Budowa Miejskiego Centrum Handlowo Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa Miejskiego Centrum Handlowo Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów"

Transkrypt

1 Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna Wiersz 1 Wiersz 2 Wiersz 3 Wiersz 4 Położenie Łomży Łomża, jest zamieszkiwana przez osób), położona w odległości 140 km od Warszawy, i od 138 km do 160 km do granicy z Białorusią, Litwą oraz Obwodem Kaliningradu. Położona na wzgórzach morenowych nad rzeką Narew, na terenie tzw. Zielonych Płuc Polski. Otoczona jest rezerwatami i parkami przyrody: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, rezerwat przyrody Rycerski Kierz i Czerwony Bór, a także Biebrzański Park Narodowy i Puszcza Kurpiowska. 1

2 Zalety położenia Łomży Dotychczasowe zalety miasta: 1. VIA BALTICA trans-europejski korytarz transportowy, który włącza Łomżę do połączenia krajów bałtyckich z krajami Europy Zachodniej i Południowej; 2. włączenie obszaru miasta Łomży do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach oraz budowa Parku Przemysłowego w Łomży - planowane w 2012 roku; 3. dobrze rozwinięta infrastruktura, atrakcyjne działki inwestycyjne, konkurencyjne ceny nieruchomości na terenach ekologicznych; 4. młoda, dobrze przygotowana kadra pracownicza wykształcona w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości oraz Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. 5. położenie logistyczne, otaczająca przyroda, historia Łomży. Działania na zwiększenie atrakcyjności Łomży Zwiększenie atrakcyjności: 1. turystycznej (trasa Warszawa - Mazury) a) budowa bulwarów nad Narwią; b) uruchomienie szlaku wodnego im Króla Stefana Batorego 2. gospodarczej: a) Via Baltica b) Podstrefa Łomża Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2

3 Lokalizacja przedsięwzięcia: 1) przy skrzyżowaniu dwóch głównych ulic w Łomży: Al. Legionów i ul. Sikorskiego (trasa Warszawa-Mazury) ruch pojazdów na dobę; 2) na terenie istniejącego dworca autobusowego; 3) w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska miejskiego osób dziennie. Planowane przedsięwzięcie bezpośrednio powiązane będzie z inwestycją Miasta Łomży przy. ul. Dworcowej, gdzie na terenie obecnie istniejącego Targowiska Miejskiego wybudowana zostanie hala targowa. Budowa hali targowej zrealizowana zostanie we własnym zakresie przez Miasto Łomża i nie będzie stanowić elementu partnerstwa publicznoprywatnego. Plan zabudowy terenu Targowiska Miejskiego w pobliżu Przedsięwzięcia 3

4 Usytuowanie inwestycji na planie miasta Zdjęcie satelitarne obszaru w ograniczeniu ul. Sikorskiego, Al. Legionów i ul. Dworcowej 4

5 Plan sytuacyjny obszaru Obecne zagospodarowanie terenu 5

6 Cele przedsięwzięcia: zmiana sposobu zagospodarowania terenu, na którym aktualnie zlokalizowany jest dworzec PKS w Łomży, w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska miejskiego; powstanie centrum przesiadkowego komunikacji autobusowej Miasta Łomży (autobusy międzymiastowe PKS, podmiejskie, miejskie, komunikacja przewoźników prywatnych); zapewnienie nowoczesnej infrastruktury łączącej szereg funkcji, spośród których jako przykładowe wymienić można: transportowe, administracyjne, handlowe, usługowe, biurowe, hotelowe, rozrywkowe, gastronomiczne, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe. Ostateczna ilość i zakres funkcji dostarczonych przez obiekt ustalona zostanie w toku negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi (Miasto Łomża jest otwarte na propozycje oferentów). Realizacja inwestycji planowana jest w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Podstawowe założenia dotyczące obiektu: Obiekt dwukondygnacyjny dopuszczalna trzecia kondygnacja, możliwe wprowadzenie dominanty wysokościowej. Bryła obiektu - w stylu galerii handlowej. Elewacja frontowa powinna zachowywać wysokie walory estetyczne. Zabudowa od strony ul. Sikorskiego i al. Legionów planowana jest w formie ciągłej wzdłuż ulic ze wskazaniem zastosowania nowoczesnych form i materiałów o wysokim standardzie. 6

7 Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży Podstawowe założenia dotyczące obiektu: Do zachowania pozostaje budynek położony przy ul. Al. Legionów 50 wartownia z bramą pozostałość dawnego zespołu koszar i magazynów wpisany do rejestru zabytków pod Nr A 415 z dnia r. Parkingi naziemne, podziemne, wielopoziomowe oraz pod budynkami. Zakładana powierzchnia obiektu: m2. Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę m2 Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży Obsługa komunikacyjna obsługa komunikacyjna zabudowy przewidziana od strony ul. Sikorskiego z ewentualnym przesunięciem zjazdu od skrzyżowania oraz z Al. Legionów poprzez ul. Dworcową (w sąsiedztwie inwestycji przemieszcza się ok pojazdów na dobę), budowa węzła przesiadkowego zgodnie z zaleceniami użytkowników PKS, MPK i innych. zapewnienie możliwości przebicia ul. Dworcowej przez tereny kolejowe oraz połączenie wewnętrzne z ul. Sikorskiego, Infrastruktura techniczna Zapewnione zostanie podłączenie do istniejących, miejskich sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej oraz C.O. na warunkach określonych przez właściwe jednostki. 7

8 Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży Przewidywane rozwiązania Dla realizacji funkcji publicznych budowa węzła komunikacyjnego PKS z poczekalnią; rozbudowa dostępu do PKP (potencjalna reaktywacja przewozów pasażerskich koleją w formie szynobusu); przestrzeń biurowa na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży. Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży Przewidywane rozwiązania Dla realizacji funkcji komercyjnych: powierzchnia handlowa (bez możliwości funkcjonowania hipermarketu); usługi bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe; usługi gastronomiczne; funkcje rekreacyjne (kręgielnia, kino); sala konferencyjno szkoleniowa; inne funkcje komercyjne i użytkowe. Miasto Łomża w żaden sposób nie ogranicza funkcji użytkowych obiektu i pozostaje otwarte na propozycje wynikające z koncepcji potencjalnych partnerów prywatnych w przedsięwzięciu. 8

9 Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży Zestawienie powierzchni Lp Przeznaczenie Powierzchnia w m2 Uwagi 1 Urząd Miejski w Łomży Zaplecze biurowe 2 Transport publiczny PKS i MPK 3 Powierzchnie handlowousługowe 500 Kasy, poczekalnie, pomieszczenia socjalne, inne pomieszczenia Przykładowe funkcje: Handlowe; Usługowe; Biurowe; Hotelowe; Rozrywkowe; Gastronomiczne; Usługi bankowe; Usługi ubezpieczeniowe. Nie dopuszcza się sklepów wielkopowierzchniowych (hipermarketów) Podstawy prawne współpracy: partnerstwo publiczno-prywatne, którego przedmiotem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. preferowany sposób wdrożenia przedsięwzięcia Miasto udostępni grunt, natomiast partner prywatny sfinansuje, przeprowadzi budowę oraz będzie zarządzał powstałym obiektem. przyjęte założenia wskazują, iż inwestycja będzie samofinansująca się zatem zastosowanie znajdą przepisy Ustawy o Koncesjach. zamawiający nie wyklucza możliwości przeniesienia własności składników majątkowych zaangażowanych i wytworzonych w ramach przedsięwzięcia przez podmiot publiczny. 9

10 Harmonogram przebiegu postępowania o zawarcie umowy PPP 1.Kwiecień 2011 roku - wykonanie Memorandum inwestycyjnego - ocena zasadności, celowości i ekonomiczności inwestycji. 2.Grudzień 2011 roku - podpisanie umowy z Doradcą PPP o udzielenie pomocy prawnej i ekonomicznej przy wyborze partnera prywatnego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie miejskiego centrum handlowo komunikacyjnego w Łomży z udziałem partnera prywatnego do momentu przygotowania ostatecznego projektu umowy PPP, w tym: a) przeprowadzenie testu rynku projektu PPP objęto 8 podmiotów b) przygotowanie treści dokumentacji: - Ogłoszenia, - Wniosku o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym; - Opisu potrzeb i wymagań Przedsięwzięcia; - przygotowanie Umowy o PPP. 3.Czerwiec 2012 roku ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane poprzez zaprojektowanie i wybudowanie budynku Miejskiego Centrum Handlowo Komunikacyjnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Opracowanie Memorandum inwestycyjnego lipiec 2011 Ocena zasadności, celowości i ekonomiczności inwestycji. I. Wykonanie wstępnej analizy ekonomiczno finansowej: 1. Obliczenie nakładów inwestycyjnych; 2. Przychody operacyjne (wynajem powierzchni komercyjnych, publicznych); 3. Koszty operacyjne (koszt administracji, eksploatacji, amortyzacja); 4. Struktura finansowania (25% wkład własny, 75 %kredyt inwestycyjny); 5. Koszty finansowe (koszty kredytu inwestycyjnego, koszt kredytu); operacyjnego przy okresowym niedoborze przychodów z wynajmu). 6. Rachunek zysków i strat. 7. Rachunek przepływów pieniężnych. 8. Wskaźniki efektywności Przedsięwzięcia. II. Analiza wrażliwości Przedsięwzięcia, trzy czynniki zmiany: 1. przychodów, 2. kosztów operacyjnych, 3. nakładów inwestycyjnych. Przedsięwzięcie jest wrażliwe na zmianę przychodów z punktu widzenia rentowności kapitału partnera prywatnego i wartości przedsięwzięcia. Analiza finansowa wykazała, że Przedsięwzięcie jest opłacalne; przepisy Ustawy o koncesjach będą trybem wyboru partnera prywatnego. 10

11 Przeprowadzenie testu rynku PPP - styczeń - marzec 2011 W Teście rynku wzięło udział 8 podmiotów zainteresowanych inwestycją w Łomży. Test potwierdził zainteresowanie podmiotów m.in.: budową budynku 2 kondygnacyjnego z ewentualnym poziomem -1 oraz dominantą wysokościową (do 5-7 kondygnacji0; Powierzchnię najmu około m2 lub m2 oraz ewentualne dopuszczenie w warunkach zabudowy powierzchni sprzedażowych przekraczających m2; funkcja obiektu handlowo usługową, transportową, biurowo - administracyjną, zdrowotną, i parkingową; aportem gruntów inwestycyjnych ze strony Miasta oraz opłatą za dostępność, jako jedną z form wynagrodzenie partnera prywatnego. Kolejne etapy przebiegu postępowania o zawarcie umowy PPP 1. Kwalifikacja wstępna w odpowiedzi na ogłoszenie Zainteresowane Podmioty składaja wnioski o zawarcie umowy o PPP z oświadczeniem o spełnieniu warunków opisanych w dokumencie (zamiast SIWZ) Opis potrzeb i wymagań Przedsięwzięcia oraz załączeniem dokumentów wymaganych postępowaniem w trybie dioalogu konkurencyjnego. 2. Negocjacje dotycza wszystkich Zainteresowanych podmiotów, które złozyły prawidłowe Wnioski. W wyniku negocjacji możliwe jest dokonanie zmian treści ogloszenia tj. przed zaproszeniem do składania ofert. 3. Zaproszenie do składania ofert oferty składają zapraszone Zainteresowane Podmioty, z którymi prowadzono negocjacje z uwzglednieniem zmian w Ogłoszeniu powstałych w wyniku negocjacji. Na tym etapie, warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium. 4. Wybór oferty I zawarcie umowy o PPP - dokonanie oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej przez Podmiot Publiczny. Warunkiem podp[isania umowy jest zabezpieczenie bnależytego wykonania umowy przez Partnera Prywatnego. 11

12 Przykładowe obiekty w Polsce Plaza Suwałki: Wielkość obiektu ok m2 powierzchni pod wynajem; Koszt inwestycji ok 200 mln zł; 500 miejsc parkingowych; Cena wynajmu 1m2 powierzchni ok 26 EUR. Przykładowe obiekty w Polsce Galeria Gniezno: Wielkość obiektu ok m2 powierzchni pod wynajem; Koszt inwestycji ok 55 mln zł; 640 miejsc parkingowych; Brak informacji o cenie wynajmu ze względu na brak powierzchni do wynajęcia. 12

13 Przykładowe obiekty w Polsce Galeria Chojnicka: Wielkość obiektu ok m2 powierzchni pod wynajem; Koszt inwestycji ok 70 mln zł; 530 miejsc parkingowych; Cena wynajmu EUR. Galeria Leszno: Przykładowe obiekty w Polsce Wielkość obiektu ok m2 powierzchni pod wynajem; Koszt inwestycji ok. 200 mln zł; 770 miejsc parkingowych; Brak informacji o cenie wynajmu ze względu na brak powierzchni do wynajęcia. 13

14 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy Waldemar Matkowski Naczelnik Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego Łomży Kontakt Centrum Obsługi Inwestora, Naczelnik COI - Waldemar Matkowski: Główny specjalista COI - Małgorzata Puchała: Tel fax

Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie. Rola partnera publicznego w projekcie

Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie. Rola partnera publicznego w projekcie Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie Rola partnera publicznego w projekcie Investment Support 13 czerwca 2013 r. www.inves.pl Program prezentacji Charakterystyka inwestycji; Zakres

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

Rynek PPP w Polsce 2010 Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r.

Rynek PPP w Polsce 2010 Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r. Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r. Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. PODSUMOWANIE... 5 3. RYNEK KONCESJI I PPP

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo,

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport dotyczący rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze infrastruktury sportowej w Polsce. Od wejścia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA kancelaria doradztwa gospodarczego Warszawa 2012 Warszawa, 10 kwietnia 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Projekt, do wyłożenia do publicznego wglądu CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent 1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma): Vantage Development Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Vantage S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/428/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE-

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku. ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. FORMA KONKURSU Port Lotniczy Lublin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie jednoetapowym, na wykonanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r.

Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r. Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r. RAPORT EVALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP SPIS TREŚCI 1. STRESZCZENIE... 3 2. OPIS INICJATYWY... 4 3. ORGANIZATOR KONKURSU... 6 4. EDYCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA DWORCÓW I TERENÓW KOLEJOWYCH NA NOWE FUNKCJE MIEJSKIE

PRZEKSZTAŁCENIA DWORCÓW I TERENÓW KOLEJOWYCH NA NOWE FUNKCJE MIEJSKIE PRZEKSZTAŁCENIA DWORCÓW I TERENÓW KOLEJOWYCH NA NOWE FUNKCJE MIEJSKIE UPADEK ZNACZENIA KOLEI PASAŻERSKICH W całym sektorze przewozowym kolej pasażerska stała się transportem niszowym. Dzisiejszy, polski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl Solec Kujawski: Rozbudowa wolnostojącego istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP I. Informacje wstępne. Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Port Lotniczy Warszawa budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Port Lotniczy Warszawa budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo