SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN w Warszawie zwany dalej zamawiającym, zaprasza do złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę publikacji książkowych i czasopism wytworzonych metodami poligraficznymi. 1. nazwa oraz adres zamawiającego nazwa: Instytut Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk adres : Warszawa ul. Nowy Świat 72 adres strony internetowej: 2. tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). 2. Postępowanie prowadzone jest z udziałem komisji przetargowej. 3. Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie gdy: a) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, d) zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, a złożone dodatkowe oferty będą również zawierały taką samą cenę, e) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, do których zwrócił się z zapytaniem o cenę usługi, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. W sprawach nieuregulowanych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy PZP. 3. opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na dostawę 6 publikacji wytworzonych metodami poligraficznymi, obejmującą dwie części: a) Część I druk i dostawa 2 książek: Jerzy Szacki: Kontrrewolucyjne paradoksy, ISBN ; Paweł Marczewski: Uczynić wolność nieuchronną. Wątki republikańskie w myśli Alexisa de Tocqueville a, ISBN b) Część II skład, druk i dostawa czterech numerów specjalnych czasopism: trzech numerów specjalnych Przeglądu Filozoficzno-Literackiego ISSN: (nr 3-4/2012: "Szacki", nr 4/2013: "Adam Sikora", nr 4/2014: "Pomian") o łącznej objętości do 120 arkuszy, jednego numeru specjalnego Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej ISSN: (nr 58/2012: Warszawska Szkoła Historii Idei ) o łącznej objętości 20 arkuszy wydawniczych. 2) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 3) Wykonawca może w zależności od uznania zgłosić swoją ofertę dla obu lub dla jednej dowolnie wybranej części zamówienia. 4) Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymogi

2 Część I a. Jerzy Szacki: Kontrrewolucyjne paradoksy, ISBN Format: A5, Źródło druku: plik PDF Objętość: 15 arkuszy drukarskich Nakład: 300 egz. Okładka: Oprawa: broszurowa z dwoma skrzydełkami, klejona Ilość kolorów: 4+1 Gramatura i rodzaj kartonu: 250 g/m2 Folia: matowa, Druk: jednostronny Środki: Druk: 1+1, papier offset 80g/m2 b. Paweł Marczewski: Uczynić wolność nieuchronną. Wątki republikańskie w myśli Alexisa de Tocqueville a, ISBN Format: A5, Źródło druku: plik PDF Objętość: 20 arkuszy drukarskich Nakład: 300 egz. Okładka: Oprawa: broszurowa z dwoma skrzydełkami, klejona Ilość kolorów: 4+1 Gramatura i rodzaj kartonu: 250 g/m2 Folia: matowa, Druk: jednostronny Środki: Druk: 1+1, papier offset 80g/m2 Część II a. Przegląd Filozoficzno-Literacki :, nr specjalny Parametry składu: skład, w szczególności opracowanie graficzne okładki i środków z zachowaniem jedności graficznej i artystycznej pisma (tak jak w nr 4/2011); egzemplarz wzorcowy do wglądu u Zamawiającego Format B5 Objętość: od 30 do 40 arkuszy wydawniczych dla jednego numeru Źródło druku: plik PDF Nakład: 500 egz nadbitek każdego artykułu Okładka: Oprawa miękka, szyta, klejona Gramatura i rodzaj kartonu: 280 g/m2 Folia: matowa Ilość kolorów: 4+4+skrzydełka Druk: dwustronny Środki: Wymiar netto blok (format B5) Papier: 80 g/m2, offset w każdym egz. kolorowa wkładka 4 strony na dwóch kartkach CMYK (4 kolory) na papierze kredowym 150 g według przygotowanego projektu artystycznego b. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej : Parametry składu:

3 krój MinionPro 10/12, Greek Old Face, Greek Mat symbol, Griechische MP; dwie wersje językowe, łacina, kapitalik, trzy rzędy tytułów tabele, trzy korekty, wersja elektroniczna w PDF, objętość 20 arkuszy wydawniczych, format B5 format B5 (115x225 mm), nakład 300 egz, środki 1+1, papier ecobook 90 g, okładka 4+1, karton 205 g, ze skrzydełkami po 85 mm, folia matowa, oprawa miękka klejona, skrzydełka + okładka: druk jednostronny wg wzoru - egzemplarz wzorcowy do wglądu u Zamawiającego 5) Wykonawca winien przedstawić w formularzu ofertowym cenę ryczałtową za wykonanie poszczególnych części zamówienia w rozbiciu na poszczególne tytuły przy uwzględnieniu wymagań dla tych części, zawartych w pkt. 4. 6) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy publikacji a) dla części I : do siedziby Zamawiającego Warszawa ul. Nowy Świat 72, b) dla części II: do magazynu Redakcji PLF przy Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie. do siedziby Zamawiającego Warszawa ul. Nowy Świat 72 7) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Drukowane książki, broszury i ulotki Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 4. termin wykonania zamówienia 1) Termin wykonania, w przypadku realizowania zamówienia dotyczącego części I, określa się na 21 dni od przekazania wykonawcy plików do wydruku każdorazowej pozycji książkowej 2) Termin wykonania, w przypadku realizowania zamówienia dotyczącego części II, określa się na 35 dni roboczych, tj. 14 dni na skład wraz z dostarczeniem 2 korekt, 21 dni na wykonanie druku i dostarczenie na koszt wykonawcy całego nakładu do magazynu Redakcji. 5. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 1. którzy spełniają warunki wynikające z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, 2. wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1I 2 ustawy PZP. 3. którzy wypełnią i dołączą do oferty FORMULARZ OFERTOWY stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonywana będzie w sposób: spełnia / nie spełnia warunku, w oparciu o dokumenty, które mają dostarczyć wykonawcy. 6. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

4 Wykonawcy biorący udział w przetargu winni dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia w zakresie: wykazania spełnienia przez wykonawcą warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy 1. Pisemne oświadczenie, że wykonawca spełniania warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym celu należy dołączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr Dla części II zamówienia wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W tym celu należy dołączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 3. Wykaz winien zawierać co najmniej 3 takie usługi odpowiadające swym charakterem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. skład i druk czasopisma naukowego), a jej wartość była nie mniejsza niż zł. Każda z wykazanych usług winna być potwierdzona dokumentem stwierdzającym jej należyte wykonanie. potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy 3. Pisemne oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 W tym celu należy dołączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 2. inne dokumenty 4. wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną - nr faksu zamawiającego zamawiającego 3. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych faksem lub drogą elektroniczną na żądanie wysyłającego, adresat obowiązany jest niezwłocznie potwierdzić. 4. Do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniony jest: Elżbieta Morawska, tel.: , 8. wymagania dotyczące wadium nie jest wymagane 9. termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. 10. informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt 3 i 4 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w tryb. art. 67 pkt 7. ust opis sposobu przygotowania ofert

5 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą dowolną ilość części przedmiotu zamówienia, przy czym dla każdej części oferta cenowa winna być podana oddzielnie. 3. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. 4. Formularz ofertowy załączony do SIWZ powinien być podpisany przez osobę (-y) upoważnioną do reprezentowania firmy. 5. Jako cenę ryczałtową dla części I wykonawca winien przyjąć cenę jednego egzemplarza książki o wielkości jednego arkusza drukarskiego wydanej w nakładzie 300 i nakładzie 500 egz. 6. Jako cenę ryczałtową dla części II Wykonawca winien przyjąć cenę wykonania składu i druku jednego numeru czasopisma. 7. Wszelkie miejsca naniesionych zmian lub poprawek winny być parafowane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. 8. W ofercie winien znaleźć się wykaz wszystkich dołączonych oświadczeń i dokumentów. 9. Oświadczenia i dokumenty winny być odpowiednio do wykazu ponumerowane, kolejno ułożone oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 10. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej zdekompletowaniu. 11. Całość oferty winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia opakowania. Na opakowaniu w widocznym miejscu winien być umieszczony napis: IFiS przetarg na dostawę publikacji książkowych i czasopism. nie otwierać przed dniem godz.9:15 oraz dane pozwalające zidentyfikować wykonawcę składającego ofertę. 12. miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert 1. Termin składania ofert oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie w Pałacu Staszica w sekretariacie IFIS PAN przy ul. Nowy Świat 72 pok. 150 do dnia godz. 9:00 2. Termin otwarcia ofert otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie w Pałacu Staszica w sekretariacie IFIS PAN przy ul. Nowy Świat 72 pok. 164 w dniu godz. 9: opis sposobu obliczania ceny 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium najniższej ceny. 2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonania całości każdej z części zamówienia. 3. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto poszczególnych części zamówienia w PLN. 4. Dla części I cena zaproponowane przez Wykonawcę zostaną przeliczona na wartość punktową zgodnie z następującym wzorem C min C = x 100 pkt, C bad gdzie: C min oznacza najniższą zaproponowaną cenę za wykonanie części I, C bad oznacza cenę za wykonanie części I zaproponowaną w badanej ofercie, C liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 5. Dla części II cena zaproponowana przez Wykonawcę zostanie przeliczona na wartość punktową zgodnie z następującym wzorem C min C = x 100 pkt, C bad gdzie: C min oznacza najniższą zaproponowaną cenę za wykonanie części II,

6 C bad oznacza cenę za wykonanie części II zaproponowaną w badanej ofercie, C liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 14. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części zamówienia oddzielnie. 2. Za ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnych części zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 3. W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę najwyższych punktów, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 5 PZP wezwie Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 15. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca winien stawić się w uzgodnionym z Zamawiającym terminie w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy. 16. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nie jest wymagane 17. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 1. Wykonawca, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy załączonej do SIWZ (załącznik nr 4 ), która stanowi jego integralną część. 2. Wszystkie zmiany w treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci skutecznego powiadomienia drugiej strony. 3. Zmiany nie mogą dotyczyć ceny usługi. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od uzyskania wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 5. Jeżeli wskutek okoliczności niezależnych od Stron, Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części lub ich wykonanie wiązałoby się z poniesieniem nieuzasadnionych strat, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku utraty grantu MNiSW (nr 0082/FNiTP/H11/2011) lub nieotrzymania odpowiednich środków finansowych przez organ dotujący przeznaczonych na cele wydawnicze. 18. pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy który uznał, że jego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

1. TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Termin wykonania zamówienia Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny

Rozdział V: Termin wykonania zamówienia Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 EURO NA WYDANIE SZEŚCIU KSIĄŻEK DLA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo