska i ekspozycji: W ramach tego etapu Wykonawca zobowiązany jest do: utrzymania i obsługi technicznej stoiska i ekspozycji, obejmującej w szczególności zapewnienie sprawności wszystkich urządzeń znajdujących się na wyposaŝeniu, zapewnienie Strona 4 z 5

5 kompletności elementów wyposaŝenia, niezwłoczne usuwanie wszelkich wad i usterek. Koszty noclegów, wyŝywienia i transportu obsługi technicznej leŝy po stronie Wykonawcy; uzupełniania na bieŝąco materiałów informacyjno-promocyjnych; bieŝącego utrzymania czystości i estetyki Ekspozycji. Wykonawca swoje czynności w ramach obsługi technicznej będzie realizował w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem Ekspozycji. Wykonawca ubezpieczy stoisko i ekspozycje od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim, w tym organizatorom Miasteczka Polskiego w Brukseli. Wykonawca nie moŝe wykorzystać stoiska oraz ekspozycji, ani jego elementów do promowania czegokolwiek lub kogokolwiek bez uzyskania zgody Zamawiającego. Informacje dodatkowe: Wstępny harmonogram imprezy przedstawiony przez Organizatora (moŝe ulec zmianom): Niedziela ( ) 12:00 19:00 Poniedziałek ( ) 11:00 20:00 Wtorek ( ) 10:00 18:00 Środa ( ) 10:00 17:00 Strona 5 z 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu

Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 do siwz WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... /09. reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą

Umowa nr... /09. reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą Umowa nr... /09 Projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w Zielonej Górze w dniu. 2009 r. pomiędzy: Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz. Strona 1 z 14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.pl/przetargi Bydgoszcz: Działania promocyjne dla realizacji

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na usługę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW

MINISTERSTWO FINANSÓW MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Rozwoju Systemów Informatycznych 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 tel. (22) 694-31-06 fax (22) 694 52 68 www.mf.gov.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.11.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.1.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Dostawa i montaŝ systemu wizualizacji, stanowisk komputerowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kompleksowa organizacja pikników integracyjnych. 1. Warunki ogólne realizacji pikników integracyjnych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch pikników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 40/DWF/PN/2012

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 40/DWF/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 40/DWF/PN/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch jednodniowych konferencji dotyczących stanu wdraŝania Priorytetu

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA B. ZADANIA WYKONAWCY

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA B. ZADANIA WYKONAWCY Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na organizację i obsługę forum partnerskiego pn. Fundusze Europejskie bez barier (p)dostęp dla wszystkich organizowanego przez Departament Europejskiego Funduszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 07 września 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługę w zakresie zorganizowania wyjazdu na imprezę targowo-wystawienniczą dla firmy Centuria sp. z o. o. w charakterze wystawcy Zwracamy się z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013 Polska, Warszawa, EXPO XXI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie WAŻNE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 40/2010 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo