UMOWA Nr /2015/NPSEO. Zamawiający i Wykonawca zwani będą również Stroną lub łącznie Stronami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr /2015/NPSEO. Zamawiający i Wykonawca zwani będą również Stroną lub łącznie Stronami"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 UMOWA Nr /2015/NPSEO Zawarta w dniu..2015r w Warszawie pomiędzy: Era Ewaluacji Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 26/4 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy numer KRS: , nr REGON: , nr NIP: , kapitał zakładowy zł, reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a,.-., ul.. Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym, Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy numer KRS:, nr REGON:.., nr NIP:.., reprezentowanym przez: -. zwanym dalej Wykonawcą. Zamawiający i Wykonawca zwani będą również Stroną lub łącznie Stronami Zważywszy na fakt, że: 1. Zamawiający oświadcza, że w ramach partnerstwa z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt pt. Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3 finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach III Priorytetu, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwany dalej Projektem 2. Zamawiający zamierza, w ramach Projektu, przeprowadzić szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz nauczycieli w zakresie i na zasadach określonych w Umowie 3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby, doświadczenie i personel dające rękojmię właściwego wykonania przedmiotu zamówienia 1

2 Strony postanawiają co następuje: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi polegające na świadczeniu usług noclegowych, gastronomicznych oraz usług polegających na wynajmie sal szkoleniowych. 2. Szczegółowy zakres usługi, określający poszczególne jej elementy oraz liczbę uczestników korzystających z poszczególnych elementów usługi zawarty jest w Załączniku 1 do Umowy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 3. Strony oświadczają, że zmiana Załącznika 1, pod rygorem nieważności wymaga pisemnej zgody obu Stron, jednakże nie wymaga formy aneksu do Umowy. 4. Usługi świadczone na mocy Umowy finansowane będą w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu. 5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada przez cały okres obowiązywania Umowy aktualną polisę ubezpieczeniową na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż ,00 PLN. Zamawiający może w każdym momencie obowiązywania Umowy poprosić Wykonawcę o przedstawienie do wglądu aktualną polisę w celu jej weryfikacji. W przypadku nieposiadania aktualnej polisy w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Wykonawcy Umowę zgodnie z 4 ust Warunki świadczenia usług 1. Usługi świadczone będą w.. w. 2. Usługi obejmują zakres określony w Załączniku 1. Usługi niewymienione w Załączniku 1 będą płatne dodatkowo w oparciu o zamówienie przesłane drogą elektroniczną, o ile Strony Umowy nie postanowią inaczej. 3. Wykonawca może podzlecać część wykonania usług będących przedmiotem umowy jednakże za wykonanie usług przez podmioty trzecie Wykonawca odpowiada jak za własne. 4. Przed szkoleniem Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy nie później niż w terminie 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia listy uczestników. 5. Zamawiający w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem każdego szkolenia prześle Wykonawcy szczegółowy harmonogram szkolenia (plan zajęć szkoleniowych oraz przerw gastronomicznych). 6. Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją usług będących przedmiotem Umowy strony wyznaczają: 2

3 a. Ze strony Zamawiającego:, Tel.:, .. b. Ze strony Wykonawcy:., Tel.:, Wynagrodzenie 1. Za wykonanie Usług określonych w umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według cennika, stanowiącego Załącznik 2 do Umowy, obliczone za rzeczywiste wykorzystanie poszczególnych elementów usług przypadające na osoby obecne na szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-8 poniżej. 2. Zamawiający nie ma obowiązku zorganizowania szkoleń na łączną ich wartość, określoną przez Wykonawcę w ofercie oraz znajdującą się w Załączniku nr 2 do Umowy. Szkolenia będą organizowane w zależności od faktycznych potrzeb i na podstawie ustalanego wcześniej harmonogramu. 3. Zwiększenie wartości zamówienie nie może przekroczyć 50% szacunkowego wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. 4. Szkolenia realizowane są według harmonogramu ustalonego przez obie Strony, znajdującego się w Załączniku nr 1 do Umowy. 5. Na 7 dni przed ustalonym terminem szkolenia Zamawiający wysyła drogą elektroniczną wstępną listę uczestników szkolenia. Wykonawca będzie miał obowiązek zarezerwowania miejsc noclegowych oraz sal szkoleniowych w wielkości odpowiadającej przesłanej liście uczestników. Jeżeli szacunkowa liczba uczestników będzie wyższa od szacunkowej liczby uczestników danego szkolenia określonej w Załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca będzie musiał wyrazić zgodę na jej zwiększenie. Jeżeli w wyniku dużego zainteresowania szkoleniem, Zamawiający będzie chciał zwiększyć liczbę grup szkoleniowych, Wykonawca będzie musiał wyrazić na to zgodę. 6. Na 3 dni przed ustalonym terminem szkolenia Zamawiający prześle drogą elektroniczną ostateczną liczbę uczestników szkoleń. Na jej podstawie będą następowały rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. W tym samym terminie Zamawiający może zrezygnować z organizacji całego szkolenia. Zamawiający może też zwiększyć liczbę rezerwacji w porównaniu do rezerwacji dokonanej zgodnie z zapisami ust. 5. W takim przypadku Wykonawca musi wyrazić na to zgodę. 7. W przypadku, gdy zgłoszony zgodnie z ust. 6 uczestnik lub uczestnicy szkolenia nie pojawią się na szkoleniu, Zamawiający płaci jedynie za pierwszy dzień szkoleniowy i nocleg odwołanych rezerwacji osób. Podstawą dokonania zmian będzie powiadomienie za pomocą poczty elektronicznej. 8. W przypadku, gdy niewywiązanie się przez Zamawiającego z zobowiązań, o których mowa w niniejszej umowie, spowodowane jest siłą wyższą - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 3

4 9. Każde szkolenie będzie zamknięte protokołem odbioru opisującym wykonane usługi, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 10. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie poprawnie wystawiona faktura zatwierdzona przez Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru o którym mowa w ust Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, o której mowa w ust. 10, pod warunkiem przekazania środków na konto Zamawiającego przez Lidera projektu Ośrodek Rozwoju Edukacji. W przypadku wstrzymania opłacenia faktury z powodu braku środków Zamawiający ma obowiązek udokumentowania tego przed Wykonawcą poprzez przedstawienie potwierdzonej przez bank informacji o stanie rachunku bankowego przeznaczonego dla projektu. Zamawiający opłaci zaległą fakturę niezwłocznie po otrzymaniu na rachunek projektu środków przekazanych przez Lidera projektu. 12. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 13. W przypadku nienależytego wykonania usług będących przedmiotem Umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za szkolenie, które zostało nienależycie wykonane. Przez nienależyte wykonanie usług należy rozumieć wykonanie usług w sposób niezgodny z warunkami opisanymi w Załączniku 1, pod warunkiem, że zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi zgłoszone będą przez Zmawiającego na piśmie najpóźniej ostatniego dnia danego szkolenia. Zamawiający jest zobowiązany przedstawić Wykonawcy swoje zastrzeżenia niezwłocznie w momencie ich identyfikacji, oraz powinien dać Wykonawcy czas na usunięcie przyczyn tych zastrzeżeń. Przy czym czas ich usunięcia nie może wpłynąć w rażący sposób na przebieg szkolenia. 4 Termin obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia 1. Umowa zawarta została na czas określony do dnia 30 listopada 2015r. 2. W przypadku rażących naruszeń postanowień Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona wezwie pisemnie Stronę naruszającą postanowienia Umowy do usunięcia naruszeń postanowień Umowy wraz ze wskazaniem konkretnych zarzutów i terminu usunięcia naruszeń, nie krótszego jednak niż 7 dni roboczych. W przypadku nieusunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie Strona może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego w trybie określonym w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczenia z tytułu poniesienia ewentualnej szkody zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 4

5 4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, w trybie opisanym w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za usługi wykonane oraz prawo dochodzenia roszczenia z tytułu poniesienia ewentualnej szkody zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 5 Siła wyższa 1. Strony zgodnie ustalają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków z Umowy wynikających z siły wyższej. 2. Dla potrzeb Umowy, siła wyższa oznacza zdarzenie określone definiowane w Kodeksie Cywilnym. 3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zostanie natychmiast zakomunikowane drugiej Stronie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 4. Strona, która przekazała pisemne zawiadomienie będzie zwolniona z zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. 5. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony zobowiązane są ustalić nowy termin wykonania przedmiotu Umowy lub podjąć decyzję o jej rozwiązaniu. 6. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 6.Postanowienia końcowe 1. Żadna ze Stron nie może przenieść na inną osobę praw wynikających z niniejszej Umowy lub innych stosunków prawnych wiążących Strony bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Strony oświadczają, że podzlecenie zgodnie z 2 ust. 3 Umowy nie stanowi przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy. 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia Kodeksu cywilnego. 3. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 4. Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu z wyłączeniem zmian w załącznikach. 5. Zmiany w załącznikach dla swej ważności wymagają formy pisemnej i zgody obydwu stron. 6. Wszelkie dotychczasowe umowy tak pisemne jak i ustne, które dotyczą przedmiotu niniejszej Umowy przestają obowiązywać z chwilą jej podpisania. 5

6 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8. Integralną cześć Umowy stanowi: a) Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. b) Załącznik 2 Cennik szkoleń. c) Załącznik nr 3 Wzór protokołu odbioru szkolenia. d) Odpis KRS Wykonawcy. e) Odpis KRS Zamawiającego. Wykonawca Zamawiający

7 Załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szkolenia dla dyrektorów szkół 2 dniowe W każdym szkoleniu weźmie udział ok. 17 osób (15 uczestników szkoleń, 1 trener, 1 osoba z personelu projektowego). Zamawiający pozostawia sobie możliwość zwiększenia liczby uczestników szkoleń (do 2 grup) w przypadku dużego zainteresowania szkoleniem. Zwiększenie będzie każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą. Każde szkolenia zaczyna się kwaterowaniem uczestników od godz. 10:00. Wykwaterowanie się uczestników szkoleń następuje o godz. 13:00 drugiego dnia szkolenia. W tym czasie każdy uczestnik musi mieć zapewniony dostęp do swojego pokoju. Każde szkolenie powinno mieć następujący plan: 1 nocleg; 1 śniadanie; 2 obiady (dwudaniowe) w formie bufetu lub podany do stołu zawierający potrawy mięsne i wegetariańskie oraz napoje ciepłe i zimne oraz deser; 1 kolacja; 5 przerw kawowych 1 3 przerwy pierwszego dnia i 2 przerwy drugiego dnia. Wszystkie przerwy cateringowe muszą być zorganizowane poza salami szkoleń. Wykonawca musi dysponować min. 2 salami szkoleniowymi dla min. 16 osób każda (15 uczestników + 1 trener). Sale bez filarów oraz innych elementów architektonicznych lub dekoracyjnych ograniczających komunikację pomiędzy uczestnikami i trenerem. W każdej sali miejsca siedzące dla 16 osób w układzie podkowa bez stołów (uczestnicy szkoleń siedzą na krzesłach zwróceni do siebie twarzami). Krzesła w salach muszą mieć miękkie siedziska i oparcia. W salach muszą być dostępne stoły (min. 4) umożliwiające swobodne przestawianie, które będą wykorzystywane do prac w podgrupach. Ponadto sale muszą być klimatyzowane; wyposażone w zegar ścienny; rzutnik multimedialny; ekran do rzutnika lub co najmniej biała ściana, na której można dokonać prezentacji; głośniki z możliwością podłączenia do nich laptopa trenera, flipczart; materiały piśmiennicze (papier do flipczartów (matowy), flamastry, etc.); woda mineralna min. 0.5 l dla każdego uczestnika na jeden dzień szkolenia (może być podana w formie butelkowanej lub w formie dystrybutorów z wodą ustawionych w sali lub w jej pobliżu na zewnątrz). W sali musi znajdować się miejsce na przyczepianie plakatów oraz materiałów wypracowanych przez uczestników podczas szkolenia (co najmniej jedna ściana sali). Wszystkie sale szkoleniowe muszą mieć bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz naturalne oświetlenie w ciągu dnia (min. 15% powierzchni ścian muszą stanowić okna lub przeszklone powierzchnie). Harmonogram szkoleń: - wrzesień listopad 2015r. Szczegółowo harmonogram zostanie ustalony między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie obowiązywania umowy. 1 Ilekroć w zapytaniu ofertowym pojawia się termin Przerwa kawowa oznacza on przerwę bufetową z kawą, herbatą, sokami, ciastkami i owocami. 7

8 Szkolenia dla nauczycieli szkół 3 dniowe. W każdym szkoleniu weźmie udział ok. 80 osób (72 uczestników szkoleń, 6 trener, 2 osoby z personelu projektowego). Uczestnicy każdego szkolenia podzieleni zostaną na 3 grupy. Każde szkolenia zaczyna się kwaterowaniem uczestników od godz. 15:30. Wykwaterowanie się uczestników szkoleń następuje o godz. 12:00 trzeciego dnia szkolenia. W tym czasie każdy uczestnik musi mieć zapewniony dostęp do swojego pokoju. Każde szkolenie powinno mieć następujący plan: 2 noclegi; 2 śniadania; 1 obiad (dwudaniowy); 2 kolacje; 3 przerwy kawowe, 2 przerwy kawowo - kanapkowe 2 dla każdego uczestnika. Wszystkie przerwy cateringowe muszą być zorganizowane poza salami szkoleń. Przerwy kawowe muszą być zorganizowane w jednym miejscu dla wszystkich uczestników (wszystkich grup). Wykonawca musi dysponować 3 salami szkoleniowymi dla min. 26 osób każda (24 uczestników + 2 trenerów). Sale bez filarów oraz innych elementów architektonicznych lub dekoracyjnych ograniczających komunikację pomiędzy uczestnikami i trenerami. Wysokość sal nie może być mniejsza niż 3m. W przypadku sal o stropie pochyłym w/w wymagania będą stosowane do średniej wysokości dla całego pomieszczenia. W każdej sali miejsca siedzące dla 26 osób w układzie podkowa bez stołów (uczestnicy szkoleń siedzą na krzesłach zwróceni do siebie twarzami). Krzesła w salach muszą mieć miękkie siedziska i oparcia. W salach muszą być dostępne stoły (min. 4) umożliwiające swobodne przestawianie, które będą wykorzystywane do prac w podgrupach. Ponadto sale muszą być klimatyzowane; wyposażone w zegar ścienny; wyposażone w rzutnik multimedialny; ekran do rzutnika lub co najmniej biała ściana, na której można dokonać prezentacji; głośniki z możliwością podłączenia do nich laptopa trenera, flipczart; materiały piśmiennicze (papier do flipczartów (matowy), flamastry, etc.); woda mineralna min. 0.5 l dla każdego uczestnika na jeden dzień szkolenia (może być podana w formie butelkowanej lub w formie dystrybutorów z wodą ustawionych w sali lub w jej pobliżu na zewnątrz). W sali musi znajdować się miejsce na przyczepianie plakatów oraz materiałów wypracowanych przez uczestników podczas szkolenia (co najmniej jedna ściana sali). Wszystkie sale szkoleniowe muszą mieć bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz naturalne oświetlenie w ciągu dnia (min. 15% powierzchni ścian muszą stanowić okna lub przeszklone powierzchnie). Harmonogram szkoleń: maja 2015; września 2015r; - październik/listopad 2015r. Data zostanie ustalony między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie obowiązywania umowy. 2 Ilekroć w zapytaniu ofertowym pojawia się termin Przerwa kawowo kanapkowa oznacza on przerwę bufetową taką jak Przerwa kawowa rozszerzoną o min. 3 kanapki dla każdego uczestnika. 8

9 Szkolenia dla nauczycieli szkół 4 dniowe. W każdym szkoleniu weźmie udział ok. 80 osób (72 uczestników szkoleń, 6 trener, 2 osoby z personelu projektowego). Uczestnicy każdego szkolenia podzieleni zostaną na 3 grupy. Każde szkolenia zaczyna się kwaterowaniem uczestników od godz. 11:30. Wykwaterowanie się uczestników szkoleń następuje o godz. 14:00 drugiego dnia szkolenia. W tym czasie każdy uczestnik musi mieć zapewniony dostęp do swojego pokoju. Szkolenie powinno mieć następujący plan: 3 noclegi; 3 śniadania; 3 obiady (dwudaniowe); 3 kolacje; 6 przerw kawowych dla każdego uczestnika. Wszystkie przerwy cateringowe muszą być zorganizowane poza salami szkoleń. Przerwy kawowe muszą być zorganizowane w jednym miejscu dla wszystkich uczestników (wszystkich grup). Wykonawca musi dysponować 3 salami szkoleniowymi dla min. 26 osób każda (24 uczestników + 2 trenerów). Sale bez filarów oraz innych elementów architektonicznych lub dekoracyjnych ograniczających komunikację pomiędzy uczestnikami i trenerami. Wysokość sal nie może być mniejsza niż 3 m. W przypadku sal o stropie pochyłym w/w wymagania będą stosowane do średniej wysokości dla całego pomieszczenia. W każdej sali miejsca siedzące dla 26 osób w układzie podkowa bez stołów (uczestnicy szkoleń siedzą na krzesłach zwróceni do siebie twarzami). Krzesła w salach muszą mieć miękkie siedziska i oparcia. W salach muszą być dostępne stoły (min. 4) umożliwiające swobodne przestawianie, które będą wykorzystywane do prac w podgrupach. Ponadto sale muszą być klimatyzowane; wyposażone w zegar ścienny; wyposażone w rzutnik multimedialny; ekran do rzutnika lub co najmniej biała ściana, na której można dokonać prezentacji; głośniki z możliwością podłączenia do nich laptopa trenera, flipczart; materiały piśmiennicze (papier do flipczartów (matowy), flamastry, etc.); woda mineralna min. 0.5 l dla każdego uczestnika na jeden dzień szkolenia (może być podana w formie butelkowanej lub w formie dystrybutorów z wodą ustawionych w sali lub w jej pobliżu na zewnątrz). W sali musi znajdować się miejsce na przyczepianie plakatów oraz materiałów wypracowanych przez uczestników podczas szkolenia (co najmniej jedna ściana sali). Wszystkie sale szkoleniowe muszą mieć bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz naturalne oświetlenie w ciągu dnia (min. 15% powierzchni ścian muszą stanowić okna lub przeszklone powierzchnie). 1 sala o wymiarach min. 200 m². W sali odbywać się będą zajęcia tzw. open space, polegające na pracy wszystkich uczestników szkolenia razem. Zajęcia open space na każdym szkoleniu odbywać się będą trzeciego dnia i trwać będą 2 godziny. Następnie uczestnicy szkolenia wracają do sal szkoleniowych, w których pracują w grupach. Sala do zajęć open space musi być klimatyzowana, wyposażona w rzutnik multimedialny; ekran do rzutnika lub co najmniej biała ściana, na której można dokonać prezentacji oraz w sprzęt nagłaśniający (mikrofon oraz głośniki). Harmonogram szkoleń: maja 2015; września 2015r. 9

10 Warunki ogólne: 1) Wykonawca na każdym ze szkoleń gwarantuje min. 8 pokoi jednoosobowych w czasie szkoleń. Pokoje z łazienką i toaletą. W każdym pokoju musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu. 2) Pozostali uczestnicy szkoleń kwaterowani są w pokojach 1-osobowych, 2-osobowych lub 3-osobowych, wyposażonych w osobne łóżka dla każdej osoby oraz osobne łazienki i toalety dla każdego pokoju. W każdym pokoju musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu. 3) Obiekt na swoim terenie posiada przestrzeń do zorganizowania zajęć na zewnątrz budynku. Chodzi o zajęcia dla min. jednej grupy (ok. 26 osób), zorganizowane na patio, tarasie, trawniku, w parku, itp., dokąd można wynieść krzesła z sali i zorganizować część zajęć. 4) Wykonawca w ramach usługi zapewnia miejsce (np.: osobne pomieszczenie) na przechowywanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń między szkoleniami. 5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom szkoleń transportu autokarowego lub busowego. Transport uczestników szkoleń odbywa się na odcinku: okolice Dworca Centralnego w Warszawie do ośrodka noclegowo - szkoleniowego. Transport musi być zapewniony w dniu rozpoczęcia szkoleń oraz w dniu zakończenia każdego ze szkoleń 3. 6) W całym obiekcie będzie dostępny bezprzewodowy (Wi-Fi) dostęp do bezpłatnego Internetu 4. 7) Wszystkie pokoje, w których zakwaterowani będą uczestnicy szkoleń wyposażone są w odbiorniki TV 5. 8) Wykonawca na każdym ze szkoleń gwarantuje minimum miejsc parkingowych dla uczestników szkoleń. 9) Na terenie ośrodka, o którym mowa w 2 ust. 1 Umowy, znajduje się miejsce, w którym można zorganizować spotkanie integracyjne dla uczestników (do 80 osób) szkolenia (grill, ognisko, kolacja na świeżym powietrzu) 6. 10) Ośrodek posiada wydzieloną część rekreacyjną (basen, sauna, kręgielnia) 7, do której bezpłatny dostęp będą mieli uczestnicy szkoleń. 3 W zależności od treści oferty 4 W zależności od treści oferty 5 W zależności od treści oferty 6 W zależności od treści oferty 7 W zależności od treści oferty 10

11 Załącznik nr 2 do Umowy Cennik szkoleń Lp. Rodzaj kosztu Cena jednostkowa brutto Razem 1 Koszty noclegu zł 1 nocleg zł 2 Koszty śniadania zł 1 śniadanie zł 3 Koszty obiadów zł 1 obiad zł 4 Koszty kolacji zł 1 kolacja zł 5 Koszty serwisów kawowych zł 1 osoba na przerwie kawowej zł 6 Koszt serwisów kawowo - kanapkowych 7 Koszt wynajęcia sal szkoleniowych (dla 16- osobowych grup) 8 Koszt wynajęcia sal szkoleniowych (dla 26- osobowych grup) 9 Koszt wynajęcia sali do zajęć open space 10 Koszt transportu uczestników szkoleń RAZEM: zł 1 osoba na przerwie kawowo - kanapkowej zł 1 dzień wynajęcia sali zł 1 dzień wynajęcia sali. zł 1 dzień (2 godz.) wynajęcia sali zł zł zł 11

12 Załącznik nr 3 do Umowy Wzór protokołu odbioru szkolenia. Protokół odbioru szkolenia Sporządzony w dniu r. w sprawie wykonania przedmiotu umowy nr./2015/npseo z dnia r. między Erą Ewaluacji Sp. z o.o. a.. Umowa została zrealizowana w związku z realizacją projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3 nr POKL /11-01, w części realizowanej przez Erę Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zamawiający: Era Ewaluacji Sp. z o.o. Wykonawca:. Wykaz prac i usług zrealizowanych oraz rozliczanych niniejszym protokołem: Lp. Rodzaj usługi Liczba jednostek Wartość 1 Noclegi 2 Śniadania 3 Obiady 4 Kolacje 5 Osoby na serwisach kawowych 6 Osoby na serwisach kawowo kanpakowych 7 Koszt wynajęcia sal szkoleniowych (dla 16- osobowych grup) 8 Koszt wynajęcia sal szkoleniowych (dla 26- osobowych grup) 9 Liczba dni wynajęcia Sali do zajęć open space 12

13 10 Koszt transportu uczestników szkoleń 11 Usługi dodatkowe, nie objęte umową: - - Powyższe prace wykonane zostały w terminie: r. 1. Wykonawca wykonał przedmiot / nie wykonał przedmiotu* umowy zgodnie z terminem. 2. Wykonawca wykonał usługę a Zamawiający przyjął ją bez zastrzeżeń, stwierdzając że usługa została wykonana zgodnie z zawartą umową*. 3. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy*:.. 4. Zamawiający wyznaczył następujący termin wprowadzenia poprawek / zmian*:. 5. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze Stron. Ze strony Zamawiającego Ze strony Wykonawcy *Niepotrzebne skreślić 13

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 15/01/2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ośrodka szkoleniowego/hotelu w Krakowie na potrzeby szkoleń w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2013. zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie... zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez:

UMOWA NR 2013. zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie... zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez: UMOWA NR 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie pomiędzy:.. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez:. a:.. zwanym dalej Wykonawcą, z siedzibą w Warszawie., posiadającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym

Bardziej szczegółowo

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / H/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa DAB/WA/231/94/8/11 Warszawa, 09.01.2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA NR [wzór] W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP.

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo