Nasz znak: IV-060-1/10 Nowy Sącz, dnia 12 listopada 2010r. DYREKTOR MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM KULTURY SOKÓŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasz znak: IV-060-1/10 Nowy Sącz, dnia 12 listopada 2010r. DYREKTOR MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM KULTURY SOKÓŁ"

Transkrypt

1 Nasz znak: IV-060-1/10 Nowy Sącz, dnia 12 listopada 2010r. DYREKTOR MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM KULTURY SOKÓŁ ZAPRASZA do złoŝenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn.: Produkcja karpackich pocztówek dźwiękowych oraz dwupłytowego albumu Monografia Instrumentów Karpackich na potrzeby projektu Małopolska Karpaty OFFer. o numerze MRPO / Opis sposobu przygotowania oferty: Ofertę naleŝy złoŝyć faksem na numer fax lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: (w formacie PDF) a) Ceny w niej podane mają być wyraŝone cyfrowo i słownie. b) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: I. Produkcja karpackich pocztówek dźwiękowych: Wariant I Po 500 szt. kaŝdej edycji (razem: szt. MiniCD) 2.Cypki do osadzania płytek na pocztówce szt. Wariant II Po 1000 szt. kaŝdej edycji (razem: szt. MiniCD) 2.Cypki do osadzania płytek na pocztówce 2000 szt. II. Produkcja dwupłytowego albumu Monografia Instrumentów Karpackich. Wariant I Po 500 szt. (razem: CD) kolorowym, szt. 500, Wariant II Po szt. (razem: CD) kolorowym, szt. 1000, 3. Wymagany termin realizacji umowy:

2 Przedmiot zamówienia określony w pkt. 2 ust. 1 naleŝy dostarczyć w terminie do dnia 23 listopada 2010r do godziny 16.00, do siedziby Instytutu Europa Karpat Oddziału Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Narutowicza 9 a, Nowy Sącz. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 2 ust. 2 naleŝy dostarczyć w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przez Zamawiającego kompletu materiałów do produkcji (mastera oraz zaakceptowanych plików graficznych), do godziny do siedziby Instytutu Europa Karpat Oddziału Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Narutowicza 9 a, Nowy Sącz. 4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: a) cena % 5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty*: a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru, b) Wypełniony i zaparafowany wzór umowy lub istotne postanowienia umowy. 6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej: W cenę propozycji naleŝy wliczyć: a) Wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, b) Obowiązujący podatek od towarów i usług. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres waŝności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniŝszej cenie. 7. Miejsce i termin złoŝenia propozycji cenowej: Propozycję cenową / ofertową naleŝy złoŝyć w terminie do dnia 16 listopada 2010r. do godziny s sposób wskazany w pkt. I niniejszego zaproszenia. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania. 8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są: Monika Batko, tel faks , 9. Informacje dotyczące zawierania umowy: Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej / ofertowej wybrany Wykonawca podpisze umowę w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złoŝonej propozycji cenowej. 10. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy w zakresie: a) Dostawy: wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Załączniki: 1. Wzór umowy Antoni Malczak... (Dyrektor lub osoba upowaŝniona)

3 Załącznik nr 1. do zaproszenia WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu 2010r. w Nowym Sączu pomiędzy: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, Instytucją Kultury Samorządu Województwa Małopolskiego wpisaną do RIK (Rejestru Instytucji Kultury) pod numerem 8/99, z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Długosza 3, nr NIP: PL , Regon: reprezentowanym przez Dyrektora Antoniego Malczaka, zwanym dalej Zleceniodawcą, a.., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: z siedzibą: NIP:..., na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez.. pod numerem.., zwaną dalej Wykonawcą Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Operacyjnego na lata Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Instytucje kultury. Schemat B: Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Projekt pn. Małopolska Karpaty OFFer. o numerze MRPO /08. Ze względu na wartość zamówienia przedmiotowa umowa nie podlega reŝimowi Prawa zamówień publicznych. Podstawa prawna art. 4 pkt8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 roku Prawo zamówień publicznych.(dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do wyprodukowania na rzecz Zleceniodawcy: karpackich pocztówek dźwiękowych oraz dwupłytowego albumu Monografia Instrumentów Karpackich, na potrzeby projektu: Małopolska - Karpaty Offer Międzynarodowego Multimedialnego

4 Festiwalu Sztuk, zgodnie ze opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Strony oświadczają, iŝ uzyskały wszystkie inne niezbędne informacje związane z zakresem przedmiotowym umowy Wykonawca obowiązuje się dostarczyć: a) karpackie pocztówki dźwiękowe, w terminie do dnia 23 listopada, do godziny 16.00, do siedziby Instytutu Europa Karpat Oddziału Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Narutowicza 9 a, Nowy Sącz, b) dwupłytowy album Monografia Instrumentów Karpackich, w terminie do 10 dni od dnia dostarczenia przez Zleceniodawcę kompletu materiałów do produkcji tj. mastera oraz zaakceptowanych plików graficznych), do godziny do siedziby Instytutu Europa Karpat Oddziału Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Narutowicza 9 a, Nowy Sącz. 2. Zleceniodawca dostarczy komplet materiałów tj. master, projekty graficzne, materiały tekstowe niezbędne do produkcji karpackiej pocztówki dźwiękowej w dniu podpisania umowy, a w zakresie dwupłytowego albumu Monografia Instrumentów Karpackich nie później niŝ 1 grudnia 2010r. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu osiągnięcia najlepszego efektu Strony ustalają, Ŝe koszt wykonania umowy w zakresie określonym w 2 ust. 1 a umowy wynosi.zł brutto (słownie: złotych 00/100 groszy brutto). 2. Strony ustalają, Ŝe koszt wykonania umowy w zakresie określonym w 2 ust. 1 b umowy wynosi.zł brutto (słownie: złotych 00/100 groszy brutto). Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 3. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 i 2 płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy podpisanej faktury VAT, wystawionej po wykonaniu usługi objętej niniejszą umową. 4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 obejmuje wszelkie koszty wykonania umowy w zakresie zobowiązań Wykonawcy i zawiera w sobie w szczególności koszt dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Instytutu Europa Karpat W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zleceniodawcy przysługiwać będzie kara umowna w wysokości.zł. 2. Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego wysokość zastrzeŝonej kary umownej Zleceniodawca jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP: Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP:. 6 Zmiany umowy wymagają dla swej waŝności formy pisemnej w postaci aneksu. 7

5 Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sądy właściwe dla siedziby Zleceniodawcy. 8 Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy, jeden dla Wykonawcy Zleceniodawca Wykonawca Załącznik nr 1 do umowy I. Produkcja karpackich pocztówek dźwiękowych: Po..szt. kaŝdej edycji (razem: szt. MiniCD) 2.Cypki do osadzania płytek na pocztówce -. szt. II. Produkcja dwupłytowego albumu Monografia Instrumentów Karpackich. Po. szt. (razem:. CD) kolorowym, szt..,

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. UMOWA zawarta w dniu... 2010r. w Nowym Sączu. pomiędzy:

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. UMOWA zawarta w dniu... 2010r. w Nowym Sączu. pomiędzy: Program Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... 2010r. w Nowym Sączu pomiędzy: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, Instytucją Kultury Samorządu Województwa Małopolskiego wpisaną do RIK (Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty Osowiec-Twierdza, dnia 24 czerwca 2014 r. Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz tel. + 48 738 30 43 fax + 48 738 30 21 Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty Biebrzański

Bardziej szczegółowo

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83 , 13.03.2014r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę 120 kompletów wyprawki dla uczestnika szkolenia projektu: Konkurencyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r URZĄD GMINY RĘDZINY O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul. Wolności 87, tel./fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie następujących

Bardziej szczegółowo

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 ... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Znak sprawy: SP.ZP.4464.2.2012 Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 realizując zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. Nysa, 05.10.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

Żyrzyn,29.01.2013 r. Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Żyrzyn,29.01.2013 r. Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Żyrzyn,29.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/7/2013 na wykonanie tablic informacyjno- promocyjnych, plakatów, ulotek i gadżetów informacyjnopromocyjnych w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauka Języków Obcych Twoją Szansą na Sukces

Projekt: Nauka Języków Obcych Twoją Szansą na Sukces (pieczątka zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POKL/8.1.1/IB/09 Nazwa zamówienia: Zapytanie ofertowe na dostawę tablic interaktywnych do laboratorium językowego dla Pałacu Młodzieży w Tarnowie w związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-13/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo